open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.01.2010 N 15
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 681 ( v0681555-10 ) від 25.10.2010 }
Про затвердження нової редакції Положення

про постійно діючий комітет з конкурсних торгів

Міністерства аграрної політики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 544 ( v0544555-10 ) від 06.09.2010 }

{ У тексті Наказу слова та цифри "постанова Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2008 року N 274 ( 274-2008-п ) "Про
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти", "тендерний комітет", "тендерна документація",
"тендерна пропозиція", вжиті в усіх відмінках, замінено
відповідно словами і цифрами "Закон України "Про здійснення
державних закупівель" ( 2289-17 ), "комітет з конкурсних
торгів", "документація конкурсних торгів", "пропозиція
конкурсних торгів" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 544 ( v0544555-10 ) від
06.09.2010 }

На виконання Закону України "Про здійснення державних
закупівель" ( 2289-17 ) (із змінами), наказу Міністерства
економіки України від 20.05.2009 року N 470 ( z0740-09 ) "Про
затвердження Типового положення про тендерний комітет" та з метою
проведення якісних та своєчасних робіт з використання виділених
бюджетних коштів на потреби Міністерства аграрної політики України
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики
України від 07.11.2006 N 651 ( v0651555-06 ) "Про постійно діючий
тендерний комітет Міністерства аграрної політики України",
затвердивши нову редакцію Положення про постійно діючий комітет з
конкурсних торгів, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

21.01.2010 N 15

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючий комітет з конкурсних торгів

Міністерства аграрної політики України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні функції, права, обов'язки,
організацію діяльності та відповідальність постійно діючого
комітету з конкурсних торгів Міністерства аграрної політики
України (далі - комітет з конкурсних торгів) щодо підготовки та
проведення торгів (тендерів) на закупівлю Міністерством аграрної
політики України (далі - Замовник) товарів, робіт і послуг за
державні кошти (далі - закупівля).
1.2. У своїй діяльності комітет з конкурсних торгів керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (із змінами), іншими
нормативно-правовими актами з питань закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти, Положенням про Міністерство аграрної
політики України ( 1541-2006-п ), а також цим Положенням.
1.3. Комітет з конкурсних торгів - група спеціалістів, в
кількості не менше 5 осіб, Міністерства аграрної політики України
призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі. Склад комітету з конкурсних торгів та Положення про нього
затверджуються рішенням замовника. До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити
посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі,
посадові особи об'єднань підприємств, їх представники і близькі
родичі. Членами комітету з конкурсних торгів можуть бути призначені
посадові особи із структурних підрозділів замовника. Зміни до складу комітету з конкурсних торгів вносяться за
поданням голови комітету з конкурсних торгів та затверджуються
рішенням замовника.
1.4. Формою роботи комітету з конкурсних торгів є засідання,
які проводяться за потреби.
1.5. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів
здійснює його голова, на посаду якого призначають одного із
заступників Міністра.
1.6. Для оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників можуть
залучатися відповідні експерти, рекомендації яких можуть бути
використані під час визначення переможця торгів. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така потреба,
зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, що
мають складний або спеціалізований характер, до роботи комітету з
конкурсних торгів можуть залучатися відповідно до законодавства
незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи комітету
з конкурсних торгів на договірних засадах відповідно до
законодавства, не можуть бути його членами і не несуть
відповідальності за рішення, дії або бездіяльність комітету з
конкурсних торгів та службових осіб замовника, учасника чи інших
осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також
за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює
його голова, який призначається рішенням замовника та є особою, що
має право на підписання договорів про закупівлю. Голова комітету з конкурсних торгів організовує його роботу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
комітет з конкурсних торгів функцій. Голова комітету з конкурсних торгів призначає заступника
(заступників) голови, відповідального секретаря та визначає
функції кожного члена комітету з конкурсних торгів. У разі відсутності голови комітету з конкурсних торгів його
обов'язки виконує заступник голови комітету з конкурсних торгів
(якщо призначено кількох заступників голови комітету з конкурсних
торгів, то він повинен визначити серед них виконуючого обов'язки
голови комітету з конкурсних торгів на період своєї відсутності). За рішенням голови комітету з конкурсних торгів можуть
створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів
структурних підрозділів замовника для надання консультацій при
вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель,
зокрема для оцінки пропозицій конкурсних торгів. Робоча група з членів комітету з конкурсних торгів в складі
не менше трьох осіб може призначатися головою комітету з
конкурсних торгів для розкриття пропозицій конкурсних торгів
учасників процедур закупівель. При розкритті пропозицій конкурсних
торгів робочою групою протокол про розкриття пропозицій конкурсних
торгів підписують члени робочої групи. На засіданнях комітету з конкурсних торгів підлягають
розгляду такі питання: розподіл функцій окремих його робочих груп; планування здійснення процедур закупівель; проведення процедур закупівель і попередньої кваліфікації
відповідно до законодавства; розгляд скарг; інші питання відповідно до Положення.
1.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях
комітету з конкурсних торгів, приймаються простою більшістю
голосів від кворуму, який становить 8 осіб. У разі рівного
розподілу голосів, голос голови комітету з конкурсних торгів (або
головуючого) є вирішальним.
1.8. Рішення комітету з конкурсних торгів оформлюється
протоколом, який підписується всіма членами комітету з конкурсних
торгів, що брали участь у засіданні.
2. Основні завдання комітету з конкурсних торгів
2.1. Організація процедур закупівель товарів, робіт і послуг
з метою підвищення ефективності державних закупівель,
раціонального використання коштів, запобігання економічним
зловживанням, а також необґрунтованому завищенню цін.
2.2. Забезпечення прозорості процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти.
2.3. Забезпечення дотримання процедур проведення торгів,
вибору переможця на основі критеріїв, які мають бути застосовані
для його визначення.
2.4. Запобігання вчиненню дискримінаційних дій до учасників
процедур закупівель в процесі організації торгів.
2.5. Прийняття рішень в межах повноважень комітету з
конкурсних торгів, що не суперечать чинному законодавству.
3. Головні функції комітету з конкурсних торгів
3.1. Комітет з конкурсних торгів відповідає за організацію
процедур державних закупівель товарів, робіт і послуг на всіх
етапах їх проведення. У процесі роботи комітет з конкурсних торгів
забезпечує реалізацію таких функцій: планування здійснення процедур закупівель; вибір процедури закупівлі відповідно до вимог законодавства у
сфері закупівель; оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно
до вимог Положення; підготовка, затвердження та надання особам, що виявили намір
взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації),
необхідної для проведення процедур закупівель (попередньої
кваліфікації) документації; надання роз'яснень особам, що виявили намір взяти участь у
процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), щодо змісту
документації конкурсних торгів у разі отримання від останніх
відповідних запитів; визначення необхідності застосування та проведення
попередньої кваліфікації; організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій
конкурсних торгів, забезпечення вибору найбільш економічно
вигідної пропозиції конкурсних торгів на підставі критеріїв та
методики оцінки, визначених у документації конкурсних торгів; проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури
закупівлі в одного учасника та запрошення учасників до участі у
процедурі торгів з обмеженою участю; оформлення документів,
необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в
одного учасника та процедури торгів з обмеженою участю, у
встановленому законодавством порядку; ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог законодавства; забезпечення належного розгляду відповідно до законодавства
скарг від учасників процедур закупівель та надання інформації, у
тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було
подано до Міністерства економіки України; сприяння органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у
сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до
законодавства, зокрема створення належних умов для проведення
перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і
відповідних пояснень; здійснення інших функцій, що відповідають меті створення
комітету з конкурсних торгів.
4. Права та обов'язки комітету з конкурсних торгів
4.1. Комітет з конкурсних торгів має право: готувати та подавати на затвердження керівнику замовника
проекти наказів щодо складу комітету з конкурсних торгів, внесення
до нього змін та з інших питань щодо проведення процедур
закупівель; одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію,
необхідну для проведення процедур закупівель; залучати без права голосу у разі потреби до роботи в комітеті
з конкурсних торгів інших працівників замовника та на договірних
засадах незалежних кваліфікованих (технічних) експертів і
консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх
згодою); здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель
витрати; визначати переможців процедур закупівель, пропозиції
конкурсних торгів яких за результатами оцінки визначені найбільш
економічно вигідними та акцептовані.
4.2. Комітет з конкурсних торгів зобов'язаний: організовувати від імені замовника в межах наданих
повноважень і визначених функцій проведення процедур закупівель
(попередньої кваліфікації); забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур
закупівель об'єктивний вибір переможця; готувати письмові роз'яснення керівнику замовника стосовно
отриманих на його адресу скарг від учасників процедур закупівель
щодо можливих порушень процедур закупівель; оформлювати відповідну звітність і забезпечувати її подання
на затвердження керівнику замовника; сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у
сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд
(контроль) у цій сфері; вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних
заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні
процедур закупівель (попередньої кваліфікації).
5. Повноваження голови, секретаря та членів комітету з
конкурсних торгів
5.1. Голова комітету з конкурсних торгів: веде засідання комітету з конкурсних торгів; вирішує питання стосовно забезпечення діяльності комітету з
конкурсних торгів; призначає заступника (заступників) голови та відповідального
секретаря комітету з конкурсних торгів; визначає функції кожного члена комітету з конкурсних торгів; приймає рішення щодо створення робочих груп комітету з
конкурсних торгів; уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у
складі комітету з конкурсних торгів; приймає рішення щодо проведення засідань комітету з
конкурсних торгів; пропонує порядок денний засідань комітету з конкурсних
торгів; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Рішення голови комітету з конкурсних торгів щодо призначення
заступника (заступників) голови та відповідального секретаря
комітету з конкурсних торгів, визначення функцій кожного члена
комітету з конкурсних торгів заносяться до протоколу засідання
комітету з конкурсних торгів. Рішення голови комітету з конкурсних торгів щодо створення
робочих груп комітету з конкурсних торгів, заміщення відсутніх
членів комітету з конкурсних торгів та вирішення інших питань
оформляються письмово. Голова комітету з конкурсних торгів (виконуючий обов'язки
голови) підписує документи, що складаються у зв'язку із
проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог Положення. Документи, що відповідно до законодавства повинні
засвідчуватися печаткою, після підпису голови комітету з
конкурсних торгів завіряються з урахуванням вимог законодавства
печаткою замовника або окремою печаткою комітету з конкурсних
торгів (за наявності). Голова, заступник голови та секретар комітету з конкурсних
торгів повинні отримати документ про проходження навчання
(підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку,
встановленому уповноваженим органом. Секретар комітету з конкурсних торгів призначається його
головою і забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань
комітету з конкурсних торгів, оперативне інформування членів
комітету з конкурсних торгів стосовно організаційних питань його
діяльності, за дорученням голови комітету з конкурсних торгів
виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно
до пункту 31 Положення та вимог законодавства зберігання
документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог
законодавства з питань діловодства при роботі з документами,
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Секретар комітету з конкурсних торгів забезпечує надання
особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі
(попередній кваліфікації), документації конкурсних торгів та змін
до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими
сторінками, засвідчених підписом голови комітету з конкурсних
торгів (виконуючого обов'язки голови) і скріплених печаткою
замовника. Якщо секретар комітету з конкурсних торгів відсутній на його
засіданні, то голова доручає тимчасово виконувати функції
секретаря іншому члену комітету з конкурсних торгів. Члени комітету з конкурсних торгів на його засіданнях беруть
участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів
попередньої кваліфікації, розгляду, оцінки та порівняння
пропозицій конкурсних торгів, визначення переможців процедур
закупівель. Члени комітету з конкурсних торгів мають право брати участь в
усіх його засіданнях та прийнятті рішень, ознайомлюватися з усіма
матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій
конкурсних торгів учасників процедур закупівель, виносити питання
на розгляд комітету з конкурсних торгів, а також мають право на
занесення своєї окремої думки до протоколів засідань комітету з
конкурсних торгів. Члени комітету з конкурсних торгів зобов'язані дотримуватися
вимог законодавства у сфері закупівель, у тому числі Положення,
положення про комітет з конкурсних торгів; об'єктивно та
неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів учасників
процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційної
інформації, що стосується діяльності комітету з конкурсних торгів. Комітет з конкурсних торгів не повинен, крім випадків, коли
цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати
інформацію: подання якої суперечить законодавству, не відповідає
державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує
принципи чесної конкуренції; яка стосується розгляду, оцінки та порівняння пропозицій
конкурсних торгів, крім зазначеної в абзаці шостому пункту 31
Положення (у разі відхилення окремих або всіх пропозицій
конкурсних торгів обґрунтування підстав відхилення).
6. Відповідальність членів комітету з конкурсних торгів Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну
відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: