open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2013  № 14

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 12 від 17.01.2018}

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 року № 60

У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5428 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 26 грудня 2011 року № 1738 та від 22 серпня 2012 року № 937), НАКАЗУЮ:

1. Внести до форм фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 року № 60 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів", такі зміни:

1.1. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3мб), зведену форму Звіту про виконання місцевих бюджетів форма № 2кмб(мб), Звіт про бюджетну заборгованість (форма № 7мб), Звіт про використання коштів з резервного фонду, Інформацію про виконання захищених видатків місцевих бюджетів, викласти у новій редакції, що додається;

1.2. Доповнити наказ зведеною формою Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб), що додається.

2. Державній казначейській службі України (Харченко С. І.) забезпечити організацію роботи зі складання звітності про виконання місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня видання забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з моменту його видання.

5. Звіт про рух грошових коштів, Звіт про бюджетну заборгованість, Звіт про використання коштів з резервного фонду, за формами, затвердженими цим наказом, складати починаючи зі звіту за січень 2013 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2012  № 60
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
16.01.2013  № 14)

ЗВІТ
про рух грошових коштів

за _______________________ 20__ р.

_____________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма № 3мб

Код бюджетної класифікації

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

за звітний рік

за попередній звітний рік

за звітний рік

за попередній звітний рік

1

2

3

4

5

6

7

I. Операційна діяльність

Операційні доходи

Податкові надходження

010

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

020

12000000

Податки на власність

030

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

040

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

050

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

060

18000000

Місцеві податки і збори

070

19000000

Інші податки та збори

080

Неподаткові надходження

090

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

100

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

110

24000000

Інші неподаткові надходження

120

25000000

Власні надходження бюджетних установ

130

Доходи від операцій з капіталом

140

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

150

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

160

Офіційні трансферти

170

41000000

Від органів державного управління

180

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

190

Цільові фонди

200

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

210

1. Операційні доходи - усього:

220

Операційні видатки та кредитування

2000

Поточні видатки

230

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

240

2110

Оплата праці

250

2120

Нарахування на оплату праці

260

2200

Використання товарів і послуг

270

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

280

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

290

2230

Продукти харчування

300

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

310

2250

Видатки на відрядження

320

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

330

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

340

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

350

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

360

2600

Поточні трансферти

370

2700

Соціальне забезпечення

380

2800

Інші поточні видатки

390

4000

Кредитування

400

4100

Внутрішнє кредитування

410

4110

Надання внутрішніх кредитів

420

4120

Повернення внутрішніх кредитів

430

4200

Зовнішнє кредитування

440

4210

Надання зовнішніх кредитів

450

4220

Повернення зовнішніх кредитів

460

Операційні видатки та кредитування - усього:

470

I. Чистий потік від операційної діяльності (220-470)

480

II. Інвестиційна діяльність

Інвестиційні доходи

490

Інвестиційні видатки

3000

Капітальні видатки

500

3100

Придбання основного капіталу

510

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

520

3120

Капітальне будівництво (придбання)

530

3130

Капітальний ремонт

540

3140

Реконструкція та реставрація

550

3150

Створення державних запасів і резервів

560

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

570

3200

Капітальні трансферти

580

Інвестиційні видатки - усього:

590

II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (490-590)

600

9000

III. Нерозподілені видатки

610

Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (480+600-610)

620

IV. Фінансова діяльність

400000

Фінансування за борговими операціями

630

401000

Запозичення

640

401100

Внутрішні запозичення

650

401101

Довгострокові зобов'язання

660

401102

Середньострокові зобов'язання

670

401103

Короткострокові зобов'язання та векселі

680

401104

Інші зобов'язання

690

401200

Зовнішні запозичення

700

401201

Довгострокові зобов'язання

710

401202

Середньострокові зобов'язання

720

401203

Короткострокові зобов'язання та векселі

730

401204

Інші зобов'язання

740

402000

Погашення

750

402100

Внутрішні зобов'язання

760

402101

Довгострокові зобов'язання

770

402102

Середньострокові зобов'язання

780

402103

Короткострокові зобов'язання та векселі

790

402104

Інші зобов'язання

800

402200

Зовнішні зобов'язання

810

402201

Довгострокові зобов'язання

820

402202

Середньострокові зобов'язання

830

402203

Короткострокові зобов'язання та векселі

840

402204

Інші зобов'язання

850

600000

Фінансування за активними операціями*

860

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

870

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

880

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

890

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів*

900

602100

На початок періоду

910

602200

На кінець періоду

920

602300

Інші розрахунки*

930

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

940

603000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

950

604000

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

960

604100

На початок періоду

970

604200

На кінець періоду

980

Фінансова діяльність - усього*:

990

IV. Чистий потік від фінансової діяльності (640-750+860)*

1000

Загальний чистий потік від загальної діяльності (480+600-610+1000)*

1010

__________
* заповнюється з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.

Керівник органу Державної
казначейської служби України___________
(підпис)____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
та інвестицій

Є.Ю. Кузькін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2012  № 60
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
16.01.2013 № 14)

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів

за __________________ 20__ р.

____________________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма № 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Доходи

хххххххх1

Усього

II. Видатки

хххххх2

хххх3

ххххххх*

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів*)

III. Кредитування

хххххх2

хххх3

ххххххх*

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів*)

IV. Фінансування

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

Дефіцит (-) / профіцит (+)***

х

х

х

х

х

х

Фінансування бюджету за типом кредитора

хххххх4

хххххх4

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора***

х

х

х

х

х

х

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

хххххх5

хххххх5

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання***

х

х

х

х

х

х

__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів.
** З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.
*** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.
**** Заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет, наданого відповідними фінансовими органами за місцем обслуговування органам Державної казначейської служби України.
1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
3 за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України.
4 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом борогового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України___________
(підпис)____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
та інвестицій

Є.Ю. Кузькін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2012  № 60
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
16.01.2013 № 14)

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

по _______________________________
(фонд бюджету)

станом на ________________________ 20__ р.

__________________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Розділ I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

форма № 7мб

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів*

економічної класифікації видатків бюджету

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

усього

з них кредиторська заборгованість

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хххххх1

хххх2

ххххххх

Доходи**

х

х

х

Видатки - усього

у тому числі:

хххх3

Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у місячних звітах КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарних кодах.

__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів.
** заповнюється за спеціальним фондом місцевого бюджету в частині власних надходжень.
1 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
3 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України___________
(підпис)____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів*

економічної класифікації видатків та кредитування бюджету

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього

з них кредиторська заборгованість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

хххххх1

хххх2

ххххххх

Видатки та надання кредитів

у тому числі:

хххх 3

Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів.
** при складанні річного звіту графа 10 за кодами класифікації кредитування бюджету не заповнюється.
1 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
3 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України___________
(підпис)____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
та інвестицій

Є.Ю. Кузькін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2012  № 60
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
16.01.2013 № 14)

ЗВІТ
про використання коштів з резервного фонду

за ___________________ 20__ р.

__________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Тимчасова класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів*

Економічна класифікація видатків та класифікація кредитування**

Найменування видатків

Бюджетні призначення, передбачені рішеннями Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради

Виділено коштів за звітний період (рік)

Недовиділено асигнувань до плану

1

2

3

4

5

6

7

250102

ххххххх

9000

Резервний фонд на початок звітного року

х

х

250102

9000

Збільшення/зменшення резервного фонду, (+/-)

х

х

Видатки за рахунок коштів резервного фонду, усього

у тому числі:

хххххх1

хххх2

250102

9000

Резервний фонд на кінець звітного періоду

х

х

Примітка: у місячних звітах заповнюється за узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів.
** у місячних звітах заповнюється без розшифровки за кодами економічної класифікації видатків бюджету.
1 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
2 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України___________
(підпис)____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
та інвестицій

Є.Ю. Кузькін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2012  № 60
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
16.01.2013 № 14)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання захищених видатків місцевих бюджетів*

за __________________ 20___ р.

__________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів***

Найменування видатків****

Код економічної класифікації видатків бюджету****

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

Виділено коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххх

ххххххх

хххх

Разом видатків*****:

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету*****:

Усього:

__________
* заповнюється згідно з додатком.
** у місячному звіті не заповнюється, у річному звіті заповнюється за узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
*** заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів.
**** заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету, затвердженого Бюджетним кодексом України.
***** заповнюється при складанні річного звіту.

Керівник органу Державної
казначейської служби України___________
(підпис)____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)
Додаток
до Інформації про виконання
захищених видатків місцевих бюджетів

ПОРЯДОК
заповнення Інформації про виконання захищених видатків місцевих бюджетів при складанні річного звіту

1. При складанні річної звітності "Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів" (далі - Інформація) заповнюється в розрізі узагальнюючих кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

2. За узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010000 "Державне управління", 060000 "Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави", 070000 "Освіта", 080000 "Охорона здоров'я", 090000 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", 100000 "Житлово-комунальне господарство", 110000 "Культура і мистецтво", 120000 "Засоби масової інформації", 130000 "Фізична культура і спорт", 150000 "Будівництво", 160000 "Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство", 170000 "Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика", 180000 "Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю", 200000 "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека", 210000 "Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха", 240000 "Цільові фонди" Інформація заповнюється у розрізі таких кодів економічної класифікації видатків:

1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ",

1120 "Нарахування на заробітну плату",

1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",

1133 "Продукти харчування",

1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв",

1170 "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення",

1340 "Поточні трансферти населенню".

3. За узагальнюючим кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 230000 "Обслуговування боргу" Інформація заповнюється у розрізі таких кодів економічної класифікації видатків:

1134 "Оплата послуг (крім комунальних)",

1135 "Інші видатки",

1200 "Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями".

4. За узагальнюючим кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250000 "Видатки, не віднесені до основних груп" Інформація заповнюється у розрізі таких кодів економічної класифікації видатків:

1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ",

1120 "Нарахування на заробітну плату",

1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",

1133 "Продукти харчування",

1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв",

1170 "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення",

1340 "Поточні трансферти населенню".

5. У рядку "Разом видатків" наводиться загальна сума захищених видатків місцевих бюджетів без урахування сум міжбюджетних трансфертів, що передаються до державного бюджету, та поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів, у розрізі таких кодів економічної класифікації видатків:

1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ",

1120 "Нарахування на заробітну плату",

1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",

1133 "Продукти харчування",

1134 "Оплата послуг (крім комунальних)",

1135 "Інші видатки",

1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв",

1170 "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення",

1200 "Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями",

1340 "Поточні трансферти населенню" за захищеними видатками.

6. Після рядка "Разом видатків" за узагальнюючим кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250000 "Видатки, не віднесені до основних груп" у Інформації наводиться сума трансфертів місцевих бюджетів, переданих до державного бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 1320 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів".

7. У рядку "Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету" наводиться загальна сума захищених видатків місцевих бюджетів, з урахуванням сум трансфертів, переданих до державного бюджету, у розрізі кодів економічної класифікації видатків:

1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ",

1120 "Нарахування на заробітну плату",

1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",

1133 "Продукти харчування",

1134 "Оплата послуг (крім комунальних)",

1135 "Інші видатки",

1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв",

1170 "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення",

1200 "Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями",

1320 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів",

1340 "Поточні трансферти населенню".

Після рядка "Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету" за узагальнюючим кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250000 "Видатки, не віднесені до основних груп" у Інформації наводиться сума поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів за кодом економічної класифікації видатків 1320 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів".

8. У рядку "Усього" наводиться загальна сума захищених видатків місцевих бюджетів, з урахуванням сум трансфертів, переданих до державного бюджету, та поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів, у розрізі кодів економічної класифікації видатків:

1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ",

1120 "Нарахування на заробітну плату",

1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",

1133 "Продукти харчування",

1134 "Оплата послуг (крім комунальних)",

1135 "Інші видатки",

1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв",

1170 "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення",

1200 "Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями",

1320 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів",

1340 "Поточні трансферти населенню".ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.01.2013  № 14

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів

за __________________ 20__ р.

__________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма № 2ммб

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Доходи

хххххххх 1

Усього

II. Видатки

хххххх2

хххх3

ххххххх*

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів*)

III. Кредитування

хххххх2

хххх3

ххххххх*

Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів*)

IV. Фінансування

Дефіцит (-) / профіцит (+)**

Дефіцит (-) / профіцит (+)***

х

х

х

х

х

х

Фінансування бюджету за типом кредитора

хххххх4

хххххх4

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора***

х

х

х

х

х

х

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

хххххх5

хххххх5

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання***

х

х

х

х

х

х

__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів.
** З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.
*** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.
**** Заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет, наданого відповідними фінансовими органами за місцем обслуговування органам Державної казначейської служби України.
1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
3 за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України.
4 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.
5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом борогового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11.

Керівник органу Державної
казначейської служби України___________
(підпис)____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
та інвестицій

Є.Ю. Кузькін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: