open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З

ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
N 10 від 05.06.2001

Про затвердження Положення про Виконавчу

дирекцію Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності N 26 ( v0026598-09 ) від 25.02.2009 }

Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про Виконавчу дирекцію Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (додається).
Голова правління В.А.Куліченко
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Фонду

соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності

від 5 червня 2001 р. N 10
Положення

про Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності
1. Загальні положення
1.1. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності (далі - Виконавча дирекція Фонду)
є виконавчим органом правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності (далі - правління Фонду), який
забезпечує виконання рішень правління.
1.2. Виконавча дирекція Фонду здійснює свою діяльність
відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, Статуту Фонду та цього Положення.
1.3. Виконавча дирекція Фонду є юридичною особою, має свою
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, підзвітна правлінню Фонду та здійснює свою
діяльність від імені Фонду. Пункт 1.3 в редакції Постанови Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 26 ( v0026598-09 ) від
25.02.2009 }
1.4. Виконавча дирекція Фонду в межах своїх повноважень видає
накази, які є обов'язковими для виконання робочими органами
Виконавчої дирекції Фонду та його відділень.
2. Завдання Виконавчої дирекції фонду
На Виконавчу дирекцію Фонду покладаються такі завдання: 2.1. Підготовка засідань правління Фонду та забезпечення
виконання прийнятих ним рішень.
2.2. Забезпечення збору та акумуляції страхових внесків та
інших надходжень до Фонду, здійснення заходів по фінансуванню
допомоги, санаторно-курортного лікування та оздоровлення
застрахованих осіб і членів їх сімей.
2.3. Підготовка пропозицій з питань соціального страхування
для розгляду правлінням Фонду та органами державного управління.
2.4. Здійснення контролю за використанням коштів Фонду.
2.5. Організація навчання і підвищення кваліфікації
працівників органів Фонду, страхового активу, працівників
санаторіїв-профілакторіїв.
2.6. Участь у міжнародному співробітництві з проблем,
пов'язаних із соціальним страхуванням.
3. Повноваження Виконавчої дирекції фонду
Виконавча дирекція Фонду: 3.1. Забезпечує збір та акумуляцію внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням.
3.2. Здійснює оперативне розпорядження страховими коштами
Фонду в межах бюджету Фонду.
3.3. Організовує здійснення матеріального забезпечення та
надання соціальних послуг застрахованим особам і членам їх сімей.
3.4. Здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною
сплатою страхових внесків та цільовим використанням коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням. Удосконалює методи фінансового
планування та звітності по коштах Фонду.
3.5. Представляє інтереси страховика в судових та інших
органах.
3.6. Готує та подає на розгляд правління: - пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік; - пропозиції про розмір допомоги при народженні дитини, по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на
поховання; - проект бюджету Фонду та звіт про його виконання; - пропозиції щодо розміру резервних коштів Фонду,
забезпеченню його фінансової стабільності; - проекти документів, що регламентують внутрішню діяльність
Фонду; - пропозиції щодо створення виконавчих дирекцій або
уповноважених представників відділень Фонду; - пропозиції щодо порядку: надходження, обліку і витрачання коштів Фонду; складання та виконання бюджету Фонду; здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і
звітності по коштах Фонду; фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів
Фонду; фінансування і умов надання путівок на санаторно-курортне
лікування застрахованих осіб та членів їх сімей, оздоровлення
дітей в дитячих оздоровчих закладах; - проект плану забезпечення застрахованих осіб і членів їх
сімей путівками на санаторно-курортне лікування; - проекти програми (у розрізі регіонів) щодо відновлення
здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей та її кошторису,
розроблені з урахуванням пропозицій по галузях; - проект структури органів Фонду, чисельності їх працівників,
асигнувань на адміністративно-господарські витрати Фонду, умов
оплати праці штатних працівників Фонду. Здійснює заходи по забезпеченню підготовки, проведення
засідань правління Фонду та їх документуванню.
3.7. Бере участь в розробці проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань соціального страхування.
3.8. Координує та здійснює контроль за роботою робочих
органів Виконавчої дирекції Фонду та відділень Фонду.
3.9. Здійснює контроль за обгрунтованістю видачі та
продовження листків непрацездатності закладами охорони здоров'я
незалежно від форм власності.
3.10. Розглядає матеріали ревізій та перевірок органів Фонду.
3.11. Укладає на підставі чинного законодавства договори з
санаторно-курортними установами на придбання путівок згідно плану
їх розподілу, затвердженого правлінням Фонду.
3.12. Укладає за дорученням правління Фонду угоди на
проведення досліджень, підготовку пропозицій і впровадження
заходів з питань удосконалення роботи по соціальному страхуванню,
нормативного, методичного та інформаційного забезпечення
діяльності органів Фонду.
3.13. Здійснює розрахунки по коштах, що направляються за
рішенням правління на фінансування заходів по соціальному
страхуванню, господарську і видавничу діяльність.
3.14. Готує пропозиції правлінню Фонду з питань фінансування
на договірній основі державних, інших цільових програм, що
відповідають завданням і функціям Фонду.
3.15. Організовує ведення єдиного реєстру платників страхових
внесків до Фонду здійснення персоніфікованого обліку їх
надходження на рахунки Фонду.
3.16. Забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих
робочих місць органів Фонду, автоматизоване оброблення інформації
по коштах Фонду.
3.17. Надає правову допомогу органам Фонду, страхувальникам
та застрахованим особам з питань матеріального забезпечення та
соціальних послуг за рахунок страхових коштів.
3.18. Організовує навчання працівників органів Фонду та
страхового активу санаторіїв-профілакторіїв, узагальнює та поширює
прогресивні форми роботи з питань соціального страхування.
3.19. Готує для публікації в засобах масової інформації
бюджет Фонду на поточний рік та звіт про виконання бюджету Фонду
за минулий рік, здійснює видавничу діяльність з питань
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням.
3.20. Співпрацює з установами та організаціями зарубіжних
країн з питань соціального страхування.
3.21. Здійснює роботу з листами, зверненнями та пропозиціями
з питань соціального страхування, вживає заходів до вирішення
поставлених в них питань.
4. Права та обов'язки Виконавчої дирекції фонду
4.1. Виконавча дирекція Фонду має право: - здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та продовження
листків непрацездатності застрахованим особам; - одержувати безоплатно від державних органів, підприємств,
установ, організацій (у тому числі від державних податкових
органів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності відомості щодо
сплати страхових внесків та використання страхових коштів; - здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти
сплати страхових внесків та використання страхових коштів на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які
використовують працю найманих працівників, фінансово-господарської
діяльності робочих органів Виконавчої дирекції Фонду та його
відділень; - вимагати від страхувальників усунення порушень
законодавства щодо сплати і використання коштів Фонду; - одержувати необхідні пояснення (у тому числі - письмові) з
питань, що виникають під час перевірок;
{ Абзац сьомий пункту 4.1 частини 4 виключено на підставі
Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 26 ( v0026598-09 ) від 25.02.2009 }
- накладати фінансової санкції та адміністративні штрафи,
передбачені законодавством; - порушувати відповідно до законодавства питання про
притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення
законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, вимагати надання
інформації про вжиті заходи; - здійснювати передбачені бюджетом Фонду витрати на поточну
діяльність та утримання органів Фонду, розвиток його
матеріально-технічної бази, вирішення соціально-побутових питань
та питань стимулювання праці працівників органів Фонду.
4.2. Виконавча дирекція Фонду зобов'язана: - забезпечувати фінансування соціальних виплат та послуг
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ); - забезпечувати здійснення заходів щодо реєстрації
страхувальників як платників страхових внесків; - вести облік і звітність щодо страхових коштів та
організовувати контроль за достовірністю облікових і звітних
відомостей; - публікувати в засобах масової інформації відомості про
бюджет Фонду на поточний рік та виконання бюджету Фонду за минулий
рік; - надавати безоплатно органам Фонду, застрахованим особам і
страхувальникам консультації з питань застосування законодавства
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням; - інформувати застрахованих осіб про призначення (відмову) і
розмір матеріального забезпечення, порядок виплати, види та умови
надання матеріального забезпечення і соціальних послуг, а також
про порядок оскарження рішень у разі відмови в наданні
матеріального забезпечення і соціальних послуг; - стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних
осіб у встановленому законом порядку; - співпрацювати з фондами з інших видів загальнообов'язкового
державного соціального страхування в реалізації заходів,
пов'язаних з наданням матеріального забезпечення та соціальних
послуг.
5. Організація діяльності Виконавчої дирекції фонду
5.1. Керівництво виконавчою дирекцією Фонду здійснює
директор, який підзвітний правлінню Фонду, несе перед ним
персональну відповідальність за організацію роботи Виконавчої
дирекції по виконанню покладених на неї завдань.
5.2. Директор Виконавчої дирекції Фонду та його заступники
призначаються та звільняються із займаних посад правлінням Фонду.
5.3. Директор Виконавчої дирекції Фонду входить до складу
правління Фонду з дорадчим голосом.
5.4. Директор Виконавчої дирекції Фонду, а в разі його
відсутності - заступники, якщо це визначено функціональними
обов'язками, мають право відкривати і закривати розрахункові та
спеціальні рахунки Виконавчої дирекції Фонду в установах банків та
інших кредитних установах, укладати та припиняти дію укладених
угод, підписувати фінансові документи.
5.5. Директор Виконавчої дирекції Фонду: - організовує діяльність та затверджує плани роботи
Виконавчої дирекції Фонду, контролює їх виконання; - здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду
в межах затвердженого бюджету Фонду; - розпоряджається в межах повноважень, визначених правлінням
Фонду, грошовими та матеріальними цінностями Фонду; - накладає фінансові санкції та адміністративні штрафи у
випадках, передбачених чинним законодавством; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників
Виконавчої дирекції Фонду, за погодженням з правлінням відділень
Фонду призначає та звільняє керівників виконавчих дирекцій
відділень Фонду; - вносить на розгляд правління Фонду ропозиції з питань удосконалення діяльності виконавчої дирекції
Фонду; - затверджує в межах своїх прав положення та інструкції з
питань діяльності виконавчих дирекцій Фонду та його відділень, їх
робочих органів; - представляє інтереси Фонду у взаємовідносинах з державними,
громадськими органами, установами, організаціями, у тому числі
зарубіжних країн; - виконує інші обов'язки, передбачені чинним законодавством,
Статутом Фонду та цим Положенням.
6. Відповідальність Виконавчої дирекції фонду
6.1. За порушення Закону, інших нормативно-правових актів про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, а також за шкоду, заподіяну
застрахованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або
неповного виконання умов загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, працівники Виконавчої дирекції Фонду несуть
відповідальність згідно з законодавством.
7. Заключні положення
7.1. Положення про Виконавчу дирекцію Фонду та зміни до нього
затверджується правлінням Фонду.
7.2. Виконавча дирекція Фонду знаходиться в м.Києві.
8. Ліквідація, реорганізація Виконавчої

дирекції Фонду
8.1. Діяльність Виконавчої дирекції Фонду може бути припинена
шляхом її ліквідації чи реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) відповідно до чинного законодавства України, Статуту
Фонду ( v0009598-01 ) та згідно із рішенням правління Фонду.
8.2. Ліквідація Виконавчої дирекції Фонду здійснюється
ліквідаційною комісією, утвореною відповідно до чинного
законодавства України та згідно із рішенням правління Фонду.
8.3. Виконавча дирекція Фонду вважається реорганізованою з
моменту виключення її з державного реєстру та реєстрації нової
організації.
8.4. Виконавча дирекція Фонду вважається ліквідованою з
моменту виключення її з державного реєстру.
8.5. У разі ліквідації Виконавчої дирекції Фонду усі її
активи, наявні кошти та майно використовуються відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням", Статуту Фонду ( v0009598-01 ),
чинного законодавства України та згідно із рішенням правління
Фонду. Положення доповнено розділом 8 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 26
( v0026598-09 ) від 25.02.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: