open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
Р І Ш Е Н Н Я
N 8 від 01.06.2001

Про внесення змін та доповнень до Правил лістингу

та делістингу ПФТС
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з

втратою чинності Правил лістингу та делістингу

ПФТС N 3 ( v0003211-97 ) від 29.07.97, до яких

вносились зміни }

З метою вдосконалення процедур допуску цінних паперів до
торгівлі в торговельній системі ПФТС, Рада Асоціації
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни та доповнення до Правил лістингу та
делістингу ПФТС ( v0003211-97 ) (додаток 1). 2. Встановити, що через невідкладну необхідність
впровадження, це рішення набуває чинності з моменту його
прийняття.
Головуючий засідання В.Гриб
Секретар засідання В.Дубінко
Додаток 1

до Рішення Ради Асоціації

від 01.06.01 N 8
Зміни та доповнення до Правил лістингу та делістингу ПФТС

( v0003211-97 )
1. В назві Правил ( v0003211-97 ) змінити слово
"Позабіржової" на "Першої". 2. В першому реченні абзацу першого преамбули Правил змінити
слово "Позабіржової" на "Першої". 3. До розділу 1 включити після пункту 1.3. включити пункти
1.4. та 1.5. наступного змісту: "1.4. До торгівлі в ПФТС допускаються цінні папери: - в процесі розміщення; - в процесі обігу, які прошли процедуру розміщення." "1.5. Порядок та умови проведення торгів в ПФТС визначаються
Торговими правилами ПФТС, іншими документами ПФТС." 4. Перший абзац пункту 1.4. розділу 1 викласти в такій
редакції: - "вид, категорія та тип цінного паперу," 5. Номера пунктів 1.4. - 1.7. розділу 1 змінити на 1.6. -
1.9. відповідно. 6. В підпункті 3.1.1. пункту 3.1. розділу 3 після
словосполучення " є письмова заява" додати словосполучення "за
встановленою формою". 7. Підпункт 3.1.2. пункту 3.1. розділу 3 викласти в такій
редакції: "3.1.2. У випадку, якщо Заявником виступає емітент, разом із
заявою (Додаток 1) подаються: - анкета цінного паперу на включення цінного паперу до
лістингу (Додаток 4), - форми 1 та 2 за поточний та два попередніх роки, - аудиторський фінансовий звіт за останній рік, - відомості про номенклатуру продукції, - відомості про обсяги виробництва за останні три роки в
натуральних показниках, - копія свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, - відомості про структуру акціонерного капіталу, - копія інформації про випуск цінних паперів, зареєстрованої
в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо до
Списку ПФТС включаються цінні папери, які знаходяться в процесі
розміщення. Заявник зобов'язаний до моменту включення цінного паперу до
Списку ПФТС, укласти договір з Технічним Центром ПФТС про
підтримання лістингу, предметом якого є порядок та обсяг
інформації, що розкривається та сплата Заявником послуг про
включення та підтримання цінного паперу у Списку ПФТС." 8. Підпункт 3.1.3. пункту 3.1. розділу 3 викласти в такій
редакції: "3.1.3. У випадку, якщо Заявником виступає учасник торгівлі,
разом із заявою (Додаток 2) подається: - анкета цінного паперу на включення цінного паперу до
лістингу (Додаток 4), - копія інформації про випуск цінних паперів, зареєстрованої
в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо до
Списку ПФТС включаються цінні папери, які знаходяться в процесі
розміщення. Заява учасника торгівлі повинна містити: - зобов'язання заявника по безперервному підтриманню мінімум
одностороннього котування протягом 10 робочих днів з моменту
включення цінного паперу до Списку ПФТС, у випадку якщо цінний
папір включається до Котувального листа третього рівня, - зобов'язання заявника по безперервному підтриманню мінімум
одностороннього котування не менше 30 робочих днів з моменту
включення цінного паперу до Списку ПФТС, у випадку якщо цінний
папір включається до Котувального листа другого рівня, - зобов'язання заявника по підтриманню двостороннього
котування протягом не менше, ніж 100 робочих днів, у випадку якщо
цінний папір включається до Котувального листа першого рівня, - зобов'язання заявника по підтриманню одностороннього
котування протягом всього часу розміщення цінних паперів у
випадку, якщо до Списку ПФТС включаються цінні папери, які
знаходяться в процесі розміщення." 9. Додати до розділу 3 пункт 3.1.4. такого змісту: "3.1.4. Допуск облігацій внутрішньої державної позики
здійснюється на підставі рішення відповідного державного органу -
не раніше дня набуття чинності таким рішення." 10. Пункти 3.1.4., 3.1.5. вважати пунктами 3.1.5., 3.1.6.
відповідно. 11. В пункті 6.3. розділу 6 після слів "Додаток 3" додати
словосполучення "Додаток 4". 12. В абзаці першому додатку 1 після словосполучення "назву
емітента," додати словосполучення "вид, категорію". 13. Абзац другий додатку 1 викласти в такій редакції: "До Заяви додаю такі документи: Анкета цінного паперу для включення до Списку ПФТС. Форма 1 за поточний та два попередніх роки. Форма 2 за поточний та два попередніх роки. Аудиторський фінансовий звіт за останній рік. Відомості про номенклатуру продукції. Відомості про обсяги виробництва за останні три роки в
натуральних показниках. Копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. Відомості про структуру акціонерного капіталу: 1) державна частка, частка менеджменту емітента, частка
трудового колективу, інші акціонери; 2) частка фізичних осіб, частка юридичних осіб." 14. В абзаці першому додатку 2 після словосполучення "назву
емітента," додати словосполучення "вид, категорію". 15. Додаток 3 вважати додатком 4. 16. Викласти додаток 4 в наступній редакції (додається). 17. Доповнити Правила ( v0003211-97 ) додатком 3 в наступній
редакції (додається).
Додаток N 3

до Правил лістингу та делістингу ПФТС
Зразок

(оформлюється на фірмовому бланку Заявника)
Уповноваженому працівнику ПФТС ______________________________
Заява

про включення цінних паперів до Списку ПФТС
Прошу допустити до розміщення в ПФТС такий цінний папір:
(необхідно написати повну назву емітента, вид, категорію та тип
цінного паперу) __________________________________________________ _________________________________________________________________
До Заяви додаю такі документи: Анкета цінного паперу для включення до Списку ПФТС, Копію інформації про випуск цінних паперів, зареєстрованої в
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Цим зобов'язуюсь безперервно підтримувати ____ стороннє
котування протягом ____ днів з моменту включення цінного паперу до
Списку ПФТС. По всіх питаннях стосовно цієї Заяви прошу контактувати з: (необхідно надати призвіще, ім'я та посаду особи що є
відповідальною, а також її телефон, факс, електронну пошту) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Додатки: на _____ листах.
Підпис
М.П.
Додаток N 4

до Правил лістингу та делістингу ПФТС
Зразок
--------------------- присвоєний код --------------------- --------------------- код заявника ---------------------
Анкета

цінного паперу для включення до Списку ПФТС
"___" ______________ 200__ р.
1. Загальна інформація
------------------------------------------------------------- 1.1. |Емітент |(вказати повну назву емітента, як | | |це зазначено в його статутних | | |документах) | -----+--------------+--------------------------------------| 1.2. |Заявник |(вказати повну назву заявника, як | | |це зазначено в його статутних | | |документах) | -----+--------------+--------------------------------------| 1.3. |Відповідальна |(вказати призвіще, ім'я та посаду | |особа |відповідальної особи заявника, а | |Заявника |також контрактні телефон, факс та | | |електронну пошту) | ------------------------------------------------------------
2. Інформація про Емітента
----------------------------------------------------------- 2.1. |Скорочена назва, вказана | | |в Статуті: | | ------+-------------------------+------------------------| 2.2. |Код ЄДРПОУ | | ------+-------------------------+------------------------| 2.3. |Юридична адреса | | ------+-------------------------+------------------------| 2.4. |Поштова адреса (якщо | | |різні) | | ------+-------------------------+------------------------| 2.5. |Галузева належність та | | |короткий опис | | |номенклатури продукції | | ------+-------------------------+------------------------| 2.6. |Банківські реквізити | | ------+-------------------------+------------------------| 2.7. |Кількість акціонерів |(вказується кількість | | |акціонерів на момент | | |заповнення анкети) | ------+-------------------------+------------------------| 2.7. |П.І.П, голови | | |Ради/Правління | | ------+-------------------------+------------------------| 2.8 |П.І.П. керівника | | ------+-------------------------+------------------------| 2.9. |П.І.П. і посада особи | | |відповідальної за | | |фондові операції | | |емітента (телефони) | | ------+-------------------------+------------------------| 2.10. |Контактні тел./факс | | ------+-------------------------+------------------------| 2.11. |Адреса електронної пошти | | ----------------------------------------------------------
3. Основні параметри цінного паперу (акції)
--------------------------------------------------------- 3.1.|Вид, категорія та тип |(акції | |цінного паперу |прості/привілейовані, | | |іменні/на пред'явника) | ----+-------------------------+------------------------| 3.2.|Номінальна вартість | | |цінного паперу | | ----+-------------------------+------------------------| 3.3.|Форма випуску цінного | | |паперу | | ----+-------------------------+------------------------| 3.4.|Кількість цінних паперів |(кількість | |по категоріях та типу |простих/привілейованих, | | |іменних/на пред'явника | | |акцій) | ----+-------------------------+------------------------| 3.5.|Загальний обсяг випуску | | |цінних паперів, що | | |заявляється для | | |включення до Списку ПФТС | | |(в штуках та в грн.) | | ----+-------------------------+------------------------| 3.6.|Дата та номер державної | | |реєстрації випуску | | |цінних паперів | | ----+-------------------------+------------------------| 3.7.|Дату державної |(вказується в разі, | |реєстрації інформації |якщо до Списку ПФТС | |про випуск акцій |включаються цінні | | |папери, які | | |розміщуються) | --------------------------------------------------------
4. Основні параметри цінного паперу (облігації)
--------------------------------------------------------- 4.1.|Вид та тип цінного |(облігації іменні/на | |паперу |пред'явника, | | |процентні/безпроцентні, | | |та ін.) | ----+-------------------------+------------------------| 4.2.|Номінальна вартість | | |цінного паперу | | ----+-------------------------+------------------------| 4.3.|Форма випуску цінного | | |паперу | | ----+-------------------------+------------------------| 4.4.|Кількість цінних паперів | | |(по траншам з вказанням | | |типу) | | ----+-------------------------+------------------------| 4.5.|Загальний обсяг випуску | | |(в штуках та в грн.) | | ----+-------------------------+------------------------| 4.6.|Термін обігу | | ----+-------------------------+------------------------| 4.7.|Дата розміщення | | ----+-------------------------+------------------------| 4.8.|Дата погашення |(якщо погашення | | |здійснюється не | | |одночасно, то | | |вказується схема | | |погашення) | ----+-------------------------+------------------------| 4.9.|Дата та номер державної | | |реєстрації випуску | | |цінних паперів | | --------------------------------------------------------
5. Інформація про випуски цінних паперів емітента
5.1. Загальна кількість акцій емітента, з них:
-------------------------------------------------- | штук | гривень | --------------------------+---------+-----------| привілейованих | | | --------------------------+---------+-----------| простих | | | --------------------------+---------+-----------| Разом (розмір статутного | | | фонду) | | | -------------------------------------------------
-------------------------------------------------- частка державної | | власності | | --------------------------+---------------------| частка недержавної | | власності | | -------------------------------------------------
5.2. Загальна кількість зареєстрованих випусків цінних
паперів: (Необхідно описати в хронологічному порядку всі зареєстровані
випуски цінних паперів эмітента обов'язково зазначивши число,
номер держ. реєстрації і назву органа-реєстратора емісій.
Недорозміщені випуски необхоідно відмітити) 5.3. Будь-яка додаткова інформація _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Інформація про реєстратора або зберігача або депозитарія
Інформація про зберігача або депозитарія надається у випадку
розміщення глобального сертифікату або знерухомлення емітентом
випуску цінних паперів.
------------------------------------------------------------------ 4.1. |Назва як це вказано в Статуті | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.2. |Номер та дату видачі Дозволу | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.3. |Посада і П.І.П. керівника | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.4. |Юридична адреса | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.5. |Код ЄДРПОУ | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.6. |Банківські реквізити | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.7. |Тарифи на надання послуг | | |щодо зміни прав власності | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.8. |Перелік документів необхідних | | |для зміни прав власності | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.9. |Термін за який відбувається | | |зміна прав власності | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.10. |Поштова адреса | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.11. |Контактна особа для | | |проведення операцій по | | |зміні прав власності | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.12. |Контактні тел./факс | | ------+------------------------------+--------------------------| 4.13. |Адреса електронної пошти | | -----------------------------------------------------------------
Підпис М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: