open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
26.06.2001 N 13

Про затвердження Положення про відділення

Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності N 42 ( v0042598-01 ) від 19.09.2001 N 4 ( v0004598-04 ) від 04.03.2004 N 232 ( v0232598-05 ) від 27.12.2005 N 26 ( v0026598-09 ) від 25.02.2009 N 46 ( v0046598-12 ) від 31.07.2012 }

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) та Статуту Фонду правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
( v0009598-01 ) П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (додається).
2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести дане
Положення до робочих органів відділень Фонду.
Голова правління В.А.Куліченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Фонду соціального

страхування з тимчасової

втрати працездатності

26.06.2001 N 13

(у редакції постанови

правління Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності

31.07.2012 N 46)

( v0046598-12 )

ПОЛОЖЕННЯ

про відділення Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності в Автономній Республіці Крим, областях та
містах Києві і Севастополі (далі - відділення Фонду) та його
робочі органи створюються відповідно до пункту 5 статті 10 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням" ( 2240-14 ).
1.2. У своїй діяльності відділення Фонду та його робочі
органи керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Основами
законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування ( 16/98-ВР ), Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ),
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), іншими
законодавчими та нормативно-правовими актами, Статутом Фонду
( v0009598-01 ), а також цим Положенням.
1.3. Відділення Фонду діє як регіональна структура Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і є
юридичною особою, має свій бюджет, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в
установах банків органах Державної казначейської служби України,
використовує символіку Фонду.
1.4. Управління відділенням Фонду здійснюється на паритетній
основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
Представниками застрахованих осіб є профспілки, їх об'єднання чи
інші уповноважені найманими працівниками органи (представники). В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і
Севастополі безпосереднє управління відділенням Фонду здійснюють
його правління та виконавча дирекція. Виконавча дирекція
відділення Фонду з робочим органом виконавчої дирекції Фонду і
відділення Фонду підзвітна правлінню відділення та виконавчій
дирекції Фонду і здійснює свою діяльність від імені Фонду на
місцях в межах і порядку, передбачених Статутом Фонду
( v0009598-01 ) та цим Положенням. Робочі органи відділень Фонду у районах та містах
республіканського /Автономної Республіки Крим/ та обласного
значення входять до структури органів Фонду. Робочі органи відділення Фонду мають печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в
установах банків.
1.5. Правління відділення Фонду в межах своїх повноважень
приймає постанови, організовує та контролює їх виконання. Рішення правління відділення Фонду, прийняте в межах його
компетенції, є обов'язковим для виконання підприємствами,
установами та організаціями регіону всіх форм власності і
застрахованими громадянами. Робочі органи відділення Фонду в межах своїх повноважень
видають накази та організовують і контролюють їх виконання.
1.6. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються
правлінням Фонду.
1.7. Місце знаходження відділення Фонду - за адресою
виконавчої дирекції відділення Фонду.
II. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ

ТА ЙОГО РОБОЧИХ ОРГАНІВ
2.1. Відділення Фонду та його робочі органи здійснюють: - організаційно-управлінські заходи по виконанню завдань,
покладених на відділення Фонду та його робочі органи; - акумуляцію внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, та інших
коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та
соціальних послуг, що надаються Фондом; - матеріальне забезпечення (надання допомоги) застрахованих
осіб у зв'язку з настанням страхового випадку: тимчасової втрати
працездатності, вагітності та пологів, смерті застрахованої особи,
а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні; - забезпечення в межах асигнувань, встановлених на ці цілі
бюджетом Фонду, оздоровчих заходів (укладання у встановленому
порядку договорів на придбання путівок на санаторно-курортне
лікування, оплата путівок на санаторно-курортне лікування
застрахованим особам та членам їх сімей, студентам - до
санаторіїв-профілакторіїв, за наявності медичних показань, та до
дитячих оздоровчих закладів); - часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв
підприємств, установ та організацій, надання соціальних послуг у
позашкільній роботі з дітьми (утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільне обслуговування) в
порядку, визначеному правлінням Фонду; - контроль за надходженням та використанням коштів Фонду; - контроль за обґрунтованістю видачі та продовження листків
непрацездатності закладами охорони здоров'я і санаторно-курортними
закладами незалежно від форм власності; - надання безоплатно застрахованим особам і страхувальникам
консультації з питань застосування законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням; - організовує і проводить навчання своїх працівників та
членів комісії із соціального страхування відповідно до
класифікації видатків бюджету Фонду.
III. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ТА ЙОГО РОБОЧИХ ОРГАНІВ
3.1. Відділення Фонду та його робочі органи мають право: - одержувати безоплатно від державних органів, підприємств,
установ, організацій (у тому числі від державних податкових
органів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності відомості,
пов'язані із сплатою і використанням страхових коштів; - порушувати відповідно до законодавства питання про
притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення
законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, вимагати надання інформації про
вжиті заходи; - розглядати звернення страхувальників і застрахованих осіб у
разі виникнення спірних питань щодо фінансування та надання
допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням; - здійснювати перевірку обґрунтованості видачі та продовження
листків непрацездатності застрахованим особам; - здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти
сплати страхових внесків за період до 1 січня 2011 року та
використання страхових коштів на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання, у фізичних осіб, які використовують працю найманих
працівників; - вимагати від страхувальників та інших отримувачів страхових
коштів усунення порушень законодавства щодо використання коштів
Фонду; - одержувати необхідні пояснення (у тому числі - письмові) з
питань, що виникають під час перевірок; - накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи,
передбачені законодавством; - користуватися відомостями Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
необхідними для забезпечення виконання покладених на них функцій.
3.2. Відділення Фонду та його робочі органи зобов'язані: - забезпечувати фінансування та надання соціальних виплат та
послуг відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ); - вести облік страхувальників Фонду; - здійснювати контроль за правильним нарахуванням, своєчасною
та повною сплатою страхових внесків за період до 1 січня
2011 року, а також за дотриманням порядку використання
страхувальником страхових коштів та за достовірністю поданих
страхувальниками та застрахованими особами відомостей; - стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних
осіб у встановленому законом порядку; - вести облік і звітність по страхових коштах; - публікувати в засобах масової інформації відомості про
бюджет на поточний рік та його виконання за минулий рік; - надавати безоплатно застрахованим особам і страхувальникам
консультації з питань застосування законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням; - інформувати застрахованих осіб про призначення (відмову) і
розмір матеріального забезпечення, порядок виплати, види та умови
надання матеріального забезпечення і соціальних послуг, а також
про порядок оскарження рішень у разі відмови в наданні
матеріального забезпечення і соціальних послуг; - співпрацювати з органами фондів з інших видів
загальнообов'язкового державного соціального страхування в
реалізації заходів, пов'язаних з наданням матеріального
забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам, приймаючи
спільно рішення щодо участі у фінансуванні цих заходів.
3.3. За порушення Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ),
інших нормативно-правових актів з цього виду соціального
страхування, а також за шкоду, заподіяну застрахованим особам
внаслідок невиконання, несвоєчасного або неповного виконання умов
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, відділення Фонду та працівники його робочих органів
несуть відповідальність згідно з законодавством.
IV. ПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ
4.1. До складу правління відділення Фонду включаються по
7 представників від держави, роботодавців та застрахованих осіб,
які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Представники держави призначаються місцевими органами
виконавчої влади, що діють на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, представники застрахованих
осіб обираються (делегуються) репрезентативними на територіальному
рівні профспілками та їх об'єднаннями, що діють на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а представники
роботодавців - репрезентативними на територіальному рівні
організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, що діють на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Порядок обрання (делегування) таких представників визначається
сторонами соціального діалогу самостійно. Строк повноважень членів правління відділення Фонду становить
шість років і закінчується в день першого засідання нового складу
правління.
4.2. Правління відділення Фонду: - визначає поточні завдання відділення Фонду і звітує перед
правлінням Фонду про діяльність відділення; - розглядає та затверджує в установленому порядку річний
бюджет відділення Фонду та звіт про його виконання; - щорічно розглядає та подає з урахуванням пропозицій по
галузях програму (у розрізі регіонів) щодо відновлення здоров'я
застрахованих осіб і членів їх сімей та її кошторис, що
затверджуються правлінням Фонду; - затверджує план розподілу путівок на санаторно-курортне
лікування застрахованих і членів їх сімей; - обирає та звільняє голову правління відділення Фонду та
його заступників; - готує подання щодо кандидатур для затвердження на посаді
керівників виконавчої дирекції відділення Фонду; - подає пропозиції правлінню Фонду щодо структури робочих
органів відділення Фонду; - у разі потреби доповідає перед правлінням Фонду про свою
діяльність за попередній рік.
4.3. Правління відділення Фонду здійснює свою діяльність
згідно з цим Положенням.
4.4. Основною формою роботи правління відділення Фонду є
засідання, які проводяться згідно з Регламентом правління
( v0008598-01 ). Участь членів правління у його засіданні є обов'язковою. При прийнятті рішень на засіданні правління право голосу
члена правління за його відсутності з поважних причин (хвороба,
тривале відрядження, відпустка тощо) може передаватись письмовим
дорученням іншому члену правління від тієї ж представницької
сторони, який представляє відсутній член правління Фонду у його
складі, при цьому кожний присутній на засіданні правління може
голосувати тільки за одного відсутнього члена правління Фонду.
Доручення передається виконавчій дирекції відділення Фонду до
початку засідання правління. Правління відділення Фонду проводить свої засідання
відповідно до затвердженого плану, але не рідше одного разу на
квартал.
4.5. Правління відділення Фонду правомочне приймати рішення
за наявності на засіданні не менше двох третин складу кожної
представницької сторони. Засідання правління протоколюється.
4.6. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більшість присутніх членів правління. У разі рівного
розподілу голосів, голос голови є вирішальним. Рішення правління відділення Фонду, прийняті на засіданні,
оформляються постановами і є обов'язковими для виконання робочими
органами відділення Фонду, страхувальниками і застрахованими
особами.
4.7. На першому засіданні правління відділення Фонду
обирається голова правління та двоє його заступників строком на
два роки почергово від кожної представницької сторони. Процедура обрання голови правління Фонду та його заступників
визначається Регламентом правління Фонду ( v0008598-01 ). Голова правління: - скликає та веде засідання правління; - забезпечує дотримання Регламенту правління Фонду
( v0008598-01 ); - підписує прийняті правлінням постанови правління відділення
Фонду; - визначає та розподіляє обов'язки між заступниками,
контролює їх виконання; - повідомляє правління Фонду у разі неприйняття правлінням
відділення Фонду у встановлені терміни рішення щодо затвердження
річного бюджету відділення Фонду; - звітує на правлінні відділення Фонду після закінчення
строку його повноважень; - готує щорічно письмовий звіт про результати роботи
правління за попередній рік та подає його голові правління Фонду
до 1 лютого.
4.8. Голова правління несе відповідальність за невиконання
своїх повноважень перед правлінням Фонду та правлінням відділення
Фонду. Голова правління відділення Фонду може бути позбавлений своїх
повноважень правлінням відділення Фонду: - за його особистим проханням; - у разі невиконання повноважень або виконання їх з
порушенням законодавства, Статуту Фонду ( v0009598-01 ) та цього
Положення; - на вимогу двох третин загальної чисельності членів
правління, оформленою письмово за їх підписами; - за поданням правління Фонду; - через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх
обов'язків. Дострокове припинення головою повноважень як члена
правління, одночасно припиняє і його повноваження як голови. Якщо питання про позбавлення повноважень голови правлінням
винесено: - ним особисто - засідання правління веде заступник голови
правління; - за ініціативою членів правління - засідання веде обраний
членами правління головуючий з числа членів правління. У разі позбавлення повноважень голови правління відділення
Фонду або його заступників до закінчення встановленого строку,
новий голова або його заступники обираються від тієї ж сторони на
строк, що залишився.
4.9. Заступники голови правління відділення Фонду несуть
відповідальність перед правлінням відділення Фонду за невиконання
своїх обов'язків. Позбавлення повноважень заступників голови правління
відділення Фонду здійснюється за процедурою, передбаченою для
позбавлення повноважень голови правління.
4.10. Обов'язки членів правління відділення Фонду: - брати участь у засіданнях правління відділення Фонду та у
діяльності постійних комісій та робочих груп, створених правлінням
відділення Фонду; - виконувати доручення правління Фонду та правління
відділення Фонду; - працювати над документами з питань, що входять до
повноважень правління відділення Фонду.
4.11. При виконанні своїх обов'язків член правління
відділення Фонду має право на: - тимчасове звільнення від основної роботи під час виконання
обов'язків члена правління відділення Фонду (засідання правління,
відрядження тощо); - відшкодування за рахунок коштів Фонду матеріальних витрат,
пов'язаних з виконанням обов'язків члена правління відділення
Фонду;
4.12. Члени правління відділення Фонду несуть
відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків перед
правлінням відділення Фонду та стороною, що їх делегувала. У разі
систематичного невиконання членом правління своїх обов'язків, за
рішенням правління відділення Фонду, стороні, представником якої
він є, направляється обґрунтоване подання. Ця сторона зобов'язана
до наступного засідання правління відділення Фонду прийняти
відповідне рішення і повідомити про нього правління. У разі
прийняття стороною, представником якої він є, рішення про
відкликання члена правління, ця сторона делегує іншого
представника на строк повноважень правління, що залишився.
4.13. Якщо член правління відділення Фонду з поважних причин
виводиться зі складу правління, сторона, яку він представляв, має
делегувати іншого представника на строк повноважень правління, що
залишився.

V. РОБОЧІ ОРГАНИ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ
5.1. Виконавча дирекція відділення Фонду: - забезпечує акумуляцію внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, в межах
повноважень виконавчої дирекції відділення Фонду; - здійснює заходи, що забезпечують фінансову стабільність
Фонду та відділення Фонду, оперативне розпорядження страховими
коштами Фонду в межах затвердженого бюджету; - здійснює матеріальне забезпечення та надання соціальних
послуг згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ); - здійснює контроль за правильним і цільовим використанням
коштів Фонду. Готує пропозиції по удосконаленню методів
фінансового планування та звітності по коштах Фонду; - представляє інтереси страховика в судових та інших органах; - готує на розгляд правління відділення Фонду та виконавчій
дирекції Фонду: - проект бюджету відділення Фонду та звіт про його виконання; - пропозиції щодо розміру резервних коштів відділення Фонду,
забезпеченню його фінансової стабільності; - проект плану відділення Фонду по забезпеченню застрахованих
осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування; - проект програми (у розрізі регіонів) щодо відновлення
здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, розробленої на
підставі пропозицій по галузях, та її кошторис; - координує та контролює роботу робочих органів відділення
Фонду; - здійснює контроль за обґрунтованістю видачі та продовження
листків непрацездатності закладами охорони здоров'я і
санаторно-курортними закладами незалежно від форм власності; - розглядає матеріали ревізій та перевірок по коштах Фонду; - здійснює розрахунки по коштах, що направляються за рішенням
правління відділення Фонду на фінансування заходів по соціальному
страхуванню, господарську і видавничу діяльність; - організовує та веде облік страхувальників Фонду; - забезпечує супровід автоматизованих робочих місць у
виконавчих дирекціях відділень Фонду та його робочих органах,
автоматизоване оброблення інформації по коштах Фонду; - надає правову допомогу робочим органам відділень Фонду; - організовує і проводить навчання працівників виконавчих
дирекцій відділень Фонду та страхового активу,
санаторіїв-профілакторіїв, узагальнює та поширює прогресивні форми
роботи з питань соціального страхування; - інформує громадськість в засобах масової інформації про
роботу відділення Фонду, в тому числі щодо бюджетів відділень
Фонду та про їх виконання; - здійснює роботу з листами, зверненнями та пропозиціями з
питань соціального страхування, вживають заходів до вирішення
поставлених в них питань.
5.2. Робочі органи відділення Фонду у районах та містах
республіканського /Автономної Республіки Крим/ та обласного
значення: - ведуть облік страхувальників Фонду; - здійснюють оперативне розпорядження страховими коштами в
межах затвердженого бюджету; - здійснюють матеріальне забезпечення та надання соціальних
послуг згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ) - готують пропозиції до проекту бюджету відділення Фонду; - ведуть облік по коштах Фонду та складають звіт про їх
використання; - беруть участь у здійсненні заходів по санаторно-курортному
лікуванню застрахованих і членів їх сімей, оздоровленню дітей,
позашкільному обслуговуванню; - здійснює контроль за правильним і цільовим використанням
коштів Фонду; - готують пропозиції до програми щодо відновлення здоров'я
застрахованих осіб і членів їх сімей та кошторису до неї; - інформують громадськість в засобах масової інформації з
питань соціального страхування за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, в тому числі
щодо регіональних бюджетів по коштах Фонду та про їх виконання; - надають правову допомогу страхувальникам та застрахованим
особам з питань надання допомоги, санаторно-курортного лікування
та оздоровлення за рахунок страхових коштів; - приймають участь та проводять навчання працівників дирекції
та представників страхувальників; - здійснюють роботу з листами, зверненнями та пропозиціями з
питань соціального страхування, вживають заходів до вирішення
поставлених в них питань.
5.3. Робочі органи відділення Фонду вирішують покладені на
них завдання у тісній взаємодії з профспілковими органами,
роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади.
5.4. Керівництво робочими органами відділення Фонду на місцях
здійснюють їх керівники, які несуть персональну відповідальність
за організацію роботи робочого органу по виконанню покладених на
нього завдань.
5.5. Керівник виконавчої дирекції відділення Фонду діє від
імені відповідного відділення Фонду, здійснює загальне керівництво
його робочими органами. Керівники робочих органів відділення Фонду у районах та
містах республіканського /Автономної Республіки Крим/ та обласного
значення діють від імені відповідного відділення Фонду на підставі
довіреності, що видається керівником виконавчої дирекції
відділення Фонду.
5.6. Керівники виконавчої дирекції відділення Фонду
призначаються та звільняються із займаних посад директором
виконавчої дирекції Фонду за погодженням правління відділення
Фонду. Керівники робочих органів у районах та містах
республіканського /Автономної Республіки Крим/ та обласного
значення призначаються і звільняються із займаних посад
директорами виконавчих дирекцій відділень Фонду. На посаду керівників робочих органів відділення Фонду може
бути рекомендовано осіб, які мають стаж практичної роботи в сфері
соціальних питань не менше п'яти років. Не можуть займати цю
посаду особи, які не є громадянами України або мають судимість за
вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не знята в
установленому законом порядку, а також у разі звільнення їх з
останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7,
8 статті 40 і статтями 41, 45 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ).
5.7. Керівник виконавчої дирекції відділення Фонду входить до
складу правління відділення Фонду з дорадчим голосом.
5.8. Керівник виконавчої дирекції відділення Фонду, а в разі
його відсутності - заступники, якщо це визначено функціональними
обов'язками, мають право відкривати і закривати розрахункові та
спеціальні рахунки відділення Фонду в установах банків та інших
кредитних установах, укладати та припиняти дію укладених угод,
підписувати фінансові документи. Керівники робочих органів відділень Фонду відкривають і
закривають розрахункові рахунки у встановленому порядку, мають
право підпису фінансових документів.
5.9. Керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду: - організовують діяльність та затверджують плани роботи
виконавчої дирекції, контролюють їх виконання; - здійснюють оперативне управління страховими коштами Фонду в
межах затвердженого бюджету відділенню Фонду та розпоряджаються
відповідно до повноважень, визначених правлінням Фонду,
матеріальними цінностями; - накладають фінансові санкції та адміністративні штрафи у
випадках, передбачених чинним законодавством; - приймають на роботу та звільняють з роботи працівників
очолюваного ними робочого органу відділення Фонду; - вносять на розгляд правління відділення Фонду пропозиції з
питань удосконалення діяльності робочих органів відділення Фонду; - затверджують в межах своїх прав документи з питань
діяльності робочого органу відділення Фонду; - представляють інтереси Фонду у взаємовідносинах з
державними, громадськими органами, установами, організаціями; - виконують інші обов'язки, передбачені чинним
законодавством, Статутом Фонду ( v0009598-01 ) та цим Положенням.
5.10. Повноваження керівників робочих органів у районах та
містах республіканського /Автономної Республіки Крим/ та обласного
значення, що відображаються в довіреності, не можуть бути ширшими
повноважень, визначених Статутом Фонду ( v0009598-01 ),
пунктами 5.8, 5.9 цього Положення.
VI. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ

КОШТІВ ВІДДІЛЕННЯМ ФОНДУ ТА ЙОГО РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
6.1. Проект бюджету відділення складається на рік в розрізі
робочих органів відділення Фонду відповідно до Інструкції про
порядок складання і виконання бюджету Фонду. Погоджений проект
бюджету відділення Фонду подається на розгляд і затвердження
правлінню Фонду. Строки підготовки, подання та розгляду проекту бюджету
відділення Фонду встановлюються правлінням Фонду. Спірні питання, пов'язані з підготовкою проекту бюджету
відділення Фонду, вирішуються правлінням Фонду.
6.2. Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету
України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів, не підлягають вилученню та використовуються
тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання в
поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік. До коштів загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, застосовується казначейська
форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування
Державного бюджету України. Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів
Фонду визначаються договорами, укладеними органами Фонду з
банківськими установами та органами Державної казначейської служби
України.
6.3. Напрями використання коштів Фонду. Кошти Фонду
спрямовуються на: - виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання; - фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення
застрахованих осіб і членів їх сімей та інших соціальних послуг,
передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ); - забезпечення поточної діяльності та утримання робочих
органів відділення Фонду, розвиток його матеріально-технічної
бази, вирішення соціально-побутових питань та питань стимулювання
праці працівників органів відділення Фонду.
6.4. Майно відділення Фонду становлять основні фонди та
обігові кошти, а також інше майно, придбане ним за рахунок коштів
Фонду, а також майно, передане йому у власність іншими власниками,
вартість якого відображається у самостійному балансі. Майно, що передано відділенню Фонду для проведення страхової
діяльності, використовується ним у порядку, встановленому
законодавством України. Матеріально-технічне забезпечення відділення Фонду, включаючи
будівництво або придбання службових та виробничих приміщень,
автотранспорту, меблів, здійснюється за рахунок коштів Фонду, з
послідуючим відображенням їх у балансі відділення.
6.5. Оплата праці працівників органів Фонду,
адміністративно-господарські витрати відділення Фонду здійснюються
за рахунок коштів, що надходять до Фонду.
6.6. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та
звітність відділення Фонду ведуться відповідно до законодавства
України, нормативно-правових актів Фонду з питань ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності в органах Фонду.
VII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Спірні питання, що виникають між страхувальником і
робочим органом відділення Фонду з правовідносин за цим
Положенням, вирішуються виконавчою дирекцією, якій підзвітний цей
орган. В разі не погодження однієї з сторін з рішенням виконавчої
дирекції Фонду спори вирішуються в судовому порядку.
7.2. Рішення комісії /уповноваженого/ по соціальному
страхуванню про призначення допомоги та надання соціальних послуг
може бути оскарженим застрахованою особою до робочого органу
відділення Фонду, в якому зареєстрований страхувальник.
VIII. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛЕНЬ ФОНДУ
8.1. Діяльність відділення Фонду може бути припинена шляхом
його ліквідації чи реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) відповідно до чинного законодавства України, Статуту
Фонду ( v0009598-01 ) та згідно із рішенням правління Фонду.
8.2. Ліквідація відділення Фонду здійснюється ліквідаційною
комісією, утвореною відповідно до чинного законодавства України та
згідно із рішенням правління Фонду.
8.3. Відділення Фонду вважається реорганізованим з моменту
виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців та реєстрації нової організації.
8.4. Відділення Фонду вважається ліквідованим з моменту
виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
8.5. У разі ліквідації відділення Фонду усі його активи,
наявні кошти та майно використовуються відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням" від 18.01.2001 р. N 2240 ( 2240-14 ),
Статуту Фонду ( v0009598-01 ), чинного законодавства України та
згідно із рішенням правління Фонду.
{ Положення в редакції Постанов Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 42 ( v0042598-01 ) від
19.09.2001, N 46 ( v0046598-12 ) від 31.07.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: