open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2011 N 15
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 699 ( v0699201-15 ) від 05.08.2015 }
Про затвердження Примірного переліку

результативних показників бюджетних програм

Відповідно до частини п'ятої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) та пункту 7 Загальних вимог до визначення
результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 10.12.2010 N 1536 ( z1353-10 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за
N 1353/18648, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірний перелік результативних показників
бюджетних програм, що додається.
2. Департаменту реформування бюджетної системи
(Футоранська Ю.М.) забезпечити доведення цього наказу до відома
головних розпорядників коштів державного бюджету та рекомендувати
його використання при плануванні, виконанні, звітуванні про
виконання бюджетної програми.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 27.10.2009 N 1252 ( v1252201-09 ) "Про
результативні показники бюджетної програми".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра та заступників Міністра відповідно до
розподілу обов'язків.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

14.01.2011 N 15

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

результативних показників бюджетних програм(*)

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники затрат | Показники продукту |Показники ефективності | Показники якості | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Загальнодержавні функції (Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного | бюджету - далі КФКВК 0100) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та | зовнішньополітична діяльність (КФКВК 0110) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування (КФКВК 0111) | ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість |Кількість |Відсоток прийнятих | |розроблених/прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень до їх загальної | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа | | |Зміна | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виданих |Кількість виданих |Відсоток ліцензій/ | |ліцензій/сертифікатів/ |ліцензій/сертифікатів/ |сертифікатів/ | |дозволів (шт.) |дозволів на одного |дозволів, рішення щодо | | |виконавця (шт.) |анулювання яких не | | | |прийнято (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Надходження до бюджету,| |Зміна суми надходжень до | |отримані за видачу | |бюджету, отриманих за | |ліцензій/сертифікатів/ | |видачу | |дозволів (тис.грн.) | |ліцензій/сертифікатів/ | | | |дозволів у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/реконструкцію |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |(кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність народних |Кількість |Середні витрати на один|Відсоток прийнятих | депутатів України (осіб)|зареєстрованих |зареєстрований |законопроектів до | |законопроектів (шт.) |законопроект (грн.) |зареєстрованих (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Кількість |Кількість працівників на | | |зареєстрованих |одного народного депутата | | |законопроектів на |(%) | | |одного працівника (%) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість протокольних |Витрати на проведення |Рівень освоєння видатків | |заходів (од.) |одного протокольного |на забезпечення здійснення| | |заходу (тис.грн.) |протокольних заходів (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість укладених | | | |міжнародних договорів | | | |про співробітництво у | | | |сфері інвестицій та | | | |інновацій (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кількість створених та |Відношення кількості |Рівень вирішення | |впроваджених |систем до кількості |поставлених задач за | |інформаційно- |вирішених задач (%) |допомогою інформаційно- | |аналітичних систем | |аналітичних систем (%) | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень захисту | | | |інформаційно-аналітичних | | | |систем (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Середня швидкість пошуку | | | |та обміну інформації | | | |(Мбіт/сек) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Тривалість збоїв у роботі | | | |інформаційно-аналітичних | | | |систем (год./рік) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середня кількість |Середня кількість | | |опрацьованих документів|сформованих звітів (шт.) | | |в системі електронного | | | |документообігу на день | | | |(од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень запровадження | | | |системи електронного | | | |документообігу (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість закуплених | |Питома вага | |систем технічного | |автоматизованих робочих | |захисту інформації | |місць, оснащених системами| |(од.) | |технічного захисту | | | |інформації у загальній | | | |кількості автоматизованих | | | |робочих місць (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість прийомів (од.)|Кількість людино-днів, |Сукупні витрати на |Кількість укладених угод | |проведених делегаціями |проведення прийому |про співробітництво (од.) | |в Україні (люд./дн.) |однієї делегації | | | |(тис.грн.) | | | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність прийнятих | |Сукупні витрати на | | осіб (осіб) | |прийом одного члена | | | |делегації (тис.грн.) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Фінансова та фіскальна діяльність (КФКВК 0112) | ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість |Кількість |Відсоток прийнятих | |розроблених/прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виданих |Кількість виданих |Відсоток ліцензій/ | |ліцензій/сертифікатів/ |ліцензій/сертифікатів/ |сертифікатів/ | |дозволів (шт.) |дозволів на одного |дозволів, рішення щодо | | |виконавця (шт.) |анулювання яких не | | | |прийнято (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Надходження до бюджету,| |Зміна суми надходжень до | |отримані за видачу | |бюджету, отриманих за | |ліцензій/сертифікатів/ | |видачу | |дозволів (тис.грн.) | |ліцензій/сертифікатів/ | | | |дозволів у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального ремонту/ | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію |1 кв.м (тис.грн.) | | |(кв.м) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага доходів | | | |зведеного бюджету у ВВП | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага дефіциту | | | |державного бюджету у ВВП | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Частка зовнішнього/ | | | |внутрішнього боргу у | | | |загальному обсязі | | | |державного боргу (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага державного | | | |боргу у ВВП (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відхилення фактичних | | | |параметрів бюджету від їх | | | |прогнозу (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відношення обсягів | | | |реалізації дорогоцінних | | | |металів до обсягів витрат | | | |на створення державних | | | |запасів дорогоцінних | | | |металів (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага видатків | | | |загального фонду місцевих | | | |бюджетів у загальному | | | |обсязі видатків зведеного | | | |бюджету (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага міжбюджетних | | | |трансфертів у видатках | | | |державного бюджету (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Видатки на заробітну плату| | | |працівників виконавчих | | | |органів місцевої влади у | | | |розрахунку на кількість | | | |населення відповідної | | | |території (грн.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість територіальних|Обсяги розрахунково- |Обсяги розрахунково- |Співвідношення видатків на| органів казначейства |касових операцій |касових операцій |казначейське | (од.) |розпорядників коштів |розпорядників коштів на|обслуговування бюджетів та| |(млн.грн.) |один орган державного |фактичних видатків | | |казначейства |державного і місцевих | | |(млн.грн.) |бюджетів (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середній термін |Питома вага простроченої | | |здійснення операцій з |кредиторської/ | | |оплати |дебіторської | | |державних/місцевих |заборгованості у | | |видатків (днів) |загальному обсязі | | | |заборгованості у секторі | | | |державного управління (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Зміна кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої, на | | | |звітну дату у секторі | | | |державного управління (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага операцій з | | | |бюджетними коштами, за | | | |якими не виявлено | | | |правопорушень в ході | | | |казначейського | | | |обслуговування, у | | | |загальному обсязі | | | |розрахунково-касових | | | |операцій (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість рахунків |Середня кількість | | |коштів державного |рахунків коштів | | |бюджету, які |державного бюджету, які| | |обслуговуються органами|обслуговуються одним | | |казначейства (од.) |органом казначейства | | | |(од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість рахунків |Середня кількість |Зміна часу на | |коштів місцевих |рахунків коштів |обслуговування рахунків | |бюджетів, які |місцевих бюджетів, які |коштів державного/місцевих| |обслуговуються органами|обслуговуються одним |бюджетів у порівнянні з | |казначейства (од.) |органом казначейства |попереднім роком (год.) | | |(од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість місцевих |Середня кількість | | |бюджетів, які |місцевих бюджетів, які | | |обслуговуються органами|обслуговуються одним | | |казначейства (од.) |органом казначейства | | | |(од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість придбаних | |Відсоток оновлення засобів| |комп'ютерів/ | |автоматизації | |багатофункціональних | |казначейського | |серверів (од.) | |обслуговування (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість органів |Кількість проведених |Кількість проведених |Питома вага державних | контрольно-ревізійної |державних фінансових |державних фінансових |фінансових аудитів у | служби (од.) |аудитів (од.) |аудитів на одного |загальній кількості | | |виконавця (од.) |проведених контрольних | | | |заходів (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість проведених |Кількість зустрічних |Відсоток усунених | |зустрічних звірок (од.)|звірок на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Вартість усунутих | | | |правопорушень у відсотках | | | |до загального обсягу | | | |коштів, що перевірялись | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість підприємств, | |Відсоток підприємств, | |установ та | |установ та організацій, | |організацій, на яких | |на яких виявлено | |проведено контрольні | |правопорушення, які | |заходи (од.) | |призвели до втрат | | | |фінансових, матеріальних | | | |ресурсів до загальної | | | |кількості підприємств, | | | |установ та організацій, | | | |на яких виявлено | | | |правопорушення (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага вартості | | | |відшкодованих втрат | | | |фінансово-матеріальних | | | |ресурсів у загальній | | | |вартості виявлених | | | |порушень, які призвели до | | | |втрат фінансових і | | | |матеріальних ресурсів (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага сум | | | |відшкодування і поновлення| | | |незаконних, нецільових | | | |витрат, недостач грошових | | | |і матеріальних цінностей у| | | |загальному обсязі | | | |виявлених таких порушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відношення кількості | | | |порушених кримінальних | | | |справ за матеріалами | | | |ревізій та перевірок | | | |органів державної | | | |контрольно-ревізійної | | | |служби до кількості | | | |переданих ними матеріалів | | | |до правоохоронних органів | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага фактично | | | |внесених сум | | | |адміністративних стягнень | | | |у загальному обсязі | | | |накладених | | | |адміністративних стягнень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага місцевих | | | |бюджетів, в яких не | | | |виявлено порушення | | | |бюджетного законодавства | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага місцевих | | | |бюджетів, в яких не | | | |виявлено порушення в | | | |частині використання | | | |міжбюджетних трансфертів | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість митних |Надходження до доходної|Надходження до |Зміна обсягу надходжень | організацій та установ |частини державного |державного бюджету з |податків та зборів до | (од.) |бюджету, за які |розрахунку на одного |державного бюджету у | |відповідає |працівника митного |порівнянні з попереднім | |Держмитслужба |органу (тис.грн.) |роком (%) | |(тис.грн.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Рівень виконання | | | |планових надходжень до | | | |доходної частини | | | |Державного бюджету | | | |України, за які | | | |відповідає | | | |Держмитслужба (%) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість оформлених |Кількість оформлених |Відсоток вантажно-митних | |вантажно-митних |вантажно-митних |документів, що подаються | |документів (од.) |документів на одного |через Інтернет (%) | | |виконавця (од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість пропущених |Кількість пропущених |Кількість пропущених | |транспортних засобів |транспортних засобів на|транспортних засобів у | |(од.) |одного виконавця (од.) |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відношення видатків за | | | |бюджетними програмами, | | | |закріпленими за Державною | | | |митною службою України, до| | | |обсягу стягнених митних | | | |платежів до бюджету (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість порушень |Середні витрати на |Зміна кількості порушень, | |митних правил, |виготовлення/придбання |виявлених митними | |виявлених митними |одного технічного |органами, в тому числі за | |органами, в тому числі |засобу митного контролю|допомогою технічних | |за допомогою технічних |(грн.) |засобів митного контролю, | |засобів митного | |у порівнянні із | |контролю (од.) | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість податкових |Обсяг мобілізації |Рівень виконання |Відношення видатків за | органів (од.) |доходів до Державного |планових показників |бюджетними програмами, | |бюджету України в |надходжень податків, |закріпленими за Державною | |частині, що |зборів (обов'язкових |податковою службою | |контролюється Державною|платежів) до Державного|України, до обсягу | |податковою службою |бюджету України (%) |стягнених податків, | |України (тис.грн.) | |зборів, обов'язкових | | | |платежів до бюджету (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виготовлених | | | |та реалізованих марок | | | |акцизного збору | | | |(тис.шт.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Обсяг погашеної | |Рівень податкової | |податкової | |заборгованості платників | |заборгованості | |податків у порівнянні з | |платниками податків | |попереднім роком (%) | |(тис.грн.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середня сума стягненої | | | |податкової | | | |заборгованості на | | | |одного виконавця | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Вартість конфіскованого| |Відношення вартості | |та іншого належного | |реалізації конфіскованого | |державі майна | |та іншого належного | |(тис.грн.) | |державі майна до його | | | |вартості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Вартість реалізації | |Зміна обсягу | |конфіскованого та | |заборгованості із | |іншого належного | |відшкодування податку на | |державі майна | |додану вартість (%) | |(тис.грн.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Виявлено фактів | |Відсоток попереджених в | |ухилення від сплати | |ході контрольних заходів | |податків на суму | |ухилень від сплати | |(тис.грн.) | |податків (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага своєчасно | | | |наданих декларацій у | | | |загальній їх кількості (%)| ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Частка податкових | | | |декларацій, що подаються | | | |через Інтернет (%) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кількість створених та |Відношення кількості |Рівень вирішення | |впроваджених |систем до кількості |поставлених задач за | |інформаційно- |вирішених задач (%) |допомогою інформаційно- | |аналітичних систем | |аналітичних систем (%) | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Швидкість пошуку та обміну| | | |інформації (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Тривалість збоїв у роботі | | | |інформаційно-аналітичних | | | |систем (год.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість випущених |Збільшення розміру |Місце державного банку, | |акцій із збереженням у |статутного капіталу |100 відсотків акцій якого | |власності держави |державного банку, |належать державі, в | |100 відсотків цих акцій|100 відсотків акцій |банківській системі за | |(шт.) |якого належить державі |розміром статутного | | |(%) |капіталу відповідно до | | | |рейтингу (місце) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Кількість збудованих | |Відсоток виконаних робіт з| робіт з капітального |об'єктів митної системи| |капітального будівництва/ | будівництва/капітального|(од.) | |капітального ремонту/ | ремонту/реконструкції | | |реконструкції об'єктів | об'єктів митної системи | | |митної системи (%) | (тис.грн.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Площа об'єктів на якій |Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | |проведено капітальний |проведення капітального|капітального ремонту/ | |ремонт/ |ремонту/ |реконструкції (%) | |реконструкцію (кв.м) |реконструкції | | | |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість об'єктів, на | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість пунктів |Пропускна спроможність | | |пропуску, введених в |одного введеного в дію | | |дію (од.) |пункту пропуску | | | |(кількість | | | |автотранспортних | | | |засобів на добу) (од.) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Зовнішньополітична діяльність (КФКВК 0113) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального ремонту/ | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих нот| |нот (од.) |нот на одного виконавця|у порівнянні з попереднім | | |(од.) |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість укладених | |Кількість укладених | |міжнародних угод (од.) | |міжнародних угод у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість проведених |Середні витрати на | | |міжнародних, |проведення одного | | |економічних форумів, |міжнародного, | | |семінарів (од.) |економічного форуму, | | | |семінару (тис.грн.) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість міжнародних |Кількість організацій, | |Рівень виконання | організацій, в яких |до яких сплачено | |фінансових зобов'язань із | набуто членство Україною|членські внески | |сплати членських внесків | і до бюджетів яких |(погашено | |(%) | необхідно сплачувати |заборгованість) (од.) | | | членські внески (од.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість відряджень за|Середні витрати на одне|Рівень виконання плану | |кордон (од.) |відрядження (тис.грн.) |міжнародних заходів | | | |(графіків візитів, | | | |обмінів, поїздок, | | | |перевірок, дипкур'єрських | | | |маршрутів (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність осіб, |Середні витрати на одну|Кількість укладених | |відряджених за кордон |особу, відряджену за |міжвідомчих, міждержавних | |(осіб) |кордон (тис.грн.) |та міжнародних угод (од.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість людино-днів | | | |перебування за кордоном| | | |(днів) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість здійснених | | | |спецавіарейсів за | | | |кордон (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість офіційних та |Середні витрати на | | |робочих візитів |організацію одного | | |іноземних делегацій |офіційного та робочого | | |(од.) |візиту іноземної | | | |делегації (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середня тривалість | | | |одного офіційного та | | | |робочого візиту | | | |іноземної делегації | | | |(днів) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість закордонних |Обсяг коштів, отриманих|Середні витрати на |Рівень виконання планових | дипломатичних установ |за вчинення |утримання однієї |показників доходів в | України (од.) |консульських дій за |установи за кордоном |частині коштів, що | |межами України |(тис.грн.) |отримуються за вчинення | |(тис.грн.) | |консульських дій за | | | |кордоном (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість відкритих у | |Кількість українських | |поточному році | |суб'єктів господарювання, | |закордонних | |яким з боку закордонної | |дипломатичних установ | |дипломатичної установи | |України (од.) | |України надано допомогу у | | | |вирішенні конфліктних | | | |ситуацій, судових | | | |розслідувань та інших | | | |питань, пов'язаних із | | | |захистом їх економічних | | | |інтересів (од.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість українських | | | |суб'єктів господарювання, | | | |яким з боку закордонної | | | |дипломатичної установи | | | |України надано сприяння в | | | |укладанні угод на експорт | | | |промислової та | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (од.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість придбаних |Середня вартість |Рівень виконання урядових | |(збудованих) за |придбаного за кордоном |рішень щодо придбання | |кордоном у власність |одного об'єкта |(будівництва) об'єктів | |України приміщень для |нерухомого майна |нерухомого майна | |розміщення закордонних |(приміщення) для потреб|(приміщень) за кордоном | |дипломатичних установ |закордонних |для потреб закордонних | |України (од.) |дипломатичних установ |дипломатичних установ | | |України (тис.грн.) |України (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість бланків |Кількість виготовлених |Середні витрати на |Кількість осіб, які | дипломатичних/ |дипломатичних/ |виготовлення одного |забезпечені | службових |службових паспортів/ |бланку дипломатичного/ |дипломатичними/ | паспортів/паспортів |паспортів громадянина |службового паспорта/ |службовими паспортами/ | громадянина України для |України для виїзду за |паспорта громадянина |паспортами громадянина | виїзду за кордон (од.) |кордон (од.) |України для виїзду за |України для виїзду за | | |кордон (грн.) |кордон (осіб) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Обсяг послуг юридичних |Кількість судових справ|Середня вартість однієї|Рівень вчасно та якісно | радників (год.) |за участю юридичних |години послуг юридичних|підготовлених | |радників (од.) |радників (грн.) |процесуальних документів | | | |(перекладів, експертних | | | |висновків) для розгляду | | | |справи у міжнародних | | | |судових органах (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Обсяг послуг юридичних | | | |радників (год.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість реалізованих | |Рівень реалізації | |цільових проектів | |запланованих на | |(проведених заходів) з | |відповідний період | |формування позитивного | |проектів (заходів) з | |міжнародного іміджу | |пропаганди позитивного | |України (од.) | |міжнародного іміджу | | | |України за кордоном (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виготовлених/|Середня вартість одного| | |придбаних |виготовленого/ | | |презентаційних |придбаного | | |матеріалів (фільмів) |презентаційного | | |іноземними мовами про |матеріалу (фільму) | | |Україну (од.) |іноземними мовами про | | | |Україну (тис.грн.) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Інші загальні функції державного управління (КФКВК 0130) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління системою державної служби (КФКВК 0131) | ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість ліцензійних | |Кількість ліцензійних | |справ для підготовки та| |справ для підготовки та | |підвищення кваліфікації| |підвищення кваліфікації | |державних службовців | |державних службовців у | |(од.) | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень плинності кадрів у | | | |системі державної служби | | | |(%) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Загальнодержавне планування та статистика (КФКВК 0132) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна | | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виданих |Кількість виданих |Відсоток ліцензій/ | |ліцензій/сертифікатів/ |ліцензій/сертифікатів/ |сертифікатів/ | |дозволів (шт.) |дозволів на одного |дозволів рішення щодо | | |виконавця (шт.) |анулювання яких не | | | |прийнято (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Надходження до бюджету,| |Зміна суми надходжень до | |отримані за видачу | |бюджету, отриманих за | |ліцензій/ | |видачу | |сертифікатів/ | |ліцензій/сертифікатів/ | |дозволів (тис.грн.) | |дозволів у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального ремонту/ | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Зростання реального ВВП | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Обсяг експорту/імпорту | | | |товарів та послуг | | | |(тис.дол. США) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Темпи росту обсягу | | | |експорту/імпорту товарів | | | |та послуг (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Індекс споживчих цін (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Інвестиції в основний |Обсяг іноземних | | |капітал в розрахунку на|інвестицій, залучених в | | |душу населення |економіку України | | |(тис.грн.) |(тис.дол. США) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Зміна обсягу залучених в | | | |економіку України | | | |іноземних інвестиції в | | | |основний капітал у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага освоєних | | | |інвестицій в основний | | | |капітал у загальному | | | |обсязі залучених (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Зміна обсягів платежів до | | | |бюджету від реалізації | | | |інвестиційних проектів (%)| ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість підготовлених|Кількість статистичних |Рівень виконання Плану | |та випущених |видань на одну особу |державних статистичних | |статистичних видань |(шт.) |спостережень (%) | |щодо соціально- | | | |економічного стану | | | |держави (шт.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середні витрати на одне|Рівень забезпечення | | |статистичне видання |своєчасної підготовки та | | |(грн.) |випуску статистичних | | | |видань з урахуванням | | | |періодичності (%) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кількість проектів із | |Рівень реалізації | |модернізації | |укладених угод (%) | |інформаційних і | | | |комунікаційних | | | |технологій органів | | | |державної статистики | | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість придбаного |Кількість комп'ютерного|Рівень впровадження нових | |комп'ютерного |обладнання на одного |програмно-технічних | |обладнання (шт.) |працівника (од.) |засобів (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість ліцензій на |Вартість однієї | | |право користування |ліцензії на право | | |програмним продуктом |користування програмним| | |(од.) |продуктом (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість створених та |Відношення кількості |Рівень вирішення | |впроваджених |систем до кількості |поставлених задач за | |інформаційно- |вирішених задач (%) |допомогою інформаційно- | |аналітичних систем | |аналітичних систем (%) | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Середня швидкість пошуку | | | |та обміну інформації | | | |(Мбіт/сек) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Тривалість збоїв у роботі | | | |інформаційно-аналітичних | | | |систем (год.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність тимчасових |Кількість проведених |Своєчасне виготовлення | | працівників, залучених |статистичних |і доставка органам | | для проведення |спостережень/переписів,|державної статистики | | статистичних |в тому числі із |бланків форм | | спостережень та |залученням тимчасових |статистичної звітності | | переписів (осіб) |працівників (од.) |та інструкцій щодо їх | | | |заповнення (%) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК 0133) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість |Кількість |Відсоток прийнятих | |розроблених/прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна кредиторської/ | | | |дебіторської | | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/реконструкцію |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |(кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість одиниць парку |Кількість рейсів для |Середні витрати на |Рівень освоєння нової | повітряних суден для |вищих посадових осіб |технічне обслуговування|техніки (літаків) (%) | перевезення вищих |держави (од.) |одного літака для | | посадових осіб держави | |перевезення вищих | | (шт.) | |посадових осіб держави | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних |Кількість вищих |Середні витрати на один| | одиниць (од.) |посадових осіб держави,|переліт однієї вищої | | |які здійснили |посадової особи | | |перельоти (од.) |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість палива, |Кількість підготовлених| | | необхідного для |спеціалістів для | | | технічного |обслуговування | | | обслуговування |повітряних суден (осіб)| | | повітряних суден (тонн) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Виконані пасажиро- | | | |кілометри (тис.км) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виготовлених |Витрати на виготовлення|Кількість вручених | |орденів, медалей, |одного комплекту |орденів, медалей, знаків | |знаків та атрибутів до |нагород (грн.) |та атрибутів до нагород | |нагород (шт.) | |(шт.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на сплату |Кількість опрацьованих |Кількість заяв, |Зміна розміру позовних | обов'язкових |позовних вимог |викреслених з реєстру |вимог, визначеного | реєстраційних, інших |позивачів, досудове |справ Європейського |заявниками (%) | платежів та внесків, |врегулювання, |суду, та закриття | | пов'язаних з витратами |вироблення стратегії |провадження у справах | | на відкриття та |захисту (од.) |проти України (од.) | | провадження у справах, | | | | які розглядаються у | | | | закордонних | | | | юрисдикційних органах | | | | (тис.грн.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на оплату послуг|Обсяг послуг юридичних |Середня вартість однієї|Кількість винесених рішень| юридичних радників, |радників, примірювачів |години послуг юридичних|на користь держави | примірювачів (тис.грн.) |(год.) |радників, примірювачів |Україна, завдяки | | |(грн.) |підготовці заперечень | | | |Української Сторони (од.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на проведення | | |Відсоток справ, вирішення | комплексних аналітичних | | |яких закінчилось на | досліджень матеріалів | | |користь України, до | спорів та справ, | | |загальної кількості справ | експертиз (тис.грн.) | | |у рік (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на оплату послуг| | | | (переклад документів, | | | | поштового пересилання | | | | тощо) та витрати за | | | | новими справами | | | | (тис.грн.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на сплату | | | | платежів, пов'язаних з | | | | вжиттям заходів з | | | | виконання рішень | | | | закордонних | | | | юрисдикційних органів, | | | | прийнятих за наслідками | | | | розгляду справ проти | | | | України (тис.грн.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на сплату | | | | платежів, пов'язаних з | | | | виконанням рішень | | | | закордонних | | | | юрисдикційних органів | | | | про затвердження угоди | | | | про дружнє врегулювання | | | | (тис.грн.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість документів |Кількість користувачів |Середні витрати на | | Національного архівного |архівними документами |обслуговування одного | | фонду України в архівних|(чол.) |користувача (грн.) | | установах (тис.од.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Обсяг страхового фонду |Кількість архівних | | | (тис.од.) |документів (тис.од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість тематичних |Середні витрати на | | |запитів (од.) |виконання одного | | | |тематичного запиту | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість регіональних |Кількість розроблених |Кількість впроваджених |Відсоток затверджених | центрів інноваційного |за участю регіональних |нових технологічних |місцевими органами влади | розвитку (од.) |центрів з інвестицій та|процесів на |регіональних чи галузевих | |розвитку регіональних |підприємствах (од.) |(цільових) інвестиційних | |чи галузевих (цільових)| |та/або інноваційних | |інвестиційних та/або | |програм, в тому числі | |інноваційних програм, в| |розвитку та міжнародних, в| |тому числі розвитку та | |розробці яких брали участь| |міжнародних (од.) | |регіональні центри (од.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість затверджених | | | |місцевими органами | | | |влади регіональних чи | | | |галузевих (цільових) | | | |інвестиційних та/або | | | |інноваційних програм, в| | | |тому числі розвитку та | | | |міжнародних (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Фундаментальні дослідження (КФКВК 0140) ( v0011201-11 ), дослідження і розробки у сфері державного | управління (КФКВК 0150) ( v0011201-11 ), | дослідження і розробки у сфері оборони (КФКВК 0250) ( v0011201-11 ), дослідження і розробки у сфері| громадського порядку, безпеки та судової влади (КФКВК 0370) ( v0011201-11 ), | дослідження і розробки в галузях економіки (КФКВК 0480) ( v0011201-11 ), дослідження і розробки у | сфері охорони навколишнього природного середовища (КФКВК 0530) ( v0011201-11 ), дослідження і | розробки у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК 0630) ( v0011201-11 ), дослідження і | розробки у сфері охорони здоров'я (КФКВК 0750) ( v0011201-11 ), дослідження і розробки у сфері | духовного та фізичного розвитку (КФКВК 0840) ( v0011201-11 ), дослідження і розробки у сфері освіти| (КФКВК 0980) ( v0011201-11 ), | дослідження і розробки у сфері соціального захисту (КФКВК 1080) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість наукових |Кількість наукових та |Середні витрати на |Відсоток використання | установ (од.) |науково-технічних робіт|виконання однієї |результатів | |(фундаментальних, |наукової та науково- |фундаментальних досліджень| |прикладних досліджень, |технічної роботи |в прикладних наукових | |науково-технічних |(тис.грн.) |розробках (%) | |розробок і послуг тощо)| | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість | | |Відсоток впроваджених | підпорядкованих установ | | |наукових та науково- | (од.) | | |технічних робіт (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Рівень виконання плану | одиниць (од.) | | |наукових робіт | | | |підпорядкованими | | | |установами (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність діючих | |Середні витрати на | | членів (академіків) | |довічну виплату одному | | (осіб) | |дійсному члену | | | |(академіку) (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність членів- | |Середні витрати на | | кореспондентів (осіб) | |довічну виплату одному | | | |дійсному члену- | | | |кореспонденту (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість наданих |Надходження за | | |ліцензій, укладених |використання однієї | | |ліцензійних договорів |ліцензії або укладеного| | |та договорів про |ліцензійного договору | | |передачу майнових прав |(тис.грн.) | | |на об'єкти | | | |інтелектуальної | | | |власності (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість наукових та | |Відсоток наукових та | |науково-технічних робіт| |науково-технічних робіт з | |з пріоритетних напрямів| |пріоритетних напрямів | |розвитку науки і | |розвитку науки і техніки у| |техніки (од.) | |загальній їх кількості (%)| ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість наукових та | |Відсоток наукових та | |науково-технічних | |науково-технічних робіт, | |робіт, що мають | |що мають інноваційну | |інноваційну | |спрямованість у загальній | |спрямованість (од.) | |їх кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток наукових та | | | |науково-технічних робіт, | | | |які виконуються за | | | |державним замовленням у | | | |загальній їх кількості (%)| ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість друкованих |Середні витрати на одну| | |робіт (монографій, |друковану роботу | | |журналів, підручників, |(монографію, журнал, | | |навчальних посібників |підручник, навчальний | | |тощо) (од.) |посібник тощо) (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість публікацій в | | | |наукових виданнях (од.)| | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість країн, з |Кількість міжнародних |Середні витрати на |Відсоток впроваджених | науковцями яких |науково-дослідних |виконання одного |результатів виконаних | виконуються спільні |проектів (од.) |міжнародного науково- |спільних міжнародних | проекти та міжнародні | |дослідного проекту |науково-дослідних проектів| науково-дослідні проекти| |(тис.грн.) |(%) | (од.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток впроваджених | | | |результатів спільних | | | |міжнародних наукових | | | |досліджень і прикладних | | | |розробок (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість міжнародних |Кількість сплачених | |Відсоток виконання | наукових організацій, до|членських внесків до | |зобов'язань у сфері | яких сплачуються внески |міжнародних організацій| |міжнародного науково- | (од.) |(од.) | |технічного співробітництва| | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Залучені іноземні |Відсоток іноземних | | |інвестиції в українську|інвестицій до загальної | | |наукову сферу (грн.) |кількості інвестицій, | | | |залучених в наукову сферу | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість створених |Середні витрати на | | |нових технологій, видів|створення нової | | |техніки, матеріалів |технології, одиниці | | |тощо (од.) |техніки, матеріалу | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість проведених |Середні витрати на |Відсоток проведених | |наукових виставок, |проведення одного |наукових виставок, | |симпозіумів, |заходу (виставки, |симпозіумів, конференцій, | |конференцій, наукових |симпозіуму, |наукових семінарів до | |семінарів (од.) |конференції, наукового |запланованих (%) | | |семінару) тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість отриманих |Середня вартість одного| | |патентів, заявок (од.) |отриманого патента, | | | |заявки (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість установ, що |Кількість та |Витрати на підтримку та|Відсоток збереження | становлять національне |найменування об'єктів, |збереження одного |об'єктів, що становлять | надбання (од.) |що становлять |об'єкту, що становить |національне надбання (%) | |національне надбання |національне надбання | | |(од.) |(тис.грн.) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Проведення виборів та референдумів (КФКВК 0160) | ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна | | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість окружних |Кількість засідань |Середні витрати на |Оцінка міжнародними | (дільничних) виборчих |виборчих комісій (од.) |проведення одного |експертами виборів щодо їх| комісій (од.) | |засідання виборчих |проведення на | | |комісій (тис.грн.) |демократичних засадах (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середні витрати на | | | |забезпечення діяльності| | | |однієї окружної | | | |(дільничної) комісії | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний | | | |ремонт/реконструкцію | | | |(од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Витрати на |Кількість органів | |Рівень впровадження | функціонування |(відділів) ведення | |Державного реєстру | автоматизованої |Державного реєстру | |виборців (%) | інформаційно- |виборців, які | | | телекомунікаційної |використовують | | | системи "Державний |автоматизовану | | | реєстр виборців" |інформаційно- | | | (функціонування |телекомунікаційну | | | комплексної системи |систему "Державний | | | захисту інформації, |реєстр виборців" (од.) | | | телекомунікаційної | | | | мережі тощо) (тис.грн.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість користувачів | | | |автоматизованої | | | |інформаційно- | | | |телекомунікаційної | | | |системи "Державний | | | |реєстр виборців" рівня | | | |органу ведення | | | |Реєстру/рівня | | | |розпорядника Реєстру | | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на забезпечення |Кількість виборчих | | | проведення уточнення |комісій, що отримують | | | персональних даних |списки виборців | | | Державного реєстру |виготовлені за | | | виборців (тис.грн.) |допомогою | | | |автоматизованої | | | |інформаційно- | | | |телекомунікаційної | | | |системи "Державний | | | |реєстр виборців" рівня | | | |розпорядника реєстру | | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість розроблених | |Рівень забезпечення однієї| |та виданих збірників | |виборчої комісії | |методичних матеріалів | |збірниками методичних | |(од.) | |рекомендацій (%) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Обслуговування боргу (КФКВК 0170) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Обслуговування внутрішнього боргу (КФКВК 0171) ( v0011201-11 ), обслуговування зовнішнього боргу | (КФКВК 0172) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |Вчасне та в повному обсязі| | | |здійснення платежів щодо | | | |обслуговування | | | |внутрішнього боргу (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Вчасне та в повному обсязі| | | |здійснення платежів щодо | | | |обслуговування зовнішнього| | | |боргу (%) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборона (КФКВК 0200) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Військова оборона (КФКВК 0210) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна | | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Чисельність | |Середньомісячний розмір|Відсоток забезпечення | військовослужбовців (без| |грошового забезпечення |виплат відповідно до | військовослужбовців | |військовослужбовця (без|встановлених вимог (%) | строкової служби) (осіб)| |військовослужбовців | | | |строкової служби) | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність | |Середньомісячний розмір| | військовослужбовців | |грошового забезпечення | | строкової служби (осіб) | |військовослужбовця | | | |строкової служби (грн.)| | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність державних | |Середньомісячна | | службовців та | |заробітна плата | | працівників (осіб) | |державного службовця та| | | |працівника (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виплат |Середній розмір | | |одноразової грошової |одноразової грошової | | |допомоги у разі |допомоги у разі | | |загибелі або |загибелі або | | |інвалідності |інвалідності | | |військовослужбовця |військовослужбовця | | |(од.) |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність особового |Середня вартість |Рівень забезпечення | |складу, який |харчування на добу |харчуванням | |забезпечується |одного |військовослужбовців | |харчуванням (осіб) |військовослужбовця |відповідно до встановлених| | |(грн.) |норм (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Вартість закупленого | | | |продовольства | | | |(тис.грн.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість дободач | | | |харчування (тис.шт.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність особового |Витрати на речове |Рівень речового | |складу, який |забезпечення одного |забезпечення | |забезпечується речовим |військовослужбовця |військовослужбовців (%) | |майном (осіб) |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість комплектів |Середні витрати на | | |обмундирування, що буде|придбання одного | | |придбано (тис.шт.) |комплекту | | | |обмундирування | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість помивок |Середня вартість | | |особового складу |помивки одного | | |(тис.шт.) |військовослужбовця | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Прання, ремонт | | | |натільної та постільної| | | |білизни (тис.т) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість споруд, | | |Питома вага будівель, | будівель (од.) | | |споруд, що експлуатуються | | | |за основним призначенням | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість військових | | |Питома вага вартості | містечок (од.) | | |будівель і споруд, | | | |переданих у безкоштовне | | | |користування (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа земель | | |Відсоток площі земель, що | Міністерства оборони | | |використовуються за | України (тис.га) | | |основним призначенням (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість реалізованого| |Питома вага вартості | |військового майна (од.)| |реалізованого військового | | | |майна від вартості | | | |військового майна, що | | | |включене до переліків на | | | |відчуження (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Вартість реалізованого | | | |військового майна | | | |(тис.грн.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість відряджень, |Середні витрати на одне| | |польових виходів (од.) |відрядження, польовий | | | |вихід (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість придбаних |Середня вартість однієї|Рівень забезпечення | |путівок (од.) |путівки (грн.) |путівками (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Довжина відремонтованих|Середня вартість |Питома вага | |доріг (км) |ремонту 1 км дороги |відремонтованих доріг у | | |(грн.) |загальній їх довжині (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Частота проведення | | | |ремонту доріг | | | |(раз/період) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість закуплених |Середня вартість 1 т | | |паливно-мастильних |паливно-мастильних | | |матеріалів (тис.т) |матеріалів (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість командних |Кількість придбаної |Середня вартість |Відсоток переведення | пунктів, на яких |апаратури зв'язку |одиниці апаратури |Збройних Сил України на | проводяться заходи щодо |спеціального |зв'язку спеціального |цифрові засоби зв'язку (%)| розвитку системи зв'язку|призначення та цифрової|призначення та цифрової| | (од.) |техніки зв'язку (од.) |техніки зв'язку | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середні витрати на |Рівень забезпечення усіма | | |розвиток одного |видами зв'язку та | | |командного пункту |інформаційними послугами | | |(тис.грн.) |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість орендованих | |Середня вартість оренди| | каналів зв'язку (од.) | |одного каналу зв'язку | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість абонентів | |Середня вартість | | телефонного зв'язку | |телефонних витрат на | | (од.) | |одного абонента | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість |Середні витрати на |Рівень виконання плану | |військовозобов'язаних/ |підготовку |підготовки | |призовників/резервістів|(перепідготовку) одного|військовозобов'язаних/ | |(осіб) |військовозобов'язаного/|резервістів (%) | | |призовника/резервіста | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середня вартість |Рівень виконання плану | | |призову одного |призову громадян на | | |громадянина на |військову службу (%) | | |військову службу (грн.)| | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість військових | |Середня вартість | | комісаріатів (од.) | |утримання одного | | | |військового комісаріату| | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість військовий |Кількість військових |Середня вартість |Рівень виконання плану | частин (підрозділів), у |частин (підрозділів), |проведення одного |реформування та скорочення| яких проводяться заходи |які скорочено |заходу з реформування |військових частин | із реформування (од.) |(ліквідовано) (од.) |та скорочення |(підрозділів) (%) | | |військової частини | | | |(підрозділу) (тис.грн.)| | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середня вартість | | | |охорони однієї | | | |військової частини | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість військових | |Середня вартість | | частин (підрозділів), що| |підготовки однієї | | входять до складу | |частини (підрозділу) | | Об'єднаних сил швидкого | |Об'єднаних сил швидкого| | реагування (од.) | |реагування (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість скорочених | |Рівень виконання плану | |штатних посад (од.) | |скорочення штатних посад | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність |Середня вартість |Рівень виконання плану | |військовослужбовців за |підготовки одного |комплектування посад | |контрактом, які пройшли|військовослужбовця за |військовослужбовців за | |підготовку (осіб) |контрактом (%) |контрактом (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Площа казарм, які |Середні вартість робіт |Відсоток казарм, | |переобладнані для |з переобладнання |переобладнаних для | |військовослужбовців за |1 кв.м. казарм для |військовослужбовців за | |контрактом (тис.кв.м) |військовослужбовців за |контрактом (%) | | |контрактом (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість озброєння та |Кількість озброєння та |Середні витрати на |Рівень забезпеченості | військової техніки, що |військової техніки, |модернізацію одиниці |Збройних Сил України | необхідно модернізувати |щодо яких здійснено |озброєння та військової|озброєнням та військовою | (од.) |заходи із модернізації |техніки (тис.грн.) |технікою (%) | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість озброєння та |Кількість озброєння та |Середня вартість |Коефіцієнт зносу озброєння| військової техніки, що |військової техніки, на |капітального ремонту |та військової техніки (%) | потребує капітального |яких проведено |одиниці озброєння та | | ремонту (од.) |капітальний ремонт |військової техніки | | |(од.) |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Виконання плану | | | |відновлення боєздатності | | | |озброєння та військової | | | |техніки (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість озброєння, |Середні витрати на | | |військової техніки, |придбання озброєння, | | |спеціального |військової техніки, | | |обладнання та предметів|спеціального | | |довгострокового |обладнання та предметів| | |користування, що |довгострокового | | |придбано (од.) |користування, що | | | |придбано (од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість озброєння та |Кількість озброєння та |Середня вартість |Питома вага | військової техніки, що |військової техніки, що |утилізації одиниці |відремонтованого/ | необхідно утилізувати |утилізовано (од.) |озброєння та військової|утилізованого озброєння та| (од.) | |техніки (тис.грн.) |військової техніки у | | | |загальній кількості того, | | | |що потребує капітального | | | |ремонту/утилізації (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Питома вага озброєння та | | | |військової техніки у | | | |боєготовному стані у їх | | | |загальній кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень оновлення озброєння| | | |та військової техніки (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість заходів з |Середні витрати на |Стан виконання міжнародних| |міжнародного |проведення одного |договорів та угод у | |військового |заходу з міжнародного |військовій сфері (%) | |співробітництва (од.) |військового | | | |співробітництва | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість заходів з |Витрати на проведення |Питома вага арсеналів, | |упередження вибухо- та |одного заходу з |баз, складів озброєння та | |пожежонебезпечних |упередження вибухо- та |військової техніки, на | |надзвичайних ситуацій |пожежонебезпечних |яких протягом звітного | |на арсеналах, базах, |надзвичайних ситуацій |періоду були відсутні | |складах озброєння та |на арсеналах, базах, |вибухо- та | |військової техніки |складах озброєння та |пожежонебезпечні | |(од.) |військової техніки |надзвичайні ситуації, у | | |(тис.грн.) |загальній їх кількості (%)| ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість миротворчих |Чисельність особового |Середній розмір | | контингентів (персоналу)|складу миротворчих |щомісячної грошової | | Збройних Сил України |контингентів |винагороди в іноземній | | (од.) |(персоналу) Збройних |валюті на одного | | |Сил України (осіб) |миротворця (грн.) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Цивільна оборона (КФКВК 0220) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна | | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний | | | |ремонт/реконструкцію | | | |(од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість бюджетних |Кількість позицій |Кількість позицій |Зміна фактичних запасів | організацій (установ), |номенклатури придбаних |номенклатури, за якими |матеріальних цінностей у | які обслуговують |матеріальних цінностей |збільшено фактичні |державному резерві за | державний резерв (од.) |до державного резерву |запаси матеріальних |окремими групами товарів | |(за групами товарів) |цінностей державного |(%) | |(од.) |резерву (од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість пунктів |Кількість розроблених/ | |Виконання завдань із | відповідального |затверджених інструкцій| |відпуску/закладання | зберігання матеріальних |про порядок і умови | |матеріальних цінностей до | цінностей державного |постачання, приймання, | |державного резерву (%) | резерву (од.) |зберігання і відпуску | | | |матеріальних цінностей | | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість пунктів |Кількість | |Забезпечення своєчасного | відповідального |відповідальних | |освіження матеріальних | зберігання матеріальних |зберігачів, з якими | |цінностей (%) | цінностей державного |проведено розрахунки/ | | | резерву, з якими |в яких проведено | | | укладено договори |перевірки стану | | | відповідального |зберігання матеріальних| | | зберігання (од.) |цінностей (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Забезпечення збереження | | | |матеріальних цінностей | | | |державного резерву на | | | |перевірених пунктах | | | |відповідального | | | |зберігання) (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Зміна обсягу допущених | | | |порушень стану зберігання | | | |матеріальних цінностей | | | |державного резерву у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень відповідності | | | |матеріальних цінностей | | | |державного резерву вимогам| | | |якості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень забезпечення | | | |організаціями технології | | | |довгострокового зберігання| | | |державного резерву (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень виконання | | | |стабілізаційних заходів з | | | |відпуску матеріальних | | | |цінностей з державного | | | |резерву (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відношення придбаних і | | | |закладених до державного | | | |матеріального резерву | | | |матеріальних цінностей до | | | |визначених норм їх | | | |накопичення (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відношення вартості | | | |придбаних до державного | | | |матеріального резерву | | | |матеріальних цінностей до | | | |вартості їх реалізації (%)| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Військова освіта (КФКВК 0240) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість військово- |Підготовка |Середньорічна вартість |Відсоток осіб, які | навчальних закладів, |курсантів/слухачів |підготовки одного |отримали відповідний | кафедр військової |(осіб) |курсанта/слухача |документ про освіту (%) | підготовки, курсів | |(тис.грн.) | | підвищення кваліфікації | | | | (од.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Підготовка студентів за|Середньорічна вартість | | |програмою офіцерів |підготовки одного | | |запасу (осіб) |студента за програмою | | | |офіцерів запасу | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Підготовка ліцеїстів |Середньорічна вартість | | |(осіб) |підготовки одного | | | |ліцеїста (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Підготовка студентів за|Середньорічна вартість | | |контрактом (осіб) |підготовки одного | | | |студента за контрактом | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Підготовка науково- |Середньорічна вартість | | |педагогічних кадрів |підготовки одного | | |(осіб) |ад'юнкта/докторанта | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Перепідготовка |Середньорічна вартість | | |офіцерських кадрів |перепідготовки одного | | |(осіб) |офіцера та державного | | | |службовця (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Підвищення кваліфікації|Вартість одного курсу |Відсоток осіб, які | |офіцерських кадрів |підвищення кваліфікації|отримали відповідний | |(осіб) |офіцерських кадрів та |документ про підвищення | | |державних службовців |кваліфікації (%) | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середній показник |Співвідношення кількості | | |частоти проходження |фахівців, які пройшли | | |підвищення кваліфікації|підвищення кваліфікації, | | |та перепідготовки |та загальної кількості | | |офіцерських кадрів та |фахівців галузі (%) | | |державних службовців | | | |(разів/період) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень задоволення | | | |військовими фахівцями | | | |різних освітньо- | | | |кваліфікаційних рівнів до | | | |потреби Збройних Сил | | | |України та інших | | | |військових формувань | | | |України (%) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Інша діяльність у сфері оборони (КФКВК 0260) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість вітчизняних |Кількість міжнародних |Середні витрати на |Зміна експорту українських| підприємств і установ, |виставок у сфері |проведення однієї |товарів на міжнародні | які приймають участь в |оборони (од.) |міжнародної виставки у |товарні ринки (%) | виставкових заходах | |сфері оборони | | (од.) | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість засідань |Середні витрати на |Зміна кількості | |двосторонніх комісій з |проведення одного |підприємств, що вийшли на | |питань військово- |засідання двосторонніх |міжнародні товарні ринки | |технічного |комісій з питань |(од.) | |співробітництва (од.) |військово-технічного | | | |співробітництва | | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість учасників | | | |виставкових заходів у | | | |сфері оборони (осіб) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість укладених | | | |протоколів намірів про | | | |міжнародне | | | |співробітництво (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Громадський порядок, безпека та судова влада (КФКВК 0300) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного | кордону (КФКВК 0310) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (шт.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (шт.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна | | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виданих |Кількість виданих |Відсоток | |ліцензій/сертифікатів/ |ліцензій/сертифікатів/ |ліцензій/сертифікатів/ | |дозволів (шт.) |дозволів на одного |дозволів, рішення щодо | | |виконавця (шт.) |анулювання яких не | | | |прийнято (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Надходження до бюджету,| |Зміна суми надходжень до | |отримані за видачу | |бюджету, отриманих за | |ліцензій/сертифікатів/ | |видачу | |дозволів (тис.грн.) | |ліцензій/сертифікатів/ | | | |дозволів у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість |Кількість злочинів, |Рівень злочинності, в тому| |зареєстрованих злочинів|розслідування справи |числі серед неповнолітніх,| |(тис.од.) |за якими закінчено |у порівнянні з попереднім | | |(тис.од.) |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних |Кількість злочинів, |Кількість злочинів, |Рівень розкриття злочинів | одиниць (од.) |вчинених |вчинених |(%) | |неповнолітніми або за |неповнолітніми або за | | |їх участю (тис.од.) |їх участю, | | | |розслідування справи | | | |за якими закінчено | | | |(тис.од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виявлених | |Питома вага злочинів, | |організованих та | |вчинених неповнолітніми | |злочинних організацій | |або за їх участю до | |(од.) | |загальної кількості | | | |зареєстрованих злочинів | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість вилученої | | | |зброї та бойових | | | |припасів (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Вилучено предметів та | | | |цінностей на суму | | | |(тис.грн.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Вилучено наркотичних | | | |засобів, психотропних | | | |речовин, їх аналогів та| | | |прекурсорів (т) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Загальна кількість | | | |порушених кримінальних | | | |справ (шт.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість повернутих в | | | |Україну потерпілих від | | | |злочинів, пов'язаних із| | | |торгівлею людьми (осіб)| | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість щоденних | |Питома вага маршрутів з | |маршрутів, в тому числі| |охорони громадського | |піших, та маршрутів за | |порядку за допомогою | |допомогою пересувних | |пересувних засобів у | |засобів з охорони | |загальній кількості | |громадського порядку | |маршрутів (%) | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість варт | | | |(планових, судових, | | | |зустрічних та | | | |особливих) з | | | |перевезення | | | |спецконтингенту (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність | | | |спецконтингенту | | | |перевезеного вартами | | | |внутрішніх військ | | | |(осіб) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість викрадених | |Кількість знайдених | |транспортних засобів, | |транспортних засобів до | |що перебувають у | |загальної кількості | |розшуку (од.) | |транспортних засобів у | | | |розшуку (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість вилучених | |Відсоток позитивних проб | |посвідчень водія (од.) | |на виявлення алкоголю та | | | |наркотичних засобів при | | | |здійсненні заходів з | | | |охорони громадського | | | |порядку та боротьби із | | | |злочинністю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень смертності | | | |(травматизму) внаслідок | | | |дорожньо-транспортних | | | |пригод, у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Зміна кількості дорожньо- | | | |транспортних пригод на | | | |аварійно-небезпечних | | | |ділянках, на яких | | | |здійснено заходи із | | | |регулювання дорожнього | | | |руху (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середньомісячний розмір| | | |грошового забезпечення | | | |військовослужбовців, | | | |осіб рядового та | | | |начальницького складу | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність особового |Витрати на речове |Рівень забезпечення | |складу, що забезпечений|забезпечення одного |військовослужбовців, осіб | |речовим майном (осіб) |військовослужбовця, |рядового та начальницького| | |особи рядового та |складу речовим майном (%) | | |начальницького складу | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень використання | | | |речового майна відносно | | | |встановлених норм (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість придбаної | |Рівень забезпеченості | |спеціальної техніки, | |спеціальною технікою, | |засобів оперативного | |засобами оперативного | |зв'язку (од.) | |зв'язку тощо (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість пунктів |Чисельність |Середні витрати на |Кількість нелегальних | розміщення незаконних |депортованих у |утримання одного |мігрантів у порівнянні з | мігрантів (од.) |примусовому порядку |мігранта у пункті |попереднім роком (%) | |(осіб) |розміщення незаконних | | | |мігрантів (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність нелегальних | |Середній термін |Відсоток видворених | мігрантів у пунктах | |перебування одного |незаконних мігрантів з | розміщення незаконних | |мігранта у пункті |дотриманням термінів, | мігрантів (осіб) | |розміщення незаконних |встановлених рішеннями | | |мігрантів (днів) |про видворення (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість побудованих |Середня вартість робіт |Рівень введення в дію | |придбаних/ |із будівництва об'єктів|об'єктів спеціального | |введених в експлуатацію|спеціального |призначення (%) | |об'єктів спеціального |призначення на | | |призначення (од.) |1 кв.м (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість об'єктів |Середня вартість робіт |Рівень оновлення об'єктів | |спеціального |із капітального |спеціального призначення | |призначення, на яких |ремонту/реконструкції |(%) | |проведено капітальний |об'єктів спеціального | | |ремонт/ |призначення на | | |реконструкцію (од.) |1 кв.м (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість встановлених | | | |основних прикордонних | | | |стовпів (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість | | | |відремонтованих та | | | |відновлених | | | |прикордонних стовпів | | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна протяжність |Кількість придбаних |Середня вартість одного| | державного кордону (км) |комплексів обладнання і|комплексу обладнання і | | |програмного |програмного | | |забезпечення для |забезпечення для | | |автоматизації |автоматизації | | |прикордонного контролю |прикордонного контролю | | |(од.) |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність громадян, |Щільність охорони |Зміна кількості порушень | |оформлених через |державного кордону |при перетині державного | |державний кордон (осіб)|(осіб/км) |кордону у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість транспортних | | | |засобів, пропущених | | | |через державний кордон | | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість вузлів |Кількість виданих |Вартість виготовлення |Рівень забезпеченості | місцевого та |паспортів громадянина |одного паспорта |паспортами громадян | регіонального рівня |України/ |громадянина |України (%) | Державної інформаційної |паспортів громадянина |України/паспорта | | системи реєстраційного |України для виїзду за |громадянина України для| | обліку фізичних осіб |кордон/ |виїзду за | | (од.) |тимчасових посвідчень |кордон/тимчасового | | |громадянина України/ |посвідчення громадянина| | |проїзних документів |України/проїзного | | |дитини для виїзду за |документа дитини для | | |кордон (тис.грн.) |виїзду за кордон (грн.)| | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середній термін видачі | | | |одного паспорта | | | |громадянина | | | |України/паспорта | | | |громадянина України для| | | |виїзду за | | | |кордон/тимчасового | | | |посвідчення громадянина| | | |України/проїзного | | | |документа дитини для | | | |виїзду за кордон (днів)| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Протипожежний захист та рятування (КФКВК 0320) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (грн.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна | | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виданих |Кількість виданих |Відсоток | |ліцензій/сертифікатів/ |ліцензій/сертифікатів/ |ліцензій/сертифікатів/ | |дозволів (од.) |дозволів на одного |дозволів рішення щодо | | |виконавця (грн.) |анулювання яких не | | | |прийнято (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Надходження до бюджету,| |Зміна суми надходжень до | |отримані за видачу | |бюджету, отриманих за | |ліцензій/сертифікатів/ | |видачу | |дозволів (тис.грн.) | |ліцензій/сертифікатів/ | | | |дозволів у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кількість об'єктів, на |Кількість працівників |Рівень смертності | |яких проведено |оперативно-рятувальної |внаслідок | |профілактичні |служби в середньому на |пожеж/надзвичайних | |протипожежні заходи |одну операцію з |ситуацій (%) | |(од.) |ліквідації | | | |пожежі/надзвичайної | | | |ситуації (осіб) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість пожеж/ |Кількість |Рівень травматизму | |надзвичайних ситуацій |пожеж/надзвичайних |потерпілих внаслідок | |(од.) |ситуацій на один |пожеж/надзвичайних | | |підрозділ оперативно- |ситуацій у порівнянні з | | |рятувальної служби |попереднім роком (%) | | |(од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | |Середній час ліквідації|Зміна середнього часу | одиниць | |пожеж/надзвичайних |ліквідації | аварійно-рятувальних | |ситуацій (год.) |пожеж/надзвичайних | підрозділів (од.) | | |ситуацій у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість оперативних | | |Зміна обсягів збитків, | одиниць | | |завданих | аварійно-рятувальних | | |пожежами/надзвичайними | формувань (од.) | | |ситуаціями у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Зміна кількості знищених | | | |та пошкоджених будівель, | | | |споруд, автотехніки тощо | | | |у порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість об'єктів, на |Кількість об'єктів, на |Сума попереджених | |яких проводяться |яких проводяться |орієнтовних збитків в | |профілактичні заходи |профілактичні заходи |результаті виконання | |аварійно-рятувальними |аварійно-рятувальними |рятувальниками запобіжних | |формуваннями (од.) |формуваннями, на одну |та профілактичних робіт | | |оперативну одиницю |(тис.грн.) | | |(од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість залучень |Кількість залучень |Кількість виявлених | |підрозділів аварійно- |підрозділів аварійно- |порушень на один | |рятувальних формувань |рятувальних формувань |профілактичний захід (од.)| |до виконання |до виконання | | |профілактичних заходів |профілактичних заходів | | |(разів) |на одну оперативну | | | |одиницю (разів) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на знищення та |Планова кількість до |Витрати на |Рівень виконання заходів | знешкодження боєприпасів|знищення та |знищення/знешкодження |щодо знищення та | (тис.грн.) |знешкодження |1 т боєприпасів на |знешкодження | |боєприпасів (од.) |спеціально |боєприпасів/(%) | | |підготовлених дільницях| | | |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість знешкоджених | |Питома вага знищених | |вибухонебезпечних | |боєприпасів у загальній | |предметів (од.) | |кількості тих, що | | | |підлягають знищенню (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Територія, на якій |Витрати на проведення | | |заплановано проведення |поглибленої очистки | | |поглибленої очистки |1 га території | | |(кв.м) |(тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на модернізацію |Кількість підрозділів |Середня вартість одного|Рівень завантаження | вузла зв'язку та закупка|оснащених програмно- |комплекту цифрової АТС |відомчої мережі зв'язку | обладнання для |апаратними комплексами |(тис.грн.) |(%) | будівництва відомчої |(од.) | | | цифрової мережі | | | | (тис.грн.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість регіональних |Кількість виробів |Середня вартість |Відсоток передачі | центрів страхового фонду|(об'єктів), на які |виготовлення одного |документів страхового | документації та |документація |аркуша страхового фонду|фонду документації з | бюджетних установ (од.) |закладається до |документації на |першого пред'явлення (%) | |страхового фонду |продукцію спеціального | | |документації (од.) |призначення (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виробів | |Зміна обсягу передачі на | |(об'єктів), на які | |зберігання документів | |документація | |страхового фонду | |зберігається у | |документації у порівнянні | |страховому фонді | |з попереднім роком (%) | |документації (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість аркушів | |Зміна обсягу закладання на| |страхового фонду | |зберігання документів | |документації на | |страхового фонду | |продукцію спеціального | |документації у порівнянні | |призначення (тис.арк.) | |з попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Кількість прийнятих на | | | |зберігання документів | | | |страхового фонду | | | |документації в | | | |розрахунку на одного | | | |працюючого (од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість задіяних до |Кількість тренувальних/|Вартість однієї години |Рівень готовності | чергування на договірних|оперативно-рятувальних |польоту повітряного |пошуково-рятувальних сил | засадах |вильотів (од.) |судна (за типами |та засобів до проведення | пошуково-рятувальних | |повітряних суден) |авіаційних пошуково- | повітряних | |(тис.грн.) |рятувальних робіт в зоні | суден/аеродромів (од.) | | |відповідальності України | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість координаційних|Кількість тренувальних/|Вартість утримання | | центрів з пошуку та |оперативно-рятувальних |одного повітряного | | рятування (од.) |стрибків з парашута |судна у зоні | | |(од.) |відповідальності (за | | | |типами повітряних | | | |суден) (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість реагувань на | | | |надзвичайні події (од.)| | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Витрати на придбання |Кількість придбаної |Середня вартість |Рівень забезпеченості | спеціальної аварійно- |спеціальної аварійно- |одиниці спеціальної |спеціальною аварійно- | рятувальної, пожежної |рятувальної, пожежної |аварійно-рятувальної, |рятувальною, пожежною | техніки та обладнання |техніки та обладнання |пожежної техніки та |технікою та обладнанням | (тис.грн.) |(грн.) |обладнання (тис.грн.) |порівняно з потребою (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень зносу спеціальної | | | |аварійно-рятувальної, | | | |пожежної техніки та | | | |обладнання (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень оновлення | | | |спеціальної аварійно- | | | |рятувальної, пожежної | | | |техніки та обладнання (%) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Судова влада (КФКВК 0330) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (грн.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна | | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України (од.) |України у порівняні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість |Середньомісячне |Відсоток закінчених | |адміністративних/ |надходження справ і |провадженням справ у | |господарських/ |матеріалів на одного |поточному році (%) | |кримінальних/ |суддю (од.) | | |цивільних справ та | | | |справ про | | | |адміністративні | | | |правопорушення, які | | | |знаходяться на розгляді| | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість справ про |Середній термін |Відсоток процесуальних | |адміністративні |розгляду однієї справи |документів, щодо яких | |правопорушення, |(днів) |вирішувались питання про | |пов'язаних з | |їх прийняття до | |корупцією, які | |провадження (%) | |знаходяться на розгляді| | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | |Середні витрати на |Відсоток справ, залишених | одиниць (од.) | |одного працівника суду |без розгляду у загальній | | |(тис.грн.) |кількості справ (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість звернень |Кількість звернень | | |громадян/суб'єктів |громадян/суб'єктів | | |господарювання до судів|господарювання до судів| | |(од.) |на одного виконавця | | | |(од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість апеляційних |Середньомісячна |Відсоток розглянутих | |та касаційних скарг, що|кількість апеляційних |апеляційних та касаційних | |надходять на розгляд |та касаційних скарг на |скарг (%) | |(од.) |одного суддю (од.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Сума надходжень від | | | |оплати витрат з | | | |інформаційно-технічного| | | |забезпечення (тис.грн.)| | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість роздрукованих| | | |технічних записів | | | |судових засідань та | | | |виданих дублікатів | | | |виконавчих листів або | | | |судових наказів (од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Надходження плати за | | | |роздрукування | | | |технічного запису | | | |судового засідання в | | | |цивільних справах та | | | |видачі дубліката | | | |виконавчого листа або | | | |судового наказу | | | |(тис.грн.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість рішень про | |Відсоток вчасно виконаної | |призначення/звільнення | |роботи щодо формування | |суддів на | |суддівського корпусу (%) | |адміністративні посади | | | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток вчасно виконаної | | | |роботи щодо притягнення | | | |суддів до дисциплінарної | | | |відповідальності (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість створених та |Відношення кількості |Рівень вирішення | |впроваджених |систем до кількості |поставлених задач за | |інформаційно- |вирішених задач (%) |допомогою інформаційно- | |аналітичних систем | |аналітичних систем (%) | |(од.) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Середня швидкість пошуку | | | |та обміну інформації | | | |(Мбіт/сек) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Тривалість збоїв у роботі | | | |інформаційно-аналітичних | | | |систем (год.) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Загальна площа |Середня вартість |Відсоток суддів, які | |придбаного |1 кв.м житла, |отримали житло у загальній| |(побудованого) житла |придбаного для суддів |кількості тих, що | |для суддів (кв.м) |(грн.) |потребують поліпшення | | | |житлових умов (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість суддів, які |Кількість суддів, які | | | потребують поліпшення |забезпеченні житлом | | | житлових умов (осіб) |(осіб) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кримінально-виконавча система та виправні заходи (КФКВК 0340) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (грн.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підвідомчих |Кількість виконаних |Кількість виконаних |Відсоток вчасно виконаних | підприємств та |доручень (од.) |доручень на одного |доручень у їх загальній | організацій (од.) | |виконавця (од.) |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Загальна площа приміщень| | |Питома вага простроченої | (кв.м) | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |загальному обсязі | | | |заборгованості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Орендована площа (кв.м) | | |Зміна | | | |кредиторської/дебіторської| | | |заборгованості у | | | |порівнянні з початком | | | |бюджетного періоду, в тому| | | |числі простроченої на | | | |звітну дату (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Кількість розглянутих | | | |справ із ухваленням рішень| | | |щодо спорів про | | | |відшкодування шкоди, | | | |завданої органами влади | | | |незаконними рішеннями, | | | |діями чи бездіяльністю, у | | | |порівнянні з попереднім | | | |роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих |Кількість опрацьованих | |звернень, заяв, скарг |звернень, заяв, скарг |звернень, скарг громадян | |громадян України (од.) |громадян України на |України у порівняні з | | |одного виконавця (од.) |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток задоволених | | | |звернень, заяв, скарг | | | |громадян України у | | | |загальному обсязі (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість контрольних |Кількість контрольних |Відсоток усунених | |заходів (од.) |заходів на одного |правопорушень, що були | | |виконавця (од.) |виявлені у ході | | | |контрольних заходів, у | | | |загальному обсязі | | | |виявлених правопорушень | | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень дотримання | | | |законодавства об'єктами | | | |контролю (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Площа об'єктів, на яких|Середні витрати на |Рівень виконання робіт з | робіт з капітального |проведено капітальний |проведення капітального|капітального | ремонту/реконструкції |ремонт/ |ремонту/реконструкції |ремонту/реконструкції (%) | (тис.грн.) |реконструкцію (кв.м) |1 кв.м (тис.грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість установ, в | | | |яких проведено | | | |капітальний ремонт/ | | | |реконструкцію (од.) | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість слідчих із |Спискова чисельність |Чисельність осіб, які |Відсоток неповнолітніх у | оляторів/виховних/ |осіб, які тримаються у |тримаються в установах |загальній чисельності | виправних колоній/ |слідчих |виконання покарань і |осіб, які тримаються у | кримінально-виконавчих |ізоляторях/виховних/ |слідчих ізоляторах, у |виховних колоніях та | установ (од.) |виправних колоніях/ |розрахунку на одного |слідчих ізоляторах (%) | |кримінально-виконавчих |працівника цих установ | | |установах (осіб) |(осіб) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість підрозділів |Чисельність осіб на |Чисельність осіб на |Відсоток засуджених, яких | кримінально-виконавчої |обліку у кримінально- |обліку у кримінально- |умовно-достроково | інспекції (од.) |виконавчій інспекції |виконавчій інспекції, у|звільнено від відбуття | |(осіб) |розрахунку на одного |покарань у загальній їх | | |працівника (осіб) |чисельності (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність персоналу | | |Відсоток засудженим, яким | кримінально-виконавчої | | |невідбуту частину | інспекції (осіб) | | |покарання замінено більш | | | |м'яким (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Чисельність персоналу | | |Відсоток осіб, засуджених | органів та установ | | |до довічного позбавлення | кримінально-виконавчої | | |волі, які тримаються в | служби (осіб) | | |установах виконання | | | |покарань та слідчих | | | |ізоляторах (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середньодобові витрати | | | |на забезпечення | | | |продуктами харчування | | | |однієї особи, що | | | |тримається в установах | | | |виконання покарань та | | | |слідчих ізоляторах | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність осіб, які |Середні витрати на рік |Рівень захворюваності | |тримаються в установах |на медичне забезпечення|осіб, які тримаються в | |виконання покарань та |однієї особи, що |установах виконання | |слідчих ізоляторах, |тримається в установах |покарань і слідчих | |яким надана медична |виконання покарань та |ізоляторах (%) | |допомога (осіб) |слідчих ізоляторах | | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |Середні витрати на рік |Рівень забезпечення осіб, | | |на речове забезпечення |які тримаються в | | |однієї особи, що |установах виконання | | |тримається в установах |покарань і слідчих | | |виконання покарань та |ізоляторах речовим майном | | |слідчих ізоляторах |(%) | | |(грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість |Чисельність осіб - |Середні витрати на рік |Рівень захворюваності на | спеціалізованих |хворих на туберкульоз, |на лікування одного |туберкульоз осіб, які | протитуберкульозних |які лікуються в |хворого на туберкульоз |тримаються в установах | установ та |протитуберкульозних |(грн.) |виконання покарань і | спеціалізованих лікарень|установах та | |слідчих ізоляторах (%) | кримінально-виконавчої |спеціалізованих | | | служби (од.) |лікарнях кримінально- | | | |виконавчої служби | | | |(осіб) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість кабінетів |Чисельність осіб, які |Вартість лікування на |Рівень смертності ВІЛ- | інфекційних захворювань |перебувають на |місяць одного ВІЛ- |інфікованих і хворих на | та інфекційних відділень|диспансерному обліку з |інфікованого або |СНІД, які перебуваю на | стаціонарного лікування |приводу захворювання на|хворого на СНІД, який |диспансерному обліку (%) | ВІЛ-інфікованих і хворих|ВІЛ-інфекцію та СНІД |перебуває на | | на СНІД (од.) |(осіб) |диспансерному обліку | | | |(%) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Чисельність ув'язнених,| | | |які залучені до | | | |виробничої діяльності | | | |(осіб) | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток осіб, повторно | | | |засуджених (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Зміна обсягів власних | | | |надходжень в установах | | | |кримінально-виконавчої | | | |служби у порівнянні з | | | |попереднім роком (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кошторисна вартість |Кількість побудованих/ |Середня вартість |Відсоток місць для | робіт з |відремонтованих/ |будівництва/ |утримання засуджених, які | будівництва/капітального|реконструйованих |ремонту/ |відповідають європейським | ремонту/реконструкції |будівель, споруд та |реконструкції одного |стандартам (%) | будівель, споруд та |інженерних об'єктів |об'єкта кримінально- | | інженерних об'єктів |кримінально-виконавчої |виконавчої служби | | кримінально-виконавчої |служби (од.) |(тис.грн.) | | служби (тис.грн.) | | | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| |Кількість нових місць | |Відсоток аварійно- | |для утримання | |небезпечних та непридатних| |засуджених (од.) | |будівель, споруд та | | | |інженерних об'єктів | | | |кримінально-виконавчої | | | |служби у загальній їх | | | |кількості (%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток установ виконання| | | |покарань, які облаштовані | | | |кімнатами для відвідування| | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Рівень забезпеченості | | | |спеціальною технікою | | | |оперативних підрозділів | | | |установ виконання покарань| | | |(%) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість |Чисельність засуджених |Середні витрати на |Чисельність засуджених | загальноосвітніх |осіб, які навчаються в |навчання одного |осіб, які здобули базову | навчальних закладів при |навчальних закладах при|засудженого у |або повну загальну середню| установах виконання |установах кримінально- |навчальному закладі при|освіту в навчальних | покарань (од.) |виконавчої служби |установах кримінально- |закладах при установах | |(осіб) |виконавчої служби |кримінально-виконавчої | | |(грн.) |служби (осіб) | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | |Відсоток засуджених осіб, | | | |які здобули базову або | | | |повну середню освіту від | | | |чисельності засуджених, | | | |які не мали освіти (%) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Діяльність у сфері безпеки держави (КФКВК 0350) ( v0011201-11 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Кількість установ (од.) |Кількість розроблених/ |Кількість |Відсоток прийнятих | |прийнятих |розроблених/прийнятих |нормативно-правових актів | |нормативно-правових |нормативно-правових |у загальній кількості | |актів (грн.) |актів на одного |розроблених (%) | | |виконавця (грн.) | | ------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------| Кількість штатних | | |Відсоток | одиниць (од.) | | |нормативно-правових актів,| | | |опублікованих у виданнях, | | | |доступних для | | | |громадськості (%) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

(*) При розробці головними розпорядниками бюджетних коштів
переліку результативних показників за кожною бюджетною програмою
можливе уточнення та розширення результативних показників,
визначених у Примірному переліку результативних показників
бюджетних програм.
Директор Департаменту
реформування бюджетної системи Ю.М.Футоранська

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: