open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2010 N 3гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 3гн ( v_003900-11 ) від 12.04.2011 }
Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням і застосуванням законів

З метою підвищення ефективності наглядової діяльності за
додержанням і застосуванням законів, керуючись статтями 1, 15,
19-24 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), -
Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, Головному
управлінню нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод та
захисту інтересів держави, Головному управлінню військових
прокуратур, Головному управлінню нагляду за додержанням законів на
транспорті та підприємствах оборонної промисловості, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам
вважати основним завданням наглядової діяльності захист
гарантованих Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України прав
і свобод людини і громадянина, державних інтересів.
2. З цією метою забезпечити нагляд за додержанням
і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України,
міністерствами та відомствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами
і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості
та приналежності, посадовими особами та громадянами.
3. Основними напрямами наглядової діяльності щодо захисту
прав і свобод людини і громадянина визначити: оплату та охорону праці; охорону здоров'я; соціальне, пенсійне забезпечення та соціальне страхування; права осіб, які потребують державної підтримки та допомоги
(учасники війни, інваліди, особи похилого віку та інші соціально
незахищені верстви населення); міграцію населення та права біженців; політичні права
і свободи; охорону культурної спадщини.
3.1. Забезпечити нагляд за додержанням і застосуванням
законів про адміністративні правопорушення органами та посадовими
особами, які уповноважені на виконання функцій щодо притягнення
осіб до адміністративної відповідальності. При здійсненні нагляду
особливу увагу звертати на законність прийнятих ними постанов у
справах про адміністративні правопорушення, застосованих
адміністративних стягнень, закриття адміністративних проваджень.
3.2. Забезпечити нагляд за додержанням законів при
застосуванні заходів примусового характеру в адміністративному
провадженні. Систематично, не рідше одного разу на десять днів,
перевіряти у місцях та установах органів внутрішніх справ
законність адміністративного доставлення, затримання та відбуття
адміністративного арешту.
4. Основними напрямами наглядової діяльності щодо захисту
інтересів держави від неправомірних посягань визначити: бюджетну сферу; - сферу оподаткування; - збереження державного та комунального майна, законність
його використання й відчуження, у тому числі приватизації, захист
корпоративних прав держави; закупівлі за державні кошти; - протидію протиправному поглинанню та захопленню
підприємств; - діяльність у сфері паливно-енергетичного комплексу; сферу
дозвільної та регуляторної політики; агропромисловий комплекс;
- кредитно-фінансову, у тому числі банківську діяльність; - митну, зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність; запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
5. Головному управлінню військових прокуратур та військовим
прокурорам забезпечити нагляд за додержанням і застосуванням
законів у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України,
Службі безпеки України, інших військових формуваннях та
правоохоронних органах спеціального призначення, на
їх підприємствах, в установах і організаціях.
5.1. Пріоритетними напрямами прокурорської діяльності з цих
питань визначити нагляд за додержанням законів щодо: соціального і правового захисту військовослужбовців та членів
їх сімей; збереження життя і здоров'я військовослужбовців, попередження
насильства та порушень статутних взаємовідносин серед
військовослужбовців; військового обов'язку і військової служби; збереження державного (військового) майна, зокрема військових
містечок, земель оборони, озброєння та військової техніки; забезпечення живучості складів, баз, арсеналів, зберігання
зброї, боєприпасів, вибухових речовин та компонентів ракетного
палива, їх утилізації; державного оборонного замовлення; цільового використання бюджетних коштів у сфері оборони та
національної безпеки; вартової, гарнізонної, патрульної, прикордонної та
внутрішньої служб, бойового чергування; участі у миротворчих операціях.
6. Головному управлінню нагляду за додержанням законів на
транспорті та підприємствах оборонної промисловості забезпечити
нагляд за додержанням і застосуванням законів у міністерствах,
інших центральних органах державної виконавчої влади, пов'язаних
з виконанням оборонного замовлення, Національному космічному
агентстві України, Державній компанії "Укрспецекспорт", управлінні
охорони державної таємниці Служби безпеки України. Структурним підрозділам з питань нагляду за додержанням
законів у сфері оборонного комплексу прокуратур обласного рівня
забезпечити нагляд за додержанням і застосуванням законів
суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності -
виконавцями оборонного замовлення, а також тими, які здійснюють
розроблення, виготовлення, реалізацію, ремонт, модернізацію та
утилізацію озброєння, військової техніки, зброї і боєприпасів до
неї, а також про державну таємницю в територіальних підрозділах
Служби безпеки України. У прокуратурах обласного рівня, де відсутні вказані
підрозділи, окремим наказом визначати працівників апарату, на яких
покласти здійснення нагляду на цьому напрямі.
6.1. Пріоритетними напрямами прокурорської діяльності з цих
питань визначити нагляд за додержанням законів щодо: - захисту інтересів держави у сфері оборонно-промислового
комплексу; цільового використання бюджетних коштів при виконанні
оборонного замовлення підприємствами, які не підпорядковані
Міністерству оборони України; використання державних коштів на закупівлю матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву, його збереження та реалізації; зовнішньоекономічної діяльності з питань військово-технічного
співробітництва; - державної таємниці.
7. Наглядову діяльність організовувати та здійснювати
з урахуванням стану законності та соціально-економічних проблем
регіону. Виходячи з реального стану законності, на місцевому рівні
можуть визначатися й інші пріоритетні напрями прокурорської
діяльності.
8. Забезпечити нагляд за додержанням і застосуванням законів,
передусім у діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів.
8.1. Для вжиття узгоджених заходів, спрямованих на зміцнення
законності та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням
і застосуванням законів, активно використовувати можливості
міжвідомчих нарад.
9. Перевірки проводити за заявами та повідомленнями про
порушення законів, у тому числі поширених у засобах масової
інформації, за матеріалами контролюючих та правоохоронних органів,
а також з власної ініціативи, зокрема за результатами вивчення
статистичних даних, аналітичних досліджень, матеріалів судових
справ.
10. Періодично, але не рідше одного разу на місяць,
перевіряти законність правових актів Кабінету Міністрів України,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування. Використовувати право участі у засіданнях цих
органів.
11. При здійсненні перевірок у міністерствах і відомствах,
місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
особливу увагу звертати на додержання ними законів у сфері
запобігання правопорушенням.
12. З метою проведення якісних та результативних перевірок
формувати накопичувальні наглядові справи з пріоритетних напрямів
прокурорської діяльності, у яких зосереджувати: перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів;
список органів державного контролю та основних об'єктів нагляду; інформаційні матеріали щодо стану законності (зокрема
статистичні та аналітичні дані, інформації контролюючих,
правоохоронних, інших державних органів); науково-практичні посібники, методичні рекомендації,
аналітичні дослідження, інформаційні листи про позитивний досвід
роботи та орієнтувального характеру.
12.1. У разі потреби звертатись до керівників органів
державного контролю з вимогами про проведення відповідних
перевірок, ревізій, а також виділення спеціалістів для їх
проведення.
12.2. При залученні до перевірок Прокурорів інших регіонів у
письмовому дорученні зазначати підставу проведення перевірки,
об'єкти перевірки, перелік перевірочних заходів, які слід ужити.
Такі доручення виконувати у 15-денний термін, якщо інше не
передбачено строками перевірки.
13. При проведенні перевірок насамперед надавати оцінку
діяльності органів влади, державного контролю та місцевого
самоврядування. Перевіряти законність і повноту вжитих ними
заходів щодо усунення порушень закону, притягнення винних осіб до
відповідальності. З цією метою, у разі необхідності, перевірки
проводити безпосередньо на підконтрольних їм об'єктах. Не допускати підміни контролюючих органів і втручання у
господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить
чинному законодавству.
14. Обирати форми прокурорського реагування залежно
від характеру виявлених порушень закону. Здійснювати контроль за реалізацією заходів, вжитих за
наслідками розгляду документів прокурорського реагування, у тому
числі шляхом проведення контрольних перевірок. У разі невиконання
законних вимог прокурора порушувати питання про адміністративну
або дисциплінарну відповідальність посадових осіб.
15. Документи прокурорського реагування вносити виключно за
результатами проведених перевірок. Забезпечити належну якість
документів прокурорського реагування. Брати участь у їх розгляді
колегіальними органами.
16. Копії документів прокурорського реагування, у тому числі
постанов про порушення кримінальних справ, одночасно з їх
внесенням (винесенням) надсилати до прокуратур вищого рівня. Галузевим підрозділам вивчати документи прокурорського
реагування та за необхідності узагальнювати для забезпечення
єдиної правозастосовної практики. У разі невідповідності вимогам
закону відкликати такі документи.
17. Щоквартально проводити взаємозвірки з контролюючими
органами за направленими ними матеріалами. Забезпечити своєчасний
розгляд зазначених матеріалів, повідомляти контролюючі органи про
прийняті рішення.
18. Невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня про
порушення законів, які можуть бути усунені лише за їх
безпосереднього втручання, а також про актуальні питання та
проблеми загальнодержавного чи регіонального значення. Вносити документи реагування, а також направляти запити до
вищих органів, на які не поширюються власні повноваження, через
прокурорів вищого рівня.
19. Структурним підрозділам Генеральної прокуратури України
та прокуратур обласного рівня при вирішенні питання про порушення
кримінальних справ за результатами наглядових перевірок проекти
постанов погоджувати з підрозділами, що здійснюють нагляд за
додержанням законів при провадженні досудового слідства. Володіти інформацією про хід розслідування та розгляд справи
у суді до прийняття остаточного рішення та накопичувати її у
наглядових провадженнях у кожній кримінальній справі.
20. У разі виявлення при здійсненні нагляду за додержанням
і застосуванням законів порушень закону з ознаками злочину, що
підслідний іншим правоохоронним органам, матеріали перевірки
направляти до цих органів для прийняття відповідного
процесуального рішення.
21. При виявленні підстав для захисту прав громадянина або
інтересів держави в суді матеріали перевірок своєчасно передавати
відповідним підрозділам представництва для підготовки та
пред'явлення позову, застосування інших заходів представницького
реагування.
22. Наглядову діяльність підпорядкованих прокуратур щодо
захисту прав і свобод громадян та інтересів держави оцінювати,
виходячи із своєчасності та повноти реагування на порушення
закону, фактичного поновлення прав і свобод громадян та інтересів
держави, реального відшкодування збитків та притягнення винних
осіб до відповідальності, передусім посадових осіб органів
державного контролю.
23. Систематично інформувати громадськість та органи влади
через засоби масової інформації, офіційні Інтернет-сайти
прокуратур про вжиті заходи прокурорського реагування за фактами
порушень прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави. Контроль за виконанням наказу, покласти на заступників
Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
і Севастополя, військових прокурорів регіонів та
Військово-Морських Сил України. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним та
прирівняним до них прокурорам, довести його до відома всіх
прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року
N 3гн ( v0003900-05 ) "Про організацію прокурорського нагляду за
додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод
громадян, державних та публічних інтересів" із змінами, внесеними
наказами Генерального прокурора України від 28 грудня 2005 року
N 7гн-1 ( v07-4900-05 ), від 22 листопада 2007 року N 3гн-1
( v0003900-07 ) та від 11 грудня 2009 року N 10гн-1
( v10_1900-09 ), вважати таким, що втратив чинність.
Генеральний прокурор України О.Медведько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: