open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
05.06.2001 N 8

Про затвердження Регламенту правління

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності N 41 ( v0041598-01 ) від 19.09.2001 N 15 ( v0015598-03 ) від 18.04.2003 N 36 ( v0036598-03 ) від 18.06.2003 N 4 ( v0004598-04 ) від 04.03.2004 N 50 ( v0050598-05 ) від 15.04.2005 N 232 ( v0232598-05 ) від 27.12.2005 N 29 ( v0029598-08 ) від 23.06.2008 N 60 ( v0060598-08 ) від 30.10.2008 N 29 ( v0029598-11 ) від 16.06.2011 N 23 ( v0023598-12 ) від 03.04.2012 }

Розглянувши зміни і доповнення членів правління та робочої
групи до тимчасового Регламенту роботи Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого
постановою правління від 19.04.2001 р. N 6, правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Регламент правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності в редакції, що
додається.
2. Рекомендувати відділенням Фонду при розробці Регламенту
правлінь відділень Фонду керуватися нормами та положеннями, що
містяться у Регламенті правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
Голова правління В.А.Куліченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності

05.06.2001 N 8

РЕГЛАМЕНТ

правління Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

1. Загальні положення
1.1. Регламент правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) встановлює порядок
організації роботи правління Фонду, пов'язаний з виконанням його
повноважень.
1.2. Правління Фонду здійснює свої повноваження відповідно до
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, Статуту Фонду ( v0009598-01 )
та цього Регламенту. Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 23
( v0023598-12 ) від 03.04.2012 }
1.3. Питання, що належать до повноважень правління Фонду,
розглядаються на його засіданнях, які є основною формою роботи
правління Фонду, та засіданнях постійних комісій правління Фонду.
Інші питання, в тому числі оперативно-організаційного характеру,
розглядаються і вирішуються головою правління та його заступниками
відповідно до розподілу повноважень між ними.
У разі якщо під час виникнення стихійного лиха, техногенної
катастрофи, епідемії, епізоотії, при потребі вирішення кадрових
питань (звільнення) виникає термінова необхідність прийняття
рішення правлінням Фонду у період між його засіданнями, таке
рішення може прийматися шляхом опитування членів правління Фонду з
обов'язковим наступним інформуванням про прийняте (відхилене)
рішення членів правління Фонду на найближчому засіданні правління
Фонду. { Пункт 1.3 доповнено абзацом другим згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 60 ( v0060598-08 ) від 30.10.2008; в редакції Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 23
( v0023598-12 ) від 03.04.2012 } Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 29
( v0029598-08 ) від 23.06.2008 }
1.4. Правління Фонду видає у межах своєї компетенції
постанови та розпорядження, які є обов'язковими для інших органів
управління Фондом, страхувальників та застрахованих осіб. { Пункт
1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 4
( v0004598-04 ) від 04.03.2004, N 232 ( v0232598-05 ) від
27.12.2005 }
1.5. Цей Регламент встановлює порядок підготовки, проведення
засідань правління Фонду та його постійних комісій, розгляду
питань, прийняття ним рішень, оформлення документів засідань
правління Фонду та його постійних комісій, та доведення їх до
членів правління, виконавців, громадськості. Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 29
( v0029598-08 ) від 23.06.2008 }
2. Постійні комісії правління Фонду
2.1. Постійні комісії правління Фонду - комісії правління,
які утворюються з членів правління Фонду для здійснення
підготовки, попереднього розгляду питань, що належать до
компетенції правління Фонду.
2.2. Постійні комісії підзвітні правлінню Фонду.
2.3. Діяльність комісій координує Голова правління, який дає
доручення членам комісій щодо розгляду питань проекту порядку
денного на предмет доцільності включення їх до порядку денного
засідання правління Фонду.
2.4. Організація, повноваження та порядок роботи комісій
здійснюється відповідно до Статуту, Регламенту, Положення про
постійні комісії та Положень про відповідні комісії, які
затверджуються правлінням Фонду.
2.5. Перелік комісій, кількісний та персональний склад
визначається правлінням Фонду. Кожний член правління Фонду може
бути членом тільки однієї постійної комісії. Для вирішення нагальних питань та у разі неможливості
прибуття члена комісії на засідання відповідної комісії
(відрядження, хвороба, відпустка тощо) він має право, як виняток,
за дорученням (за умови інформування Голови (заступника голови)
правління, який представляє відповідну сторону) передати свій
голос іншому члену правління від тієї ж представницької сторони,
який є членом іншої постійної комісії правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, але не більше
однієї заміни на одне засідання від кожної сторони. { Пункт 2.5
доповнено абзацом згідно з Постановою Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 29
( v0029598-11 ) від 16.06.2011 }
2.6. Секретар комісії призначається наказом Виконавчої
дирекції Фонду із працівників Виконавчої дирекції Фонду. Секретар
забезпечує організацію засідань, ведення протоколу та підготовку
матеріалів на засідання комісії. Секретар разом з Головою комісії
підписує протокол засідання постійної комісії.
2.7. Постійні комісії правління Фонду на своїх засіданнях
розглядають питання, які готує Виконавча дирекція Фонду для
включення до порядку денного засідання правління Фонду та надають
висновки щодо доцільності їх включення до порядку денного. Рішення
комісії є обов'язковим для розгляду членами правління при
затвердженні остаточного порядку денного.
2.8. Члени комісії зобов'язані брати участь у засіданнях
комісій, а у разі неможливості бути присутніми повинні письмово
повідомляти Виконавчу дирекцію Фонду про причини неявки на
засідання.
2.9. Виконавча дирекція Фонду за дорученням Голови правління
Фонду готує листи-запрошення членам комісії та необхідні
матеріали, які надсилає їх не пізніше, ніж за 3 дні до дати
засідання комісії.
2.10. Засідання комісій повинні проводитись не пізніше, ніж
за 5 днів до засідання правління.
2.11. Голова комісії несе персональну відповідальність за
роботу комісії та доповідає на засіданні правління Фонду про
прийняте комісією рішення. Регламент доповнено розділом 2 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 29
( v0029598-08 ) від 23.06.2008 }
3. Підготовка засідання правління Фонду
3.1. Проект порядку денного засідання правління формується
Виконавчою дирекцією Фонду на підставі затвердженого правлінням
плану роботи, а також письмових пропозицій сторін або окремих
членів правління, надісланих до Виконавчої дирекції Фонду за
25 днів до дати засідання разом з відповідними документами,
проектом рішення пропонуємого для розгляду питання та визначенням
доповідача по ньому. Пропозиції до порядку денного, що подані з порушенням вимог
частини першої цього пункту, не розглядаються. Не пізніше ніж за 20 днів до чергового засідання Виконавчою
дирекцією Фонду готується перелік питань для розгляду на
засіданні, формується його порядок денний, який подається для
погодження голові правління. Проект порядку денного засідання правління, підписаного
головою правління Фонду, та матеріали для розгляду на правлінні
надсилаються його членам за 10 днів. Члени правління Фонду не
пізніше ніж за три дні до його проведення подають Виконавчій
дирекції Фонду в письмовій формі пропозиції та зауваження до
матеріалів засідання правління Фонду. { Абзац четвертий пункту
розділу в редакції Постанови Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 36 ( v0036598-03 ) від
18.06.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 4
( v0004598-04 ) від 04.03.2004 }
3.2. Остаточний порядок денний засідання правління Фонду
затверджується безпосередньо на його засіданні з урахуванням
рішень постійних комісій. Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 29 ( v0029598-08 ) від 23.06.2008 }
3.3. В разі гострої потреби невідкладного розгляду питань
може скликатися позачергове засідання правління. Про його
проведення члени правління повідомляються не пізніше ніж за три
дні до визначеної дати засідання правління. Матеріали засідання
такого правління видаються його членам під час реєстрації перед
засіданням правління.
Питання, що виносяться на розгляд позачергового засідання
правління Фонду, обов'язково розглядаються на постійних комісіях
правління Фонду. Протоколи засідань цих комісій надаються членам
правління Фонду під час реєстрації перед засіданням правління
Фонду. { Пункт 3.3 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 29 ( v0029598-08 ) від 23.06.2008 }
4. Основні засади роботи правління Фонду
4.1. Правління Фонду проводить свої засідання відповідно до
затвердженого ним плану, але не рідше одного разу на квартал. Позапланове засідання правління Фонду, в тому числі
позачергове, скликається за ініціативою його голови або за
письмовою вимогою більшості членів однієї з трьох представницьких
сторін правління Фонду чи на вимогу однієї третини членів
правління Фонду. Позапланове засідання правління проводиться в
двотижневий термін після надходження пропозиції про його
проведення. Засідання правління може скликатись за письмовою вимогою
Наглядової ради Фонду та органу державного нагляду. Якщо цю вимогу
не виконано, орган державного нагляду може сам скликати та
провести засідання правління.
4.2. Засідання правління Фонду є правомочним за присутності
на ньому не менше двох третин складу кожної представницької
сторони.
4.3. Підставою для визнання правомочності засідання правління
Фонду є дані реєстрації членів правління, яка проводиться
Виконавчою дирекцією Фонду перед початком засідання. Запрошені
особи, які беруть участь у засіданні правління також реєструються. У випадку проведення ранкового та вечірнього засідань
реєстрація доводиться перед початком кожного засідання.
4.4. Участь членів правління у його засіданні є
обов'язковою. При прийнятті рішень на засіданні правління право голосу
члена правління за його відсутності з поважних причин (хвороба,
тривале відрядження, відпустка тощо) може передаватись письмовим
дорученням іншому члену правління від тієї ж представницької
сторони, який представляє відсутній член правління Фонду у його
складі, при цьому кожний присутній на засіданні правління може
голосувати тільки за одного відсутнього члена правління Фонду.
Доручення передається Виконавчій дирекції Фонду до початку
засідання правління. { Частина друга пункту розділу із
змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 4 ( v0004598-04 )
від 04.03.2004, N 50 ( v0050598-05 ) від 15.04.2005 } Пункт розділу в редакції Постанови Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності N 41 ( v0041598-01 ) від
19.09.2001 }
4.5. У засіданні правління Фонду з правом дорадчого голосу
бере участь директор Виконавчої дирекції Фонду. Члени Наглядової
ради Фонду також можуть брати участь у засіданні правління Фонду з
правом дорадчого голосу.
4.6. Головою, заступниками голови правління, керівництвом
Виконавчої дирекції Фонду на засідання правління можуть
запрошуватись представники органів виконавчої влади, профспілок та
їх об'єднань, об'єднань роботодавців, підприємств, установ,
організацій, засобів масової інформації, працівників Виконавчої
дирекції Фонду. Про їх присутність головуючий на засіданні
правління повідомляє під час відкриття засідання правління Фонду.
4.7. Для підготовки або доопрацювання окремих питань порядку
денного засідання правління Фонду із складу членів його правління
можуть утворюватись робочі групи з рівною кількістю членів від
кожної представницької сторони, а також експертів, залучених зі
сторони, та спеціалістів Виконавчої дирекції Фонду.
4.8. При необхідності правлінням Фонду можуть утворюватись
постійні та тимчасові комісії, які діють на підставі положень,
затверджених правлінням Фонду. Голова постійної або тимчасової комісії обирається з членів
правління Фонду строком на два роки почергово від представників
кожної сторони. Голова правління та його заступники не можуть бути
головами постійних комісій та тимчасових комісій, робочих груп
тощо. { Пункт доповнено частиною другою згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 50 ( v0050598-05 ) від 15.04.2005 }
5. Порядок проведення першого

засідання правління Фонду
5.1. Перше засідання правління Фонду нового складу до обрання
його голови організовує і проводить голова правління попереднього
складу. Під його головуванням для перевірки повноважень призначених
(делегованих) сторонами членів правління з їх числа обирається
тимчасова мандатна комісія у складі 3 осіб, по одній особі від
кожної представницької сторони. Для підрахунку голосів із числа членів правління обирається
лічильна комісія у складі 3 осіб, по одній особі від кожної
представницької сторони. До складу комісії не можуть входити члени
правління, по кандидатурах яких проводиться голосування. На першому засіданні правління нового складу розглядаються
питання: - обрання голови правління та його заступників; - звіт голови правління попереднього складу про результати
діяльності Фонду за період роботи цього складу правління, огляд
питань, що потребує першочергового вирішення, найголовніші
перспективні та поточні питання діяльності Фонду; - затвердження плану роботи правління Фонду на поточний рік.
5.2. Перед обранням голови правління Фонду члени правління
приймають рішення стосовно сторони, від якої має обиратись голова
правління, та подальшої черговості сторін.
5.3. Висунення кандидатури на посаду голови правління
здійснюється стороною, яка за рішенням правління Фонду
головуватиме першою. У разі якщо при голосуванні кандидат не набрав необхідної
кількості голосів, проводиться повторне висунення кандидатури та
повторне голосування відповідно до вищезазначеної процедури.
5.4. Голова правління обирається на закритому засіданні
правління Фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого
проголосувало більше половини загальної кількості членів
правління. Пункт розділу в редакції Постанови Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності N 15 ( v0015598-03 ) від
18.04.2003 }
5.5. Обрання заступників голови правління Фонду проводиться
за процедурою, передбаченою для обрання голови правління Фонду, з
урахуванням того, що голова разом з заступниками мають
представляти три сторони.
5.6. Процедура обрання голови правління відділення Фонду та
його заступників здійснюється відповідно до встановленої процедури
обрання голови правління Фонду та його заступників.
5.7. Голова правління Фонду звітує на спільному засіданні
Наглядової ради та правління Фонду по закінченню строку
повноважень. { Розділ доповнено пунктом згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 36
( v0036598-03 ) від 18.06.2003 }
5.8. Призначення директора Виконавчої дирекції Фонду та його
заступників проводиться відкритим голосуванням.
6. Порядок ведення засідання правління Фонду
6.1. Засідання правління Фонду відкриває і веде голова
правління. На час виступу голови правління на засіданні з
доповіддю, співдоповіддю або в обговоренні, при внесенні ним
пропозицій з непроцедурних питань та прийнятті рішень щодо них, а
також при розгляді питання щодо самого нього або в разі його
відсутності, ведення засідання доручається одному із заступників
голови правління за розподілом повноважень.
6.2. Головуючий на засіданні правління: - забезпечує дотримання порядку денного і цього Регламенту та
вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні; - формує список учасників засідання, які бажають виступити в
обговоренні питання; - вносить на голосування проекти документів, що
розглядаються; - веде облік пропозицій та зауважень, висловлених членами
правління з обговорюваних та процедурних питань, інформує про них
учасників засідання. Головуючий має право попереджувати промовця про використання
ним часу, відведеного для виступу, про порушення цього Регламенту
та загальноприйнятих норм етики, а після двох попереджень -
позбавити його слова до кінця засідання. Головуючий не має права коментувати виступи учасників
засідання.
6.3. Для доповідей на засіданні правління, як правило,
надається до 10 хвилин, а для співдоповідей та інформаційних
повідомлень - до 7 хвилин, для виступів в обговоренні і довідок -
до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів
голосування, для запитань, пропозицій, повторних виступів - до
1 хвилини. Головуючий може за згодою членів правління продовжити час для
виступу.
6.4. Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим
питання, яке винесене на обговорення. Слово для виступу надається
головуючим в порядку надходження прохання про виступ. Слово може бути надано позачергово доповідачу, якщо це
доцільно для швидкого та об'єктивного вирішення питання. Слово для
повторного виступу в обговоренні питання порядку денного надається
за відсутності бажаючих виступити вперше. Запрошеним на засідання слово може надаватися лише за згодою
членів правління.
6.5. Обговорення припиняється за рішенням більшості присутніх
членів правління.
6.6. Пропозиції та зауваження, висловлені під час обговорення
питання, подаються у письмовій формі для розгляду їх при
доопрацюванні рішення.
6.7. Якщо учасник засідання записався для виступу, але слово
йому не було надано, то на його прохання текст виступу передається
Виконавчій дирекції Фонду для врахування при доопрацюванні рішення
правління.
7. Прийняття рішень
7.1. Рішення правління приймається відкритим голосуванням. Перед початком голосування головуючий на засіданні оголошує
пропозиції та зауваження до проектів рішень, що виносяться на
голосування, їх авторів і порядок внесення, уточнення формулювань,
нагадує, якою кількістю голосів рішення може бути прийнятим.
7.2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У
разі рівного розподілу голосів голос голови правління є
вирішальним.
У разі прийняття рішення у період між засіданнями правління
Фонду шляхом опитування воно вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість членів правління від кожної
представницької сторони. { Пункт 7.2 доповнено абзацом другим
згідно з Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 60 ( v0060598-08 ) від 30.10.2008 }
7.3. Рішення, яке не отримало необхідної кількості голосів,
вважається відхиленим. Про це робиться відповідний запис у
протоколі засідання.
7.4. Рішення правління Фонду приймається у формі постанови,
яка є обов'язковою для виконання органами Фонду, страхувальниками
та застрахованими особами.

{ Пункт розділу виключено на підставі Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 4
( v0004598-04 ) від 04.03.2004 }

7.5. Постанови правління Фонду, при потребі, реалізуються
наказами директора Виконавчої дирекції Фонду.
7.6. У період між засіданнями правління Фонду його голова за
погодженням із заступниками має право приймати розпорядження з
питань нагородження. { Розділ доповнено пунктом згідно з
Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 232 ( v0232598-05 ) від 27.12.2005 }
8. Здійснення правлінням Фонду контрольних функцій
8.1. Правління Фонду щорічно у квітні-травні заслуховує звіт
директора Виконавчої дирекції Фонду про виконання рішень правління
Фонду, використання страхових коштів та з інших питань діяльності
Фонду. У разі потреби з ініціативи правління Фонду, Наглядової ради
чи органу державного нагляду, який здійснює нагляд у сфері
страхування з тимчасової втрати працездатності, звіт директора
Виконавчої дирекції Фонду може заслуховуватися і в інший строк.
8.2. Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи зобов'язані
виконувати рішення правління Фонду.
8.3. Для організації контролю за виконанням органами Фонду
наданих повноважень, їх фінансово-господарської діяльності,
правлінням утворюється його контрольно-ревізійна комісія.
9. Порядок затвердження річного бюджету

Фонду та розгляду пропозицій

щодо розміру страхових внесків
9.1. Проект бюджету Фонду та пропозиції щодо розміру
страхових внесків на наступний рік розробляються Виконавчою
дирекцією Фонду згідно із законодавством та Статутом Фонду
( v0009598-01 ) і подаються на розгляд постійної комісії правління
з питань бюджету Фонду.
9.2. Постійна комісія правління з питань бюджету Фонду у
встановлені строки разом з Виконавчою дирекцією Фонду розглядають
проекти постанов правління Фонду про бюджет Фонду на наступний рік
і про розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням. Пункт 9.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 23
( v0023598-12 ) від 03.04.2012 }
9.3. Директор Виконавчої дирекції Фонду, а у разі його
відсутності - його заступник, вносить на засідання правління
проекти постанов про бюджет Фонду на наступний рік і про розмір
страхових внесків. Співдоповідь із зазначених питань робить голова
постійної комісії правління з питань бюджету Фонду.
9.4. Правління Фонду приймає постанови із зазначених питань і
після доопрацювання подає їх до Кабінету Міністрів України.
10. Оформлення документів засідання правління
10.1. Засідання правління Фонду протоколюються та
стенографуються, що забезпечується Виконавчою дирекцією Фонду. Протокол засідання та постанови правління Фонду оформлюються
Виконавчою дирекцією Фонду у п'ятиденний строк після дня засідання
та підписуються головуючим на засіданні. Постанови правління Фонду надсилаються членам правління,
виконавцям та іншим посадовим особам, установам і організаціям
відповідно розрахунку розсилки. У протоколі зазначаються: дата і місце проведення засідання;
хто головував (посада, прізвище, ініціали); загальна кількість
членів правління; кількість членів правління, присутніх на
засіданні, їх реєстраційний список; список запрошених із
зазначенням посад; питання порядку денного, прізвища та ініціали
доповідачів, співдоповідачів, осіб, які брали участь у
обговоренні, прийняті рішення та результати голосування по них. На прохання членів правління до протоколу додаються тексти
їхніх виступів (в тому числі невиголошених) та письмово
сформульовані і завізовані ними зауваження та пропозиції. За рішенням правління його засідання можуть записуватись на
магнітну стрічку (або в електронному форматі з подальшим записом
на відповідний носій), яка зберігається протягом календарного
року. { Абзац шостий пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 23 ( v0023598-12 ) від 03.04.2012 } Постанови, прийняті шляхом опитування, підписуються головою
правління Фонду у день надходження до Виконавчої дирекції Фонду
листа-погодження, який відповідно до п. 7.2 Регламенту дає
підстави вважати прийнятою відповідну постанову правління Фонду.
{ Пункт 10.1 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 60
( v0060598-08 ) від 30.10.2008 }
10.2. Матеріали засідання правління ведуться і зберігаються
Виконавчою дирекцією Фонду. Члени правління з дозволу голови
правління та його заступників можуть користуватися цими
матеріалами.
10.3. Контроль за виконанням доручень, які внесено до
протоколу засідання правління Фонду, здійснює Виконавча дирекція
Фонду, яка інформує голову правління про їх виконання.
10.4. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про
порядок денний та проведення засідань правління Фонду здійснює
Виконавча дирекція Фонду у встановленому порядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: