open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.10.2005 N 895

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо формування тарифу на електричну енергію

гідроелектростанцій та гідроакумулюючих

електростанцій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Методичні рекомендації щодо формування тарифу на
електричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих
електростанцій, що додаються.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство палива
та енергетики України
Міністр І.Плачков
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

12.10.2005 N 895

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо формування тарифу на електричну енергію

гідроелектростанцій та гідроакумулюючих

електростанцій

1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо формування тарифу на
електричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих
електростанцій (далі - Методичні рекомендації) розроблені
відповідно до Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" та до вимог чинного законодавства
України, нормативних і розпорядчих документів.
1.2. Методичні рекомендації поширюються на суб'єктів
господарювання, що мають у власності або користуванні
гідроелектростанції (ГЕС) та гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС)
незалежно від їх відомчої належності та форм власності, які
здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з
виробництва електричної енергії.
1.3. Методичні рекомендації застосовуються для забезпечення
методологічної єдності розрахунку основних техніко-економічних
показників та параметрів діяльності гідроелектростанцій та
уніфікація форм надання інформації у складі розрахункового
обґрунтування рівня двоставочного тарифу на продукцію, що
поставляється ліцензіатом в ОРЕ (далі - тариф ліцензіата), у
вигляді електричної енергії та потужності.
1.4. Методичні рекомендації застосовуються при оцінці
методологічної обґрунтованості та достовірності параметрів і
показників, що використовуються під час підготовки розрахункового
обґрунтування тарифу ліцензіата при оцінці цільового використання
коштів, що були включені до складу раніше затвердженого тарифу
ліцензіата, та при проведенні, у встановленому порядку,
фінансово-економічної та технічної експертизи матеріалів, наданих
ліцензіатом у складі розрахункового обґрунтування.
2. Терміни і їх визначення
2.1. У тексті даних методичних рекомендацій наведені нижче
терміни використовуються в такому значенні: витрати операційної діяльності - витрати, встановлені у
відповідності до діючих законодавчих та нормативних актів, які
пов'язані з виробництвом основної продукції ліцензіата; встановлена потужність гідроенергетичного обладнання
ліцензіата - сумарна паспортна (номінальна) потужність всіх
гідроагрегатів, що експлуатуються, визначена
заводом-виготовлювачем в МВт; двоставочний тариф - форма грошового визначення вартості
електроенергії, що реалізується ліцензіатом та складається з
нерозривної сукупності ставки плати за 1 кВт.год відпущеної
електроенергії та ставки плати за 1 МВт робочої потужності,
встановлених на відповідний період регулювання в одиницях
національної валюти України (без ПДВ); електроенергія, що відпускається по двоставочному тарифу, -
товарна продукція ліцензіата, що призначена для одночасної
купівлі-продажу на Оптовому ринку електричної енергії України двох
її складових: фізичної кількості, що визначена в кВт.год, та
середньої за період реалізації величини робочої потужності
енергетичного обладнання, визначеної в МВт; елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат
ліцензіата на здійснення ліцензованої діяльності; економічна обґрунтованість - найважливіша характеристика
розрахункового обґрунтування тарифу ліцензіата, що підтверджує
його виконання на підставі об'єктивного кількісного аналізу всієї
сукупності достовірної інформації про зовнішні та внутрішні умови
здійснення ліцензованої діяльності у відповідності до встановлених
норм, правил та діючого законодавства, прийнятої методології
визначення вартісних та натуральних показників (параметрів); змінні витрати - група економічно однорідних витрат чи їх
окремих складових, абсолютна величина яких змінюється
(збільшується або зменшується) пропорційно зміні обсягів
виробництва основної продукції; ліцензіат - суб'єкт господарювання, що одержав ліцензію НКРЕ
на виробництво електричної енергії та зобов'язаний дотримуватися
ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ; період регулювання (прогнозний період) - період тривалістю,
як правило, один рік, на який ліцензіат здійснює розрахунок
тарифу; робоча потужність гідроенергетичного обладнання ліцензіата -
сумарна електрична потужність всіх установлених гідроагрегатів,
зменшена на величину потужності обладнання, яке виводиться в
плановий чи вимушений ремонти, реконструкцію, технічне
переоснащення, та з урахуванням обмежень потужності; середня ставка плати за електричну енергію, що відпускається
по двоставочному тарифу, - визначена на розрахунковий (звітний)
період середньозважена ставка оплати продукції ліцензіата
(електроенергія та потужність) в розрахунку на кількість
відпущеної електричної енергії; умовно-постійні витрати - група економічно однорідних витрат
чи їх окремих складових, зміна абсолютної величини яких не
знаходиться в пропорційній залежності від зміни обсягів
виробництва основної продукції.
3. Основні методичні положення
3.1. Основним принципом розрахункового обґрунтування тарифу є
забезпечення економічної обґрунтованості його складових.
3.2. Двоставочний тариф затверджує НКРЕ, як правило, на один
рік. Двоставочний тариф може затверджуватися на інші терміни у
випадку виникнення обставин, що викликають або можуть викликати
істотну зміну умов здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата,
у випадку виникнення загрози істотного зниження рівня безпеки
експлуатації, а також за ініціативою НКРЕ.
3.3. У складі двоставочного тарифу, що є державною фіксованою
на період регулювання звичайною ціною продукції ліцензіата, ставка
плати за відпущену електроенергію (кВт.год) встановлюється єдина і
фіксується на весь період регулювання, а ставка плати за робочу
потужність фіксується на кожний квартал, що входить до складу
періоду регулювання.
3.4. У цілях планування, контролю і аналізу діяльності
ліцензіата може визначатись розрахунковим шляхом середньорічне
значення двоставочного тарифу і середня ставка плати за
електроенергію, що відпускається ліцензіатом, виходячи з
встановлених значень ставки плати за робочу потужність на
квартальні періоди, що входять до складу розрахункового періоду і
річної ставки плати за електроенергію.
3.5. У результаті державного цінового регулювання,
двоставочний тариф встановлюється в цілому для ліцензіата без
виділення ставок плати по окремих складових в розрізі виробничих
підрозділів ліцензіата.
3.6. При підготовці розрахункового обґрунтування
враховуються: економічно обґрунтовані ліцензіатом витрати ліцензованої
діяльності; податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до
державних цільових фондів; вартість основних виробничих фондів, амортизаційні
відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення
основних виробничих фондів; формування прибутку в обсязі, достатньому для здійснення
виробничо-господарської діяльності ліцензіата; відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються)
потребам споживачів; державні дотації та інші форми державної підтримки.
3.7. Розрахункове обґрунтування та його коригування в процесі
підготовки та прийняття рішення про затвердження тарифу
здійснюється виходячи з необхідності обов'язкового дотримання
вимог чинного законодавства з питань ціноутворення, з
використанням методологічних підходів, передбачених даними
Методичними рекомендаціями, що спрямовані на дотримання принципу
економічної обґрунтованості.
3.8. При розрахунковому обґрунтуванні та його коригуванні в
процесі підготовки та прийняття рішення про затвердження тарифу
враховується, що об'єм грошових (фінансових) коштів, отриманих за
рахунок реалізації електроенергії по двоставочному тарифу, повинен
забезпечувати: покриття економічно обґрунтованих витрат ліцензіата
в процесі здійснення регульованого виду діяльності, сплату
податків і обов'язкових платежів, передбачених чинним
законодавством, отримання прибутку для поліпшення основних
засобів.
3.9. У цілях контролю за цільовим використанням коштів
одночасно з розрахунком тарифу ліцензіат надає інформацію про
очікуване використання коштів, передбачених діючим тарифом
ліцензіата на базовий період відповідно до форм розрахункового
обґрунтування.
3.10. Базовими вартісними параметрами, що використовуються
при розрахунку тарифу ліцензіата, є: витрати (виробничі, інші операційні, адміністративні,
фінансові) ліцензіата на здійснення регульованого виду діяльності; амортизаційні відрахування, обчислені з урахуванням норм та
правил податкового обліку виходячи з балансової вартості основних
фондів; балансова вартість запасів оборотних та необоротних
матеріальних активів на початок та кінець періоду регулювання; податок на прибуток та інші бюджетні зобов'язання, визначені
з урахуванням норм та правил податкового законодавства; прибуток в обсязі, достатньому для сплати всіх передбачених
чинним законодавством податків і зборів, а також для здійснення
зазначених заходів за рахунок прибутку; власний інвестиційний потенціал, який складається з
амортизаційних відрахувань, визначених з урахуванням норм та
правил податкового обліку та частини прибутку від реалізації
електричної енергії.
3.11. Основними натуральними параметрами в розрізі
структурних підрозділів, окремих ГЕС та ГАЕС, що використовуються
при розрахунку тарифу ліцензіата, є: загальний корисний відпуск електричної енергії (тис.кВтг); установлена та робоча (в розрізі кварталів, що входять до
складу розрахункового періоду) потужність основного енергетичного
обладнання (МВт); нормативна чисельність персоналу (осіб); спискова чисельність персоналу; обсяг води, пропущеної через турбіни гідроагрегатів в процесі
виробництва основної продукції (тис. куб.м ); енергія, необхідна для заповнення водойми ГАЕС (тис.кВтг); енергія на власні потреби по ГЕС (тис.кВтг).
3.12. При встановленні тарифу НКРЕ виходить з принципу
необхідності повної компенсації економічно обґрунтованих витрат на
виробництво продукції ліцензіата і отримання прибутку, який
визначається відповідно до вимог даних Методичних рекомендацій.
3.13. Якщо ліцензіат здійснює, крім регульованої, інші види
діяльності, витрати на їх здійснення і отримані від цих видів
діяльності прибутки (збитки) не враховуються у розрахунку тарифу
ліцензіата.
3.14. Ліцензіат несе відповідальність за організацію окремого
обліку витрат, доходів та фінансових результатів, що отримані від
здійснення ліцензованого виду діяльності.
3.15. Виявлені за даними звітності не використані протягом
базового періоду кошти по окремих статтях витрат можуть бути
враховані, за відповідним рішенням регулятора, при затвердженні
тарифу ліцензіата на наступний період регулювання, як джерело
покриття нових витрат періоду регулювання.
3.16. У випадку, якщо ліцензіат протягом періоду регулювання
поніс економічно обгрунтовані витрати, не враховані у
затвердженому тарифі, у тому числі витрати, пов'язані з
об'єктивним і незапланованим зростанням цін на продукцію, спожиту
в періоді регулювання, ці витрати враховуються регулюючим органом
при затвердженні тарифу ліцензіата на наступний розрахунковий
період регулювання. Для включення зазначених витрат до складу
тарифу на наступний розрахунковий період регулювання ліцензіат
представляє в НКРЕ додаткові обґрунтовуючі матеріали у складі
розрахункового обґрунтування тарифу.
3.17. У разі, якщо за підсумками періоду регулювання на
підставі даних статистичної і бухгалтерської звітності і інших
матеріалів виявлені необґрунтовані витрати ліцензіата на
здійснення іншої діяльності, які були профінансовані за рахунок
надходжень від регульованої діяльності, НКРЕ має право виключити
відповідні суми з обсягу витрат, врахованих при затвердженні
тарифу ліцензіата на наступний розрахунковий період.
3.18. Розрахункове обґрунтування основних вартісних і
фізичних показників складається на підставі річного плану по
кварталах із застосуванням елементів нормативного планування.
3.19. Джерелом коштів для компенсації економічно
обґрунтованих витрат, визначених з урахуванням вимог дійсних
Методичних рекомендацій, і отримання прибутку в запланованому
обсязі є виручка від реалізації електроенергії ліцензіата згідно з
затвердженим НКРЕ на період регулювання двоставочним тарифом, який
складається з річної ставки плати за 1 кіловат-годину проданої в
ОРЕ електричної енергії і добової ставки плати за 1 МВт робочої
генеруючої потужності енергетичного обладнання, визначеної
виходячи з розміру встановленої квартальної ставки та кількості
календарних днів у даному кварталі.
3.20. Методологічною основою визначення двоставочного тарифу
ліцензіата є виділення у складі економічно обґрунтованих витрат
періоду регулювання двох складових: змінні та умовно-постійні
витрати з одночасним пропорційним розподілом маси розрахункового
прибутку між електричною енергією та робочою потужністю.
3.21. До змінних витрат періоду регулювання відносяться: сума плати за використання водних ресурсів відповідно до
встановлених нормативів плати і планових об'ємів води, пропущеної
через турбінні агрегати гідроелектростанцій і використаної на
охолоджування вузлів гідроагрегатів; сума платежів на купівлю електричної енергії в ОРЕ для
забезпечення функціонування ГАЕС, які визначаються виходячи з
планованих обсягів електричної енергії, необхідної для
забезпечення заповнення водойми ГАЕС для виробництва запланованого
обсягу електроенергії і прогнозного рівня тарифів придбання
електроенергії в ОРЕ. Додатково при цьому враховуються витрати
ліцензіата на транзит відповідного обсягу електричної енергії.
3.22. До умовно-постійних витрат періоду регулювання
відносяться всі без винятку економічно обґрунтовані витрати
ліцензіата на здійснення ліцензованої діяльності, які не включені
до складу змінних витрат.
3.23. Планування умовно-постійних витрат на період
регулювання здійснюється за наступними економічними елементами. матеріальні витрати, що включають вартість робіт і послуг,
вартість сировини і допоміжних матеріалів, запасних частин,
вартість енергії для господарських потреб і інші матеріальні
витрати; витрати на оплату праці, що включають основну і додаткову
заробітну плату персоналу ліцензіата, а також інші заохочувальні і
компенсаційні виплати; відрахування на соціальні заходи; амортизація - включаються суми амортизаційних відрахувань від
вартості основних фондів, нематеріальних активів і інших
необоротних матеріальних активів, визначені відповідно до чинного
законодавства; інші витрати - включаються витрати ліцензіата на здійснення
регульованого виду діяльності, які не ввійшли до складу попередніх
елементів витрат.
3.24. Матеріальні витрати плануються на базовий період у
обсязі, скоригованому з урахуванням індексу оптових цін
(публікується Держкомстатом України) станом на останню дату, що
передує підготовці розрахунку.
3.25. Витрати на оплату праці плануються на підставі
спискової чисельності персоналу, що визначена для експлуатаційного
обслуговування електростанцій та ремонтних робіт у межах
нормативної чисельності, що розраховується ліцензіатом згідно з
Вказівкою Міністерства енергетики України від 21.10.1993 N ШБ-100,
а також чисельності залученого персоналу в період реконструкції
енергетичного обладнання. Цей розрахунок підтверджується НДПіВЦ
"Укренергопраця" та затверджується наказом Міністерства палива та
енергетики України.
3.26. Відрахування на соціальні заходи плануються в розмірах,
встановлених чинним законодавством.
3.27. Амортизація - обсяг амортизаційних відрахувань на
період регулювання, що визначається в розрізі груп основних фондів
з урахуванням запланованого в періоді регулювання введення і
вибуття та норм амортизації, встановлених чинним законодавством
для кожної групи основних фондів.
3.28. Інші витрати - приймаються в розрахунках на період
регулювання на рівні затвердженого значення на базовий період,
відкоригованого з урахуванням рівня інфляції на останню дату
базового періоду, що передує підготовці розрахункового
обґрунтування.
3.29. Для цілей цих Методичних рекомендацій, крім інших
витрат операційної діяльності, у складі інших витрат враховуються
витрати на сплату відсотків по кредитах міжнародних фінансових
організацій, які за економічним змістом відносяться до фінансових
витрат.
3.30. Величина прибутку, який враховується при розрахунку
тарифу ліцензіата, планується в обсязі, необхідному для
забезпечення ліцензіата коштами на повернення залученого і
позичкового капіталів, на розвиток ліцензіата та фінансування за
рахунок прибутку інших обґрунтованих витрат за такими складовими: податки і інші обов'язкові платежі, встановлені чинним
законодавством; погашення кредиту;
капітальні вкладення; інше використання.
3.31. Розподіл прибутку для включення його відповідної
частини до ставки плати за потужність або до ставки плати за
електроенергію здійснюється шляхом встановлення значень
відповідних коефіцієнтів (к1 і к2), які встановлюються в
залежності від напрямків використання прибутку.
3.32. Податок на прибуток визначається окремим розрахунком
відповідно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
3.33. Плановий розрахунок робочої потужності на період
регулювання здійснюється ліцензіатом з урахуванням вимог і з
використанням методологічних підходів, визначених затвердженою
Методикою планування і обліку робочої потужності
гідроелектростанцій Міненерго України. Робоча потужність
планується в середньому на рік і в середньому по кварталах.
3.34. Корисний відпуск електроенергії враховується при
розрахунку тарифу ліцензіата на підставі балансу електроенергії,
що затверджується ліцензіату на період регулювання державним
органом, що здійснює управління в електроенергетиці.
4. Розрахунок тарифу
4.1. Економічно обґрунтований тариф ліцензіата визначається
шляхом розділення обґрунтованих витрат і прибутку на виробництво
електричної енергії і на утримання електричної потужності.
4.2 Ставка плати за робочу потужність (плата за потужність)
визначається на кожний квартал періоду регулювання на підставі
квартальних планових значень робочої потужності, величини
умовно-постійних витрат і частини прибутку, який відноситься на
плату за потужність.
4.3. Ставка плати за електричну енергію (плата за
електроенергію) визначається на кожний квартал періоду регулювання
на підставі планового річного об'єму корисного відпуску
електроенергії, величини змінних витрат і частини прибутку, який
відноситься на плату за електроенергію.
4.4. Розрахунок складових тарифу ліцензіата визначається за
формулами: 1) ставка плати за електричну енергію:
Рпер + к1*Пр

Те/е = ------------------ ОТе/е
2) ставка плати за робочу потужність:
Руп + к2*Пр

Тмр = ------------------ Мр

де:

Те/е - ставка плати за електричну енергію у складі
двоставочного тарифу, коп/кВт.год;

Тмр - ставка плати за робочу потужність у складі
двоставочного тарифу, тис. грн.;

Рпер - змінні витрати ліцензіата на виробництво електричної
енергії, тис. грн.;

Пр - прибуток, віднесений на виробництво електричної енергії,
тис. грн.;

к1 - встановлений коефіцієнт, що визначає величину частини
прибутку, що включається в розрахунок ставки плати за електричну
енергію і дорівнює 30 %;

ОТе/е - плановий корисний відпуск електричної енергії, тис.
кВт.год;

Руп - умовно-постійні витрати ліцензіата на виробництво
електричної енергії, тис. грн.;

к2 - встановлений коефіцієнт, що визначає величину частини
прибутку, що включається в розрахунок ставки плати за робочу
потужність і дорівнює 70 %;

Мр - середньоквартальна планова робоча потужність
гідроенергетичного устаткування ліцензіата, МВт.
4.5. Розрахунок середньої ставки плати за електричну енергію,
що відпускається по двоставочному тарифу:
Те/е * ОТе/е + Тмр* Мр

Тодн = ---------------------------, ОТе/е
де Тодн - середня ставка плати за електроенергію,
коп/кВт.год.
5. Склад обґрунтування розрахункового тарифу
5.1. Обґрунтування розрахункового тарифу ліцензіата
складається за встановленими формами.
5.2. Форми розрахункового обґрунтування тарифу ліцензіата
містять дані за базовий і прогнозний періоди. Для отримання
можливості співставлення даних базовий період за тривалістю
повинен бути рівний прогнозному періоду.
5.3. Розрахунок тарифу ліцензіата виконується на підставі
даних прогнозного періоду.
5.4. Дані базового періоду використовуються для контролю і
обґрунтування даних прогнозного періоду.
5.5. До складу розрахункового обґрунтування входять наступні
форми: Розрахунок робочої потужності; Фізичний баланс електроенергії; Розрахунок суми збору за користування водою; Розрахунок витрат на електроенергію для заповнення водойми
ГАЕС; Розрахунок витрат на е/е для власних потреб ГЕС; Розрахунок ставки плати за електричну енергію; Розрахунок ставки плати за робочу потужність; Кошторис витрат; Розшифровка матеріальних витрат; Розрахунок витрат на оплату праці та обов'язкові
відрахування; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Розшифровка інших витрат; Напрямки використання прибутку; Розрахунок виплат по кредитах міжнародних фінансових
організацій; Розрахунок дивідендів; Довідка про стан фінансування та освоєння капітальних
вкладень в базовому періоді; Розрахунок джерел фінансування капіталовкладень; Розрахунок податку на прибуток.
5.6. У складі розрахункового обґрунтування заявник подає до
НКРЕ інвестиційну програму, затверджену відповідно до статуту
ліцензіата та погоджену з центральним органом виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці, яка повинна включати: інформацію щодо загального техніко-економічного стану
ліцензіата на час подання інвестиційної програми; перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного
та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на
прогнозний період згідно з інвестиційною програмою з розбивкою на
етапи закупівель (квартали); техніко-економічне обґрунтування необхідності і доцільності
проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми; обґрунтування вартості запланованих робіт; джерела фінансування інвестиційної програми; розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів
інвестиційної програми. Розділ 5 доповнено пунктом 5.6 згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від
21.12.2005 )
5.7. У разі необхідності НКРЕ може ініціювати проведення
експертизи інвестиційної програми. ( Розділ 5 доповнено пунктом
5.7 згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )
5.8. Інвестиційна програма має бути пронумерована,
прошнурована і завірена підписом уповноваженої посадової особи та
печаткою заявника. ( Розділ 5 доповнено пунктом 5.8 згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )
5.9. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється
ліцензіатом у чотирьох примірниках. Перший примірник та його
електронна версія надається центральному апарату НКРЕ, другий -
відповідному територіальному представництву, третій - центральному
органу виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, четвертий - залишається у ліцензіата. ( Розділ
5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від
21.12.2005 )
5.10. Звіт щодо виконання інвестиційної програми надається
ліцензіатом до центрального апарату НКРЕ та відповідного
територіального представництва щоквартально та за підсумками року
не пізніше 20 числа місяця, що наступає за звітним періодом.
( Розділ 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від
21.12.2005 )
5.11. При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми НКРЕ
може зменшити діючі тарифи ліцензіата, вилучивши зі структури
тарифів невикористані кошти, що були передбачені на реалізацію
інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело
фінансування інвестиційної програми на прогнозний період. ( Розділ
5 доповнено пунктом 5.11 згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від
21.12.2005 )
5.12. Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснює
відповідне територіальне представництво НКРЕ. ( Розділ 5 доповнено
пунктом 5.12 згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )
5.13. Координацію робіт з контролю за виконанням
інвестиційних програм та підготовку матеріалів до розгляду на
засіданні Комісії питання щодо їх виконання здійснює відповідний
підрозділ центрального апарату НКРЕ. ( Розділ 5 доповнено пунктом
5.13 згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1160 ( v1160227-05 ) від 21.12.2005 )
6. Вимоги до пояснювальної записки
6.1. Пояснювальна записка є невід'ємною частиною
розрахункового обґрунтування і є текстовим роз'ясненням виконаних
розрахунків.
6.2 Пояснювальна записка повинна містити: оцінку поточного стану виробничо-господарської діяльності
ліцензіата при затвердженому тарифі з обов'язковим поясненням
причин перевитрат або недовикористання грошових коштів по окремих
статтях витрат, передбачених тарифом ліцензіата, затвердженим на
базовий період; обґрунтування необхідності виконання заходів, фінансування
яких передбачається здійснювати за рахунок прибутку; аналіз наслідків зміни тарифу ліцензіата і оцінка рівня
впливу на загальний оптовий тариф на електроенергію та на
роздрібний тариф для споживача; іншу інформацію, яка потрібна для підвищення рівня
економічної обґрунтованості розрахункового обґрунтування.
Начальник відділу ціноутворення
генеруючих підприємств В.Волошенюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: