open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 5 від 04.01.2002

Про утворення Національного органу з акредитації України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції

N 174 ( v0174569-02 ) від 11.06.2002

N 338 ( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )

Відповідно до статті 6 Закону України "Про акредитацію
органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Утворити державну неприбуткову організацію - Національний
орган з акредитації України.
2. Затвердити Положення про Національний орган з акредитації
України, що додається.
( Пункт 3 виключено на підставі Наказу Мінекономіки, європ.
інтеграції N 174 ( v0174569-02 ) від 11.06.2002 )
4. Адміністративному департаменту вирішити питання про
розміщення та матеріально-технічне забезпечення Національного
органу з акредитації України.
5. Державному комітету стандартизації, метрології та
сертифікації підготувати та затвердити за погодженням з
Національним органом з акредитації порядок надання документації,
яка знаходиться в реєстрі державної системи сертифікації УкрСЕПРО.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр О.Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

04.01.2002 N 5

(у редакції наказу

Міністерства економіки та з

питань європейської

інтеграції України

11.06.2002 N 174

( v0174569-02 )
ПОЛОЖЕННЯ

Про Національне агентство з акредитації України
1. Національним органом з акредитації України є Національне
агентство з акредитації України (далі - НААУ). НААУ є державною
неприбутковою організацією, яка утворюється Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України і
підпорядкована йому. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України не має права втручатися в діяльність з акредитації НААУ.
2. НААУ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України і цим Положенням.
3. Офіційне найменування: українською мовою - Національне агентство з акредитації
України; російською мовою - Национальное агентство по аккредитации
Украины; англійською мовою - National Accreditation Agency of Ukraine.
4. Скорочене найменування: українською мовою - НААУ, російською мовою - НААУ, англійською мовою - NAAU.
5. Юридична адреса НААУ: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.
6. Основними завданнями НААУ є: забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки
відповідності; забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки
відповідності; створення умов для взаємного визнання результатів діяльності
акредитованих органів на міжнародному рівні; усунення технічних бар'єрів у торгівлі.
7. Основними принципами діяльності НААУ є: забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх
заінтересованих сторін; загальнодоступність та неупередженість проведення робіт з
акредитації; прозорість діяльності з акредитації; професійна компетентність виконавців робіт; добровільність акредитації; забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських
організацій на паритетній основі; застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими
стандартами вимог щодо акредитації; дотримання суспільних інтересів; конфіденційність інформації, отриманої в процесі акредитації.
8. Основними функціями НААУ відповідно до покладених на нього
завдань є: 8.1. Акредитація органів з оцінки відповідності з подальшим
контролем за їх відповідністю вимогам акредитації, прийняття
рішення щодо акредитації, її поновлення, тимчасового зупинення або
визнання недійсною; 8.2. Розроблення правил процедур і затвердження програм
акредитації органів з оцінки відповідності, а також здійснення
контролю за їх відповідністю вимогам акредитації; 8.3. Організація навчання, підготовки персоналу з акредитації
і надання йому повноважень провадити діяльність з акредитації
відповідно до вимог, установлені законодавством; 8.4. Ведення реєстрів акредитованих органів з оцінки
відповідності, а також персоналу з акредитації; 8.5. Представництво та участь від України у міжнародних,
європейських та інших регіональних організаціях з акредитації; 8.6. Укладання в установленому законодавством порядку
міжнародних договорів про співробітництво та взаємне визнання
акредитації органів з оцінки відповідності; 8.7. Участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів
та нормативних документів з міжнародними та європейськими
правилами і стандартами, які визначають вимоги до НААУ та
акредитованих органів; 8.8. Ведення фонду нормативно-правових актів і нормативних
документів з питань акредитації; 8.9. Створення технічних комітетів з акредитації та
затвердження положення про них; 8.10. Затвердження положення про комісію з апеляцій та
внесення зміни до нього; 8.11. Затвердження методичних рекомендацій з питань
акредитації; 8.12. Подання засновнику щорічної інформації про результати
діяльності НААУ; 8.13. Організація інформаційного забезпечення з питань
акредитації; 8.14. Проведення видавничої та інших видів діяльності
відповідно до завдань, визначених цим Положенням; 8.15. Виконання інших функцій, що не суперечать законодавству
та цьому Положенню; 8.16. Організація та проведення семінарів; 8.17. Розроблення порядку та правил оплати робіт з
акредитації; 8.18. Надання юридичних, консультаційних, інформаційних та
інших послуг підприємствам, установам, організаціям, громадянам. 8.19. Проведення науково-дослідних, науково-технічних і
науково-організаційних робіт щодо основних функцій НААУ.
( Положення доповнено пунктом 8.19 згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 338 ( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )
9. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються
НААУ після одержання необхідних ліцензій.
10. НААУ має право: утворювати експертні комісії (групи) та залучати до роботи в
них на договірних засадах позаштатних аудиторів і експертів з
акредитації; здійснювати перевірку акредитованих органів з оцінки
відповідності; приймати рішення про тимчасове зупинення дії або визнання
недійсним атестата про акредитацію; мати представників НААУ в інших регіонах України;
11. До складу НААУ входять: Рада з акредитації; технічні комітети з акредитації; комісія з апеляцій.
12. Засновником НААУ є держава в особі Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України.
13. Засновник: закріплює за НААУ майно, необхідне для його діяльності; видає НААУ замовлення на впровадження ним діяльності згідно з
пунктом 6 цього Положення та здійснює його фінансування, якщо воно
проводиться за рахунок коштів державного бюджету; затверджує основні вимоги щодо планування, калькулювання
собівартості, обліку здійснення контролю за виконанням завдань
(виконанням робіт, наданням послуг) за рахунок державних
асигнувань, забезпечує в цій частині методичне керівництво
діяльністю НААУ; затверджує правила визначення вартості робіт з акредитації; здійснює контроль за виконанням НААУ своїх зобов'язань,
збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна,
дотриманням установлених правил фінансової та господарської
діяльності; погоджує структуру та штатний розпис НААУ; затверджує Положення про НААУ; установлює опис та правила застосування Національного знака
акредитації; погоджує призначення на посаду та звільнення з посад
заступників Голови НААУ.
14. НААУ є юридичною особою з моменту державної реєстрації
згідно з чинним законодавством.
15. НААУ здійснює свою господарську діяльність відповідно до
чинного законодавства України та цього Положення.
16. НААУ має самостійний баланс, печатку, бланки із
зображенням Державного Герба та своїм найменуванням. Національний
знак акредитації, який реєструється відповідно до чинного
законодавства.
17. Керівництво НААУ відповідає за: розроблення політики стосовно його діяльності в галузі
якості, виявлення та усунені невідповідностей, конфіденційність
цієї політики, її реалізацію; методику зберігання облікових документів протягом терміну,
сумісного з його контрактами та юридичними зобов'язаннями; виконання оцінки з акредитації згідно з чинним
законодавством; прийняття рішень з акредитації; фінансову і господарську діяльність НААУ.
18. НААУ здійснює акредитацію органів з оцінки відповідності
згідно з вимогами міжнародних та європейських стандартів з
акредитації, прийнятих в Україні.
19. НААУ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. НААУ не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та
засновника.
20. НААУ має право укладати угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді,
господарському суді та третейському суді.
21. Майно НААУ становлять основні фонди та оборотні кошти, а
також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному
балансі НААУ.
22. Майно НААУ є державною власністю і закріплюється за ним
на праві оперативне управління. НААУ володіє, користується та розпоряджається зазначеним
майном на свій розсуд, вчиняючи до нього будь-які дії, які не
суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.
23. Джерелами формування майна НААУ є: майно, передане йому засновником та іншими органами
виконавчої влади, підприємствами організаціями; кошти, отримані за рахунок оплати робіт з акредитації; кошти державного бюджету України; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; інші надходження, не заборонені законодавством.
24. Джерелами фінансування робіт з акредитації НААУ є: кошти, отримані як оплата робіт з акредитації; кошти державного бюджету; інші кошти, передбачені законом.
25. НААУ самостійно планує і проводить свою господарську
діяльність відповідно до замовлень Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України, якщо вони проводяться за
рахунок коштів державного бюджету, та цивільно-правових угод. Кошти НААУ використовуються згідно із законодавством. ( Абзац
другий пункту 25 в редакції Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції
N 338 ( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )
26. НААУ очолює Голова, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом Міністерства економіки та з питань і
Європейської інтеграції України.
27. Голова НААУ: несе персональну відповідальність за виконання покладених на
НААУ завдань; самостійно вирішує всі питання господарської та фінансової
діяльності НААУ (за винятком тих, що віднесені до компетенції
засновника), відповідно до законодавства та цього Положення
розпоряджається майном НААУ та його коштами; представляє без доручення НААУ у відносинах з державними
органами, підприємствами, установами, організаціями та
громадянами; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків розрахунковий та інші рахунки, підписує колективний договір
від імені органу управління майном; ( Абзац п'ятий пункту 27 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 338 ( v0338569-02 ) від 21.11.2002 ) призначає на посаду та звільняє з посади працівників НААУ; призначає та звільняє з посад заступників Голови НААУ за
погодженням Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України; призначає та звільняє з посади головного бухгалтера НААУ; приймає рішення про заохочення, накладання матеріальних та
дисциплінарних стягнень на працівників НААУ; вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів; затверджує структуру та штатний розпис НААУ за погодженням, з
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України; подає пропозиції Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції України про внесення змін до цього
Положення; вирішує інші питання діяльності НААУ. ( Пункт 27 доповнено
абзацом згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 338
( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )
28. Взаємодія між Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції і НААУ здійснюється через спеціальну
уповноважену особу - заступника Державного секретаря. Структурним
підрозділом Міністерства, який відповідає за взаємодію з НААУ, є
управління функцій якого входять питання технічного регулювання.
( Положення в редакції Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції
N 174 ( v0174569-02 ) від 11.06.2002 )
29. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) НААУ здійснюються за рішенням
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
згідно з чинним законодавством України. ( Положення доповнено
пунктом 29 згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 338
( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )
30. Ліквідація НААУ здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України. До складу ліквідаційної комісії входять
представники Міністерства та НААУ. Порядок і строки проведення
ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами
визначаються Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України згідно з чинним законодавством. З моменту
призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з
управління майном НААУ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний
баланс НААУ і подає його органу, який призначив ліквідаційну
комісію. Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у
договірних відносинах з НААУ, що ліквідується, повідомляється про
його ліквідацію відповідно до чинного законодавства. ( Положення
доповнено пунктом 30 згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 338 ( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )
31. У разі банкрутства НААУ його ліквідація проводиться
згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ). ( Положення
доповнено пунктом 31 згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 338 ( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )
32. У разі ліквідації чи реорганізації НААУ працівникам, що
вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до вимог трудового законодавства України. ( Положення
доповнено пунктом 32 згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 338 ( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )
33. Ліквідація НААУ вважається завершеною, а НААУ таким, що
припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
( Положення доповнено пунктом 33 згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 338 ( v0338569-02 ) від 21.11.2002 )

Начальник управління
регуляторної політики
у сфері підприємництва А.Сисолятін

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: