open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.04.2001 N 15

Про затвердження Положення про виконавчу

дирекцію Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України
{ Щодо змін додатково див. Постанову Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань

N 42 ( v0042583-05 ) від 25.10.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

N 43 ( v0043583-05 ) від 25.10.2005

N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007

N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010

N 58 ( v0058583-12 ) від 25.12.2012 }

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (додається).
Голова С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 15

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчу дирекцію Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

1. Загальні положення
1.1. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - виконавча дирекція Фонду) є постійно діючим
виконавчим органом правління Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд), що здійснює реалізацію завдань та основних
принципів страхування від нещасного випадку.
1.2. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її
управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення.
Робочі органи виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами,
мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням, і реалізують завдання та
основні принципи страхування від нещасного випадку у відповідній
адміністративно-територіальній одиниці. { Пункт 1.2 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від
27.04.2007 }
1.3. Виконавча дирекція Фонду є підзвітною правлінню Фонду,
проводить свою діяльність від імені Фонду у межах та в порядку,
визначених його Статутом і цим Положенням.
1.4. Виконавча дирекція Фонду організовує та забезпечу
виконання рішень правління Фонду і наглядової ради Фонду, здійснює
виконавчо-розпорядчу діяльність, що ґрунтується на принципах
верховенства права, законності та гласності.
1.5. Виконавча дирекція Фонду в межах своїх повноважень
видає накази та інші нормативні документи, які є обов'язковими для
виконання структурними підрозділами виконавчої дирекції Фонду та
її робочими органами. { Пункт 1.5 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007 }
1.6. Виконавча дирекція Фонду в своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), іншими
законодавчими та нормативно-правовими актами, що регламентують
функціонування системи соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання (далі -
страхування від нещасного випадку), а також Статутом Фонду, цим
Положенням і рішеннями правління Фонду.
2. Основні завдання виконавчої дирекції Фонду
2.1. Основними завданнями виконавчої дирекції Фонду є: - забезпечення дотримання положень Конституції України та
вимог чинного законодавства, інших нормативно-правових актів у
сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що
спричинили втрату працездатності; - виконання завдань та основних принципів страхування від
нещасного випадку, а також обов'язків, пов'язаних з координацією
страхової діяльності; - забезпечення виконання рішень правління Фонду; - забезпечення дотримання процедури страхування працівників і
ведення страховиком обліку відомостей Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
отриманих від Пенсійного фонду України у порядку, визначеному
законом, та обліку показників для визначення класу професійного
ризику виробництва; { Абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 45
( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } - акумулювання страхових внесків, визначення умов, орядку обслуговування і гарантій збереження коштів Фонду, що
формуються за рахунок джерел фінансування, визначених статтею 46
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 );
{ Абзац шостий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від
30.11.2010 } - здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним
випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної
умовами праці; - забезпечення своєчасного та в повному обсязі відшкодування
шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров'я або в
разі його смерті, здійснення страхових виплат особам, які
перебували на його утриманні; - фінансування страхових виплат, соціальних послуг і
профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від
нещасного випадку; - ведення бухгалтерського обліку, звітності, іншої
документації, що стосується страхової діяльності; - підготовка документів і проектів рішень правління та
наглядової ради Фонду, що вносяться на їх розгляд; організація
проведення засідань правління та наглядової ради Фонду; - матеріально-технічне забезпечення діяльності Фонду.
2.2. Виконавча дирекція Фонду здійснює керівництво робочими
органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, контроль за їх діяльністю щодо виконання ними завдань
та основних принципів страхування від нещасного випадку у
відповідній адміністративно-територіальній одиниці, рішень
правління Фонду.
2.3. Виконавча дирекція Фонду здійснює управління соціальним
страхуванням від нещасних випадків на виробництві шляхом
проведення виконавчо-розпорядчої діяльності, яка передбачає
забезпечення виконання рішень правління Фонду, видання наказів
щодо планування, збору, акумулювання та обліку страхових внесків,
забезпечення в повному обсязі реалізації завдань цього виду
соціального страхування, які належать до компетенції виконавчої
дирекції Фонду.
3. Повноваження виконавчої дирекції Фонду
3.1. У сфері здійснення процедури страхування та координації
страхової діяльності: 1) веде облік показників для визначення класу професійного
ризику виробництва; Підпункт 1 пункту 3.1 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 2) веде облік потерпілих на виробництві внаслідок нещасних
випадків та професійних захворювань, а також членів сімей
потерпілих, яким у разі смерті застрахованого здійснюються
страхові виплати; Підпункт 2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 3) організує укладення угод з лікувально-профілактичними
закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на
виробництві; 4) співпрацює з фондами з інших видів соціального страхування
щодо відшкодування витрат, понесених ними у зв'язку з матеріальним
забезпеченням потерпілих внаслідок нещасного випадку на
виробництві; 5) вирішує в установленому порядку питання про визнання в
окремих випадках страховим випадком захворювання, не внесеного до
переліку професійних захворювань; 6) забезпечує дотримання встановленої законом процедури
страхування працівників і ведення обліку відомостей Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,
отриманих від Пенсійного фонду України у порядку, визначеному
законом; Підпункт 6 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 7) порушує питання про відповідальність посадових осіб
робочих органів виконавчої дирекції за невиконання або неналежне
виконання умов страхування та осіб, які надають соціальні послуги; 8) забезпечує дотримання вимог, передбачених законодавством
про інформацію, у процесі збирання, зберігання, використання та
поширення інформації у сфері страхування від нещасного випадку; 9) забезпечує роз'яснення через засоби масової інформації
передбачених законодавством прав та обов'язків суб'єктів
страхування від нещасних випадків; 10) надає страхувальникам і застрахованим консультації з
питань страхування від нещасного випадку на виробництві; 11) забезпечує дотримання вимог законодавства щодо участі
представників Фонду під час встановлення медико-соціальною
експертною комісією ступеня втрати працездатності і розслідування
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 12) представляє інтереси страховика в органах державної
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування і судах; 13) органи Фонду соціального страхування від нещасних
випадків мають право: одержувати від страхувальників і осіб, які добровільно
застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються
використання коштів загальнообов'язкового державного соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, проводити
перевірку правильності складання цих документів і нарахування сум
страхових виплат; проводити перевірки підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання,
щодо достовірності поданих ними відомостей про види економічної
діяльності (у тому числі основний) для віднесення страхувальника
до класу професійного ризику виробництва та дотримання ними
порядку використання страхових коштів, перерахованих Фондом на
фінансування заходів, передбачених статтею 25 Закону ( 1105-14 ),
а також отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій
формі) з питань, що виникають під час перевірки; вимагати від керівників та інших посадових осіб
страхувальників усунення порушень законодавства про страхування
від нещасного випадку на виробництві; застосовувати до порушників
фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи відповідно
до закону; користуватися в установленому порядку відомостями Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; відносити страхувальника до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності; здійснювати інші функції, передбачені законодавством. Пункт 3.1 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007; в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 45
( v0045583-10 ) від 30.11.2010 }
3.2. У сфері профілактики нещасних випадків і професійних
захворювань: 1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у
створенні та реалізації ними ефективної системи управління
охороною праці; 2) бере участь: разом із представниками профспілок та їх об'єднань, об'єднань
роботодавців у розробленні центральними і місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також у
їх реалізації; у навчанні та підвищенні рівня знань працівників, до
функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань з
охорони праці; у розробленні органами державної і виконавчої влади законів
та інших нормативно-правових актів про охорону праці та щодо
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань; у вирішенні питань щодо актуальності та ефективності
розроблення і виробництва сучасних засобів індивідуального захисту
працюючих, необхідності здійснення наукових досліджень у сфері
охорони та медицини праці; 3) веде пропаганду безпечних умов виробництва, організовує
створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач,
розповсюдження нормативних актів, спеціальної літератури з питань
страхування від нещасного випадку та охорони праці тощо; 4) надає підприємствам, установам і організаціям на
безповоротній основі фінансову допомогу для розв'язання особливо
гострих проблем з охорони праці; 5) через страхових експертів забезпечує виконання статутних
функцій та обов'язків Фонду, спрямованих на запобігання нещасним
випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної
умовами праці; 6) виконує інші профілактичні роботи.
3.3. У сфері медичної, професійної та соціальної
реабілітації: 1) сприяє створенню умов для своєчасного надання
кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі
настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі виникнення
потреби в його госпіталізації, ранній діагностиці професійного
захворювання; 2) надає методологічну та консультативно-правову допомогу
робочим органам виконавчої дирекції Фонду з метою забезпечення
виконання ними статутних завдань Фонду з питань надання
медико-соціальних послуг потерпілим від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань; 3) разом із відповідними службами охорони здоров'я забезпечує
потерпілих у повному обсязі постійно доступною, раціонально
організованою медичною допомогою відповідно до затвердженого
правлінням Фонду бюджету; 4) контролює організацію робочими органами виконавчої
дирекції Фонду цілеспрямованого та ефективного лікування
потерпілих в лікувально-профілактичних закладах з метою
якнайшвидшого відновлення їх здоров'я; 5) контролює забезпечення робочими органами виконавчої
дирекції Фонду потерпілих необхідними лікарськими засобами,
виробами медичного призначення, протезами, ортопедичними,
коригуючими виробами, спеціальними засобами пересування,
окулярами, слуховими апаратами, зубопротезуванням (за винятком
протезування з дорогоцінних металів), необхідними видами догляду
тощо; 6) організовує забезпечення потерпілих путівками на
санаторно-курортне лікування; 7) розробляє та реалізує заходи щодо залучення інвалідів до
активної участі у громадському житті, забезпечує проведення
навчання та перекваліфікації потерпілих.
3.4. У сфері відшкодування потерпілим матеріальної шкоди: 1) забезпечує своєчасне та в повному обсязі відшкодування
шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров'я, а в разі
його смерті - здійснення передбачених Законом страхових виплат
особам, які перебували на його утриманні або мали на день смерті
право на одержання від нього такого утримання; здійснює контроль
за правомірністю відшкодування потерпілим робочими органами
виконавчої дирекції Фонду матеріальної шкоди; { Підпункт 1 пункту
3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007 }
{ Підпункт 2 пункту 3.4 виключено на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007 }
3) забезпечує дотримання робочими органами виконавчої
дирекції порядку при здійсненні страхових виплат потерпілому під
час його професійної реабілітації; 4) забезпечує дотримання установленого законодавством та
іншими нормативно-правовими актами порядку придбання та передачі
для потерпілого автомобіля і компенсації вартості запасних частин
до нього, пального, а також ремонту і технічного обслуговування та
навчання керуванню автомобілем. { Підпункт 4 пункту 3.4 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від
27.04.2007 } Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 }
3.5. У сфері фінансування страхування від нещасного випадку: 1) забезпечує акумулювання страхових внесків, формування і
витрачання страхових коштів з врахуванням принципу солідарності;
{ Підпункт 1 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 1-1) щорічно готує та подає на розгляд правління Фонду
пропозиції щодо галузевих тарифів (внесків) на соціальне
страхування від нещасного випадку; { Пункт 3.5 доповнено
підпунктом 1-1 згідно з Постановою Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007 } 2) щорічно складає і до 1 березня подає на розгляд правління
Фонду звіт про страхову діяльність, стан охорони праці в народному
господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві,
використання страхових коштів; 3) в порядку, визначеному правлінням Фонду, та на підставі
основних макропоказників економічного та соціального розвитку
України на наступний бюджетний рік, аналізу виконання бюджету
Фонду у поточному році та використання коштів на забезпечення
основних напрямів діяльності Фонду визначає загальний рівень
доходів та видатків бюджету і готує проект бюджету Фонду на
наступний рік;

{ Підпункт 4 пункту 3.5 виключено на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 }

5) проводить розрахунки страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності; Підпункт 5 пункту 3.5 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 6) готує необхідні матеріали для розгляду постійними
комісіями правління Фонду; 7) організовує та контролює виконання річної програми робіт і
бюджету на плановий рік Фонду безпосередньо і через свої робочі
органи.
3.6. У сфері контролю за діяльністю робочих органів
виконавчої дирекції Фонду: 1) спрямовує, координує та контролює діяльність робочих
органів виконавчої дирекції Фонду щодо: додержання вимог законодавства про страхування від нещасного
випадку при проведенні усіх видів страхових виплат і наданні
соціальних послуг застрахованим та особам, які перебувають на їх
утриманні, здійсненні профілактики нещасних випадків; ведення обліку відомостей Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
отриманих від Пенсійного фонду України у порядку, визначеному
законом; { Абзац третій підпункту 1 пункту 3.6 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від
30.11.2010 } ведення обліку показників для визначення класу професійного
ризику виробництва; { Підпункт 1 пункту 3.6 доповнено абзацом
четвертим згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 45
( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } ведення обліку потерпілих; { Абзац п'ятий підпункту 1
пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } повного та своєчасного надходження до Фонду коштів, за
рахунок яких здійснюється фінансування Фонду; { Абзац шостий
підпункту 1 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } обліку коштів Фонду, ведення статистичної та бухгалтерської
звітності; правильності призначення та здійснення страхових виплат і
надання соціальних послуг, забезпечення умов для медичної,
професійної та соціальної реабілітації; належного зберігання справ потерпілих, майна та інших
матеріальних цінностей, закріплених за робочим органом, цільового
використання коштів; 2) здійснює контроль за своєчасним розглядом справ про
страхові виплати; правомірністю відмови та припинення проведення
страхових виплат і надання соціальних послуг; дотриманням строків
проведення страхових виплат і порядку здійснення страхових виплат
у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах;
зберіганням справ про страхові виплати; 3) здійснює контроль за виконанням страховими експертами з
охорони праці обов'язків, передбачених Положенням про службу
страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань
( v0024583-01 ); 4) здійснює контроль за цільовим використанням коштів,
передбачених бюджетом Фонду на виконання статутних завдань. 5) затверджує структуру своїх лікувально-профілактичних та
навчальних закладів, навчально-інформаційних центрів, видавництва.
{ Підпункт 5 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007 }
3.7. У сфері матеріально-технічного забезпечення діяльності
Фонду: 1) у межах затвердженого правлінням бюджету Фонду здійснює
матеріально-технічне забезпечення роботи наглядової ради та
правління Фонду; { Підпункт 1 пункту 3.7 в редакції Постанови
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007 } 2) вирішує питання щодо будівництва або придбання службових і
виробничих приміщень, транспортних засобів, створення робочих
місць та їх обладнання; 3) приймає у власність майно, передане іншими власниками; 4) порушує перед правлінням Фонду питання щодо створення
власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, а
також навчальних закладів для навчання та перекваліфікації
потерпілих від нещасних випадків на виробництві.
4. Права та обов'язки виконавчої дирекції Фонду
4.1. Виконавча дирекція, здійснюючи безпосереднє управління
Фондом та свою діяльність від імені Фонду з метою виконання рішень
правління, у межах своєї компетенції видає накази, інші нормативні
документи, спрямовані на врегулювання трудових і цивільно-правових
відносин, пов'язаних з реалізацією повноважень виконавчої
дирекції.
4.2. Накази виконавчої дирекції є обов'язковими для виконання
структурними підрозділами, робочими органами та їх працівниками.
4.3. Накази та нормативні документи виконавчої дирекції Фонду
можуть бути скасовані за рішенням правління Фонду, наглядової ради
Фонду, органів, що здійснюють державний нагляд у сфері страхування
від нещасного випадку.
4.4. Виконавча дирекція Фонду має право: 1) в установленому порядку одержувати від робочих органів
виконавчої дирекції Фонду інформацію про їх діяльність,
заслуховувати звіти керівників робочих органів виконавчої дирекції
Фонду з питань виконання робочими органами статутних завдань
Фонду; 2) одержувати від керівників робочих органів, а у разі
необхідності і від посадових осіб підприємств та осіб, які
добровільно застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що
стосуються використання коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
проводити перевірку правильності складання цих документів та
нарахування сум страхових виплат; Підпункт 2 пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 3) вимагати від керівників робочих органів виконавчої
дирекції а в окремих випадках і від посадових осіб підприємств та
осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, усунення порушень
законодавства про страхування від нещасного випадку на
виробництві; застосовувати до порушників фінансові санкції та
накладати адміністративні штрафи відповідно до закону; Підпункт 3 пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 4) залучати на договірних засадах наукові установи, вчених і
спеціалістів, створювати консультативні групи для розробки
документів за конкретним напрямом діяльності Фонду; 5) скасовувати своїм наказом рішення робочих органів
виконавчої дирекції Фонду, що суперечать законам України,
постановам правління Фонду, наказам виконавчої дирекції Фонду,
іншим законодавчим і нормативно-правовим актам; 6) одержувати кредити у банківських установах за погодженням
з правлінням Фонду.
4.5. Виконавча дирекція Фонду зобов'язана: 1) забезпечувати підготовку матеріалів і проектів рішень з
питань, що вносяться на розгляд правління та наглядової ради
Фонду; 2) забезпечувати попередній розгляд постійними комісіями
правління Фонду матеріалів і проектів рішень, що вносяться на
розгляд правління Фонду; 3) здійснювати документальне забезпечення діяльності
правління та наглядової ради Фонду; 4) проводити в порядку, визначеному чинним законодавством,
планові та позапланові виїзні перевірки діяльності робочих органів
виконавчої дирекції щодо виконання ними завдань страхування від
нещасних випадків, збору страхових внесків і страхових коштів; 5) визначати порядок участі робочих органів виконавчої
дирекції Фонду у виконанні програми робіт Фонду, інших заходів у
сфері страхування від нещасного випадку; 6) забезпечувати розроблення та впровадження автоматизованих
робочих місць працівників виконавчої дирекції Фонду, автоматизацію
процесу опрацювання, зберігання та передачі інформації в сфері
страхування від нещасного випадку, створення єдиної системи
інтегрованого обліку страхувальників, їх страхового внеску та
витрат на відшкодування шкоди потерпілим за підприємствами, які
спричинили чи заподіяли шкоду працівникові; 7) розглядати та узагальнювати пропозиції робочих органів
виконавчої дирекції Фонду, що потребують вирішення у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування; 8) за результатами ревізій і перевірок роботи вживати
необхідних заходів для усунення виявлених порушень.
5. Організація діяльності виконавчої дирекції Фонду
5.1. Виконавчу дирекцію Фонду очолює директор, який
призначається на посаду та звільняється з посади правлінням Фонду. Директор виконавчої дирекції має заступників, які
призначаються на посади та звільняються з посад правлінням Фонду.
5.2. Директор виконавчої дирекції: 1) керує діяльністю виконавчої дирекції Фонду, спрямовує її
на виконання річної програми робіт і бюджету на плановий рік
Фонду, затверджених правлінням Фонду, завдань страхування від
нещасного випадку на виробництві, покладених на виконавчу дирекцію
Фонду; 2) самостійно вирішує питання повсякденної діяльності Фонду,
за винятком тих, що віднесені Статутом Фонду до компетенції
правління Фонду; 3) розпоряджається коштами в межах затвердженого правлінням
Фонду бюджету та майном Фонду (крім нерухомого майна); 4) діє від імені Фонду у порядку та у межах повноважень,
передбачених Законом, Статутом Фонду і цим Положенням; без
довіреності представляє Фонд в органах державної влади, установах
та організаціях, у тому числі міжнародних; 5) вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази
Фонду, забезпечує здійснення контролю за належним зберіганням
матеріальних цінностей у виконавчій дирекції Фонду та її робочих
органах; 6) укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків рахунки в національній та іноземній валюті; 7) взаємодіє у питаннях, що належать до компетенції Фонду, з
органами державної влади, центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, організаціями профспілок і роботодавців, їх
об'єднаннями, об'єднаннями громадян, фондами з інших видів
соціального страхування; 8) організовує підготовку матеріалів і проектів рішень
правління та наглядової ради Фонду, документальне забезпечення
діяльності правління Фонду та наглядової ради Фонду; 9) бере участь у роботі правління Фонду з правом дорадчого
голосу; 10) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення системи
страхування від нещасного випадку; 11) вносить на розгляд правління Фонду пропозиції про
створення, реорганізацію чи ліквідацію структурних підрозділів
виконавчої дирекції Фонду, внесення змін до структури виконавчої
дирекції, граничної чисельності працівників, їх посадових окладів,
адміністративно-господарських витрат Фонду; { Підпункт 11 пункту
5.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 23 ( v0023583-07 ) від 27.04.2007 } 12) вносить на розгляд правління Фонду пропозиції щодо
кандидатур на посади заступників директора виконавчої дирекції
Фонду; 13) затверджує штатний розпис виконавчої дирекції Фонду,
штатні розписи управлінь виконавчої дирекції в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та погоджує
штатні розписи відділень виконавчої дирекції в районах і містах
обласного значення; 14) здійснює розподіл обов'язків щодо організації роботи
виконавчої дирекції Фонду між заступниками директора виконавчої
дирекції, визначає ступінь їх відповідальності; 15) призначає на посади та звільняє в установленому порядку з
посад працівників виконавчої дирекції; 16) для підготовки пропозицій про вирішення окремих питань
діяльності Фонду, розроблення проектів рішень, виконання окремих
доручень правління і наглядової ради Фонду чи органів, які
здійснюють державний нагляд у сфері страхування від нещасного
випадку, може створювати тимчасові комісії, інші робочі та
консультативні органи; 17) з метою визначення повноважень структурних підрозділів і
функціональних обов'язків посадових осіб виконавчої дирекції Фонду
затверджує положення про ці структурні підрозділи та посадові
інструкції працівників цих підрозділів; Підпункт 17 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 18) за погодженням з правлінням Фонду призначає на посади
начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, начальників відділень
виконавчої дирекції Фонду; 19) призначає керівників регіональних
лікувально-профілактичних закладів, навчально-інформаційних
центрів, видавництва за погодженням з начальниками відповідних
управлінь виконавчої дирекції Фонду; 20) затверджує положення про управління виконавчої дирекції
Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі; Підпункт 20 пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 } 21) у разі неналежного виконання керівником робочого органу
виконавчої дирекції Фонду покладених на нього обов'язків притягає
його до дисциплінарної відповідальності; 22) приймає відповідно до Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) рішення про звільнення з посади за власним бажанням
заступника директора виконавчої дирекції Фонду у разі, коли
проміжок часу до наступного засідання правління перевищує строк
попередження про звільнення за власним бажанням; 23) вживає заходів дисциплінарного впливу до керівників
робочих органів виконавчої дирекції Фонду та працівників
виконавчої дирекції Фонду; Частина 23 підпункту 5.2 пункту 5 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 58 ( v0058583-12 ) від 25.12.2012N 58
( v0058583-12 ) від 25.12.2012 } 24) застосовує заходи дисциплінарного впливу у виді
оголошення догани до заступників директора виконавчої дирекції
Фонду; Частина 24 підпункту 5.2 пункту 5 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 58 ( v0058583-12 ) від 25.12.2012N 58
( v0058583-12 ) від 25.12.2012 } 25) у разі прийняття робочим органом виконавчої дирекції
Фонду рішення, що суперечить законам України, постановам правління
Фонду наказам виконавчої дирекції Фонду, іншим законодавчим і
нормативно-правовим актам, скасовує його; 26) щорічно, а також на вимогу правління Фонду звітує перед
ним про діяльність виконавчої дирекції Фонду; 27) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
5.3. Директор виконавчої дирекції Фонду несе відповідальність
перед правлінням Фонду за діяльність виконавчої дирекції Фонду в
цілому, а також за виконання завдань Фонду, передбачених Статутом.
5.4. Заступники директора виконавчої дирекції Фонду: 1) визначають методи забезпечення реалізації річної програми
робіт і бюджету на плановий рік Фонду у закріплених за ними
напрямах діяльності виконавчої дирекції Фонду; 2) згідно з розподілом повноважень спрямовують, координують і
контролюють діяльність робочих органів виконавчої дирекції Фонду,
а також управлінь та самостійних відділів виконавчої дирекції
Фонду щодо виконання завдань, визначених річною програмою робіт і
бюджету на плановий рік Фонду, дають їм обов'язкові до виконання
доручення та вказівки; 3) забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію
виконавчої дирекції Фонду з правлінням і наглядовою радою Фонду,
органами, що здійснюють державний нагляд у сфері страхування від
нещасного випадку; 4) попередньо розглядають і погоджують шляхом візування
проекти наказів виконавчої дирекції Фонду, інших документів
нормативного характеру, вживають заходів для вдосконалення роботи
структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду та її робочих
органів щодо реалізації завдань страхування від нещасного випадку; 5) організовують згідно з розподілом повноважень: професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників
виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, узагальнюють і
поширюють ефективні форми і методи цієї роботи; підготовку проектів документів, що вносяться на розгляд
правління Фонду, виконання прийнятих ним рішень; розробку та
затвердження в установленому порядку державної статистичної
звітності про страхування від нещасного випадку, внесення у разі
необхідності змін до неї; розгляд звернень страхувальників і застрахованих до Фонду,
узагальнення цих звернень з метою використання пропозицій, які
містяться в них, у поліпшенні діяльності виконавчої дирекції
Фонду; захист прав і законних інтересів потерпілих щодо отримання
ними страхових виплат і соціальних послуг;

{ Підпункт 6 пункту 5.4 виключено на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 45 ( v0045583-10 ) від 30.11.2010 }

7) виконують інші повноваження, визначені рішеннями правління
Фонду та директора виконавчої дирекції Фонду; 8) у разі відсутності директора виконавчої дирекції Фонду чи
неможливості виконання ним своїх обов'язків один з його
заступників виконує обов'язки директора виконавчої дирекції Фонду
на підставі наказу виконавчої дирекції Фонду або рішення правління
Фонду; 9) заступники директора виконавчої дирекції Фонду несуть
відповідальність перед правлінням Фонду та директором виконавчої
дирекції Фонду за стан справ у закріплених за ними напрямах
діяльності.
6. Соціальне забезпечення

працівників виконавчої дирекції Фонду
6.1. Оплата праці працівників виконавчої дирекції Фонду
здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду.
6.2. Умови оплати праці працівників виконавчої дирекції
Фонду, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат, премій і
матеріальної допомоги визначаються Положенням про умови оплати
праці працівників виконавчої дирекції Фонду, що затверджується
правлінням Фонду за погодженням з Міністерством фінансів і
Міністерством праці та соціальної політики.
6.3. Працівникам виконавчої дирекції Фонду надаються щорічні
відпустки та призначаються пенсії за віком відповідно до
законодавства.
6.4. Для працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих
органів, які потребують в установленому чинним законодавством
порядку поліпшення житлових умов, придбається житло, кошти на яке
передбачаються бюджетом Фонду, що погоджується і затверджується в
установленому порядку.
6.5. Директор виконавчої дирекції Фонду та його заступники
для виконання своїх повноважень забезпечуються службовими
автомобілями. Положення в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 43
( v0043583-05 ) від 25.10.2005 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: