open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
24.01.2011 N 11
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

казначейської служби

N 52 ( v0052840-12 ) від 13.02.2012 }
Щодо затвердження Порядку

складання органами Державного казначейства України

бюджетної звітності про виконання

державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

казначейської служби

N 38 ( v0038840-11 ) від 18.02.2011

N 98 ( v0098840-11 ) від 20.04.2011

N 172 ( v0172840-11 ) від 30.06.2011

N 41 ( v0041840-11 ) від 23.09.2011 }

На виконання статей 58-61 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) та з метою встановлення єдиних вимог щодо складання
органами Державного казначейства України бюджетної звітності про
виконання державного бюджету Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання органами Державного
казначейства України бюджетної звітності про виконання державного
бюджету (далі - Порядок), що додається.
2. Установити, що органи Державного казначейства України
складають і подають місячну, квартальну та річну звітність про
виконання державного бюджету з урахуванням вимог Порядку,
затвердженого цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2011 року.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України в межах
повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог
цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України
та головних управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
6. Накази Державного казначейства України від 03.02.2010 N 33
( v0033506-10 ) "Про затвердження форм звітності про виконання
державного бюджету" та від 10.03.2010 N 77 ( v0077506-10 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок складання органами Державного
казначейства України форм звітності про виконання державного
бюджету" вважати такими, що втратили чинність, після складання та
подання звіту про виконання державного бюджету за 2010 рік.
Голова С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

24.01.2011 N 11

ПОРЯДОК

складання органами Державного казначейства України

бюджетної звітності про виконання

державного бюджету

1. Порядок складання органами Державного казначейства України
бюджетної звітності про виконання державного бюджету (далі -
Порядок) розроблений відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ), Закону про Державний бюджет України
( 2857-17 ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ), Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ), Бюджетної
класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ), наказу Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) "Про
затвердження інструктивної бази" (зі змінами).
I. Загальні положення
1.1. Цим Порядком визначаються склад, періодичність та
терміни подання, порядок складання місячної, квартальної і річної
бюджетної звітності про виконання державного бюджету (далі -
звітність) та вимоги до розкриття інформації у звітності.
1.2. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан виконання державного
бюджету користувачам для прийняття управлінських рішень.
1.3. Місячна та квартальна бюджетна звітність складається
наростаючим підсумком з початку звітного року. Річна звітність
складається за звітний рік.
1.4. Звітність складається у грошовій одиниці України (у
гривнях з копійками).
1.5. Бюджетна звітність складається на підставі даних
бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України та
окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів державного
бюджету за формами, затвердженими цим Порядком.
1.6. Бюджетну звітність підписують керівник та головний
бухгалтер органу Державного казначейства України. Зазначені посадові особи підписують кожну форму звітності та
пояснювальну записку.
1.7. Керівник та головний бухгалтер органу Державного
казначейства України несуть відповідальність за повноту та
достовірність даних звітності, дотримання термінів її подання, а
також подання її в повному обсязі.
1.8. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку
складання та подання звітності про виконання державного бюджету,
встановленого Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) та іншими
нормативно-правовими актами, є бюджетним правопорушенням. У разі
виявлення такого бюджетного правопорушення органами Державного
казначейства застосовуються заходи, передбачені чинним
законодавством.
II. Склад та періодичність подання звітності
Склад бюджетної звітності
2.1. Бюджетна звітність про виконання державного бюджету
складається та подається за такими формами: - Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб)
(додаток 1 до Порядку); - Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до
Порядку); - Звіт про використання коштів з резервного фонду державного
бюджету (додаток 3 до Порядку); - Довідка про перераховані відкриті асигнування державного
бюджету Головним транзитним управлінням Державного казначейства
України на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів
(додаток 4 до Порядку);
Періодичність подання звітності
2.2. Місячна бюджетна звітність складається та подається за
формами, визначеними додатками 1-3 до Порядку.
2.3. Квартальна бюджетна звітність складається та подається
за формами, визначеними додатком 1 до Порядку.
2.4. Річна бюджетна звітність складається та подається за
формами, визначеними додатками 1-4 до Порядку.
Вимоги до розкриття елементів бюджетної звітності
2.5. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у
Пояснювальній записці. При складанні та поданні квартальної та річної бюджетної
звітності органи Державного казначейства України подають разом з
формами звітності Пояснювальну записку.
III. Порядок подання звітності
3.1. Головні управління Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - Головні управління) та Департамент бухгалтерського обліку
операцій державного бюджету подають місячну звітність засобами
електронного зв'язку в терміни: - Звіт про виконання державного бюджету - не пізніше 8 числа
місяця, наступного за звітним; - Звіт про бюджетну заборгованість - не пізніше 21 числа
місяця, наступного за звітним.
3.2. Головні управління та Департамент бухгалтерського обліку
операцій державного бюджету подають квартальну звітність засобами
електронного зв'язку в терміни: - Звіт про виконання державного бюджету - не пізніше 21 числа
місяця, наступного за звітним кварталом; Усі форми квартальної звітності та Пояснювальна записка до
квартальної звітності подаються до Державного казначейства України
на паперових носіях не пізніше 35 днів після закінчення звітного
кварталу.
3.3. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту
про виконання Державного бюджету України строки подання річної
звітності Головним управлінням та Департаменту бухгалтерського
обліку операцій державного бюджету встановлюються з урахуванням
термінів, визначених наказом Міністерства фінансів України.
3.4. Головні управління встановлюють строки подання місячної,
квартальної та річної звітності управлінням (відділенням)
Державного казначейства України у районах, містах та районах у
містах (далі - Управління) з таким розрахунком, щоб забезпечити
своєчасне її подання Державному казначейству України. Органи Державного казначейства України встановлюють терміни
подання звітності у межах термінів, визначених Порядком подання
фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ).
3.5. Усі форми місячної, квартальної та річної звітності,
підписані керівником та головним бухгалтером, зберігаються у
паперовому вигляді в органах Державного казначейства України, які
склали звітність. Відповідальність за збереження звітів несе керівник органу
Державного казначейства України. Усі форми квартальної та річної звітності в установлені
терміни подаються вищестоящому органу Державного казначейства
України засобами електронного зв'язку та у паперовому вигляді.
3.6. При складанні квартальної та річної звітності звіт
відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних
коштів, який обслуговується іншим органом Державного казначейства
України ніж розпорядник бюджетних коштів, візується органом
Державного казначейства України за місцем обслуговування
відокремленого структурного підрозділу та подається розпоряднику
бюджетних коштів. Органи Державного казначейства України приймають
звіт від розпорядника бюджетних коштів разом із звітом
відокремленого структурного підрозділу, попередньо завізованого
органом Державного казначейства України, який його обслуговує. При
цьому звітні дані відокремлених структурних підрозділів
відображаються у звітності про виконання державного бюджету тих
органів Державного казначейства України, які їх обслуговують.
3.7. Органи Державного казначейства України перевіряють
зведені звіти розпорядників бюджетних коштів на відповідність
даним, зафіксованим у бухгалтерському обліку та звітності органів
Державного казначейства України.
3.8. Головні управління Державного казначейства України
консолідують звітність шляхом додавання показників звітності
підвідомчих установ до аналогічних показників своєї звітності.
3.9. Дані зведеної звітності органів Державного казначейства
України повинні бути тотожними аналогічним зведеним звітним даним
головних розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної
класифікації видатків.
IV. Порядок складання звітності
4.1. Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб)
(додаток 1 до Порядку) складається на підставі даних
бухгалтерського обліку по виконанню державного бюджету за
загальним та спеціальним фондами та включає три розділи, а саме: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування. Розділ II. Видатки складається з підрозділів: II.1. Видатки загального фонду державного бюджету; II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету. Підрозділ II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету
ділиться на частини: II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами; II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ; II.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок інших надходжень спеціального фонду; II.2.4. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів. Розділ III. Кредитування складається з підрозділів: III.1. Надання кредитів; III.2. Повернення кредитів. Підрозділ III.1. Надання кредитів ділиться на частини: III.1.1. Надання кредитів з загального фонду державного
бюджету; III.1.2. Надання кредитів з спеціального фонду державного
бюджету. 4.1.1. Розділ I "Доходи" складається в розрізі кодів
класифікації доходів бюджету ( v0011201-11 ) на підставі даних
аналітичного обліку. У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються планові показники за доходами
загального фонду державного бюджету. Дані в цій графі звіту
наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9313
"Затверджені планові показники за доходами загального фонду
державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) відповідно до
розпису доходів загального фонду державного бюджету. Графа
заповнюється тільки на центральному рівні Департаментом
бухгалтерського обліку операцій державного бюджету. У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми надходжень до загального фонду державного
бюджету за звітний період. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального фонду
державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються планові показники
доходів спеціального фонду державного бюджету за власними коштами
розпорядників коштів державного бюджету за кодами класифікації
доходів бюджету 25000000, 25010000, 25010100, 25010200, 25010300,
25010400, 25020000, 25020100, 25020200 та 41032400
( v0011201-11 ). Дані в цій графі звіту наводяться на підставі
даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні
призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ) та відповідають
даним наведеним у графі 5 "План на звітний рік з урахуванням
внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.4 Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу
II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II
"Видатки" цього Звіту за виключенням даних, зазначених у рядку
"Фінансування". Планові показники за доходами спеціального фонду,
отриманими за рахунок інших надходжень спеціального фонду
державного бюджету, наводяться на підставі даних обліку на окремих
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9314 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду
державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), і заповнюються
тільки на центральному рівні Департаментом бухгалтерського обліку
операцій державного бюджету. У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік)" проставляються суми надходжень до спеціального фонду
державного бюджету за звітний період. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками бюджетного обліку 6112 "Доходи спеціального
фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
та 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Усього - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються суми даних графи 3 "Загальний фонд -
план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 5
"Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" цього розділу. У графі 8 "Усього - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд - надійшло з
початку звітного року" та графи 6 "Спеціальний фонд - надійшло з
початку звітного року" цього розділу. 4.1.2. Розділ II "Видатки" складається за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету на
підставі даних звітів підрозділів II.1 Видатки загального фонду
державного бюджету та II.2 Видатки спеціального фонду державного
бюджету. У графі 4 "Виконано за звітний період (рік) - загальний фонд"
проставляються дані графи 8 "Виконано за звітний період (рік)"
підрозділу II.1 Видатки загального фонду державного бюджету
розділу II Видатки цього Звіту. У графі 5 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний
фонд, усього" проставляються дані графи 10 "Виконано за звітний
період (рік) - усього" підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду
державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту. У графі 6 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний
фонд: у тому числі спрямовано на погашення заборгованості
загального фонду" проставляються дані графи 11 "Виконано за
звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення
заборгованості загального фонду" підрозділу II.2 Видатки
спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього
Звіту. У графі 7 "Усього" проставляються суми даних графи 4
"Виконано за звітний період (рік) - загальний фонд" та графи 5
"Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд, усього"
цього розділу. 4.1.3. Підрозділ II.1 Видатки загального фонду державного
бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) на підставі даних
аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності
дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними
звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за
формою N 2д "Звіт про надходження та використання коштів
загального фонду" ( za338-09 ). У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються суми річного розпису асигнувань загального
фонду державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215 "Затверджені
бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін"
проставляються суми бюджетних асигнувань загального фонду
державного бюджету розпорядників бюджетних коштів, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9115
"Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду
державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані граф 4 та 5 цього підрозділу повинні бути тотожними
(крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228
( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" кошториси не затверджуються). У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" та
графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" при
складанні місячного та квартального звітів наводиться залишок
невикористаних коштів загального фонду державного бюджету, які
відповідно до законодавства можуть зберігатись на поточних
рахунках в установах банків. Зазначені графи мають відповідати
даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за
балансовими рахунками 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за
коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки
одержувачів коштів за коштами загального фонду державного
бюджету", 3525 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами загального фонду державного бюджету", 3611
"Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в
установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) відповідно на початок звітного року
та на кінець звітного періоду. При складанні річного звіту не повинно бути залишків коштів
на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
відповідно на початок та на кінець звітного періоду, якщо інше не
встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на
здійснення видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками управлінського обліку 8111 "Кошти
загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету на здійснення видатків" та 8411
"Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 8 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються
суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках
аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111
"Видатки загального фонду державного бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 4.1.4. Підрозділ II.2 Видатки спеціального фонду державного
бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) на підставі даних
частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду
та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються дані граф 4 "Затверджено на звітний рік з
урахуванням внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ та II.2.3
Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших
надходжень спеціального фонду підрозділу II.2 Видатки спеціального
фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту. У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених
змін"проставляються дані граф 5 "План на звітний рік з урахуванням
внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень
спеціального фонду та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду
державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту. У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року"
проставляються дані граф 6 "Залишок коштів на початок звітного
року" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені
за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду
та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету
розділу II Видатки цього Звіту. У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок
звітного року" проставляються дані граф 7 "Перераховано залишок,
що склався на початок звітного року" частин II.2.1 Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2
Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок інших надходжень спеціального фонду та II.2.4 Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу
II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II
Видатки цього Звіту. У графі 8 "Отримано залишок" проставляються дані графи 8
"Отримано залишок" частини II.2.1 Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами підрозділу II.2
Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки
цього Звіту. У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються дані граф 9 "Надійшло коштів з початку звітного
року" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені
за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду
та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету
розділу II Видатки цього Звіту. У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього"
проставляються дані граф 10 "Виконано за звітний період (рік) -
усього" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень
спеціального фонду та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду
державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту. У графі 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі
спрямовано на погашення заборгованості загального фонду"
проставляються дані графи 11 "Виконано за звітний період (рік) - у
тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального
фонду" частини II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами підрозділу II.2 Видатки
спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього
Звіту. У графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)"
проставляються дані граф 12 "Залишок коштів на кінець звітного
періоду" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень
спеціального фонду і II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду
державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту. 4.1.5. Частина II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами складається за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі
кодів економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) на
підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та
річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо
звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за
формою N 4-1д "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"
( za338-09 ). У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального
фонду державного бюджету за коштами, отриманими як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216
"Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного
бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Рядки
за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному
та річному звіті. У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін"
проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду
державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами,
отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних
обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У рядку "Фінансування"
проставляються планові показники для здійснення видатків за
рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках
спеціального фонду. У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року"
проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на
спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по
рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами". Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного
року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими
рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки
розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах
банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок
звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми
залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством
України (повернені установі, що надала ці кошти, перераховані
підвідомчій або вищестоящій установі, перераховані до бюджету
тощо). Ця графа заповнюється лише установами, які мають на початок
року залишок, якщо законодавством не встановлено інше. У графі 8 "Отримано залишок" проставляються суми коштів
минулих років, отриманих установою у звітному періоді (отримані
від підвідомчої або вищестоящої установи тощо для використання на
власні потреби без подальшого перерахування, якщо законодавством
не встановлено інше). У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних
установ як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.
Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на
окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Рядки за видами надходжень цієї
графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті. У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього"
проставляються суми проведених з початку звітного року касових
видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним
обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі
спрямовано на погашення заборгованості загального фонду"
проставляються суми касових видатків спеціального фонду, що були
проведені з початку звітного року з метою погашення заборгованості
загального фонду за відповідними кодами програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів
економічної класифікації видатків ( v0011201-11 ). У графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)"
проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на
спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по
рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами". Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного
періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими
рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки
розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах
банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ) та дорівнювати різниці між сумами
надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням
залишку коштів, що склався на початок звітного року на
відповідному рахунку, перерахованого залишку коштів та отриманого
залишку (гр. 12 = гр. 6 - гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 - гр. 10). 4.1.6. Частина II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ складається за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі
кодів економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) на
підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та
річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо
звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за
формою N 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ" ( za338-09 ). У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального
фонду державного бюджету за коштами, отриманими за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216
"Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного
бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Рядки
за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному
та річному звіті. У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін"
проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду
державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами,
отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.
Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на
окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У рядку "Фінансування"
проставляються планові показники для здійснення видатків за
рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках
спеціального фонду. У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року"
проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на
спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по
рядку "Надходження та використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ". Дані, наведені в
цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок
звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за
балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки
розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах
банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок
звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми
залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством
України (повернені установі, що надала ці кошти, перераховані до
бюджету тощо). Ця графа заповнюється лише установами, які мають на
початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше. Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється. У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних
установ з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані,
наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114
"Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Рядки за видами надходжень цієї графи
заповнюються тільки у квартальному та річному звіті. У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього"
проставляються суми проведених з початку звітного року касових
видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним
обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі
спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" цієї
частини не заповнюється. У графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)"
проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на
спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по
рядку "Надходження та використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ". Дані, наведені в
цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного
періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими
рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки
розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах
банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ) та дорівнювати різниці між сумами
надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням
залишку коштів, що склався на початок звітного року на
відповідному рахунку та перерахованого залишку коштів (гр. 12 =
гр. 6 - гр. 7 + гр. 9 - гр. 10). 4.1.7. Частина II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду
складається за кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) на підставі даних
аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності
дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними
звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами N 4-3д
"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду" ( za338-09 ) та N 4-3д.1 "Звіт про надходження і
використання інших надходжень спеціального фонду (позики
міжнародних фінансових організацій)" ( za338-09 ). У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального
фонду державного бюджету за коштами, що направляються на
проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені
бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін"
проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду
державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, що
направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту
наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані граф 4 та 5 цієї частини повинні бути тотожними (крім
видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228
( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" кошториси не затверджуються). У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" та
графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" при
складанні місячного та квартального звітів наводиться залишок
невикористаних коштів спеціального фонду державного бюджету, які
відповідно до законодавства можуть зберігатись на поточних
рахунках в установах банків. Зазначені графи мають відповідати
даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за
балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки
одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612
"Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в
установах банків, за коштами спеціального фонду державного
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) відповідно на початок та
на кінець звітного періоду. При складанні річного звіту не повинно бути залишків коштів
на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
відповідно на початок та на кінець звітного періоду, якщо інше не
встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок
звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми
залишку коштів на початок звітного року. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати аналогічним даним форми N 4-3д.1
"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" ( za338-09 ). Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється. У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів, отримані розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів на проведення спеціальних видатків.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку
на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
управлінського обліку 8112 "Кошти спеціального фонду державного
бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на
здійснення видатків" та 8412 "Розрахунки за асигнуваннями
спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього"
проставляються суми проведених з початку звітного року касових
видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі
спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" цієї
частини не заповнюється. 4.1.8. Частина II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів складається за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів
економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) на
підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та
річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо
звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за
формою N 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів" ( za338-09 ). Графа 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених
змін" цієї частини не заповнюється. У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін"
проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду
державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами,
отриманими бюджетними установами як субвенція з місцевого бюджету
на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних
обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У рядку "Фінансування"
проставляються планові показники для здійснення видатків за
рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках
спеціального фонду. У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року"
проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на
спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по
рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як субвенція
з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів". Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих
аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок
звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми
залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством
України (перераховані до місцевого бюджету, який надав ці кошти).
Ця графа заповнюється лише установами, які мають на початок року
залишок, якщо законодавством не встановлено інше. Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється. У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних
установ як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Дані,
наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114
"Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Рядок за видом надходження цієї графи
заповнюється тільки у квартальному та річному звіті. У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього"
проставляються суми проведених з початку звітного року касових
видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним
обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі
спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" цієї
частини не заповнюється. У графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)"
проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на
спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по
рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як субвенція
з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів". Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на
окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком
3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) та
дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених
касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на
початок звітного року на відповідному рахунку та перерахованого
залишку коштів (гр. 12 = гр. 6 - гр. 7 + гр. 9 - гр. 10). 4.1.9. Розділ III Кредитування складається за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування державного
бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету
( v0011201-11 ) на підставі даних підрозділів III.1 Надання
кредитів та III.2 Повернення кредитів. У графі 4 "Надання кредитів - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 8 "Усього -
план на звітний рік з урахуванням внесених змін" підрозділу III.1
Надання кредитів цього розділу. У графі 5 "Надання кредитів - виконано за звітний період
(рік)" проставляються дані графи 9 "Усього - виконано за звітний
період (рік)" підрозділу III.1 Надання кредитів цього розділу. У графі 6 "Повернення кредитів - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 8 "Усього -
план на звітний рік з урахуванням внесених змін" підрозділу III.2
Повернення кредитів цього розділу. У графі 7 "Повернення кредитів - виконано за звітний період
(рік)" проставляються дані графи 9 "Усього - виконано за звітний
період (рік)" підрозділу III.2 Повернення кредитів цього розділу. У графі 8 "Кредитування - усього: план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 4
"Надання кредитів - план на звітний з урахуванням внесених змін"
та графи 6 "Повернення кредитів - план на звітний з урахуванням
внесених змін" цього розділу. У графі 9 "Кредитування - усього: виконано за звітний період
(рік)"проставляються суми даних графи 5 "Надання кредитів -
виконано" та графи 7 "Повернення кредитів - виконано" цього
розділу. 4.1.10. Підрозділ III.1 Надання кредитів складається за
кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного
бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету
( v0011201-11 ) на підставі даних звітів частин III.1.1 Надання
кредитів з загального фонду державного бюджету та III.1.2 Надання
кредитів з спеціального фонду державного бюджету цього підрозділу. У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються дані графи 4 "План на звітний рік з
урахуванням внесених змін" частини III.1.1 Надання кредитів з
загального фонду державного бюджету підрозділу III.1 Надання
кредитів розділу III Кредитування цього Звіту. У графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)"
проставляються дані графи 7 "Виконано за звітний період (рік)"
частини III.1.1 Надання кредитів з загального фонду державного
бюджету підрозділу III.1 Надання кредитів розділу III Кредитування
цього Звіту. У графі 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 4 "План на
звітний рік з урахуванням внесених змін" частини III.1.2 Надання
кредитів з спеціального фонду державного бюджету підрозділу III.1
розділу III Кредитування цього Звіту. У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік)" проставляються дані графи 7 "Виконано за звітний період
(рік)" частини III.1.2 Надання кредитів з спеціального фонду
державного бюджету підрозділу III.1 Надання кредитів розділу III
Кредитування цього Звіту. У графі 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд -
план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 6
"Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" цього підрозділу. У графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми даних графи 5 "Загальний фонд - виконано за
звітний період (рік)" та графи 7 "Спеціальний фонд - виконано за
звітний період (рік)" цього підрозділу. 4.1.11. Частина III.1.1 Надання кредитів з загального фонду
державного бюджету складається за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів
класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ) на підставі
даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної
звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені
з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою
N 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду" ( za338-09 ). У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін"
проставляються суми планових показників надання кредитів з
загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215 "Затверджені
бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року" та
графі 8 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" не
повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок звітного року
та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено
відповідним нормативно-правовим актом. Зазначені графи мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за балансовими рахунками 3521 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету",
3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду
державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) відповідно на
початок звітного року та на кінець звітного періоду. У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для
надання кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками управлінського обліку 8111 "Кошти
загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету на здійснення видатків" та 8411
"Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 7 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються
суми наданих з початку звітного року кредитів з загального фонду
державного бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати дебетовим залишкам на рахунках аналітичного обліку,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування
загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). 4.1.12. Частина III.1.2 Надання кредитів з спеціального фонду
державного бюджету складається за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів
класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ) на підставі
даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної
звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені
з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами
N 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" ( za338-09 ) та N 4-3д.1 "Звіт про надходження
і використання інших надходжень спеціального фонду (позики
міжнародних фінансових організацій)" ( za338-09 ). У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін"
проставляються суми планових показників надання кредитів з
спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216
"Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного
бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року" та
графі 8 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" не
повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок звітного року
та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено
відповідним нормативно-правовим актом. Зазначені графи мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету",
3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду
державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального
фонду державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 )
відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду. У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для
надання кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками управлінського обліку 8112 "Кошти
спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету на здійснення видатків" та 8412
"Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного
бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються
суми наданих з початку звітного року кредитів із спеціального
фонду державного бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати дебетовим залишкам на рахунках аналітичного обліку,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування
спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). 4.1.13. Підрозділ III.2 Повернення кредитів складається за
кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного
бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету
( v0011201-11 ) на підставі даних аналітичного обліку. Дані цього
підрозділу наводяться зі знаком мінус. У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються суми планових показників повернення
кредитів до загального фонду державного бюджету, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215
"Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного
бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
Заповнюється тільки на центрі Департаментом бухгалтерського обліку
операцій державного бюджету. У графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми повернутих до загального фонду державного
бюджету кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати кредитовим залишкам на аналітичних рахунках, відкритих
за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників
повернення кредитів до спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на
окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Заповнюється тільки на центрі
Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету. У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік)" проставляються суми повернутих до спеціального фонду
державного бюджету кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати кредитовим залишкам на аналітичних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування
спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд -
план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 6
"Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" цього підрозділу. У графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми даних графи 5 "Загальний фонд - виконано за
звітний період (рік)" та графи 7 "Спеціальний фонд - виконано за
звітний період (рік)" цього підрозділу.
5. Операції за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету розпорядників бюджетних коштів, проведені в натуральній
формі або іноземній валюті, відображаються в бухгалтерському
обліку виконання державного бюджету у національній валюті України
до закінчення звітного року органами Державного казначейства
України на підставі Довідки про надходження у натуральній формі
або Довідки про операції в іноземній валюті за встановленим
порядком. Звітність складається з урахуванням зазначених операцій.
6. Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2
до Порядку) складається із 2 розділів: I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету; II. Інформація про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами. Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо за
загальним та спеціальним фондами державного бюджету на підставі
звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету,
попередньо звірених з даними аналітичного обліку в частині
зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань. Суми заборгованості на початок звітного року, повинні бути
тотожні даним про заборгованість на кінець попереднього року. У
разі наявності розбіжностей надається пояснення, з яких причин
вони виникли.
6.1. Розділ I "Дані про наявність дебіторської та
кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів
державного бюджету" складається за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів
економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) та
містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів
коштів державного бюджету, як за видатками, так і за нарахованими
доходами, а також інформацію про суми зареєстрованих бюджетних
фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку звітного періоду.
Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету складених за формою N 7д
"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" ( za338-09 ). При складанні місячного звіту код економічної класифікації
видатків бюджету 2000 "Капітальні видатки" ( v0011201-11 )
заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним
кодам. По строку здачі квартального звіту (за виключенням останнього
(грудня) місяця) місячний Звіт про бюджетну заборгованість
формується на підставі даних квартального Звіту про заборгованість
за бюджетними коштами (форма N 7д) ( za338-09 ) розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету, код економічної
класифікації видатків бюджету 2000 "Капітальні видатки"
( v0011201-11 ) розшифровується по елементарним кодам. Рядок "Доходи" заповнюється за спеціальним фондом в частині
власних надходжень тільки по графах 4 "Дебіторська
заборгованість - на початок звітного року, усього", 5 "Дебіторська
заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього",
7 "Дебіторська заборгованість списана за період з початку звітного
року", 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року,
усього", 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), усього" та 12 "Кредиторська заборгованість списана
за період з початку звітного року". У рядку "Видатки - усього" проставляється сума узагальненої
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету, на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової
частини кошторису (плану використання бюджетних коштів). У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного
року, усього" проставляються суми дебіторської заборгованості на
початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 4 форми N 7д "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ). У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської
заборгованості, що виникла на дату складання звітності при
виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за
поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені у цій графі звіту,
мають відповідати даним графи 5 форми N 7д "Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами" ( za338-09 ). У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного
періоду, (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми
дебіторської заборгованості на дату складання звітності
проставляються суми заборгованості з простроченим терміном. Тобто,
це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення
терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або
якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на
оплату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
графи 6 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
( za338-09 ) та не перевищувати суму дебіторської заборгованості
на кінець звітного періоду, наведену у графі 5 "Дебіторська
заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього
розділу. У графі 7 "Дебіторська заборгованість - списана за період з
початку звітного року" проставляються суми дебіторської
заборгованості, що була списана протягом звітного періоду в
установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 7 форми N 7д "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ) та не перевищувати суму
дебіторської заборгованості, наведену в графі 4 "Дебіторська
заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу. У графі 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного
року, усього" проставляються суми кредиторської заборгованості на
початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 8 форми N 7д "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ). У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської
заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису
(плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні
роки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
графи 9 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
( za338-09 ). У графі 10 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської
заборгованості на дату складання звітності проставляються суми
заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто, це
заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну
обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо
дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів
за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 форми
N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" ( za338-09 )
та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у
графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду
(року), усього" цього розділу. У графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), - з неї термін оплати якої не настав" із загальної
суми кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду
проставляються суми кредиторської заборгованості, термін оплати
якої не настав. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 11 форми N 7д "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ) та не перевищувати суму
кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська
заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього
розділу. У графі 12 "Кредиторська заборгованість - списана за період з
початку звітного року" проставляються суми кредиторської
заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в
установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 12 форми N 7д "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ) та не перевищувати суму
кредиторської заборгованості, наведену у графі 8 "Кредиторська
заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу. У графі 13 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду (року) - усього" проставляються суми бюджетних
фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів, які зареєстровані протягом звітного періоду в органах
Державного казначейства України, та залишились непроплаченими
станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов'язання
розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду
державного бюджету" та 9414 "Фінансові зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) та бути попередньо звіреними з
даними, наведеними у графі 13 форми N 7д "Звіт про заборгованість
за бюджетними коштами" ( za338-09 ). У графі 14 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду (року) - з них кредиторська заборгованість"
проставляється кредиторська заборгованість із суми зареєстрованих
в органах Державного казначейства України бюджетних фінансових
зобов'язань бюджетних установ, які залишились непроплаченими
станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 14 форми N 7д "Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами" ( za338-09 ). Сума наведена
у цій графі не повинна перевищувати суму кредиторської
заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість -
на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.
6.2. Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників
та одержувачів коштів державного бюджету за окремими
програмами" складається за кодами програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) та класифікації
кредитування бюджету ( v0011201-11 ) і містить інформацію про
заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету за формою N 7д.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za338-09 ). Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість
за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити та за
відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву
тощо. Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість
за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму
кредитів, наданих позичальникам із загального фонду державного
бюджету та за коштами отриманими при реалізації матеріальних
цінностей державного матеріального резерву тощо. Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із
загального фонду державного бюджету, відображаються як зменшення
дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто
відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих
кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за
загальним фондом державного бюджету на суму коштів, перерахованих
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального
фонду державного бюджету. Дебіторська заборгованість за кредитами, наданими
позичальникам із спеціального фонду бюджету (у разі
рекредитування), відображається в сумі наданих кредитів, зменшена
на суму повернених коштів позичальниками до спеціального фонду
державного бюджету. Суми кредиторської заборгованості відображають
заборгованість за розрахунками з бюджетом позичальників, які
отримали кредит із спеціального фонду. У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного
року" проставляються суми дебіторської заборгованості за
розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок
коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні
звітні роки, за вирахуванням погашення, за відпущеними
матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4
форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"
( za338-09 ). У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року)" проставляються суми дебіторської заборгованості,
що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису
(плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні
роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок
коштів загального та/або спеціального фондів державного бюджету
кредитами за вирахуванням сум погашення, за відпущеними
матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5
форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"
( za338-09 ). У графі 6 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного
року" проставляються суми кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із
державного бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за
вирахуванням сум погашення до державного бюджету, за придбаними
матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного
матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним графи 6 форми N 7д.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za338-09 ). У графі 7 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року)" проставляються суми кредиторської заборгованості
за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів, як виконавців бюджетних програм, при
виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за
поточний та минулі звітні роки на дату складання звітності за
наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів державного
бюджету, за вирахуванням сум погашення до державного бюджету, за
придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту)
державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 7 форми N 7д.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za338-09 ). У графі 8 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду (року) - усього" проставляються бюджетні
фінансові зобов'язання, за придбаними матеріальними цінностями для
накопичення (приросту) державного матеріального резерву та
попередньою оплатою тощо, що зареєстровані протягом звітного
періоду (року) в органах Державного казначейства України та
залишились непроплаченими на кінець звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на
окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету"
та 9414 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ) та бути попередньо звіреними з даними, наведеними
в графі 8 форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими
програмами" ( za338-09 ). У графі 9 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду (року) - з них кредиторська заборгованість"
проставляються суми кредиторської заборгованості з усієї суми
зареєстрованих в органах Державного казначейства України бюджетних
фінансових зобов'язань з накопичення (приросту) матеріальних
цінностей державного матеріального резерву тощо, що залишилися
непроплаченими на кінець звітного періоду (року). Дані, наведені в
цій графі звіту, мають відповідати даним графи 9 форми
N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"
( za338-09 ) та не перевищувати суму кредиторської заборгованості,
наведену у графі 7 "Кредиторська заборгованість - на кінець
звітного періоду (року)" цього розділу.
7. Звіт про використання коштів з резервного фонду державного
бюджету (додаток 3 до Порядку) складається за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі
кодів економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) і
кодів класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ) на
підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду
державного бюджету та містить інформацію про проведені видатки за
рахунок коштів резервного фонду. Графа 4 "Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з
урахуванням внесених змін" не заповнюється. У графі 5 "Дата і номер акта Кабінету Міністрів України"
проставляються дата і номер акта Кабінету Міністрів України,
відповідно до якого виділяються кошти з резервного фонду
державного бюджету. У графі 6 "Передбачено актами Кабінету Міністрів України"
проставляються передбачені актом Кабінету міністрів України суми
коштів резервного фонду державного бюджету. У графі 7 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін"
проставляються суми планових показників державного бюджету, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У графі 8 "Асигнування, отримані розпорядниками бюджетних
коштів за звітний період (рік) - усього" проставляються суми
асигнувань, отриманих розпорядниками бюджетних коштів державного
бюджету протягом звітного періоду для здійснення видатків за
рахунок коштів резервного фонду. У графі 9 "Асигнування, отримані розпорядниками бюджетних
коштів за звітний період (рік) - у тому числі, на умовах
повернення" проставляються суми асигнувань, отриманих
розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету протягом
звітного періоду на умовах повернення. У графі 10 "Касові видатки за звітний період (рік)"
проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного
періоду. У графі 11 "Залишок невикористаних асигнувань на кінець
звітного періоду (року)" проставляються суми залишку
невикористаних асигнувань резервного фонду державного бюджету на
кінець звітного періоду.
8. Довідка про перераховані відкриті асигнування державного
бюджету Головним транзитним управлінням Державного казначейства
України на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів
(додаток 4 до Порядку) заповнюється базовими Головними
управліннями при складанні річної звітності окремо за загальним і
спеціальним фондами державного бюджету на підставі даних
бухгалтерського обліку. Для забезпечення своєчасного складання
річної звітності зазначена довідка подається Державному
казначейству України засобами електронного зв'язку в термін до
25 січня року наступного за звітним з обов'язковим підтвердженням
у паперовій формі.
9. Пояснювальна записка складається органами Державного
казначейства України до квартального та річного звіту та
повинна розкривати інформацію, що містить додатковий аналіз статей
звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та
доречності.
9.1. Разом із Пояснювальною запискою до річного звіту
подаються такі додатки: Довідка про кількість рахунків, відкритих розпорядникам та
одержувачам бюджетних коштів (додаток 5 до Порядку); Розшифровка операцій відображених на рахунках 1511 та 1512
(додаток 6 до Порядку); Розшифровка операцій відображених на рахунках 1513 та 1514
(додаток 7 до Порядку); Довідка про суми урегулювання заборгованості за бюджетними
позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським
підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до
Закону України від 18.01.2001 N 2237-III ( 2237-14 ) та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 року
N 186-р ( 186-2002-р ) (додаток 8 до Порядку); Довідка про заборгованість перед державним бюджетом за
фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду
Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.97 N 1003
( 1003-97-п ), від 26.02.98 N 220 ( 220-98-п ) та від 10.12.98
N 1953 ( 1953-98-п ) (додаток 9 до Порядку); Копії довідок установи банку, що підтверджують залишки коштів
на рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства
України.
9.2. Разом із Пояснювальною запискою до квартального звіту
подаються такі додатки: Розшифровка операцій відображених на рахунках 1511 та 1512
(додаток 6 до Порядку); Розшифровка операцій відображених на рахунках 1513 та 1514
(додаток 7 до Порядку).
9.3. Пояснювальна записка повинна відповідати структурі
звітності про виконання державного бюджету. У преамбулі Пояснювальної записки зазначаються загальні
відомості про орган Державного казначейства України: назва органу
Державного казначейства України, кількість управлінь Державного
казначейства України, які входять до його складу, базова чи
транзитна область, загальна кількість розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, які обслуговуються органом Державного
казначейства України. Пояснювальна записка складається із наступних розділів: I. Доходи державного бюджету. У цьому розділі наводиться
інформація про надходження до загального та спеціального фондів
державного бюджету; перелік доходів, які складають найбільшу
питому вагу в загальній сумі доходів; причини значного збільшення
або зменшення доходів (за умови наявності таких випадків). II. Видатки державного бюджету. У цьому розділі наводиться
інформація про видатки загального та спеціального фондів
державного бюджету; загальні суми відкритих асигнувань, касових
видатків та невикористаних асигнувань; причини неповного
використання асигнувань; причини розбіжностей між даними на кінець
попереднього та початок звітного року. III. Кредитування. У цьому розділі наводяться пояснення до
інформації, наведеної у графі "Сума коригування" додатку 6 до
Порядку та залишків на кінець звітного періоду на балансових
рахунках 1531, 1532, 1533 та 1534. IV. Бюджетна заборгованість. У цьому розділі наводиться
інформація щодо даних місячного Звіту про бюджетну заборгованість,
який формується по строку здачі квартального звіту, а саме: а) заборгованості за загальним фондом державного бюджету, в
тому числі: - причини наявності незареєстрованих фінансових зобов'язань
(кредиторської заборгованості) (суми вказуються у гривнях з
копійками); - причини невідповідності між даними на кінець попереднього
та на початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ)
( v0011201-11 ); - сум зареєстрованих фінансових зобов'язань без відповідної
кредиторської заборгованості та причин невідповідності; б) заборгованості за спеціальним фондом державного бюджету, в
тому числі: - причин наявності незареєстрованих фінансових зобов'язань
(кредиторської заборгованості); - сум зареєстрованих фінансових зобов'язань без відповідної
кредиторської заборгованості та причин невідповідності; - причин невідповідності між даними на кінець попереднього та
початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ)
( v0011201-11 ). V. Заборгованість за окремими програмами. У цьому розділі
наводиться перелік програм, за якими на балансових рахунках 151
групи "Кредити, надані з державного бюджету" у Сальдовому балансі
рахунків наведена заборгованість, яка не відображена у інших
формах звітності; інформація про причини, з яких вказана
заборгованість не відображена. Інформація наводиться окремо за
загальним та спеціальним фондами державного бюджету. Також, у Пояснювальній записці зазначається інформація щодо: - програм із незавершеними на кінець звітного періоду
розрахунками, асигнування за якими не передбачено у законі про
Державний бюджет України на звітний рік (за програмами, які
відображені у розділі I. Дані про наявність дебіторської та
кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують
кошти державного бюджету, Звіту про бюджетну заборгованість
(додаток 3 до Порядку) та інші пояснення; - розшифровки окремих показників звітності. Пояснення
невідповідності даних звітів та сум, відображених на рахунках
бухгалтерського обліку, або інших обставин, за якими є
необхідність надання пояснень; - залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими
рахунками 1223 "Рахунки Державного казначейства в установах банків
для виплати готівкових коштів" та 1241 "Дебіторська заборгованість
за операціями з готівкою" (зазначається до якого бюджету:
державного чи місцевого відноситься сума залишку). Інформація
наводиться у пояснювальній записці до квартального звіту у гривнях
з копійками; - залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими
рахунками 361 групи "Рахунки розпорядників коштів державного
бюджету, відкриті в установах банків". Зазначається у якій валюті
склався залишок: у національній чи іноземній. Якщо залишок склався
у гривні - наводяться відповідні пояснення. Крім того, у Пояснювальній записці наводиться інформація, яка
вважається необхідною для пояснення звіту або інформування за
результатами складання звітності.
9.4. У Довідці про кількість рахунків, відкритих
розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (додаток 5 до
Порядку) відображається інформація про кількість розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів; кількість реєстраційних, спеціальних
реєстраційних рахунків та рахунків, відкритих за
загальнодержавними видатками в органі Державного казначейства
України, а також кількість рахунків, відкритих розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів за програмами інших головних
розпорядників бюджетних коштів.
9.5. У Розшифровці операцій відображених на рахунках 1511 та
1512 (додаток 6 до Порядку) відображаються операції за
короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з
державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та
нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в
Україні.
9.6. У Розшифровці операцій відображених на рахунках 1513 та
1514 (додаток 7 до Порядку) відображаються операції за
короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з
державного бюджету, за ліквідованими юридичними
особами-позичальниками.
9.7. У Довідці про суми урегулювання заборгованості за
бюджетними позичками, наданими державним та іншим
сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і
господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001
N 2237-III ( 2237-14 ) та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 03.04.2002 N 186-р ( 186-2002-р ) (додаток 8 до Порядку)
відображаються суми урегулювання заборгованості за бюджетними
позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським
підприємствам усіх форм власності і господарювання, які
реструктуризовано, суми погашеної реструктуризованої
заборгованості, з термінами погашення по роках та суми списаної
реструктуризованої заборгованості.
9.8. У Довідці про заборгованість перед державним бюджетом за
фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду
Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.97 N 1003
( 1003-97-п ), від 26.02.98 N 220 ( 220-98-п ) та від 10.12.98
N 1953 ( 1953-98-п ) (додаток 9 до Порядку) відображаються суми
наданої та повернутої фінансової допомоги, яка надавалась за
рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на
умовах повернення.
9.9. Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на
рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства
України підтверджує залишки коштів, що склалися станом на перше
число місяця року наступного за звітним на рахунках, відкритих в
установах банків на ім'я органів Державного казначейства України.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

(із змінами, внесеними

наказом ДКУ

18.02.2011 N 38)

( v0038840-11 )

ЗВІТ

про виконання державного бюджету

за ____________ 20__ року
______________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн. коп.
I. Доходи
Форма N 2 м(к)дб
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код бюджетної| Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | класифікації| |--------------------+--------------------+--------------------| | | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | змін | | змін | | змін | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 10000000 |Податкові надходження | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11000000 |Податки на доходи, | | | | | | | |податки на прибуток, | | | | | | | |податки на збільшення | | | | | | | |ринкової вартості | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010000 |Податок на доходи | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010100 |Податок на доходи | | | | х | | | |найманих працівників | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010200 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб - | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | |діяльності і незалежної | | | | | | | |професійної діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010300 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб на | | | | | | | |дивіденди та роялті | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010500 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |податку на доходи | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010600 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб у вигляді | | | | | | | |виграшів або призів, | | | | | | | |отриманих внаслідок | | | | | | | |проведення конкурсів та | | | | | | | |інших розіграшів, | | | | | | | |виграшів в азартні ігри | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010700 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб - | | | | | | | |нерезидентів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010800 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб - | | | | | | | |військовослужбовців та | | | | | | | |осіб рядового і | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11010900 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб - | | | | | | | |працівників закордонних | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | |України з фонду оплати | | | | | | | |праці в іноземній валюті| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11011000 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб - | | | | | | | |працівників закордонних | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | |України з фонду оплати | | | | | | | |праці в національній | | | | | | | |валюті | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11011100 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб від інших | | | | | | | |видів діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11011200 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб від | | | | | | | |продажу нерухомого майна| | | | | | | |та надання нерухомості в| | | | | | | |оренду (суборенду), | | | | | | | |житловий найм (під найм)| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11011300 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб від | | | | | | | |продажу рухомого майна | | | | | | | |та надання рухомого | | | | | | | |майна в оренду | | | | | | | |(суборенду) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11011400 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб від | | | | | | | |отриманого платником | | | | | | | |доходу внаслідок | | | | | | | |прийняття ним у спадщину| | | | | | | |майна, коштів, майнових | | | | | | | |чи немайнових прав | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11011500 |Податок на доходи | | | | х | | | |фізичних осіб - шахтарів| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11020000 |Податок на прибуток | | | | | | | |підприємств | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11020100 |Податок на прибуток | | | | | | | |підприємств і | | | | | | | |організацій, що | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | |власності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11020300 |Податок на прибуток | | | | х | | | |підприємств, створених | | | | | | | |за участю іноземних | | | | | | | |інвесторів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11020400 |Податок на прибуток від | | | | х | | | |казино, відеосалонів, | | | | | | | |гральних автоматів, | | | | | | | |концертно-видовищних | | | | | | | |заходів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11020500 |Податок на прибуток | | | | х | | | |іноземних юридичних осіб| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11020600 |Податок на прибуток | | | | х | | | |банківських організацій,| | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | |розташованих на | | | | | | | |території України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11020700 |Податок на прибуток | | | | х | | | |страхових організацій, | | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | |розташованих на | | | | | | | |території України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11020900 |Податок на прибуток | | | | х | | | |організацій і | | | | | | | |підприємств споживчої | | | | | | | |кооперації, кооперативів| | | | | | | |та громадських об'єднань| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11021000 |Податок на прибуток | | | | х | | | |приватних підприємств | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11021100 |Інші платники податку на| | | | х | | | |прибуток | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11021300 |Реструктурована сума | | | | х | | | |заборгованості податку | | | | | | | |на прибуток підприємств | | | | | | | |і організацій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11021400 |Надходження від | | | | х | | | |підприємств податку на | | | | | | | |прибуток, одержаного від| | | | | | | |виконання інноваційних | | | | | | | |проектів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11021500 |Податок на прибуток, | | | | х | | | |одержаний за рахунок | | | | | | | |знижувального | | | | | | | |коефіцієнта 0,8 до норм | | | | | | | |амортизації | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11021600 |Податок на прибуток | | | | х | | | |фінансових установ, | | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | |розташованих на | | | | | | | |території України, за | | | | | | | |винятком страхових | | | | | | | |організацій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11021900 |Податкова заборгованість| | х | | | | | |з податку на прибуток | | | | | | | |підприємств (крім | | | | | | | |підприємств комунальної | | | | | | | |власності), додаткові | | | | | | | |податкові зобов'язання з| | | | | | | |цього податку, | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | |підприємств з податку на| | | | | | | |прибуток (у тому числі | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 11022100 |Податкова заборгованість| | х | | | | | |з податку на прибуток | | | | | | | |підприємств (крім | | | | | | | |підприємств комунальної | | | | | | | |власності), додаткові | | | | | | | |податкові зобов'язання з| | | | | | | |цього податку, | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | |підприємств з податку на| | | | | | | |прибуток (у тому числі | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | |нечистот | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13000000 |Збори та плата за | | | | | | | |спеціальне використання | | | | | | | |природних ресурсів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13010000 |Збір за спеціальне | | | | х | | | |використання лісових | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13010100 |Збір за спеціальне | | | | х | | | |використання лісових | | | | | | | |ресурсів в частині | | | | | | | |деревини, заготовленої в| | | | | | | |порядку рубок головного | | | | | | | |користування | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13010300 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості збору за | | | | | | | |спеціальне використання | | | | | | | |лісових ресурсів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13020000 |Збір за спеціальне | | | | х | | | |використання води | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13020100 |Збір за спеціальне | | | | х | | | |використання води (крім | | | | | | | |збору за спеціальне | | | | | | | |використання води водних| | | | | | | |об'єктів місцевого | | | | | | | |значення) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13020300 |Збір за спеціальне | | | | х | | | |використання води для | | | | | | | |потреб гідроенергетики | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13020400 |Надходження збору за | | | | х | | | |спеціальне використання | | | | | | | |води від підприємств | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | |господарства | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13020500 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |збору за спеціальне | | | | | | | |використання води | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13020600 |Збір за спеціальне | | | | х | | | |використання води в | | | | | | | |частині використання | | | | | | | |поверхневих вод для | | | | | | | |потреб водного | | | | | | | |транспорту (крім | | | | | | | |стоянкових і службово- | | | | | | | |допоміжного флотів) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13030000 |Плата за користування | | | | х | | | |надрами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13030100 |Плата за користування | | | | х | | | |надрами для видобування | | | | | | | |корисних копалин | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | |значення | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13030400 |Плата за користування | | | | х | | | |надрами континентального| | | | | | | |шельфу і в межах | | | | | | | |виключної (морської) | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13030500 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |плати за користування | | | | | | | |надрами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13030600 |Плата за користування | | | | х | | | |надрами в цілях, не | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | |видобуванням корисних | | | | | | | |копалин | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13070000 |Плата за використання | | | | х | | | |інших природних ресурсів| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13070100 |Плата за спеціальне | | | | х | | | |використання диких | | | | | | | |тварин | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13070200 |Плата за спеціальне | | | | х | | | |використання рибних та | | | | | | | |інших водних ресурсів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 13070300 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |платежів за використання| | | | | | | |інших природних ресурсів| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14000000 |Внутрішні податки на | | | | | | | |товари та послуги | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010000 |Податок на додану | | | | | | | |вартість | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010100 |Податок на додану | | | | х | | | |вартість із вироблених в| | | | | | | |Україні товарів (робіт, | | | | | | | |послуг) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010200 |Бюджетне відшкодування | | | | х | | | |податку на додану | | | | | | | |вартість грошовими | | | | | | | |коштами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010300 |Податок на додану | | | | х | | | |вартість із ввезених на | | | | | | | |територію України | | | | | | | |товарів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010400 |Реструктурована сума | | | | х | | | |заборгованості податку | | | | | | | |на додану вартість | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010500 |Податок на додану | | | | х | | | |вартість із імпортованих| | | | | | | |на територію України | | | | | | | |робіт, послуг | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010600 |Надходження від | | | | х | | | |підприємств податку на | | | | | | | |додану вартість по | | | | | | | |операціях, пов'язаних з | | | | | | | |виконанням інноваційних | | | | | | | |проектів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010700 |Податок на додану | | х | | | | | |вартість, що сплачується| | | | | | | |до бюджету переробними | | | | | | | |підприємствами усіх форм| | | | | | | |власності за реалізовані| | | | | | | |ними молоко, молочну | | | | | | | |сировину та молочні | | | | | | | |продукти, м'ясо та | | | | | | | |м'ясопродукти, іншу | | | | | | | |продукцію переробки | | | | | | | |тварин, закуплених у | | | | | | | |живій вазі (шкури, | | | | | | | |субпродукти, м'ясо- | | | | | | | |кісткове борошно) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14010900 |Податкова заборгованість| | х | | | | | |з податку на додану | | | | | | | |вартість підприємств, | | | | | | | |додаткові податкові | | | | | | | |зобов'язання з цього | | | | | | | |податку, розстрочені | | | | | | | |податкові зобов'язання | | | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | | | | | |та її підприємств з | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | |вартість (у тому числі | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14011100 |Податкова заборгованість| | х | | | | | |з податку на додану | | | | | | | |вартість підприємств, | | | | | | | |додаткові податкові | | | | | | | |зобов'язання з цього | | | | | | | |податку, розстрочені | | | | | | | |податкові зобов'язання | | | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | | | | | |та її підприємств з | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | |вартість (у тому числі | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | |нечистот | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020000 |Акцизний податок з | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | |підакцизних товарів | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020100 |Спирт | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020200 |Лікеро-горілчана | | | | х | | | |продукція | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020300 |Виноробна продукція | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020400 |Пиво | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020600 |Тютюн та тютюнові вироби| | | | х | | | |(за ставкою у твердих | | | | | | | |сумах з одиниці | | | | | | | |реалізованого товару | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020700 |Тютюн та тютюнові вироби| | | | х | | | |за ставкою у процентах | | | | | | | |до обороту з реалізації | | | | | | | |товару (продукції) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020800 |Транспортні засоби (крім| | х | | | | | |мотоциклів і | | | | | | | |велосипедів) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14020900 |Мотоцикли і велосипеди | | х | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14021000 |Кузови для моторних | | | | х | | | |транспортних засобів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14021100 |Скраплений газ | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14021600 |Інші підакцизні товари | | | | х | | | |вітчизняного | | | | | | | |виробництва | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14021700 |Бензин моторний для | | х | | | | | |автомобілів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14021800 |Інші нафтопродукти | | х | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14022100 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |акцизного податку з | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | |підакцизних товарів | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030000 |Акцизний податок з | | | | | | | |ввезених на митну | | | | | | | |територію України | | | | | | | |підакцизних товарів | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030100 |Спирт | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030200 |Лікеро-горілчана | | | | х | | | |продукція | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030300 |Виноробна продукція | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030400 |Пиво | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030600 |Тютюн та тютюнові вироби| | | | х | | | |(за ставкою у твердих | | | | | | | |сумах з одиниці | | | | | | | |реалізованого товару | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030700 |Тютюн та тютюнові вироби| | | | х | | | |за ставкою у процентах | | | | | | | |до обороту з реалізації | | | | | | | |товару (продукції) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030800 |Транспортні засоби (крім| | х | | | | | |мотоциклів і | | | | | | | |велосипедів) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14030900 |Мотоцикли і велосипеди | | х | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14031000 |Кузови для моторних | | | | х | | | |транспортних засобів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14031100 |Скраплений газ | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14031600 |Інші підакцизні товари | | | | х | | | |іноземного виробництва | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14031700 |Бензин моторний для | | х | | | | | |автомобілів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14031800 |Інші нафтопродукти | | х | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 14050000 |Податки на окремі | | | | | | | |категорії послуг | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15000000 |Податки на міжнародну | | | | | | | |торгівлю та зовнішні | | | | | | | |операції | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15010000 |Ввізне мито | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15010100 |Мито на товари, що | | | | х | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15010200 |Мито на товари, які | | | | х | | | |ввозяться | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | |громадянами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15010300 |Інші збори з імпорту | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15010400 |Додатковий митний збір | | | | х | | | |за митне оформлення | | | | | | | |нафтопродуктів, що | | | | | | | |імпортуються на митну | | | | | | | |територію України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15010500 |Мито на нафтопродукти, | | х | | | | | |транспортні засоби та | | | | | | | |шини до них, що | | | | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | |діяльності та | | | | | | | |громадянами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15010600 |Тимчасова надбавка до | | х | | | | | |діючих ставок ввізного | | | | | | | |мита на товари, що | | | | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15010700 |Тимчасова надбавка до | | х | | | | | |діючих ставок ввізного | | | | | | | |мита на товари, що | | | | | | | |ввозяться | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | |громадянами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15020000 |Вивізне мито | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15020100 |Мито на товари, що | | | | х | | | |вивозяться суб'єктами | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15020200 |Мито на товари, які | | | | х | | | |вивозяться | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | |громадянами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15020300 |Надходження від | | | | х | | | |реалізації валютних | | | | | | | |коштів, одержаних у | | | | | | | |результаті проведення | | | | | | | |операцій за державним | | | | | | | |контрактом | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 15040000 |Інші надходження від | | | | х | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17000000 |Рентна плата, збори на | | | | | | | |паливно-енергетичні | | | | | | | |ресурси | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010000 |Рентна плата | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010100 |Рентна плата за нафту, | | | | х | | | |що видобувається в | | | | | | | |Україні | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010200 |Рентна плата за | | | | х | | | |природний газ, що | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010300 |Рентна плата за газовий | | | | х | | | |конденсат, що | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010400 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |рентної плати за нафту, | | | | | | | |що видобувається в | | | | | | | |Україні | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010500 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |рентної плати за | | | | | | | |природний газ, що | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010700 |Рентна плата за | | | | х | | | |транзитне | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |трубопроводами | | | | | | | |природного газу | | | | | | | |територією України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010800 |Рентна плата за | | | | х | | | |транспортування нафти та| | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | | | |магістральними | | | | | | | |нафтопроводами та | | | | | | | |нафтопродуктопроводами | | | | | | | |територією України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17010900 |Рентна плата за | | | | х | | | |транзитне | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |трубопроводами аміаку | | | | | | | |територією України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17011200 |Податкова заборгованість| | х | | | | | |з рентної плати за | | | | | | | |транзитне | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |трубопроводами | | | | | | | |природного газу | | | | | | | |територією України, | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | |підприємств з цього | | | | | | | |податку (у тому числі | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17011500 |Податкова заборгованість| | х | | | | | |з рентної плати за | | | | | | | |транзитне | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |трубопроводами | | | | | | | |природного газу | | | | | | | |територією України, | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | |підприємств з цього | | | | | | | |податку (у тому числі | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | |нечистот | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17050000 |Збір у вигляді цільової | | | | х | | | |надбавки до діючого | | | | | | | |тарифу на електричну та | | | | | | | |теплову енергію, крім | | | | | | | |електроенергії, | | | | | | | |виробленої | | | | | | | |кваліфікованими | | | | | | | |когенераційними | | | | | | | |установками | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17060000 |Збір у вигляді цільової | | | | х | | | |надбавки до діючого | | | | | | | |тарифу на природний газ | | | | | | | |для споживачів усіх форм| | | | | | | |власності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 17070000 |Надходження нарахованих | | | | | | | |і не сплачених зобов'я- | | | | | | | |зань Державного під- | | | | | | | |приємства "Енергоринок" | | | | | | | |перед державним бюджетом| | | | | | | |по збору у вигляді | | | | | | | |цільової надбавки до | | | | | | | |діючого тарифу на елект-| | | | | | | |ричну та теплову енергію| | | | | | | |за минулі роки | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19000000 |Інші податки та збори | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19010000 |Екологічний податок | | х | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19010100 |Надходження від викидів | | х | | | | | |забруднюючих речовин в | | | | | | | |атмосферне повітря | | | | | | | |стаціонарними джерелами | | | | | | | |забруднення | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19010200 |Надходження від скидів | | х | | | | | |забруднюючих речовин | | | | | | | |безпосередньо у водні | | | | | | | |об'єкти | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19010300 |Надходження від | | х | | | | | |розміщення відходів у | | | | | | | |спеціально відведених | | | | | | | |для цього місцях чи на | | | | | | | |об'єктах, крім | | | | | | | |розміщення окремих видів| | | | | | | |відходів як вторинної | | | | | | | |сировини | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19010400 |Екологічний податок, | | х | | | | | |який справляється за | | | | | | | |утворення радіоактивних | | | | | | | |відходів (включаючи вже | | | | | | | |накопичені) та/або | | | | | | | |тимчасове зберігання | | | | | | | |радіоактивних відходів | | | | | | | |їх виробниками понад | | | | | | | |установлений особливими | | | | | | | |умовами ліцензій строк | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19010500 |Надходження від | | х | | | | | |здійснення торгівлі на | | | | | | | |митній території України| | | | | | | |паливом власного | | | | | | | |виробництва та/або | | | | | | | |виробленим з | | | | | | | |давальницької сировини | | | | | | | |податковими агентами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19010600 |Надходження від | | х | | | | | |ввезення палива на митну| | | | | | | |територію України | | | | | | | |податковими агентами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19050000 |Збір за забруднення | | х | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | |середовища | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19050100 |Надходження коштів від | | х | | | | | |енергопідприємств до | | | | | | | |Державного фонду охорони| | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | |середовища | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19050200 |Інші збори за | | х | | | | | |забруднення | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | |середовища до Фонду | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19050300 |Надходження від сплати | | х | | | | | |збору за забруднення | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | |середовища фізичними | | | | | | | |особами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19060000 |Збір на розвиток | | х | | | | | |виноградарства, | | | | | | | |садівництва і хмелярства| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19060100 |Збір на розвиток | | х | | | | | |виноградарства, | | | | | | | |садівництва і хмелярства| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19060200 |Надходження сум | | х | | | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |збору на розвиток | | | | | | | |виноградарства, | | | | | | | |садівництва і хмелярства| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19070000 |Збір за користування | | | | х | | | |радіочастотним ресурсом | | | | | | | |України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19090000 |Податки та збори, не | | | | х | | | |віднесені до інших | | | | | | | |категорій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 19090400 |Кошти, сплачені в | | | | х | | | |рахунок погашення | | | | | | | |податкового боргу | | | | | | | |відповідно до норм | | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | | |України ( 2755-17 ) | | | | | | | |за доходами, | | | | | | | |визначеними частиною | | | | | | | |другою статті 29 | | | | | | | |Бюджетного кодексу | | | | | | | |України ( 2456-17 ), | | | | | | | |зокрема, за податками і | | | | | | | |зборами (обов'язковими | | | | | | | |платежами), які | | | | | | | |справлялися до 1 січня | | | | | | | |2011 року та встановлені| | | | | | | |Податковим кодексом | | | | | | | |України" ( 2755-17 ) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 20000000 |Неподаткові надходження | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21000000 |Доходи від власності та | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21010000 |Частина чистого прибутку| | | | | | | |(доходу) державних | | | | | | | |унітарних підприємств та| | | | | | | |їх об'єднань, що | | | | | | | |вилучається до бюджету, | | | | | | | |та дивіденди (доход), | | | | | | | |нараховані на акції | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | |у статутних капіталах | | | | | | | |яких є державна | | | | | | | |власність | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21010100 |Частина чистого прибутку| | | | х | | | |(доходу) господарських | | | | | | | |організацій (державних | | | | | | | |унітарних підприємств та| | | | | | | |їх об'єднань), що | | | | | | | |вилучається до бюджету | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21010500 |Дивіденди (доход), | | | | х | | | |нараховані на акції | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | |у статутних капіталах | | | | | | | |яких є державна | | | | | | | |власність | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21010900 |Заборгованість за минулі| | | | х | | | |періоди із сплати | | | | | | | |частини чистого прибутку| | | | | | | |(доходу) Національної | | | | | | | |акціонерної компанії | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | |підприємств | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21020000 |Кошти, що | | | | х | | | |перераховуються | | | | | | | |Національним банком | | | | | | | |України відповідно до | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | |Національний банк | | | | | | | |України" | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21030000 |Відрахування коштів, | | | | х | | | |отриманих від | | | | | | | |проведення державних | | | | | | | |грошових лотерей | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21040000 |Плата за розміщення | | | | х | | | |тимчасово вільних коштів| | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21080000 |Інші надходження | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21080100 |Платежі, пов'язані з | | х | | | | | |перебуванням | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | |території України, | | | | | | | |відповідно до укладеної | | | | | | | |міжурядової угоди | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21080200 |Платежі, пов'язані з | | х | | | | | |виконанням Угоди між | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | |Російської Федерації про| | | | | | | |участь Російської | | | | | | | |Федерації в розвитку | | | | | | | |соціально-економічної | | | | | | | |сфери міста Севастополя | | | | | | | |та інших населених | | | | | | | |пунктів, в яких | | | | | | | |дислокуються військові | | | | | | | |формування | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | |території України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21080500 |Інші надходження | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21080600 |Суми, стягнені з винних | | | | х | | | |осіб, за шкоду, | | | | | | | |заподіяну державі, | | | | | | | |підприємству, установі, | | | | | | | |організації | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21080700 |Перерахування | | | | х | | | |підприємцями частки | | | | | | | |вартості виготовленої | | | | | | | |нестандартної продукції | | | | | | | |з дозволу на тимчасове | | | | | | | |відхилення від вимог | | | | | | | |відповідних стандартів | | | | | | | |щодо якості продукції, | | | | | | | |виданого Державним | | | | | | | |комітетом України по | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | |метрології і | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21080800 |Суми, стягнені з винних | | | | х | | | |осіб за порушення правил| | | | | | | |пожежної безпеки | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21080900 |Штрафні санкції за | | | | х | | | |порушення законодавства | | | | | | | |про патентування, за | | | | | | | |порушення норм | | | | | | | |регулювання обігу | | | | | | | |готівки та про | | | | | | | |застосування | | | | | | | |реєстраторів | | | | | | | |розрахункових операцій у| | | | | | | |сфері торгівлі, | | | | | | | |громадського харчування | | | | | | | |та послуг | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21081000 |Пеня за порушення | | | | х | | | |термінів розрахунків у | | | | | | | |сфері | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | |діяльності, за | | | | | | | |невиконання зобов'язань | | | | | | | |та штрафні санкції за | | | | | | | |порушення вимог | | | | | | | |валютного законодавства | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21081100 |Адміністративні штрафи | | | | х | | | |та інші санкції | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21081200 |Штрафні санкції за | | х | | | | | |порушення законодавства | | | | | | | |з питань забезпечення | | | | | | | |ефективного використання| | | | | | | |енергетичних ресурсів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21081300 |Адміністративні штрафи у| | | | х | | | |сфері забезпечення | | | | | | | |безпеки дорожнього руху | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21081400 |Надходження податків і | | | | х | | | |зборів (обов'язкових | | | | | | | |платежів), які | | | | | | | |справлялися до 1 січня | | | | | | | |2011 року, але не | | | | | | | |визначені Податковим | | | | | | | |кодексом (крім податків | | | | | | | |та зборів, які надходили| | | | | | | |до місцевих бюджетів), | | | | | | | |включаючи розстрочені | | | | | | | |та відстрочені суми | | | | | | | |грошових зобов'язань, | | | | | | | |суми податкового боргу | | | | | | | |з урахуванням штрафних | | | | | | | |санкцій та пені, що | | | | | | | |обліковувались станом на| | | | | | | |31 грудня 2010 року та | | | | | | | |сум донарахованих за | | | | | | | |актами перевірок | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 21082000 |Надходження коштів від | | х | | | | | |сплати інвалідами | | | | | | | |часткової вартості | | | | | | | |автомобілів та коштів | | | | | | | |від реалізації | | | | | | | |автомобілів, повернутих | | | | | | | |інвалідами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22000000 |Адміністративні збори та| | | | | | | |платежі, доходи від | | | | | | | |некомерційної | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22010000 |Плата за ліцензії | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22010400 |Кошти в іноземній валюті| | | | х | | | |за реєстрацію | | | | | | | |представництв іноземних | | | | | | | |суб'єктів господарської | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22010500 |Плата за ліцензії на | | | | х | | | |виробництво спирту | | | | | | | |етилового, коньячного і | | | | | | | |плодового, алкогольних | | | | | | | |напоїв та тютюнових | | | | | | | |виробів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22010600 |Плата за ліцензії на | | | | х | | | |право експорту, імпорту | | | | | | | |та оптової торгівлі | | | | | | | |спирту етилового, | | | | | | | |коньячного та плодового | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22010700 |Плата за ліцензії на | | | | х | | | |право експорту, імпорту | | | | | | | |алкогольними напоями та | | | | | | | |тютюновими виробами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22010900 |Плата за державну | | | | х | | | |реєстрацію (крім | | | | | | | |реєстраційного збору за | | | | | | | |проведення державної | | | | | | | |реєстрації юридичних | | | | | | | |осіб та фізичних осіб - | | | | | | | |підприємців) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22011200 |Плата за видачу, | | | | х | | | |продовження, | | | | | | | |переоформлення ліцензій | | | | | | | |і за видачу дубліката | | | | | | | |ліцензій на мовлення, та| | | | | | | |ліцензій провайдера | | | | | | | |програмної послуги | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22011400 |Плата за видачу, | | | | х | | | |переоформлення, | | | | | | | |продовження терміну дії | | | | | | | |ліцензій на користування| | | | | | | |радіочастотним ресурсом | | | | | | | |України та видачу | | | | | | | |дублікатів таких | | | | | | | |ліцензій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22011500 |Плата за ліцензії, | | | | х | | | |видані Національною | | | | | | | |комісією регулювання | | | | | | | |електроенергетики | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22011700 |Плата за видачу, | | | | х | | | |переоформлення, | | | | | | | |продовження терміну дії | | | | | | | |ліцензій на здійснення | | | | | | | |діяльності у сфері | | | | | | | |телекомунікацій та | | | | | | | |видачу копій і | | | | | | | |дублікатів таких | | | | | | | |ліцензій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22030000 |Судовий збір | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22050000 |Надходження від оплати | | х | | | | | |витрат з інформаційно- | | | | | | | |технічного забезпечення | | | | | | | |розгляду справ у судах | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22060000 |Кошти, отримані за | | | | | | | |вчинення консульських | | | | | | | |дій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22070000 |Виконавчий збір | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22080000 |Надходження від орендної| | | | х | | | |плати за користування | | | | | | | |цілісним майновим | | | | | | | |комплексом та іншим | | | | | | | |державним майном | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22080100 |Надходження від орендної| | | | х | | | |плати за користування | | | | | | | |цілісним майновим | | | | | | | |комплексом | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22080200 |Надходження від орендної| | | | х | | | |плати за користування | | | | | | | |майном бюджетних установ| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22080300 |Надходження від орендної| | | | х | | | |плати за користування | | | | | | | |іншим державним майном | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22080500 |Надходження платежів за | | | | х | | | |надані орендареві | | | | | | | |грошові кошти та цінні | | | | | | | |папери на умовах кредиту| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22090000 |Державне мито | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22090200 |Державне мито, не | | | | х | | | |віднесене до інших | | | | | | | |категорій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22090300 |Державне мито за дії, | | | | х | | | |пов'язані з одержанням | | | | | | | |патентів на об'єкти | | | | | | | |права інтелектуальної | | | | | | | |власності, підтриманням | | | | | | | |їх чинності та | | | | | | | |передаванням прав їхніми| | | | | | | |власниками | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22090400 |Державне мито, пов'язане| | | | х | | | |з видачею та оформленням| | | | | | | |закордонних паспортів | | | | | | | |(посвідок) та паспортів | | | | | | | |громадян України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22090500 |Надходження сум | | | | х | | | |реструктурованої | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | |державного мита | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22100000 |Митні збори | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22110000 |Єдиний збір, який | | | | х | | | |справляється у пунктах | | | | | | | |пропуску через державний| | | | | | | |кордон України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22120000 |Плата за надані в оренду| | | | х | | | |ставки, що знаходяться в| | | | | | | |басейнах річок | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | |значення | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 22200000 |Плата за митне | | | | х | | | |оформлення товарів і | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | | |поза місцем розташування| | | | | | | |митних органів або поза | | | | | | | |робочим часом, | | | | | | | |установленим для митних | | | | | | | |органів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24000000 |Інші неподаткові | | | | | | | |надходження | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24010000 |Кошти від реалізації | | | | х | | | |майна, конфіскованого за| | | | | | | |рішенням суду | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24010100 |Кошти від реалізації | | | | х | | | |конфіскованого майна за | | | | | | | |матеріалами митних | | | | | | | |органів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24010200 |Кошти від реалізації | | | | х | | | |товарів та інших | | | | | | | |предметів, конфіскованих| | | | | | | |за матеріалами | | | | | | | |правоохоронних та інших | | | | | | | |уповноважених органів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24010300 |Надходження | | | | х | | | |конфіскованої | | | | | | | |національної та | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | |матеріалами митних | | | | | | | |органів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24010400 |Надходження | | | | х | | | |конфіскованої | | | | | | | |національної та | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | |матеріалами | | | | | | | |правоохоронних й інших | | | | | | | |уповноважених органів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24020000 |Плата за адміністративні| | х | | | | | |послуги | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24030000 |Надходження сум | | | | х | | | |кредиторської та | | | | | | | |депонентської | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | |підприємств, організацій| | | | | | | |та установ, щодо яких | | | | | | | |минув строк позовної | | | | | | | |давності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24040000 |Кошти від реалізації | | х | | | | | |надлишкової космічної | | | | | | | |техніки військового та | | | | | | | |подвійного призначення, | | | | | | | |що належить Державному | | | | | | | |космічному агентству | | | | | | | |України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24050000 |Кошти від реалізації | | х | | | | | |надлишкового озброєння, | | | | | | | |військової та спеціаль- | | | | | | | |ної техніки, іншого | | | | | | | |майна Збройних сил | | | | | | | |України та інших утво- | | | | | | | |рених відповідно до | | | | | | | |законів України військо-| | | | | | | |вих формувань, правоохо-| | | | | | | |ронних органів і Опера- | | | | | | | |тивно-рятувальної служби| | | | | | | |цивільного захисту | | | | | | | |Міністерства надзвичай- | | | | | | | |них ситуацій України, | | | | | | | |Державної спеціальної | | | | | | | |служби транспорту, а | | | | | | | |також недобудованого | | | | | | | |літака Ан-70 | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060000 |Інші надходження | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060200 |Збори за послуги, | | х | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | | | |прав на інтелектуальну | | | | | | | |власність | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060300 |Інші надходження | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060400 |Надходження від видачі | | х | | | | | |дозволів на експортно- | | | | | | | |імпортні операції з | | | | | | | |наркотичними засобами, | | | | | | | |психотропними | | | | | | | |речовинами і | | | | | | | |прекурсорами | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060500 |Відрахування від суми | | | | х | | | |коштів, витрачених на | | | | | | | |рекламу тютюнових | | | | | | | |виробів та/або | | | | | | | |алкогольних напоїв у | | | | | | | |межах України | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060600 |Надходження коштів з | | | | х | | | |рахунків виборчих | | | | | | | |фондів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060700 |Нез'ясовані надходження | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060800 |Надходження від збору за| | | | х | | | |проведення гастрольних | | | | | | | |заходів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24060900 |Збір за видачу | | | | х | | | |спеціальних дозволів на | | | | | | | |користування надрами та | | | | | | | |кошти від продажу таких | | | | | | | |дозволів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24061000 |Плата за виділення | | | | х | | | |номерного ресурсу | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24061100 |Плата за проїзд | | х | | | | | |автомобільними дорогами | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | |механізмів, вагові або | | | | | | | |габаритні параметри яких| | | | | | | |перевищують нормативні | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24061200 |Плата за державну | | | | х | | | |реєстрацію джерел | | | | | | | |іонізуючого | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | |(реєстраційний збір) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24061500 |Надходження до | | | | | | | |Державного | | | | | | | |спеціалізованого фонду | | | | | | | |фінансування | | | | | | | |загальнодержавних витрат| | | | | | | |на авіаційну діяльність | | | | | | | |та участь України у | | | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | | | |організаціях | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24061700 |Плата за оформлення | | х | | | | | |посвідчення закордонного| | | | | | | |українця | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24061800 |Плата за подання скарги | | | | х | | | |до органу оскарження | | | | | | | |відповідно до статті 18 | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | |здійснення державних | | | | | | | |закупівель" | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24061900 |Кошти, отримані від | | | | х | | | |надання учасниками | | | | | | | |процедури закупівель | | | | | | | |забезпечення їх | | | | | | | |пропозиції конкурсних | | | | | | | |торгів, які не | | | | | | | |підлягають поверненню | | | | | | | |цим учасникам, у | | | | | | | |випадках, передбачених | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | |здійснення державних | | | | | | | |закупівель" | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24062000 |Кошти, отримані від | | | | х | | | |учасника - переможця | | | | | | | |процедури закупівлі під | | | | | | | |час укладання договору | | | | | | | |про закупівлю як | | | | | | | |забезпечення виконання | | | | | | | |цього договору, які не | | | | | | | |підлягають поверненню | | | | | | | |учаснику - переможцю | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24062100 |Грошові стягнення за | | х | | | | | |шкоду, заподіяну | | | | | | | |порушенням законодавства| | | | | | | |про охорону | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | |середовища внаслідок | | | | | | | |господарської та іншої | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24062400 |Кошти, отримані від | | х | | | | | |продажу частин | | | | | | | |встановленої кількості | | | | | | | |викидів парникових | | | | | | | |газів, передбаченого | | | | | | | |статтею 17 Кіотського | | | | | | | |протоколу до Рамкової | | | | | | | |конвенції Організації | | | | | | | |Об'єднаних Націй про | | | | | | | |зміну клімату | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24063100 |Кошти від Державного | | х | | | | | |підприємства | | | | | | | |"Національна атомна | | | | | | | |енергогенеруюча компанія| | | | | | | |"Енергоатом" відповідно | | | | | | | |до статті 8 Закону | | | | | | | |України "Про | | | | | | | |впорядкування питань, | | | | | | | |пов'язаних із | | | | | | | |забезпеченням ядерної | | | | | | | |безпеки" та дохід від | | | | | | | |розміщення цих коштів у | | | | | | | |цінні папери, що | | | | | | | |емітуються державою | | | | | | | |відповідно до статті 9 | | | | | | | |цього ж Закону України, | | | | | | | |а також надходження | | | | | | | |заборгованості по цих | | | | | | | |коштах за 2007-2009 роки| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 240635000 |Кошти від реалізації | | х | | | | | |продуктів утилізації | | | | | | | |твердого ракетного | | | | | | | |палива | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24090000 |Портовий | | | | | | | |(адміністративний) збір | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24090100 |Портовий | | | | | | | |(адміністративний) збір | | | | | | | |(за винятком портового | | | | | | | |(адміністративного) | | | | | | | |збору, що надходить від | | | | | | | |риболовних портів) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24090200 |Портовий | | | | | | | |(адміністративний) збір,| | | | | | | |що надходить від | | | | | | | |риболовних портів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24110000 |Доходи від операцій з | | | | | | | |кредитування та надання | | | | | | | |гарантій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24110100 |Плата за надання | | | | х | | | |державних гарантій та | | | | | | | |кредитів (позик), | | | | | | | |залучених державою | | | | | | | |та/або під державні | | | | | | | |гарантії | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24110200 |Плата за користування | | | | х | | | |кредитами (позиками), | | | | | | | |залученими державою | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24110400 |Відсотки за користування| | х | | | | | |пільговим довгостроковим| | | | | | | |державним кредитом, | | | | | | | |наданим молодим сім'ям | | | | | | | |та одиноким молодим | | | | | | | |громадянам, на | | | | | | | |будівництво | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24110500 |Інші (курсові різниці) | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24110800 |Плата за користування | | | | х | | | |кредитом з державного | | | | | | | |бюджету | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24130000 |Збір на соціально- | | х | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | |зони спостереження | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24130100 |Збір на соціально- | | х | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | |сплачується | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | |організаціями при | | | | | | | |реалізації електричної | | | | | | | |енергії | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24130200 |Збір на соціально- | | х | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | |сплачується | | | | | | | |підприємствами з | | | | | | | |видобування і переробки | | | | | | | |уранових руд | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24130300 |Збір на соціально- | | х | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | |сплачується | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | |організаціями за | | | | | | | |зберігання | | | | | | | |відпрацьованого ядерного| | | | | | | |палива | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24140000 |Збори на обов'язкове | | х | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | |страхування з окремих | | | | | | | |видів господарських | | | | | | | |операцій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24140100 |Збір з операцій купівлі-| | х | | | | | |продажу безготівкової | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | |гривню | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24140200 |Збір з торгівлі | | х | | | | | |ювелірними виробами із | | | | | | | |золота (крім обручок), | | | | | | | |платини і дорогоцінного | | | | | | | |каміння | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24140300 |Збір при відчуженні | | х | | | | | |легкових автомобілів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24140500 |Збір з операцій | | х | | | | | |придбавання (купівлі- | | | | | | | |продажу) нерухомого | | | | | | | |майна | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24140600 |Збір з користування та | | х | | | | | |надання послуг | | | | | | | |стільникового рухомого | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24160000 |Концесійні платежі | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 24160300 |Концесійні платежі щодо | | | | х | | | |об'єктів державної | | | | | | | |власності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25000000 |Власні надходження | | х | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25010000(1) |Надходження від плати за| | х | | | | | |послуги, що надаються | | | | | | | |бюджетними установами | | | | | | | |згідно із | | | | | | | |законодавством | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25010100 |Плата за послуги, що | | х | | | | | |надаються бюджетними | | | | | | | |установами згідно з їх | | | | | | | |основною діяльністю | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25010200 |Надходження бюджетних | | х | | | | | |установ від додаткової | | | | | | | |(господарської) | | | | | | | |діяльності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25010300 |Плата за оренду майна | | х | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25010400 |Надходження бюджетних | | х | | | | | |установ від реалізації в| | | | | | | |установленому порядку | | | | | | | |майна (крім нерухомого | | | | | | | |майна) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25020000(1) |Інші джерела власних | | х | | | | | |надходжень бюджетних | | | | | | | |установ | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25020100 |Благодійні внески, | | х | | | | | |гранти та дарунки | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25020200 |Кошти, що отримують | | х | | | | | |бюджетні установи від | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | |організацій, фізичних | | | | | | | |осіб та від інших | | | | | | | |бюджетних установ для | | | | | | | |виконання цільових | | | | | | | |заходів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 25020300 |Кошти, що отримують вищі| | х | | | | | |та професійно-технічні | | | | | | | |навчальні заклади від | | | | | | | |розміщення на депозитах | | | | | | | |тимчасово вільних | | | | | | | |бюджетних коштів, | | | | | | | |отриманих за надання | | | | | | | |платних послуг, якщо | | | | | | | |таким закладам законом | | | | | | | |надано відповідне право | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 30000000 |Доходи від операцій з | | | | | | | |капіталом | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 31000000 |Надходження від продажу | | | | х | | | |основного капіталу | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 31010000 |Кошти від реалізації | | | | х | | | |скарбів, майна, | | | | | | | |одержаного державою або | | | | | | | |територіальною громадою | | | | | | | |в порядку спадкування чи| | | | | | | |дарування, безхазяйного | | | | | | | |майна, знахідок, а також| | | | | | | |валютних цінностей і | | | | | | | |грошових коштів, | | | | | | | |власники яких невідомі | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 31010100 |Кошти від реалізації | | | | х | | | |скарбів, які є | | | | | | | |пам'ятками історії та | | | | | | | |культури, майна, | | | | | | | |одержаного державою в | | | | | | | |порядку спадкування чи | | | | | | | |дарування | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 31020000 |Надходження коштів від | | | | х | | | |Державного фонду | | | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 32000000 |Надходження від | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | |запасів товарів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 32010000 |Надходження від | | х | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | |резерву | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 32010100 |Надходження від | | х | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | |резерву | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 32010200 |Надходження від | | х | | | | | |енергогенеруючих | | | | | | | |компаній в рахунок | | | | | | | |погашення заборгованості| | | | | | | |перед Держкомрезервом за| | | | | | | |поставлене протягом | | | | | | | |1997-2000 років | | | | | | | |органічне паливо | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 32010300 |Надходження від НАК | | х | | | | | |"Нафтогаз України" в | | | | | | | |рахунок погашення | | | | | | | |заборгованості перед | | | | | | | |Держкомрезервом за | | | | | | | |поставлені матеріальні | | | | | | | |цінності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 32010400 |Надходження від | | х | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | |резерву медичного | | | | | | | |призначення | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 32020000 |Надходження від | | х | | | | | |реалізації | | | | | | | |розброньованих | | | | | | | |матеріальних цінностей | | | | | | | |мобілізаційного резерву | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33000000 |Кошти від продажу землі | | | | | | | |і нематеріальних активів| | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33010000 |Кошти від продажу землі | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33010100 |Кошти від продажу | | | | х | | | |земельних ділянок | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення до | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | |власності (крім | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення, що | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | |власності, на яких | | | | | | | |розташовані об'єкти, які| | | | | | | |підлягають приватизації,| | | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | | | |які знаходяться на | | | | | | | |території Автономної | | | | | | | |Республіки Крим) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33010200 |Кошти від продажу | | | | х | | | |земельних ділянок | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення після | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | |власності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33010300 |Кошти від продажу | | | | х | | | |земельних ділянок | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення до | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | |власності, які | | | | | | | |знаходяться на території| | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | |Крим | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33010400 |Кошти від продажу | | | | х | | | |земельних ділянок | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення або прав на | | | | | | | |них, що перебувають у | | | | | | | |державній власності, на | | | | | | | |яких розташовані | | | | | | | |об'єкти, які підлягають | | | | | | | |приватизації | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33010500 |Кошти від продажу прав | | | | х | | | |на земельні ділянки | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення до | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | |власності (крім продажу | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення, що | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | |власності, на яких | | | | | | | |розташовані об'єкти, які| | | | | | | |підлягають приватизації,| | | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | | | |які знаходяться на | | | | | | | |території Автономної | | | | | | | |Республіки Крим) | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33010600 |Кошти від продажу прав | | | | х | | | |на земельні ділянки | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення після | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | |власності | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33010700 |Кошти від продажу прав | | | | х | | | |на земельні ділянки | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | |призначення до | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | |власності, які | | | | | | | |знаходяться на території| | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | |Крим | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 33020000 |Надходження від продажу | | | | х | | | |нематеріальних активів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 40000000 |Офіційні трансферти | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41000000 |Від органів державного | | | | | | | |управління | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41010000 |Кошти, що надходять з | | | | х | | | |інших бюджетів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41010100 |Кошти, що передаються до| | | | х | | | |державного бюджету з | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41010200 |Кошти, що надходять за | | | | х | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | |із додаткової дотації до| | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41010700 |Кошти, що надходять за | | | | х | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | |до державного бюджету з | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41020000 |Дотації | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41020900 |Інші додаткові дотації | | | | х | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41030000 |Субвенції | | х | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 41032400 |Субвенція з місцевого | | х | | | | | |бюджету державному | | | | | | | |бюджету на виконання | | | | | | | |програм соціально- | | | | | | | |економічного та | | | | | | | |культурного розвитку | | | | | | | |регіонів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 42000000 |Від урядів зарубіжних | | | | | | | |країн та міжнародних | | | | | | | |організацій | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 42010000 |Кошти, отримані від | | | | | | | |секретаріату ООН, ОБСЄ | | | | | | | |або іншої регіональної | | | | | | | |організації за участь | | | | | | | |українського контингенту| | | | | | | |та персоналу у | | | | | | | |миротворчих операціях | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 42020000 |Гранти (дарунки), що | | | | х | | | |надійшли до бюджетів | | | | | | | |усіх рівнів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 42030000 |Надходження в рамках | | х | | | | | |програм допомоги | | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 42030100 |Надходження в рамках | | х | | | | | |програм секторальної | | | | | | | |бюджетної підтримки | | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 42030200 |Інша допомога, надана | | х | | | | | |Європейським Союзом | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 50000000 |Цільові фонди | | х | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 50070000 |Надходження до Фонду | | х | | | | | |соціального захисту | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Усього | | | | | | | -------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |у тому числі: усього | | | | | | | |доходів без урахування | | | | | | | |міжбюджетних | | | | | | | |трансфертів | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. (1) у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000
заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним
кодам.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
II. Видатки
---------------------------------------------------------------------- Коди | Найменування | Виконано за звітний період |Усього | бюджетної | | (рік) | | класифікації| | | | ------------| |--------------------------------| | програмної | |загальний| спеціальний фонд | | класифікації| | фонд |----------------------| | видатків та | | |усього | у тому числі | | кредитування| | | |спрямовано на | | державного | | | | погашення | | бюджету | | | |заборгованості| | | | | | загального | | | | | | фонду | | ------------+--------------+---------+-------+--------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------+--------------+---------+-------+--------------+-------| ххххххх | | | | | | ------------+--------------+---------+-------+--------------+-------| | | | | | | ------------+--------------+---------+-------+--------------+-------| |Усього | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету з виведенням підрахункових сум по
кодах відомчої класифікації.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
II.1. Видатки загального фонду державного бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування |Затверджено| План на |Залишок |Надійшло|Виконано|Залишок | класифікації | | на звітний|звітний рік| коштів | коштів | за | коштів | -------------------------| | рік з | з | на | за |звітний | на | програмної |економічної | |урахуванням|урахуванням|початок |звітний | період | кінець | класифікації|класифікації| | внесених | внесених |звітного| період | (рік) |звітного| видатків та | видатків | | змін | змін | року | (рік) | |періоду | кредитування| бюджету | | | | | | | (року) | державного | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| ххххххх | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1000 |Поточні видатки | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1100 |Видатки на товари і | | | | | | | | |послуги | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1110 |Оплата праці | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1111 |Заробітна плата | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1112 |Грошове утримання | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1120 |Нарахування на | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1130 |Придбання товарів і | | | | | | | | |послуг | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1131 |Предмети, матеріали,| | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | |інвентар, у тому | | | | | | | | |числі м'який | | | | | | | | |інвентар та | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1132 |Медикаменти та | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1133 |Продукти харчування | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1134 |Оплата послуг (крім | | | | | | | | |комунальних) | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1135 |Інші видатки | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1140 |Видатки на | | | | | | | | |відрядження | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1150 |Матеріали, інвентар,| | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | |мають | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | |значення | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1160 |Оплата комунальних | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1161 |Оплата | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1162 |Оплата | | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1163 |Оплата | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1164 |Оплата природного | | | | | | | | |газу | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1165 |Оплата інших | | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1166 |Оплата інших | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1170 |Дослідження і | | | | | | | | |розробки, видатки | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | |значення | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1171 |Дослідження і | | | | | | | | |розробки, окремі | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | |програм | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1172 |Окремі заходи по | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | |віднесені до заходів| | | | | | | | |розвитку | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1200 |Виплата процентів | | | | | | | | |(доходу) за | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1300 |Субсидії і поточні | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1310 |Субсидії та поточні | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1320 |Поточні трансферти | | | | | | | | |органам державного | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | |населенню | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1341 |Виплата пенсій і | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1342 |Стипендії | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1343 |Інші поточні | | | | | | | | |трансферти населенню| | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 1350 |Поточні трансферти | | | | | | | | |за кордон | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2000 |Капітальні видатки | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2100 |Придбання основного | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2110 |Придбання обладнання| | | | | | | | |і предметів | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | |користування | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2120 |Капітальне | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2121 |Будівництво | | | | | | | | |(придбання) житла | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2123 |Інше будівництво | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2130 |Капітальний ремонт | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2131 |Капітальний ремонт | | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2133 |Капітальний ремонт | | | | | | | | |інших об'єктів | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2140 |Реконструкція та | | | | | | | | |реставрація | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2141 |Реконструкція | | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2143 |Реконструкція інших | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2144 |Реставрація пам'яток| | | | | | | | |культури, історії та| | | | | | | | |архітектури | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2200 |Створення державних | | | | | | | | |запасів і резервів | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2300 |Придбання землі і | | | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | | |активів | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2400 |Капітальні | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2410 |Капітальні | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2420 |Капітальні | | | | | | | | |трансферти органам | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2430 |Капітальні | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |населенню | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 2440 |Капітальні | | | | | | | | |трансферти за | | | | | | | | |кордон | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------| | |Усього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування |Затверджено| План на |Залишок |Перераховано|Отримано|Надійшло| Виконано за звітний |Залишок | класифікації | | на звітний|звітний рік| коштів |залишок, що |залишок | коштів | період (рік) | коштів | -------------------------| | рік з | з | на | склався на | | за |----------------------| на | програмної |економічної | |урахуванням|урахуванням|початок | початок | |звітний |усього | у тому числі | кінець | класифікації|класифікації| | внесених | внесених |звітного| звітного | | період | |спрямовано на |звітного| видатків та | видатків | | змін | змін | року | року | | (рік) | | погашення |періоду | кредитування| бюджету | | | | | | | | |заборгованості| (року) | державного | | | | | | | | | | загального | | бюджету | | | | | | | | | | фонду | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| ххххххх | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Надходження та | | | | | | | | | | | |використання коштів | | | | | | | | | | | |спеціального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету - усього | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Плата за послуги, що| | | х | х | х | | х | х | х | | |надаються бюджетними| | | | | | | | | | | |установами згідно з | | | | | | | | | | | |їх основною | | | | | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Кошти, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |додаткової | | | | | | | | | | | |(господарської) | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Плата від оренди | | | х | х | х | | х | х | х | | |майна бюджетних | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Кошти, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |реалізації в | | | | | | | | | | | |установленому | | | | | | | | | | | |порядку майна (крім | | | | | | | | | | | |нерухомого майна) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Благодійні внески, | | | х | х | х | | х | х | х | | |гранти та дарунки, | | | | | | | | | | | |отримані бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Надходження, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | | | | | |організацій, | | | | | | | | | | | |фізичних осіб та | | | | | | | | | | | |від інших бюджетних | | | | | | | | | | | |установ для | | | | | | | | | | | |виконання цільових | | | | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Надходження від | | | х | х | х | | х | х | х | | |розміщення на | | | | | | | | | | | |депозитах тимчасово | | | | | | | | | | | |вільних бюджетних | | | | | | | | | | | |коштів вищими та | | | | | | | | | | | |професійно- | | | | | | | | | | | |технічними | | | | | | | | | | | |навчальними | | | | | | | | | | | |закладами, отриманих| | | | | | | | | | | |за надання платних | | | | | | | | | | | |послуг, якщо таким | | | | | | | | | | | |закладам законом | | | | | | | | | | | |надано відповідне | | | | | | | | | | | |право | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Субвенція з | х | | х | х | х | | х | х | х | | |місцевого бюджету | | | | | | | | | | | |державному бюджету | | | | | | | | | | | |на виконання програм| | | | | | | | | | | |соціально- | | | | | | | | | | | |економічного та | | | | | | | | | | | |культурного розвитку| | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Фінансування | х | | х | х | х | х | х | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1000 |Поточні видатки | | | | | х | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1100 |Видатки на товари і | | | | | х | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1110 |Оплата праці | | | | | х | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1111 |Заробітна плата | | | | | х | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1112 |Грошове утримання | | | | | х | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1120 |Нарахування на | | | | | х | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1130 |Придбання товарів і | | | | | х | | | | | | |послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1131 |Предмети, матеріали,| | | | | х | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | | | | |інвентар, у тому | | | | | | | | | | | |числі м'який | | | | | | | | | | | |інвентар та | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1132 |Медикаменти та | | | | | х | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1133 |Продукти харчування | | | | | х | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1134 |Оплата послуг (крім | | | | | х | | | | | | |комунальних) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1135 |Інші видатки | | | | | х | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1140 |Видатки на | | | | | х | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1150 |Матеріали, інвентар,| | | | | х | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1160 |Оплата комунальних | | | | | х | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1161 |Оплата | | | | | х | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1162 |Оплата | | | | | х | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1163 |Оплата | | | | | х | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1164 |Оплата природного | | | | | х | | | | | | |газу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1165 |Оплата інших | | | | | х | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1166 |Оплата інших | | | | | х | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1170 |Дослідження і | | | | | х | | | | | | |розробки, видатки | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1171 |Дослідження і | | | | | х | | | | | | |розробки, окремі | | | | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1172 |Окремі заходи по | | | | | х | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | | | | |віднесені до заходів| | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1200 |Виплата процентів | | | | | х | | | | | | |(доходу) за | | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1300 |Субсидії і поточні | | | | | х | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1310 |Субсидії та поточні | | | | | х | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1320 |Поточні трансферти | | | | | х | | | | | | |органам державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1340 |Поточні трансферти | | | | | х | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1341 |Виплата пенсій і | | | | | х | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1342 |Стипендії | | | | | х | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1343 |Інші поточні | | | | | х | | | | | | |трансферти населенню| | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1350 |Поточні трансферти | | | | | х | | | | | | |за кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2000 |Капітальні видатки | | | | | х | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2100 |Придбання основного | | | | | х | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2110 |Придбання обладнання| | | | | х | | | | | | |і предметів | | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2120 |Капітальне | | | | | х | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2121 |Будівництво | | | | | х | | | | | | |(придбання) житла | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2123 |Інше будівництво | | | | | х | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2130 |Капітальний ремонт | | | | | х | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2131 |Капітальний ремонт | | | | | х | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2133 |Капітальний ремонт | | | | | х | | | | | | |інших об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2140 |Реконструкція та | | | | | х | | | | | | |реставрація | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2141 |Реконструкція | | | | | х | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2143 |Реконструкція інших | | | | | х | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2144 |Реставрація пам'яток| | | | | х | | | | | | |культури, історії та| | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2200 |Створення державних | | | | | х | | | | | | |запасів і резервів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2300 |Придбання землі і | | | | | х | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2400 |Капітальні | | | | | х | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2410 |Капітальні | | | | | х | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2420 |Капітальні | | | | | х | | | | | | |трансферти органам | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2430 |Капітальні | | | | | х | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2440 |Капітальні | | | | | х | | | | | | |трансферти за | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Усього | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування |Затверджено| План на |Залишок |Перераховано|Отримано|Надійшло| Виконано за звітний |Залишок | класифікації | | на звітний|звітний рік| коштів |залишок, що |залишок | коштів | період (рік) | коштів | -------------------------| | рік з | з | на | склався на | | за |----------------------| на | програмної |економічної | |урахуванням|урахуванням|початок | початок | |звітний |усього | у тому числі | кінець | класифікації|класифікації| | внесених | внесених |звітного| звітного | | період | |спрямовано на |звітного| видатків та | видатків | | змін | змін | року | року | | (рік) | | погашення |періоду | кредитування| бюджету | | | | | | | | |заборгованості| (року) | державного | | | | | | | | | | загального | | бюджету | | | | | | | | | | фонду | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| ххххххх | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Надходження та | | | | | | | | | | | |використання коштів,| | | | | | | | | | | |отриманих як плата | | | | | | | | | | | |за послуги, що | | | | | | | | | | | |надаються бюджетними| | | | | | | | | | | |установами - усього | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Плата за послуги, що| | | х | х | х | | х | х | х | | |надаються бюджетними| | | | | | | | | | | |установами згідно з | | | | | | | | | | | |їх основною | | | | | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Кошти, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |додаткової | | | | | | | | | | | |(господарської) | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Плата від оренди | | | х | х | х | | х | х | х | | |майна бюджетних | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Кошти, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |реалізації в | | | | | | | | | | | |установленому | | | | | | | | | | | |порядку майна (крім | | | | | | | | | | | |нерухомого майна) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Фінансування | х | | х | х | х | х | х | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1000 |Поточні видатки | | | х | х | х | х | | | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1100 |Видатки на товари і | | | х | х | х | х | | | х | | |послуги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1110 |Оплата праці | | | х | х | х | х | | | х | | |працівників | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1111 |Заробітна плата | | | х | х | х | х | | | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1112 |Грошове утримання | | | х | х | х | х | | | х | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1120 |Нарахування на | | | х | х | х | х | | | х | | |заробітну плату | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1130 |Придбання товарів і | | | х | х | х | х | | | х | | |послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1131 |Предмети, матеріали,| | | х | х | х | х | | | х | | |обладнання та | | | | | | | | | | | |інвентар, у тому | | | | | | | | | | | |числі м'який | | | | | | | | | | | |інвентар та | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1132 |Медикаменти та | | | х | х | х | х | | | х | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1133 |Продукти харчування | | | х | х | х | х | | | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1134 |Оплата послуг (крім | | | х | х | х | х | | | х | | |комунальних) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1135 |Інші видатки | | | х | х | х | х | | | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1140 |Видатки на | | | х | х | х | х | | | х | | |відрядження | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1150 |Матеріали, інвентар,| | | х | х | х | х | | | х | | |будівництво, | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1160 |Оплата комунальних | | | х | х | х | х | | | х | | |послуг та | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1161 |Оплата | | | х | х | х | х | | | х | | |теплопостачання | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1162 |Оплата | | | х | х | х | х | | | х | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1163 |Оплата | | | х | х | х | х | | | х | | |електроенергії | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1164 |Оплата природного | | | х | х | х | х | | | х | | |газу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1165 |Оплата інших | | | х | х | х | х | | | х | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1166 |Оплата інших | | | х | х | х | х | | | х | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1170 |Дослідження і | | | х | х | х | х | | | х | | |розробки, видатки | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1171 |Дослідження і | | | х | х | х | х | | | х | | |розробки, окремі | | | | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1172 |Окремі заходи по | | | х | х | х | х | | | х | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | | | | |віднесені до заходів| | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1200 |Виплата процентів | | | х | х | х | х | | | х | | |(доходу) за | | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1300 |Субсидії і поточні | | | х | х | х | х | | | х | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1310 |Субсидії та поточні | | | х | х | х | х | | | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1320 |Поточні трансферти | | | х | х | х | х | | | х | | |органам державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1340 |Поточні трансферти | | | х | х | х | х | | | х | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1341 |Виплата пенсій і | | | х | х | х | х | | | х | | |допомоги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1342 |Стипендії | | | х | х | х | х | | | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1343 |Інші поточні | | | х | х | х | х | | | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1350 |Поточні трансферти | | | х | х | х | х | | | х | | |за кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2000 |Капітальні видатки | | | х | х | х | х | | | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2100 |Придбання основного | | | х | х | х | х | | | х | | |капіталу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2110 |Придбання обладнання| | | х | х | х | х | | | х | | |і предметів | | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2120 |Капітальне | | | х | х | х | х | | | х | | |будівництво | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2121 |Будівництво | | | х | х | х | х | | | х | | |(придбання) житла | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2123 |Інше будівництво | | | х | х | х | х | | | х | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2130 |Капітальний ремонт | | | х | х | х | х | | | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2131 |Капітальний ремонт | | | х | х | х | х | | | х | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2133 |Капітальний ремонт | | | х | х | х | х | | | х | | |інших об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2140 |Реконструкція та | | | х | х | х | х | | | х | | |реставрація | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2141 |Реконструкція | | | х | х | х | х | | | х | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2143 |Реконструкція інших | | | х | х | х | х | | | х | | |об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2144 |Реставрація пам'яток| | | х | х | х | х | | | х | | |культури, історії та| | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2200 |Створення державних | | | х | х | х | х | | | х | | |запасів і резервів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2300 |Придбання землі і | | | х | х | х | х | | | х | | |нематеріальних | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2400 |Капітальні | | | х | х | х | х | | | х | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2410 |Капітальні | | | х | х | х | х | | | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2420 |Капітальні | | | х | х | х | х | | | х | | |трансферти органам | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2430 |Капітальні | | | х | х | х | х | | | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2440 |Капітальні | | | х | х | х | х | | | х | | |трансферти за | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Усього | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування |Затверджено| План на |Залишок |Перераховано|Отримано|Надійшло| Виконано за звітний |Залишок | класифікації | | на звітний|звітний рік| коштів |залишок, що |залишок | коштів | період (рік) | коштів | -------------------------| | рік з | з | на | склався на | | за |----------------------| на | програмної |економічної | |урахуванням|урахуванням|початок | початок | |звітний |усього | у тому числі | кінець | класифікації|класифікації| | внесених | внесених |звітного| звітного | | період | |спрямовано на |звітного| видатків та | видатків | | змін | змін | року | року | | (рік) | | погашення |періоду | кредитування| бюджету | | | | | | | | |заборгованості| (року) | державного | | | | | | | | | | загального | | бюджету | | | | | | | | | | фонду | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| ххххххх | | | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Надходження та | | | | | х | | | х | | | |використання коштів,| | | | | | | | | | | |отриманих за іншими | | | | | | | | | | | |джерелами власних | | | | | | | | | | | |надходжень бюджетних| | | | | | | | | | | |установ - усього | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Благодійні внески, | | | х | х | х | | х | х | х | | |гранти та дарунки, | | | | | | | | | | | |отримані бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Надходження, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | | | | | |організацій, | | | | | | | | | | | |фізичних осіб та | | | | | | | | | | | |від інших бюджетних | | | | | | | | | | | |установ для | | | | | | | | | | | |виконання цільових | | | | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Надходження від | | | х | х | х | | х | х | х | | |розміщення на | | | | | | | | | | | |депозитах тимчасово | | | | | | | | | | | |вільних бюджетних | | | | | | | | | | | |коштів вищими та | | | | | | | | | | | |професійно- | | | | | | | | | | | |технічними | | | | | | | | | | | |навчальними | | | | | | | | | | | |закладами, отриманих| | | | | | | | | | | |за надання платних | | | | | | | | | | | |послуг, якщо таким | | | | | | | | | | | |закладам законом | | | | | | | | | | | |надано відповідне | | | | | | | | | | | |право | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Фінансування | х | | х | х | х | х | х | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1000 |Поточні видатки | | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1100 |Видатки на товари і | | | х | х | х | х | | х | х | | |послуги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1110 |Оплата праці | | | х | х | х | х | | х | х | | |працівників | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1111 |Заробітна плата | | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1112 |Грошове утримання | | | х | х | х | х | | х | х | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1120 |Нарахування на | | | х | х | х | х | | х | х | | |заробітну плату | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1130 |Придбання товарів і | | | х | х | х | х | | х | х | | |послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1131 |Предмети, матеріали,| | | х | х | х | х | | х | х | | |обладнання та | | | | | | | | | | | |інвентар, у тому | | | | | | | | | | | |числі м'який | | | | | | | | | | | |інвентар та | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1132 |Медикаменти та | | | х | х | х | х | | х | х | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1133 |Продукти харчування | | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1134 |Оплата послуг (крім | | | х | х | х | х | | х | х | | |комунальних) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1135 |Інші видатки | | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1140 |Видатки на | | | х | х | х | х | | х | х | | |відрядження | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1150 |Матеріали, інвентар,| | | х | х | х | х | | х | х | | |будівництво, | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1160 |Оплата комунальних | | | х | х | х | х | | х | х | | |послуг та | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1161 |Оплата | | | х | х | х | х | | х | х | | |теплопостачання | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1162 |Оплата | | | х | х | х | х | | х | х | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1163 |Оплата | | | х | х | х | х | | х | х | | |електроенергії | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1164 |Оплата природного | | | х | х | х | х | | х | х | | |газу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1165 |Оплата інших | | | х | х | х | х | | х | х | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1166 |Оплата інших | | | х | х | х | х | | х | х | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1170 |Дослідження і | | | х | х | х | х | | х | х | | |розробки, видатки | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1171 |Дослідження і | | | х | х | х | х | | х | х | | |розробки, окремі | | | | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1172 |Окремі заходи по | | | х | х | х | х | | х | х | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | | | | |віднесені до заходів| | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1200 |Виплата процентів | | | х | х | х | х | | х | х | | |(доходу) за | | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1300 |Субсидії і поточні | | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1310 |Субсидії та поточні | | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1320 |Поточні трансферти | | | х | х | х | х | | х | х | | |органам державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1340 |Поточні трансферти | | | х | х | х | х | | х | х | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1341 |Виплата пенсій і | | | х | х | х | х | | х | х | | |допомоги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1342 |Стипендії | | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1343 |Інші поточні | | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1350 |Поточні трансферти | | | х | х | х | х | | х | х | | |за кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2000 |Капітальні видатки | | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2100 |Придбання основного | | | х | х | х | х | | х | х | | |капіталу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2110 |Придбання обладнання| | | х | х | х | х | | х | х | | |і предметів | | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2120 |Капітальне | | | х | х | х | х | | х | х | | |будівництво | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2121 |Будівництво | | | х | х | х | х | | х | х | | |(придбання) житла | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2123 |Інше будівництво | | | х | х | х | х | | х | х | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2130 |Капітальний ремонт | | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2131 |Капітальний ремонт | | | х | х | х | х | | х | х | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2133 |Капітальний ремонт | | | х | х | х | х | | х | х | | |інших об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2140 |Реконструкція та | | | х | х | х | х | | х | х | | |реставрація | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2141 |Реконструкція | | | х | х | х | х | | х | х | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2143 |Реконструкція інших | | | х | х | х | х | | х | х | | |об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2144 |Реставрація пам'яток| | | х | х | х | х | | х | х | | |культури, історії та| | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2200 |Створення державних | | | х | х | х | х | | х | х | | |запасів і резервів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2300 |Придбання землі і | | | х | х | х | х | | х | х | | |нематеріальних | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2400 |Капітальні | | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2410 |Капітальні | | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2420 |Капітальні | | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти органам | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2430 |Капітальні | | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2440 |Капітальні | | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти за | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Усього | | | | | х | | | х | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

II.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок інших надходжень спеціального фонду
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування |Затверджено| План на |Залишок |Перераховано|Отримано|Надійшло| Виконано за звітний |Залишок | класифікації | | на звітний|звітний рік| коштів |залишок, що |залишок | коштів | період (рік) | коштів | -------------------------| | рік з | з | на | склався на | | за |----------------------| на | програмної |економічної | |урахуванням|урахуванням|початок | початок | |звітний |усього | у тому числі | кінець | класифікації|класифікації| | внесених | внесених |звітного| звітного | | період | |спрямовано на |звітного| видатків та | видатків | | змін | змін | року | року | | (рік) | | погашення |періоду | кредитування| бюджету | | | | | | | | |заборгованості| (року) | державного | | | | | | | | | | загального | | бюджету | | | | | | | | | | фонду | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| ххххххх | | | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1000 |Поточні видатки | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1100 |Видатки на товари і | | | | | х | | | х | | | |послуги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1110 |Оплата праці | | | | | х | | | х | | | |працівників | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1111 |Заробітна плата | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1112 |Грошове утримання | | | | | х | | | х | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1120 |Нарахування на | | | | | х | | | х | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1130 |Придбання товарів і | | | | | х | | | х | | | |послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1131 |Предмети, матеріали,| | | | | х | | | х | | | |обладнання та | | | | | | | | | | | |інвентар, у тому | | | | | | | | | | | |числі м'який | | | | | | | | | | | |інвентар та | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1132 |Медикаменти та | | | | | х | | | х | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1133 |Продукти харчування | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1134 |Оплата послуг (крім | | | | | х | | | х | | | |комунальних) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1135 |Інші видатки | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1140 |Видатки на | | | | | х | | | х | | | |відрядження | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1150 |Матеріали, інвентар,| | | | | х | | | х | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1160 |Оплата комунальних | | | | | х | | | х | | | |послуг та | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1161 |Оплата | | | | | х | | | х | | | |теплопостачання | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1162 |Оплата | | | | | х | | | х | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1163 |Оплата | | | | | х | | | х | | | |електроенергії | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1164 |Оплата природного | | | | | х | | | х | | | |газу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1165 |Оплата інших | | | | | х | | | х | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1166 |Оплата інших | | | | | х | | | х | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1170 |Дослідження і | | | | | х | | | х | | | |розробки, видатки | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1171 |Дослідження і | | | | | х | | | х | | | |розробки, окремі | | | | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1172 |Окремі заходи по | | | | | х | | | х | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | | | | |віднесені до заходів| | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1200 |Виплата процентів | | | | | х | | | х | | | |(доходу) за | | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1300 |Субсидії і поточні | | | | | х | | | х | | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1310 |Субсидії та поточні | | | | | х | | | х | | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1320 |Поточні трансферти | | | | | х | | | х | | | |органам державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1340 |Поточні трансферти | | | | | х | | | х | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1341 |Виплата пенсій і | | | | | х | | | х | | | |допомоги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1342 |Стипендії | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1343 |Інші поточні | | | | | х | | | х | | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1350 |Поточні трансферти | | | | | х | | | х | | | |за кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2000 |Капітальні видатки | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2100 |Придбання основного | | | | | х | | | х | | | |капіталу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2110 |Придбання обладнання| | | | | х | | | х | | | |і предметів | | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2120 |Капітальне | | | | | х | | | х | | | |будівництво | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2121 |Будівництво | | | | | х | | | х | | | |(придбання) житла | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2123 |Інше будівництво | | | | | х | | | х | | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2130 |Капітальний ремонт | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2131 |Капітальний ремонт | | | | | х | | | х | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2133 |Капітальний ремонт | | | | | х | | | х | | | |інших об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2140 |Реконструкція та | | | | | х | | | х | | | |реставрація | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2141 |Реконструкція | | | | | х | | | х | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2143 |Реконструкція інших | | | | | х | | | х | | | |об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2144 |Реставрація пам'яток| | | | | х | | | х | | | |культури, історії та| | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2200 |Створення державних | | | | | х | | | х | | | |запасів і резервів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2300 |Придбання землі і | | | | | х | | | х | | | |нематеріальних | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2400 |Капітальні | | | | | х | | | х | | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2410 |Капітальні | | | | | х | | | х | | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2420 |Капітальні | | | | | х | | | х | | | |трансферти органам | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2430 |Капітальні | | | | | х | | | х | | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2440 |Капітальні | | | | | х | | | х | | | |трансферти за | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Усього | | | | | х | | | х | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

II.2.4. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування |Затверджено| План на |Залишок |Перераховано|Отримано|Надійшло| Виконано за звітний |Залишок | класифікації | | на звітний|звітний рік| коштів |залишок, що |залишок | коштів | період (рік) | коштів | -------------------------| | рік з | з | на | склався на | | за |----------------------| на | програмної |економічної | |урахуванням|урахуванням|початок | початок | |звітний |усього | у тому числі | кінець | класифікації|класифікації| | внесених | внесених |звітного| звітного | | період | |спрямовано на |звітного| видатків та | видатків | | змін | змін | року | року | | (рік) | | погашення |періоду | кредитування| бюджету | | | | | | | | |заборгованості| (року) | державного | | | | | | | | | | загального | | бюджету | | | | | | | | | | фонду | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| ххххххх | | | | | | | х | | | х | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Надходження та | х | | | | х | | | х | | | |використання коштів,| | | | | | | | | | | |отриманих як | | | | | | | | | | | |субвенція з | | | | | | | | | | | |місцевого бюджету на| | | | | | | | | | | |виконання програм | | | | | | | | | | | |соціально- | | | | | | | | | | | |економічного та | | | | | | | | | | | |культурного розвитку| | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Субвенція з | х | | х | х | х | | х | х | х | | |місцевого бюджету | | | | | | | | | | | |державному бюджету | | | | | | | | | | | |на виконання програм| | | | | | | | | | | |соціально- | | | | | | | | | | | |економічного та | | | | | | | | | | | |культурного розвитку| | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Фінансування | х | | х | х | х | х | х | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1000 |Поточні видатки | х | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1100 |Видатки на товари і | х | | х | х | х | х | | х | х | | |послуги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1110 |Оплата праці | х | | х | х | х | х | | х | х | | |працівників | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1111 |Заробітна плата | х | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1112 |Грошове утримання | х | | х | х | х | х | | х | х | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1120 |Нарахування на | х | | х | х | х | х | | х | х | | |заробітну плату | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1130 |Придбання товарів і | х | | х | х | х | х | | х | х | | |послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1131 |Предмети, матеріали,| х | | х | х | х | х | | х | х | | |обладнання та | | | | | | | | | | | |інвентар, у тому | | | | | | | | | | | |числі м'який | | | | | | | | | | | |інвентар та | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1132 |Медикаменти та | х | | х | х | х | х | | х | х | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1133 |Продукти харчування | х | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1134 |Оплата послуг (крім | х | | х | х | х | х | | х | х | | |комунальних) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1135 |Інші видатки | х | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1140 |Видатки на | х | | х | х | х | х | | х | х | | |відрядження | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1150 |Матеріали, інвентар,| х | | х | х | х | х | | х | х | | |будівництво, | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1160 |Оплата комунальних | х | | х | х | х | х | | х | х | | |послуг та | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1161 |Оплата | х | | х | х | х | х | | х | х | | |теплопостачання | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1162 |Оплата | х | | х | х | х | х | | х | х | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1163 |Оплата | х | | х | х | х | х | | х | х | | |електроенергії | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1164 |Оплата природного | х | | х | х | х | х | | х | х | | |газу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1165 |Оплата інших | х | | х | х | х | х | | х | х | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1166 |Оплата інших | х | | х | х | х | х | | х | х | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1170 |Дослідження і | х | | х | х | х | х | | х | х | | |розробки, видатки | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1171 |Дослідження і | х | | х | х | х | х | | х | х | | |розробки, окремі | | | | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1172 |Окремі заходи по | х | | х | х | х | х | | х | х | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | | | | |віднесені до заходів| | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1200 |Виплата процентів | х | | х | х | х | х | | х | х | | |(доходу) за | | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1300 |Субсидії і поточні | х | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1310 |Субсидії та поточні | х | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1320 |Поточні трансферти | х | | х | х | х | х | | х | х | | |органам державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1340 |Поточні трансферти | х | | х | х | х | х | | х | х | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1341 |Виплата пенсій і | х | | х | х | х | х | | х | х | | |допомоги | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1342 |Стипендії | х | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1343 |Інші поточні | х | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 1350 |Поточні трансферти | х | | х | х | х | х | | х | х | | |за кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2000 |Капітальні видатки | х | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2100 |Придбання основного | х | | х | х | х | х | | х | х | | |капіталу | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2110 |Придбання обладнання| х | | х | х | х | х | | х | х | | |і предметів | | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2120 |Капітальне | х | | х | х | х | х | | х | х | | |будівництво | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2121 |Будівництво | х | | х | х | х | х | | х | х | | |(придбання) житла | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2123 |Інше будівництво | х | | х | х | х | х | | х | х | | |(придбання) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2130 |Капітальний ремонт | х | | х | х | х | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2131 |Капітальний ремонт | х | | х | х | х | х | | х | х | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2133 |Капітальний ремонт | х | | х | х | х | х | | х | х | | |інших об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2140 |Реконструкція та | х | | х | х | х | х | | х | х | | |реставрація | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2141 |Реконструкція | х | | х | х | х | х | | х | х | | |житлового фонду | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2143 |Реконструкція інших | х | | х | х | х | х | | х | х | | |об'єктів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2144 |Реставрація пам'яток| х | | х | х | х | х | | х | х | | |культури, історії та| | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2200 |Створення державних | х | | х | х | х | х | | х | х | | |запасів і резервів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2300 |Придбання землі і | х | | х | х | х | х | | х | х | | |нематеріальних | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2400 |Капітальні | х | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2410 |Капітальні | х | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2420 |Капітальні | х | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти органам | | | | | | | | | |
| | |державного | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2430 |Капітальні | х | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | 2440 |Капітальні | х | | х | х | х | х | | х | х | | |трансферти за | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+--------+-------+--------------+--------| | |Усього | х | | | | х | | | х | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

III. Кредитування
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування | Надання кредитів |Повернення кредитів | Кредитування - | класифікації | | | | усього | -------------------------| |--------------------+--------------------+--------------------| програмної |класифікації| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| класифікації|кредитування| |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | видатків та | бюджету | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | кредитування| | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | державного | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | бюджету | | | змін | | змін | | змін | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| ххххххх | | | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4000 |Кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4100 |Внутрішнє | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4110 |Надання | | | х | х | | | | |внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4111 |Надання кредитів | | | х | х | | | | |органам | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |інших рівнів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4112 |Надання кредитів | | | х | х | | | | |підприємствам, | | | | | | | | |установам, | | | | | | | | |організаціям | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4113 |Надання інших | | | х | х | | | | |внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4120 |Повернення | х | х | | | | | | |внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4121 |Повернення | х | х | | | | | | |кредитів органами| | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управліннями | | | | | | | | |інших рівнів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4122 |Повернення | х | х | | | | | | |кредитів | | | | | | | | |підприємствами, | | | | | | | | |установами, | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4123 |Повернення | х | х | | | | | | |інших внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4200 |Зовнішнє | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4210 |Надання зовнішніх| | | х | х | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4220 |Повернення | х | х | | | | | | |зовнішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
III.1. Надання кредитів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | класифікації | | | | | -------------------------| |--------------------+--------------------+--------------------| програмної |класифікації| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| класифікації|кредитування| |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | видатків та | бюджету | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | кредитування| | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | державного | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | бюджету | | | змін | | змін | | змін | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| ххххххх | | | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4000 |Кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4100 |Внутрішнє | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4110 |Надання | | | | | | | | |внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4111 |Надання кредитів | | | | | | | | |органам | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |інших рівнів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4112 |Надання кредитів | | | | | | | | |підприємствам, | | | | | | | | |установам, | | | | | | | | |організаціям | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4113 |Надання інших | | | | | | | | |внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4200 |Зовнішнє | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4210 |Надання зовнішніх| | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
III.1.1. Надання кредитів з загального фонду державного
бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної | Найменування | План на |Залишок |Надійшло|Виконано|Залишок | класифікації | |звітний рік| коштів | коштів | за | коштів | -------------------------| | з | на | за |звітний | на | програмної |класифікації| |урахуванням|початок |звітний | період | кінець | класифікації|кредитування| | внесених |звітного| період | (рік) |звітного| видатків та | бюджету | | змін | року | (рік) | |періоду | кредитування| | | | | | | (року) | державного | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| ххххххх | | | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4000 |Кредитування | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4100 |Внутрішнє кредитування | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4110 |Надання внутрішніх кредитів| | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4111 |Надання кредитів органам | | | | | | | |державного управління інших| | | | | | | |рівнів | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4112 |Надання кредитів | | | | | | | |підприємствам, установам, | | | | | | | |організаціям | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4113 |Надання інших внутрішніх | | | | | | | |кредитів | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4200 |Зовнішнє кредитування | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4210 |Надання зовнішніх кредитів | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | |Усього | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
III.1.2. Надання кредитів з спеціального фонду державного
бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної | Найменування | План на |Залишок |Надійшло|Виконано|Залишок | класифікації | |звітний рік| коштів | коштів | за | коштів | -------------------------| | з | на | за |звітний | на | програмної |класифікації| |урахуванням|початок |звітний | період | кінець | класифікації|кредитування| | внесених |звітного| період | (рік) |звітного| видатків та | бюджету | | змін | року | (рік) | |періоду | кредитування| | | | | | | (року) | державного | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| ххххххх | | | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4000 |Кредитування | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4100 |Внутрішнє кредитування | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4110 |Надання внутрішніх кредитів| | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4111 |Надання кредитів органам | | | | | | | |державного управління інших| | | | | | | |рівнів | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4112 |Надання кредитів | | | | | | | |підприємствам, установам, | | | | | | | |організаціям | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4113 |Надання інших внутрішніх | | | | | | | |кредитів | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4200 |Зовнішнє кредитування | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | 4210 |Надання зовнішніх кредитів | | | | | | ------------+------------+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------| | |Усього | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
III.2. Повернення кредитів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | класифікації | | | | | -------------------------| |--------------------+--------------------+--------------------| програмної |класифікації| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| класифікації|кредитування| |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | видатків та | бюджету | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | кредитування| | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | державного | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | бюджету | | | змін | | змін | | змін | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| ххххххх | | | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4000 |Кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4100 |Внутрішнє | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4120 |Повернення | | | | | | | | |внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4121 |Повернення | | | | | | | | |кредитів органами| | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управліннями | | | | | | | | |інших рівнів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4122 |Повернення | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | |підприємствами, | | | | | | | | |установами, | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4123 |Повернення | | | | | | | | |інших внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4200 |Зовнішнє | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 4220 |Повернення | | | | | | | | |зовнішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

{ Додаток 1 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 38
( v0038840-11 ) від 18.02.2011; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державної казначейської служби N 98 ( v0098840-11 ) від
20.04.2011, N 172 ( v0172840-11 ) від 30.06.2011, N 41
( v0041840-11 ) від 23.09.2011 }

Додаток 2

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

(із змінами, внесеними

наказом ДКУ

18.02.2011 N 38)

( v0038840-11 )

ЗВІТ

про бюджетну заборгованість

станом на ____________ 20__ року
__________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: місячна, річна Одиниця виміру: грн. коп.
Форма 7дб
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної | Показники | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |Зареєстровані фінансові| класифікації | |--------------------------------------+----------------------------------------------| зобов'язання на кінець| | | на | на кінець звітного |списана | на | на кінець звітного періоду |списана | звітного періоду | | |початок | періоду (року) | за |початок | (року) | за | (року) | -------------------------| |звітного|--------------------|період з|звітного|----------------------------|період з|-----------------------| програмної |економічної | | року, |усього | з неї |початку | року, |усього | з неї |початку |усього | з них | класифікації|класифікації| | усього | |прострочена |звітного| усього | |--------------------|звітного| | кредиторська | видатків та | видатків | | | | | року | | |прострочена | термін| року | |заборгованість | кредитування| бюджету | | | | | | | | | оплати| | | | державного | | | | | | | | | |якої не| | | | бюджету | | | | | | | | | | настав| | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| ххххххх | | | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | |Доходи(1) | | | | | | | | х | | х | х | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | |Видатки - усього | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1000 |Поточні видатки | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1100 |Видатки на товари і | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1110 |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1111 |Заробітна плата | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1112 |Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1120 |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1130 |Придбання товарів і | | | | | | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1131 |Предмети, матеріали,| | | | | | | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | | | | | | |інвентар, у тому | | | | | | | | | | | | | |числі м'який | | | | | | | | | | | | | |інвентар та | | | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1132 |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1133 |Продукти харчування | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1134 |Оплата послуг (крім | | | | | | | | | | | | | |комунальних) | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1135 |Інші видатки | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1140 |Видатки на | | | | | | | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1150 |Матеріали, інвентар,| | | | | | | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1160 |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1161 |Оплата | | | | | | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1162 |Оплата | | | | | | | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1163 |Оплата | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1164 |Оплата природного | | | | | | | | | | | | | |газу | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1165 |Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1166 |Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1170 |Дослідження і | | | | | | | | | | | | | |розробки, видатки | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1171 |Дослідження і | | | | | | | | | | | | | |розробки, окремі | | | | | | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1172 |Окремі заходи по | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | | | | | | |віднесені до заходів| | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1200 |Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | |(доходу) за | | | | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1300 |Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1310 |Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1320 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |органам державного | | | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1341 |Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1342 |Стипендії | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1343 |Інші поточні | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1350 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |за кордон | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2000(2) |Капітальні видатки | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2100 |Придбання основного | | | | | | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2110 |Придбання обладнання| | | | | | | | | | | | | |і предметів | | | | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2120 |Капітальне | | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2121 |Будівництво | | | | | | | | | | | | | |(придбання) житла | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2123 |Інше будівництво | | | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2130 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2131 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2133 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |інших об'єктів | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2140 |Реконструкція та | | | | | | | | | | | | | |реставрація | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2141 |Реконструкція | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2143 |Реконструкція інших | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2144 |Реставрація пам'яток| | | | | | | | | | | | | |культури, історії та| | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2200 |Створення державних | | | | | | | | | | | | | |запасів і резервів | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2300 |Придбання землі і | | | | | | | | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2400 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2410 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2420 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |трансферти органам | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2430 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | ------------+------------+--------------------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 2440 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |трансферти за | | | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків.
--------------- (1) заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в
частині власних надходжень. (2) у місячному звіті КЕКВ 2000 заповнюється загальною сумою
без розшифровки по елементарним кодам.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
II. Інформація про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної | Показники | Дебіторська | Кредиторська | Зареєстровані фінансові | класифікації | | заборгованість | заборгованість | зобов'язання на кінець | | | | | звітного періоду (року) | -------------------------| |-----------------+-----------------+-------------------------| програмної |економічної | | на | на | на | на |усього(1)| з них | класифікації|класифікації| |початок | кінець |початок | кінець | | кредиторська | видатків та | видатків | |звітного|звітного|звітного|звітного| |заборгованість | кредитування| бюджету та | | року |періоду | року |періоду | | | державного |класифікації| | | (року) | | (року) | | | бюджету |кредитування| | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| ххххххх | | | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | |Видатки | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | |у тому числі: | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 1134 |Оплата послуг | | | | | | | | |(крім комунальних)| | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 1135 |Інші видатки | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 1170 |Дослідження і | | | | | | | | |розробки, видатки | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | |значення | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 1171 |Дослідження і | | | | | | | | |розробки, | | | | | | | | |окремі заходи | | | | | | | | |розвитку по | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | |державних | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | |програм | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 1172 |Окремі заходи | | | | | | | | |по реалізації | | | | | | | | |державних | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | |віднесені до | | | | | | | | |заходів розвитку | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 2200 |Створення | | | | | | | | |державних запасів | | | | | | | | |і резервів | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 4100 |Внутрішнє | | | | | | х | | |кредитування | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 4110 |Надання внутрішніх| | | | | | х | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 4111 |Надання кредитів | | | | | | х | | |органам державного| | | | | | | | |управління | | | | | | | | |інших рівнів | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 4112 |Надання кредитів | | | | | | х | | |підприємствам, | | | | | | | | |установам, | | | | | | | | |організаціям | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 4113 |Надання інших | | | | | | х | | |внутрішніх | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 4200 |Зовнішнє | | | | | | х | | |кредитування | | | | | | | ------------+------------+------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 4210 |Надання зовнішніх | | | | | | х | | |кредитів | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету.
--------------- (1) при складанні річного звіту графа 8 за кодами
класифікації кредитування не заповнюється.
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 38
( v0038840-11 ) від 18.02.2011 }

Додаток 3

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

ЗВІТ

про використання коштів з резервного фонду

державного бюджету

за ____________ 20__ року
_____________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: місячна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної | Показники |Затверджено| Дата |Передбачено| План на | Асигнування, | Касові| Залишок | класифікації | | Верховною | і номер | актами |звітний рік| отримані |видатки|невикористаних| | | Радою | акту | Кабінету | з | розпорядниками | за |асигнувань на | | | України на| Кабінету| Міністрів |урахуванням|бюджетних коштів за|звітний| кінець | | |звітний рік|Міністрів| України | внесених | звітний період | період| звітного | | | з | України | | змін | (рік) | (рік) | періоду | -------------------------| |урахуванням| | | |-------------------| | (року) | програмної |економічної | | внесених | | | |усього | у тому | | | класифікації|класифікації| | змін | | | | |числі, на | | | видатків та | видатків | | | | | | | умовах | | | кредитування| бюджету та | | | | | | |повернення | | | державного |класифікації| | | | | | | | | | бюджету |кредитування| | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | | ------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | |Видано за | х | х | х | | | | | | | |актами | | | | | | | | | | |Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | |України - | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | ------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | |у тому | х | | | | | | | | | |числі по | | | | | | | | | | |відомствам | | | | | | | | | ------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| ххххххх | | | х | | х | | | | | | ------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | xxxx | | х | | х | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 4

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

Головне управління
Державного казначейства України _______________________ області

(базове)

ДОВІДКА

про перераховані відкриті асигнування державного

бюджету Головним транзитним управлінням Державного

казначейства України на здійснення видатків

розпорядників бюджетних коштів за 20__ рік

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.
------------------------------------------------------------------ N | Назва | Код | КПК | КЕКВ | Сума | п/п | транзитного | території | | | перерахованих | | Головного | | | | коштів | | управління | | | | | | Державного | | | | | | казначейства | | | | | | України | | | | | -----+----------------+-----------+-----+------+----------------| | | | | | | -----+----------------+-----------+-----+------+----------------| | | | | | | -----+----------------+-----------+-----+------+----------------| | | | | | | -----+----------------+-----------+-----+------+----------------| | | | | | | -----+----------------+-----------+-----+------+----------------| | | | | | | -----+----------------+-----------+-----+------+----------------| |Усього по | | | | | |базовій області | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 5

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

ДОВІДКА

про кількість рахунків, відкритих розпорядникам

та одержувачам бюджетних коштів
_____________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: річна
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | КВК | Кількість | Кількість рахунків | з/п| |розпорядників/|------------------------------------------------------------------------------------------| | | одержувачів |реєстраційних| спеціальних |реєстраційних| спеціальних |реєстраційних| спеціальних |Усього| | | бюджетних | за КВК |реєстраційних| за загально-|реєстраційних| за іншими |реєстраційних| | | | коштів | | за КВК | державними | за загально-| КВК | за іншими | | | | | | | видатками | державними | | КВК | | | | | | | | видатками | | | | ---+-----+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------| Розпорядники бюджетних | | | | | | | | коштів | | | | | | | | ------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------| | | | | | | | | | | ---------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------| Разом: | | | | | | | | | ------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------| Одержувачі бюджетних | | | | | | | | коштів | | | | | | | | ------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------| | | | | | | | | | | ---------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------| Разом: | | | | | | | | | ---------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------| Усього | | | | | | | | | рахунків:| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного ___________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ___________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 6

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

РОЗШИФРОВКА

операцій відображених на рахунках 1511 та 1512
_____________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: квартальна, річна
Одиниці виміру: грн. коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- КПКВК| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Надання кредитів |Повернення кредитів | Сума коштів, | Сума | |-----------------------------------+-----------------------------------| | |відображених на |коригування| | Дебіторська | Кредиторська | Дебіторська | Кредиторська | | |рахунках 1511 та | | | заборгованість | заборгованість | заборгованість | заборгованість | | | 1512 | | |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+---------------------+-----------------| | | на | на | на | на | на | на | на | на |загальний|спеціальний|загальний|спеціальний| на | на | | |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | фонд | фонд | фонд | фонд |початок | кінець | | |звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного| | | | |звітного|звітного| | | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | | | | | року |періоду | | -----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+---------+-----------+--------+--------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 7

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

РОЗШИФРОВКА

операцій відображених на рахунках 1513 та 1514
по __________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: квартальна, річна
Одиниці виміру: грн. коп.
------------------------------------------------------------------ КПКВК |Сума коштів, | Сума |Сума списаної |Сума коштів, | |відображених |заборгованості|заборгованості|відображених | |на рахунках |перенесеної на| протягом |на рахунках | |1513 та 1514 | рахунки 1513 | звітного |1513 та 1514 | | на початок | та 1514 | періоду | на кінець | | звітного | протягом | (року) | звітного | | (року) | звітного | | періоду | | | періоду | | (року) | | | (року) | | | ------+-------------+--------------+--------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного ____________ _____________________
казначейства України (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 8

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

ДОВІДКА

про суми урегулювання заборгованості

за бюджетними позичками, наданими державним

та іншим сільськогосподарським підприємствам

усіх форм власності і господарювання, відповідно

до Закону України від 18.01.2001 N 2237-III

та розпорядження Кабінету Міністрів України

від 03.04.2002 року N 186-р
_________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

станом на 1 січня 20__ року

Періодичність: річна
Одиниці виміру: грн. коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва позички, що| Коди | Сума урегулювання, в т.ч. | Погашено | врегульовується | | | | -----------------| |-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| | |змен-| реструктуризовано | реструктуризовану заборгованість з початку звітного | | |шено | | року, в т.ч. | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| | | |усього | з термінами погашення по роках |усього | з термінами погашення по роках | | | | |-----------------------------------------------| |-----------------------------------------------| | | | |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 | |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Повернення |02801381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | позичок, виданих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на закупівлю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сільгосппродукції| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за держконтрактом| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1994 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Повернення |02801382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | позичок, виданих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на закупівлю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сільгосппродукції| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за держконтрактом| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1995 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Повернення |02801383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | позичок, виданих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на закупівлю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сільгосппродукції| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за держконтрактом| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1996 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Повернення |02801384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | позичок, виданих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на закупівлю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сільгосппродукції| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за держконтрактом| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1997 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Повернення |00263100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | позичок за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | постановою КМУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | від 11.09.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 1003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Повернення |00263200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | позичок за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | постановою КМУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | від 26.02.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Повернення |00263300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | позичок за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | постановою КМУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | від 10.12.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 1953(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Разом по області | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) надається інформація по врегульованій заборгованості за
фінансовою допомогою, отриманою грошовими коштами через органи
Державного казначейства України.
Керівник органу
Державного казначейства України ____________

(підпис)
Головний бухгалтер ____________

(підпис)

Додаток 9

до Порядку складання

органами Державного

казначейства України

бюджетної звітності

про виконання державного

бюджету

ДОВІДКА

про заборгованість перед державним

бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок

коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України

на умовах повернення відповідно до постанов

Кабінету Міністрів України від 11.09.97 N 1003,

від 26.02.98 N 220 та від 10.12.98 N 1953
_______________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

станом на 1 січня 20__ року

Періодичність: річна
Одиниці виміру: грн. коп.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Підстава | Коди | Сума | Повернуто коштів до державного | Оформлено | Списано | Заборгованість | надання | | наданої | бюджету |протоколів на |заборгованість|станом на 01.01.20__| | |фінансової|--------------------------------| зменшення | | року | | | допомоги |усього | у тому числі |заборгованості| | | | | | |------------------------| згідно з ЗУ | |--------------------| | | | | у | з них |від 18.01.2001| |усього | у т.ч. | | | | |20__ |реструктуризованої| N 2237 | | |прострочена | | | | |році | заборгованості | | | | | | | | | | згідно з ЗУ від | | | | | | | | | |18.01.2001 N 2237 | | | | | ---------+---------+----------+-------+-----+------------------+--------------+--------------+-------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------+---------+----------+-------+-----+------------------+--------------+--------------+-------+------------| Постанова|00263100 | | | | | | | | | Кабінету | | | | | | | | | | Міністрів| | | | | | | | | | України | | | | | | | | | | від | | | | | | | | | | 11.09.97 | | | | | | | | | | N 1003 | | | | | | | | | | ---------+---------+----------+-------+-----+------------------+--------------+--------------+-------+------------| Постанова|00263200 | | | | | | | | | Кабінету | | | | | | | | | | Міністрів| | | | | | | | | | України | | | | | | | | | | від | | | | | | | | | | 26.02.98 | | | | | | | | | | N 220 | | | | | | | | | | ---------+---------+----------+-------+-----+------------------+--------------+--------------+-------+------------| Постанова|00263300 | | | | | | | | | Кабінету | | | | | | | | | | Міністрів| | | | | | | | | | України | | | | | | | | | | від | | | | | | | | | | 10.12.98 | | | | | | | | | | N 1953 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу
Державного казначейства України ____________

(підпис)
Головний бухгалтер ____________

(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: