open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
12.01.2004 N 10
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Київської регіональної митниці

N 871 ( v0871483-07 ) від 15.10.2007 }
Про введення в дію Технологічної схеми розпорядження

майном, товарами та іншими предметами

З метою забезпечення єдиного порядку обліку, оцінки,
зберігання та розпорядження майном, товарами та іншими предметами,
які зберігаються під митним контролем та передаються у власність
держави, згідно вимог Митного кодексу України від 11.07.2002
N 92-IV ( 92-15 ), у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 25.08.98 за N 1340 ( 1340-98-п ), із змінами і
доповненнями, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 09.01.2004 Технологічну схему
розпорядження майном, товарами та іншими предметами, які
зберігаються під митним контролем та передаються у власність
держави.
2. Загальному відділу наказ довести до виконавців згідно
технології опрацювання та доведення документів.
3. Начальникам структурних підрозділів забезпечити
ознайомлення інспекторського складу з даним наказом та неухильне
його виконання.
4. Вважати такими, що втратили чинність, накази Київської
регіональної митниці N 1008 від 16.11.2000 та N 1093 від
11.12.2000.
Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т. в. о. начальника
Київської регіональної митниці А.В.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом КРМ

12.01.2004 N 10

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

розпорядження майном, товарами та іншими

предметами, які зберігаються під митним

контролем та передаються у власність

держави

Загальні положення
Тимчасова технологічна схема розроблена у відповідності із
ст. ст. 172, 174, 214, 244, 246 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ), постановою КМУ від 25.08.98 N 1340
( 1340-98-п ) "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави,
і розпорядження ним", із змінами і доповненнями, постановою КМУ
від 17.12.2003 N 1955 ( 1955-2003-п ), іншими законодавчими та
нормативними документами.
1. Начальник структурного підрозділу при отриманні заяви про
надання дозволу на розміщення вантажу в митний режим відмови на
користь держави безпосередньо від власника або за його дорученням
від вантажоодержувача готує на розгляд керівництва митниці пакет
документів на вантаж. Пакет документів повинен містити заяву з
обов'язковим зазначенням причин відмови (в двох екземплярах),
повні дані про вантаж (найменування, кількість, вагу, інші
характеристики, документи, які засвідчують право власника
розпоряджатись товарами, дозволи, надані іншими органами державної
влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час
переміщення товарів через митний кордон України згідно ст. 27
МКУ ( 92-15 ). Якщо частина вантажу, що розміщувався на митному
ліцензійному складі, складі тимчасового зберігання, території
підприємства була раніше оформлена в інший митний режим, повинні
надаватись копії відповідних ВМД. Службовою запискою начальника
структурного підрозділу митниці всі матеріали, після реєстрації в
загальному відділі, передаються на розгляд керівництва митниці.
2. Заява розглядається керівництвом митниці протягом трьох
робочих днів після її реєстрації. За результатами розгляду
приймається відповідне рішення. Дозвіл на відмову на користь
держави від товарів оформлюється накладенням на обох примірниках
заяви резолюції "Поміщення у митний режим відмови дозволено", а
ненадання дозволу - "Поміщення у митний режим відмови не
дозволено". Резолюція засвідчується підписом керівництва митниці,
який скріплюється печаткою митного органу.
Один примірник заяви з резолюцією керівництва митниці
передається для підготовки наказу до юридичного відділу, а другий
- повертається до структурного підрозділу митниці (по місцю обліку
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, в пункті пропуску або по
місцю знаходження товару) для видачі чи надсилання поштою (з
повідомленням про вручення) власникові товару або уповноваженій
ним особі.
3. Начальник структурного підрозділу повідомляє власника
товару або уповноважену ним особу про надання (ненадання) дозволу
на розміщення вантажу в митний режим відмови в дохід держави.
Не можуть бути заявленими (розміщені) в митний режим відмови
на користь держави відповідно:
- товари (предмети), які заборонені до ввезення в Україну;
- товари, які не знаходяться на митний території України;
- товари, які не можуть бути пред'явлені та фактично передані
митним органам при декларуванні;
- товари, які не є власністю особи, яка відмовляється від
товарів на користь держави, та якщо немає згоди власника;
- товари, щодо яких не проведено встановлених законодавством
України видів контролю;
- товари, які потребують особливих умов зберігання, у
випадках коли митний орган не має можливості їх забезпечити;
- товари (предмети), які перебувають під митним контролем в
режимі:
а) знищення або руйнування;
б) реімпорту;
в) випущені у вільний обіг;
г) тимчасово ввезені на митну територію України;
- відходи та залишки після знищення або руйнування;
- товари неліквідні або неякісні, щодо яких закінчився термін
використання (споживання);
- радіоактивні та іонізуючі матеріали;
- збиткові товари, які можуть завдати державі витрат;
- товари, які можуть спричинити шкоду здоров'ю людей,
загрожувати їх життю, а також тваринному та рослинному світу;
- інші товари, перелік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
4. Юридичний відділ митниці перевіряє документи на вантаж,
щодо якого надано дозвіл про оформлення в митний режим відмови. У
разі потреби додатково запитує необхідні документи у структурних
підрозділах митниці за місцем обліку суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
Після перевірки документів юридичний відділ готує наказ щодо
подальшого розпорядження вантажем.
Наказ по митниці готується з дотриманням вимог нормативних
документів, визначених чинним законодавством. Проект наказу
подається на узгодження комісії по розпорядженню майном, термін
зберігання якого закінчився, та майном, що перейшло у власність
держави. Положення про комісію, її склад та порядок роботи
затверджується окремим наказом по митниці.
Узгоджений проект наказу разом з повним пакетом документів
подається на підпис начальнику митниці.
Після підписання наказу по митниці та його реєстрації копія
наказу та весь пакет документів передається через загальний відділ
до структурного підрозділу митниці, який забезпечує його
виконання.
5. Начальник структурного підрозділу митниці на підставі
наказу по митниці забезпечує передачу зазначеного вантажу згідно
Акта прийому-передачі на склад митниці для подальшого
розпорядження. Митне оформлення товарів відповідно до режиму
відмови на користь держави здійснюється із застосуванням ВМД у
встановленому порядку.
Необхідними документами при передачі майна на склад митниці,
які передаються до господарсько-експлуатаційного відділу, є:
- наказ про передачу вантажу на склад митниці з необхідним
пакетом документів;
- службова записка начальника структурного підрозділу на ім'я
начальника митниці;
- опис предметів, що підлягають передачі на склад митниці
(ф. Т-10) (складається інспектором оперативного підрозділу).
Докладно описуються предмети, їх відмінні ознаки, кількість,
вартість, вага та інше. У випадку неможливості встановлення
вартості або попередньої оцінки майна інспектор оперативного
підрозділу направляє службовою запискою матеріали для оцінки (в
необхідних випадках для нарахування митних зборів та платежів) у
відповідні підрозділи чи організації, а після отримання відповіді,
передає до господарсько-експлуатаційного відділу;
- акт приймання-передачі на відповідальне зберігання з
детальним описом предметів (складається співробітником
господарсько-експлуатаційного відділу).
Опис предметів є одночасно карткою аналітичного обліку.
Господарсько-експлуатаційним відділом кожні десять днів первинні
прибуткові та видаткові документи на передані вантажі надаються за
реєстрами до відділу бухобліку, звітності та розрахунків по митних
платежах для здійснення обліку.
У разі, якщо розміщення вантажу на складі митниці неможливо
(негабаритний вантаж, температурні умови зберігання та ін.),
підрозділ митниці, визначений в наказі, укладає з підприємством
(установою, організацією) договір про передачу вантажу на
відповідальне зберігання, після чого оприбутковує його у відділі
бухобліку, звітності та розрахунків по митних платежах.
Обов'язковими реквізитами такої угоди є:
- найменування сторін;
- об'єкт угоди;
- термін, на який укладається угода;
- розмір, склад та графік сплати платежів за відповідальне
зберігання та умови їх перегляду;
- умови дострокового розірвання угоди;
- штрафні санкції за невиконання умов угоди;
- відповідальність сторін;
- дата й місце укладення угоди.
Облік вантажів, переданих на склади митниці (або переданих на
відповідальне зберігання іншим організаціям), ведеться
господарсько-експлуатаційним відділом в книгах складського обліку.
У випадках, коли на склад митниці передається вантаж не в
повному обсязі за поданням господарсько-експлуатаційного відділу,
керівництвом митниці приймається рішення про службове
розслідування відділом власної безпеки по факту нестачі вантажу.
6. У випадку прийняття начальником митниці або особою, що
його заміщує, рішення про проведення знищення (утилізації)
непридатного до подальшого використання вантажу начальник
структурного підрозділу митниці, в якому вантаж знаходився під
митним контролем, створює комісію по знищенню та безпосередньо
контролює виконання наказу. До комісії по проведенню знищення в
письмовій формі запрошуються представники Державної податкової
адміністрації, представники інших контролюючих служб, відомств,
інспектор господарсько-експлуатаційного відділу,
матеріально-відповідальні особи складів тощо.
Всі витрати, пов'язані із розміщенням товару у митний режим
"Знищення або руйнування", оплата робіт щодо зберігання,
транспортування, пакування, розвантаження, навантаження та інші
роботи здійснюються за кошти власника цього товару (які підпадають
під даний режим) чи іншої заінтересованої особи.
Факт знищення фіксується актом, в якому обов'язково
вказується дата знищення (утилізації), місце знищення, детальна
інформація про вантаж, спосіб знищення.
7. Господарсько-експлуатаційний відділ, після прийняття на
склад придатних до подальшого використання вантажів, вживає всі
необхідні заходи щодо реалізації майна на користь держави або
безоплатної передачі у відповідності вимог нормативних документів.
8. Вантаж вважається знятим з митного контролю з моменту
проведення його передачі на склад митниці чи знищення, що
підтверджується оформленою ВМД, відповідним актом передачі на
склад митниці або актом про знищення (утилізацію).
Начальник
господарсько-експлуатаційного відділу Г.П.Храпай

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: