open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2006 N 8
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства економіки

N 126 ( v0126665-06 ) від 07.04.2006 }
Про затвердження форм річного плану закупівель

товарів, робіт і послуг за державні кошти

На виконання Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: форму річного плану діяльності тендерного комітету щодо
організації та проведення процедур державних закупівель; форму річного плану державних закупівель, який підлягає
оприлюдненню; форму річного плану здійснення закупівель товарів за рахунок
коштів державного бюджету на умовах міжвідомчої координації.
2. Департаменту координації державних закупівель забезпечити
оприлюднення цього наказу на Інтернет-сторінках Міністерства і
бюлетеня "Вісник державних закупівель".
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
02.02.2004 N 37 ( v0037569-04 ) "Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо складання річного плану закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти".
Міністр А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

17.01.2006 N 8

ФОРМА

річного плану діяльності тендерного

комітету щодо організації та проведення

процедур державних закупівель
______________________________________________________________

(найменування замовника-розпорядника державних коштів)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наймену- | Код |Джерело |Очіку-|Окремі |Очікувана|Код згід-|Назва |Очіку-|Відповідаль-|Термін|При- | вання |згідно |фінансу-| вана |частини|вартість |но з кла-|проце-| вана |ний підроз- | дії |мітка| визначе- |з КЕКВ | вання | вар- |предме-| окремих |сифікато-| дури | дата |діл (особа) |дого- | | ного |і КПКВ | |тість |та за- | частин |ром про- |заку- |почат-|та/або під- | вору | | предмета | (для | |пред- |купівлі|предмета |дукції та|півлі | ку | розділ(и) | | | закупівлі|бюджет-| | мета |(у разі|закупівлі| послуг | |проце-| (особа(и), | | | (товари, | них | |заку- |їх виз-| (у разі |ДК 016-97| | дури | яких пла- | | | роботи, |коштів)| |півлі |начен- |їх визна-| (при | |заку- |нується за- | | | послуги) | | | | ня) | чення) |закупівлі| |півлі | лучити до | | | | | | | | |товарів, | | | підготовки | | | | | | | | | послуг) | | | тендерної | | | | | | | | | | | |документації| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+-------+--------+------+-------+---------+---------+------+------+------------+------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова
тендерного комітету _________ _________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
(за рішенням тендерного комітету від________ N________ )
Директор департаменту
координації державних
закупівель С.Нєжнова
Додаток

до форми річного плану

діяльності тендерного

комітету щодо організації

та проведення процедур

державних закупівель

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

стосовно складання річного плану діяльності

тендерного комітету щодо організації

та проведення процедур державних закупівель

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення
організаційно-методичних засад планування тендерним комітетом
своєї діяльності для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти.
Річний план діяльності тендерного комітету щодо організації
та проведення процедур державних закупівель - це комплекс
взаємозв'язаних індикативних показників, які відображають процес
державних закупівель у контексті виконання покладених на тендерний
комітет функцій згідно з Положенням про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженим наказом Міністерства економіки України від 26.12.2000
N 280 ( z0020-01 ).
II. СКЛАДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ

ДІЯЛЬНОСТІ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, ВНЕСЕННЯ

ЗМІН ДО НЬОГО
Річний план діяльності тендерного комітету щодо організації
та проведення процедур державних закупівель готується тендерним
комітетом під час підготовки кошторису витрат (лімітного запиту,
програми чи плану використання державних коштів) і затверджується
рішенням тендерного комітету протягом місяця після затвердження
кошторису витрат (програми чи плану використання державних коштів)
за погодженням з керівником фінансового підрозділу організації.
Річний план діяльності тендерного комітету щодо організації та
проведення процедур державних закупівель не потребує оприлюднення
в інформаційних системах мережі Інтернет.
У разі здійснення закупівель тендерним комітетом для
проведення процедур закупівлі за кошти місцевого бюджету на
засадах міжвідомчої координації план затверджується його головою
за погодженням з відповідними розпорядниками (одержувачами)
бюджетних коштів.
Будь-які зміни до затвердженого плану вносяться за рішенням
тендерного комітету в разі потреби, зокрема при збільшенні чи
зменшенні обсягів фінансування, настанні непередбачуваних
об'єктивних обставин, невідповідності закупівлі державним
потребам, перенесенні часу проведення процедур закупівлі тощо та
не оприлюднюються в інформаційних системах мережі Інтернет.
III. ЗАПОВНЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЗИЦІЙ ФОРМИ ПЛАНУ
У разі коли очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою
сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
такий предмет закупівлі за позиціями плану слід відображати в
окремому додатку до річного плану діяльності тендерного комітету
щодо організації та проведення процедур державних закупівель у
довільній формі із зазначенням найменування предмета закупівлі та
його очікуваної вартості. Позиції 1, 3, 4, 8 і 9 є обов'язковими
для заповнення, інші позиції форми плану та додаткові позиції на
розсуд тендерного комітету рекомендується заповнювати залежно від
особливостей організації його роботи.
ЩОДО ГРАФИ 1 Указується найменування предмета закупівлі, визначеного
відповідно до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 27.06.2003 N 165 ( z0566-03 )
"Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти".
ЩОДО ГРАФИ 2 На розсуд замовника-розпорядника (одержувача) бюджетних
коштів вказується код згідно з економічною класифікацією видатків
(КЕКВ), код згідно з програмною класифікацією видатків (КПКВ).
ЩОДО ГРАФИ 3 Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до
абзацу п'ятого статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
ЩОДО ГРАФИ 4 Очікувана вартість предмета закупівлі вказується в гривнях
(цифрами та словами). У разі коли закуповуються роботи, виконання
яких згідно з проектно-кошторисною документацією здійснюватиметься
протягом тривалого періоду (більше року), вказується повна
вартість виконання робіт відповідно до проекту та період його
реалізації.
ЩОДО ГРАФИ 5 Указується інформація про частини предмета закупівлі, на які
будуть подаватися окремі тендерні пропозиції, якщо тендерний
комітет має намір визначати окремі частини предмета закупівлі в
разі проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів, а також
торгів з обмеженою участю та торгів із зменшенням ціни
(редукціон).
ЩОДО ГРАФИ 7 На розсуд замовника вказується код товару або послуги згідно
з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97
( v0822217-97 ), визначений у порядку, затвердженому наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 27.06.2003 N 165 ( z0566-03 ).
ЩОДО ГРАФИ 9 Днем початку процедури закупівлі вважається: для процедур відкритих і двоступеневих торгів, а також торгів
із зменшенням ціни (редукціон) - день відправлення для публікації
оголошення про проведення торгів; для процедур торгів з обмеженою участю та закупівлі в одного
учасника - день відправлення запрошення до участі у процедурі; для процедури запиту цінових пропозицій - день відправлення
запиту на участь у процедурі запиту цінових пропозицій.
ЩОДО ГРАФИ 10 Указується назва підрозділу (у разі здійснення закупівель
тендерним комітетом для проведення процедур закупівлі за кошти
місцевого бюджету на засадах міжвідомчої координації -
найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів), який
може залучатись до підготовки тендерної документації.
ЩОДО ГРАФИ 12 Замовник може зазначити таку інформацію: найменування головного розпорядника державних коштів; застосування умов захисту вітчизняного ринку; обґрунтування вибору процедури закупівлі; намір залучення сторонніх організацій, обґрунтування та умови
такого залучення; підстави та обґрунтування внесення змін до плану; інші зауваження та коментарі.
Директор департаменту
координації державних
закупівель С.Нєжнова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

17.01.2006 N 8

ФОРМА

річного плану державних закупівель,

який підлягає оприлюдненню
____________________________________________________________

(найменування замовника-розпорядника державних коштів)

------------------------------------------------------------------ Загальне | Загальна | Джерело |Очікувана |Очікуваний|Приміт-| найменуван-| очікувана | фінансу- |процедура | термін | ка | ня предмета| вартість | вання |закупівлі |проведення| | закупівлі | предмета | | |процедури | | | закупівлі | | |закупівлі | | -----------+-----------+----------+----------+----------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------
Голова
тендерного комітету _________ _________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
(за рішенням тендерного комітету від________ N________ )
Директор департаменту
координації державних
закупівель С.Нєжнова

Додаток

до форми річного плану

державних закупівель,

який підлягає оприлюдненню

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

стосовно складання річного плану державних

закупівель, який підлягає оприлюдненню

Ці методичні рекомендації розроблені з метою підготовки та
оприлюднення замовником інформації про заплановані протягом року
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
I. СКЛАДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО

ПЛАНУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ,

ЯКИЙ ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ
Річний план державних закупівель, який підлягає оприлюдненню,
готується та затверджується рішенням керівника
організації-замовника за поданням тендерного комітету протягом
місяця після затвердження кошторису витрат (програм чи плану
використання державних коштів), після чого оприлюднюється
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
У разі здійснення закупівель за кошти місцевого бюджету на
засадах міжвідомчої координації план затверджується головою
тендерного комітету за погодженням з відповідними розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів.
Будь-які відмінності реального здійснення закупівель від
затвердженого плану (зокрема у разі збільшення чи зменшення
обсягів фінансування, настання непередбачуваних об'єктивних
обставин, невідповідності закупівлі державним потребам тощо) не
потребують окремого внесення змін та оприлюднення.
II. ЗАПОВНЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЗИЦІЙ ФОРМИ ПЛАНУ
У разі коли очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою
сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
такий предмет закупівлі за позиціями плану не відображається.
ЩОДО ГРАФИ 1 Указується найменування предмета закупівлі, визначеного
відповідно до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 27.06.2003 N 165 ( z0566-03 )
"Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти". У
разі закупівлі товару або послуги за умови економічної доцільності
замовник має право застосовувати найменування предмета закупівлі,
що базується на третьому і четвертому знаках Державного
класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 ( v0822217-97 ).
ЩОДО ГРАФИ 2 Очікувана вартість закупівлі вказується в гривнях (цифрами та
словами). Розпорядники (одержувачі) можуть зазначати укрупнені
обсяги предметів закупівель відповідно до кодів економічної
класифікації видатків з метою стимулювання цінової конкуренції.
ЩОДО ГРАФИ 3 Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до
абзацу п'ятого статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
ЩОДО ГРАФ 4 і 5 З урахуванням змісту граф 2 і 3 замовник може зазначити
очікувану процедуру закупівлі та відповідно строк її проведення.
ЩОДО ГРАФИ 6 Замовник може вказати на свій розсуд таку інформацію: найменування головного розпорядника державних коштів; інші зауваження та коментарі, зокрема щодо закупівель, які
будуть проводитись на умовах міжвідомчої координації.
Директор департаменту
координації державних
закупівель С.Нєжнова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

17.01.2006 N 8

ФОРМА

річного плану здійснення закупівель товарів

за рахунок коштів державного бюджету

на умовах міжвідомчої координації

____________________________________________________________

(найменування замовника-розпорядника державних коштів)

------------------------------------------------------------------ Наймену-|Очіку-|Наймену-|Очікувана |Назва |Очіку- | Код |При- | вання | вана | вання | вартість |проце-| вана |згідно |мітка| визначе-| вар- |окремих | окремих | дури | дата |з КЕКВ | | ного |тість | частин | частин |заку- |початку| | | предмета|пред- |предмета| предмета |півлі |проце- | | | закупів-| мета |закупів-|закупівлі | | дури | | | лі |заку- | лі (у |(у разі їх| | заку- | | | товару |півлі |разі їх |визначен- | | півлі | | | | | визна- | ня) | | | | | | | чення) | | | | | | --------+------+--------+----------+------+-------+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | -----------------------------------------------------------------

Голова
тендерного комітету _________ _________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
(за рішенням тендерного комітету від________ N________ )
Директор департаменту
координації державних
закупівель С.Нєжнова

Додаток

до форми річного плану

здійснення закупівель

товарів за рахунок коштів

державного бюджету на умовах

міжвідомчої координації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

стосовно складання річного плану здійснення

закупівель товарів за рахунок коштів

державного бюджету на умовах

міжвідомчої координації

I. СКЛАДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО

ПЛАНУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

НА УМОВАХ МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЇ,

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО
Річний план здійснення закупівель товарів за рахунок коштів
державного бюджету на умовах міжвідомчої координації готується
тендерним комітетом генерального замовника (головний розпорядник
бюджетних коштів або уповноважений ним розпорядник коштів нижчого
рівня) за переліком товарів, який затверджується рішенням
генерального замовника відповідно до пункту 4 Порядку міжвідомчої
координації закупівель окремих груп товарів за кошти державного
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.10.2001 N 1312 ( 1312-2001-п ). Річний план готується під час
підготовки кошторису витрат (програм чи плану використання
державних коштів) та затверджується рішенням тендерного комітету
генерального замовника протягом двох місяців після затвердження
кошторисів витрат (програм чи планів використання державних
коштів) за погодженням з керівниками розпорядників (одержувачів)
бюджетних коштів нижчого рівня, в інтересах яких будуть
проводитися процедури закупівлі на умовах міжвідомчої координації.
Будь-які зміни до затвердженого плану вносяться за рішенням
тендерного комітету генерального замовника в разі потреби, зокрема
при збільшенні чи зменшенні обсягів фінансування, настанні
непередбачуваних об'єктивних обставин, невідповідності закупівлі
державним потребам, перенесенні часу проведення процедур закупівлі
тощо.
II. ЗАПОВНЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЗИЦІЙ ФОРМИ ПЛАНУ
ЩОДО ГРАФИ 1 Указується найменування предмета закупівлі, визначеного
відповідно до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 27.06.2003 N 165 ( z0566-03 )
"Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти".
ЩОДО ГРАФИ 2 Очікувана вартість закупівлі вказується в гривнях (цифрами та
словами).
ЩОДО ГРАФИ 3 Указується інформація про частини предмета закупівлі, на які
будуть подаватися окремі тендерні пропозиції, якщо тендерний
комітет генерального замовника має намір визначати окремі частини
предмета закупівлі в разі проведення процедур відкритих і
двоступеневих торгів, а також торгів з обмеженою участю та торгів
із зменшенням ціни (редукціон).
ЩОДО ГРАФИ 6 Днем початку процедури закупівлі вважається: для процедур відкритих і двоступеневих торгів, а також торгів
із зменшенням ціни (редукціон) - день відправлення для публікації
оголошення про проведення торгів; для процедур торгів з обмеженою участю - день відправлення
запрошення до участі у процедурі.
ЩОДО ГРАФИ 7 Замовник може зазначити таку інформацію: найменування головного розпорядника державних коштів (якщо
головний розпорядник коштів не є генеральним замовником); інші зауваження та коментарі.
Директор департаменту
координації державних
закупівель С.Нєжнова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: