open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 14.02.97
Додаток 6

до Договору між членами Оптового

ринку електричної енергії

( n0001227-96 )
Затверджено

Рішенням Ради Оптового ринку

електричної енергії

від 14.02.97, протокол N 4
Узгоджено

Національна комісія

з питань регулювання

електроенергетики України

26.03.97

Інструкція
про порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
України суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з

виробництва та постачання електричної енергії

1. Загальні положення 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Указу
Президента України від 21.05.94. N 244 ( 244/94 ) "Про заходи щодо
ринкових перетворень в галузі електроенергетики України",
Постанови Кабінету Міністрів від 19.02.96. N 207 ( 207-96-п ) "Про
забезпечення роботи Оптового ринку електричної енергії України",
Постанови НКРЕ України від 09.04.96. N 9 "Про початок роботи
Оптового ринку електроенергії і тимчасовий порядок формування цін
на ньому", Договору між членами Оптового ринку електричної енергії
України від 15.11.96. ( n0001227-96 ), Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з виробництва та постачання електричної
енергії ( z0174-96 ) та протокольних рішень засідань Ради Оптового
ринку електричної енергії України (далі - Рада). 1.2. Інструкція встановлює порядок вступу до членів Оптового
ринку електричної енергії суб'єктів підприємницької діяльності
незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, які
отримали ліцензії Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ) на право здійснення
діяльності з виробництва та постачання електричної енергії (далі -
ліцензіат), і повинні здійснювати продаж чи/та закупівлю
електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії згідно з
Умовами та Правилами здійснення ліцензованої діяльності. 1.3. Суб'єкти підприємницької діяльності можуть порушити
питання про вступ до членів Оптового ринку електричної енергії
України (далі - ОРЕ) з дати отримання зазначених вище ліцензій
НКРЕ. 1.4. Секретаріат Ради Оптового ринку електричної енергії
(далі - Секретаріат Ради) веде облік заявників - ліцензіатів НКРЕ
- (далі - заявників), які подали до Ради свої заяви про вступ до
ОРЕ та інші необхідні матеріали згідно з додатками NN 1 та 2 до
цієї Інструкції. 1.5. Матеріали, що стосуються порядку вступу до ОРЕ, тексту
Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України
( n0001227-96 ) від 15.11.96. (далі - ДЧОРЕ), іншої інформації
щодо умов участі в ОРЕ повинні бути доступними для ознайомлення
будь-якій особі або організації, яка претендує на вступ до членів
ОРЕ. 1.6. Суб'єкт підприємницької діяльності стає членом ОРЕ з
дати підписання ним ДЧОРЕ ( n0001227-96 ) та виконання процедур,
передбачених даною Інструкцією. 2. Заява про вступ до Оптового ринку електричної енергії
України 2.1. Заява про вступ до ОРЕ (додаток N 1) подається заявником
до Секретаріату Ради у одному примірнику. Заява подається представником заявника. Повноваження осіб
засвідчується в установленому порядку. 2.2. До заяви додаються такі документи: 2.2.1) стислий опис виду діяльності заявника із зазначенням
території, на якій передбачається діяльність у перший місяць, а
надалі - згідно з договорами на постачання електроенергії; 2.2.2) дані про річні обсяги операцій, які заявник передбачає
здійснювати на ОРЕ; 2.2.3) нотаріально засвідчені копії ліцензій НКРЕ на право
здійснення діяльності з виробництва та постачання електричної
енергії - по одному примірнику; 2.2.4) інформація про юридичну адресу та банківські реквізити
заявника, засвідчені підписом першого керівника та печаткою
підприємства (додаток N 2) - у двох примірниках; 2.2.5) протокол погодження з Розпорядником системи
розрахунків обсягів, форм, термінів, засобів передачі даних та
процедур, необхідних для проведення розрахунків згідно з Правилами
Оптового ринку електричної енергії ( n0001227-96 ). В разі відсутності технічних можливостей щодо самостійного
обміну даними, заявник подає до Секретаріату Ради угоду на подання
даних за заявника іншими членами ОРЕ або третьою стороною. Така угода обов'язково погоджується з Розпорядником системи
розрахунків; 2.2.6) погоджена з Розпорядником системи розрахунків довідка
про характер очікуваних операцій на енергоринку (шляхом закупівлі
за готівку, переказових доручень виробників електроенергії,
узгоджених графіків та таке інше). 2.2.7) довідка від НКРЕ про відсутність заборгованості по
сплаті поточної плати за ліцензії. Секретаріат Ради може вимагати від заявника іншу інформацію,
якщо вона об'єктивно необхідна для розгляду заяви про вступ до
ОРЕ. 2.3. Заявник несе відповідальність відповідно до чинного
законодавства за достовірність та повноту даних та інформації, що
подається. 3. Порядок розгляду заяви про вступ до Оптового ринку
електричної енергії 3.1. Після подання заяви про вступ до ОРЕ Секретаріат Ради
проводить її реєстрацію разом з документами, які додаються до неї,
та перевіряє відповідність даних документів до вимог п.2. даної
Інструкції. При виявленні невідповідності поданих заявником даних,
зазначених в Інструкції, Секретаріат Ради протягом тижня з дати
реєстрації заяви направляє заявнику повідомлення про відхилення
заяви та вказує причини відмови. Заявник після врахування
зауважень Секретаріату Ради може знову подати документи про вступ
до ОРЕ. 3.2. Якщо документи подані відповідно до вимог Інструкції, то
заява про вступ до ОРЕ передається на розгляд Ради. Рішення про це в тижневий термін з дати реєстрації
направляється заявнику. 3.3. Секретаріат Ради за сприянням фахівців НДЦ-Енергоринок
України проводить відповідну аналітичну роботу, пов'язану з
передачею заяви та додатків до неї на розгляд Раді. 3.4. Остаточне рішення про прийом заявника до ОРЕ або відмову
в цьому приймається на засіданні Ради протягом 30 днів після
отримання від нього всієї необхідної інформації щодо вступу до
ОРЕ. 3.5. Підстави для відмови у вступі до ОРЕ: а) подані документи містять недостовірні дані, які можуть
впливати на рішення Ради; б) аналітична робота, проведена Секретаріатом Ради разом із
Розпорядником коштів та Розпорядником системи розрахунків з
урахуванням всіх обставин, дає підстави вважати, що заявник не
може забезпечити виконання умов ДЧОРЕ ( n0001227-96 ). 3.6. В разі відмови у вступі до ОРЕ за результатами
голосування членів Ради заявнику в тижневий термін з дня прийняття
рішення направляються: 3.6.1) копія рішення Ради, в якому вказуються результати
розгляду справи по суті та мотиви відмови; 3.6.2) умови, при виконанні яких Рада матиме підстави
узгодити вступ заявника до ОРЕ. 3.7. Рішення Ради щодо відмови у вступі до ОРЕ набуває
чинності, якщо протягом 10 днів воно не було оскаржено (з
одночасним повідомленням про це Ради) до НКРЕ. 3.8. Прийняте рішення не впливає на розгляд наступних заяв. 3.9. Заявнику, у справі якого винесено позитивне рішення Ради
щодо вступу до ОРЕ, Секретаріатом Ради надсилається письмове
повідомлення із зазначенням: - про делегування у 28-денний строк до Секретаріату Ради
призначеної заявником в установленому порядку повноважної особи
для підписання нею від імені заявника Договору між членами
Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада
1996 року ( n0001227-96 ); - про дату початку роботи на ОРЕ; - про розмір авансового платежу, який встановлений Радою в
сумі місячного обсягу очікуваного постачання електроенергії і
вноситься до вказаної у повідомленні дати заявником-ліцензіатом,
який здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом (Незалежний постачальник).
Винятком у питанні несплати авансового платежу можуть бути
Незалежні постачальники, які здійснюють ліцензовану діяльність з
виробництва електричної енергії (якщо вартість електричної
енергії, яку купив Незалежний постачальник електричної енергії на
ОРЕ дорівнює вартості або менше вартості електричної енергії,
проданої ним як виробником на ОРЕ). 3.10. Авансовий платіж вноситься заявником на резервний
субкліринговий рахунок Оптового ринку електричної енергії,
реквізити якого вказуються Секретаріатом Ради у письмовому
повідомленні. 3.11. Якщо заявнику відмовлено у вступі до ОРЕ на законних
підставах, він має право вимагати повернення поданих до
Секретаріату Ради документів згідно з додатками до цієї Інструкції
та додаткової інформації. 4. Розгляд скарг і вирішення спорів 4.1 Спори та скарги третіх сторін стосовно участі у ОРЕ
розглядаються НКРЕ. 4.2. Термін розгляду не повинен перевищувати одного місяця. 5. Облік заявників, які стали членами ОРЕ 5.1. Матеріали діловодства з питань реєстрації членів ОРЕ
ведуться НДЦ-Енергоринок України в облікових справах окремо по
кожному заявнику-ліцензіату. 5.2. Порядок реєстрації поданих документів та зберігання
облікових справ, які складаються з поданих заявником документів та
інформації, а також термін їх зберігання встановлюється згідно з
чинним законодавством. 6. Порядок виходу з членів Оптового ринку електричної енергії 6.1. Суб'єкт підприємницької діяльності перестає бути членом
Оптового ринку електричної енергії: - якщо він виконав п.4.3. ДЧОРЕ ( n0001227-96 ) щодо правил
виходу з членів ОРЕ; - якщо він не працює за умовами ДЧОРЕ ( n0001227-96 ) більше
ніж 6 місяців підряд; - якщо в установленому порядку НКРЕ анульовала ліцензію. 7. Процедурні питання 7.1. Усі рішення Ради з питань, пов'язаних з прийомом до ОРЕ,
припинення участі в ОРЕ, внесення змін та доповнень до цієї
Інструкції приймаються на відкритих засіданнях Ради. 7.2. Засідання Ради є відкритими для присутності всіх
зацікавлених сторін, а також представників громадськості та
засобів масової інформації. 7.3. Секретаріат Ради за 10 днів до дати засідання Ради
повинен надіслати письмове повідомлення про це членам Ради,
Міненерго, Держкоматому та НКРЕ, а також фізичним та юридичним
особам, які внесли пропозиції з вищезазначених питань. Зазначені повідомлення повинні містити інформацію про день,
час і місце проведення засідання та порядок денний. 7.4. Протоколи офіційних засідань Ради стосовно заяв про
вступ до ОРЕ оформлюються в письмовій формі, а всім заявникам
згідно з п.п. 3.7. та 3.10. цієї Інструкції повинні надаватися
відповідні письмові повідомлення. 8. Порядок внесення змін та доповнень до Інструкції про
порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
України суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з
виробництва та постачання електричної енергії 8.1. Внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок
вступу до членів Оптового ринку електричної енергії України
суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва
та постачання електричної енергії, здійснюється лише за умов їх
узгодження з НКРЕ України.
Додаток N 1

до Інструкції про порядок вступу

до членів Оптового ринку електричної

енергії України суб'єктів, які здійснюють

підприємницьку діяльність з виробництва

та постачання електричної енергії

"_____"______________199__р. До Ради Оптового ринку

електричної енергії України
N________________________

Заява

про вступ до Оптового ринку електричної енергії України
Прошу прийняти підприємство (фірму, концерн, асоціацію,
підприємця) ______________________________________________________

(повна назві юридичної/фізичної особи) до членів Оптового ринку електричної енергії України.
Передбачаю здійснювати діяльність на Оптовому ринку з _______ __________________________________________________________________
(виробництва, постачання електроенергії за регульованим __________________________________________________________________
(нерегульованим) тарифом; на території області, району, міста або __________________________________________________________________

окремого об'єкта (вказати його повну назву) Стверджуємо, що надані нами документи містять достовірну
інформацію, ми вивчили положення Договору між членами Оптового
ринку електричної енергії України від 15.11.96. та Додатки до
нього. Зобов'язуюся при прийнятті позитивного рішення Ради щодо даної
заяви виконувати умови згаданого вище Договору та Додатків до
нього, вносити авансову плату за закупівлю електричної енергії
згідно наших заявок та подавати в установлені терміни необхідну
для роботи Розпорядника системи розрахунків та Розпорядника коштів
Оптового ринку електричної енергії України звітність. Зобов'язуюся заздалегідь, але не пізніше ніж у 5-денний
термін, письмово інформувати Секретаріат Ради про зміни наших
поштової або юридичної адреси та банківських реквізитів. До заяви додаються: (назва документу, кількість аркушів та
примірників)
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Наша поштова адреса ______________________________________________

(поштовий індекс, область, місто, вул. N буд., т.д.) Телефони: __________________________________________
Телетайп: __________________________________________
Телекс: ____________________________________________
Факси: _____________________________________________
Банківські реквізити: ____________________________________________1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Наша поштова адреса ______________________________________________

(поштовий індекс, область, місто, вул. N буд., т.д.) Телефони: __________________________________________
Телетайп: __________________________________________
Телекс: ____________________________________________
Факси: _____________________________________________
Банківські реквізити: ____________________________________________ (повна назва установи банку або його філії, поштова адреса
__________________________________________________________________

установи банку, розрахунковий рахунок. МФВ) Ідентифікаційний код підприємства: _______________________________ __________________________________________________________________
(підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової юридичної

особи або громадянина-підприємця)
М.П.
__________________________________________________________________

установи банку, розрахунковий рахунок. МФВ) Ідентифікаційний код підприємства: _______________________________ __________________________________________________________________
(підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової юридичної

особи або громадянина-підприємця)
М.П.
Додаток N 2 до

Інструкції про порядок вступу до

членів Оптового ринку електричної енергії

України суб'єктів, які здійснюють

підприємницьку діяльність з виробництва

та постачання електричної енергії
Доповнення до додатку 1

Договір між Членами Оптового ринку

електричної енергії України 15 листопада 1996 р.

( n0001227-96 )
1. Юридична адреса.
------------------------------------------------------------------ |1. Повне найменування | | |організації | | |------------------------------+---------------------------------| |2. 1-й керівник | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Поштовий індекс | | |------------------------------+---------------------------------| |4. Місто (область) | | |------------------------------+---------------------------------| |5. Вул., буд., і т.д. | | |------------------------------+---------------------------------| |6. N аб. пошт./скр. | | |------------------------------+---------------------------------| |7. Телефон | | |------------------------------+---------------------------------| |8. Факс | | |------------------------------+---------------------------------| |9. Телетайп | | |------------------------------+---------------------------------| |10. Примітка | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |1. Повне найменування | | |організації | | |------------------------------+---------------------------------| |2. 1-й керівник | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Поштовий індекс | | |------------------------------+---------------------------------| |4. Місто (область) | | |------------------------------+---------------------------------| |5. Вул., буд., і т.д. | | |------------------------------+---------------------------------| |6. N аб. пошт./скр. | | |------------------------------+---------------------------------| |7. Телефон | | |------------------------------+---------------------------------| |8. Факс | | |------------------------------+---------------------------------| |9. Телетайп | | |------------------------------+---------------------------------| |10. Примітка | | ------------------------------------------------------------------ 2. Банківські реквізити.
------------------------------------------------------------------ |1. N Розр./рахунку | | |------------------------------+---------------------------------| |2. Найменування банку | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Найменування філії | | |банку | | |------------------------------+---------------------------------| |4. Поштова адреса | | |банку | | |------------------------------+---------------------------------| |5. Ключ (МФО) | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |1. N Транз. рахунку | | |------------------------------+---------------------------------| |2. Найменування банку | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Найменування філії | | |банку | | |------------------------------+---------------------------------| |4. Поштова адреса | | |банку | | |------------------------------+---------------------------------| |5. Ключ (МФО) | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |1. N Розр./рахунку | | |------------------------------+---------------------------------| |2. Найменування банку | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Найменування філії | | |банку | | |------------------------------+---------------------------------| |4. Поштова адреса | | |банку | | |------------------------------+---------------------------------| |5. Ключ (МФО) | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |1. N Транз. рахунку | | |------------------------------+---------------------------------| |2. Найменування банку | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Найменування філії | | |банку | | |------------------------------+---------------------------------| |4. Поштова адреса | | |банку | | |------------------------------+---------------------------------| |5. Ключ (МФО) | | ------------------------------------------------------------------ 3. Ліцензії.
------------------------------------------------------------------ |1. N Ліцензії | | |------------------------------+---------------------------------| |2. Дата видачі | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Вид діяльності | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |1. N Ліцензії | | |------------------------------+---------------------------------| |2. Дата видачі | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Вид діяльності | | ------------------------------------------------------------------ 4. ЗКПО.
------------------------------------------------------------------ |1. ЗКПО | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |1. ЗКПО | | ------------------------------------------------------------------ 5. ПДВ.
------------------------------------------------------------------ |1. Індивідуальний податковий N юридичної | | |особи (платника ПДВ) | | |------------------------------------------+---------------------| |2. N свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ| | ------------------------------------------------------------------ ____________________ _____________________ _____________________
(відбиток печатки (особистий підпис (прізвище та ім'я по
підприємстві) першого керівника) батькові) _____________________ _____________________

(особистий підпис (прізвище та ім'я по

Головного бухгалтера) батькові)
------------------------------------------------------------------ |1. Індивідуальний податковий N юридичної | | |особи (платника ПДВ) | | |------------------------------------------+---------------------| |2. N свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ| | ------------------------------------------------------------------ ____________________ _____________________ _____________________
(відбиток печатки (особистий підпис (прізвище та ім'я по
підприємстві) першого керівника) батькові) _____________________ _____________________

(особистий підпис (прізвище та ім'я по

Головного бухгалтера) батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: