open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.05.2008 N 11
{ Постанову скасовано на підставі Розпорядження КМ

N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про затвердження Порядку видачі санітарних

сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами,

призначеними для експорту

Відповідно до статті 54 Закону України "Про безпечність та
якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) та статті 40 Закону
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ) П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Затвердити Порядок видачі санітарних сертифікатів на
вантажі з харчовими продуктами, призначеними для експорту
(додається);
2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову
довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в
установленому порядку.
Головний державний
санітарний лікар України М.Г.Проданчук

Додаток

до пункту 1 постанови

Головного державного

санітарного лікаря України

19.05.2008 N 11

ПОРЯДОК

видачі санітарних сертифікатів на вантажі

харчовими продуктами, призначеними для експорту

1. Порядок видачі санітарних сертифікатів на вантажі з
харчовими продуктами, призначеними для експорту (далі - Порядок),
розроблений відповідно до Закону України "Про безпечність та
якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ).
3. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають
експлуатаційний дозвіл на потужності (об'єкти) з виробництва
харчових продуктів та мають намір здійснювати експорт харчових
продуктів, підконтрольних санітарній службі, до країн призначення,
які мають особливі вимоги до потужностей (об'єктів), процесів
виробництва, умов зберігання, транспортування або інші подібні
вимоги, а також внесені до реєстру затверджених експортних
потужностей (об'єктів) відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2007 року N 712 ( 712-2007-п ) "Про
затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для
потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації
харчових продуктів" та наказу МОЗ України від 24.01.2008 N 25
( z0087-08 ) "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей
(об'єктів) та їх операторів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 7 лютого 2008 року за N 87/14778.
4. Санітарні сертифікати на вантажі з харчовими продуктами,
призначеними для експорту (далі - Сертифікат), видаються лише на
продукцію, що вироблена на затверджених експортних потужностях
(об'єктах), зареєстрованих у встановленому порядку.
5. Сертифікат видається установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби за формою, що додається.
6. Сертифікат повинен бути надрукованим, мати номер та
відповідати зразку сертифіката відповідних міжнародних організацій
або вимогам країни імпортера щодо його форми та змісту.
7. У Сертифікаті зазначаються: - ідентифікаційний номер та дата його видачі, - тип, назва, кількість харчового продукту, - номер партії та дата виготовлення, - поштова та юридична адреса, телефон, ідентифікаційний код
або номер оператора потужності, - назва і контактна інформація імпортера або
вантажоотримувача, - назва і контактна інформація експортера або відправника
вантажу, - країна-відправник, країна-отримувач, умови транспортування,
включаючи температуру зберігання.
8. На вимогу країни-отримувача зазначаються відповідність
продукту вимогам санітарних заходів щодо виробництва або
переробки, статус (інформація про ліцензії, персональний
контрольний (реєстраційний) номер потужності (об'єкта), протоколи
досліджень проб харчових продуктів тощо) потужності, що виробляє,
обробляє, транспортує та/або запаковує товар), посилання на
двосторонні/багатосторонні угоди, що мають відношення до харчового
продукту.
9. Сертифікат має містити прізвище, ім'я, по-батькові, посаду
та підпис посадової особи державної санітарно-епідеміологічної
служби, яка його видає та засвідчується офіційною печаткою.
10. Сертифікат може містити інформацію про відповідні вимоги
до перевезення та завантажувально-розвантажувальних операцій,
включаючи підтримання необхідних температурних параметрів.
11. Виданий Сертифікат обліковується у журналі обліку
Санітарних сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами,
призначеними для експорту, який повинен бути пронумерований,
прошнурований із зазначенням ідентифікаційного номеру та дати
видачі Сертифікату, типу, назви, кількості харчового продукту,
номеру партії та дати виготовлення, поштової та юридичної адреси,
телефону, ідентифікаційного коду або номеру оператора потужності,
назви і контактної інформації імпортера або вантажоотримувача
назви і контактної інформації експортера або відправника вантажу,
країну-відправника, країну-отримувача, умов транспортування,
включаючи температуру зберігання.
12. Один екземпляр (оригінал) Сертифікату на кольоровому
бланку видається експортеру або відправнику, другий (копія) -
зберігається в установі та/або закладі державної
санітарно-епідеміологічної служби. Інші копії можуть бути офіційно
напечатаними копіями або ксерокопіями, про що зазначається на
кожному конкретному Сертифікаті.
13. Сертифікат не може містити пропусків, крім тих, що
вимагаються текстом сертифікату.
14. Пункти 11-13 форми Сертифіката, у випадку, коли їх
заповнення не вимагається, мають бути викреслені за допомогою
прочерку, таким чином, щоб не залишилось вільного місця у графі.
15. Будь-які зміни у Сертифікаті мають бути підписані
посадовою особою, яка видала сертифікат та пропечатані офіційною
печаткою.

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

19.05.2008 N 11

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
_______________________________________________________

(найменування установи та/або закладу державної

санітарно-епідеміологічної служби)

(name of the establishment and/or institution

of sanitary-epidemiology service)
САНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ

на вантажі з харчовими продуктами,

призначеними для експорту

SANITARY CERTIFICATE

for the cargoes of foodstuffs for export

N ________ від __________ 200 р.

1. _______________________________________________________________

(тип харчового продукту) (nature of the food)
2. _______________________________________________________________

(назва харчового продукту) (name of the food)
3. _______________________________________________________________

(кількість) (quantity, in the appropriate units)
4. _______________________________________________________________

(номер партії та/або дата маркування)

(lot identifier or date coding)
5. _______________________________________________________________
(поштова та юридична адреса, телефон, ідентифікаційний код

або номер оператора потужності)

(identity and, as appropriate, the location

of the production establishment)
6. _______________________________________________________________
(назва і контактна інформація імпортера або вантажоотримувача)

(name and contact details of the importer or consignee)
7. _______________________________________________________________

(назва і контактна інформація експортера

або відправника вантажу) (name and contact details of the exporter or consignor)
8. _______________________________________________________________

(країна-відправник) (country of dispatch)
9. _______________________________________________________________

(країна-отримувач) (country of destination)
10. ______________________________________________________________

(умови транспортування включаючи температуру зберігання)

(relevant transport and handling requirements,

including appropriate temperature controls)
Засвідчую придатність харчового продукту до споживання
людиною Hereby I certify that the product fits for human consumption
М.П. ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвища)
пункти 11-13 підлягають заповненню на вимогу країни-отримувача.
11. ______________________________________________________________
(відповідність продукту вимогам щодо виробництва або переробки

(product conformity with particular production

or processing requirements)
12. ______________________________________________________________
(статус організації (інформація про ліцензії, персональний контрольний (реєстраційний) номер потужності (об'єкта),
протоколи досліджень проб харчових продуктів), яка виробляє,

обробляє та/або запаковує товар) (the status (e.g. licensing details) personal tracking

(registration) number of power (object), protocols

of researches of tests of food products), processing and/or packaging establishment in the exporting country)
13. ______________________________________________________________

(посилання на будь-які двосторонні/багатосторонні угоди,

що мають відношення до продукту)
(reference to any associated bilateral/multilateral agreement)
Засвідчую придатність харчового продукту до споживання
людиною Hereby I certify that the product fits for human consumption
М.П. ____________ ________________________
L.S. (підпис) (ініціали та прізвища)

(signature) (name and surname)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: