open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

{ Регламент втратив чинність на підставі Рішення Вищої

кваліфікаційної комісії суддів

N 1802/зп-11 ( vr802695-11 ) від 08.06.2011 }

Р Е Г Л А М Е Н Т
28.09.2010

Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
(далі - Регламент) визначає порядок роботи Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, а також процедуру розгляду питань,
віднесених до її компетенції Законом України "Про судоустрій і
статус суддів" ( 2453-17 ) та іншими нормативно-правовими актами.
Розділ I. Загальні положення
1.1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі -
Комісія) формується в порядку, передбаченому Законом України "Про
судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (далі - Закон). У своїй
діяльності Комісія керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законами України та іншими нормативно-правовими актами. Основними засадами діяльності Комісії є: відкритість,
гласність, законність, рівність прав учасників засідань, право на
оскарження рішень Комісії у передбачених Законом ( 2453-17 )
випадках, право на захист, колегіальність прийняття рішень,
незалежність, справедливість, об'єктивність, повне з'ясування
обставин, обов'язковість рішень Комісії.
1.2. Статус Комісії, склад та порядок її формування визначені
в статтях 90, 92, 93 Закону ( 2453-17 ).
1.3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно
діючим органом у системі судоустрою України. Комісія вважається
повноважною за умови призначення до її складу не менше восьми
членів. Строк повноважень члена Комісії становить три роки з дня
призначення.
1.4. Комісія має печатку круглої форми із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, а також печатки
та штампи для посвідчення довідок, копій документів.
1.5. Члену Комісії видається посвідчення за підписом Голови
Комісії, зразок якого затверджується Комісією.
Розділ II. Порядок обрання та звільнення

голови Комісії, заступника голови Комісії,

секретаря Комісії та їх повноваження.

Повноваження члена Комісії
2.1. Голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар
Комісії 2.1.1. Голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар
Комісії обирається відповідно до вимог статті 94 Закону
( 2453-17 ) та цього Регламенту. Рішення про спосіб голосування (закрите чи відкрите)
приймається відкритим голосуванням членів Комісії. Для проведення таємного голосування за рішенням Комісії
створюється лічильна комісія у складі не менше трьох членів
Комісії. Процедура такого голосування визначається протоколом
лічильної комісії. При вирішенні зазначених питань на засіданні не може
головувати особа, щодо якої розглядається питання. Рішення про обрання голови Комісії, заступника голови Комісії
та секретаря комісії оформлюється протоколом. 2.1.2. Голова Комісії: - здійснює загальне керівництво Комісією; - скликає засідання Комісії та головує на них; - визначає обов'язки заступника; - дає окремі доручення членам Комісії, пов'язані з виконанням
Комісією покладених на неї завдань; - представляє Комісію у стосунках з державними та іншими
органами і особами; - організовує та планує роботу Комісії; - подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування
витрат на утримання Комісії та організаційного забезпечення її
діяльності; - керує роботою з реєстрації, оформлення та підготовки для
розгляду матеріалів про призначення осіб на посади професійних
суддів та матеріалів про обрання на посади суддів безстроково; - здійснює інші повноваження, визначені Законом ( 2453-17 )
та цим Регламентом. 2.1.3. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки
виконує заступник, а за відсутності голови і заступника - член
Комісії, обраний за квотою з'їзду суддів України, який має більший
стаж роботи на посаді судді. 2.1.4. Заступник голови Комісії здійснює повноваження,
визначені головою Комісії. 2.1.5. Секретар Комісії: - здійснює підготовку засідань Комісії; - несе відповідальність за організацію діловодства Комісії; - забезпечує виготовлення рішень Комісії і вручення їх копій
особі, щодо якої розглядалось питання, і особі, за поданням якої
розглядалось питання на засіданні Комісії; - здійснює інші повноваження, визначені Законом ( 2453-17 )
та цим Регламентом. 2.1.6. У разі невиконання (неналежного виконання) Головою,
заступником голови чи секретарем Комісії своїх обов'язків без
поважних причин, а також неможливості виконання своїх обов'язків
за станом здоров'я, Комісія своїм рішенням управі звільнити їх із
займаних посад. Рішення про звільнення Голови, заступника голови та секретаря
Комісії приймається в аналогічному порядку, визначеному цим
Регламентом для їх обрання.
2.2. Член Комісії 2.2.1. Член Комісії: - знайомиться з матеріалами, поданими на розгляд Комісії; - бере участь у їх дослідженні та перевірці; - вносить пропозиції щодо проекту рішення Комісії з будь-яких
питань; - здійснює інші повноваження, визначені Законом ( 2453-17 )
та цим Регламентом. 2.2.2. У разі невиконання (неналежного виконання) членом
Комісії своїх обов'язків без поважних причин, неможливості
виконання своїх обов'язків за станом здоров'я, Комісія своїм
рішенням вправі порушити перед органом (службовою особою), який
його призначив (обрав) питання про позбавлення його цих
повноважень та про призначення (обрання) іншої особи.
Розділ III. Організація проведення засідань Комісії
3.1. Організаційне засідання Комісії 3.1.1. За умови призначення до складу Комісії не менше восьми
членів проводиться організаційне засідання Комісії. Організаційне
засідання відкриває старший за віком член нового призначеного
складу Комісії. 3.1.2. Комісія зі свого складу більшістю голосів відкритим
голосуванням обирає головуючого та секретаря, які ведуть засідання
до обрання голови Комісії. 3.1.3. Перевіряються повноваження членів нового складу
Комісії, для чого головуючим оголошуються документи, які
підтверджують повноваження та висловлюються думки членів Комісії
щодо легітимності наданих повноважень. 3.1.4. Відкритим голосуванням більшістю голосів Комісія
приймає рішення щодо закінчення повноважень попереднього складу
Комісії. 3.1.5. Головуючий виносить на обговорення членів Комісії
питання щодо порядку обрання голови, заступника голови та
секретаря Комісії (таємним чи відкритим голосуванням). 3.1.6. За результатами відкритого голосування Комісія
більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, приймає
рішення про обрання голови, заступника голови та секретаря
Комісії. 3.1.7. У випадку, якщо Комісія визначилася щодо таємного
голосування, обирається лічильна Комісія у складі трьох членів
комісії, які не балотуються на зазначені посади. 3.1.8. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та
секретаря лічильної комісії, про що складається протокол. 3.1.9. Члени Комісії пропонують кандидатури до списку для
голосування по виборах голови Комісії (кількість кандидатур не
обмежується), який після завершення процедури висування кандидатур
затверджується Комісією. 3.1.10. Після висунення кандидатур лічильна комісія
виготовляє бюлетені (на кожну посаду - окремий бюлетень), на
звороті яких головуючий ставить свій підпис. До бюлетенів
заносяться відповідні прізвища, ім'я та по батькові в алфавітному
порядку (кількість бюлетенів повинна відповідати кількості
присутніх на засіданні членів Комісії) та видаються для
голосування. 3.1.11. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування
(голосування безпосередньо у закритій кабіні із забезпеченням
заборони доступу до неї будь-якої особи, окрім члена Комісії, який
здійснює волевиявлення, ящик для голосування, інші засоби). 3.1.12. Після закінчення голосування лічильна комісія в
закритому режимі підраховує голоси, складає відповідний протокол,
підписує його та доповідає Комісії. Бюлетені, в яких залишено
прізвища двох та більше кандидатів або викреслені всі кандидати є
недійсними. 3.1.13. Якщо жоден з кандидатів (чи один кандидат) не набрав
достатньої для обрання головою Комісії кількості голосів,
проводиться повторне голосування. До бюлетеня вносяться прізвища
двох кандидатів, які набрали більшість голосів. 3.1.14. Обраним головою Комісії вважається кандидат, який
одержав більшість більшістю від присутніх на засіданні членів
Комісії. 3.1.15. У випадку висунення тільки однієї кандидатури
голосування проводиться по цій кандидатурі у загальному порядку. 3.1.16. Заступник голови та секретар Комісії обираються у
такому ж порядку більшістю від присутніх на засіданні членів
Комісії. 3.1.17. Питання про звільнення голови Комісії, його
заступника або секретаря Комісії може бути порушено за ініціативою
не менше половини від загального числа призначених (обраних)
членів Комісії або за особистою заявою зазначених осіб. 3.1.18. Рішення про звільнення зазначених осіб з посад
приймається більшістю голосів від загального складу Комісії.
3.2. Засідання Комісії 3.2.1. Основною формою роботи Комісії є проведення засідань.
На засіданнях Комісія: - проводить добір кандидатів на посаду судді вперше, в тому
числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки
відповідно до Закону ( 2453-17 ) та приймає кваліфікаційний іспит; - вносить до Вищої ради юстиції рекомендацію про призначення
кандидата на посаду судді для подальшого внесення відповідного
подання Президентові України; - надає рекомендацію про обрання на посаду судді безстроково
або відмовляє у наданні такої рекомендації; - визначає потреби в державному замовленні на професійну
підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів
України; - приймає рішення про відсторонення судді від посади у
зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності на
підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України; - розглядає заяви та повідомлення про дисциплінарну
відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів та за
наявності підстав порушує дисциплінарні справи і здійснює
дисциплінарне провадження; - приймає рішення за результатами дисциплінарного провадження
і за наявності підстав застосовує дисциплінарне стягнення до
суддів місцевих та апеляційних судів; - приймає рішення про дострокове зняття застосованого до
судді дисциплінарного стягнення; - здійснює інші повноваження, передбачені законом
( 2453-17 ).
3.3. Порядок вирішення питань Комісією 3.3.1. Засідання Комісії є повноважним, якщо в ньому бере
участь не менш як дві третини її загального складу, визначеного
Законом ( 2453-17 ). 3.3.2. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю
необхідної кількості членів комісії, головуючий оголошує перерву в
засіданні у межах однієї години або переносить засідання на
наступний за розкладом засідань чи визначений Комісією день. 3.3.3. Результатом процедурної діяльності Комісії є рішення
встановленої форми згідно з вимогами Закону ( 2453-17 ). У
випадках, визначених цим Регламентом, рішення оформлюється
протоколом. 3.3.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. 3.3.5. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням,
письмово викладає свою окрему думку, яка приєднується до рішення
Комісії.
3.4. Гласність засідань Комісії 3.4.1. Засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, крім
випадків, коли Комісія приймає інше рішення. Закриті засідання
Комісії можуть проводитись для розгляду визначених Комісією
питань, а також розгляду питань, що стосуються організації
поточної роботи Комісії. У закритому засіданні Комісії мають право брати участь особи,
присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду
відповідного питання. 3.4.2. Комісія наприкінці закритого засідання приймає рішення
щодо порядку використання матеріалів і рішень цього засідання. 3.4.3. Гласність роботи Комісії забезпечується відкритим
обговоренням питань, що належать до її компетенції, у присутності
заявників, їх представників, запрошених осіб та представників
засобів масової інформації, які повідомляються за десять днів про
дату, час та місце засідання шляхом опублікування відповідного
оголошення на офіційному веб-порталі Комісії.
3.5. Колегіальність розгляду питань 3.5.1. Розгляд питань, прийняття рішень проводяться Комісією
колегіально. 3.5.2. Рішення приймаються тільки тими членами Комісії, які
брали участь у розгляді питання на засіданні Комісії.
3.6. Рівноправність членів Комісії під час розгляду питань 3.6.1. Всі члени Комісії є рівноправними під час розгляду
питань та прийняття рішень на засіданні Комісії. 3.6.2. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів
комісії у можливості задавати питання учасникам засідань, знімати
поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлювання та
запитання членів Комісії. 3.6.3. Члени Комісії під час засідань повинні утримуватися
від коментарів та реплік, втручання у дії головуючого.
3.7. Мова засідань Комісії 3.7.1. Засідання Комісії проводяться державною мовою.
3.8. Графік проведення засідань 3.8.1. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності, але
не пізніш як у місячний строк після надходження до комісії
відповідної заяви чи повідомлення. 3.8.2. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення: а) про зміну свого місячного розкладу роботи; б) про продовження своєї роботи наступного дня після
засідання; в) про скликання засідань Комісії у період між черговими
засіданнями за ініціативою голови, заступника голови, секретаря
або трьох членів Комісії.
Розділ IV. Підготовка питань

до розгляду на засіданнях Комісії
4.1. Порядок підготовки питань до розгляду на засіданнях
Комісії 4.1.1. Голова Комісії визначає перелік питань, що
пропонуються до розгляду на засіданні Комісії та ступінь їх
підготовки. У обговоренні важливих чи складних питань приймають
участь й інші члени Комісії. Голова Комісії також: - формує проект порядку денного засідання Комісії; - визначає порядок питань, що виносяться на засідання і
передає його іншим членам Комісії для попереднього затвердження
ними до того, як цей порядок денний буде передано для загального
ознайомлення; - визначає час і місце проведення засідання; - визначає доповідачів по кожній із справ по порядку денному. 4.1.2. Підготовку засідань Комісії забезпечує секретар
Комісії. Секретар Комісії: - організовує забезпечення членів Комісії відповідними
матеріалами, які є предметом розгляду на відповідному засіданні
Комісії; - забезпечує повідомлення членів Комісії про час та місце
проведення засідання; - забезпечує фіксування засідання Комісії технічними
засобами; - виконує доручення голови Комісії, пов'язані з організацією
проведення засідання. 4.1.3. Члени Комісії мають право з власної ініціативи
пропонувати включення до проекту порядку денного питань, що
належать до компетенції Комісії. 4.1.4 Інформація про час і місце проведення засідання Комісії
доводиться до учасників не пізніше ніж за 10 днів до дня його
проведення. У передбачених цим Регламентом випадках про час і
місце проведення засідання повідомляються засоби масової
інформації. 4.1.5. Кожен з членів Комісії не пізніше ніж за 5 днів до
засідання отримує матеріали засідання та довідкові матеріали з
питань порядку денного.
4.2. Порядок денний 4.2.1. Порядок денний засідання Комісії включає два розділи:
перший - питання, які повністю підготовлені для розгляду на
засіданні Комісії, другий - питання, підготовку і доопрацювання
яких Комісія доручає здійснити секретаріату чи одному із членів
комісії. 4.2.2. До першого розділу порядку денного засідання
включаються лише ті питання, матеріали щодо яких підготовлені
згідно з вимогами Закону ( 2453-17 ) та цього Регламенту. 4.2.3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується
включити до проекту порядку денного або до затвердженого порядку
денного засідання, вносяться шляхом подання чи проекту рішення,
який пропонується прийняти за цією пропозицією. 4.2.4. Проект порядку денного засідання Комісії
затверджується в цілому більшістю голосів членів Комісії, про що
зазначається у протоколі.
Розділ V. Розгляд питань на засіданнях Комісії
5.1. Відкриття засідання 5.1.1. У призначений час головуючий на засіданні, за
наявності кворуму, відкриває засідання Комісії і оголошує порядок
денний на весь день роботи. 5.1.2. Секретар Комісії доповідає про явку учасників
засідання та про результати перевірки їх повноважень. Питання
розглядаються, як правило, у тій послідовності, в якій їх включено
до порядку денного засідання.
5.2. Відкладення розгляду питання 5.2.1. Рішення Комісії з питання, включеного до порядку
денного, не може бути прийнято і його розгляд відкладається у
разі: - неявки на засідання учасників засідання, якщо їхня
присутність на засіданні є обов'язковою; - неотримання Комісією витребуваних матеріалів; - необхідності витребування нових матеріалів; - призначення експертизи; - залучення до участі в справі інших заінтересованих осіб; - відсутності кворуму після задоволення відводу членів
Комісії; - подання документів, необхідних для розгляду питання порядку
денного Комісії, в неповному обсязі або оформлених без дотримання
вимог законодавства; - з інших підстав за рішенням Комісії. 5.2.2. Для усунення недоліків в документах Комісією
встановлюється строк (як правило, до наступного засідання Комісії,
але в будь-якому разі не більше 10 днів).
5.3. Учасники засідання 5.3.1. Учасниками засідання Комісії є: - особи, щодо яких розглядається питання; - представники осіб, щодо яких розглядається питання про
дисциплінарну відповідальність; - особи, залучені в необхідних випадках Комісією до участі у
розгляді питань; - особи, за поданням яких розглядається питання, або їх
представники. 5.3.2. Повноваження представників підтверджуються виданою
довіреністю на вчинення відповідних дій, яка засвідчується
нотаріусом, або відповідальним працівником за місцем роботи
довірителя. Представник може бути уповноваженим передавати та отримувати
документи, заявляти клопотання щодо процедурних питань
(відкладення розгляду питання на певний строк, розгляд питання без
участі довірителя тощо). Довіреності або інші документи, які підтверджують
повноваження представника і були посвідчені в інших державах,
повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку,
якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Оригінали довіреностей або їх належним чином посвідчені копії
з них приєднуються до справи, яка розглядається Комісією.
5.4. Права та обов'язки учасників засідання Комісії 5.4.1. Учасники засідання Комісії мають право знайомитися з
матеріалами, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої
міркування з питань, що розглядаються, задавати з дозволу
головуючого запитання іншим учасникам засідання, подавати письмові
пояснення, які приєднуються до матеріалів, оскаржувати рішення
Комісії у передбачених Законом ( 2453-17 ) випадках. 5.4.2. Учасники засідання, присутність яких є обов'язковою,
зобов'язані з'являтися на засідання Комісії, давати пояснення,
надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для
всебічного і повного розгляду питання. 5.4.3. Особа, стосовно якої Комісією розглядається питання,
має право знайомитися з матеріалами, які стосуються розгляду її
питання, а також з інформацією щодо її діяльності, отриманої у
відповідях, отриманих за запитами Комісії.
5.5. Наслідки неявки учасників засідання Комісії 5.5.1. Учасники засідання зобов'язані завчасно (по можливості
не пізніше ніж за 5 днів до дня засідання) письмово повідомити
Комісію про неможливість явки та причину неявки на засідання
Комісії засобами поштового чи факсимільного зв'язку (по можливості
надати документ, що свідчить про поважні причини неявки). 5.5.2. У разі неявки на засідання його учасника, належним
чином повідомленого (запрошеного), або відсутності у нього належно
оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення членів
Комісії питання щодо можливості розгляду справи. 5.5.3. Розгляд справи відкладається, про що зазначається у
протоколі, один раз у разі поважності причин неявки учасника
засідання - судді, щодо якого розглядається питання, та особи, за
ініціативою якої розглядалося питання (при наявності від останньої
заяви про бажання брати участь у засіданні). Поважними причинами
вважається хвороба, відрядження учасника, розгляд судової справи
(перебування у нарадчій кімнаті), якщо буде встановлено, що
розгляд цієї справи було призначено до дня обізнаності з датою
проведення засідання Комісії. 5.5.4. При повторній неявці судді без поважних причин,
питання про порушення дисциплінарного провадження чи розгляд
дисциплінарної справи розглядається за його відсутності, а в
іншому випадку - розгляд питання відкладається. 5.5.5. При повторній неявці без поважних причин особи, що
ініціювала питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності судді, Комісія визначається щодо можливості
розгляду питання і прийняття рішення за її відсутності. У разі
визнання участі такої особи обов'язковою для надання пояснень
та/або інших доказів розгляд питання відкладається.
5.6. Відвід (самовідвід) члена Комісії 5.6.1. Питання про відвід члена Комісії вирішується
відповідно до статті 96 Закону ( 2453-17 ). 5.6.2. Рішення про відвід кількох членів Комісії приймається
по кожному з них окремо. 5.6.3. У разі відсутності кворуму на даному засіданні Комісії
після задоволення відводу окремих членів Комісії, розгляд питання
відкладається.
5.7. Головуючий на засіданні Комісії 5.7.1. Засідання Комісії веде її голова, у разі його
відсутності - його заступник, у разі відсутності заступника - член
Комісії, обраний за квотою з'їзду суддів України, який має більший
стаж роботи на посаді судді. 5.7.2. Головуючий на засіданні Комісії: - відкриває, створює рівні можливості для участі в
обговоренні питань, закриває, оголошує перерви та неупереджено
веде засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення
повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин; - повідомляє Комісію про осіб, присутніх на засіданні; - організовує розгляд питань; - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує
наступного промовця; - ставить питання на голосування, оголошує його результати; - забезпечує додержання вимог цього Регламенту всіма
присутніми на засіданні; - вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні; - здійснює інші дії в межах своїх повноважень.
5.8. Дисципліна та етика засідань Комісії 5.8.1. Учасники засідання дають пояснення, відповідають на
запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні. 5.8.2. Присутні в залі засідань учасники засідання,
представники преси, громадськості зобов'язані: - вести себе шанобливо по відношенню до членів Комісії,
учасників засідання та один до одного; - виконувати розпорядження головуючого та вказівки секретаря
щодо додержання порядку в ході засідання; - утримуватися під час засідання від пересування по залу,
розмов, реплік у будь-якій формі; - не створювати інших перешкод для нормального ходу
засідання; - утримуватися під час засідання від пересування по залу,
розмов, реплік у будь-якій формі, вимкнути мобільні телефони та
будь-які інші пристрої, що можуть заважати проведенню засідання. 5.8.3. У разі порушення дисципліни або створення перешкод у
проведенні засідання порушник попереджається головуючим про
необхідність додержання порядку. У разі вчинення особою повторного
порушення обов'язків, визначених пунктом 5.8.2 цього Регламенту,
Комісія може прийняти рішення про позбавлення порушника права
подальшої участі у засіданні. Головуючий може також оголосити
перерву або закрити засідання. У разі закриття засідання з цієї
причини Комісія проводить засідання у визначений нею день.
5.9. Порядок розгляду питань по суті 5.9.1. У призначений час головуючий визначає наявність
кворуму, відкриває засідання Комісії і оголошує проект порядку
денного. В ході обговорення проекту порядку денного члени Комісії
мають право пропонувати включення до нього інших питань чи
виключення окремих питань. Кожна пропозиція голосується членами
Комісії. Після завершення обговорення проекту порядок денний
затверджується членами Комісії шляхом відкритого голосування. 5.9.2. Секретар доповідає про явку запрошених осіб, а
головуючий перевіряє повноваження суб'єктів звернення
(повідомлення) чи їх представників, а також повноваження
представників осіб, щодо яких розглядається питання про
дисциплінарну відповідальність. 5.9.3. Головуючий перед розглядом питання оголошує склад
присутніх на засіданні членів Комісії, роз'яснює учасникам
засідання їх права та обов'язки. 5.9.4. Дослідження матеріалів, які розглядаються на
засіданні, починається з доповіді члена Комісії - доповідача у
справі. Доповідач інформує присутніх про підстави прийняття справи
чи матеріалу до розгляду, стисло викладає їх зміст. 5.9.5. У разі необхідності Комісія виносить рішення про
порядок дослідження матеріалів, про зміну цього порядку. 5.9.6. Якщо Комісія після дослідження наявних матеріалів
визнає за необхідне з'ясувати додаткові або нові обставини, що
мають істотне значення для прийняття рішення, Голова надає
доручення члену Комісії про проведення додаткової перевірки. При
цьому Комісія визначає нову дату розгляду справи, про що
зазначається у протоколі. 5.9.7. Після доповіді члена Комісії заслуховуються учасники
засідання. 5.9.8. Учасник засідання Комісії має право виступати з
дозволу головуючого по суті питання, яке його стосується. 5.9.9. Після пояснень учасників засідання їм мають право
задати питання члени Комісії і, з дозволу головуючого, учасники
засідання Комісії. У разі необхідності дослідження фактичних
обставин справи на засіданні заслуховуються особи, запрошені на
засідання. Їм можуть задаватись питання у такому ж порядку.
5.10. Закінчення розгляду питання та порядок голосування 5.10.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на
засіданні оголошує про закінчення розгляду питання і перехід
Комісії до голосування. 5.10.2. Голосування та прийняття рішення провадиться за
відсутності особи, щодо якої вирішувалося питання, і запрошених
осіб. 5.10.3. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів
комісії, які беруть участь у засіданні. Член Комісії не вправі
утримуватися під час голосування. 5.10.4. Рішення підписується головуючим і членами Комісії,
які брали участь у засіданні. 5.10.5. Окрема думка члена Комісії викладається у письмовій
формі і приєднується до справи, про що головуючий інформує
учасників засідання комісії на її засіданні. Зміст окремої думки
члена Комісії оголошенню в засіданні не підлягає. 5.10.6. Копія рішення надсилається особі за поданням,
зверненням якої вирішувалося питання, та особі, щодо якої
вирішувалося питання, або їх представникам протягом 7 днів після
дня підписання, якщо інше не передбачене Законом ( 2453-17 ) та
цим Регламентом.
5.11. Фіксування ходу засідання Комісії 5.11.1. На засіданні Комісії ведеться протокол засідання
Комісії. У випадках, передбачених Законом ( 2453-17 ), а також за
ініціативою Комісії чи за заявою особи, стосовно якої
розглядається питання, або особи, за поданням якої вирішується
питання, здійснюється запис засідання Комісії засобами технічної
фіксації. 5.11.2. Протокол засідання Комісії містить: - дату, місце засідання Комісії; - час початку і закінчення засідання; - прізвища, імена, по батькові всіх присутніх членів Комісії; - порядок денний засідання; - відомості про осіб, стосовно яких розглядаються питання, та
осіб, присутніх на засіданні; - послідовність дій, проведених Комісією; - прізвища членів Комісії та інших осіб, які виступали, суть
внесених ними пропозицій; - клопотання та пояснення запрошених осіб, які брали участь у
засіданні; - зміст рішень, прийнятих Комісією, та результати голосування
по них. Протокол засідання має бути остаточно оформлений протягом
двох тижнів з дня проведення засідання й підписаний головуючим та
секретарем засідання. В разі здійснення фіксування засідання Комісії технічними
засобами, носій інформації, на який здійснювався запис, додається
до протоколу. Після підписання протоколу члени Комісії та учасники
засідання мають право протягом одного місяця з дня оформлення
протоколу засідання знайомитися з ним та вносити до нього
зауваження, які оголошуються на черговому засіданні Комісії.
Зауваження розглядаються та затверджуються на засіданні Комісії
колегіально. Відмова Комісії від затвердження зауважень має бути
обґрунтована у рішенні, копія якого протягом 7 днів з моменту
прийняття видається особі, яка вносила зауваження до протоколу. 5.11.3. На вимогу осіб, повноважних знайомитися з протоколом
засідання, за дорученням голови Комісії, друкованим способом
виготовлюється відповідний витяг з протоколу, який засвідчується
головою Комісії або членом Комісії, який виконує його обов'язки.
Цей витяг надається заявнику протягом 3 робочих днів з моменту
письмового звернення до голови Комісії з відповідною вимогою. 5.11.4. Порядок фіксування кваліфікаційного іспиту
визначається Положенням, яке затверджується Комісією.
Розділ VI. Облік даних про кількість

посад у судах загальної юрисдикції
6.1. Комісія веде облік даних про кількість посад судді та
адміністративних посад у судах загальної юрисдикції, у тому числі
вакантних.
6.2. Облік даних про кількість вакантних посад Комісія веде
на основі інформації, яка надається головами судів загальної
юрисдикції.
6.3. Голови місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих
судів та Голова Верховного Суду України не пізніше трьох днів
письмово повідомляють Комісію про утворення вакантної посади
голови суду, заступника голови суду, а також про появу вакантної
посади судді у відповідному суді із зазначенням причини їх
утворення.
6.4. Інформація стосовно вакантних посад у судах загальної
юрисдикції опрацьовується та обліковується секретаріатом Комісії.
6.5. Комісія негайно повідомляє відповідну раду суддів, Вищу
раду юстиції про утворення вакантної посади голови суду,
заступника голови суду.
6.6. Комісія надає довідку про наявність вакантних посад в
суді у випадку переведення судді, обраного безстроково, з одного
суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації. Така
довідка надається протягом двох днів з моменту надходження
відповідного звернення.
Розділ VII. Добір кандидатів на посаду

судді та порядок проведення спеціальної перевірки
7.1. Комісія розміщує на своєму веб-порталі оголошення про
проведення добору кандидатів на посади з урахуванням прогнозованої
кількості вакантних посад суддів. Таке ж оголошення
опубліковується в газетах "Голос України" та "Урядовий Кур'єр".
7.2. Комісія здійснює добір кандидатів на посаду судді з
числа осіб, які відповідають вимогам, установлених нормами
статті 127 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статті 64 Закону
( 2453-17 ).
7.3. На офіційному веб-порталі Комісії розміщується анкета
кандидата на посаду судді, форма й зміст заяви про участь у доборі
кандидатів на посаду судді, які затверджуються Комісією.
7.4. Кандидати на посади суддів допускаються до проходження
анонімного тестування та проведення щодо них спеціальної перевірки
лише при умові, що вони подали всі необхідні документи, визначені
у частині першій статті 67 Закону ( 2453-17 ), й які були поданні
до Комісії не пізніше ніж за два дні до проведення добору. До
визначення Комісією переліку медичних установ, що надають висновок
про стан здоров'я кандидата та форму такого висновку, кандидати на
посаду судді для участі у доборі для призначення на посаду судді
вперше, так само як кандидати на обрання суддею безстроково,
подають до Комісії довідку медичної установи за формою,
встановленою Порядком розгляду питань та підготовки матеріалів
щодо призначення чи обрання на посаду професійного судді,
переведення судді до іншого суду, звільнення з посади судді,
затвердженого рішенням Ради суддів України N 35 від
27.01.2006 року.
7.5. Комісія, здійснюючи спеціальну перевірку, збирає
інформацію про кандидата на посаду судді, звертається із запитом
до підприємств, установ, організацій.
7.6. Інформація про кандидатів на посаду судді, подана
організаціями та громадянами, береться до уваги Комісією під час
проведення спеціальної перевірки.
7.7. Особи, які відповідають установленим вимогам до
кандидата на посаду судді, допускаються до складення іспиту перед
Комісією.
7.8. Особи, які успішно склали іспит та пройшли необхідну
перевірку, направляються до вищого навчального закладу четвертого
рівня акредитації та Національної школи суддів України для
проходження спеціальної підготовки.
7.9. Порядок складення іспиту та кваліфікаційного іспиту
здійснюється відповідно до Положення про порядок складення
кваліфікаційного іспиту кандидатом на посаду судді та методику
його оцінювання.
Розділ VIII. Розгляд питання про обрання

на посаду судді безстроково
8.1. Заява про рекомендування на посаду судді безстроково
подається до Комісії: - особою, призначеною на посаду судді вперше, за шість
місяців до закінчення строку перебування на цій посаді; - особою, яку звільнено з посади судді у зв'язку із
закінченням строку, на який її було призначено, та яка раніше не
зверталася до Комісії із заявою про обрання її на посаду судді
безстроково; - суддею у відставці. До заяви додаються матеріали, визначені статтею 75 Закону
( 2453-17 ).
8.2. Заява про рекомендування на посаду судді безстроково та
додані до неї матеріали реєструються секретаріатом Комісії
протягом 3 днів з дня їх надходження.
8.3. Інформація про підготовку матеріалів щодо кандидата на
посаду судді безстроково розміщується на офіційному веб-порталі
Комісії та в офіційних засобах масової інформації.
8.4. Попередню підготовку питань, пов'язаних з обранням
кандидата на посаду судді безстроково, за дорученням голови
Комісії або особи, яка виконує його обов'язки, здійснює член
Комісії, який: - перевіряє відповідність особи кандидата вимогам,
установленим статтею 127 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
статтями 53, 64 Закону ( 2453-17 ); - розглядає звернення громадян, громадських організацій,
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, пов'язані з
діяльністю кандидата на посаду судді; - за наслідками перевірки та розгляду звернень готує
відповідний висновок та доповідає його на засіданні Комісії.
8.5. У разі, якщо кандидатом на посаду судді є особа, час
звільнення якої з посади судді у зв'язку із закінченням строку, на
який її було призначено, перевищує три роки, або суддя у
відставці, такий кандидат може бути рекомендований Комісією на
посаду судді безстроково лише після складення кваліфікаційного
іспиту. Дата, час, місце та порядок складення такого іспиту
визначається Комісією.
8.6. Питання про рекомендування чи відмову в рекомендуванні
кандидата на посаду судді безстроково розглядається на засіданні
Комісії з урахуванням строків, визначених статтею 76 Закону
( 2453-17 ). Про дату, час та місце проведення засідання
відповідний кандидат повідомляється не пізніш як за 10 днів до дня
засідання поштою та шляхом повідомлення на офіційному веб-порталі
Комісії. Рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні
кандидата для обрання на посаду судді приймається на засіданні
Комісії у присутності кандидата та оголошується відразу після
прийняття. В процесі прийняття рішення враховуються показники
розгляду кандидатом справ, рівень його професійних знань, особисті
та моральні якості.
8.7. Подання Комісії та прийняте нею рішення про
рекомендування кандидата на посаду судді безстроково направляється
до Верховної Ради України з урахуванням строків, визначених
статтею 78 Закону ( 2453-17 ).
Розділ IX. Підстави і порядок розгляду

матеріалів про припинення відставки судді
9.1. Комісія своїм рішенням припиняє відставку судді у разі: - повторного обрання на посаду судді; - набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за
вчинення умисного злочину; - припинення його громадянства; - визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; - його смерті.
9.2. Із зверненням про припинення відставки судді до Комісії
може звернутися будь-яка особа, якій відомі факти, що є підставою
для припинення відставки судді. Звернення про припинення відставки
судді реєструється секретаріатом Комісії не пізніше наступного дня
з дня його надходження та передається голові Комісії або особі,
яка виконує обов'язки голови Комісії. У разі необхідності
підтвердження фактів, що містяться у такому зверненні і можуть
бути підставою для припинення відставки судді, голова Комісії або
особа, яка виконує його обов'язки, звертається до відповідних
державних органів, установ, організацій.
9.3. Звернення про припинення відставки судді та відповіді,
що надійшли від державних органів, установ, організацій,
розглядаються на засіданні Комісії, за наслідками якого
приймається відповідне рішення.
Розділ X. Підстави і порядок розгляду

матеріалів про звільнення з посади судді
10.1. Звільнення з посади судді за наявності обставин,
визначених у пунктах 1-2, 6-8 частини п'ятої статті 126
Конституції України ( 254к/96-ВР ) 10.1.1. Комісія повідомляє Вищу раду юстиції про звільнення
судді з посади за наявності обставин, зазначених у пунктах 1-2,
6-8 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ). 10.1.2. Рішення про направлення повідомлення щодо звільнення
судді приймається Комісією з урахуванням вимог статей 101, 102,
106-108 Закону ( 2453-17 ) не пізніше 10 днів з дня встановлення
нею обставин, зазначених у пунктах 1-2, 6-8 частини п'ятої
статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
10.2. Звільнення з посади судді за наявності обставин,
визначених у пунктах 4-5 частини п'ятої статті 126 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) 10.2.1. Комісія за наслідками дисциплінарного провадження
може звернутися до Вищої ради юстиції з пропозицією щодо прийняття
подання про звільнення судді з посади. Таке рішення приймається за
наявності обставин, визначених у пунктах 4-5 частини п'ятої
статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ). 10.2.2. Рішення про направлення рекомендації до Вищої ради
юстиції для вирішення питання про звільнення судді з посади
приймається на засіданні Комісії під час розгляду питання про
дисциплінарну відповідальність такого судді.
Розділ XI. Переведення судді до іншого суду
11.1. Переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного
строку 11.1.1 Суддя у межах п'ятирічного строку може бути
переведений на роботу на посаді судді до іншого місцевого суду за
його письмовою заявою до Комісії про рекомендування його на посаду
судді відповідного суду. 11.1.2. Переведення судді на роботу на посаді судді до іншого
суду здійснюється за результатами конкурсу на заміщення вакантної
посади судді. 11.1.3. У разі участі в конкурсі на заміщення вакантної
посади судді в іншому суді того ж рівня і юрисдикції за бажанням
судді Комісією можуть бути враховані результати його попереднього
кваліфікаційного іспиту. 11.1.4. За однакових результатів конкурсу перевага Комісією
надається тому кандидату, який має більший стаж роботи на посаді
судді. 11.1.5. Переведення судді у межах п'ятирічного строку на
роботу на посаді судді до суду іншої юрисдикції здійснюється за
результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту відповідно
до Закону ( 2453-17 ). 11.1.6. Переведення судді у межах п'ятирічного строку
здійснюється Президентом України.
11.2. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду 11.2.1 Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду
до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється
Президентом України за письмовою заявою судді. До заяви додається
довідка Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про наявність
вакантних посад у суді, до якого переводиться такий суддя. 11.2.2. Переведення судді, обраного безстроково, до суду
іншого рівня тієї ж судової спеціалізації здійснюється Верховною
Радою України з дотриманням порядку, встановленого Законом
( 2453-17 ) та Регламентом Верховної Ради України ( 1861-17 ) для
обрання судді. 11.2.3. Переведення судді, обраного безстроково, до суду
іншої спеціалізації здійснюється Верховною Радою України за
відповідним поданням Комісії й за результатами складення суддею
кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог Закону ( 2453-17 ).
Розділ XII. Дисциплінарне провадження щодо судді
12.1. Дисциплінарне провадження 12.1.1. Підстави для дисциплінарної відповідальності судді
визначається статтею 83 Закону ( 2453-17 ). 12.1.2. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо
судді визначається статтею 86 Закону ( 2453-17 ) та цим
Регламентом. 12.1.3. Дисциплінарне провадження передбачає: 1) здійснення перевірки даних про наявність підстав для
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; 2) відкриття дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення. На кожній стадії дисциплінарного провадження комісією
виноситься окреме рішення, окрім здійснення перевірки даних про
наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності, яка здійснюється членом Комісії у порядку,
встановленому Законом ( 2453-17 ).
12.2. Перевірка даних про наявність підстав для притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності 12.2.1. Скарги (заяви) щодо поведінки судді, яка може мати
наслідком дисциплінарну відповідальність, реєструються
секретаріатом Комісії не пізніше 5 днів з дня їх надходження. Скарги, які не містять відомостей про наявність ознак
дисциплінарного проступку судді, анонімні заяви та повідомлення, а
також скарги (заяви), оформлені з порушенням вимог, встановлених
Комісією, розгляду не підлягають та повертаються заявникам (за
наявності адреси заявника). 12.2.2. Член Комісії для здійснення перевірки даних щодо
наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності, викладених у заяві (скарзі), визначається в день
реєстрації такої заяви (скарги) за допомогою автоматизованої
системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України. Положення про автоматизовану систему затверджується в
порядку, встановленому статтею 94 Закону ( 2453-17 ). 12.2.3. Повноваження члена Комісії під час здійснення
перевірки визначаються статтею 86 Закону ( 2453-17 ) та цим
Регламентом. Член Комісії може звернутися до судді, щодо якого
розглядається питання, із запитом про надання по суті порушених
питань письмових пояснень. Відповідь на запит члена Комісії
надається в порядку, встановленому статтею 86 Закону ( 2453-17 ). 12.2.4. За дорученням члена Комісії заяви та повідомлення про
неправомірні дії суддів попередньо аналізує дисциплінарний
інспектор, який надає консультаційну допомогу, готує проекти
висновків та виконує інші доручення члена Комісії. Статус та
повноваження дисциплінарних інспекторів визначаються статтею 99
Закону ( 2453-17 ) та Положенням, яке затверджується Комісією. 12.2.5. Строк проведення перевірки даних щодо наявності
підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності
не може перевищувати місяця з дня реєстрації заяви (скарги) щодо
поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну
відповідальність. 12.2.6. За результатами перевірки член Комісії складає
висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході
перевірки, та пропозицією про відкриття або відмову у відкритті
дисциплінарної справи. У разі виявлення членом Комісії фактів, які можуть бути
підставою для звільнення судді, такі факти окремо викладаються у
висновку.
12.3. Відкриття дисциплінарної справи 12.3.1. Питання про відкриття дисциплінарної справи чи
відмову у її відкритті розглядається на засіданні Комісії. Учасники засідання повідомляються про дату, час та місце
засідання Комісії не пізніш як за 10 днів до дня його проведення. 12.3.2. Відвід члену Комісії заявляється в порядку,
визначеному статтею 96 Закону ( 2453-17 ) та пунктом 5.6. цього
Регламенту. У разі заявлення відводу, а також самовідводу члена
Комісії, який проводив перевірку даних про наявність підстав для
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, член Комісії
для попередньої підготовки цього питання визначається за допомогою
автоматизованої системи. 12.3.3. Рішення про відкриття дисциплінарної справи або
відмову у її відкритті приймається Комісією на підставі статті 83
Закону ( 2453-17 ). Копія рішення Комісії про відкриття
дисциплінарної справи надсилається судді, щодо якого відкрито
справу, та особі, за зверненням якої порушено справу в порядку,
встановленому статтею 86 Закону ( 2453-17 ).
12.4. Розгляд дисциплінарної справи 12.4.1. Розгляд дисциплінарної справи по суті здійснюється на
наступному засіданні, але не раніш як через 10 днів з дня
прийняття Комісією рішення про відкриття дисциплінарної справи. 12.4.2. Участь судді, стосовно якого розглядається питання
про притягнення до дисциплінарної відповідальності, є
обов'язковою. У разі неявки такого судді, питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності може бути розглянуто за його
відсутності з урахуванням вимог статті 86 Закону ( 2453-17 ) та
пункту 5.5. цього Регламенту. 12.4.3. У разі неможливості з поважних причин взяти участь у
засіданні Комісії суддя, справа стосовно якого розглядається, може
надати по суті порушених питань письмові пояснення. Такі пояснення
подаються до секретаріату Комісії та реєструються не пізніш як за
3 дні до дня засідання, на якому буде розглянуто відповідне
питання, та долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні Комісії
представником цього судді, а за його відсутності - членом Комісії,
який проводив перевірку щодо цього судді. 12.4.4. Розгляд дисциплінарної справи відбувається на засадах
змагальності. Повідомлення члена Комісії, який здійснював
перевірку щодо судді, а також пояснення судді, щодо якого
здійснювалася перевірка, або його представника (у разі їх
присутності на засіданні Комісії) є обов'язковими. Судді, стосовно якого розглядається питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності, або його представнику
надається право надавати пояснення, ставити запитання учасникам
провадження, висловлювати заперечення, надавати докази, а також
заявляти клопотання і відводи. 12.4.5. У разі необхідності провести додаткову перевірку,
витребувати додаткові матеріали щодо судді, стосовно якого
розглядається питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності, Комісія приймає рішення про відкладення розгляду
цього питання. У такому рішенні в обов'язковому порядку
зазначається строк проведення перевірки та дата наступного
засідання Комісії, на якому має бути розглянуто питання щодо
такого судді. Перевірка проводиться членом Комісії, який
здійснював підготовку зазначеного питання до розгляду на засіданні
Комісії, або, у разі його відводу (самовідводу) - іншим членом
Комісії.
12.5. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 12.5.1. Рішення приймається на засіданні Комісії більшістю
голосів її членів, які брали участь у засіданні, викладається в
письмовій формі, підписується головуючим і членами Комісії, які
брали участь у розгляді дисциплінарної справи, і оголошується на
засіданні. 12.5.2. Рішення складається з вступної, мотивувальної і
резолютивної частини. 12.5.2.1. Вступна частина рішення у дисциплінарній справі
повинна містити: назву комісії; дату і місце проведення засідання;
прізвище, ім'я, по батькові членів Комісії, присутніх на
засіданні; прізвище, ім'я, по батькові особи, за зверненням якої
порушено дисциплінарне провадження; прізвище, ім'я, по батькові і
посаду судді, який притягається до дисциплінарної
відповідальності, та зміст звернення, яким ініційовано питання про
дисциплінарну відповідальність судді. 12.5.2.2. В мотивувальній частині рішення коротко
викладаються встановлені обставини у справі з посиланням на
докази, що тягнуть дисциплінарну відповідальність, пояснення судді
й відомості, що характеризують його особу, мотиви, з яких ухвалено
рішення, обґрунтування необхідності застосування конкретного виду
дисциплінарного стягнення, або підстави закриття справи. 12.5.2.3. В резолютивній частині рішення вказуються суть
рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного
стягнення в разі його застосування або підстави закриття справи, а
також порядок і строк оскарження рішення. 12.5.3. Рішення про закриття дисциплінарної справи та
дисциплінарного провадження, крім вищезазначеного, також повинно
містити обґрунтування висновку про відсутність підстав для
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. В
резолютивній частині такого обов'язково вказується про причини та
правові підстави для закриття Комісією дисциплінарного
провадження. 12.5.4. Копія рішення Комісії вручається судді, стосовно
якого розглядалася дисциплінарна справа, а в разі його відсутності
під час оголошення рішення надсилається у семиденний строк поштою.
Відповідність копії рішення його оригіналу засвідчується підписом
голови Комісії (а у разі відсутності голови - його заступником чи
членом комісії, який виконує обов'язки Голови) та відповідною
печаткою. 12.5.5. Строки застосування, погашення (зняття)
дисциплінарного стягнення 12.5.6. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується
Комісією не пізніше шести місяців із дня відкриття нею провадження
в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення
проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або
перебування судді у відпустці. 12.5.7. Якщо суддю протягом року з дня накладення на нього
дисциплінарного стягнення не буде піддано новому дисциплінарному
стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного
стягнення. 12.5.8. Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, може
бути достроково зняте Комісією за пропозицією відповідної ради
суддів.
12.6. Порядок зняття дисциплінарного стягнення 12.6.1. Порядок зняття дисциплінарного стягнення
встановлюється статтею 88 Закону ( 2453-17 ). 12.6.2. Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, може
бути достроково знято Комісією за пропозицією відповідної ради
суддів. Така пропозиція реєструється секретаріатом Комісії не
пізніше наступного дня з дня її надходження та розглядається на
найближчому засіданні Комісії. 12.6.3. Рішення Комісії про дострокове зняття дисциплінарного
стягнення, накладеного на суддю, розміщується на офіційному
веб-порталі Комісії протягом 5 днів з дня його прийняття.
Розділ XIII. Порядок прийняття рішення

про відсторонення судді від посади

у зв'язку з притягненням його

до кримінальної відповідальності
13.1. Рішення про відсторонення судді від посади у зв'язку з
притягненням його до кримінальної відповідальності приймається на
підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України.
13.2. Постанова Генерального прокурора України про
відсторонення судді від посади реєструється секретаріатом Комісії
не пізніше наступного дня з дня її надходження та розглядається на
найближчому засіданні Комісії.
Розділ XIV. Оскарження рішень Комісії
14.1. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду, а також до
Вищої ради юстиції.
14.2. Скарга на рішення Комісії подається до суду в порядку,
встановленому процесуальним законом.
14.3. До Вищої ради юстиції можуть бути оскаржені рішення
Комісії: - про встановлення результатів кваліфікаційного іспиту; - про відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на
посаду судді безстроково; - про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
14.4. Скарга на рішення Комісії про притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності подається до Вищої ради юстиції
через Комісію. Скарги на інші рішення Комісії, визначені у
пункті 14.3. цього Регламенту, подаються безпосередньо до Вищої
ради юстиції. Комісія не пізніш як у триденний строк після отримання скарги
на рішення Комісії про притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності надсилає її разом з матеріалами дисциплінарної
справи до Вищої ради юстиції.
Розділ XV. Внесення змін до Регламенту
15.1. Зміни чи доповнення до цього Регламенту можуть бути
ініційовані членом (членами) Комісії.
15.2. Такі зміни чи доповнення реєструються в секретаріаті
Комісії, розглядаються на засіданні Комісії та затверджуються чи
відхиляються відповідним рішенням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: