open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
К Л А С И Ф І К А Т О Р
N 21 від 24.01.94
м.Київ
vd940124 vn21

Затверджено

наказом Міністерства

статистики України

від 24.01.94 р. N 21

Загальний Класифікатор

"Галузі народного господарства України"

Вступна частина
Загальний Класифікатор "Галузі Народного Господарства
України" (ЗКГНГ)* є складовою частиною єдиної системи класифікації
і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка
використовується в інформаційних автоматизованих системах
управління, податкових інспекціях для розрахунку податків, органах
державної реєстрації суб'єктів підприємницької і не
підприємницької діяльності, міністерствах і відомствах,
підприємствах і організаціях.
_______________
* Ця редакція класифікатора включає зміни і доповнення,
затверджені наказом Мінстату України від 24.01.94 р. N 21.
_______________
* Ця редакція класифікатора включає зміни і доповнення,
затверджені наказом Мінстату України від 24.01.94 р. N 21.
ЗКГНГ може також використовуватись окремими юридичними і
фізичними особами для розробки своїх статутів (положень) або при
бажанні мати інформацію про характер діяльності та інші показники
різних господарських суб'єктів. ЗКГНГ призначений для забезпечення машинної обробки
статистичної та економічної інформації і застосовується для
розв'язання задач різних рівнів управління та забезпечення їх
інформаційного поєднання. Об'єктом класифікації в ЗКГНГ є галузь народного господарства
України, тобто сукупність виробничих одиниць, які виконують один
або декілька подібних видів виробничої діяльності. ЗКГНГ вміщує в себе такі поняття як галузі, підгалузі, види
діяльності. Як відомо, в міжнародній класифікації саме вид
економічної діяльності використовується як класифікаційна ознака
господарських суб'єктів, незалежно від форм власності і
організаційно-правових форм господарювання. ЗКГНГ визначає галузевий принцип побудови народного
господарства. Кодами ЗКГНГ індексуються підприємства, які належать
до тієї чи іншої галузі народного господарства. В ЗКГНГ підгалузь
або вид діяльності завжди відноситься до якої-небудь головної
галузі. Тому підгалузь або вид діяльності в класифікації ЗКГНГ це
не одне і те ж, що вид діяльності в термінології міжнародної
класифікації. Наприклад, готельне господарство відноситься згідно з ЗКГНГ
до галузі "житлово-комунальне господарство", проте згідно з
міжнародною класифікацією - це відокремлений вид діяльності
"готелі і ресторани", який не має ніякого відношення до
житлово-комунального господарства. Те ж саме можна сказати про
деякі інші підгалузі (види діяльності) з ЗКГНГ. У зв'язку з переходом економіки України на ринкові відносини
галузевий принцип її організації по вертикалі повинен у
найближчому майбутньому припинити своє існування, тому що
визначити належність підприємства до тієї чи іншої галузі в умовах
ринку досить складно. Слід звернути увагу ще на ті обставини, що
багато підприємств різних форм власності, переслідуючи мету
гнучкості функціонування, а іноді і виживання, стають об'єктивно
багатопрофільними, тобто здійснюють діяльність, яка носить
змішаний характер. Для віднесення суб'єкта до відповідної категорії обліку,
необхідно визначити таке поняття, як основний вид діяльності. Крім основного виду діяльності слід розглянути також
другорядні та допоміжні види діяльності. Існує декілька критеріїв відбору основного виду діяльності: - за кількістю зайнятих працівників; - за питомою вагою в загальному обсязі виробництва продукції
(товарів, послуг); - за питомою вагою в отриманому загальному прибутку. Максимальне значення (в %) згідно вибраного критерію визначає
основний вид діяльності господарського суб'єкта. Другорядним видом діяльності є будь-яка інша діяльність,
частка якої згідно вибраного критерію відбору менша від частки
основного виду діяльності. Кожен господарський суб'єкт може мати
кілька другорядних видів діяльності. Допоміжний вид діяльності - це діяльність, спрямована
виключно на досягнення головного завдання - сприяти виконанню
основного виду діяльності господарського суб'єкта. Структурні підрозділи суб'єктів господарської діяльності, що
виконують функції "допоміжної діяльності" (внутрішні перевезення,
пункти зв'язку тощо) і які не є самостійними, враховуються за
основним видом діяльності цих суб'єктів. В ЗКГНГ галузі народного господарства розподіляються на сферу
матеріального виробництва і невиробничу сферу. До сфери матеріального виробництва належать галузі, які
визначають види діяльності, що створюють матеріальні блага у формі
продукції, енергії, у формі переміщення вантажів, зберігання
продуктів, сортування, пакування і інших функцій, які є
продовженням виробництва в сфері обігу, зокрема - торгівля та
загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування
ринку. Решта видів діяльності утворюють у своїй сукупності
невиробничу сферу.
Галузі сфери матеріального виробництва—————————————————————————————————————————————————————————————————— |N п/п | Код галузі | Найменування галузі | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 10000 Промисловість
2 20000 Сільське господарство
З 30000 Лісове господарство
4 40000 Рибне господарство
5 50000 Транспорт і зв'язок
6 60000 Будівництво
7 70000 Торгівля і громадське харчування
8 80000 Матеріально-технічне постачання і збут
9 81000 Заготівля
10 82000 Інформаційно-обчислювальне обслуговування
11 83000 Операції з нерухомим майном
12 84000 Загальна комерційна діяльність по

забезпеченню функціонування ринку
13 85000 Геологія і розвідка надр, геодезична і

гідрометеорологічна служби
14 86000 Виробничі види побутового обслуговування

населення
15 87000 Інші види діяльності сфери матеріального

виробництва
Галузі невиробничої сфери діяльності збираються по першому
знаку, який починається з "9".
Галузі невиробничої сфери діяльності—————————————————————————————————————————————————————————————————— |N п/п | Код галузі | Найменування | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 90000 Житлово-комунальне господарство
2 90300 Невиробничі види побутового обслуговування

населення
З 91000 Охорона здоров'я, фізична культура і

соціальне забезпечення
4 92000 Освіта
5 93000 Культура та мистецтво
6 95000 Наука і наукове обслуговування
7 96000 Фінанси, кредит, страхування і пенсійне

забезпечення
8 97000 Управління
9 98000 Об'єднання громадян

В ЗКГНГ використовується ієрархічна класифікація.
Структура коду - п'ять цифрових розрядів.
Ознакою розподілу на всіх ступенях ієрархії є підгалузь або вид
діяльності.
Кожен з наступних рівнів надає видам діяльності більш глибоку
деталізацію.
Загальна структура коду має такий вигляд:
х х х х х --- --- --- --- --- | | | | | підгрупа | | | | —————————————— | | | | група | | | —————————————————— | | | вид діяльності | | —————————————————————— | | підгалузь | —————————————————————————— | галузь ——————————————————————————————
Галузі з великою кількістю угруповань (промисловість,
сільське господарство, будівництво) кодуються з використанням
тільки першого розряду коду, і для кодування угруповань, які
входять до галузей, залишаються 4 розряди коду. Галузі з невеликою
кількістю угруповань (матеріально-технічне постачання та збут,
заготівля та інші) кодуються з використанням першого і другого
розрядів коду, а для кодування угруповань, які до них входять,
залишаються вже тільки 3 розряди коду. Заповнення підгалузей нижчими угрупованнями також
нерівномірне, тому для їх кодування використовуються один чи два
розряди коду. Наприклад, підгалузі промисловості з великою
кількістю угруповань (хімічна і нафтохімічна промисловість;
машинобудування і металообробка, легка промисловість; харчова
промисловість і деякі інші) кодуються з використанням другого
розряду коду, проте, підгалузі промисловості з меншою кількістю
угруповань - кодуються з використанням другого і третього розрядів
коду (наприклад, хімічна промисловість, нафтохімічна
промисловість, машинобудування і ін.). Конкретні види діяльності характеризуються, в основному,
третім, четвертим та п'ятим розрядами коду. В ряді підгалузей класифікатора мають місце винятки із
загального правила їх формування в цілому для класифікатора, коли
третя цифра не повинна змінюватись для всіх видів діяльності, що
входять в угруповання. Наприклад,
Паливна промисловість 11200 вміщує коди від 11210 до 11612
Кольорова металургія 12200 -"- від 12210 до 12820
Машинобудування 14100 -"- від 14101 до 14784
Промисловість
будівельних
матеріалів 16100 -"- від 16110 до 16273
Спеціалізовані
організації
в будівництві 61120 -"- від 61121 до 61135
Паливна промисловість 11200 вміщує коди від 11210 до 11612
Кольорова металургія 12200 -"- від 12210 до 12820
Машинобудування 14100 -"- від 14101 до 14784
Промисловість
будівельних
матеріалів 16100 -"- від 16110 до 16273
Спеціалізовані
організації
в будівництві 61120 -"- від 61121 до 61135
В ЗКГНГ прийнята така форма розміщення матеріалу:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Код | Найменування | Опис, склад угруповання | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Код | Найменування | Опис, склад угруповання | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування класифікаційних угруповань розташовується у
порядку зростання кодів. У графі "код" визначено п'ятизначний код галузі, підгалузі,
виду діяльності. У графі "найменування" визначено найменування об'єкта
класифікації. У графі "опис, склад угруповання" визначені підприємства та
організації, які включаються до угруповання, або повний опис. Ця графа заповнюється тільки для підгалузей або видів
діяльності, які вже не вміщують ніяких інших більш деталізованих
об'єктів класифікації. Вона також не заповнюється, якщо збігається
з графою "найменування". У кінці цього збірника в додатку 1 включено інформацію щодо
угруповань, що входять до збиральних галузей, які не представлені
в класифікаторі і не мають кодів, але використовуються для аналізу
різних статистичних і економічних процесів. Збиральні галузі
вміщують угруповання різних галузей, наприклад, промисловості,
сільського господарства, будівництва, невиробничої сфери тощо. Для зручності пошуку необхідних галузей, підгалузей, видів
діяльності в додатку 2 подано алфавітний порядок їх розташування у
класифікаторі, що дає змогу вже по кодах відшукувати потрібні
угруповання.

Загальний класифікатор

"Галузі народного господарства України"
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Код | Найменування | Опис, склад угруповання | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 10000 ПРОМИСЛОВІСТЬ
11100 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
11110 ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Паротурбінні, газотурбінні, дизельні та інші електростанції, які працюють на твердому, рідкому та газоподібному паливі
11120 АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Атомні електростанції з усіма спорудами, що до них відносяться
11130 ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Гідроелектростанції (включаючи гідроакумулю- ючі і припливні) з усіма спорудами, що до них відносяться
11160 ІНШІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Вітроелектростанції, гелеостанції, геотер- мальні та інші електростанції
11170 ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ Самостійні електромережі (лінії електропере- дач і електропідстанції районних енергосис- тем і інші електромережі, що знаходяться на самостійному балансі)
11180 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ Самостійні тепломережі (тепломережі районних енергосистем та інші тепломережі, що перебу- вають на самостійному балансі)
11190 САМОСТІЙНІ КОТЕЛЬНІ Районні та інші котельні, що перебувають на самостійному балансі
11200 ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
11210 НАФТОДОБУВНА Видобуток нафти і супутнього газу, озокери- ПРОМИСЛОВІСТЬ ту
11220 НАФТОПЕРЕРОБНА Переробка нафти і виробництво нафтопродуктів ПРОМИСЛОВІСТЬ (без сажових заводів)
11230 ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
11231 ВИДОБУТОК ПРИРОДНОГО Видобуток природного (горючого) газу і кон- ГАЗУ денсату газового
11232 ПЕРЕРОБКА ПРИРОДНОГО Переробка природного (горючого) газу, вироб- ГАЗУ ництво гелію
11233 ПЕРЕРОБКА СУПУТНЬОГО Переробка супутнього нафтового газу (включа- НАФТОВОГО ГАЗУ ючи газобензинові заводи)
11300 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
11310 ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ
11311 ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ

ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ
11312 ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ

ПІДЗЕМНИМ СПОСОБОМ
11320 ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ
11330 ВИРОБНИЦТВО ВУГІЛЬНИХ

БРИКЕТІВ
11410 СЛАНЦЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Видобуток, збагачення і переробка сланців
11610 ТОРФ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
11611 ВИДОБУТОК ТОРФУ
11612 ВИРОБНИЦТВО ТОРФ'ЯНИХ Виробництво торф'яних брикетів і напівбрике- БРИКЕТІВ тів
11700 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
11710 ВИДОБУТОК, ПЕРВИННЕ Видобуток і збагачення уранової руди

ЗБАГАЧЕННЯ ТА

ПЕРЕРОБКА УРАНОВОЇ

РУДИ
11720 ПЕРЕРОБКА ЦИРКОНІЮ І

ГРАФНІЮ
11730 ВИРОБНИЦТВО ЯДЕРНОГО

ПАЛИВА
11740 ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКА Зберігання, переробка та захоронення радіо- ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ТА активних відходів

ЗАХОРОНЕННЯ

РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
12100 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
12110 ВИДОБУТОК ТА

ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ

СИРОВИНИ ДЛЯ ЧОРНОЇ

МЕТАЛУРГІЇ
12111 ПІДЗЕМНИЙ ВИДОБУТОК Видобуток залізних, марганцевих і хромітових РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ руд підземним способом та їх збагачення
12112 ВІДКРИТИЙ ВИДОБУТОК Відкритий видобуток залізних, марганцевих і РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ хромітових руд та їх збагачення
12120 ВИДОБУТОК ТА Видобуток фаюсових вапняків, вогнетривких ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ глин, доломітів, кварцитів, магнезитів, фор- СИРОВИНИ ДЛЯ ЧОРНОЇ мувального піску та інших видів нерудної си- МЕТАЛУРГІЇ ровини для чорної металургії
12130 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ Виробництво чавуну, доменних феросплавів, МЕТАЛІВ сталі, прокату чорних металів, виробів по- дальшого розподілу металевих порошків чорних металів
12140 ВИРОБНИЦТВО ТРУБ Виробництво сталевих і чавунних (напірних водопровідних) труб і фасонів до них
12150 ВИРОБНИЦТВО Виробництво електроферосплавів

ЕЛЕКТРОФЕРОСПЛАВІВ
12160 КОКСОХІМІЧНА Виробництво коксу, коксового газу та коксо- ПРОМИСЛОВІСТЬ хімічної продукції
12170 ВИРОБНИЦТВО Виробництво шамотної, динансової, хромомаг- ВОГНЕТРИВІВ незитової та іншої вогнетривкої цегли, прос- тих, фасонних та інших вогнетривких виробів і вогнетривких порошків
12180 ВТОРИННА ОБРОБКА Переробка брухту та відходів чорних металів ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
12190 ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ Виробництво дроту сталевого та звичайної якості стрічки сталевої холодно-катаної, ка- натів сталевих, цвяхів дротяних, кріпильних виробів (болтів із гайками, шурупів, гвинтів та інше), електродів зварювальних, сіток ме- талевих, металокорду та інших метизів ви- робничого призначення
12200 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
12210 АЛЮМІНІЄВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
12211 ВИДОБУТОК ТА Видобуток бокситів і іншої сировини, що міс- ЗБАГАЧЕННЯ СИРОВИНИ тить алюміній, а також видобуток та збага- чення плавикового шпату
12212 ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ, Виробництво алюмінію, глинозему та фтористих ГЛИНОЗЕМУ ТА ФТОРИСТИХ солей

СОЛЕЙ
12220 МІДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
12221 ВИДОБУТОК ТА

ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ
12222 ВИРОБНИЦТВО МІДІ Виробництво чорнової та рафінованої міді, мідноплавильні, мідно-сірчані і мідноелект- ролітні підприємства
12230 СВИНЦЕВО-ЦИНКОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
12231 ВИДОБУТОК ТА

ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ
12232 ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ

ТА ЦИНКУ
12240 НІКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
12241 ВИДОБУТОК ТА

ЗБАГАЧЕННЯ РУД
12242 ВИРОБНИЦТВО НІКЕЛЮ

ТА КОБАЛЬТУ
12250 ТИТАНО-МАГНІЄВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
12251 ВИДОБУТОК ТА

ЗБАГАЧЕННЯ ТИТАНОВОЇ

СИРОВИНИ
12252 ВИРОБНИЦТВО ТИТАНУ ТА

МАГНІЮ
12260 ВОЛЬФРАМО-МОЛІБДЕНОВА Видобуток та збагачення вольфрамо-молібдено- ПРОМИСЛОВІСТЬ вої руди
12270 ОЛОВ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
12271 ВИДОБУТОК ТА

ЗБАГАЧЕННЯ

РУДИ
12272 ВИРОБНИЦТВО ОЛОВА
12280 СУРМ'ЯНО-РТУТНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
12281 ВИДОБУТОК ТА

ЗБАГАЧЕННЯ СУРМ'ЯНИХ

ТА РТУТНИХ РУД
12282 ВИРОБНИЦТВО СУРМИ ТА Виробництво сурми, ртуті та їх сполучень РТУТІ
12310 ПРОМИСЛОВІСТЬ

РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ ТА

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ

МАТЕРІАЛІВ
12311 ВИДОБУТОК ТА Видобуток та збагачення руд рідкісних мета- ЗБАГАЧЕННЯ РУД лів, видобуток природного п'єзокварцу

РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ
12312 ВИРОБНИЦТВО

РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ
12313 ВИРОБНИЦТВО

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ

МАТЕРІАЛІВ
12410 ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

ТА АЛМАЗІВ
12411 ВИДОБУТОК Видобуток та переробка руд і пісків, що міс- ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ тять дорогоцінні метали
12412 ВИРОБНИЦТВО Виробництво дорогоцінних металів та сплавів; ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ афінажні заводи

ТА СПЛАВІВ
12413 ВИДОБУТОК АЛМАЗІВ Видобуток та збагачення сировини, що містить алмази
12510 ОБРОБКА КОЛЬОРОВИХ

МЕТАЛІВ
12511 ОБРОБКА КОЛЬОРОВИХ Обробка кольорових металів та сплавів

МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

(БЕЗ ПРОКАТУ ЛЕГКИХ

МЕТАЛІВ)
12512 ВИРОБНИЦТВО

АЛЮМІНІЄВОГО,

МАГНІЄВОГО ТА

ТИТАНОВОГО ПРОКАТУ
12610 ВИРОБНИЦТВО ВТОРИННИХ Первинна переробка брухту та відходів кольо- КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ рових металів і виплавка вторинних кольоро- вих металів
12710 ЕЛЕКТРОДНА Виробництво вугільної та графітованої елект- ПРОМИСЛОВІСТЬ родної продукції
12810 ПРОМИСЛОВІСТЬ ТВЕРДИХ Виробництво твердих сплавів, тугоплавких, СПЛАВІВ, ТУГОПЛАВКИХ І жароміцних металів і порошкових матеріалів ЖАРОМІЦНИХ МЕТАЛІВ
12910 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА Переробка дорогоцінних металів, що викорис- ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ товуються як вторинний сировинний матеріал
12920 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА Переробка неметалевих відходів та брухту з НЕМЕТАЛЕВИХ ВІДХОДІВ неметалевих виробів, що використовуються як ТА БРУХТУ вторинний сировинний матеріал
13000 ХІМІЧНА І НАФТОХІМІЧНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ (БЕЗ

ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ)
13100 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
13101 ГІРНИЧОХІМІЧНА Видобуток та збагачення апатитонефелінової і ПРОМИСЛОВІСТЬ фосфоритної руди, природних калійних солей, природних руд, що містить сірку, бор, миш'як і барит
13110 ОСНОВНА ХІМІЯ
13111 АЗОТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво синтетичного аміаку, азотної кислоти, азотних добрив і інших продуктів, що одержуються при комплексній переробці природного і коксового газу
13112 ВИРОБНИЦТВО ФОСФАТНИХ Виробництво фосфатних добрив, фосфору і ДОБРИВ ТА ІНШОЇ фосфатних солей, сіркової та фосфорної кис- ПРОДУКЦІЇ НЕОРГАНІЧНОЇ лоти, сполучень хрому та інших неорганічних ХІМІЇ продуктів
13113 СОДОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво соди кальцинованої, бікарбонату натрію, соди каустичної, що одержується хі- мічним методом, сульфату натрію
13114 ХЛОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво соди каустичної, що одержується методом електролізу, виробництво хлору, про- дуктів хлорорганічного синтезу та органічних продуктів на основі ацетилену, хімічних за- собів захисту рослин
13115 ЙОДО-БРОМНА Виробництво йоду, брому та їх похідних

ПРОМИСЛОВІСТЬ
13116 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ Виробництво стиснених і зріджених газів: ПРОДУКТІВ ОСНОВНОЇ кисню, водню, аргону, криптону, ксенону; ви- ХІМІЇ робництво калійних добрив; виробництво інших хімічних продуктів; автогенні заходи
13120 ПРОМИСЛОВІСТЬ ВОЛОКОН Виробництво волокон і ниток хімічних та І НИТОК ХІМІЧНИХ кордної тканини з хімічних ниток
13130 ПРОМИСЛОВІСТЬ

СИНТЕТИЧНИХ СМОЛ І

ПЛАСТИЧНИХ МАС
13140 ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ,

СКЛОВОЛОКНИСТИХ

МАТЕРІАЛІВ,

СКЛОПЛАСТИКІВ ТА

ВИРОБІВ ІЗ НИХ
13141 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ Виробництво пресових, литтєвих, пневмо- і ПЛАСТМАС (БЕЗ вакуум- формувальних та інших виробів із ВИРОБНИЦТВА пластмас, включаючи вироби культурно-побуто- ГРАМПЛАСТИНОК, вого призначення, а також шаруватих пласти- МАГНІТНИХ КАСЕТ, ків, що одержуються методом пресування (па- КОМПАКТ-ДИСКІВ) перові, декоративні пластики і текстоліт)
13142 ВИРОБНИЦТВО ПЛІВОК, Виробництво полімерних плівок, листів і труб ТРУБ І ЛИСТІВ ІЗ із термопластів (поліолефінових, поліхлорві- ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ нілових, поліамідних, лавсанових, полісти- рольних та інших термопластів)
13143 ВИРОБНИЦТВО Виробництво безперервного скловолокна та ви- БЕЗПЕРЕРВНОГО робів із нього (однонаправлене скловолокно, СКЛОВОЛОКНА ТА ВИРОБІВ склопряжа, скложгут, сукана та несукана ІЗ НЬОГО склонитка, склострічка, всі види склотканин, склополотна, оптичне скловолокно та інші скловолокнисті матеріали)
13144 ВИРОБНИЦТВО Виробництво склопластиків і виробів із них СКЛОПЛАСТИКІВ І (прес-матеріали типу "АГ-4", "Премікс" і ВИРОБІВ ІЗ НИХ "Препреги" та інші литтєві та прес-матеріа- ли, листи, профілі, труби, вироби, що одер- жуються намоткою, напилюванням, вакуум-фор- муванням, контактним і іншими методами)
13145 ВИРОБНИЦТВО ГРАМ-

ПЛАТІВОК,

МАГНІТОФОННИХ КАСЕТ ТА

КОМПАКТ-ДИСКІВ
13146 ВИРОБНИЦТВО ПОЛІМЕРНОЇ Виробництво язиків, лотків, бочок і мішків ТРАНСПОРТНОЇ ТАРИ із пластмас
13150 ЛАКОФАРБОВА Виробництво лаків, фарб (включаючи полігра- ПРОМИСЛОВІСТЬ фічні фарби) і мінеральних пігментів для них
13160 ПРОМИСЛОВІСТЬ ХІМІЧНИХ

РЕАКТИВІВ І ОСОБЛИВО

ЧИСТИХ РЕЧОВИН
13170 ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво синтетичних барвників і напів- СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ продуктів для них, текстильно допоміжних ре- човин, хімікатів-добавок для каучуку, гуми та пластичних мас
13180 ХІМІКО-ФОТОГРАФІЧНА Виробництво кіно-фотоплівки, фотопаперу, фо- ПРОМИСЛОВІСТЬ тожелатину, магнітної стрічки та інших фото- хімічних виробів (без підприємств по вироб- ництву магнітних технічних носіїв для обчис- лювальної техніки)
13190 ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво засобів для вибілювання, підси- ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ нювання та підкрохмалювання виробів із тка- нини; плямовиводних, чистячих і поліруваль- них засобів; засобів для догляду за виробами з шкіри та замші; засобів, що клеять; засо- бів для догляду за автомобілями; товарів по- бутової хімії в аерозольній упаковці та ін- ших товарів побутової хімії в аерозольній упаковці та інших товарів побутової хімії; розфасовка мінеральних добрив, хімічних за- собів захисту рослин садів та городів; лако- фарбних продуктів; засобів проти комах і гризунів; дезинфікуючих засобів
13199 ІНШІ ВИРОБНИЦТВА Виробництво інших хімічних продуктів (акти- ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ воване вугілля, карбюризатори, хімпоглинува- чі, кремнійорганічні сполучення та ін.)
13300 НАФТОХІМІЧНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
13310 ВИРОБНИЦТВО

СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ
13320 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ Виробництво синтетичних спиртів, фенолів, ОСНОВНОГО ОРГАНІЧНОГО ацетону, органічних кислот, альдегидів, ке- СИНТЕЗУ тонів, синтетичних миючих засобів і напів- продуктів для них та інших продуктів органіч- ного синтезу з вуглеводневої сировини
13330 ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІЧНОГО Виробництво технічного вуглецю (сажі)

ВУГЛЕЦЮ
13350 ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
13351 ВИРОБНИЦТВО ШИН Виробництво шин для автомобілів, мотоциклів, велосипедів та інших машин на пневмоходу
13352 РЕМОНТ ШИН
13360 ГУМОАЗБЕСТОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
13361 ВИРОБНИЦТВО Виробництво рукавів, ремінців, транспортних ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ стрічок, пластин, деталей для автомобілів і сільськогосподарських машин та інших гумо- технічних виробів, прогумованої тканини, ви- робів із неї, виробів із латексу і регенера- ту
13362 ВИРОБНИЦТВО Виробництво пароніту, тканин, шнуру, азбос- АЗБЕСТОТЕХНІЧНИХ тальних листів, паперу, картону, азбопрокла- ВИРОБІВ док, фільтротканин, стрічок та інших азбес- тових технічних виробів
13363 ВИРОБНИЦТВО ГУМОВОГО Виробництво та ремонт гумового взуття

ВЗУТТЯ
13364 ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ Виробництво гумових виробів культурно-побу- ВИРОБІВ ШИРОКОГО тового призначення (спортивний інвентар, ВЖИТКУ іграшки та ін.), предметів санітарії та гігієни, гумових медичних виробів та ін.
14000 МАШИНОБУДУВАННЯ І

МЕТАЛООБРОБКА (БЕЗ

ПРОМИСЛОВОСТІ МЕДИЧНОЇ

ТЕХНІКИ)
14100 МАШИНОБУДУВАННЯ
14101 ВАЖКЕ, ЕНЕРГЕТИЧНЕ І

ТРАНСПОРТНЕ

МАШИНОБУДУВАННЯ
14110 ЕНЕРГЕТИЧНЕ

МАШИНОБУДУВАННЯ (БЕЗ

ДИЗЕЛЕБУДУВАННЯ)
14111 ТУРБОБУДУВАННЯ Виробництво турбін (парових, гідравлічних і газових), турбодопоміжного обладнання
14112 КОТЛОБУДУВАННЯ Виробництво парових котлів, енергетичних атомних реакторів і котельно-допоміжного об- ладнання
14120 ДИЗЕЛЕБУДУВАННЯ Виробництво дизелів, дизель-генераторів і дизельних електростанцій на залізничному хо- ду та інших двигунів внутрішнього згорання (крім автомобільних, тракторних, комбайнових

та авіаційних, віднесених до відповідної га-

лузі)
лузі)
14130 МЕТАЛУРГІЙНЕ Виробництво технологічного обладнання та ме- МАШИНОБУДУВАННЯ ханізмів для доменного та сталеплавильного виробництва, прокатних і трубних станів та інших машин і обладнання для чорної металур- гії; виробництво агломераційного і коксового обладнання, обладнання для коксової металур- гії
14140 ГІРНИЧОШАХТНЕ І Виробництво механізованих кріплень, виємних ГІРНИЧОРУДНЕ комплексів і агрегатів шахтних електровозів, МАШИНОБУДУВАННЯ вагонеток, шахтних підйомних машин, комбай- нів для очисних і прохідних робіт, стругових установок для видобутку вугілля, перенаван- тажувачів, вантажно-розвантажувальних і на- вантажувальних машин, підземних транспорте- рів, металевих і гідравлічних індивідуальних стійок; виробництво збагачувального облад- нання для механізації робіт на поверхні шахт; виробництво важкого гірничотранспортного розкривного обладнання (роторні комплекси, важкі екскаватори і т. д.) та інших машин і механізмів для гірничої промисловості
14150 ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ

МАШИНОБУДУВАННЯ
14151 ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ Виробництво кранів мостових електричних за- (БЕЗ БУДІВЕЛЬНИХ) гального призначення і спеціальних металур- гійних, портальних, козлових, контейнерних, однобалочних (кран-балок), на залізничному ходу, кранів-штабелірів, консольних, мосто- вих - ручних
14152 ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ Виробництво кранів на автомобільному, пневмо- ДЛЯ БУДІВНИЦТВА колісному і гусеничному ходу, баштових кранів, підйомників щоглових і вантажопаса- жирських, конвейєрів, стрічкових лебідок, навантажувачів будівельних та ін.
14153 ВИРОБНИЦТВО Виробництво конвейєрів стрічкових стаціонар- УСТАТКУВАННЯ них загального призначення, підвісних ванта- БЕЗПЕРЕРВНОГО жонесучих, штовхаючих, возикових, ливарних, ТРАНСПОРТУ пластичних вібраційних, гвинтових загального призначення, з заглибленими скребками; ви- робництво елеваторів ковшових, стрічкових і ланцюгових; екскалаторів тунельних, поповер- хових; устаткування підвісних канатних до- ріг, устаткування підвісних однорейкових до- ріг, однорейкових возиків
14154 ВИРОБНИЦТВО ЛІФТІВ Виробництво ліфтів пасажирських, вантажних, лікарняних спеціальних
14155 ВИРОБНИЦТВО АВТО- І

ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІВ
14156 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО Виробництво вагоноперекидувачів, мостових ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНО- перенавантажувачів для руди та вугілля, ГО, ВАНТАЖНО-РОЗВАНТА- устаткування для механізації складів, тар- ЖУВАЛЬНОГО І СКЛАДСЬ- но-штучних вантажів, електричних талій, та- КОГО УСТАТКУВАННЯ лій ручних і кішок та ін. Виробництво роз- вантажувачів і машин для вивантажування штучних і кускових вантажів із вагонів, па- кетуючих і навантажувальних пристроїв для контейнерних і пакетних вантажів, наванта- жувачів і розвантажувачів (без універсальних сільськогосподарського призначення)
14160 ЗАЛІЗНИЧНЕ Виробництво локомотивів і рухомого складу МАШИНОБУДУВАННЯ залізничного транспорту (електровози і тепло- вози магістральні, маневрові і промислові; вагони вантажні, пасажирські, промислові та ін.), враховуючи електропоїзди і дизельні поїзди, вагони метрополітену і трамвайні ва- гони; виробництво гальмівного обладнання, автозчіпок, стрілочних переводів, контейне- рів, шляхових машин, обладнання сигналіза- ції, блокування і централізації і т. д.
14170 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
14171 ВИРОБНИЦТВО Виробництво електродвигунів і електрогенера- ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ торів, електроперетворюючих пристроїв МАШИН, УСТАТКУВАННЯ, (трансформаторів, мотор-генераторів, силових АПАРАТУРИ І ВИРОБІВ випрямлювачів), високовольтної і низьковольт- ВИРОБНИЧОГО ної електроапаратури, конденсаторів, елект- ПРИЗНАЧЕННЯ рообладнання для транспортних засобів, електротермічного, світлотехнічного устат- кування (враховуючи електроосвітлювальну ар- матуру), електроустановних виробів
14172 КАБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво кабелів і приводів сильного і слабого струму, обмотувальних проводів, шну- рів та інших видів кабельної продукції
14173 ЕЛЕКТРОЛАМПОВА Виробництво освітлювальних електроламп роз- ПРОМИСЛОВІСТЬ жарювання, люмінесцентних і ртутно-кварцевих ламп, спеціальних електроламп
14174 ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНА Виробництво електроізоляційних виробів (мі- ПРОМИСЛОВІСТЬ кантів, слюдонітів, шаруватих електроізоля- ційних матеріалів, електроізоляційних лако- тканин та ін.); виробництво електротехнічного фарфору, кераміки і ізоляторів із скла
14175 АКУМУЛЯТОРНА ТА Виробництво свинцевих і лужних акумуляторів, ЕЛЕМЕНТНА гальванічних елементів і батарей, електрову- ПРОМИСЛОВІСТЬ гільних виробів
14176 ВИРОБНИЦТВО Виробництво автоматичних, напівавтоматичних ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО і потоково-механізованих ліній для виконання УСТАТКУВАННЯ складально-зварювальних операцій при виго- товленні зварювальних вузлів і виробів, універсального і електрозварювального устат- кування, в тому числі автоматів і напівавто- матів для електродугового і електрошлакового зварювання, пристроїв для електронно-проме- невого, ультразвукового газоелектричного і плазмового зварювання, джерел живлення зва- рювальним струмом і іншого електрозварюваль- ного устаткування, а також приладдя і інстру- ментів для зварювальників
14180 ХІМІЧНЕ І НАФТОВЕ

МАШИНОБУДУВАННЯ
14181 ХІМІЧНЕ Виробництво технологічного устаткування і МАШИНОБУДУВАННЯ апаратури для хімічної промисловості і хімічних процесів інших галузей промисловості
14182 ПОЛІМЕРНЕ Виробництво устаткування для переробки гуми, МАШИНОБУДУВАННЯ пластмас та інших полімерних матеріалів
14183 ВИРОБНИЦТВО

НАФТОПРОМИСЛОВОГО І

БУРОВОГО ГЕОЛОГО-

РОЗВІДУВАЛЬНОГО

УСТАТКУВАННЯ
14184 ВИРОБНИЦТВО

НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНОГО

УСТАТКУВАННЯ
14185 ВИРОБНИЦТВО Виробництво технологічного устаткування для УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ виготовлення целюлози, паперу, картону (крім ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ хімічного устаткування для цих виробництв) ПРОМИСЛОВОСТІ
14186 КОМПРЕСОРНЕ Виробництво компресорного устаткування

МАШИНОБУДУВАННЯ
14187 ХОЛОДИЛЬНЕ Виробництво холодильного устаткування (крім МАШИНОБУДУВАННЯ побутових холодильників)
14191 ВИРОБНИЦТВО ВАКУУМНИХ

НАСОСІВ І АГРЕГАТІВ
14192 КИСНЕВЕ І КРІОГЕННЕ Виробництво кисневого і кріогенного устатку- МАШИНОБУДУВАННЯ вання
14193 ВИРОБНИЦТВО

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ

ГАЗОПОЛУМ'ЯНОЇ ОБРОБКИ

МЕТАЛІВ І МЕТАЛІЗАЦІЇ

ВИРОБІВ
14194 ВИРОБНИЦТВО НАСОСІВ Виробництво насосів: відцентрових, приводних, парових, поршневих, загальнопромислового ви- користання
14195 ВИРОБНИЦТВО Виробництво трубопровідної промислової арма- ПРОМИСЛОВОЇ тури (включаючи арматуру для суднобудування, ТРУБОПРОВІДНОЇ але без санітарно-технічної) із кольорових АРМАТУРИ металів, сірого і ковкого чавуну, сталі, не- металічних матеріалів; виробництво засувок і затворів чавунних, стальних та з інших мате- ріалів, електроприводів до арматури і засу- вок (до трубопровідної промислової арматури відносяться: крани, показники рівня, запор- ні, регулюючі, дроселюючі і сильфонні венти- лі; клапани зворотні, прийомні, запобіжні, редукційні, змішуючі, різного призначення; регулятори рівня, затвори, інжектори, еле- ватори і електори, конденсатові дводчи- ки-конденсаційні горшки)
14196 ВИРОБНИЦТВО Підприємства по виробництву газоочисного і УСТАТКУВАННЯ ТА пилевловлювального устаткування, апаратури і АПАРАТУРИ ДЛЯ арматури для очищення промислових викидів ГАЗООЧИСТКИ І

ПИЛЕВЛОВЛЮВАННЯ
14197 ВИРОБНИЦТВО Виробництво устаткування для фарбування ви- ФАРБУВАЛЬНОГО робів машинобудування і металообробки

УСТАТКУВАННЯ
14200 ВЕРСТАТОБУДІВНА ТА

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
14210 ВИРОБНИЦТВО Виробництво металорізальних верстатів усіх МЕТАЛОРІЖУЧИХ видів, автоматичних і напівавтоматичних лі- ВЕРСТАТІВ ній для машинобудування і металообробки та виробництво нормалізованих вузлів і деталей для верстатобувування
14220 ВИРОБНИЦТВО Виробництво деревообробних верстатів, лісо- ДЕРЕВООБРОБНОГО пильних рам, автоматичних і напівавтоматичних УСТАТКУВАННЯ ліній для деревообробної промисловості
14230 ВИРОБНИЦТВО Виробництво ковальсько-пресувальних машин КОВАЛЬСЬКО- (пресів, молотів, автоматів, машин і вальців ПРЕСУВАЛЬНОГО ковальних, правильних і гнучкових машин, но- УСТАТКУВАННЯ жиць), автоматичних і напівавтоматичних лі- ній для обробки металів тиском, засобів ав- томатизації механізації, нормалізованих вуз- лів для ковальсько-пресового устаткування
14240 ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНОГО Виробництво сумішоприготовлюючих, формуваль- УСТАТКУВАННЯ них і стержневих, очисних і вибивальних ма- шин, автоматичних і напівавтоматичних по- точних ліній, машин для лиття
14251 ВИРОБНИЦТВО Виробництво металооброблювального інструмен- ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ту (металорізальний, вимірюючий, слюсар- МЕТАЛО-І ДЕРЕВООБРОБКИ но-монтажний, затискуючий), терпугів і маши- но-деревообробного інструменту
14252 ВИРОБНИЦТВО Виробництво технологічної оснастки для маши- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ нобудування і металообробки
14253 ПРОМИСЛОВІСТЬ ПО Виробництво електрокорунду, карбіду кремнію, ВИРОБНИЦТВУ ШТУЧНИХ штучних алмазів, надтвердих матеріалів та АЛМАЗІВ, АБРАЗИВНИХ інших алмазо-абразивних матеріалів і інстру- МАТЕРІАЛІВ І ментів із них; виробництво дефіберних каменів ІНСТРУМЕНТУ З НИХ
14254 ВИРОБНИЦТВО Виробництво механічного устаткування для МЕХАНІЧНОГО установки і повороту зварювальних конструкцій ЗВАРЮВАЛЬНОГО при зварюванні, для переміщення зварювальних УСТАТКУВАННЯ пристроїв, апаратів робочих зварювальників, устаткування для зварювання тертям, пресового зварювання і холодного зварювання тиском, інших видів механічного зварювального

устаткування, ліній засобів автоматизації і механізації
14290 ПРОМИСЛОВІСТЬ

МІЖГАЛУЗЕВИХ

ВИРОБНИЦТВ
14291 ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК Виробництво лиття, поковок, штамповок і зва- рювальних конструкцій для машинобудування
14292 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ Виробництво загальномашинобудівних вузлів і ЗАГАЛЬНОМАШИНОБУДІВЕ- деталей (редуктори, гідроприводи і гідроав- ЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ томатика, пневмоустаткування і пневмоапара- тура, змащувальне устаткування, фільтруючі пристрої, зубчаті колеса та ін.)
14293 ВИРОБНИЦТВО ФОРМУВАЛЬ- Виробництво формувальних пісків (у тому числі НИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ сухих збагачувальних), бентонітових глин ВИГОТОВЛЕННЯ ФАСОННИХ (у тому числі в порошку), плакувавльних фор- ВІДЛИВОК ІЗ ЧОРНИХ І мувальних пісків, природного і штучного пиле- КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ подібного кварцу, пилеподібного шамоту, про- типригораючих фарб, екзотермічних сумішей
14320 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

(ВКЛЮЧАЮЧИ СПЕЦІАЛІЗО-

ВАНІ ПРИЛАДОБУДІВНІ

ЗАВОДИ АВІАЦІЙНОЇ,

ОБОРОННОЇ, ЕЛЕКТРОН-

НОЇ, СУДНОБУДІВНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА

РАДІОПРОМИСЛОВОСТІ)
14321 ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ Виробництво приладів для вимірювання і регу- КОНТРОЛЮ І РЕГУЛЮВАННЯ лювання температури, тиску, розрідження і ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ рівня, витрат і кількості рідини і газів, складу і характеристик речовин, вторинних приладів, регуляторів і виконавчих механіз- мів, лабораторно-хімічних приладів і апара- тури із скла, фарфору і кварцу
14322 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОВИ- Виробництво електровимірювальних приладів: МІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ щитових, лабораторних і переносних, стрілоч- них для вимірювання струму, напруги, опору, потужності, частоти, фази, цифрових приладів і аналогово-цифрових перетворювачів; прис- троїв для вимірювання електричних і магнітних величин; самопишучих приладів, мір і еталон- них приладів опору, місткості, індуктивнос- ті, осцилографів інерційних; вимірювачів, підсилювачів, перетворювачів, стабілізато- рів; електричних лічильників; засобів теле- механіки
14323 ВИРОБНИЦТВО РАДІОВИМІ- Виробництво радіовимірювальних приладів для РЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ вимірювання струму, напруги, потужності, частоти; генераторів вимірювальних, приладів для вимірювання форми сигналів і спектру, для вимірювання параметрів; електровакуумних і напівпровідникових приладів для акустичних вимірів та інших радіовимірювальних приладів
14324 ВИРОБНИЦТВО ОПТИЧНИХ Виробництво приладів контрольно-вимірюваль- І ОПТИКО-МЕХАНІЧНИХ них, геодезичних, астрономічних; фотоапара- ПРИЛАДІВ І АПАРАТУРИ тури, фотокінооб'єктивів, кіноапаратури; приладів оптичних і оптико-механічних для дослідження структури і характеристик речо- вин; оптичних приладів культурно-побутового призначення (біноклів, лінз та ін.)
14325 ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ Виробництво машин і приладів для визначення ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МЕХА- механічних характеристик матеріалів, для ви- НІЧНИХ ВЕЛИЧИН мірювання зусиль і деформацій; нерозруйнову- ючих методів контролю виробів і матеріалів, віброметрії, параметрів рухів; механічних і електромеханічних лічильників; приладів ва- говимірюючих, вагових дозаторів; рентге- нівських пристроїв і апаратури; приладів для визначення розмірів у машинобудуванні; віб- ростендів для випробування приладів і еле- ментів машин
14326 ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ Виробництво годинників побутового, технічно- ЧАСУ го і спеціального призначення (включаючи первинні і вторинні електрогодинники), годинникових механізмів, приладів для годин- никової промисловості, каменів годинникових і технічних
14327 ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ Виробництво засобів складання текстових до- ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І кументів (включаючи друкарські машинки, АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНЖЕНЕР- ручки автоматичні, олівці механічні), засо- НОЇ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ бів копіювання і оперативного розмноження ПРАЦІ документів, засобів пошуку і схову докумен- тів, засобів для креслярських операцій і лічильних операцій (включаючи логарифмічні лінійки)
14328 ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ Виробництво приладів і апаратури метеороло- ДЛЯ ФІЗИЧНИХ гічних і аерологічних, гідрологічних, геофі- ДОСЛІДЖЕНЬ зичних і геологічних
14329 ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ Виробництво приладів для медицини, фізіоло- ДЛЯ МЕДИЦИНИ, ФІЗІОЛО- гії, біології та інших наукових досліджень ГІЇ ТА БІОЛОГІЇ (включаючи виробництво електрокардіографів, термометрів медичних, лінз, оправа для оку- лярів та ін.)
14330 ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАСОБІВ

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
14331 ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ Виробництво обчислювальних комплексів і ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ машин, їх центральних і периферійних

ТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДО пристроїв, пристроїв міжсистемного зв'язку, НИХ пристроїв і машин аналогових і аналогово- цифрових, пристроїв програмного управління; сервісної і діагностичної апаратури і

запасних частин до засобів обчислювальної техніки
14332 ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІЧНИХ

НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ
14333 ВИРОБНИЦТВО (ТИРАЖУ-

ВАННЯ) ПРОГРАМНИХ

ЗАСОБІВ
14340 АВТОМОБІЛЬНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
14341 ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІ- Виробництво автомобілів всіх видів (включаю- ЛІВ, АВТОБУСІВ, ТРО- чи легкові і спеціалізовані), автобусів, ЛЕЙБУСІВ І ПРИЧЕПІВ автотягачів, автомобільних і тракторних при- ДО АВТОМОБІЛІВ І чепів, трейлерів, тролейбусів; автомобільних ТРАКТОРІВ малолітражних і човнових двигунів, агре- гатів, карбюраторів, вузлів і запасних частин до них (крім підприємств по виробництву пожежних автомобілів, автокранів, шляхових комунальних машин, цистерн для харчових про- дуктів та інших спеціальних нетранспортних машин, які монтуються на автошасі)
14342 ВИРОБНИЦТВО МОТОЦИКЛІВ Виробництво мотоциклів, мотоколясок, моторо- І ВЕЛОСИПЕДІВ лерів, мопедів, велосипедів, двигунів до мо- тоциклів і мотовелосипедів, агрегатів, кар- бюраторів, вузлів і запасних частин до них
14343 ВИРОБНИЦТВО Виробництво автомобільного, тракторного і АВТОМОБІЛЬНОГО мотоциклетного електрообладнання і приладів І ТРАКТОРНОГО

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І

ПРИЛАДІВ
14344 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО Виробництво гаражного устаткування (мийні, УСТАТКУВАННЯ ТА контрольно-вимірювальні, оптичні і інші ІНСТРУМЕНТУ стенди), шоферського інструменту (ручних домкратів та ін.)
14350 ПІДШИПНИКОВА Виробництво шарикових і роликових підшип- ПРОМИСЛОВІСТЬ ників і деталей до них
14400 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ

І ТРАКТОРНЕ МАШИНО-

БУДУВАННЯ
14410 ТРАКТОРНЕ МАШИНОБУДУ- Виробництво всіх видів тракторів, тракторних ВАННЯ і комбайнових двигунів, агрегатів, вузлів, деталей і запасних частин до тракторів і вказаних двигунів
14420 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ Виробництво грунтообробних і посівних машин, МАШИНОБУДУВАННЯ включаючи розкидувачів добрив, машин для збирання, просушування і післязбиральної об- робки зерна, машин для технічних культур, агрегатів, вузлів, деталей, запчастин і технологічної оснастки до сільськогоспо- дарських машин
14430 МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ Виробництво устаткування і машин для ме- ТВАРИННИЦТВА І КОРМО- ханізації тваринництва і птахівництва, за- ВИРОБНИЦТВА готівлі кормів і кормовиробництва, вузлів, деталей і запасних частин до них
14500 БУДІВЕЛЬНО-ШЛЯХОВЕ І

КОМУНАЛЬНЕ

МАШИНОБУДУВАННЯ
14510 БУДІВЕЛЬНО-ШЛЯХОВЕ

МАШИНОБУДУВАННЯ
14511 ВИРОБНИЦТВО ШЛЯХОВИХ Виробництво екскаваторів, канавокопачів, І ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН грейдерів, землесосів, бульдозерів, скре- перів, катків, снігонавантажувальних машин, шляхоукладачів і т. д.; виробництво спецмашин для будівництва трубопроводів (трубовози, шляхоукладачі та ін.)
14512 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬ- Виробництво бетоно- і розчинозмішувальних НИХ МАШИН машин, гравійомийок, трамбовок, будівельно- оздоблювальних машин, будівельного механі- зованого і ручного інструменту та ін.
14520 ВИРОБНИЦТВО Виробництво технологічного устаткування для УСТАТКУВАННЯ цементної промисловості і промисловості ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ матеріалів із вапна, заводів збірного залізо- БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ бетону, азбоцементних виробів, теплоізо- ляційних матеріалів; виробництво дробильно- розмелювального, цеглоробильного устаткування і устаткування для видобутку і обробки

каміння
14530 ВИРОБНИЦТВО

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ

МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ,

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ І

ТОРФ'ЯНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ
14531 ВИРОБНИЦТВО Виробництво устаткування для ваління лісу, УСТАТКУВАННЯ трелювальних і штабелювальних лебідок, лісо- ДЛЯ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ укладачів і технологічного обладнання для ПРОМИСЛОВОСТІ І механізації нижніх складів і лісосплавлю- МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ вальних рейдів; для будівництва і експлуа- тації меліоративних систем і поливної техніки
14532 ВИРОБНИЦТВО Виробництво устаткування для брикетування УСТАТКУВАННЯ торфу, ремонту полів і ремонту осушувальної ДЛЯ ТОРФ'ЯНОЇ мережі, а також устаткування для фрезеруван- ПРОМИСЛОВОСТІ ня, ворошіння, валкування, прибирання і око- рування торфу
14540 КОМУНАЛЬНЕ

МАШИНОБУДУВАННЯ
14541 ВИРОБНИЦТВО Виробництво протипожежного устаткування УСТАТКУВАННЯ (пожежні автомобілі, автоматичні драбини), ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО машини для міського і комунального господар- ГОСПОДАРСТВА ства (для прибирання і санітарної очистки міст, включаючи машини, устаткування і при- лади для механізації автоматизації робіт по водопостачанню і теплопостачанню житлових будинків, а також для механізації робіт по прибиранню території домоволодіння, спеціального устаткування для машин санітар- ної очистки міст (контейнери-ущільнювачі) і іншого виробничого устаткування для дезин- фекції камер, устаткування для побутової газифікації та іншого устаткування невиробни- чого призначення
14542 ВИРОБНИЦТВО Виробництво спеціального устаткування для УСТАТКУВАННЯ фабрик хімчистки і фарбування, пралень та ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ інших видів устаткування для підприємств ПОБУТОВОГО побутового обслуговування

ОБСЛУГОВУВАННЯ
14600 МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ

ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА

ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
14610 ВИРОБНИЦТВО

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
14611 ВИРОБНИЦТВО Виробництво технологічного устаткування для | ТЕХНОЛОГІЧНОГО текстильної промисловості (включаючи бавов- | УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ноочисне фарбувально-оздоблювальне устатку- | ТЕКСТИЛЬНОЇ вання), валяльно-повстяної і текстильно-га- | ПРОМИСЛОВОСТІ лантерейної промисловості, виробництво вере- | тен та інших масових деталей для текстильної промисловості
14612 ВИРОБНИЦТВО Виробництво технологічного устаткування для ТЕХНОЛОГІЧНОГО швейної і трикотажної промисловості, вироб- УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ництво голок та інших масових деталей для ШВЕЙНОЇ І ТРИКОТАЖНОЇ швейної і трикотажної промисловості

ПРОМИСЛОВОСТІ
14613 ВИРОБНИЦТВО Виробництво технологічного устаткування для ТЕХНОЛОГІЧНОГО взуттєвої, шкіряної, хутряної і шкіргаланте- УСТАТКУВАННЯ рейної промисловості; виробництво голок та ДЛЯ ВЗУТТЄВОЇ, інших масових деталей для шкіряно-взуттєвої ШКІРЯНОЇ, ХУТРЯНОЇ промисловості

І ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ
14614 ВИРОБНИЦТВО

ТЕХНОЛОГІЧНОГО

УСТАТКУВАННЯ

ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ

ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА
14620 ВИРОБНИЦТВО Виробництво технологічного обладнання, ТЕХНОЛОГІЧНОГО автоматичних і поточних ліній для харчової УСТАТКУВАННЯ (включаючи рибну і м'ясо-молочну) і І КОМБІКОРМОВОЇ комбікормової промисловості, устаткування ПРОМИСЛОВОСТІ для млинів, елеваторів і зерносховищ
14630 ВИРОБНИЦТВО ТЕХНОЛОГІ- Виробництво технологічного устаткування для ЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ підприємств громадського харчування (включа- ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ І ючи харчоблоки лікарень, санаторіїв, ГРОМАДСЬКОГО будинків відпочинку та ін.)

ХАРЧУВАННЯ
14640 ВИРОБНИЦТВО ТЕХНОЛОГІ-

ЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ

ПОЛІГРАФІЧНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ
14650 ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОБУТО-

ВИХ ПРИЛАДІВ І МАШИН
14651 ВИРОБНИЦТВО ШВЕЙНИХ І Виробництво швейних і електропобутових машин ЕЛЕКТРОПОБУТОВИХ МАШИН і приладів (пральні машини, електронати- І ПРИЛАДІВ (БЕЗ ВИРОБ- рачі, пилососи, електронагрівальні прилади НИЦТВА ПОБУТОВИХ ХОЛО- та ін.)

ДИЛЬНИКІВ І

МОРОЗИЛЬНИКІВ)
14652 ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ

ХОЛОДИЛЬНИКІВ І

МОРОЗИЛЬНИКІВ
14710 ВИРОБНИЦТВО САНІТАРНО-

ТЕХНІЧНОГО І ГАЗОВОГО

УСТАТКУВАННЯ ТА

ВИРОБІВ
14711 ВИРОБНИЦТВО САНІТАРНО- Виробництво опалювальних котлів, приладів ТЕХНІЧНОГО (радіаторів, ребристих труб, теплових пане- УСТАТКУВАННЯ І ВИРОБІВ лей), опалювально-вентиляційного устаткуван- ня (вентиляторів загального призначення, ка- лориферів, крім газових агрегатів), пред- метів домовлаштування (ванн, раковин, ми- йок), труб чавунних каналізаційних, санітар- но-побутової арматури, електрофільтрів; во- донагрівальних колонок на твердому паливі, плит дров'яних, вугільних; установок для кондиціювання повітря та інших санітарно- технічних виробів
14712 ВИРОБНИЦТВО ГАЗОВОГО Виробництво автоматизованих промислових га- УСТАТКУВАННЯ І зопальникових пристроїв, газових калориферів, АПАРАТУРИ рекуператорів, різних нагрівачів, піддувних засобів для промислових пальників, про- порціоналізаторів, побутових плит, водо- нагрівачів на газі, засувнорегулювальної арматури
14720 АВІАЦІЙНА Виробництво авіаційної техніки

ПРОМИСЛОВІСТЬ
14730 ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво оборонної техніки
14740 СУДНОБУДІВНА Виробництво суден всіх типів, включаючи ПРОМИСЛОВІСТЬ спортивні судна, яхти і човни
14750 РАДІОПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво радіоапаратури виробничого

призначення
14760 ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАСОБІВ Виробництво засобів зв'язку різного призна- ЗВ'ЯЗКУ чення; підприємства по виробництву радіоапа- ратури культурно-побутового призначення, ши- рокомовних радіоприймачів, радіол, те- левізорів, магнітофонів, електрофонів та ін.
14770 ЕЛЕКТРОННА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
14771 ЕЛЕКТРОННА Виробництво електронної техніки (інтеграль- ПРОМИСЛОВІСТЬ (БЕЗ них мікросхем, вакуумних і напівпровіднико- ВИРОБНИЦТВА СПЕЦІАЛЬ- вих приладів, штучного п'єзокварцу та ви- НОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО робів із нього, радіодеталей і радіокомп- УСТАТКУВАННЯ) лектів та ін.), спеціальних металів елект- ронної промисловості
14772 ВИРОБНИЦТВО Виробництво спеціального технологічного СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНОЛО- (включаючи контрольно-випробувальне) устат- ГІЧНОГО (ВКЛЮЧАЮЧИ кування електронної промисловості

КОНТРОЛЬНО-ДОСЛІДНЕ)

УСТАТКУВАННЯ
14780 ІНШІ ВИРОБНИЦТВА

МАШИНОБУДУВАННЯ І

МЕТАЛООБРОБКИ
14781 ВИДИ ВИРОБНИЦТВ Виробництво техніки безпеки, медичних МАШИНОБУДУВАННЯ інструментів, апаратів і обладнання для ве- ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕН- теринарії та іншого обладнання виробничого НЯ (БЕЗ ОБОЗОБУДУВАН- призначення

НЯ ТА УСТАТКУВАННЯ

ДЛЯ СКЛЯНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ)
14782 ВИРОБНИЦТВО МОНТАЖНИХ Виробництво вузлів, електромонтажних сан- ЗАГОТОВОК, ВУЗЛІВ І технічних заготовок, а також монтажних ви- ДЕТАЛЕЙ робів для КПІ і автоматики
14783 ВИРОБНИЦТВО ТЕХНОЛОГІ-

ЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ

СКЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
14784 ОБОЗОБУДУВАННЯ Виробництво кузовів до кінного ходу, возів, бричок, саней та інших видів (без підприємств по виробництву дерев'яних дета- лей обозобудування)
14800 ПРОМИСЛОВІСТЬ МЕТАЛЕ-

ВИХ КОНСТРУКЦІЙ І

ВИРОБІВ
14810 ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ

КОНСТРУКЦІЙ
14811 ВИРОБНИЦТВО Виробництво будівельних і сталевих конс- БУДІВЕЛЬНИХ І СТАЛЕВИХ трукцій, мостів, ангарів, ліній електропере- КОНСТРУКЦІЙ дач, а також інших будівельних металевих конструкцій
14812 ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКИХ Виробництво структурних просторових і рамних МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ конструкцій, покриттів і каркасів будівель
14813 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬ-

НИХ КОНСТРУКЦІЙ І

ВИРОБІВ З АЛЮМІНІЮ ТА

АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
14820 ВИРОБНИЦТВО КОНТЕЙНЕР- Виробництво контейнерних і збірно-розбірних НИХ І ЗБІРНО-РОЗБІРНИХ будівель і приміщень виробничого, БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ адміністративного, культурно-побутового, житлового і громадського призначення
14830 ПРОМИСЛОВІСТЬ МЕТАЛЕ-

ВИХ ВИРОБІВ ВИРОБНИЧО-

ГО ПРИЗНАЧЕННЯ (КРІМ

МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, ЯКІ

ВІДНЕСЕНІ ДО ГАЛУЗІ

"ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ")
14831 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬ- Виробництво будівельних металовиробів НИХ МЕТАЛОВИРОБІВ (залізних і чавунних грат, перил, сходинок, дверей, навісів і т. ін.), скоб'яних виробів, пічного лиття
14832 ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКО- Виробництво сільськогосподарського і садо- ГОСПОДАРСЬКОГО І ГО- во-городнього інструменту (лопат, мотик, РОДНЬОГО ІНСТРУМЕНТУ граблів, кіс, серпів, вил і таке ін.)
14834 ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВОЇ Виробництво ящиків, бочок, барабанів і фляг ТРАНСПОРТНОЇ ТАРИ із металу
14839 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ Виробництво металевих банок, газових ба- МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ лонів, коробок та іншої залізної упаковки, взуттєвого інструменту, металевого полотна і сит, дротяних пружин меблевих, ланцюгів технічних та господарських, якорів, метале- вої фурнітури та інших виробничих метизів, виробництво меблевих каркасів
14840 ПРОМИСЛОВІСТЬ МЕТАЛЕ-

ВИХ ВИРОБІВ НЕВИРОБ-

НИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
14841 ВИРОБНИЦТВО ГОСПОДАР- Виробництво металевого господарського посуду СЬКОГО ПОСУДУ І (включаючи молочний посуд), кухонного інвен- КУХОННОГО ІНВЕНТАРЯ таря, ложок металевих, самоварів, чайників, кип'ятильників та інших нагрівальних при- ладів, термосів (крім електричних), ножів, вилок і таке ін.
14842 ВИРОБНИЦТВО ПРЕДМЕТІВ Виробництво ножиць, бритв, лез для безпечних ОСОБИСТОГО бритв, машинок для стрижки волосся та інших КОРИСТУВАННЯ ножових виробів, виробництво металевих ліжок, дитячих колясок, металевої галанте- реї, мильниць, наборів для бриття, ламп ме- талевих, гасових пальників до ламп та інших лампових виробів, прасок (крім електричних) і таке ін.
14843 ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВОГО Виробництво виробів для фізичної культури і СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЯ спорту із металу (рушниць, риболовних стас- ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ тей, мисливського приладдя, ковзанів); ус- І СПОРТУ таткування для дитячих площадок (драбин, гойдалок, каруселей) і таке ін.
14900 РЕМОНТ МАШИН І

ОБЛАДНАННЯ
14911 РЕМОНТ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ Ремонт всіх видів металорізальних і дерево- І ДЕРЕВООБРОБНИХ обробних верстатів, лісопильних рам,

ВЕРСТАТІВ, КОВАЛЬСЬКО- ковальсько-пресового і ливарного обладнання ПРЕСОВОГО І ЛИВАРНОГО

ОБЛАДНАННЯ
14912 РЕМОНТ ІНШОГО ПРОМИС- Ремонт силового і виробничого обладнання ЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ І всіх галузей промисловості (крім ремонту ме- ПРИЛАДІВ талорізальних і деревообробних верстатів, лісопильних рам, ковальсько-пресового і ли- варного обладнання)
14913 РЕМОНТ ВИМІРЮВАЛЬНИХ Ремонт вимірювальних приладів

ПРИЛАДІВ
14914 РЕМОНТ ПЕРЕСУВНОГО Ремонт локомотивів, вагонів і іншого рухомо- СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ го складу залізниць і шляхових машин
14921 РЕМОНТ СУДЕН Ремонт суден морських, судового устаткуван- ня, механізмів і приладів; підприємства по ремонту спеціальних суден і кораблів
14931 РЕМОНТ ВАНТАЖНИХ

АВТОМОБІЛІВ І

АВТОБУСІВ
14932 РЕМОНТ ЛЕГКОВИХ Ремонт легкових автомобілів, мотоциклів, мо- АВТОМОБІЛІВ (БЕЗ торолерів та ін.

АВТОМОБІЛІВ НА

ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ)
14934 РЕМОНТ ТРАКТОРІВ І Ремонт тракторів і сільськогосподарських ма- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ шин та інвентаря

МАШИН
14941 РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ І

ШЛЯХОВИХ МАШИН
14951 РЕМОНТ ТРАМВАЇВ,

ВАГОНІВ МЕТРО І

ТРОЛЕЙБУСІВ
14961 РЕМОНТ ЦИВІЛЬНИХ

ЛІТАКІВ, ВЕРТОЛЬОТІВ,

ЇХ ОБЛАДНАННЯ І

АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ
14965 РЕМОНТ ЗАСОБІВ Ремонт, запуск в експлуатацію (пусконалагод- ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ жувальні роботи, які виконуються промисло- во-виробничим персоналом) і комплексне цент- ралізоване обслуговування технічних і прог- рамних засобів обчислювальної техніки
14971 РЕМОНТ РІЗНОГО ВИРОБ- Ремонт торговельного устаткування, протипо- НИЧОГО ОБЛАДНАННЯ жежного устаткування та іншого устаткування виробничого призначення; ремонт устаткування зв'язку, транспортних засобів (перелічених вище), ремонт підшипників
14972 РЕМОНТ РІЗНОГО НЕВИРО- Ремонт медичного і шкільного обладнання; БНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ кіноустановок, комунального устаткування та іншого устаткування культурно-побутового призначення
15000 ДЕРЕВООБРОБНА І

ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
15200 ДЕРЕВООБРОБНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
15210 ЛІСОПИЛЬНЕ Виробництво пиломатеріалів і шпал

ВИРОБНИЦТВО
15220 ВИРОБНИЦТВО Виробництво стандартних дерев'яних будинків СТАНДАРТНИХ БУДИНКІВ і комплексів деталей для стандартних бу- динків зі стінами із місцевих будівельних матеріалів
15230 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬ- Виробництво будівельних матеріалів і деталей НИХ ДЕТАЛЕЙ З ДЕРЕВИ- (віконних і дверних блоків, паркету та ін.), НИ І ПЛИТ НА ДЕРЕВНІЙ деревоволокнистих, деревостружкових де- ОСНОВІ рев'яно-цементних плит, столярних виробів і дерев'яних конструкцій
15240 ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВ'Я- Виробництво дерев'яних контейнерних, цільно- НИХ, КОНТЕЙНЕРНИХ, перевізних і збірно-розбірних будинків і СУЦІЛЬНО-ПЕРЕВІЗНИХ приміщень виробничого, адміністративного, ТА ЗБІРНО-РОЗБІРНИХ культурно-побутового, житлового і комуналь- БУДИНКІВ І ПРИМІЩЕНЬ ного призначення
15250 ВИРОБНИЦТВО ФАНЕРИ Виробництво всіх видів фанери, гнуто-клеєних деталей і шпону
15260 ВИРОБНИЦТВО Виробництво і ремонт дерев'яної тари (ящики, ДЕРЕВ'ЯНОЇ ТАРИ бочки, корзини та ін.) і комплексів деталей до дерев'яної тари
15270 МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
15271 ВИРОБНИЦТВО НОВИХ Виробництво меблів (включаючи виробництво МЕБЛІВ (КРІМ ВИРОБНИЦ- плетених меблів), меблевих деталей, пружин- ТВА МЕБЛІВ НА ЗАМОВ- них матраців, меблів на металевих каркасах, ЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ) шкільних і дитячих меблів, спеціальних меблів (для бібліотек, музеїв, аптек і таке ін.)
15272 РЕМОНТ МЕБЛІВ (КРІМ Ремонт і реставрація меблів

РЕМОНТУ МЕБЛІВ НА

ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ)
15280 ВИРОБНИЦТВО СІРНИКІВ
15290 ІНШІ ДЕРЕВООБРОБНІ Виробництво дерев'яних машинобудівних дета- ВИРОБНИЦТВА лей і футлярів, деревинної муки, парникових рам, вуликів, дерев'яних деталей обозо- будівництва; підприємств по антисептуванню деревини (просочування шпал та інших лісових матеріалів із деревини для легкої промисло- вості (шпулі, човники, котушки, взуттєві ко- лодки, плити марійні та ін.); виробництво спортивних виробів із деревини (лиж, кеглів, шахів, шашок, столів для настільного тенісу і т. ін.), дерев'яного посуду і предметів домашнього вжитку та інших дерев'яних ви- робів культурно-побутового і господарського призначення
15300 ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
15310 ВИРОБНИЦТВО ЦЕЛЮЛОЗИ, Виробництво целюлози, напівцелюлози, дерев- ДЕРЕВНОЇ МАСИ, ПАПЕРУ ної маси, паперу і картону, побічних про- І КАРТОНУ дуктів целюлозно-паперового виробництва
15320 ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВОЇ Виробництво паперової і картонної тари всіх І КАРТОННОЇ ТАРИ видів
15330 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З Виробництво різних виробів із паперу і кар- ПАПЕРУ І КАРТОНУ тону виробничого призначення (кальки, перга- менту, фібри, внутрішніх деталей взуття із картону та ін.); виробництво шпалер, зо- шитів, паперово-білових товарів (альбомів, блокнотів та ін.) та інших виробів невироб- ничого призначення із паперу, картону
15400 ЛІСОХІМІЧНА Суха перегонка деревини, каніфольне вироб- ПРОМИСЛОВІСТЬ ництво, переробка супутніх і побічних про- дуктів лісохімічних виробництв
16100 ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕ-

ЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
16110 ЦЕМЕНТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
16111 ВИДОБУТОК ЦЕМЕНТНОЇ

СИРОВИНИ
16112 ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ Виробництво цементу, помольні установки
16120 ПРОМИСЛОВІСТЬ АЗБОЦЕ- Виробництво азбестоцементних листів (шифе- МЕНТНИХ ВИРОБІВ ру), конструктивних елементів і деталей, аз- бестоцементних труб та інших азбестоцемент- них виробів
16130 ПРОМИСЛОВІСТЬ М'ЯКИХ Виробництво всіх видів м'яких покрівельних ПОКРІВЕЛЬНИХ І ГІДРОІ- (рубероїду, пергаміту, толі та ін.) і ЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ гідроізоляційних (пороізолу, ізолу та ін.) матеріалів
16140 ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗБІРНИХ Виробництво збірних залізобетонних і бетон- ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І них (за винятком стінових матеріалів) конс- БЕТОННИХ (ЗА ВИНЯТКОМ трукцій і виробів із цементних бетонів і СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ) безцементних бетонів

КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ
16150 ПРОМИСЛОВІСТЬ СТІНОВИХ

МАТЕРІАЛІВ
16151 ВИРОБНИЦТВО СТІНОВИХ Виробництво великих блоків із пористого і БЛОКІВ щільного силікатобетону і дрібнистих стіно- вих блоків, шлакобетонних блоків, блоків із природного каменю (ракушняку, туфу та ін.)
16152 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬ- Виробництво випаленої і силікатної будівель- НОЇ ЦЕГЛИ І КЕРАМІЧНОЇ ної цегли і керамічних блоків і панелей із ЧЕРЕПИЦІ цегли, керамічної черепиці
16160 ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕ-

ЛЬНОЇ КЕРАМІКИ
16161 ВИДОБУТОК КЕРАМІЧНОЇ Видобуток і первинна обробка керамічної си- СИРОВИНИ ровини
16162 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬ- Виробництво керамічних плиток для підлоги, НОЇ КЕРАМІКИ облицювальних глазурованих плиток, ке- рамічних виробів для облицювання фасадів бу- динків, каналізаційних і дренажних труб, ке- рамічних кислотривких виробів, керамічних мікропористих та інших виробів
16163 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬ- Виробництво будівельних і санітар- НОГО І ТЕХНІЧНОГО но-технічних виробів із фарфору, напівфарфо- ФАРФОРУ, ФАЯНСУ, ру і фаянсу (столів умивальних, зливних НАПІВФАРФОРУ бачків, піссуарів, клозеторних чаш, унітазів), санітарно-побутового і технічного фарфору, фаянсу
16170 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬ- Виробництво різних видів лінолеуму, мастик НИХ МАТЕРІАЛІВ І для його приклеювання, будівельних погонаж- ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНОЇ них, пінополістирольних виробів та інших ви- СИРОВИНИ робів будівельного призначення із полімерної сировини
16180 ПРОМИСЛОВІСТЬ НЕРУДНИХ Добування, дроблення і збагачення будівель- БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ного каменю, щебеню, гравію, піща- но-гравійної суміші та будівельного піску
16210 ПРОМИСЛОВІСТЬ ПО ВИДО-

БУТКУ І ОБРОБЦІ ОБЛИ-

ЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ІЗ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
16211 ВИДОБУТОК ПРИРОДНИХ Видобуток природних каменів (блоків): КАМЕНІВ ДЛЯ ОБЛИЦЮВА- граніту, мармуру, вапняку та ін.

ЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
16212 ВИРОБНИЦТВО ОБЛИЦЮВА-

ЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ

ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
16220 ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРИСТИХ

ЗАПОВНЮВАЧІВ
16221 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ ДЛЯ

ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ

ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ
16222 ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ І Виробництво штучних і переробка природних ПЕРЕРОБКА НАТУРАЛЬНИХ пористих заповнювачів: керамзиту, аглопори- ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ ту, здутого перліту, шунівиту, здутого вер- микулиту, попільного гравію, щебеню і піску із вулканічних шлаків, термозиту (шлакової пемзи), пемзи, туфу та ін.
16230 ПРОМИСЛОВІСТЬ ВАПНЯКО-

ВИХ, ГІПСОВИХ І МІСЦЕ-

ВИХ В'ЯЖУЧИХ МАТЕРІА-

ЛІВ І ВИРОБІВ З НИХ
16231 ВИДОБУТОК ВАПНЯКОВОГО Видобуток вапнякового і гіпсового каменю і І ГІПСОВОГО КАМЕНЮ щебеню
16232 ВИРОБНИЦТВО ВАПНА, Виробництво вапна, гіпсу, сухої гіпсової ГІПСУ ТА ІНШИХ МІСЦЕ- штукатурки, гіпсобетонних перегородкових па- ВИХ В'ЯЖУЧИХ МАТЕРІА- нелей та ін., виробництво вапняко-пуцолано- ЛІВ І ВИРОБІВ ІЗ НИХ вого цементу та інших місцевих в'яжучих ма- теріалів
16233 ВИРОБНИЦТВО ВАПНЯКОВО- Виробництво вапнякового і доломітового бо- ГО І ДОЛОМІТОВОГО рошна, сиромеленого гіпсу, кормової крейди БОРОШНА
16240 ПРОМИСЛОВІСТЬ ТЕПЛО- Виробництво мінеральної вати і виробів з ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ неї, діатомових, совелітових, вілканітових, вермикулітових, перлітових, вапняно-кремзе- мистих та інших тепло- і звукоізоляційних виробів
16250 АЗБЕСТОВА Видобуток азбестової руди і виробництво це- ПРОМИСЛОВІСТЬ менту
16260 НЕМЕТАЛОРУДНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
16261 ВИДОБУТОК Видобуток і збагачення каоліну, тальку, пег- НЕМЕТАЛЕВИХ РУД матиту, слюди-сирцю
16262 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ Виробництво слюдяних виробів, слюди щипаної, НЕМЕТАЛЕВИХ РУД слюдопласту та ін., андезитового щебеню, бо- рошна андезитового і виробів андезиту, ас- фальтиту, графіту та інших виробів
16270 ІНШІ ВИРОБНИЦТВА ПРО-

МИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ
16271 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРНОГО Виробництво товарного бетону і будівельного БЕТОНУ І БУДІВЕЛЬНОГО розчину

РОЗЧИНУ
16272 ВИРОБНИЦТВО Виробництво асфальтобетонних та інших бітум- АСФАЛЬТОБЕТОНУ но-мінеральних сумішей
16273 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ Виробництво піщано-цементної черепиці, оче- БУДІВЕЛЬНИХ ретових плит, торф'яних ізоляційних виробів МАТЕРІАЛІВ та інших будівельних матеріалів, які не вка- зані вище
16500 СКЛЯНА І ФАРФОРО-ФАЯН-

СОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

(КРІМ ПІДПРИЄМСТВ ПО

ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ

ВИРОБІВ ІЗ СКЛА І

ФАРФОРУ)
16510 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
16511 ВИДОБУТОК ВИХІДНОЇ Видобуток і збагачення кварцевого піску та СИРОВИНИ ДЛЯ СКЛЯНОЇ іншої скляної сировини

ПРОМИСЛОВОСТІ
16512 ВИДОБУТОК БУДІВЕЛЬНОГО Виробництво віконного скла, полірованого, І ТЕХНІЧНОГО СКЛА архітектурно-будівельного і технічного; піноскла, силікат-глини; вироби із камінного лиття; виробництво скляних труб і блоків, будівельного, теплоізоляційного скловолокна і виробів із нього
16513 ВИРОБНИЦТВО СКЛЯНОЇ Виробництво пляшок, консервної і парфюмерної ТАРИ скляної тари
16514 ВИРОБНИЦТВО ГОСПОДАР- Виробництво сортового і господарського посу- СЬКО-ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ ду, дзеркал, термосів, скла для ламп і ІЗ СКЛА ТА СКЛЯНОГО ліхтарів, художніх виробів із скла, кришта- ПОСУДУ левих виробів та інших господарсько-побуто- вих виробів
16515 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРО- Виробництво електротехнічного скла, електро- ТЕХНІЧНОГО І ЕЛЕКТРО- колб (лампових, рентгенівських та ін.), тру- ВАКУУМНОГО СКЛА бок для електроколб і т. д.
16516 ВИРОБНИЦТВО ХІМІКО-

ЛАБОРАТОРНОГО ПОСУДУ
16550 ФАРФОРО-ФАЯНСОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
16551 ВИРОБНИЦТВО ГОСПОДАР- Виробництво господарського фарфорового і фа- СЬКО-ПОБУТОВОГО янсового посуду і художнього фарфору

ФАРФОРУ І ФАЯНСУ
16552 ВИРОБНИЦТВО ГОСПОДАР- Виробництво гончарного господарського посу- СЬКО-ПОБУТОВИХ ду, ваз для квітів, майолікових та інших ви- ГОНЧАРНИХ ВИРОБІВ робів
17000 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
17100 ТЕКСТИЛЬНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
17111 БАВОВНООЧИСНА Виробництво бавовни-волокна

ПРОМИСЛОВІСТЬ
17112 ПЕРВИННА ОБРОБКА ЛЬОНУ Виробництво льоноволокна
17113 ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНШИХ Виробництво конопле-волокна, волокна кенафа, ЛУБ'ЯНИХ ВОЛОКОН джуту та інших луб'яних волокон
17114 ПЕРВИННА ОБРОБКА ВОВНИ Первинна обробка (миття) вовни
17115 ШОВКОМОТАЛЬНА Виробництво шовку-сирцю

ПРОМИСЛОВІСТЬ
17116 БАВОВНЯНА Виробництво пряжі для ткацького і трикотаж- ПРОМИСЛОВІСТЬ ного виробництва, сурових і готових бавовня- них тканин, включаючи тканини (бельтинг, привідні ремені, пожежні рукави і т. п.), ва- ти бавовняного ватину, ниток та інших ви- робів
17117 ЛЬНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво чесаного льону, пряжі, ниток, льняних сурових і готових тканин (включно штучні вироби, виготовлені на ткацьких верс- татах, брезентових та інших технічних і па- кувальних тканин, приводних ременів, пожеж- них рукавів та інших технічних виробів
17120 ВОВНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
17121 ВОВНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво пряжі для ткацького і трикотаж- (КРІМ ВИРОБНИЦТВА КИ- ного виробництва, шерстяних тканин (включно

ЛИМІВ І КИЛИМОВИХ ВИ- сурові і технічні тканини) і штучних виробів РОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ (ковдр, хусток, килимів, килимових виробів НАСЕЛЕННЯ) та ін.)
17131 ШОВКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво пряжі, крученого шовку, ниток, сурових і готових шовкових тканин усіх видів
17132 ВИРОБНИЦТВО НЕТКАНИХ Виробництво нетканих матеріалів типу тканин МАТЕРІАЛІВ і нетканих ватинів із різних видів волокон
17133 КОНОПЛЕ-ДЖУТОВА Виробництво конопляної пряжі і тканин, ка- ПРОМИСЛОВІСТЬ натів, мотузків технічних, господарських і риболовних, шпагату різного, вірьовочних ви- робів
17134 СІТКОВ'ЯЗАЛЬНА Виробництво риболовних сіток і сіткоснастів ПРОМИСЛОВІСТЬ (із всіх видів волокон)
17140 ВИРОБНИЦТВО ТЕКСТИЛЬ-

НОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ
17141 ВИРОБНИЦТВО ТЕКСТИЛЬ- Виробництво гардинно-тюлевих виробів, мере- НОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ (КРІМ жив, басонних виробів (тясьми, шнурів і ВИРОБНИЦТВА НА т. п.), стрічок, зонтів, батикових виробів ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ) (шарфів, косинок, сюзане і т. д.), краваток, підв'язок чоловічих і дитячих, гноту, пра- ЛИМІВ І КИЛИМОВИХ ВИ- сурові і технічні тканини) і штучних виробів РОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ (ковдр, хусток, килимів, килимових виробів НАСЕЛЕННЯ) та ін.)
17131 ШОВКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво пряжі, крученого шовку, ниток, сурових і готових шовкових тканин усіх видів
17132 ВИРОБНИЦТВО НЕТКАНИХ Виробництво нетканих матеріалів типу тканин МАТЕРІАЛІВ і нетканих ватинів із різних видів волокон
17133 КОНОПЛЕ-ДЖУТОВА Виробництво конопляної пряжі і тканин, ка- ПРОМИСЛОВІСТЬ натів, мотузків технічних, господарських і риболовних, шпагату різного, вірьовочних ви- робів
17134 СІТКОВ'ЯЗАЛЬНА Виробництво риболовних сіток і сіткоснастів ПРОМИСЛОВІСТЬ (із всіх видів волокон)
17140 ВИРОБНИЦТВО ТЕКСТИЛЬ-

НОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ
17141 ВИРОБНИЦТВО ТЕКСТИЛЬ- Виробництво гардинно-тюлевих виробів, мере- НОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ (КРІМ жив, басонних виробів (тясьми, шнурів і ВИРОБНИЦТВА НА т. п.), стрічок, зонтів, батикових виробів ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ) (шарфів, косинок, сюзане і т. д.), краваток, підв'язок чоловічих і дитячих, гноту, пра- порів, вимпелів та ін.
17150 ТРИКОТАЖНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
17151 ВИРОБНИЦТВО ТРИКОТАЖ- Виробництво трикотажного полотна, включаючи НИХ ВИРОБІВ (КРІМ технічне трикотажне полотно, а також ВИРОБНИЦТВА НА панчішно-шкарпеткових виробів, які переда- ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ) ються для фарбування на інші підприємства; виробництво панчішно-шкарпеткових виробів, верхнього і білизняного трикотажу, рукавич- кових виробів, трикотажних головних уборів, в'язаних хусток, трикотажного ватину
17160 ВАЛЯЛЬНО-ПОВСТЯНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
17161 ВИРОБНИЦТВО ВАЛЯЛЬНО- Виробництво повстяни будівельної, технічної, ПОВСТЯНИХ ВИРОБІВ шорно-сідельної, юртової, бурочної, підош- (КРІМ ВИРОБНИЦТВА венної; шліфувальних повстяних кругів; ви-

ВАЛЯНОК НА ЗАМОВЛЕННЯ робництво і ремонт валянок, включаючи фет- НАСЕЛЕННЯ) рові і напівфетрові панчохи для бот, ков- паків для капелюхів, повстяних устілок, бу- рок, повстяних шапок та ін.; виробництво фетрових головних уборів
17200 ШВЕЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
17210 ВИРОБНИЦТВО ШВЕЙНИХ Виробництво виробів масового пошиву: всіх ВИРОБІВ (КРІМ ПОШИТТЯ видів чоловічого, жіночого і дитячого одягу НА ЗАМОВЛЕННЯ (крім хутряного і шкіряного), формового одя- НАСЕЛЕННЯ) гу, спецодягу, білизни натільної і постіль- ної; технічних швейних виробів (палатки, плащ-палатки, рюкзаки, чохли на машини і техніку та ін.); головних уборів текстильних ВАЛЯНОК НА ЗАМОВЛЕННЯ робництво і ремонт валянок, включаючи фет- НАСЕЛЕННЯ) рові і напівфетрові панчохи для бот, ков- паків для капелюхів, повстяних устілок, бу- рок, повстяних шапок та ін.; виробництво фетрових головних уборів
17200 ШВЕЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
17210 ВИРОБНИЦТВО ШВЕЙНИХ Виробництво виробів масового пошиву: всіх ВИРОБІВ (КРІМ ПОШИТТЯ видів чоловічого, жіночого і дитячого одягу НА ЗАМОВЛЕННЯ (крім хутряного і шкіряного), формового одя- НАСЕЛЕННЯ) гу, спецодягу, білизни натільної і постіль- ної; технічних швейних виробів (палатки, плащ-палатки, рюкзаки, чохли на машини і техніку та ін.); головних уборів текстильних (крім трикотажних, фетрових і хутряних), включаючи головні убори з оздобленням; із хутра, а також із соломки і рафи; пошив плащів із всіх видів плащових матеріалів, виготовлення предметів жіночого туалету (ко- рсетів, напівкорсетів, грацій, напівграцій, поясів, бандажів, бюстгалтерів і т. д.), по- шиття текстильних і комбінованих рукавиць (із тканин, комбінованих хутром, штучним

хутром, шкірою або штучною шкірою)
хутром, шкірою або штучною шкірою)
17300 ШКІРЯНА, ХУТРОВА І

ВЗУТТЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
17310 ВИРОБНИЦТВО Виробництво натуральних шкір (включаючи зам- НАТУРАЛЬНИХ ШКІР шу, лайку, риб'ячу шкіру та інші види шкіри)
17320 ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ Виробництво штучних м'яких шкір для верху ШКІР І ПЛІВКОВИХ взуття, швейних та галантерейних виробів, МАТЕРІАЛІВ для оббивочних цілей і інших товарів побуто- вого призначення; плівкових матеріалів різного призначення; гуми підошовної; штуч- них жорстких шкір для внутрішніх деталей взуття; матеріалів для одягу (дубльовані одежні та плащові однобічні та здвоєні); матеріалів технічного та побутового призна- чення (столова клейонка, палітурні ма- теріали, тканини тентові, прокладні ма- теріали для взуття, швейних виробів та ін.); штучних жорстких шкір для шкіргалантереї і технічних цілей
17330 ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО Виробництво всіх видів штучного хутра, вклю- ХУТРА чаючи штучний каракуль
17340 ШКІРЯНО-ГАЛАНТЕРЕЙНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
17341 ВИРОБНИЦТВО ДОРОЖНІХ Виробництво дорожніх і галантерейних виробів І ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРО- із натуральних і штучних шкір (чемодани, БІВ ІЗ НАТУРАЛЬНИХ І портфелі, сумки, ранці, гаманці, бумажники, ШТУЧНИХ ШКІР (БЕЗ пояси, ремені, рукавички), спортінвентаря ВИРОБНИЦТВА НА ЗА- (спортивні м'ячі, покришки, рукавиці і т. МОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ) ін.) та інших виробів із шкір, всіх видів шкірозамінників
17360 ХУТРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
17361 ВИРОБНИЦТВО ХУТРА І Вичинка і фарбування овечих шкір і хутра ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ (БЕЗ (сирійно-фарбувальне виробництво), добірка ПОШИВУ НА ЗАМОВЛЕННЯ хутра, пошиття хутрових шуб, кожухів, НАСЕЛЕННЯ) напівшуб, бекеш, дох, манто, шапок, комірів, рукавиць та іншого хутряного одягу із натурального та штучного хутра, шкіряних головних уборів з оздобленням із хутра, ру- кавиць із тканин, комбінованих хутром, пальт і напівпальт із текстильним верхом і хутря- ною підбійкою
17370 ВЗУТТЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

(КРІМ ВИРОБНИЦТВА

ГУМОВОГО ВЗУТТЯ)
17371 ВИРОБНИЦТВО ВЗУТТЯ, Виробництво взуття шкіряного, текстильного, КРІМ ГУМОВОГО (БЕЗ комбінованого, спортивного, національного, ПОШИВУ НА ЗАМОВЛЕННЯ ортопедичного та іншого взуття на шкіряній НАСЕЛЕННЯ) підошві і на підошві із шкірозамінювача
17380 ЩЕТИННО-ЩІТКОВА Виробництво щетинно-щіткових виробів

ПРОМИСЛОВІСТЬ
17410 ДУБИЛЬНО-ЕКСТРАКТОВА Виробництво рослинних і синтетичних дубиль- ПРОМИСЛОВІСТЬ них екстрактів
17510 ВИРОБНИЦТВО ГУДЗИКІВ
17900 ІНШІ ВИРОБНИЦТВА Виробництво фурнітури і метизів для ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ взуттєвої і галантерейної промисловості та інших виробів
18000 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
18100 ХАРЧОСМАКОВА ПРОМИСЛО-

ВІСТЬ, БЕЗ РИБНОЇ,

М'ЯСНОЇ, МАСЛОСИРОРОБ-

НОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИС-

ЛОВОСТІ
18111 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво цукру-піску і піску-рафінаду
18113 ХЛІБОПЕКАРНА Виробництво хліба і хлібобулочних виробів ПРОМИСЛОВІСТЬ
18114 КОНДИТЕРСЬКА Виробництво кондитерських виробів усіх ПРОМИСЛОВІСТЬ видів; какао-порошку, халви, східних соло- дощів, штучного меду, глазурованих фруктів і борошняних кондитерських виробів
18115 МАКАРОННА Виробництво макаронних виробів

ПРОМИСЛОВІСТЬ
18120 МАСЛО-ЖИРОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
18121 МАСЛО-ЖИРОВА ПРОМИСЛО- Виробництво рослинного масла, гідрогенізація ВІСТЬ БЕЗ ВИРОБНИЦТВА жирів, виробництво маргаринової продукції, МИЛОМИЮЧИХ ЗАСОБІВ саломаси, майонезу, олеїну, стеарину, свічок і оліфи натуральної
18122 ВИРОБНИЦТВО МИЛА І Виробництво мила господарського і інших мию- МИЮЧИХ ЗАСОБІВ чих засобів на жировій основі
18131 ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧНА Виробництво ефірних масел і синтетичних аро- ПРОМИСЛОВІСТЬ матичних речовин, парфюмерно-косметичних ви- робів і туалетного мила
18141 СПИРТОВА Виробництво етилового спирту-сирцю, спир- ПРОМИСЛОВІСТЬ ту-ректифікату
18142 ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА Виробництво горілки і лікеро-горілчаних ви- ПРОМИСЛОВІСТЬ робів
18143 ВИНОРОБНА Виробництво і розлив виноматеріалів, виног- ПРОМИСЛОВІСТЬ радних вин, шампанського, коньяків і плодо- во-ягідних вин
18144 ПИВОВАРНА Виробництво пива і солоду

ПРОМИСЛОВІСТЬ
18145 ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКО- Виробництво квасу хлібного, морсів, бражки, ГОЛЬНИХ НАПОЇВ фруктових вод, газованих вод, безалкогольних сухих напоїв (концентратів) і розливу міне- ральних вод
18147 ДРІЖДЖОВА Виробництво пекарських дріжджів

ПРОМИСЛОВІСТЬ
18149 КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВА Виробництво сирого і сухого крохмалю, декс- ПРОМИСЛОВІСТЬ трину, глюкози, мальтози, саго, гідролу, ку- курудзяного екстракту і інших крохмалепро- дуктів
18150 ПЛОДООВОЧЕВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
18151 ПЛОДООВОЧЕВА (КРІМ Сушіння, соління, замороження овочів і ВИРОБНИЦТВА ПЛОДООВО- фруктів; виробництво сиропів, екстрактів, ЧЕВИХ КОНСЕРВІВ) соків і іншої продукції переробки овочів, ПРОМИСЛОВІСТЬ фруктів і картоплі
18152 ВИРОБНИЦТВО ПЛОДООВО- Виробництво плодоовочевих консервів, включа- ЧЕВИХ КОНСЕРВІВ ючи м'ясорослинні і сало-бобові консерви
18160 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Видобування і розмол кухонної солі
18170 ЧАЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
18171 ПЕРЕРОБКА ЧАЙНОГО

ЛИСТУ
18172 РОЗВІШУВАННЯ І Розважування і пресування чаю (включаючи ПРЕСУВАННЯ ЧАЮ пресування цегляного чаю)
18180 ТЮТЮНОВО-МАХОРКОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
18181 ФЕРМЕНТАЦІЯ ТЮТЮНУ
18182 ВИРОБНИЦТВО ТЮТЮНОВО- Виробництво цигарок, сигарет, тютюну, сигар МАХОРКОВИХ ВИРОБІВ і махорки
18191 ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ Виробництво харчових концентратів, продуктів КОНЦЕНТРАТІВ із кукурудзи, вівса і інших зернових куль- тур; виробництво натуральної кави, сурогатів кави, дитячих поживних сумішей, дитячого бо- рошна, цикорію, чайних і кавових напоїв; виробництво сумішок та пряників і їх розфа- сування
18192 ІНШІ ВИРОБНИЦТВА Виробництво харчових кислот (молочної, вино- ХАРЧОСМАКОВОЇ кам'яної, яблучної та інше), вуглекислоти, ПРОМИСЛОВОСТІ оцту, сухого льоду, сахарину, розфасовування харчових продуктів
18200 М'ЯСНА І МОЛОЧНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
18210 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
18211 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво м'яса, ковбас, копченостей і (КРІМ КЛЕЄЖЕЛАТИНОВОЇ) інших м'ясних консервів, переробка птиці
18212 КЛЕЄЖЕЛАТИНОВА Виробництво желатину, клею козеїнового, ПРОМИСЛОВІСТЬ мездрового і кісткового
18220 МАСЛОСИРОРОБНА І

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
18221 МАСЛОРОБНА, СИРОРОБНА Виробництво тваринного масла, цільно-молоч- І МОЛОЧНА ПРОМИСЛО- ної продукції, сиру, бринзи, морозива, ко- ВІСТЬ (КРІМ ВИРОБНИЦТ- зеїну, сухого молока і іншої молочної про- ВА МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ) дукції
18222 ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ

КОНСЕРВІВ
18300 РИБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Переробка рибної сировини; рибокулінарні і рибоконсервні комбінати і підприємства, хо- лодильники рибної промисловості; рибоборош- няні і жироборошняні підприємства
19100 МІКРОБІОЛОГІЧНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
19110 ПРОМИСЛОВІСТЬ КОРМО-

ВИХ БІЛКОВИХ РЕЧОВИН
19111 ВИРОБНИЦТВО КОРМОВИХ Виробництво кормових дріжджів із вуглеводне- БІЛКОВИХ РЕЧОВИН З вої сировини

ВУГЛЕЦЕВОЇ СИРОВИНИ
19112 ГІДРОЛІЗНА Виробництво кормових дріжджів із рослинної ПРОМИСЛОВІСТЬ сировини, етилового спирту, фуртуролу, його похідних, багатоатомних спиртів і іншої про- дукції, одержаної методом гідролізу деревини і рослинних залишків сільського господарс- тва
19120 ІНШІ ГАЛУЗІ

МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ
19121 ВИРОБНИЦТВО АМІНОКИС- Виробництво амінокислот (лізину і інше), ЛОТ І ФЕРМЕНТНИХ ферментних препаратів

ПРЕПАРАТІВ
19122 ВИРОБНИЦТВО АНТИБІО- Виробництво антибіотиків немедичного призна- ТИКІВ НЕМЕДИЧНОГО чення, біопрепаратів для ветеринарії, кормо- ПРИЗНАЧЕННЯ І БІОПРЕ- вих вітамінів, преміксів, бактеріальних доб- ПАРАТІВ ДЛЯ ВЕТЕРИНА- рив, мікробіологічних засобів захисту рос- РІЇ, БАКТЕРІАЛЬНИХ лин

ДОБРИВ, МІКРОБІОЛОГІ-

ЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ

РОСЛИН
19123 ВИРОБНИЦТВО Виробництво розчинників із харчової сировини РОЗЧИННИКІВ (бутаніл, ацетон)
19200 БОРОШНОМЕЛЬНО-

КРУП'ЯНА І КОМБІКОР-

МОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
19210 БОРОШНОМЕЛЬНО-

КРУП'ЯНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
19211 БОРОШНОМЕЛЬНА Виробництво борошна

ПРОМИСЛОВІСТЬ
19212 КРУП'ЯНА Виробництво крупи

ПРОМИСЛОВІСТЬ
19220 КОМБІКОРМОВА Виробництво комбікормів і білково-вітамінних ПРОМИСЛОВІСТЬ добавок; обробка гібридного і сортового насіння кукурудзи
19300 МЕДИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
19310 ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА Виробництво синтетичних хіміко-фармацевтич- ПРОМИСЛОВІСТЬ них лікарських препаратів, а також медика- ментів із рослинної сировини, вітамінів, ферментів і коферментів, ендокринних препа- ратів із тваринної сировини, антибіотиків, кровозамінників, готових лікарських засобів, галенових препаратів і кетгуту, бактерійних медичних препаратів
19320 ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробництво медичних інструментів, приладів, МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ апаратів і обладнання
19330 ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ Виробництво медичних виробів із скла, фарфо- ВИРОБІВ ІЗ СКЛА, ру і пластичних мас, зуболікарських ма- ФАРФОРУ І ПЛАСТМАС теріалів, включаючи протезувальні
19400 ПОЛІГРАФІЧНА Поліграфічні комбінати і фабрики, друкарні, ПРОМИСЛОВІСТЬ типолітографії, літографії, цинкографії, книжкові, книжково-журнальні фабрики, фабри- ки книги, фабрики офсетного, кольорового, нотного друку, фабрики набору, фотонаборні центри, фоторепродукційні центри, ліновальне виробництво; палітурні фабрики; шрифтоли- варні заводи, виробництво штемпелів і печа- ток
19700 ІНШІ ПРОМИСЛОВІ

ВИРОБНИЦТВА
19710 ВИРОБНИЦТВО ХУДОЖНІХ Виробництво художніх виробів із металу, де- ВИРОБІВ рева, гіпсу і цементу, каменерізальних, кісткорізальних художніх виробів і інше
19720 ВИРОБНИЦТВО МУЗИЧНИХ Виробництво і ремонт музичних інструментів ІНСТРУМЕНТІВ та речей
19730 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
19731 ВИДОБУТОК ДОРОГОЦІННИХ Видобуток дорогоцінних (крім алмазів) і І НАПІВДОРОГОЦІННИХ напівдорогоцінних каменів, самоцвітів і ян- КАМЕНІВ, САМОЦВІТІВ І тарю

ЯНТАРЮ
19732 ВИРОБНИЦТВО І РЕМОНТ

ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

(КРІМ ВИГОТОВЛЕННЯ І

РЕМОНТУ ЮВЕЛІРНИХ

ВИРОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ)
19750 ФОТОКІНОПРОМИСЛОВІСТЬ
19751 ВИРОБНИЦТВО ФОТО- І Кінокопіювальні фабрики, фотокомбінати, які КІНОКОПІЮВАЛЬНОЇ не виконують роботи на замовлення населення ПРОДУКЦІЇ
19760 ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ

ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ

ВЕТЕРИНАРІЇ
19770 ВИРОБНИЦТВО ІГРАШОК Виробництво іграшок металевих, дерев'яних, (КРІМ ІГРАШОК З ГУМИ) м'яконабивних, із пап'є-маше, мастики, це- лулоїду, пластмаси і інших матеріалів; ви- робництво ялинкових прикрас, дитячих музич- них іграшок і інше
19780 ПОВНОСИСТЕМНІ Водопроводи, водопідіймальні механізми, во- ВОДОПРОВОДИ донапірне устаткування, водоочисні споруди і водопровідні мережі
19790 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ Виробництво креслярського і канцелярського ВИРОБНИЦТВ приладдя, наочних посібників; виробництво протезів, виробів із пуху та пір'я, матраців із вати, мочала, волосся, трави, інші вироб- ництва, які не перераховані вище
19800 ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І Центри стандартизації і метрології, лабора- КОНТРОЛЬ ЗА СТАНДАРТА- торії державного нагляду за стандартами і МИ ТА ЗАСОБАМИ ВИМІРЮ- вимірювальною технікою, відомчі лабораторії ВАННЯ стандартизації, метрології і сертифікації продукції
19900 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Господарське управління промисловими НЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ підприємствами, витрати на утримання якого входять у собівартість продукції, яка випус- кається
20000 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
21000 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ

ВИРОБНИЦТВО
21100 РОСЛИННИЦТВО
21110 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ Вирощування зернових і бобових культур, КУЛЬТУР насіння
21120 ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ, Вирощування картоплі, овочів у відкритому і ОВОЧЕВИХ ТА БАШТАННИХ закритому грунті, баштанних культур, грибів; КУЛЬТУР вирощування насіння і садивного матеріалу, збирання грибів у лісах; виробництво овоче- вих консервів із продукції власного врожаю (допоміжна діяльність, що не змінює кла-

сифікації господарств)
сифікації господарств)
21130 ВИРОЩУВАННЯ БУРЯКІВ Вирощування цукрових буряків (фабричних), маточників і насіння
21140 ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ, Вирощування плодів, ягід, горіхів і виногра- ЯГІД І ВИНОГРАДУ ду; вирощування садивного матеріалу плодових ягідних і виноградних насаджень; збирання дикоростучих плодів, ягід і горіхів; вироб- ництво вина, фруктових соків, варення, джемів і компотів із продукції власного вро- жаю; допоміжна діяльність, що не змінює кла- сифікації господарства
21150 ВИРОЩУВАННЯ ЛУБ'ЯНИХ Вирощування стеблин і волокон льону, коно- КУЛЬТУР ТА БАВОВНИ пель і насіння; виробництво бавовни-сирцю
21160 ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ Вирощування олійних культур і насіння

КУЛЬТУР
21170 ВИРОЩУВАННЯ КОРМОВИХ Вирощування кормових культур сіяних і при- КУЛЬТУР родних трав, включаючи зернові, посіяні на зелений корм, силос, і т. д.; кормових, баш- танних, багаторічних і однорічних трав, крім віки
21190 ВИРОЩУВАННЯ ІНШИХ Вирощування ефіроолійних культур, хмелю, тю- КУЛЬТУР тюну, махорки, чаю, квітів, декоративних і лікарських рослин; виробництво садивного ма- теріалу відповідних культур і насіння
21200 ТВАРИННИЦТВО
21210 М'ЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ Розведення і вирощування великої рогатої ху- СКОТАРСТВО доби м'ясного і маточного напряму, включаючи племінних тварин; відгодівля худоби; вироб- ництво молока
21220 СВИНАРСТВО Розведення і вирощування свиней, включаючи племінних тварин
21230 ВІВЧАРСТВО І Розведення і вирощування овець і кіз, вклю- КОЗІВНИЦТВО чаючи племінних тварин; виробництво вовни, пуху та інших продуктів вівчарства і козівництва
21240 ПТАХІВНИЦТВО Розведення і вирощування птиці на м'ясо, включаючи племінну; виробництво яєць; виве- дення молодняку господарствами різних форм власності
21250 КОНЯРСТВО Розведення, вирощування і випробування ко- ней, включаючи племінних
21260 ІНШІ НАПРЯМИ Розведення і вирощування кролів, хутряних ТВАРИННИЦТВА звірів, коконів шовкопряду, бджіл, інших не- великих тварин; домашніх, напівдомашніх і диких; виробництво м'яса і шкірок кролів, хутра, меду та ін.
22000 ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬ-

СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
22100 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІРИГАЦІЙ- Експлуатація зрошувальних, зводнювальних і НИХ І МЕЛІОРАТИВНИХ осушувальних систем (крім внутрішньогоспо- СИСТЕМ дарських), включаючи греблі водосховища, гідровузли, насосні станції і інші водогос- подарські споруди
22200 ВЕТЕРИНАРНЕ Ветеринарні амбулаторії, поліклініки, ліку- ОБСЛУГОВУВАННЯ вальниці, дільниці, пункти, охоронокаран- тинні ветеринарні пункти, ветеринарно-бак- теріологічні лабораторії, ветеринарні інспекції; ветеринарні, ветеринарно-сана- торні станції; радіологічні та інші подібні лабораторії
22300 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ Послуги по впровадженню культури рослин, ПОСЛУГИ, КРІМ стимулювання їх вирощування, захисту від ВЕТЕРИНАРНИХ хвороб і шкідників; послуги біостанцій і біолабораторій, карантинних інспекцій, конт- рольно-насінних і агрохімічних лабораторій; послуги, пов'язані із збиранням врожаю; пос- луги по стимулюванню росту та продуктивності тварин і отриманню продукції тваринного по- ходження; послуги в галузі штучного розве- дення, обстеження стану стада, стрижки овець, послуги по організації і проведенню земленалагоджувальних робіт; надання сільсь- когосподарської техніки господарствам із водієм або бригадою для виконання робіт із гіпсування і вапнування грунтів, доставленню органічних, мінеральних добрив і засобів за- хисту рослин, їх внесення в грунт та прове- дення інших механізованих робіт на полях і фермах по обслуговуванню сільськогосподарсь- ких підприємств, селянських (фермерських) господарств і підсобних господарств населен- ня; послуги по закладанню, обробці і утри- манню садів; обслуговуванню водопроводів і зрошувальних систем сільськогосподарського призначення
29000 ГОСПОДАРСЬКЕ Господарське управління виробничими УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ підприємствами сільського господарства, ГОСПОДАРСТВОМ витрати на утримання якого входять у собівартість продукції
30000 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
31000 ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
31100 ЛІСІВНИЦТВО Лісорозведення, лісовідновлення, догляд за лісом, захист лісів від шкідливих комах та захворювань; охорона лісів від шкідливих ко- мах та захворювань, охорона лісів, відпус- кання лісу та облік лісового фонду, облік та організація використання всіх корисностей лісу, охорона диких звірів та тварин
31200 ЛІСОЗАГОТІВЛЯ Лісозаготівельна діяльність, включаючи видо- буток осмолу, живиці та барасу
31300 ЗБИРАННЯ ДИКИХ І Збирання дикорослих рослин, березового соку, НЕДЕРЕВИННИХ плодів, грибів, горіхів, фруктів, ягід, ЛІСОПРОДУКТІВ насіння, лікарських трав та їх первинна об- робка
31400 ПОЛЮВАННЯ, ВІДЛОВ І Відловлення диких тварин та птахів із метою РОЗВЕДЕННЯ ДИКИХ отримання м'яса для споживання, шкур, хутра; ТВАРИН ТА ПТАХІВ, збирання яєць; розведення та селекція дичи- ВКЛЮЧАЮЧИ ПОВ'ЯЗАНІ ни; надання послуг із метою розвитку мис- З ЦИМ ПОСЛУГИ ливського промислу і відловлення диких тва- рин і птахів; введення мисливського госпо- дарства
31500 ЗМІШАНЕ ЛІСОВЕ Господарства, основний вид діяльності (за ГОСПОДАРСТВО додатковою вартістю або чисельністю праців- ників) яких у складі лісового господарства не перевищує 66 %
32000 ОБСЛУГОВУВАННЯ Аерофотолісоутворювальні, лісомеліоративні, ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА лісоутворювальні підприємства та експеди- ції, бази авіаційної охорони лісів, конт- рольні станції лісового насіння, лісові грунтові та нормативно-дослідні лабораторії, інспекції лісів
40000 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
41000 ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
41100 РИБНИЦТВО Риборозведення і акліматизації риби (рибо- розводжувальні заводи, ставкові та озерні господарства та ін.; рибомеліоративні стан- ції, підприємства по виробництву рибороз- плоджувального матеріалу)
41200 РИБАЛЬСТВО Вилов риби, видобуток морського звіру та мо- репродуктів; переробка цієї сировини на суднах |
42000 ОБСЛУГОВУВАННЯ Аерориборозвідка; організації по регулюван- РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ню вилову риби, рибоохорона та рибонагляд; контроль якості рибної продукції
50000 ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК
51000 ТРАНСПОРТ
51100 СУХОПУТНИЙ І

ТРУБОПРОВІДНИЙ

ТРАНСПОРТ
51110 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
51111 НАЗЕМНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ Підприємства з організації експлуатації та ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО обслуговування залізниць, залізничні вокза- КОРИСТУВАННЯ (БЕЗ ли, станції, які обслуговують пасажирів, ло- ТРАМВАЙНОГО) комотивні електровагонні та дизель-поїзні депо, вагонні депо, вагонні дільниці, дис- танції шляху, дистанції охоронних лісонасад- жень, дистанції енергопостачання, дистанції сигналізації та зв'язку, промивально-пропа- рювальні станції, міські залізничні агентс- тва, дирекції міжнародних і туристичних пе- ревезень, дистанції цивільних споруд (без житлово-комунальних), резерви провідників вагонів, відділення та управління залізниць
51112 ТРАМВАЙНИЙ ТРАНСПОРТ Трамвайні лінійні служби (парки, депо, ава- рійні пункти і т. п.), трамвайні управління, трести, контори
51113 МЕТРОПОЛІТЕННИЙ Метрополітенні лінійні служби (парки, депо, ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО дільниці, аварійні пункти), метрополітенні КОРИСТУВАННЯ управління
51114 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ Підприємства залізничного транспорту неза- НЕЗАГАЛЬНОГО гального користування (об'єднані залізниці, КОРИСТУВАННЯ залізнично-автомобільні, залізнично-водні господарства, залізниці, локомотивні і ва- гонні депо, транспортні управління) та їх підрозділи, відділення та об'єднання заліз- ничного транспорту
51120 ШОСЕЙНИЙ ТРАНСПОРТ
51121 АВТОМОБІЛЬНЕ Підприємства та організації з експлуатації ГОСПОДАРСТВО та обслуговування автомобільного господар- ства; трести, об'єднання, спеціалізовані управління, автомобільні господарства; авто- бусні та таксомоторні парки, автотранспортні контори, автоколони, автобази, автокомбіна- ти, автовокзали, вантажні автостанції
51122 ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ Тролейбусні лінійні служби (парки, депо, дільниці, аварійні пункти і т. п.), управлін- ня, трести, контори тролейбусного транспорту
51123 ШОСЕЙНЕ ГОСПОДАРСТВО Підприємства і організації по утриманню і ремонту шосейних доріг загального користу- вання та споруд на них, крім доріг у містах, які відносяться до комунального господарс- тва, дорожньо-експлуатаційні та мостові дільниці і відділи, управління доріг (упрдо- ри), і т. п.
51130 ТРУБОПРОВІДНИЙ Вантажопроводи та відводи від них; трубопро- ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО води для транспортування нафти, нафтопродук- КОРИСТУВАННЯ тів, газового конденсату, широкої фракції та легких вуглеводнів, газу, води, вугілля та інших вантажів; насосні компресорні та роз- подільні станції, точки обслуговування та догляду трубопровідного транспорту загально- го користування; районні управління та уп- равління трубопровідним транспортом загаль- ного користування (в частині водопроводів)
51200 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
51210 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ Пароплавства, територіальні та спеціалізова- ні управління флоту, управління морських шляхів, експедиційні загони аварійно-ряту- вальних, суднопідйомних і підводно-технічних робіт, морські порти, портопункти (включаючи морські порти) рибних та інших господарств, радіологічні станції, гідрографічні підпри- ємства, служби обслуговування транспортних суден ("Трансфлот"), агентство "Інфлот", інс- пекції морського регістру та портового наг- ляду; паромні переправи залізничних ешело- нів
51220 ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ

ТРАНСПОРТ
51221 ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА СУДНАХ Пароплавства, басейнові управління шляхів, управління судноплавних каналів, районні уп- равління пароплавств, експлуатаційні дільни- ці пароплавств, пасажирські агентства та вок- зали, райони гідротехнічних споруд, гідро- вузли, технічні дільниці шляхів, цехи тех- нічної експлуатації суден, ремонтно-експлуа- таційні бази суден (з експлуатаційної діяль- ності), вузли зв'язку та радіонавігації, пристані, річкові та озерні порти, загони "Підводрічбуду"
51222 ЛІСОСПЛАВ Лісосплавні підприємства та лісоперевалочні бази
51300 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ Підприємства та організації з експлуатації та обслуговування цивільної авіації; вироб- ничі об'єднання та управління цивільної аві- ації; об'єднані (з аеропортами) авіазагони, самостійні авіазагони (об'єднані з аеропор- тами), авіаескадрильї, самостійні аеропорти, агентство цивільної авіації
51400 ІНШІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ Підприємства конвейєрного, трубогідравлічно- го, потоково-контейнерного, трубопневмокон- тейнерного, трубопневматичного і канат- но-підвісного, монорельсового та інших видів транспорту; лінійні служби підйомних доріг (парки, депо, дільниці, аварійні пункти і

т. п.), управління (трести, контори) підйом- них доріг
51500 ЕКСПЕДИЦІЙНІ РОБОТИ

ТА ПОСЛУГИ
51510 ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ Вантажно-розвантажувальні контори, пункти, БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, механізовані дистанції та дільниці вантаж- ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА но-розвантажувальних робіт, перевалочні ба- ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ зи, пакувальні контори, транспортно-експеди- ційні контори, контейнерні площадки, їх бази та склади та ін., вантажо-розвантажувальні та транспортно-експедиційні підприємства загального користування
51600 ОБСЛУГОВУВАННЯ Технічний нагляд на транспорті (судноплавні ТРАНСПОРТУ інспекції, інспекції річкового та озерного регістру, інспекції по маломірних суднах і т. п.), управління (трести, контори) підйом- них доріг
51500 ЕКСПЕДИЦІЙНІ РОБОТИ

ТА ПОСЛУГИ
51510 ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ Вантажно-розвантажувальні контори, пункти, БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, механізовані дистанції та дільниці вантаж- ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА но-розвантажувальних робіт, перевалочні ба- ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ зи, пакувальні контори, транспортно-експеди- ційні контори, контейнерні площадки, їх бази та склади та ін., вантажо-розвантажувальні та транспортно-експедиційні підприємства загального користування
51600 ОБСЛУГОВУВАННЯ Технічний нагляд на транспорті (судноплавні ТРАНСПОРТУ інспекції, інспекції річкового та озерного регістру, інспекції по маломірних суднах і т. п.
52000 ЗВ'ЯЗОК
52100 ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК Поштамти, об'єднані поштово-телеграфні під- приємства зв'язку, вузли зв'язку, включаючи виробничо-технічні, сіткові та експлуатацій- но-технічні управління і відділення переве- зення пошти, бюро контролю переказів
52200 КУР'ЄРСЬКИЙ ЗВ'ЯЗОК Підприємства, що забезпечують кур'єрський спецзв'язок і фельдзв'язок
52300 ЕЛЕКТРО- ТА Підприємства телеграфного, телефонного, те- РАДІОЗВ'ЯЗОК левізійного зв'язку, радіозв'язку, звукового провідного та інших видів електрозв'язку; телеграфи, міжміські телефонні станції, міські та сільські телефонні станції (мере- жі, вузли), об'єднані телеграфно-телефонні підприємства, підприємства магістрального зв'язку і телебачення (мережі та технічні вузли), радіотелевізійні передавальні цент- ри, ретрансляційні телевізійні станції, вуз- ли радіомовлення і радіозв'язку, радіоцент- ри, радіостанції, центри космічного зв'язку, центри і станції технічного радіоконтролю, вузли електрозв'язку і радіофікації, техніч- ні центри міжміського і міжнародного мовлен- ня і телебачення, підприємства спецзв'яз- ку, обласні, державні виробничо-технічні уп- равління
60000 БУДІВНИЦТВО
61000 ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ,

МОНТАЖНИХ ТА ІНШИХ

РОБІТ ПІДРЯДНИМ І ГОС-

ПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ
61100 ВИКОНАННЯ РОБІТ

ПІДРЯДНИМ СПОСОБОМ
61110 ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОБУ- Організації, які не спеціалізуються на вико- ДІВЕЛЬНИХ РОБІТ нанні окремих видів робіт
61120 ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ

ВИДІВ РОБІТ
61121 ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Виконання земляних робіт (при будівництві будов і споруд та інших об'єктів), крім ор- ганізацій, що відносяться до лінійного бу- дівництва
61122 РОБОТИ ПО НУЛЬОВОМУ Виконання робіт по нульовому циклу

ЦИКЛУ
61123 БУРОВІ ТА ВИБУХОВІ Виконання бурових і буровибухових робіт, що РОБОТИ пов'язані з будівництвом будов і споруд та інших об'єктів
61124 МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж бетонових, залізобетонових і метале- вих конструкцій будов і споруд; монтаж тех- нологічного, енергетичного, механічного, підйомно-транспортного, насосно-компресорно- го та іншого устаткування, підводок до нього, а також технологічних металоконструк- цій, електроконструкцій та інших пристроїв, що пов'язані конструктивно або поставляються комплектно з обладнанням; роботи по влашту- ванню освітлювальних і кабельних ліній електропередач та інших електромонтажних ро- біт: монтаж систем сигналізації контроль- но-вимірювальних приладів, засобів автомати- ки та ін.
61125 ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ Штукатурні, малярні, облицювальні та інші види опоряджувальних робіт
61126 ТЕПЛОТЕХНІЧНІ І ТЕРМО- Роботи по ізоляції, антисептуванню і фарбу- ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ ванню будівельних конструкцій, споруд, що будуються, установленого обладнання і техно- логічних трубопроводів, обмуровці та футе- ровці котлів, печей та інших агрегатів; теп- лотехнічні і термоізоляційні роботи
61127 САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ Монтаж внутрішнього санітарно-технічного об- РОБОТИ ладнання і влаштування внутрішніх сіток во- допроводів, каналізації, газифікації, тепло- фікації та центрального опалення (опалю- вальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та ін.)
61128 ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ Спеціальні будівельні роботи по іригації, БУДІВНИЦТВО І меліорації (зрошувальні, осушувальні), влаш- КУЛЬТУРТЕХНІЧНІ влаштування артезіанських щілин та культур- РОБОТИ технічні роботи
61129 ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО Прокладання надвірних комунікацій (водопро- водів, каналізацій, теплофікації та ін.), прокладання магістральних нафтогазопродук- топроводів; будівництво і ремонт залізниць та автомобільних доріг; будівництво міських доріг, будівництво і ремонт мостів та інших штучних споруд на дорогах, включаючи міські, будівництво та реконструкція ліній зв'язку та радіофікації
61130 БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІ- Роботи по будівництву метрополітенів, туне- ТЕНІВ, ТУНЕЛІВ ТА лів, підземних переходів та інших підземних ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД споруд, за винятком будівництва шахт

(КРІМ ШАХТ)
61131 БУДІВНИЦТВО ШАХТ Спеціальні роботи по шахтобудуванню, осушу- ванню шахт
61132 ГІДРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ Підводно-технічні, водолазні, донопоглиблю- вальні, берегоукріплювальні роботи, регуля- ційні роботи на річках, роботи по намиванню грунту (які не зв'язані з роботами по гідро- намиванню піску та іншої нерудної сировини задля основної діяльності підприємств та ін.), гідротехнічні роботи
61133 ДОМОБУДІВНИЦТВО Домобудівні комбінати (в частині їх підряд- ної роботи)
61134 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ Пуск та наладка змонтованого обладнання РОБОТИ
61135 ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ Управління механізації та інші організації, що здійснюють тільки послуги
61180 БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ Будівництво об'єктів сільського господар- ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ства, що виконується будівельними міжгоспо- ГОСПОДАРСТВА дарськими організаціями

61190 ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ Будівельні організації споживчої кооперації, РОБІТ БУДІВЕЛЬНИМИ що виконують роботи підрядним способом

ОРГАНІЗАЦІЯМИ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
61200 ВИКОНАННЯ

БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНИХ РОБІТ

ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ
62000 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І

РЕСТАВРАЦІЯ БУДОВ І

СПОРУД ВИРОБНИЧОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ
63000 РЕМОНТ БУДОВ І СПОРУД

НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНА-

ЧЕННЯ, РЕМОНТ І БУДІВ-

НИЦТВО ЖИТЛА (КВАРТИР)

НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕН-

НЯ
63100 РЕМОНТ БУДОВ І СПОРУД Капітальний ремонт і реставрація будов і НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНА- споруд невиробничого призначення

ЧЕННЯ
63200 РЕМОНТ І БУДІВНИЦТВО Ремонт і будівництво житла (квартир) та ЖИТЛА (КВАРТИР) НА інших споруд невиробничого призначення на ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ замовлення населення
65000 ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ БУРІННЯ Будівництво експлуатаційних свердловин на нафту, газ та термальні води, що споруджу- ються за рахунок капітальних вкладень
66000 ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО- Проектні, архітектурно-проектні, проект- ВИШУКУВАЛЬНІ, но-вишукувальні та вишукувальні організації ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ по обслуговуванню будівництва та капітально- го ремонту будов та споруд, включаючи орга- нізації, що здійснюють експертизу проектів
69000 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Трести, управління, комбінати, об'єднання з НЯ БУДІВНИЦТВОМ чисто управлінськими або переважно управ- лінськими функціями та дирекції підприємств, що будуються, а також організації, які здійснюють технічний нагляд у будівництві
70000 ТОРГІВЛЯ І ГРОМАДСЬКЕ

ХАРЧУВАННЯ
71000 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
71100 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
71110 ОПТОВА ДЕРЖАВНА Оптові організації по збуту товарів народно- ТОРГІВЛЯ го споживання: вихідні, оптові, торгові і перевалочні бази і прифабричні склади торго- вельних організацій, розподільні холодильни- ки; центральні, обласні агентства Укрдруку
71120 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ Оптові торговельні бази головних торговель- СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ них управлінь Укоопспілки, республіки Крим, обласних, районних споживспілок та міжрайба- зи
71130 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕР- Недержавні підприємства та організації

ЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, по оптовій торгівлі товарами (крім

КРІМ СПОЖИВЧОЇ споживчої кооперації)

КООПЕРАЦІЇ
71200 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
71210 РОЗДРІБНА ДЕРЖАВНА

ТОРГІВЛЯ
71211 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ Торгові центри, універсами, магазини, лавки, ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ларки, палатки, павільйони, скупочні пункти, ТОРГІВЛІ, КРІМ товарні склади, бази організацій, що торгу- АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ють, товарні склади, торговельні підприєм- ства по продажу палива, рідкого газу населен- ню, сховища для картоплі, овочів і фруктів, винні погреби, соляні склади, холодильники, льодники, гасосховища, погреби та інші схо- вища торговельних організацій, магазини-вис- тавки, виставки, міські та районні агентства Укрдруку та інші підприємства торгівлі
71212 АПТЕЧНІ ЗАКЛАДИ Аптеки, аптекарські магазини, кіоски, конт- рольно-аналітичні лабораторії, аптекарські склади (включаючи ветеринарні)
71240 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ Торговельна і складська мережі роздрібної СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ торгівлі споживчих товариств і райспоживспі- лок, а також апарат сільпо і райпо
71250 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ Торговельна і складська мережа роздрібної НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗА- торгівлі недержавних організацій (крім спо- ЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ живчої кооперації)

КООПЕРАЦІЇ
71260 РИНКОВА ТОРГІВЛЯ Ринки по торгівлі сільськогосподарською та іншою продукцією
71300 ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
71310 ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ Фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, ресто- ДЕРЖАВНОЇ ТОРГІВЛІ рани, їдальні, кафе, чайні, буфети, закусоч- ні, кафетерії та інші підприємства громадсь- кого харчування, а також самостійні підпри- ємства громадського харчування при підприєм- ствах, організаціях і закладах; підприємства громадського харчування в інших державних господарствах
71320 ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ Підприємства та організації громадського СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ харчування всіх типів у споживчій кооперації
71330 ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ Недержавні підприємства та організації гро- НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗА- мадського харчування (крім споживчої коопе- ЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ рації)

КООПЕРАЦІЇ
71390 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН-

НЯ РОЗДРІБНОЮ,

ОПТОВОЮ ТОРГІВЛЕЮ ТА

ГРОМАДСЬКИМ ХАРЧУВАН-

НЯМ
71391 ГОСПОДАРСЬКЕ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ

ТОРГІВЛЕЮ І

ГРОМАДСЬКИМ

ХАРЧУВАННЯМ
71392 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН-

НЯ ТОРГІВЛЕЮ І ГРОМАД-

СЬКИМ ХАРЧУВАННЯМ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
71500 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Товарні біржі, брокерські, маклерські, ді- ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ лерські контори, агентства, торговельні бу- ТОВАРІВ НАРОДНОГО динки, комерційні центри, що виконують посе- СПОЖИВАННЯ редницькі послуги по купівлі-продажу товарів народного споживання і здавання в найм (на прокат) предметів культурно-побутового приз- начення і господарського вжитку
72000 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
72100 ЗОВНІШНЯ ДЕРЖАВНА Експортні та імпортні об'єднання і контори ТОРГІВЛЯ Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків; інших державних структур, які пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю
72200 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Недержавні організації, що здійснюють екс- НЕДЕРЖАВНИХ портно-імпортні угоди (включаючи бартерні) і ОРГАНІЗАЦІЙ виконують брокерські, лізингові та інші пос- луги зовнішньоекономічної діяльності
80000 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТ
80100 ПОСТАЧАННЯ Бази, склади матеріально-технічного поста- чання з чисто постачальними або переважно постачальними функціями; управління комплек- тації; контори та відділення матеріаль- но-технічного постачання, що здійснюють без- посередньо матеріально-технічне постачання (і не мають зовсім або мають обмежені управ-

лінські функції) Республіки Крим, обласні, районні торговельні бази (контори), спеціа- лізовані магазини "Украгротехсервіс"; бази державних матеріальних резервів
80190 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Об'єднання, управління, контори, відділення НЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧ- матеріально-технічного постачання з чисто НИМ ПОСТАЧАННЯМ управлінськими функціями або переважно уп- равлінськими функціями
80200 ЗБУТ Бази і склади, салони-магазини, контори та відділення з чисто збутовими або переважно збутовими функціями, енергозбут
80290 ГОСПОДАРСЬКЕ Контори, управління і відділення з чисто уп- УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ равлінськими або переважно управлінськими функціями
80300 ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В Підприємства, організації, що спеціалізують- ОРЕНДУ) УСТАТКУВАННЯ І ся на здаванні в найм (оренду) устаткування МАШИН ВИРОБНИЧО- і машин виробничо-технічного призначення ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (лізинг, хайринг, рентинг)
80400 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Товарні, товарно-складські сировинні біржі, ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ брокерські, маклерські, ділерські контори і ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО- агентства, торгові доми, комерційні центри, ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ які виконують посередницькі послуги при ку- півлі-продажу і здаванні в найм (оренду) об- ладнання, машин та ін. продукції виробни- чо-технічного призначення
81000 ЗАГОТІВЛЯ
81100 ЗАГОТІВЕЛЬНІ Заготівельні (лінійні, пристанські, глибин- ОРГАНІЗАЦІЇ ні) пункти, відділення, реалізаційні і пере- валочні бази, елеватори, насіннєвоочисні зерносушильні фабрики і пункти, контори по заготівлі продукції рослинництва і тварин- ництва, що належать заготівельним організа- ція, заготівельні організації споживчої ко- операції, організації по заготівлі лікарської сировини, заготівельні контори і пункти при підприємствах
81190 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Заготівельні організації з чисто управлінсь- НЯ ПО ЗАГОТІВЛЯХ кими або переважно управлінськими функціями, включаючи заготівельні контори при спожив- спілках
81200 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Товарно-сировинні біржі, брокерські контори ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ і агентства, що виконують посередницькі пос- ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО луги при купівлі-продажу продукції сільсько- ГОСПОДАРСТВА го господарства
82000 ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮ-

ВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
82100 РОЗРОБКА І ПОСТАЧАННЯ Проектування, розробка, постачання і доку- ПРОГРАМНОГО ментування готового програмного забезпечення ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ індивідуального і загального користування; вироблення програм на замовлення користувача лінські функції) Республіки Крим, обласні, районні торговельні бази (контори), спеціа- лізовані магазини "Украгротехсервіс"; бази державних матеріальних резервів
80190 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Об'єднання, управління, контори, відділення НЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧ- матеріально-технічного постачання з чисто НИМ ПОСТАЧАННЯМ управлінськими функціями або переважно уп- равлінськими функціями
80200 ЗБУТ Бази і склади, салони-магазини, контори та відділення з чисто збутовими або переважно збутовими функціями, енергозбут
80290 ГОСПОДАРСЬКЕ Контори, управління і відділення з чисто уп- УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ равлінськими або переважно управлінськими функціями
80300 ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В Підприємства, організації, що спеціалізують- ОРЕНДУ) УСТАТКУВАННЯ І ся на здаванні в найм (оренду) устаткування МАШИН ВИРОБНИЧО- і машин виробничо-технічного призначення ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (лізинг, хайринг, рентинг)
80400 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Товарні, товарно-складські сировинні біржі, ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ брокерські, маклерські, ділерські контори і ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО- агентства, торгові доми, комерційні центри, ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ які виконують посередницькі послуги при ку- півлі-продажу і здаванні в найм (оренду) об- ладнання, машин та ін. продукції виробни- чо-технічного призначення
81000 ЗАГОТІВЛЯ
81100 ЗАГОТІВЕЛЬНІ Заготівельні (лінійні, пристанські, глибин- ОРГАНІЗАЦІЇ ні) пункти, відділення, реалізаційні і пере- валочні бази, елеватори, насіннєвоочисні зерносушильні фабрики і пункти, контори по заготівлі продукції рослинництва і тварин- ництва, що належать заготівельним організа- ція, заготівельні організації споживчої ко- операції, організації по заготівлі лікарської сировини, заготівельні контори і пункти при підприємствах
81190 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Заготівельні організації з чисто управлінсь- НЯ ПО ЗАГОТІВЛЯХ кими або переважно управлінськими функціями, включаючи заготівельні контори при спожив- спілках
81200 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Товарно-сировинні біржі, брокерські контори ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ і агентства, що виконують посередницькі пос- ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО луги при купівлі-продажу продукції сільсько- ГОСПОДАРСТВА го господарства
82000 ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮ-

ВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
82100 РОЗРОБКА І ПОСТАЧАННЯ Проектування, розробка, постачання і доку- ПРОГРАМНОГО ментування готового програмного забезпечення ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ індивідуального і загального користування; вироблення програм на замовлення користувача (крім підприємств, які займаються відтворен-

ням (тиражуванням) програмних засобів)
82200 ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮ- Розробка баз даних, збір даних з одного або ВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, багатьох джерел, забезпечення доступу до баз ПОВ'ЯЗАНА З БАЗАМИ даних, виборка інформації з баз даних (інших ДАНИХ І ІНШИМИ ІНФОР- інформаційних структур) і надання її на тех- МАЦІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ нічному носії; включення об'єктів класифіка- ням (тиражуванням) програмних засобів)
82200 ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮ- Розробка баз даних, збір даних з одного або ВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, багатьох джерел, забезпечення доступу до баз ПОВ'ЯЗАНА З БАЗАМИ даних, виборка інформації з баз даних (інших ДАНИХ І ІНШИМИ ІНФОР- інформаційних структур) і надання її на тех- МАЦІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ нічному носії; включення об'єктів класифіка- ції (внесення змін) в бази даних
82300 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ, Діяльність централізованих бухгалтерій та ПОВ'ЯЗАНА З ІНФОРМА- інших організацій, які здійснюють інформа- ЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМ ційно-обчислювальні послуги, технічне обслу- ОБСЛУГОВУВАННЯМ говування, консультації по технічному і програмному забезпеченню, аналіз інформацій- них потреб користувачів та інші подібні послуги
83000 ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ

МАЙНОМ
83100 ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В Організації (власники), що здійснюють про- НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУ- даж і здавання в найм (оренду) нерухомого ХОМОГО МАЙНА майна виробничо-технічного призначення

ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ
83200 ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В Організації (власники), що здійснюють продаж НАЙМ (В ОРЕНДУ) і здавання в найм (оренду) нерухомого майна НЕРУХОМОГО МАЙНА невиробничого призначення

НЕВИРОБНИЧОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ
83300 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Біржі нерухомості, брокерські контори і ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ І агентства, що здійснюють посередницькі послу- ЗДАВАННІ В НАЙМ (В ги при купівлі-продажу і здаванні в найм ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО (оренду) нерухомого майна виробничо-техніч- МАЙНА ВИРОБНИЧО- ного призначення

ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
83400 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Біржі нерухомості, брокерські контори і ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ І агентства, що здійснюють посередницькі пос- ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В луги при купівлі-продажу і здаванні в найм ОРЕНДУ) ЖИТЛА І ІНШОГО (оренду) нерухомого майна невиробничого НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИ- призначення

РОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
84000 ЗАГАЛЬНА КОМЕРЦІЙНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ

РИНКУ
84100 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Універсальні (товарно-фондові та ін.) біржі, ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ брокерські контори і агентства, що здійснюють ТОВАРІВ, ЦІННИХ ПАПЕ- продаж товарів, цінних паперів, валюти і РІВ, ВАЛЮТИ І ЗДАВАННІ здавання в найм (оренду, на прокат) без ви- В НАЙМ (В ОРЕНДУ, НА раженої спеціалізації

ПРОКАТ) БЕЗ ВИРАЖЕНОЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
84200 ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ Організації (контори, агентства та ін.), що В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ, здійснюють посередницькі послуги в галузі ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО транспорту, житлово-комунального господар- ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТО- ства, побутового обслуговування, освіти, ВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, культури і охорони здоров'я, науки; органі- ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХО- зації, що сприяють у наладці обладнання, в РОНИ ЗДОРОВ'Я І НАУКИ обробці нових технологій, в продажу та прид- банні "ноу-хау", патентів, ліцензій, інших авторських прав на використання творів літе- ратури і мистецтва
84300 РЕКЛАМА, Рекламні агентства та ін. організації, що ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ПОСЛУГИ здійснюють послуги в галузі реклами (ство- рення і розміщення реклами клієнтів у періо- диці, на радіо і телебаченні, розповсюдження і розклейка рекламних матеріалів і т. д.), організації виставок, зустрічей і т. п.
84400 АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Аудиторські організації (ревізія, послуги по складанню і перевірці бухгалтерської та ін- шої звітно-облікової документації)
84500 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІ- Організації, що займаються обстеженням попи- ДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ту, кон'юнктури ринку і т. п. і консультуван- З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ням (consalting) із питань управління, фі- ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ нансів і комерційної діяльності (купівля і І УПРАВЛІННЯ продаж), розміщення цінних паперів, викону- вання агентських, посередницьких послуг на- селенню та організаціям (у т. ч. утворення бюро, агентств, центрів ділового співробіт- ництва, представництво інтересів інших фірм на комерційній основі)
84600 ІНША КОМЕРЦІЙНА Діяльність по найму робочої сили і забезпе- ДІЯЛЬНІСТЬ чення персоналом, ігорний бізнес, продаж ло- терейних білетів та інша комерційна діяль- ність, яка не включена в решту категорій
85000 ГЕОЛОГІЯ ТА РОЗВІДУ-

ВАННЯ НАДР, ГЕОДЕЗИЧНА

ТА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧ-

НА СЛУЖБИ
85100 ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА

НАДР
85110 ЗЙОМКИ ГЕОЛОГІЧНОГО Зйомки геологічного вмісту земної поверхні ВМІСТУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ та дна світового океану і глибинне вивчення ТА ОКЕАНУ І ГЛИБИННЕ земної кори (крім організацій, віднесених в ВИВЧЕННЯ ЗЕМНОЇ КОРИ установленому порядку до числа науково-дос- лідних)
85120 ПОШУК І РОЗВІДКА РОДО-

ВИЩ НАФТИ І ГАЗУ ГЕО-

ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ
85130 ПОШУК І РОЗВІДКА РОДО- Пошук і розвідка родовищ нафти і газу з ви- ВИЩ НАФТИ І ГАЗУ користанням глибинного буріння, а також про- БУРІННЯМ СВЕРДЛОВИН мислово-геофізичні дослідження в свердлови- нах, випробування свердловин на продуктив- ність та інші роботи, пов'язані з бурінням свердловин
85140 ПОШУК І РОЗВІДКА РОДО- Пошук і розвідка родовищ твердих корисних ВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ копалин, прісних, мінеральних і термальних КОПАЛИН І ПІДЗЕМНИХ підземних вод

ВОД
85150 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ДОПОМІЖ- Виконування спеціальних робіт і окремих гео- НІ РОБОТИ ГЕОЛОГІЧНОГО логічних задач, тематичних і дослідно-мето- ЗМІСТУ дологічних робіт; технологічного дослідження мінеральної сировини; центральні лаборато- рії, що здійснюють всі види аналізів міне- ральної сировини
85200 ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА Топографо-геодезичні роботи
85300 ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА Гідрометцентри, гідрометстанції, управління, СЛУЖБА гідрометслужби, гідрометобсерваторії, бюро погоди, гідрометбюро, радіометцентри, авіа- метстанції, пункти прийому космічної інфор- мації, станції ракетного зондування атмосфе- ри, загони і експедиції по протигрозовому захисту та інші регіональні і територіальні заклади і організації гідрометслужби, що за- безпечують споживачів гідрометеорологічними прогнозами та інформацією, а також прогнозами та інформацією про рівень забрудненості нав- колишнього середовища
85900 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Управління, трести, контори з управлінськими НЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬ- або переважно управлінськими функціями

НИМИ, ГЕОДЕЗИЧНИМИ І

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ

ОРГАНІЗАЦІЯМИ
86000 ВИРОБНИЧІ ВИДИ ПОБУТО-

ВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

НАСЕЛЕННЯ
86010 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБ- Ремонт і технічне обслуговування легкових СЛУГОВУВАННЯ ЛЕГКОВИХ автомобілів, мотоциклів, моторолерів та ін- АВТОМОБІЛІВ ТА ІНШИХ ших транспортних засобів на замовлення насе- ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ лення

НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕН-

НЯ
86020 РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ РАДІ- Виробничо-технічне, техніко-торговельне обс- ОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУ- луговування і ремонт побутової радіоелект- РИ, ПОБУТОВИХ МАШИН, ронної апаратури, побутових машин, приладів ПРИЛАДІВ ТА МЕТАЛОВИ- і металовиробів господарського вжитку (радіо- РОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ приймачів, телевізорів, магнітофонів, відео- НАСЕЛЕННЯ магнітофонів, холодильників, зонтів, за- пальничок та ін.) для населення
86030 ВИГОТОВЛЕННЯ І РЕМОНТ

МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ
86040 ВИГОТОВЛЕННЯ І РЕМОНТ Виготовлення і ремонт килимів та килимових КИЛИМІВ ТА КИЛИМОВИХ виробів на замовлення населення

ВИРОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ
86050 ВИГОТОВЛЕННЯ І РЕМОНТ Виготовлення і ремонт гардинно-тюлевих виро- ТЕКСТИЛЬНОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ бів, мережив, зонтів, краваток та ін. на за- НА ЗАМОВЛЕННЯ мовлення населення

НАСЕЛЕННЯ
86060 ВИГОТОВЛЕННЯ ТРИКОТАЖ-

НИХ ВИРОБІВ НА ЗАМОВ-

ЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
86070 РЕМОНТ ТРИКОТАЖНИХ Ремонт трикотажних виробів на замовлення на- ВИРОБІВ селення
86080 ВИГОТОВЛЕННЯ ВАЛЯНОК

НА ЗАМОВЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ
86090 ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ Виготовлення швейних виробів всіх видів ВИРОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ (включаючи предмети жіночого туалету) на за- НАСЕЛЕННЯ мовлення населення
86100 РЕМОНТ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ Ремонт швейних виробів всіх видів на замов- лення населення
86110 ВИРОБНИЦТВО І РЕМОНТ Ремонт дорожніх і галантерейних виробів з ДОРОЖНІХ І ГАЛАНТЕРЕЙ- натуральних і штучних шкір на замовлення на- НИХ ВИРОБІВ ІЗ НАТУ- селення

РАЛЬНИХ І ШТУЧНИХ ШКІР

(НА ЗАМОВЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ)
86120 ШОРНО-СІДЕЛЬНЕ Виробництво і ремонт хомутів, сідел, шлей та ВИРОБНИЦТВО інших частин упряжі
86130 ПОШИТТЯ ХУТРЯНИХ ВИРО-

БІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ
86140 РЕМОНТ ХУТРЯНИХ Ремонт хутряних виробів на замовлення насе- ВИРОБІВ лення
86150 ПОШИТТЯ ВЗУТТЯ НА Пошиття взуття на замовлення населення

ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
86160 РЕМОНТ ВЗУТТЯ Ремонт взуття на замовлення населення
86170 ВИГОТОВЛЕННЯ І РЕМОНТ Виготовлення і ремонт ювелірних виробів на ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ НА замовлення населення

ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
86180 ХІМІЧНА ЧИСТКА І

ФАРБУВАННЯ
86190 ПРАННЯ І ОБРОБКА БІЛИ-

ЗНИ ТА ІНШИХ ВИРОБІВ

ІЗ ТКАНИН
86200 ВИРОБНИЦТВО ФОТОПРО- Фотомайстерні, фотоательє, фотокомбінати, ДУКЦІЇ НА ЗАМОВЛЕННЯ які виконують роботи на замовлення населення НАСЕЛЕННЯ
86210 ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИ- Транспортно-експедиційні підприємства (кон- ЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА тори, агентства та ін.), які виконують пере- ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ везення вантажу на замовлення населення
86230 ВИРОБНИЦТВО АМАТОРСЬ- Кіно- і відеостудії, студії звукозапису, КИХ КІНО- І ВІДЕОФІЛЬ- які виконують роботи на замовлення населен- МІВ; ЗВУКОЗАПИС НА ня

ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
86290 ІНШІ, НЕ ПЕРЕРАХОВАНІ

ВИЩЕ, ВИРОБНИЧІ ВИДИ

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУ-

ВАННЯ
87000 ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО

ВИРОБНИЦТВА
87100 РЕДАКЦІЇ ТА Редакції газет, журналів, словників та ін- ВИДАВНИЦТВА ших видань: видавництва газетні, журнальні, книжкові, нотні, бланочні, фотовидавництва; телеграфні агентства, агентства друку та ін.
87300 ЗБИРАННЯ МЕТАЛОБРУХТУ Збір металолому і вторинної сировини та їх ТА УТИЛЮ первинна обробка, сортувально-мийні фабрики
87400 ПОЗАВІДОМЧА ОХОРОНА Виконання послуг у галузі охорони майна підприємств, організацій і громадян; приват- ний розшук
87500 ІНШІ, НЕ ПЕРЕРАХОВАНІ

ВИЩЕ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО

ВИРОБНИЦТВА
87900 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Господарське управління іншими видами діяль- НЯ ІНШИМИ ВИДАМИ ності сфери матеріального виробництва

ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ

МАТЕРІАЛЬНОГО

ВИРОБНИЦТВА
90000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО
90100 ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
90110 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЖИТЛОВО- Будинкоуправління, житлово-експлуатаційні ГО ФОНДУ контори (ЖЕК), житлово-комунальні відділи (ЖКВ), житлово-комунальні контори (ЖКК), підприємства та організації, комендатури житлових будинків і гуртожитків (крім гуртожитків для приїжджих); дачні та житлові кооперативи
90120 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГУРТОЖИТ- Гуртожитки вузів, технікумів, училищ, шкіл КІВ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ та інших учбових закладів
90190 ГОСПОДАРЧЕ УПРАВЛІННЯ Житлові управління міністерств та відомств ЖИТЛОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ
90200 КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО
90210 БЛАГОУСТРІЙ
90211 ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ Санітарна очистка і прибирання міст і селищ міського типу; експлуатація міських доріг, мостів, шляхопроводів і переходів, набереж- них, інженерний захист (підпірні стінки, дамби, берегоукріплення і т. д.), озеленення міст і селищ міського типу, сміттєпереробні станції заводи, промислові організації
90212 ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ Організації по експлуатації зовнішнього ос- вітлення
90213 КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ Організації по експлуатації водопровідних ВОДОПОСТАЧАННЯ розподільних мереж і розподіленню води на комунально-побутові потреби і населенню, ор- ганізації по експлуатації каналізаційних ме- реж (з очисними спорудами) для комуналь- но-побутових потреб
90214 ГАЗОПОСТАЧАННЯ Організації по експлуатації газових розпо- дільних мереж і розподіленню газу для кому- нально-побутових потреб
90215 ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Організації по експлуатації теплових розпо- дільних мереж і розподіленню газу на кому- нально-побутові потреби та населенню
90220 ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО Готелі (без туристичних), будинки колгоспни- ка, гуртожитки для приїжджих
90230 ЕКСПЛУАТАЦІЯ СЛУЖБОВИХ Господарські управління службових будівель БУДИНКІВ
90240 ПОЖЕЖНА ОХОРОНА Професійні пожежні команди МВС, місцевих Рад, добровільних пожежних товариств
90290 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Управління, трести та інші організації кому- НЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПО- нального господарства, об'єктів благоустрою, ДАРСТВОМ готельного та водоканалізаційного господар- ства, санітарної очистки, зелених насаджень, теплофікації, дорожнього, мостового госпо- дарства та інші з чисто управлінськими або переважно управлінськими функціями
90300 НЕВИРОБНИЧІ ВИДИ

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУ-

ВАННЯ НАСЕЛЕННЯ,

ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОКАТ

ПРЕДМЕТІВ КУЛЬТУРНО-

ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
90310 НЕВИРОБНИЧІ ВИДИ ПОБУ- Послуги бань, душових павільйонів, саун, пе- ТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ рукарень; організації по прибиранню квартир НАСЕЛЕННЯ та інших приміщень, натиранню підлоги, миттю вікон, виконуванню перекладів, переписування текстів; послуги ломбардів, бюро по обміну житла, технічної інвентаризації; похоронних бюро, кладовищ, крематоріїв; обрядові послу- ги та ін.
90320 ПРОКАТ ПРЕДМЕТІВ КУЛЬ- Контори, пункти прокату предметів культур- ТУРНО-ПОБУТОВОГО ПРИ- но-побутового призначення і господарського ЗНАЧЕННЯ Й ГОСПОДАРСЬ- вжитку

КОГО ВЖИТКУ
90390 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Організації з чисто управлінськими функція- НЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ми або переважно управлінськими функціями по ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПОБУТО- управлінню підприємствами побутового обслу- ВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ говування населення
91000 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я,

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
91500 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
91510 ЛІКАРНЯНІ ПРОФІЛАКТИЧ-

НІ УСТАНОВИ
91511 ЛІКАРНЯНІ ЗАКЛАДИ Міські, центральні, обласні, республікансь- кі, районні лікарні, медико-санітарні части- ни, що мають стаціонар; лікарні на водному транспорті (центральні басейнові, басейнові, портові, лінійні); клініки вузів, клініки науково-дослідних установ; лікарні на заліз- ничному транспорті (центральні, дорожні, відділкові, вузлові, лінійні); госпіталі, міські лікарні швидкої медичної допомоги; станції санітарної авіації (самостійні); ін- фекційні, психіатричні, туберкульозні, оф- тальмологічні, наркологічні, психоневроло- гічні, фізіотерапевтичні, відновного ліку- вання та інші спеціалізовані лікарні
91512 ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ Лепрозорії

ОКРЕМОГО ТИПУ
91513 ДИСПАНСЕРИ Лікувально-фізкультурні, шкіро-венерологіч- ні, онкологічні, трахоматозні, протизобні, кардіологічні, наркологічні диспансери
91514 АМБУЛАТОРНО- Міські, центральні, районні поліклініки ПОЛІКЛІНІЧНІ УСТАНОВИ (включаючи стоматологічні і фізіотерапев- тичні); медико-санітарні частини, які не ма- ють стаціонару; поліклініки на водному транспорті (центральні басейнові, басейнові, портові, лінійні); поліклініки на залізнич- ному транспорті (центральні, дорожні, відділкові, вузлові, лінійні); амбулаторії лінійні, амбулаторії на залізничному транс- порті; косметологічні лікарні, здравпункти, фельдшерсько-акушерські пункти
91515 ШВИДКА І НЕВІДКЛАДНА Станції швидкої і невідкладної медичної до- МЕДИЧНА ДОПОМОГА І помоги, станції переливання крові

ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ
91516 ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА І Пологові будинки, будинки дитини, молочні ДИТИНСТВА кухні
91517 КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ Санаторії, санаторії-профілакторії, пансіонати з лікуванням, курортні поліклініки, бальнеологічні лікарні, гря- зелікарні, спеціалізовані санаторні дитячі табори цілорічної дії
91530 ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАКЛАДИ
91531 ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ Міські, обласні, республіканські, районні ЗАКЛАДИ санітарно-епідеміологічні станції; санітар- но-епідеміологічні станції цивільної авіації, санітарно-епідеміологічні станції на водному транспорті (басейнові, портові, лінійні), санітарно-епідеміологічні станції на залізничному транспорті (центральні, до- рожні, відділкові, лінійні); дезинфекційні станції; протичумні станції, протичумні станції на залізничному транспорті; ізо- ляційно-пропускні пункти
91532 САНІТАРНА ОСВІТА Будинки санітарної освіти
91540 СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕР- Бюро судово-медичної експертизи, патоло- ТИЗА, ПАТОЛОГО- го-анатомічні служби

АНАТОМІЧНІ ЗАКЛАДИ
91600 ВІДПОЧИНОК І ТУРИЗМ
91610 ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ І Табори відпочинку і оздоровлення дітей, бу- ЗАКЛАДИ ВІДПОЧИНКУ динки відпочинку, пансіонати без лікування та інші заклади відпочинку
91620 ТУРИЗМ Туристські готелі, туристичні бази, мотелі, кемпінги, екскурсійні бюро і бюро подорожей, заклади по організації міжнародного туризму
91700 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І Фізкультурно-оздоровчі комплекси, навчаль- СПОРТ но-тренувальні центри і бази, стадіони, па- лаци спорту, спеціалізовані і комплексні спортивні зали, манежі, велотреки, штучні водні басейни і ковзанки, стрільбища, тири (стенди), спортивні бази і бази прокату спортивного інвентаря та обладнання); іпод- роми; спортивні, кінно-спортивні, авіаспор- тивні, стрілецько-спортивні, спортив- но-технічні, шахово-шашкові клуби, водні і рятувальні станції, дитячі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, спор- тивні школи олімпійського резерву, мотодро- ми, кордодроми, школи службового со- баківництва
91800 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Лікарсько-трудові експертні комісії (ЛТЕК), будинки-інтернати для престарілих та інвалідів
91900 ЗАКЛАДИ І ОРГАНІЗАЦІЇ Курортні та санаторні управління; тери- ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, торіальні ради по управлінню курортами, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА об'єднання, трести, бюро

СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
92000 ОСВІТА
92100 ВИЩА ТА СЕРЕДНЬО-

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
92110 ВИЩА ОСВІТА Академії (учбові), університети (крім народ- них університетів і університетів культури), інститути, консерваторії, вищі школи і учи- лища та інші учбові заклади (включаючи за- очні), закінчення яких дає вищу освіту
92120 СЕРЕДНЬОСПЕЦІАЛЬНА Технікуми, включаючи радгоспи-технікуми (без ОСВІТА сільськогосподарської діяльності), училища медичні, педагогічні, музичні, театральні, хореографічні, морські, річні та інші учили- ща, а також інші навчальні заклади (включаю- чи заочні), закінчення яких дає середню спеціальну освіту
92200 ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕН- Училища і школи професійно-технічні і НЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТ- технічні, школи ФЗУ і типу ФЗУ, училища і НИКІВ ТА ІНШИХ ПРАЦІВ- школи підготовки майстрів, школи будівельних НИКІВ майстрів-десятників, морські школи, школи водолазів, школи юнг, школи меліоративних кадрів, школи кінних заводів, школи керівників фермами і відділеннями радгоспів, однорічні сільськогосподарські школи, школи по підготовці лісоводів, лісотехнічні учили- ща, трьохрічні школи машиністів локомотивів; спеціальні торговельні школи, школи торго- вельно-кулінарного учнівства, гідрометеоро- логічні школи, школи молодших геологів, шко- ли підготовки кіномеханіків, школи перу- карів, школи молодшого командного складу не- воєнізованої міської пожежної охорони; кур- си, учбові комбінати креслярів, конструк- торів, стенографії, машинопису, бухгалтерії, рахівництва, водіїв та ін., підготовчі відділення при вузах і курси по підготовці до вступу в вузи і технікуми; інститути і курси підвищення кваліфікації спеціалістів (інститути удосконалення лікарів і т. ін.); методичні (педагогічні) кабінети, методичні кабінети на залізниці та інші школи по підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів (включаючи заочну мережу)
92300 ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
92310 ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ДИТЯЧІ Початкові, восьмирічні та середні загально- ШКОЛИ освітні школи, гімназії, ліцеї, школи-інтер- нати, санітарно-лісові школи, середні му- зичні, художні і хореографічні школи, школи і школи-інтернати для дітей з недостатнім розумовим і фізичним розвитком (для розумо- во-відсталих, глухонімих, сліпих, слабозорих та ін.)
92320 ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ Вечірні (змінні) загальноосвітні школи

ДЛЯ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ
92400 ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ Дитячі садки, ясла, ясла-садки (комбінати), дитячі майданчики
92500 ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ Дитячі будинки, дитячі прийомники-розподіль- ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ники

ОПІКУВАННЯ БАТЬКІВ
93000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
93100 КУЛЬТУРА
93110 БІБЛІОТЕКИ Бібліотеки, бібліотеки-читальні, самостійні пересувні бібліотечні фонди (крім віднесених до числа наукових закладів)
93120 ФІЛЬМО- І ВІДЕОТЕКИ
93130 МУЗЕЇ ТА ВИСТАВКИ
93131 МУЗЕЇ Музеї: архітектурні, побуту, геологічні, природничо-наукові, краєзнавчі, історичні, мистецтвознавчі (художні, мистецтв,

літератури, картинні галереї), меморіальні, галузеві, політехнічні та ін. (крім музеїв, які віднесені до наукових закладів) |
93132 ВИСТАВКИ Промислові, будівельні, сільськогосподарські та інші виставки
93141 КЛУБНІ ЗАКЛАДИ Палаци і будинки культури, клуби стаціонарні і пересувні (автоклуби, вагон-клуби, плавучі культбази та ін.); будинки архітектури, ак- тора, лікаря, журналіста, кіно, літератури, композитора, вчених, туриста, народної твор- чості, техніки, вчителя та ін.; лекторії системи товариства "Знання", екскурсійні бю- ро, планетарії
93145 ПОЗАШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ Палаци і будинки дітей та юнацтва, будинки художнього виховання дітей, станцій юних техніків і юних натуралістів та інші дитячі позашкільні заклади; дитячі музичні, художні та хореографічні школи (крім середніх)
93150 НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ Народні університети: культури, громадсь- ко-політичних, економічних, педагогічних, правових знань та ін.
93160 ПАРКИ КУЛЬТУРИ ТА Парки культури та відпочинку, пересувні ВІДПОЧИНКУ містечка атракціонів
93170 БОТАНІЧНІ САДИ І Ботанічні сади, зоопарки, стаціонарні і пе- ЗООПАРКИ ресувні звіринці (крім віднесених до числа наукових)
93180 ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА Редакції телебачення та радіомовлення, теле- РАДІОМОВЛЕННЯ радіокомпанії, телерадіооб'єднання (без ху- дожніх і музичних колективів), міські ре- дакції радіомовлення (без художніх і

музичних колективів), міські редакції

радіомовлення, радіотелецентри, телевізійні технічні центри, будинки радіомовлення

і звукозапису та ін.
93190 КНИЖКОВІ ПАЛАТИ Книжкові палати (крім віднесених до числа наукових закладів)
93600 МИСТЕЦТВО
93610 ВИДОВИЩНІ ВИДИ

ДІЯЛЬНОСТІ
93611 ТЕАТРИ Театри (стаціонарні і пересувні) опери і ба- лету, музичної комедії (оперети), музич- но-драматичні, драматичні, дитячі, юного глядача, лялькові і народні театри
93612 КІНОТЕАТРИ Кінотеатри та інші стаціонарні кіноустанов- ки, кінопересувки
93613 КОНЦЕРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Філармонії, концертні об'єднання, оркестри, ТА КОЛЕКТИВИ естрадні колективи, хори, капели; ансамблі танцю, пісні та танцю; мюзик-холи, народні музичні колективи; художні і музичні колек- тиви радіомовлення та телебачення
93614 ЦИРКИ Цирки (стаціонарні та пересувні), народні циркові колективи
93615 ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНА Постійні студії і майстерні образотворчих ДІЯЛЬНІСТЬ мистецтв, народні ізостудії, художньо-оформ- лювальні комбінати, що виконують роботи творчого характеру
93620 КІНОСТУДІЇ, СТУДІЇ

ЗВУКОЗАПИСУ
93621 ВИГОТОВЛЕННЯ КІНОФІЛЬ- Кіностудії, студії звукозапису, крім тих, що МІВ, ЗВУКОЗАПИС, КРІМ виконують роботи на замовлення населення РОБІТ ТА ПОСЛУГ

НА ЗАМОВЛЕННЯ

НАСЕЛЕННЯ
93630 ПРОКАТ КІНОФІЛЬМІВ Контори і відділи по прокату кінофільмів
93690 ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІН- Об'єднання, дирекції, контори та інші ор- НЯ МИСТЕЦТВОМ ганізації по управлінню видовищними підприємствами, об'єднання театральних кас, об'єднання дирекцій кінотеатрів
95000 НАУКА І НАУКОВЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ
95100 УСТАНОВИ, ЯКІ ПРОВО-

ДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ

РОБОТИ
95110 НАУКОВІ УСТАНОВИ Академії наук (включаючи галузеві академії), АКАДЕМІЧНОГО ПРОФІЛЮ їх філії та відділення, наукові центри, НДІ, їх філії та відділення, обсерваторії та інші наукові заклади академій наук
95120 НАУКОВІ УСТАНОВИ Науково-дослідні інститути (включаючи інсти- ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ тути наукової і технічної інформації і НДІ, що знаходяться в підпорядкуванні вузів), їх філії та відділення, самостійні науко- во-дослідні лабораторії міністерств і відомств; обчислювальні центри, що проводять наукову роботу згідно із затвердженим планом
95130 КОНСТРУКТОРСЬКІ ОРГА- Самостійні конструкторські організації, що НІЗАЦІЇ, ЩО ВІДНЕСЕНІ виконують поряд із проектними, конструк- ДО ЧИСЛА НАУКОВИХ торськими і науково-дослідні роботи згідно УСТАНОВ із затвердженим планом
95140 НАУКОВІ ТА ДОСЛІДНІ Наукові та дослідні станції, комплексні та СТАНЦІЇ І ПОЛЯ галузеві дослідно-зональні, селекційні, дослідні сільськогосподарські, ветеринарні; дослідно-меліоративні; гідротехнічні; захис- ту рослин; дощувальні, механізації і елект- рифікації сільського господарства, тварин- ницькі, рибогосподарські, лісові, полеза- хисні, біологічні, мисливського промислу, вулканологічні, мерзлотні, лімнологічні та науково-дослідні промислові станції, дослідні поля, опорні пункти, експеримен- тальні бази та ін., що проводять наукову ро- боту згідно із затвердженим планом
95150 ДЕРЖАВНІ АРХІВИ, ЯКІ Державні архіви, які проводять наукову робо- ПРОВОДЯТЬ НАУКОВУ ту згідно із затвердженим планом

РОБОТУ
95160 ЗАКЛАДИ ПО ОХОРОНІ Заповідники, ботанічні, зоологічні парки і ПРИРОДИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ сади, які проводять наукову роботу згідно із НАУКОВУ РОБОТУ затвердженим планом
95170 МУЗЕЇ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ Музеї, які проводять наукову роботу згідно НАУКОВУ РОБОТУ із затвердженим планом
95180 БІБЛІОТЕКИ І КНИЖКОВІ Бібліотеки і книжкові палати, які проводять ПАЛАТИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ наукову роботу згідно із затвердженим планом НАУКОВУ РОБОТУ
95300 КОНСТРУКТОРСЬКІ ТА ПРО Конструкторські, проектні, проектно-техно- ЕКТНІ САМОСТІЙНІ ОРГА- логічні, проектно-конструкторські та інші НІЗАЦІЇ, КРІМ ВІДНЕСЕ- проектні і конструкторські організації (крім НИХ ДО НАУКОВИХ проектних організацій будівництва, лісопро- екту і організацій, що віднесені до наукових установ)
95400 ДОСЛІДНІ ЗАВОДИ ТА Дослідні заводи, що не випускають промислову ІНШІ ВПРОВАДЖУВАЛЬНІ продукцію на сторону, венчурні (рискові) і ОРГАНІЗАЦІЇ інші впроваджувальні підприємства і ор- ганізації
95600 ОБСЛУГОВУВАННЯ

НАУКОВИХ УСТАНОВ
95610 ДОСЛІДНІ ПОЛЯ І Дослідні поля, опорні пункти, експеримен- ОПОРНІ ПУНКТИ тальні бази рослинництва, тваринництва, аг- ролісомеліорації, механізації та елект- рифікації сільського господарства, елітно-насінницькі господарства і т. п. (крім установ, що віднесені до наукових)
95620 ПЕРСПЕКТИВНА РОЗВІДКА Самостійні організації, що виконують завдан- ЗАПАСІВ РИБИ, КИТІВ, ня перспективної розвідки сировинних запасів МОРСЬКОГО ЗВІРУ І риби, китів, морського звіра і морепро- МОРЕПРОДУКТІВ дуктів
95630 ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Дослідно-технічні лабораторії, самостійні ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ лабораторії по випробуванню будівельних ма- НАУКОВИХ УСТАНОВ теріалів, нормативно-дослідні станції, маши- но-випробувальні станції, центральні бюро технічної інформації, обчислювальні центри наукових організацій (крім тих, що відно- сяться до наукових установ) і ін.
96000 ФІНАНСИ, КРЕДИТ,

СТРАХУВАННЯ, ПЕНСІЙНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
96100 БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
96110 ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ Центральні державні (національні) банки та їх установи (розрахункові, розрахунково-ка- сові центри)
96120 КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ Комерційні банки та їх установи (філії)
96130 ОЩАДНІ БАНКИ Ощадні банки та їх установи (філії)
96190 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ Фінансові корпорації, фінансові фонди, ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ інвестиційні фірми (включаючи іноваційні і ОРГАНІЗАЦІЙ ті, що виконують фінансовий лізинг); бла- годійні спонсорські фонди
96200 СТРАХУВАННЯ
96210 СТРАХУВАННЯ ДЕРЖАВНЕ Державні страхові організації
96220 СТРАХУВАННЯ НЕДЕРЖАВНЕ Недержавні страхові організації
96300 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
96310 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Державні пенсійні фонди

ДЕРЖАВНЕ
96320 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Недержавні пенсійні фонди

НЕДЕРЖАВНЕ
96400 ДОПОМІЖНА ФІНАНСОВО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ
96410 НЕДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Фондові, валютні, валютно-фондові біржі ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ
96420 БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З Брокерські, маклерські, ділерські фірми, ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ довірчі товариства, що виконують операції з цінними паперами та валютою
97000 УПРАВЛІННЯ
97100 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО Адміністрація Президента України, секре- РІВНЯ таріат президії Верховної Ради України, апа- рат Кабінету Міністрів України, апарат міністерств і відомств України, інших ор- ганів державної виконавчої влади
97300 УПРАВЛІННЯ РЕСПУБЛІКИ Секретаріат президії Верховної Ради Рес- КРИМ публіки Крим, апарат Ради Міністрів Рес- публіки Крим, апарат міністерств і відомств Республіки Крим, інших органів державної ви- конавчої влади
97400 УПРАВЛІННЯ ОБЛАСТЕЙ, Апарат Рад народних депутатів областей, м.м. МІСТ КИЄВА І Києва, Севастополя та їх виконавчих СЕВАСТОПОЛЯ комітетів (крім апарату районних Рад народ- них депутатів у м.м. Києві і Севастополі та їх виконавчих комітетів); обласні, м.м. Києва і Севастополя управління, відділи, відділення, інспекції міністерств і відомств та інші органи управління обласного, місько- го (м.м. Києва і Севастополя) рівнів
97600 УПРАВЛІННЯ РАЙОНІВ І Апарат Рад народних депутатів районів, міст МІСТ (ВКЛЮЧАЮЧИ (крім м.м. Києва і Севастополя), районів у ВНУТРІШНЬОМІСЬКІ містах, районів м.м. Києва і Севастополя і РАЙОНИ) їх виконавчих комітетів; районні, міські уп- равління, відділи, відділення, інспекції міністерств і відомств та інші органи уп- равління районного, міського рівнів
97700 УПРАВЛІННЯ СІЛ І СЕЛИЩ Апарат сільських і селищних Рад народних депутатів
97800 СУДОВІ ТА ЮРИДИЧНІ

УСТАНОВИ
97810 СУДИ Верховний Суд України, Конституційний Суд України, Вищий Арбітражний Суд України та його територіальні структурні одиниці; на- родні суди всіх рівнів; військові трибунали; суди на залізничному і водному транспорті
97820 КОЛЕГІЇ ТА ЮРИДИЧНІ

КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТІВ
97830 НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ
97840 ПРОКУРАТУРИ Генеральна прокуратура України і її тери- торіальні структурні одиниці всіх рівнів; транспортні прокуратури; військові прокура- тури
97910 ОБОРОНА Збройні сили армії, морського флоту, війсь- ково-повітряні сили; інженерні транспортні війська, зв'язок, інші військові формування, органи цивільної оборони
97920 ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО Органи міліції, інші регулярні і допоміжні ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКА частини МВС, прикордонні війська, Служба безпеки, Національна гвардія; забезпечення запасів для внутрішнього користування в мир- ний (випадку стихійних лих) і у військовий час
97925 МИТНИЦІ Митниці
97930 УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВ- Укоопспілка, споживчі спілки, міжколгоспні НИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ради, міжколгоспні об'єднання
97950 МІЖГАЛУЗЕВІ ОРГАНИ Відокремлений апарат управління міжгалузевих ГОСПОДАРСЬКОГО об'єднань підприємств (спілок, господарських УПРАВЛІННЯ асоціацій, концернів, консорціумів та ін.)
98000 ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
98100 ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Політичні партії, рухи і молодіжні політичні організації
98150 ЗЕМЛЯЦТВА, ТОВАРИСТВА Земляцтва, товариства дружби з народами за- ДРУЖБИ З НАРОДАМИ рубіжних країн

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
98200 ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ Об'єднання директорів, підприємців, коопера- ПО СФЕРАХ КОМЕРЦІЙНОЇ торів, торгово-промислові палати і ін.

ДІЯЛЬНОСТІ
98300 ПРОФСПІЛКИ Професійні спілки, федерації, конфедерації профспілок
98400 ТВОРЧІ, НАУКОВО- Спілки письменників, журналістів, худож- ТЕХНІЧНІ І КУЛЬТУРНО- ників, архітекторів, артистів і ін.; нау- ПРОСВІТНІ ГРОМАДСЬКІ кові, науково-технічні товариства, товариства ОБ'ЄДНАННЯ винахідників і раціоналізаторів, культур- но-просвітницькі товариства
98500 ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ Спортивні, оборонно-спортивні, мисливців, ТА ОЗДОРОВЧІ автолюбителів, пожежні товариства, оздоровчі ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ громадські об'єднання
98600 ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ Жіночі, студентські, дитячі, ветеранські СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ об'єднання, товариства інвалідів, хворих цукровим діабетом та ін. системними захворю- ваннями; товариства Червоного хреста, това- риства рятування на водах, громадські фонди (дитячі, миру і ін.);
98700 РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Релігійні товариства, управління і центри, монастирі, релігійні братства, міссіонерські товариства (місії), лаври і ін. релігійні організації
98900 ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ Інші членські організації, які не включені в ГРОМАДЯН попередні категорії
Примітки.

Розглянемо конкретні приклади віднесення господарських
суб'єктів до тієї чи іншої галузі сфери матеріального виробництва
або невиробничої сфери.
1. Підприємство або організація має підрозділи, які
здійснюють різні за своїм характером функції. Якщо дані підрозділи
відокремлені в одиниці, які мають право юридичної особи і
знаходяться на самостійному балансі (житлово-комунальні, медичні,
культурно-побутові, сільськогосподарські, будівельні, торговельні
і таке ін.), то вони відносяться до відповідних галузей або видів
діяльності. Наприклад, підсобне сільськогосподарське підприємство при
промисловому підприємстві повинно бути віднесене до конкретного
виду діяльності із галузі "сільське господарство", або підсобне
промислове підприємство при будівельній організації - до
конкретного виду діяльності із галузі "промисловість". 2. Дослідні заводи, які не випускають промислову продукцію на
сторону, враховуються в галузі "наука і наукове обслуговування".
Але, якщо ці структури є самостійними одиницями, що випускають
промислову продукцію на сторону з метою збуту і одержання
прибутку, то вони вже враховуються у відповідній галузі
промисловості. 3. Гірничорятувальні частини, організації по гасінню
підземної пожежі і воєнізовані загони по гасінню газових фонтанів
відносяться до відповідних галузей промисловості. 4. До галузі "промисловість" відносяться підприємства по
капітальному і середньому (заводському) ремонту рухомих
транспортних засобів, машин, двигунів і обладнання; підприємства
по зварюванню рейок, просочуванню шпал антисептиками і інших
подібних робіт; дорожні майстерні. 5. До галузі "будівництво" відносяться підприємства, які
виконують будівництво і капітальний ремонт споруд і передавальних
пристроїв, капітальний і середній ремонт рейкових і безрейкових
доріг. 6. Автомобільні і водні транспортні господарства промислового
транспорту, які знаходяться на самостійному балансі, відносяться
відповідно до підгалузей "автомобільне господарство" і "внутрішній
водний транспорт" або "морський транспорт". 7. Гаражі, автогосподарства, транспортні цехи і організації
при підприємствах і організаціях, які не мають самостійного
балансу, відносяться до основної діяльності цих підприємств і
організацій. 8. Автомобільні господарства, які виконують санітарне
очищення і прибирання міст, обслуговують установи охорони
здоров'я, соціального забезпечення, підприємства зв'язку,
відносяться відповідно до галузей "житлово-комунальне
господарство", "охорона здоров'я", "фізична культура і соціальне
забезпечення", "зв'язок". 9. Підприємства по виробництву деталей і запасних частин до
машин та устаткування відносяться до відповідних галузей
машинобудування. 10. Виконання окремих видів робіт у будівництві відноситься
до тих організацій, які спеціалізуються на виконанні окремого виду
роботи, що складає не менш 75 відсотків від їх загального обсягу
робіт. 11. Відомча воєнізована, пожежна, сторожова охорона
підприємств та організацій відноситься до тієї галузі,
підприємства якої вона обслуговує. 12. Промислові підприємства, будови, культурно-освітні,
житлово-комунальні і інші підприємства та організації, які
знаходяться у віданні об'єднань громадян, відносяться до
відповідних галузей залежно від роду їх діяльності. 13. Всі організації господарського управління виробничих
галузей, які безпосередньо керують підвідомчими їм підприємствами
і витрати на утримання яких входять у витрати цих підприємств,
відносяться до сфери матеріального виробництва. 14. Органи державного управління, показані в класифікаторі
СПОДУ (система позначень органів державного і господарського
управління) незалежно від джерел фінансування витрат на їх
утримання відносяться до невиробничої сфери. 15. До екологічної і природоохоронної діяльності відносяться
такі підгалузі і види діяльності: повносистемні водопроводи
(19780), іригаційні і меліоративні системи (22100),
водогосподарське будівництво і культуртехнічні роботи (61128),
гідротехнічні роботи (61132), комунальне і побутове водопостачання
(90213), пожежна охорона (90240), санітарно-епідеміологічні
установи (91531), парки культури і відпочинку (93160), ботанічні
сади і зоопарки (93170), дослідні поля і опорні пункти (95610),
перспективна розвідка запасів риби, китів, морського звіра і
морепродуктів (95620), партія "зелених" (з коду 98100),
природоохоронні товариства (з коду 98400).

Додаток 1
Збиральні галузі—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Код | Найменування | —————————————————————————————————————————————————————————————————— ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО
19780 Повносистемні водопроводи
22100 Експлуатація іригаційних і меліоративних систем
51130 Трубопровідний транспорт загального користування
90213 Комунальне та побутове водопостачання
ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
63200 Ремонт і будівництво житла (квартир) на замовлення

населення
86010 Ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів

та інших транспортних засобів на замовлення населення
860020 Ремонт побутової радіоелектронної апаратури,

побутових машин, приладів та металовиробів на

замовлення населення
86030 Виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення
86040 Виготовлення і ремонт килимів та килимових виробів на

замовлення населення
86050 Виготовлення і ремонт текстильної галантереї на

замовлення населення
86060 Виготовлення трикотажних виробів на замовлення

населення
86070 Ремонт трикотажних виробів
86080 Виготовлення валянок на замовлення населення
86100 Ремонт швейних виробів
86110 Виробництво і ремонт дорожніх і галантерейних виробів

із натуральних і штучних шкір (на замовлення населення)
86120 Шорно-сідельне виробництво
86130 Пошиття хутряних виробів на замовлення населення
86140 Ремонт хутряних виробів
86150 Пошиття взуття на замовлення населення
86160 Ремонт взуття
86170 Виготовлення і ремонт ювелірних виробів на замовлення

населення
86180 Хімічна чистка і фарбування
86190 Прання і обробка білизни та інших виробів із тканин
86200 Виробництво фотопродукції на замовлення населення
86210 Транспортно-експедиційні послуги на замовлення

населення
86230 Виробництво аматорських кіно- і відеофільмів,

звукозапис на замовлення населення
90310 Невиробничі види побутового обслуговування населення
90320 Прокат предметів культурно-побутового призначення й

господарського вжитку
ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
11130 Гідроелектростанції
11210 Нафтодобувна промисловість
11231 Видобуток природного газу
11310 Видобуток вугілля
11320 Збагачення вугілля
11410 Сланцева промисловість
11611 Видобуток торфу
11710 Видобуток, первинне збагачення та переробка уранової

руди
12110 Видобуток та збагачення рудної сировини для чорної

металургії
12120 Видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної

металургії
12211 Видобуток та збагачення сировини
12221 Видобуток та збагачення руди
12231 Видобуток та збагачення руди
12241 Видобуток та збагачення руд
12251 Видобуток та збагачення титанової сировини
12260 Вольфрамо-молібденова промисловість
12271 Видобуток та збагачення руди
12281 Видобуток та збагачення сурм'яних та ртутних руд
12311 Видобуток та збагачення руд рідкісних металів
12411 Видобуток дорогоцінних металів
12413 Видобуток алмазів
13101 Гірничохімічна промисловість
13115 Йодо-бромна промисловість
16161 Видобуток керамічної сировини
16180 Промисловість нерудних будівельних матеріалів
16211 Видобуток природних каменів для облицювальних

матеріалів
16221 Видобуток сировини для натуральних і штучних пористих

заповнювачів
16231 Видобуток вапнякового і гіпсового каменю
16250 Азбестова промисловість
16261 Видобуток неметалевих руд
16511 Видобуток вихідної сировини для скляної промисловості
18160 Соляна промисловість
19731 Видобуток дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів,

самоцвітів і янтарю
ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ДЕТАЛЕЙ І

МАТЕРІАЛІВ
14782 Виробництво монтажних заготовок, вузлів і деталей
14811 Виробництво будівельних і сталевих конструкцій
14812 Виробництво легких металевих конструкцій
14813 Виробництво будівельних конструкцій і виробів з

алюмінію та алюмінієвих сплавів
14820 Виробництво контейнерних збірно-розбірних будівель

та приміщень
14941 Ремонт будівельних і шляхових машин
15230 Виробництво будівельних деталей з деревини і плит на

деревній основі
15240 Виробництво дерев'яних, контейнерних,

суцільноперевізних та збірно-розбірних будов і

приміщень
16140 Промисловість збірних залізобетонних і бетонних

(за винятком стінових матеріалів) конструкцій і виробів
16271 Виробництво товарного бетону і будівельного розчину
16272 Виробництво асфальтобетону
КУЛЬТУРНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
13145 Виробництво грамплатівок, магнітофонних касет та

компакт-дисків
13180 Хіміко-фотографічна промисловість
14843 Виробництво металевого спортивного інвентаря для

фізичної культури і спорту
19400 Поліграфічна промисловість
19710 Виробництво художніх виробів
19720 Виробництво музичних інструментів
19751 Виробництво фото- і кінокопіювальної продукції
19770 Виробництво іграшок (крім іграшок із гуми)
86200 Виробництво фотопродукції на замовлення населення
86230 Виробництво аматорських кіно- і відеофільмів,

звукозапис на замовлення населення
87100 Редакції та видавництва
93110 Бібліотеки
93120 Фільмо- і відеотеки
93131 Музеї
93132 Виставки
93141 Клубні заклади
93145 Позашкільне виховання
93150 Народні університети
93160 Парки культури та відпочинку
93170 Ботанічні сади і зоопарки
93180 Редакції телебачення та радіомовлення
93190 Книжкові палати
93611 Театри
93612 Кінотеатри
93613 Концертні організації та колективи
93614 Цирки
93615 Художньо-оформлювальна діяльність
93621 Виготовлення кінофільмів, звукозапис, крім робіт та

послуг на замовлення населення
93630 Прокат кінофільмів
ТАРНЕ ГОСПОДАРСТВО
13146 Виробництво полімерної транспортної тари
14834 Виробництво металевої транспортної тари
15260 Виробництво дерев'яної тари
15320 Виробництво паперової і картонної тари
ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ (КРІМ НЕДЕРЖАВНИХ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ)
СФЕРА МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
19900 Господарське управління промисловістю
29000 Господарське управління сільським господарством
69000 Господарське управління будівництвом
71390 Господарське управління роздрібною і оптовою торгівлею

та громадським харчуванням
80190 Господарське управління матеріально-технічним

постачанням
80290 Господарське управління збутом
81190 Господарське управління по заготівлях
85900 Господарське управління геологорозвідувальними,

геодезичними і гідрометеорологічними організаціями
87900 Господарське управління іншими видами діяльності

сфери матеріального виробництва
НЕВИРОБНИЧА СФЕРА
90190 Господарське управління житловим господарством
90290 Господарське управління комунальним господарством
90390 Господарське управління підприємствами та

організаціями побутового обслуговування
91900 Господарське управління закладами і організаціями

охорони здоров'я, фізичної культури та соціального

забезпечення
93690 Господарське управління мистецтвом
Додаток 2
Алфавітний покажчик
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування галузі, підгалузі, виду діяльності | Код | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Авіаційна промисловість 14720
Авіаційний транспорт 51300
Автомобільна промисловість 14340
Автомобільне господарство 51121
Азбестова промисловість 16250
Азотна промисловість 13111
Акумуляторна та елементна промисловість 14175
Алюмінієва промисловість 12210
Амбулаторно-поліклінічні установи 91514
Аптечні заклади 71212
Атомна промисловість 11700
Атомні електростанції 11120
Аудиторська діяльність 84400
Бавовноочисна промисловість 17111
Бавовняна промисловість 17116
Банківська діяльність 96100
Бібліотеки 93110
Бібліотеки і книжкові палати, які проводять наукову роботу 95180
Благоустрій 90210
Борошномельна промисловість 19211
Борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість 19200
Борошномельно-круп'яна промисловість 19210
Ботанічні сади і зоопарки 93170
Будівельно-шляхове машинобудування 14510
Будівельно-шляхове і комунальне машинобудування 14500
Будівництво 60000
Будівництво метрополітенів, тунелів та інших підземних
споруд (крім шахт) 61130
Будівництво об'єктів для сільського господарства 61180
Будівництво шахт 61131
Бурові та вибухові роботи 61123
Важке, енергетичне і транспортне машинобудування 14101
Валяльно-повстяна промисловість 17160
Верстатобудівна та інструментальна промисловість 14200
Ветеринарне обслуговування 22200
Взуттєва промисловість (крім виробництва гумового взуття) 17370
Виготовлення валянок на замовлення населення 86080
Виготовлення кінофільмів, звукозапис, крім робіт та
послуг на замовлення населення 93621
Виготовлення трикотажних виробів на замовлення населення 86060
Виготовлення швейних виробів на замовлення населення 86090
Виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення 86030
Виготовлення і ремонт килимів та килимових виробів на
замовлення населення 86040
Виготовлення і ремонт текстильної галантереї на
замовлення населення 86050
Виготовлення і ремонт ювелірних виробів на замовлення
населення 86170
Види виробництв машинобудувавання виробничого призначення
(без обозобудування та устаткування для скляної
промисловості) 14781
Видобуток алмазів 12413
Видобуток будівельного і технічного скла 16512
Видобуток вапнякового і гіпсового каменю 16231
Видобуток вихідної сировини для скляної промисловості 16511
Видобуток вугілля 11310
Видобуток вугілля відкритим способом 11311
Видобуток вугілля підземним способом 11312
Видобуток дорогоцінних металів 12411
Виконання окремих видів робіт 61120
Виконання робіт підрядним способом 61100
Виноробна промисловість 18143
Виробництво (тиражування) програмних засобів 14333
Виробництво авто- і електронавантажувачів 14155
Виробництво автомобілів, автобусів, тролейбусів і
причепів до автомобілів і тракторів 14341
Виробництво автомобільного і тракторного електрообладнання
та приладів 14343
Виробництво азбестотехнічних виробів 13362
Виробництво алюмінію, глинозему та фтористих солей 12212
Виробництво алюмінієвого, магнієвого та титанового
прокату 12512
Виробництво аматорських кіно- і відеофільмів, звукозапис
на замовлення населення 86230
Виробництво амінокислот і ферментних препаратів 19121
Виробництво антибіотиків немедичного призначення і
біопрепратів для ветеринарії, кормових вітамінів і т. і. 19122
Виробництво асфальтобетону 16272
Виробництво безалкогольних напоїв 18145
Виробництво безперервного скловолокна та виробів із нього 13143
Виробництво будівельних машин 14512
Виробництво будівельних і сталевих конструкцій 14811
Виробництво будівельних конструкцій і виробів з алюмінію
та алюмінієвих сплавів 14813
Виробництво будівельних металовиробів 14831
Виробництво будівельних деталей з деревини і плит на
деревній основі 15230
Виробництво будівельної цегли і керамічної черепиці 16152
Виробництво будівельної кераміки 16162
Виробництво будівельного і технічного фарфору, фаянсу,
напівфарфору 16163
Виробництво будівельних матеріалів і виробів із
полімерної сировини 16170
Виробництво вакуумних насосів і агрегатів 14191
Виробництво валяльно-повстяних виробів (крім виробництва
валянок на замовлення населення) 17161
Виробництво вапна, гіпсу та інших місцевих в'яжучих
матеріалів і виробів із них 16232
Виробництво вапнякового і доломитового борошна 16233
Виробництво взуття, крім гумового (без попиту на
замовлення населення) 17371
Виробництво виробів із пластмас (без виробництва
грамплатівок, магнітних касет і компакт-дисків) 13141
Виробництво виробів загальномашинобудівельного
застосування 14292
Виробництво виробів із паперу і картону 15330
Виробництво виробів із неметалевих руд 16262
Виробництво вогнетривів 12170
Виробництво вторинних кольорових металів 12610
Виробництво вугільних брикетів 11330
Виробництво газового устаткування і апаратури 14712
Виробництво господарського посуду і кухонного інвентаря 14841
Виробництво господарсько-побутових виробів із скла та
скляного посуду 16514
Виробництво господарсько-побутового фарфору і фаянсу 16551
Виробництво господарсько-побутових гончарних виробів 16552
Виробництво грамплатівок, магнітофонних касет та
компакт-дисків 13145
Виробництво гудзиків 17510
Виробництво гумових виробів широкого вжитку 13364
Виробництво гумового взуття 13363
Виробництво гумотехнічних виробів 13361
Виробництво дерев'яних, контейнерних, суцільноперевізних
та збірно-розбірних будов і приміщень 15240
Виробництво дерев'яної тари 15260
Виробництво деревообробного устаткування 14220
Виробництво дорогоцінних металів та сплавів 12412
Виробництво дорожніх і галантерейних виробів із
натуральних і штучних шкір (без виробництва на
замовлення населення) 17341
Виробництво електровимірювальних приладів 14322
Виробництво електрозварювального устаткування 14176
Виробництво електротехнічних машин, устаткування,
апаратури і виробів виробничого призначення 14171
Виробництво електротехнічного і електровакуумного скла 16515
Виробництво електроферосплавів 12150
Виробництво заготовок 14291
Виробництво засобів обчислювальної техніки та запасних
частин до них 14331
Виробництво і ремонт ювелірних виробів (крім виготовлення
і ремонту ювелірних виробів на замовлення населення) 19732
Виробництво і ремонт дорожніх і галантерейних виробів
із натуральних і штучних шкір (на замовлення населення) 86110
Виробництво іграшок (крім іграшок із гуми) 19770
Виробництво інструменту для метало- і деревообробки 14251
Виробництво інших будівельних матеріалів 16273
Виробництво інших металевих виробів 14839
Виробництво інших продуктів основної хімії 13116
Виробництво іншого підйомно-транспортного, вантажно-
розвантажувального і складського устаткування 14156
Виробництво іншого устаткування та інструменту 14344
Виробництво ковальсько-пресувального устаткування 14230
Виробництво контейнерних і збірно-розбірних будівель і
приміщень 14820
Виробництво кормових білкових речовин із вуглеводневої
сировини 19111
Виробництво кранів (без будівельних) 14151
Виробництво кранів для будівництва 14152
Виробництво легких металевих конструкцій 14812
Виробництво ливарного устаткування 14240
Виробництво лікарських препаратів для ветеринарії 19760
Виробництво ліфтів 14154
Виробництво медичних виробів із скла, фарфору і пластмас 19330
Виробництво металевих конструкцій 14810
Виробництво металевої транспортної тари 14834
Виробництво металевого спортивного інвентаря для фізичної
культури і спорту 14843
Виробництво металорізальних верстатів 14210
Виробництво метизів 12190
Виробництво механічного зварювального устаткування 14254
Виробництво мила і миючих засобів 18122
Виробництво молочних консервів 18222
Виробництво монтажних заготовок вузлів і деталей 14782
Виробництво мотоциклів і велосипедів 14342
Виробництво музичних інструментів 19720
Виробництво міді 12222
Виробництво напівпровідникових матеріалів 12313
Виробництво насосів 14194
Виробництво натуральних шкір 17310
Виробництво нафтогазопереробного устаткування 14184
Виробництво нафтопромислового і бурового
геологорозвідувального устаткування 14183
Виробництво нетканих матеріалів 17132
Виробництво нових меблів (крім виробництва меблів на
замовлення населення) 15271
Виробництво нікелю та кобальту 12242
Виробництво облицювальних матеріалів із природного каменю 16212
Виробництво олова 12272
Виробництво оптичних і оптико-механічних приладів та
апаратури 14324
Виробництво паперової і картонної тари 15320
Виробництво плодоовочевих консервів 18152
Виробництво плівок, труб і листів із полімерних матеріалів 13142
Виробництво побутових холодильників і морозильників 14652
Виробництво полімерної транспортної тари 13146
Виробництво предметів особистого користування 14842
Виробництво приладів контролю і регулювання технологічних
процесів 14321
Виробництво приладів для вимірювання механічних величин 14325
Виробництво приладів часу 14326
Виробництво приладів для механізації і автоматизації
інженерної та управлінської праці 14327
Виробництво приладів для фізичних досліджень 14328
Виробництво приладів для медицини, фізіології та біології 14329
Виробництво продуктів основного органічного синтезу 13320
Виробництво промислової трубопровідної арматури 14195
Виробництво радіовимірювальних приладів 14323
Виробництво розчинників 19123
Виробництво рідкісних металів 12312
Виробництво санітарно-технічного і газового устаткування
та виробів 14710
Виробництво санітарно-технічного устаткування і виробів 14711
Виробництво свинцю та цинку 12232
Виробництво синтетичного каучуку 13310
Виробництво склопластиків виробів із них 13144
Виробництво скляної тари 16513
Виробництво спеціального технологічного (включаючи
контрольно-дослідне) устаткування 14772
Виробництво стандартних будинків 15220
Виробництво стінових блоків 16151
Виробництво сурми та ртуті 12282
Виробництво сільськогосподарського і городнього
інструменту 14832
Виробництво сірників 15280
Виробництво текстильної галантереї 17140
Виробництво текстильної галантереї (крім виробництва на
замовлення населення) 17141
Виробництво технологічної оснастки 14252
Виробництво технологічного устаткування для текстильної
промисловості 14611
Виробництво технологічного устаткування для швейної
трикотажної промисловості 14612
Виробництво технологічного устаткування для взуттєвої,
шкіряної, хутряної і шкіргалантерейної промисловості 14613
Виробництво технологічного устаткування для виготовлення
хімічного волокна 14614
Виробництво технологічного устаткування для харчової
і комбікормової промисловості 14620
Виробництво технологічного устаткування для підприємств
торгівлі і громадського харчування 14630
Виробництво технологічного устаткування для поліграфічної
промисловості 14640
Виробництво технічних носіїв інформації 14332
Виробництво технічного вуглецю 13330
Виробництво титану та магнію 12252
Виробництво товарного бетону і будівельного розчину 16271
Виробництво торф'яних брикетів 11612
Виробництво трикотажних виробів (крім виробництва на
замовлення населення) 17151
Виробництво труб 12140
Виробництво тютюново-махоркових виробів 18182
Виробництво устаткування безперервного транспорту 14153
Виробництво устаткування для целюлозно-паперової
промисловості 14185
Виробництво устаткування для газополум'яної обробки
металів і металізації виробів 14193
Виробництво устаткування та апаратури для газоочистки і
пиловловлювання 14196
Виробництво устаткування для промисловості будівельних
матеріалів 14520
Виробництво устаткування для меліоративних робіт,
лісозаготівельної і торф'яної промисловості 14530
Виробництво устаткування для лісозаготівельної
промисловості і меліоративних робіт 14531
Виробництво устаткування для торф'яної промисловості 14532
Виробництво устаткування для комунального господарства 14541
Виробництво устаткування для підприємств побутового
обслуговування 14542
Виробництво устаткування для легкої промисловості 14610
Виробництво фанери 15250
Виробництво фарбувального устаткування 14197
Виробництво формувальних матеріалів для виготовлення
фасонних відливок із чорних і кольорових металів 14293
Виробництво фосфатних добрив та іншої продукції
неорганічної хімії 13112
Виробництво фото- і кінокопіювальної продукції 19751
Виробництво фотопродукції на замовлення населення 86200
Виробництво харчових концентратів 18191
Виробництво художніх виробів 19710
Виробництво хутру і хутряних виробів (без пошиву на
замовлення населення) 17361
Виробництво хіміко-лабораторного посуду 16516
Виробництво целюлози, деревної маси, паперу і картону 15310
Виробництво цементу 16112
Виробництво чорних металів 12130
Виробництво швейних та електропобутових машин і приладів
(без виробництва побутових холодильників і
морозильників) 14651
Виробництво швейних виробів (крім пошиття на замовлення
населення) 17210
Виробництво шин 13351
Виробництво шляхових і землерийних машин 14511
Виробництво штучних і переробка натуральних пористих
заповнювачів 16222
Виробництво штучних шкір і плівкових матеріалів 17320
Виробництво штучного хутра 17330
Виробництво ядерного пального 11730
Виробничі види побутового обслуговування населення 86000
Виробничі підприємства лісового господарства 31000
Виробничі підприємства рибного господарства 41000
Вирощування буряків 21130
Вирощування зернових культур 21110
Вирощування картоплі, овочевих та баштанних культур 21120
Вирощування кормових культур 21170
Вирощування луб'яних культур та бавовни 21150
Вирощування олійних культур 21160
Вирощування плодів, ягід і винограду 21140
Вирощування інших культур 21190
Виставки 93132
Виховання дітей, які залишилися без опікування батьків 92500
Вища освіта 92110
Вища та середньоспеціальна освіта 92100
Вівчарство і козівництво 21230
Відкритий видобуток руд чорних металів 12112
Відпочинок і туризм 91600
Внутрішня торгівля 71000
Внутрішній водний транспорт 51220
Вовняна промисловість 17120
Вовняна промисловість (крім виробництва килимів і
килимових виробів на замовлення населення) 17121
Водний транспорт 51200
Водогосподарське будівництво і культуртехнічні роботи 61128
Вольфрамо-молібденова промисловість 12260
Вторинна обробка чорних металів 12180
Вторинна переробка дорогоцінних металів 12910
Вторинна переробка неметалевих відходів та лому 12920
Вугільна промисловість 11300
Газова промисловість 11230
Газопостачання 90214
Геодезична служба 85200
Геологічна розвідка надр 85100
Геологія та розвідування надр, геодезична та
гідрометеорологічна служби 85000
Гідроелектростанції 11130
Гідролізна промисловість 19112
Гідрометеорологічна служба 85300
Гідротехнічні роботи 61132
Гірничохімічна промисловість 13101
Гірничошахтне і гірничорудне машинобудування 14140
Господарське управління промисловістю 19900
Господарське управління сільським господарством 29000
Господарське управління будівництвом 69000
Господарське управління закладами і організаціями охорони
здоров'я, фізичної культури та соціального забезпечення 91900
Господарське управління збутом 80290
Господарське управління геологорозвідувальними,
геодезичними і гідрометеорологічними організаціями 85900
Господарське управління іншими видами діяльності сфери
матеріального виробництва 87900
Господарське управління мистецтвом 93690
Господарське управління роздрібною і оптовою торгівлею
та громадським харчуванням 71390
Господарське управління державною торгівлею і громадським
харчуванням 71391
Господарське управління торгівлею і громадським
харчуванням споживчої кооперації 71392
Господарське управління матеріально-технічним постачанням 80190
Господарське управління по заготівлях 81190
Господарське управління житловим господарством 90190
Господарське управління комунальним господарством 90290
Господарське управління підприємствами та організаціями
побутового обслуговування 90390
Готельне господарство 90220
Громадське харчування 71300
Громадське харчування державної торгівлі 71310
Громадське харчування споживчої кооперації 71320
Громадське харчування недержавних організацій, крім
споживчої кооперації 71330
Громадські об'єднання по сферах комерційної діяльності 98200
Громадські об'єднання соціального захисту 98600
Гумоазбестова промисловість 13360
Деревообробна промисловість 15200
Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 15000
Державний нагляд і контроль за стандартами та засобами
вимірювання 19800
Державні архіви, які проводять наукову роботу 95150
Дизелебудування 14120
Диспансери 91513
Діяльність інших виробництв 19790
Діяльність інших фінансово-кредитних організацій 96190
Домобудівництво 61133
Допоміжна фінансово-посередницька діяльність 96400
Дослідні заводи та інші впроваджувальні організації 95400
Дослідні поля і опорні пункти 95610
Дошкільне виховання 92400
Дріжджева промисловість 18147
Дубильно-екстрактова промисловість 17410
Експедиційні послуги без робіт і послуг, що виконуються
на замовлення населення 51510
Експедиційні роботи та послуги 51500
Експлуатаційне буріння 65000
Експлуатація гуртожитків учбових закладів 90120
Експлуатація житлового фонду 90110
Експлуатація службових будинків 90230
Експлуатація іригаційних і меліоративних систем 22100
Електричні мережі 11170
Електродна промисловість 12710
Електро- та радіозв'язок 52300
Електроенергетика 11100
Електролампова промисловість 14173
Електронна промисловість 14770
Електронна промисловість (без виробництва спеціального
технологічного устаткування) 14771
Електротехнічна промисловість 14170
Електроізоляційна промисловість 14174
Енергетичне машинобудування (без дизелебудування) 14110
Епідеміологічні заклади 91531
Житлове господарство 90100
Житлово-комунальне господарство 90000
Загальна комерційна діяльність по забезпеченню
функціонування ринку 84000
Загальна освіта 92300
Загальноосвітні дитячі школи 92310
Загальноосвітні школи для робітничої молоді 92320
Заготівля 81000
Заготівельні організації 81100
Заклади по охороні природи, які проводять наукову роботу 95160
Залізничне машинобудування 14160
Залізничний транспорт 51110
Залізничний транспорт незагального користування 51114
Збагачення вугілля 11320
Зберігання, переробка ядерного палива та захоронення
радіоактивних відходів 11740
Збирання диких і недеревинних лісопродуктів 31300
Збирання металобрухту та утилю 87300
Збут 80200
Зв'язок 52000
Здавання в найм (в оренду) устаткування і машин
виробничо-технічного призначення 80300
Земляні роботи 61121
Земляцтва, товариства дружби з народами зарубіжних країн 98150
Зйомки геологічного вмісту земної поверхні та дна
світового океану і глибинне вивчення земної кори 85110
Змішане лісове господарство 31500
Зовнішня державна торгівля 72100
Зовнішня торгівля 72000
Зовнішня торгівля недержавних організацій 72200
Зовнішнє освітлення 90212
Зовнішній благоустрій 90211
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 82000
Інформаційно-обчислювальна діяльність, пов'язана з
базами даних та іншими інформаційними структурами 82200
Інша комерційна діяльність 84600
Інші будівельні роботи 61135
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва 87000
Інші види діяльності по обслуговуванню наукових установ 95630
Інші види транспорту 51400
Інші виробництва легкої промисловості 17900
Інші виробництва машинобудування і металообробки 14780
Інші виробництва промисловості будівельних матеріалів 16270
Інші виробництва харчосмакової промисловості 18192
Інші виробництва хімічної промисловості 13199
Інші, не перераховані вище, виробничі види побутового
обслуговування населення 86290
Інші галузі мікробіологічної промисловості 19120
Інші деревообробні виробництва 15290
Інші електростанції 11160
Інші напрями тваринництва 21260
Інші, не перераховані вище, організації сфери
матеріального виробництва 87500
Інші об'єднання громадян 98900
Інші промислові виробництва 19700
Йодо-бромна промисловість 13115
Кабельна промисловість 14172
Капітальний ремонт і реставрація будов і споруд
виробничого призначення 62000
Кисневе і кріогенне машинобудування 14192
Кіностудії, студії звукозапису 93620
Кінотеатри 93612
Клеєжелатинова промисловість 18212
Клубні заклади 93141
Книжкові палати 93190
Коксохімічна промисловість 12160
Колегії та юридичні консультації адвокатів 97820
Кольорова металургія 12200
Комбікормова промисловість 19220
Комерційні банки 96120
Компресорне машинобудування 14186
Комунальне господарство 90200
Комунальне машинобудування 14540
Комунальне та побутове водопостачання 90213
Кондитерська промисловість 18114
Конопле-джутова промисловість 17133
Конструкторські організації, що віднесені до числа
наукових установ 95130
Конструкторські та проектні самостійні організації, крім
віднесених до наукових 95300
Концертні організації та колективи 93613
Конярство 21250
Котлобудування 14112
Крохмале-патокова промисловість 18149
Круп'яна промисловість 19212
Культура 93100
Культура і мистецтво 93000
Кур'єрський зв'язок 52200
Курортні заклади 91517
Лакофарбова промисловість 13150
Легка промисловість 17000
Лікарняні заклади 91511
Лікарняні профілактичні установи 91510
Лікеро-горілчана промисловість 18142
Лінійне будівництво 61129
Лісівництво 31100
Лісове господарство 30000
Лісозаготівля 31200
Лісопильне виробництво 15210
Лісосплав 51222
Лісохімічна промисловість 15400
Льняна промисловість 17117
М'ясна промисловість 18210
М'ясна промисловість (крім клеєжелатинової) 18211
М'ясна і молочна промисловість 18200
М'ясне та молочне скотарство 21210
Макаронна промисловість 18115
Маркетингові дослідження, консультації з питань
комерційної діяльності, фінансів і управління 84500
Масло-жирова промисловість без виробництва миломиючих
засобів 18121
Масло-жирова промисловість 18120
Маслоробна, сироробна і молочна промисловість (крім
виробництва молочних консервів) 18221
Маслосироробна і молочна промисловість 18220
Матеріально-технічне постачання і збут 80000
Машинобудування 14100
Машинобудування для тваринництва і кормовиробництва 14430
Машинобудування для легкої і харчової промисловості та
побутових приладів 14600
Машинобудування і металообробка (без промисловості
медичної техніки) 14000
Меблева промисловість 15270
Медична промисловість 19300
Металургійне машинобудування 14130
Метрополітенний транспорт загального користування 51113
Мистецтво 93600
Митниці 97925
Міжгалузеві органи господарського управління 97950
Мідна промисловість 12220
Мікробіологічна промисловість 19100
Монтажні роботи 61124
Морський транспорт 51210
Музеї 93131
Музеї та виставки 93130
Музеї, які проводять наукову роботу 95170
Наземний залізничний транспорт загального користування
(без трамвайного) 51111
Народні університети 93150
Наука і наукове обслуговування 95000
Наукові та дослідні станції і поля 95140
Наукові установи академічного профілю 95110
Наукові установи галузевого профілю 95120
Нафтодобувна промисловість 11210
Нафтопереробна промисловість 11220
Нафтохімічна промисловість 13300
Невиробничі види побутового обслуговування населення 90310
Невиробничі види побутового обслуговування населення,
включаючи прокат предметів культурно-побутового
призначення 90300
Недержавне управління фінансовими ринками 96410
Неметалорудна промисловість 16260
Нікель-кобальтова промисловість 12240
Нотаріальні контори 97830
Об'єднання громадян 98000
Обозобудування 14784
Оборона 97910
Оборонна промисловість 14730
Обробка кольорових металів 12510
Обробка кольорових металів та сплавів (без прокату
легких металів) 12511
Обслуговування лісового господарства 32000
Обслуговування наукових установ 95600
Обслуговування рибного господарства 42000
Обслуговування сільського господарства 22000
Обслуговування транспорту 51600
Оздоровчі заклади і заклади відпочинку 91610
Олов'яна промисловість 12270
Операції з нерухомим майном 83000
Операції з фондовими цінностями 96420
Опоряджувальні роботи 61125
Оптова державна торгівля 71110
Оптова торгівля 71100
Оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої
кооперації 71130
Оптова торгівля споживчої кооперації 71120
Освіта 92000
Основна хімія 13110
Охорона громадського порядку і безпека 97920
Охорона здоров'я 91500
Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне
забезпечення 91000
Охорона материнства і дитинства 91516
Ощадні банки 96130
Паливна промисловість 11200
Парки культури та відпочинку 93160
Парфюмерно-косметична промисловість 18131
Пенсійне забезпечення 96300
Пенсійне забезпечення державне 96310
Пенсійне забезпечення недержавне 96320
Первинна обробка вовни 17114
Первинна обробка льону 17112
Первинна обробка інших луб'яних волокон 17113
Перевезення на суднах 51221
Переробка природного газу 11232
Переробка супутнього нафтового газу 11233
Переробка цирконію і графнію 11720
Переробка чайного листу 18171
Перспективна розвідка запасів риби, китів, морського
звіра і морепродуктів 95620
Пивоварна промисловість 18144
Підготовка і підвищення кваліфікації робітників та
інших працівників 92200
Підземний видобуток руд чорних металів 12111
Підйомно-транспортне машинобудування 14150
Підшипникова промисловість 14350
Плодоовочева (крім виробництва плодоовочевих консервів)
промисловість 18151
Плодоовочева промисловість 18150
Повносистемні водопроводи 19780
Пожежна охорона 90240
Позавідомча охорона 87400
Позашкільне виховання 93145
Полювання, відлов і розведення диких тварин та птахів,
включаючи пов'язані з цим послуги 31400
Поліграфічна промисловість 19400
Полімерне машинобудування 14182
Політичні організації 98100
Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів
народного споживання 71500
Посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції
виробничо-технічного призначення 80400
Посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції
сільського господарства 81200
Посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в
найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного
призначення 83300
Посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в
найм (в оренду) житла та іншого нерухомого майна
невиробничого призначення 83400
Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів,
цінних паперів, валюти і здавання в найм (в оренду, на
прокат) без вираженої спеціалізації 84100
Посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-
комунального господарства, побутового обслуговування,
освіти, культури, охорони здоров'я і науки 84200
Постачання 80100
Пошиття взуття на замовлення населення 86150
Пошиття хутряних виробів на замовлення населення 86130
Поштовий зв'язок 52100
Пошук і розвідка родовищ нафти та газу геофізичними
методами 85120
Пошук і розвідка родовищ нафти та газу бурінням
свердловин 85130
Пошук і розвідка родовищ твердих корисних копалин та
підземних вод 85140
Прання і обробка білизни та інших виробів із тканин 86190
Приладобудування (включаючи спеціалізовані приладобудівні
заводи авіаційної, оборонної, електронної,
суднобудівної промисловості та радіопромисловості) 14320
Продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна
виробничо-технічного призначення 83100
Продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна
невиробничого призначення 83200
Проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи 66000
Прокат кінофільмів 93630
Прокат предметів культурно-побутового призначення й
господарського вжитку 90320
Прокуратури 97840
Промисловість 10000
Промисловість азбоцементних виробів 16120
Промисловість будівельних матеріалів 16100
Промисловість будівельної кераміки 16160
Промисловість вапнякових, гіпсових і місцевих в'яжучих
матеріалів та виробів із них 16230
Промисловість волокон і ниток хімічних 13120
Промисловість дорогоцінних металів та алмазів 12410
Промисловість засобів обчислювальної техніки 14330
Промисловість засобів зв'язку 14760
Промисловість збірних залізобетонних і бетонних (за
винятком стінових матеріалів) конструкцій та виробів 16140
Промисловість кормових білкових речовин 19110
Промисловість м'яких покрівельних і гідроізоляційних
матеріалів 16130
Промисловість медичної техніки 19320
Промисловість металевих конструкцій і виробів 14800
Промисловість металевих виробів виробничого призначення
(крім металевих виробів, які віднесені до галузі
"Чорна металургія") 14830
Промисловість металевих виробів невиробничого призначення 14840
Промисловість міжгалузевих виробництв 14290
Промисловість нерудних будівельних матеріалів 16180
Промисловість пластмасових виробів, скловолокнистих
матеріалів, склопластиків та виробів із них 13140
Промисловість по видобутку і обробці облицювальних
матеріалів із природного каменю 16210
Промисловість по виробництву штучних алмазів, абразивних
матеріалів та інструменту із них 14253
Промисловість побутової хімії 13190
Промисловість побутових приладів і машин 14650
Промисловість пористих заповнювачів 16220
Промисловість рідкісних металів та напівпровідникових
матеріалів 12310
Промисловість синтетичних смол і пластичних мас 13130
Промисловість синтетичних барвників 13170
Промисловість стінових матеріалів 16150
Промисловість твердих сплавів, тугоплавких і жароміцних
металів 12810
Промисловість теплоізоляційних матеріалів 16240
Промисловість хімічних реактивів і особливо чистих
речовин 13160
Профспілки 98300
Профілактичні заклади 91530
Профілактичні установи окремого типу 91512
Птахівництво 21240
Пусконалагоджувальні роботи 61134
Радіопромисловість 14750
Редакції та видавництва 87100
Реклама, представницькі послуги 84300
Релігійні організації 98700
Ремонт будов і споруд невиробничого призначення, ремонт
і будівництво житла (квартир) на замовлення населення 63000
Ремонт будов і споруд невиробничого призначення 63100
Ремонт будівельних і шляхових машин 14941
Ремонт вантажних автомобілів і автобусів 14931
Ремонт взуття 86160
Ремонт вимірювальних приладів 14913
Ремонт засобів обчислювальної техніки 14965
Ремонт і будівництво житла (квартир) на замовлення
населення 63200
Ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та
інших транспортних засобів на замовлення населення 86010
Ремонт іншого промислового обладнання і приладів 14912
Ремонт легкових автомобілів (без ремонту на замовлення
населення) 14932
Ремонт машин і обладнання 14900
Ремонт меблів (крім ремонту меблів на замовлення
населення) 15272
Ремонт металорізальних і деревообробних верстатів,
ковальсько-пресового і ливарного обладнання 14911
Ремонт пересувного складу залізниць 14914
Ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових
машин, приладів та металовиробів на замовлення
населення 86020
Ремонт різного виробничого устаткування 14971
Ремонт різного невиробничого обладнання 14972
Ремонт суден 14921
Ремонт тракторів і сільськогосподарських машин 14934
Ремонт трамваїв, вагонів метро і тролейбусів 14951
Ремонт трикотажних виробів 86070
Ремонт хутряних виробів 86140
Ремонт цивільних літаків, вертольотів, їх обладнання і
авіаційних двигунів 14961
Ремонт швейних виробів 86100
Ремонт шин 13352
Рибальство 41200
Рибна промисловість 18300
Рибне господарство 40000
Рибництво 41100
Ринкова торгівля 71260
Роботи по нульовому циклу 61122
Розважування і пресування чаю 18172
Роздрібна державна торгівля 71210
Роздрібна торгівля 71200
Роздрібна торгівля недержавних організацій, крім
споживчої кооперації 71250
Роздрібна торгівля підприємств державної торгівлі,
крім аптечних закладів 71211
Роздрібна торгівля споживчої кооперації 71240
Розробка і поставка програмного забезпечення 82100
Рослинництво 21100
Самостійні котельні 11190
Санітарна освіта 91532
Санітарно-технічні роботи 61127
Свинарство 21220
Свинцево-цинкова промисловість 12230
Середньоспеціальна освіта 92120
Сільське господарство 20000
Сільськогосподарське і тракторне машинобудування 14400
Сільськогосподарське машинобудування 14420
Сільськогосподарське виробництво 21000
Сільськогосподарські послуги, крім ветеринарних 22300
Сітков'язальна промисловість 17134
Скляна промисловість 16510
Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість (крім
підприємств по виробництву медичних виробів із скла та
фарфору) 16500
Сланцева промисловість 11410
Содова промисловість 13113
Соляна промисловість 18160
Соціальне забезпечення 91800
Спеціальні та допоміжні роботи геологічного змісту 85150
Спиртова промисловість 18141
Страхування 96200
Страхування державне 96210
Страхування недержавне 96220
Суди 97810
Суднобудівна промисловість 14740
Судово-медична експертиза, паталого-анатомічні
дослідження 91540
Судові та юридичні установи 97800
Сурм'яно-ртутна промисловість 12280
Сухопутний і трубопровідний транспорт 51100
Тваринництво 21200
Творчі, науково-технічні і культурно-просвітні
громадські об'єднання 98400
Театри 93611
Текстильна промисловість 17100
Телебачення та радіомовлення 93180
Теплові електростанції 11110
Теплові мережі 11180
Теплопостачання 90215
Теплотехнічні і термоізоляційні роботи 61126
Титано-магнієва промисловість 12250
Торгівля і громадське харчування 70000
Торф'яна промисловість 11610
Тракторне машинобудування 14410
Трамвайний транспорт 51112
Транспорт 51000
Транспорт і зв'язок 50000
Транспортно-експедиційні послуги на замовлення населення 86210
Трикотажна промисловість 17150
Тролейбусний транспорт 51122
Трубопровідний транспорт загального користування 51130
Турбобудування 14111
Туризм 91620
Тютюново-махоркова промисловість 18180
Управління 97000
Управління державного рівня 97100
Управління кооперативними організаціями 97930
Управління областей, міст Києва і Севастополя 97400
Управління районів і міст (включаючи внутрішньоміські
райони) 97600
Управління Республіки Крим 97300
Управління сіл і селищ 97700
Установи, які проводять науково-дослідні роботи 95100
Фарфоро-фаянсова промисловість 16550
Ферментація тютюну 18181
Фізична культура і спорт 91700
Фізкультурно-спортивні та оздоровчі громадські
об'єднання 98500
Фільмо- і відеотеки 93120
Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення 96000
Фото- і кінопромисловість 19750
Харчова промисловість 18000
Харчосмакова промисловість, без рибної, м'ясної,
маслосироробної і молочної промисловості 18100
Хіміко-фармацевтична промисловість 19310
Хіміко-фотографічна промисловість 13180
Хімічна промисловість 13100
Хімічна чистка і фарбування 86180
Хімічна і нафтохімічна промисловість (без хіміко-
фармацевтичної промисловості) 13000
Хімічне машинобудування 14181
Хімічне і нафтове машинобудування 14180
Хлорна промисловість 13114
Хлібопекарна промисловість 18113
Холодильне машинобудування 14187
Художньо-оформлювальна діяльність 93615
Хутряна промисловість 17360
Целюлозно-паперова промисловість 15300
Цементна промисловість 16110
Центральні банки 96110
Цирки 93614
Цукрова промисловість 18111
Чайна промисловість 18170
Чорна металургія 12100
Швейна промисловість 17200
Швидка і невідкладна медична допомога і переливання крові 91515
Шинна промисловість 13350
Шкіряна, хутрова і взуттєва промисловість 17300
Шкіряно-галантерейна промисловість 17340
Шовкова промисловість 17131
Шовкомотальна промисловість 17115
Шорно-сідельне виробництво 86120
Шосейне господарство 51123
Шосейний транспорт 51120
Щетинно-щіткова промисловість 17380
Ювелірна промисловість 19730
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування галузі, підгалузі, виду діяльності | Код | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Авіаційна промисловість 14720
Авіаційний транспорт 51300
Автомобільна промисловість 14340
Автомобільне господарство 51121
Азбестова промисловість 16250
Азотна промисловість 13111
Акумуляторна та елементна промисловість 14175
Алюмінієва промисловість 12210
Амбулаторно-поліклінічні установи 91514
Аптечні заклади 71212
Атомна промисловість 11700
Атомні електростанції 11120
Аудиторська діяльність 84400
Бавовноочисна промисловість 17111
Бавовняна промисловість 17116
Банківська діяльність 96100
Бібліотеки 93110
Бібліотеки і книжкові палати, які проводять наукову роботу 95180
Благоустрій 90210
Борошномельна промисловість 19211
Борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість 19200
Борошномельно-круп'яна промисловість 19210
Ботанічні сади і зоопарки 93170
Будівельно-шляхове машинобудування 14510
Будівельно-шляхове і комунальне машинобудування 14500
Будівництво 60000
Будівництво метрополітенів, тунелів та інших підземних
споруд (крім шахт) 61130
Будівництво об'єктів для сільського господарства 61180
Будівництво шахт 61131
Бурові та вибухові роботи 61123
Важке, енергетичне і транспортне машинобудування 14101
Валяльно-повстяна промисловість 17160
Верстатобудівна та інструментальна промисловість 14200
Ветеринарне обслуговування 22200
Взуттєва промисловість (крім виробництва гумового взуття) 17370
Виготовлення валянок на замовлення населення 86080
Виготовлення кінофільмів, звукозапис, крім робіт та
послуг на замовлення населення 93621
Виготовлення трикотажних виробів на замовлення населення 86060
Виготовлення швейних виробів на замовлення населення 86090
Виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення 86030
Виготовлення і ремонт килимів та килимових виробів на
замовлення населення 86040
Виготовлення і ремонт текстильної галантереї на
замовлення населення 86050
Виготовлення і ремонт ювелірних виробів на замовлення
населення 86170
Види виробництв машинобудувавання виробничого призначення
(без обозобудування та устаткування для скляної
промисловості) 14781
Видобуток алмазів 12413
Видобуток будівельного і технічного скла 16512
Видобуток вапнякового і гіпсового каменю 16231
Видобуток вихідної сировини для скляної промисловості 16511
Видобуток вугілля 11310
Видобуток вугілля відкритим способом 11311
Видобуток вугілля підземним способом 11312
Видобуток дорогоцінних металів 12411
Виконання окремих видів робіт 61120
Виконання робіт підрядним способом 61100
Виноробна промисловість 18143
Виробництво (тиражування) програмних засобів 14333
Виробництво авто- і електронавантажувачів 14155
Виробництво автомобілів, автобусів, тролейбусів і
причепів до автомобілів і тракторів 14341
Виробництво автомобільного і тракторного електрообладнання
та приладів 14343
Виробництво азбестотехнічних виробів 13362
Виробництво алюмінію, глинозему та фтористих солей 12212
Виробництво алюмінієвого, магнієвого та титанового
прокату 12512
Виробництво аматорських кіно- і відеофільмів, звукозапис
на замовлення населення 86230
Виробництво амінокислот і ферментних препаратів 19121
Виробництво антибіотиків немедичного призначення і
біопрепратів для ветеринарії, кормових вітамінів і т. і. 19122
Виробництво асфальтобетону 16272
Виробництво безалкогольних напоїв 18145
Виробництво безперервного скловолокна та виробів із нього 13143
Виробництво будівельних машин 14512
Виробництво будівельних і сталевих конструкцій 14811
Виробництво будівельних конструкцій і виробів з алюмінію
та алюмінієвих сплавів 14813
Виробництво будівельних металовиробів 14831
Виробництво будівельних деталей з деревини і плит на
деревній основі 15230
Виробництво будівельної цегли і керамічної черепиці 16152
Виробництво будівельної кераміки 16162
Виробництво будівельного і технічного фарфору, фаянсу,
напівфарфору 16163
Виробництво будівельних матеріалів і виробів із
полімерної сировини 16170
Виробництво вакуумних насосів і агрегатів 14191
Виробництво валяльно-повстяних виробів (крім виробництва
валянок на замовлення населення) 17161
Виробництво вапна, гіпсу та інших місцевих в'яжучих
матеріалів і виробів із них 16232
Виробництво вапнякового і доломитового борошна 16233
Виробництво взуття, крім гумового (без попиту на
замовлення населення) 17371
Виробництво виробів із пластмас (без виробництва
грамплатівок, магнітних касет і компакт-дисків) 13141
Виробництво виробів загальномашинобудівельного
застосування 14292
Виробництво виробів із паперу і картону 15330
Виробництво виробів із неметалевих руд 16262
Виробництво вогнетривів 12170
Виробництво вторинних кольорових металів 12610
Виробництво вугільних брикетів 11330
Виробництво газового устаткування і апаратури 14712
Виробництво господарського посуду і кухонного інвентаря 14841
Виробництво господарсько-побутових виробів із скла та
скляного посуду 16514
Виробництво господарсько-побутового фарфору і фаянсу 16551
Виробництво господарсько-побутових гончарних виробів 16552
Виробництво грамплатівок, магнітофонних касет та
компакт-дисків 13145
Виробництво гудзиків 17510
Виробництво гумових виробів широкого вжитку 13364
Виробництво гумового взуття 13363
Виробництво гумотехнічних виробів 13361
Виробництво дерев'яних, контейнерних, суцільноперевізних
та збірно-розбірних будов і приміщень 15240
Виробництво дерев'яної тари 15260
Виробництво деревообробного устаткування 14220
Виробництво дорогоцінних металів та сплавів 12412
Виробництво дорожніх і галантерейних виробів із
натуральних і штучних шкір (без виробництва на
замовлення населення) 17341
Виробництво електровимірювальних приладів 14322
Виробництво електрозварювального устаткування 14176
Виробництво електротехнічних машин, устаткування,
апаратури і виробів виробничого призначення 14171
Виробництво електротехнічного і електровакуумного скла 16515
Виробництво електроферосплавів 12150
Виробництво заготовок 14291
Виробництво засобів обчислювальної техніки та запасних
частин до них 14331
Виробництво і ремонт ювелірних виробів (крім виготовлення
і ремонту ювелірних виробів на замовлення населення) 19732
Виробництво і ремонт дорожніх і галантерейних виробів
із натуральних і штучних шкір (на замовлення населення) 86110
Виробництво іграшок (крім іграшок із гуми) 19770
Виробництво інструменту для метало- і деревообробки 14251
Виробництво інших будівельних матеріалів 16273
Виробництво інших металевих виробів 14839
Виробництво інших продуктів основної хімії 13116
Виробництво іншого підйомно-транспортного, вантажно-
розвантажувального і складського устаткування 14156
Виробництво іншого устаткування та інструменту 14344
Виробництво ковальсько-пресувального устаткування 14230
Виробництво контейнерних і збірно-розбірних будівель і
приміщень 14820
Виробництво кормових білкових речовин із вуглеводневої
сировини 19111
Виробництво кранів (без будівельних) 14151
Виробництво кранів для будівництва 14152
Виробництво легких металевих конструкцій 14812
Виробництво ливарного устаткування 14240
Виробництво лікарських препаратів для ветеринарії 19760
Виробництво ліфтів 14154
Виробництво медичних виробів із скла, фарфору і пластмас 19330
Виробництво металевих конструкцій 14810
Виробництво металевої транспортної тари 14834
Виробництво металевого спортивного інвентаря для фізичної
культури і спорту 14843
Виробництво металорізальних верстатів 14210
Виробництво метизів 12190
Виробництво механічного зварювального устаткування 14254
Виробництво мила і миючих засобів 18122
Виробництво молочних консервів 18222
Виробництво монтажних заготовок вузлів і деталей 14782
Виробництво мотоциклів і велосипедів 14342
Виробництво музичних інструментів 19720
Виробництво міді 12222
Виробництво напівпровідникових матеріалів 12313
Виробництво насосів 14194
Виробництво натуральних шкір 17310
Виробництво нафтогазопереробного устаткування 14184
Виробництво нафтопромислового і бурового
геологорозвідувального устаткування 14183
Виробництво нетканих матеріалів 17132
Виробництво нових меблів (крім виробництва меблів на
замовлення населення) 15271
Виробництво нікелю та кобальту 12242
Виробництво облицювальних матеріалів із природного каменю 16212
Виробництво олова 12272
Виробництво оптичних і оптико-механічних приладів та
апаратури 14324
Виробництво паперової і картонної тари 15320
Виробництво плодоовочевих консервів 18152
Виробництво плівок, труб і листів із полімерних матеріалів 13142
Виробництво побутових холодильників і морозильників 14652
Виробництво полімерної транспортної тари 13146
Виробництво предметів особистого користування 14842
Виробництво приладів контролю і регулювання технологічних
процесів 14321
Виробництво приладів для вимірювання механічних величин 14325
Виробництво приладів часу 14326
Виробництво приладів для механізації і автоматизації
інженерної та управлінської праці 14327
Виробництво приладів для фізичних досліджень 14328
Виробництво приладів для медицини, фізіології та біології 14329
Виробництво продуктів основного органічного синтезу 13320
Виробництво промислової трубопровідної арматури 14195
Виробництво радіовимірювальних приладів 14323
Виробництво розчинників 19123
Виробництво рідкісних металів 12312
Виробництво санітарно-технічного і газового устаткування
та виробів 14710
Виробництво санітарно-технічного устаткування і виробів 14711
Виробництво свинцю та цинку 12232
Виробництво синтетичного каучуку 13310
Виробництво склопластиків виробів із них 13144
Виробництво скляної тари 16513
Виробництво спеціального технологічного (включаючи
контрольно-дослідне) устаткування 14772
Виробництво стандартних будинків 15220
Виробництво стінових блоків 16151
Виробництво сурми та ртуті 12282
Виробництво сільськогосподарського і городнього
інструменту 14832
Виробництво сірників 15280
Виробництво текстильної галантереї 17140
Виробництво текстильної галантереї (крім виробництва на
замовлення населення) 17141
Виробництво технологічної оснастки 14252
Виробництво технологічного устаткування для текстильної
промисловості 14611
Виробництво технологічного устаткування для швейної
трикотажної промисловості 14612
Виробництво технологічного устаткування для взуттєвої,
шкіряної, хутряної і шкіргалантерейної промисловості 14613
Виробництво технологічного устаткування для виготовлення
хімічного волокна 14614
Виробництво технологічного устаткування для харчової
і комбікормової промисловості 14620
Виробництво технологічного устаткування для підприємств
торгівлі і громадського харчування 14630
Виробництво технологічного устаткування для поліграфічної
промисловості 14640
Виробництво технічних носіїв інформації 14332
Виробництво технічного вуглецю 13330
Виробництво титану та магнію 12252
Виробництво товарного бетону і будівельного розчину 16271
Виробництво торф'яних брикетів 11612
Виробництво трикотажних виробів (крім виробництва на
замовлення населення) 17151
Виробництво труб 12140
Виробництво тютюново-махоркових виробів 18182
Виробництво устаткування безперервного транспорту 14153
Виробництво устаткування для целюлозно-паперової
промисловості 14185
Виробництво устаткування для газополум'яної обробки
металів і металізації виробів 14193
Виробництво устаткування та апаратури для газоочистки і
пиловловлювання 14196
Виробництво устаткування для промисловості будівельних
матеріалів 14520
Виробництво устаткування для меліоративних робіт,
лісозаготівельної і торф'яної промисловості 14530
Виробництво устаткування для лісозаготівельної
промисловості і меліоративних робіт 14531
Виробництво устаткування для торф'яної промисловості 14532
Виробництво устаткування для комунального господарства 14541
Виробництво устаткування для підприємств побутового
обслуговування 14542
Виробництво устаткування для легкої промисловості 14610
Виробництво фанери 15250
Виробництво фарбувального устаткування 14197
Виробництво формувальних матеріалів для виготовлення
фасонних відливок із чорних і кольорових металів 14293
Виробництво фосфатних добрив та іншої продукції
неорганічної хімії 13112
Виробництво фото- і кінокопіювальної продукції 19751
Виробництво фотопродукції на замовлення населення 86200
Виробництво харчових концентратів 18191
Виробництво художніх виробів 19710
Виробництво хутру і хутряних виробів (без пошиву на
замовлення населення) 17361
Виробництво хіміко-лабораторного посуду 16516
Виробництво целюлози, деревної маси, паперу і картону 15310
Виробництво цементу 16112
Виробництво чорних металів 12130
Виробництво швейних та електропобутових машин і приладів
(без виробництва побутових холодильників і
морозильників) 14651
Виробництво швейних виробів (крім пошиття на замовлення
населення) 17210
Виробництво шин 13351
Виробництво шляхових і землерийних машин 14511
Виробництво штучних і переробка натуральних пористих
заповнювачів 16222
Виробництво штучних шкір і плівкових матеріалів 17320
Виробництво штучного хутра 17330
Виробництво ядерного пального 11730
Виробничі види побутового обслуговування населення 86000
Виробничі підприємства лісового господарства 31000
Виробничі підприємства рибного господарства 41000
Вирощування буряків 21130
Вирощування зернових культур 21110
Вирощування картоплі, овочевих та баштанних культур 21120
Вирощування кормових культур 21170
Вирощування луб'яних культур та бавовни 21150
Вирощування олійних культур 21160
Вирощування плодів, ягід і винограду 21140
Вирощування інших культур 21190
Виставки 93132
Виховання дітей, які залишилися без опікування батьків 92500
Вища освіта 92110
Вища та середньоспеціальна освіта 92100
Вівчарство і козівництво 21230
Відкритий видобуток руд чорних металів 12112
Відпочинок і туризм 91600
Внутрішня торгівля 71000
Внутрішній водний транспорт 51220
Вовняна промисловість 17120
Вовняна промисловість (крім виробництва килимів і
килимових виробів на замовлення населення) 17121
Водний транспорт 51200
Водогосподарське будівництво і культуртехнічні роботи 61128
Вольфрамо-молібденова промисловість 12260
Вторинна обробка чорних металів 12180
Вторинна переробка дорогоцінних металів 12910
Вторинна переробка неметалевих відходів та лому 12920
Вугільна промисловість 11300
Газова промисловість 11230
Газопостачання 90214
Геодезична служба 85200
Геологічна розвідка надр 85100
Геологія та розвідування надр, геодезична та
гідрометеорологічна служби 85000
Гідроелектростанції 11130
Гідролізна промисловість 19112
Гідрометеорологічна служба 85300
Гідротехнічні роботи 61132
Гірничохімічна промисловість 13101
Гірничошахтне і гірничорудне машинобудування 14140
Господарське управління промисловістю 19900
Господарське управління сільським господарством 29000
Господарське управління будівництвом 69000
Господарське управління закладами і організаціями охорони
здоров'я, фізичної культури та соціального забезпечення 91900
Господарське управління збутом 80290
Господарське управління геологорозвідувальними,
геодезичними і гідрометеорологічними організаціями 85900
Господарське управління іншими видами діяльності сфери
матеріального виробництва 87900
Господарське управління мистецтвом 93690
Господарське управління роздрібною і оптовою торгівлею
та громадським харчуванням 71390
Господарське управління державною торгівлею і громадським
харчуванням 71391
Господарське управління торгівлею і громадським
харчуванням споживчої кооперації 71392
Господарське управління матеріально-технічним постачанням 80190
Господарське управління по заготівлях 81190
Господарське управління житловим господарством 90190
Господарське управління комунальним господарством 90290
Господарське управління підприємствами та організаціями
побутового обслуговування 90390
Готельне господарство 90220
Громадське харчування 71300
Громадське харчування державної торгівлі 71310
Громадське харчування споживчої кооперації 71320
Громадське харчування недержавних організацій, крім
споживчої кооперації 71330
Громадські об'єднання по сферах комерційної діяльності 98200
Громадські об'єднання соціального захисту 98600
Гумоазбестова промисловість 13360
Деревообробна промисловість 15200
Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 15000
Державний нагляд і контроль за стандартами та засобами
вимірювання 19800
Державні архіви, які проводять наукову роботу 95150
Дизелебудування 14120
Диспансери 91513
Діяльність інших виробництв 19790
Діяльність інших фінансово-кредитних організацій 96190
Домобудівництво 61133
Допоміжна фінансово-посередницька діяльність 96400
Дослідні заводи та інші впроваджувальні організації 95400
Дослідні поля і опорні пункти 95610
Дошкільне виховання 92400
Дріжджева промисловість 18147
Дубильно-екстрактова промисловість 17410
Експедиційні послуги без робіт і послуг, що виконуються
на замовлення населення 51510
Експедиційні роботи та послуги 51500
Експлуатаційне буріння 65000
Експлуатація гуртожитків учбових закладів 90120
Експлуатація житлового фонду 90110
Експлуатація службових будинків 90230
Експлуатація іригаційних і меліоративних систем 22100
Електричні мережі 11170
Електродна промисловість 12710
Електро- та радіозв'язок 52300
Електроенергетика 11100
Електролампова промисловість 14173
Електронна промисловість 14770
Електронна промисловість (без виробництва спеціального
технологічного устаткування) 14771
Електротехнічна промисловість 14170
Електроізоляційна промисловість 14174
Енергетичне машинобудування (без дизелебудування) 14110
Епідеміологічні заклади 91531
Житлове господарство 90100
Житлово-комунальне господарство 90000
Загальна комерційна діяльність по забезпеченню
функціонування ринку 84000
Загальна освіта 92300
Загальноосвітні дитячі школи 92310
Загальноосвітні школи для робітничої молоді 92320
Заготівля 81000
Заготівельні організації 81100
Заклади по охороні природи, які проводять наукову роботу 95160
Залізничне машинобудування 14160
Залізничний транспорт 51110
Залізничний транспорт незагального користування 51114
Збагачення вугілля 11320
Зберігання, переробка ядерного палива та захоронення
радіоактивних відходів 11740
Збирання диких і недеревинних лісопродуктів 31300
Збирання металобрухту та утилю 87300
Збут 80200
Зв'язок 52000
Здавання в найм (в оренду) устаткування і машин
виробничо-технічного призначення 80300
Земляні роботи 61121
Земляцтва, товариства дружби з народами зарубіжних країн 98150
Зйомки геологічного вмісту земної поверхні та дна
світового океану і глибинне вивчення земної кори 85110
Змішане лісове господарство 31500
Зовнішня державна торгівля 72100
Зовнішня торгівля 72000
Зовнішня торгівля недержавних організацій 72200
Зовнішнє освітлення 90212
Зовнішній благоустрій 90211
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 82000
Інформаційно-обчислювальна діяльність, пов'язана з
базами даних та іншими інформаційними структурами 82200
Інша комерційна діяльність 84600
Інші будівельні роботи 61135
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва 87000
Інші види діяльності по обслуговуванню наукових установ 95630
Інші види транспорту 51400
Інші виробництва легкої промисловості 17900
Інші виробництва машинобудування і металообробки 14780
Інші виробництва промисловості будівельних матеріалів 16270
Інші виробництва харчосмакової промисловості 18192
Інші виробництва хімічної промисловості 13199
Інші, не перераховані вище, виробничі види побутового
обслуговування населення 86290
Інші галузі мікробіологічної промисловості 19120
Інші деревообробні виробництва 15290
Інші електростанції 11160
Інші напрями тваринництва 21260
Інші, не перераховані вище, організації сфери
матеріального виробництва 87500
Інші об'єднання громадян 98900
Інші промислові виробництва 19700
Йодо-бромна промисловість 13115
Кабельна промисловість 14172
Капітальний ремонт і реставрація будов і споруд
виробничого призначення 62000
Кисневе і кріогенне машинобудування 14192
Кіностудії, студії звукозапису 93620
Кінотеатри 93612
Клеєжелатинова промисловість 18212
Клубні заклади 93141
Книжкові палати 93190
Коксохімічна промисловість 12160
Колегії та юридичні консультації адвокатів 97820
Кольорова металургія 12200
Комбікормова промисловість 19220
Комерційні банки 96120
Компресорне машинобудування 14186
Комунальне господарство 90200
Комунальне машинобудування 14540
Комунальне та побутове водопостачання 90213
Кондитерська промисловість 18114
Конопле-джутова промисловість 17133
Конструкторські організації, що віднесені до числа
наукових установ 95130
Конструкторські та проектні самостійні організації, крім
віднесених до наукових 95300
Концертні організації та колективи 93613
Конярство 21250
Котлобудування 14112
Крохмале-патокова промисловість 18149
Круп'яна промисловість 19212
Культура 93100
Культура і мистецтво 93000
Кур'єрський зв'язок 52200
Курортні заклади 91517
Лакофарбова промисловість 13150
Легка промисловість 17000
Лікарняні заклади 91511
Лікарняні профілактичні установи 91510
Лікеро-горілчана промисловість 18142
Лінійне будівництво 61129
Лісівництво 31100
Лісове господарство 30000
Лісозаготівля 31200
Лісопильне виробництво 15210
Лісосплав 51222
Лісохімічна промисловість 15400
Льняна промисловість 17117
М'ясна промисловість 18210
М'ясна промисловість (крім клеєжелатинової) 18211
М'ясна і молочна промисловість 18200
М'ясне та молочне скотарство 21210
Макаронна промисловість 18115
Маркетингові дослідження, консультації з питань
комерційної діяльності, фінансів і управління 84500
Масло-жирова промисловість без виробництва миломиючих
засобів 18121
Масло-жирова промисловість 18120
Маслоробна, сироробна і молочна промисловість (крім
виробництва молочних консервів) 18221
Маслосироробна і молочна промисловість 18220
Матеріально-технічне постачання і збут 80000
Машинобудування 14100
Машинобудування для тваринництва і кормовиробництва 14430
Машинобудування для легкої і харчової промисловості та
побутових приладів 14600
Машинобудування і металообробка (без промисловості
медичної техніки) 14000
Меблева промисловість 15270
Медична промисловість 19300
Металургійне машинобудування 14130
Метрополітенний транспорт загального користування 51113
Мистецтво 93600
Митниці 97925
Міжгалузеві органи господарського управління 97950
Мідна промисловість 12220
Мікробіологічна промисловість 19100
Монтажні роботи 61124
Морський транспорт 51210
Музеї 93131
Музеї та виставки 93130
Музеї, які проводять наукову роботу 95170
Наземний залізничний транспорт загального користування
(без трамвайного) 51111
Народні університети 93150
Наука і наукове обслуговування 95000
Наукові та дослідні станції і поля 95140
Наукові установи академічного профілю 95110
Наукові установи галузевого профілю 95120
Нафтодобувна промисловість 11210
Нафтопереробна промисловість 11220
Нафтохімічна промисловість 13300
Невиробничі види побутового обслуговування населення 90310
Невиробничі види побутового обслуговування населення,
включаючи прокат предметів культурно-побутового
призначення 90300
Недержавне управління фінансовими ринками 96410
Неметалорудна промисловість 16260
Нікель-кобальтова промисловість 12240
Нотаріальні контори 97830
Об'єднання громадян 98000
Обозобудування 14784
Оборона 97910
Оборонна промисловість 14730
Обробка кольорових металів 12510
Обробка кольорових металів та сплавів (без прокату
легких металів) 12511
Обслуговування лісового господарства 32000
Обслуговування наукових установ 95600
Обслуговування рибного господарства 42000
Обслуговування сільського господарства 22000
Обслуговування транспорту 51600
Оздоровчі заклади і заклади відпочинку 91610
Олов'яна промисловість 12270
Операції з нерухомим майном 83000
Операції з фондовими цінностями 96420
Опоряджувальні роботи 61125
Оптова державна торгівля 71110
Оптова торгівля 71100
Оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої
кооперації 71130
Оптова торгівля споживчої кооперації 71120
Освіта 92000
Основна хімія 13110
Охорона громадського порядку і безпека 97920
Охорона здоров'я 91500
Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне
забезпечення 91000
Охорона материнства і дитинства 91516
Ощадні банки 96130
Паливна промисловість 11200
Парки культури та відпочинку 93160
Парфюмерно-косметична промисловість 18131
Пенсійне забезпечення 96300
Пенсійне забезпечення державне 96310
Пенсійне забезпечення недержавне 96320
Первинна обробка вовни 17114
Первинна обробка льону 17112
Первинна обробка інших луб'яних волокон 17113
Перевезення на суднах 51221
Переробка природного газу 11232
Переробка супутнього нафтового газу 11233
Переробка цирконію і графнію 11720
Переробка чайного листу 18171
Перспективна розвідка запасів риби, китів, морського
звіра і морепродуктів 95620
Пивоварна промисловість 18144
Підготовка і підвищення кваліфікації робітників та
інших працівників 92200
Підземний видобуток руд чорних металів 12111
Підйомно-транспортне машинобудування 14150
Підшипникова промисловість 14350
Плодоовочева (крім виробництва плодоовочевих консервів)
промисловість 18151
Плодоовочева промисловість 18150
Повносистемні водопроводи 19780
Пожежна охорона 90240
Позавідомча охорона 87400
Позашкільне виховання 93145
Полювання, відлов і розведення диких тварин та птахів,
включаючи пов'язані з цим послуги 31400
Поліграфічна промисловість 19400
Полімерне машинобудування 14182
Політичні організації 98100
Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів
народного споживання 71500
Посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції
виробничо-технічного призначення 80400
Посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції
сільського господарства 81200
Посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в
найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного
призначення 83300
Посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в
найм (в оренду) житла та іншого нерухомого майна
невиробничого призначення 83400
Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів,
цінних паперів, валюти і здавання в найм (в оренду, на
прокат) без вираженої спеціалізації 84100
Посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-
комунального господарства, побутового обслуговування,
освіти, культури, охорони здоров'я і науки 84200
Постачання 80100
Пошиття взуття на замовлення населення 86150
Пошиття хутряних виробів на замовлення населення 86130
Поштовий зв'язок 52100
Пошук і розвідка родовищ нафти та газу геофізичними
методами 85120
Пошук і розвідка родовищ нафти та газу бурінням
свердловин 85130
Пошук і розвідка родовищ твердих корисних копалин та
підземних вод 85140
Прання і обробка білизни та інших виробів із тканин 86190
Приладобудування (включаючи спеціалізовані приладобудівні
заводи авіаційної, оборонної, електронної,
суднобудівної промисловості та радіопромисловості) 14320
Продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна
виробничо-технічного призначення 83100
Продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна
невиробничого призначення 83200
Проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи 66000
Прокат кінофільмів 93630
Прокат предметів культурно-побутового призначення й
господарського вжитку 90320
Прокуратури 97840
Промисловість 10000
Промисловість азбоцементних виробів 16120
Промисловість будівельних матеріалів 16100
Промисловість будівельної кераміки 16160
Промисловість вапнякових, гіпсових і місцевих в'яжучих
матеріалів та виробів із них 16230
Промисловість волокон і ниток хімічних 13120
Промисловість дорогоцінних металів та алмазів 12410
Промисловість засобів обчислювальної техніки 14330
Промисловість засобів зв'язку 14760
Промисловість збірних залізобетонних і бетонних (за
винятком стінових матеріалів) конструкцій та виробів 16140
Промисловість кормових білкових речовин 19110
Промисловість м'яких покрівельних і гідроізоляційних
матеріалів 16130
Промисловість медичної техніки 19320
Промисловість металевих конструкцій і виробів 14800
Промисловість металевих виробів виробничого призначення
(крім металевих виробів, які віднесені до галузі
"Чорна металургія") 14830
Промисловість металевих виробів невиробничого призначення 14840
Промисловість міжгалузевих виробництв 14290
Промисловість нерудних будівельних матеріалів 16180
Промисловість пластмасових виробів, скловолокнистих
матеріалів, склопластиків та виробів із них 13140
Промисловість по видобутку і обробці облицювальних
матеріалів із природного каменю 16210
Промисловість по виробництву штучних алмазів, абразивних
матеріалів та інструменту із них 14253
Промисловість побутової хімії 13190
Промисловість побутових приладів і машин 14650
Промисловість пористих заповнювачів 16220
Промисловість рідкісних металів та напівпровідникових
матеріалів 12310
Промисловість синтетичних смол і пластичних мас 13130
Промисловість синтетичних барвників 13170
Промисловість стінових матеріалів 16150
Промисловість твердих сплавів, тугоплавких і жароміцних
металів 12810
Промисловість теплоізоляційних матеріалів 16240
Промисловість хімічних реактивів і особливо чистих
речовин 13160
Профспілки 98300
Профілактичні заклади 91530
Профілактичні установи окремого типу 91512
Птахівництво 21240
Пусконалагоджувальні роботи 61134
Радіопромисловість 14750
Редакції та видавництва 87100
Реклама, представницькі послуги 84300
Релігійні організації 98700
Ремонт будов і споруд невиробничого призначення, ремонт
і будівництво житла (квартир) на замовлення населення 63000
Ремонт будов і споруд невиробничого призначення 63100
Ремонт будівельних і шляхових машин 14941
Ремонт вантажних автомобілів і автобусів 14931
Ремонт взуття 86160
Ремонт вимірювальних приладів 14913
Ремонт засобів обчислювальної техніки 14965
Ремонт і будівництво житла (квартир) на замовлення
населення 63200
Ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та
інших транспортних засобів на замовлення населення 86010
Ремонт іншого промислового обладнання і приладів 14912
Ремонт легкових автомобілів (без ремонту на замовлення
населення) 14932
Ремонт машин і обладнання 14900
Ремонт меблів (крім ремонту меблів на замовлення
населення) 15272
Ремонт металорізальних і деревообробних верстатів,
ковальсько-пресового і ливарного обладнання 14911
Ремонт пересувного складу залізниць 14914
Ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових
машин, приладів та металовиробів на замовлення
населення 86020
Ремонт різного виробничого устаткування 14971
Ремонт різного невиробничого обладнання 14972
Ремонт суден 14921
Ремонт тракторів і сільськогосподарських машин 14934
Ремонт трамваїв, вагонів метро і тролейбусів 14951
Ремонт трикотажних виробів 86070
Ремонт хутряних виробів 86140
Ремонт цивільних літаків, вертольотів, їх обладнання і
авіаційних двигунів 14961
Ремонт швейних виробів 86100
Ремонт шин 13352
Рибальство 41200
Рибна промисловість 18300
Рибне господарство 40000
Рибництво 41100
Ринкова торгівля 71260
Роботи по нульовому циклу 61122
Розважування і пресування чаю 18172
Роздрібна державна торгівля 71210
Роздрібна торгівля 71200
Роздрібна торгівля недержавних організацій, крім
споживчої кооперації 71250
Роздрібна торгівля підприємств державної торгівлі,
крім аптечних закладів 71211
Роздрібна торгівля споживчої кооперації 71240
Розробка і поставка програмного забезпечення 82100
Рослинництво 21100
Самостійні котельні 11190
Санітарна освіта 91532
Санітарно-технічні роботи 61127
Свинарство 21220
Свинцево-цинкова промисловість 12230
Середньоспеціальна освіта 92120
Сільське господарство 20000
Сільськогосподарське і тракторне машинобудування 14400
Сільськогосподарське машинобудування 14420
Сільськогосподарське виробництво 21000
Сільськогосподарські послуги, крім ветеринарних 22300
Сітков'язальна промисловість 17134
Скляна промисловість 16510
Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість (крім
підприємств по виробництву медичних виробів із скла та
фарфору) 16500
Сланцева промисловість 11410
Содова промисловість 13113
Соляна промисловість 18160
Соціальне забезпечення 91800
Спеціальні та допоміжні роботи геологічного змісту 85150
Спиртова промисловість 18141
Страхування 96200
Страхування державне 96210
Страхування недержавне 96220
Суди 97810
Суднобудівна промисловість 14740
Судово-медична експертиза, паталого-анатомічні
дослідження 91540
Судові та юридичні установи 97800
Сурм'яно-ртутна промисловість 12280
Сухопутний і трубопровідний транспорт 51100
Тваринництво 21200
Творчі, науково-технічні і культурно-просвітні
громадські об'єднання 98400
Театри 93611
Текстильна промисловість 17100
Телебачення та радіомовлення 93180
Теплові електростанції 11110
Теплові мережі 11180
Теплопостачання 90215
Теплотехнічні і термоізоляційні роботи 61126
Титано-магнієва промисловість 12250
Торгівля і громадське харчування 70000
Торф'яна промисловість 11610
Тракторне машинобудування 14410
Трамвайний транспорт 51112
Транспорт 51000
Транспорт і зв'язок 50000
Транспортно-експедиційні послуги на замовлення населення 86210
Трикотажна промисловість 17150
Тролейбусний транспорт 51122
Трубопровідний транспорт загального користування 51130
Турбобудування 14111
Туризм 91620
Тютюново-махоркова промисловість 18180
Управління 97000
Управління державного рівня 97100
Управління кооперативними організаціями 97930
Управління областей, міст Києва і Севастополя 97400
Управління районів і міст (включаючи внутрішньоміські
райони) 97600
Управління Республіки Крим 97300
Управління сіл і селищ 97700
Установи, які проводять науково-дослідні роботи 95100
Фарфоро-фаянсова промисловість 16550
Ферментація тютюну 18181
Фізична культура і спорт 91700
Фізкультурно-спортивні та оздоровчі громадські
об'єднання 98500
Фільмо- і відеотеки 93120
Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення 96000
Фото- і кінопромисловість 19750
Харчова промисловість 18000
Харчосмакова промисловість, без рибної, м'ясної,
маслосироробної і молочної промисловості 18100
Хіміко-фармацевтична промисловість 19310
Хіміко-фотографічна промисловість 13180
Хімічна промисловість 13100
Хімічна чистка і фарбування 86180
Хімічна і нафтохімічна промисловість (без хіміко-
фармацевтичної промисловості) 13000
Хімічне машинобудування 14181
Хімічне і нафтове машинобудування 14180
Хлорна промисловість 13114
Хлібопекарна промисловість 18113
Холодильне машинобудування 14187
Художньо-оформлювальна діяльність 93615
Хутряна промисловість 17360
Целюлозно-паперова промисловість 15300
Цементна промисловість 16110
Центральні банки 96110
Цирки 93614
Цукрова промисловість 18111
Чайна промисловість 18170
Чорна металургія 12100
Швейна промисловість 17200
Швидка і невідкладна медична допомога і переливання крові 91515
Шинна промисловість 13350
Шкіряна, хутрова і взуттєва промисловість 17300
Шкіряно-галантерейна промисловість 17340
Шовкова промисловість 17131
Шовкомотальна промисловість 17115
Шорно-сідельне виробництво 86120
Шосейне господарство 51123
Шосейний транспорт 51120
Щетинно-щіткова промисловість 17380
Ювелірна промисловість 19730
Надруковано: "Інформаційний бюлетень Міністерства статистики

України" N 2-3, 1995 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: