open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
16.02.2004 N 30
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

N 573 ( v0573738-10 ) від 31.12.2010 }
Про затвердження нової редакції

Методичних рекомендацій з формування собівартості

будівельно-монтажних робіт

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), з метою урахування змін
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших
нормативно-правових актів та встановлення єдиних методичних засад
формування собівартості будівельно-монтажних робіт Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію Методичних рекомендацій з
формування собівартості будівельно-монтажних робіт, розроблену
Українським науково-дослідним центром економіки будівництва
"Екобуд" і схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду
України від 16.01.04 N 5 ( va005509-04 ).
2. Вважати такими, що втратили чинність, Методичні
рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт,
затверджені наказом N 81 ( va081509-02 ) від 07.05.02 р.
3. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова): - надавати роз'яснення щодо застосування цих Методичних
рекомендацій; - разом з Українським науково-дослідним центром економіки
будівництва "Екобуд" організувати видання та доведення інформації
про затвердження Методичних рекомендацій до заінтересованих
організацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
Голова Комітету В.Череп

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з будівництва

та архітектури

16.02.2004 N 30

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з формування собівартості

будівельно-монтажних робіт

(нова редакція)

Методичні рекомендації з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт (далі - Методичні рекомендації)
розроблені відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та на основі
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі -
ПБО), затверджених наказами Міністерства фінансів України (із
змінами). Методичні рекомендації враховують положення
Господарського кодексу України ( 436-15 ), який набрав чинності з
1 січня 2004 року.
I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації встановлюють основні методичні
засади формування собівартості будівельних, монтажних,
пусконалагоджувальних та ремонтно-будівельних робіт (далі -
будівельно-монтажні роботи) під час спорудження нових об'єктів,
розширення, добудови, реконструкції та технічного переоснащення
підприємств, ремонту будівель і споруд, реставрації пам'яток
архітектури (далі - будівництво) як підрядним, так і господарським
способом. Методичні рекомендації поширюються на всі будівельні
організації незалежно від форм власності і підпорядкування та їх
відокремлені виробничі підрозділи (структурні одиниці), що
виконують будівельно-монтажні роботи. Формування собівартості робіт (продукції, послуг)
відокремлених виробничих підрозділів будівельної організації
(структурних одиниць), діяльність яких належить до інших галузей
або видів економічної діяльності (проектно-вишукувальна,
науково-дослідна діяльність, виробництво будь-яких видів
промислової або іншої продукції, транспортні перевезення тощо),
здійснюється на засадах, визначених відповідними галузевими
методичними рекомендаціями.
2. Собівартість будівельно-монтажних робіт - це виробничі
витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням
будівельно-монтажних робіт. Собівартість будівельно-монтажних робіт підрядної будівельної
організації, яка на умовах договорів субпідряду залучає
субпідрядників до виконання будівельно-монтажних робіт,
передбачених договором підряду, та відповідає перед замовником за
результати їх роботи, складається з виробничих витрат
відокремлених виробничих підрозділів (структурних одиниць), які
здійснюють будівельно-монтажні роботи, та вартості робіт,
виконаних за договорами субпідряду. Собівартість будівельно-монтажних робіт відокремленого
виробничого підрозділу (структурної одиниці) будівельної
організації складається з виробничих витрат цього підрозділу,
пов'язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт, а також з
витрат на утримання апарату управління виробництвом цього
підрозділу.
3. Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути: плановою, що включає витрати на виконання
будівельно-монтажних робіт і визначається на підставі
техніко-економічних розрахунків з використанням економічно
обґрунтованих норм і нормативів затрат на здійснення
будівельно-монтажних робіт (за умови нормальної потужності
будівельної організації та дотримання планових термінів
будівництва, раціонального та ефективного використання виробничих
ресурсів та додержання вимог до якості будівництва), а також
інженерних розрахунків щодо підвищення організаційно-технічного
рівня будівельного виробництва внаслідок здійснення заходів щодо
впровадження нової техніки та технологій, удосконалення його
організації та управління, інших техніко-економічних чинників; фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної
організації, понесені під час виконання будівельно-монтажних
робіт.
4. Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються
до собівартості будівельно-монтажних робіт, здійснюються за
об'єктами витрат. Об'єктом витрат можуть бути: окремі види будівельно-монтажних робіт; об'єкт будівництва. Відповідно до об'єктів витрат розрізняють: собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт - це
виробничі витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням
окремих видів будівельно-монтажних робіт на одному або декількох
об'єктах будівництва, за одним або декількома договорами підряду
на їх спорудження; собівартість об'єкта будівництва - це виробничі витрати
будівельної організації, пов'язані з виконанням
будівельно-монтажних робіт на конкретному об'єкті будівництва за
весь період його будівництва.
II. Класифікація витрат будівельної організації
1. Класифікація витрат будівельної організації здійснюється з
метою раціональної організації планування, бухгалтерського обліку,
калькулювання та аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт. Витрати можуть класифікуватися за такими ознаками: види діяльності будівельної організації; місце виникнення витрат; види витрат; способи включення витрат до собівартості будівельно-монтажних
робіт; результативність витрачання; календарні періоди; відносно договору підряду на виконання робіт з будівництва; наявність надзвичайних подій.
1.1. Класифікація витрат за видами діяльності будівельної
організації: витрати звичайної діяльності; витрати операційної діяльності; витрати основної діяльності. Витрати звичайної діяльності включають витрати операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності. Витрати операційної діяльності включають витрати основної
діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які
не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Витрати основної діяльності - це витрати будівельної
організації, пов'язані з виконанням або реалізацією
будівельно-монтажних робіт.
1.2. Класифікація витрат за місцем їх виникнення: витрати основного виробництва; витрати допоміжного виробництва; витрати другорядного виробництва. Витрати основного виробництва - це витрати виробничих
структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо
беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи
витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням
будівельного виробництва. Витрати допоміжного виробництва - це витрати виробничих
структурних підрозділів будівельної організації, які зайняті
забезпеченням процесу основного виробництва, включаючи витрати,
пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням
виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування та ремонт
власних і орендованих будівельних машин, механізмів та
устаткування; забезпечення інструментом, запасними частинами,
транспортними послугами тощо. Витрати другорядного виробництва - це витрати виробничих
структурних підрозділів будівельної організації, які не беруть
безпосередньої участі у виконанні будівельно-монтажних робіт, але
їх продукція у подальшому використовується під час виконання цих
робіт: виробництво бетонів та будівельних розчинів, залізобетонних
і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій,
блоків та будівельного каміння, цегли, інших виробів,
напівфабрикатів тощо. Витрати основного виробництва та допоміжних і другорядних
виробництв, продукція яких у подальшому використовується на
будівельно-монтажних роботах, є виробничими витратами основної
діяльності будівельної організації, які включаються у собівартість
будівельно-монтажних робіт цієї організації.
1.3. Класифікація за видами витрат: елементи витрат; статті витрат. Елемент витрат - це сукупність однорідних за своїм
економічним змістом витрат. До статті витрат можуть включатися складові будь-якого
елемента витрат або декількох елементів. Витрати операційної діяльності будівельної організації
групуються за елементами витрат, а витрати основної діяльності -
як за елементами, так і за статтями калькулювання. Групування витрат за елементами витрат наведено у додатку 1,
а за статтями - у пунктах 2 - 8 розділу III Методичних
рекомендацій.
1.4. Класифікація витрат за способами включення витрат до
собівартості будівельно-монтажних робіт: прямі витрати; загальновиробничі (непрямі) витрати. Прямі - це витрати, які пов'язані з виконанням
будівельно-монтажних робіт і можуть бути безпосередньо віднесені
до конкретного об'єкта витрат. Загальновиробничі витрати - це витрати, що пов'язані з
управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного
виробництва, але не можуть бути віднесені до конкретного об'єкта
витрат. Такі витрати розподіляються між об'єктами витрат з
використанням бази розподілу, обраної будівельною організацією
самостійно.
1.5. Класифікація витрат за результативністю витрачання: продуктивні витрати; непродуктивні витрати. Продуктивні витрати - це витрати, що передбачені раціональною
організацією та технологією виробництва. Непродуктивні витрати - це витрати, що виникають через
недосконалість організації виробництва, порушення технології тощо.
1.6. Класифікація витрат за календарними періодами: Поточні витрати - це витрати, які зазнає будівельна
організація щомісяця. Одноразові витрати - це витрати, які будівельна організація
зазнає у період, більший за місяць, та які спрямовуються на
забезпечення будівельного виробництва протягом тривалого часу.
1.7. Класифікація витрат відносно договору підряду на
виконання робіт з будівництва: витрати за договором підряду; витрати періоду. Витрати за договором підряду - це витрати на виконання
будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов'язані з
конкретним договором підряду (прямі витрати), а також витрати
будівельної організації щодо управління, організації та
обслуговування будівельного виробництва (загальновиробничі
витрати). Витрати періоду - це витрати операційної діяльності
будівельної організації, які неможливо прямо пов'язати з
виконанням конкретного договору підряду і, відповідно, з доходом
за цим договором підряду, для отримання якого вони були здійснені.
Такі витрати (адміністративні витрати; витрати на збут; інші
операційні витрати) не належать до витрат за договором підряду, за
винятком випадків, передбачених пунктом 6 розділу IV Методичних
рекомендацій, і не включаються до собівартості
будівельно-монтажних робіт, а відображаються у складі витрат
будівельної організації у тому звітному періоді, в якому були
здійснені.
1.8. Класифікація витрат за наявності надзвичайних подій: Надзвичайні витрати - це втрати, що виникли внаслідок
стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, інших надзвичайних
подій, а також затрати на здійснення заходів, пов'язаних із
запобіганням та ліквідацією наслідків таких подій.
III. Групування витрат будівельної організації за елементами

та статтями
1. Групування витрат за елементами здійснюється з метою
визначення загальних обсягів матеріальних, трудових та інших
ресурсів, що використовуються будівельною організацією в
операційній діяльності. Групування та облік операційних витрат за
елементами застосовується будівельною організацією під час
складання фінансової звітності "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ) (форма N 2). Витрати операційної діяльності будівельної організації
групуються за такими економічними елементами: матеріальні затрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати. Склад витрат операційної діяльності будівельної організації,
які належать до зазначених вище елементів, наведено в додатку 1 до
Методичних рекомендацій.
2. Групування витрат за статтями здійснюється з метою
визначення обсягів матеріальних, трудових та інших ресурсів, що
використовуються в основній діяльності будівельної організації.
Групування та облік витрат за статтями використовується
будівельною організацією під час формування собівартості
будівельно-монтажних робіт та визначення кошторисної вартості
будівництва об'єкта. Склад статей калькулювання визначається
будівельною організацією самостійно, виходячи зі специфіки
виконуваних робіт. Під час формування собівартості будівельно-монтажних робіт
витрати основної діяльності будівельної організації можуть
групуватись за такими статтями калькулювання: а) прямі статті калькулювання витрат: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; експлуатація будівельних машин та механізмів; відрахування на соціальні заходи; інші прямі витрати; б) непряма стаття калькулювання витрат: загальновиробничі витрати. Перелік витрат основної діяльності будівельної організації,
який рекомендується відносити до складу прямих статей
калькулювання, наведено в пунктах 3 - 7 цього розділу. Перелік витрат, що формують статтю калькулювання
"Загальновиробничі витрати", наведено в додатку 2 до Методичних
рекомендацій, а структуру цієї статті - у пункті 8 цього розділу. Зазначений перелік статей калькулювання, як і їх склад,
можуть уточнюватися будівельною організацією самостійно.
3. До статті "Прямі матеріальні витрати" включаються: витрати на сировину, основні будівельні матеріали та
конструкції, комплектуючі вироби та напівфабрикати, тару та тарні
матеріали, паливні та інші матеріали; вартість пари, води, енергії
всіх видів, запасних частин, придбаних у сторонніх організацій і
використаних у процесі будівельного виробництва; вартість будівельних матеріалів та конструкцій, комплектуючих
і напівфабрикатів, виготовлених у допоміжних та другорядних
виробництвах будівельної організації, які використовуються під час
виконання будівельно-монтажних робіт. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних
відходів, отриманих у процесі виробництва. Вартість матеріальних ресурсів включається до собівартості
будівельно-монтажних робіт за їх первісною вартістю, яка
формується відповідно до ПБО 9 ( z0751-99 ) "Запаси". Вартість
продукції, виготовленої у допоміжних і другорядних виробництвах
будівельної організації, включається до собівартості
будівельно-монтажних робіт за собівартістю їх виготовлення, яка
формується відповідно до ПБО 16 ( z0027-00 ) "Витрати".
4. До статті "Прямі витрати на оплату праці" включаються
витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні,
компенсаційні та інші грошові виплати робітникам (включаючи
нештатних) та лінійному персоналу (начальникам дільниць,
виконавцям робіт, майстрам, механікам дільниць тощо), у разі
включення їх до складу бригад, зайнятих на будівельно-монтажних
роботах (включаючи розвантаження на приоб'єктному складі
будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання й
переміщення їх вручну від приоб'єктного складу до робочої зони),
нараховані згідно з формами і системами оплати праці, що
застосовуються у будівельній організації. Перелік витрат на оплату праці, що включаються до цієї
статті, наведено в пунктах 2.1 - 2.3 додатка 1 до Методичних
рекомендацій.
5. До статті "Експлуатація будівельних машин та механізмів"
включаються витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до
конкретного об'єкта витрат за прямою ознакою:
5.1. Основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні,
компенсаційні та інші грошові виплати робітникам (включаючи
нештатних), які зайняті керуванням, обслуговуванням, проведенням
ремонту, технічних оглядів і технічного обслуговування власних і
орендованих будівельних машин і механізмів, нараховані згідно з
формами і системами оплати праці, що застосовуються в будівельній
організації. Перелік витрат на оплату праці, що належать до цієї
статті, наведено в пунктах 2.1 - 2.3 додатка 1 до Методичних
рекомендацій.
5.2. Вартість паливних і мастильних матеріалів,
електроенергії та інших матеріалів і запасних частин, що
використовуються під час експлуатації, ремонту (всіх видів),
технічного огляду та технічного обслуговування власної та
орендованої будівельної техніки (включаючи витрати на їх доставку
до приоб'єктного складу та заготівельно-складські витрати).
5.3. Витрати на перебазування будівельною організацією
будівельних машин і механізмів з об'єкта на об'єкт, а також на
утримання й ремонт рейкової та безрейкової колії.
5.4. Сума орендної плати (лізингового платежу) у разі
оперативної оренди (оперативного лізингу) будівельних машин і
механізмів та сума винагороди орендодавцю (лізингодавцю) за
користування будівельними машинами та механізмами.
5.5. Вартість послуг, наданих управліннями механізації або
іншими спеціалізованими організаціями під час виконання
будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування будівельних
машин з об'єкта на об'єкт.
5.6. Витрати на переміщення за допомогою будівельних машин
матеріалів і будівельних конструкцій у межах будівельного
майданчика.
5.7. Інші витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням
будівельної техніки (крім витрат на експлуатацію машин і
механізмів, які використовуються на роботах, що не належать до
будівельно-монтажних, а також витрат на експлуатацію машин,
переданих в оренду стороннім організаціям).
5.8. Сума амортизаційних відрахувань (лізинговий платіж),
нарахована відповідно до порядку та умов, установлених ПБО 7
( z0288-00 ) "Основні засоби" та ПБО 8 ( z0750-99 ) "Нематеріальні
активи", від вартості будівельних машин та механізмів,
устаткування виробничих підрозділів, ремонтних майстерень, гаражів
тощо, які обслуговують будівельну техніку.
5.9. Витрати на службові відрядження працівників, зазначених
у пункті 5.1 цього розділу.
5.10. Податки, збори та інші передбачені законодавством
відрахування, пов'язані з експлуатацією будівельних машин і
механізмів (податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин; податок на землю, яку використовує дільниця
механізації; збір за забруднення навколишнього природного
середовища; комунальний податок; плата за проведення періодичних
оглядів вантажопідйомних механізмів в органах
Держнаглядохоронпраці; плата за технічний огляд транспортних
засобів у Державтоінспекції тощо).
6. До статті "Відрахування на соціальні заходи" включаються
відрахування та страхові внески, передбачені пунктом 3.1 додатка 1
до Методичних рекомендацій, від заробітної плати персоналу,
зазначеного у прямих статтях калькулювання, за встановленими
законодавством нормами.
7. До статті "Інші прямі витрати" включаються усі інші
виробничі витрати, які не увійшли до попередніх статей і можуть
бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат за
прямою ознакою, зокрема: вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями; плата за оренду земельних і майнових паїв; витрати від браку, які становлять вартість остаточно
забракованих виробів, напівфабрикатів, та витрати на виправлення
браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за
справедливою вартістю; суми, що відшкодовуються працівниками, які
допустили брак; сум, одержаних від постачальників за неякісні
матеріали та комплектуючі вироби; витрати на виконання виправлень і гарантійних робіт, у тому
числі витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику об'єктів,
протягом гарантійного строку, встановленого договором підряду,
щодо виконання ремонту з дати підписання акта про прийняття
об'єкта в експлуатацію; витрати, пов'язані зі спорудженням, ремонтом, розбиранням
тимчасових нетитульних споруд, призначених для конкретного об'єкта
будівництва (приоб'єктні контори та комори виконробів і майстрів;
санітарно-побутові приміщення; складські приміщення, навіси тощо); тимчасові розведення від магістральної та розвідної мережі
електроенергії, води, пари, газу та повітря в межах робочої зони
конкретного об'єкта будівництва; витрати, пов'язані із пристосуванням будівель, що
споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість
будівництва нетитульних тимчасових будівель і споруд на
конкретному об'єкті будівництва; інші витрати.
8. До статті "Загальновиробничі витрати" включаються: витрати на управління та обслуговування будівельного
виробництва; витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і
вдосконалення технології; витрати на здійснення заходів з охорони праці на будівельних
майданчиках; інші загальновиробничі витрати. Перелік загальновиробничих витрат наведено в додатку 2 до
Методичних рекомендацій.
IV. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних
робіт за договором підряду на виконання робіт з будівництва

об'єкта
1. Собівартість будівельно-монтажних робіт за договором
підряду складається з прямих витрат на виконання
будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов'язані з
виконанням даного договору підряду, та загальновиробничих витрат. Під час формування собівартості робіт за договором підряду до
складу витрат, безпосередньо пов'язаних з його виконанням,
включається також вартість робіт, виконаних субпідрядними
організаціями.
2. До складу прямих витрат, що включаються до собівартості
будівельно-монтажних робіт за договором підряду, належать: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які
можна віднести до конкретного об'єкта витрат за прямою ознакою; інші прямі витрати (включаючи вартість робіт, виконаних
субпідрядними організаціями).
3. Загальновиробничі витрати складаються з: постійних загальновиробничих витрат (розподілені та
нерозподілені); змінних загальновиробничих витрат. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати, які
залишаються незмінними в разі зміни обсягу виконаних
будівельно-монтажних робіт. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються між
об'єктами витрат з використанням бази розподілу, обраної
будівельною організацією самостійно, виходячи з нормальної
потужності цієї організації. Нормальна потужність будівельної організації визначається як
очікуваний середній обсяг виконуваних робіт, що може бути
досягнутий за умови звичайної діяльності будівельної організації
протягом кількох років, з урахуванням запланованого обслуговування
виробництва. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати визначаються
як різниця між загальною сумою постійних загальновиробничих витрат
за нормальною потужністю будівельної організації та сумою
розподілених постійних загальновиробничих витрат за фактичною
потужністю будівельної організації. Загальна сума постійних загальновиробничих витрат
(розподілених і нерозподілених), що включається до собівартості
будівельно-монтажних робіт за договором підряду, не може
перевищувати фактичну величину цих витрат. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, що
змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виконаних
будівельно-монтажних робіт і розподіляються між об'єктами витрат з
використанням бази розподілу, обраної будівельною організацією
самостійно, виходячи з фактичної потужності будівельної
організації за звітній період. Конкретний перелік і склад постійних та змінних
загальновиробничих витрат установлюється будівельною організацією
самостійно.
4. Базою розподілу загальновиробничих витрат (постійних та
змінних) можуть бути: сума усіх прямих витрат на виконання будівельно-монтажних
робіт; сума прямих витрат на оплату праці на виконання
будівельно-монтажних робіт; трудозатрати на виконання будівельно-монтажних робіт
(нормативні або фактичні); відпрацьований на будівництві об'єкта будівельними машинами і
механізмами час; тощо.
5. До витрат за договором підряду включаються витрати за
період від дати укладення договору підряду до дати завершення
цього договору. Не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт за
договором підряду витрати, пов'язані з операційною діяльністю
будівельної організації (витрати періоду): адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати; витрати на утримання не задіяних для виконання договору
підряду будівельних машин, механізмів та інших необоротних
активів. Зазначені витрати відображуються у складі витрат того
звітного періоду, в якому були здійснені.
6. Адміністративні витрати (витрати, спрямовані на
обслуговування та управління будівельною організацією) можуть бути
визнані витратами за договором підряду, якщо: а) ці витрати безпосередньо пов'язані з виконанням цього
договору підряду; б) окреме відшкодування цих витрат за умовами цього договору
підряду покладено на замовника. У таких випадках зазначені витрати включаються до вартості
будівельно-монтажних робіт за договором підряду з використанням
бази розподілу витрат, обраної будівельною організацією. Витрати операційної діяльності будівельної організації,
пов'язані з утриманням незадіяних для виконання договору підряду
машин, механізмів та інших необоротних активів, відносяться на
зменшення фінансових результатів від операційної діяльності
будівельної організації. Перелік операційних витрат, що не включаються до собівартості
будівельно-монтажних робіт, наведено в додатку 3 до Методичних
рекомендацій.
V. Визнання витрат і доходів за договором підряду на виконання

робіт з будівництва об'єкта
1. До витрат за договором підряду включаються витрати за
період від дати укладення договору підряду до дати його
завершення. До витрат за договором підряду також включаються
витрати, яких зазнав підрядник при укладенні договору підряду,
якщо існує імовірність його підписання і достовірної оцінки цих
витрат. Витрати, понесені при укладенні договору підряду, які були
визнані витратами звітного періоду, не включаються у подальшому до
витрат за договором підряду, який підписано у наступних звітних
періодах.
2. Доходи і витрати, одержані та здійснені протягом періоду
виконання договору підряду, визнаються на дату складання балансу
(на останнє число місяця) за ступенем завершеності
будівельно-монтажних робіт, якщо кінцевий фінансовий результат
цього договору підряду може бути достовірно оцінений.
3. Ступінь завершеності робіт за договором підряду може
визначатися за одним з наведених методів: вимірювання та оцінка виконаної роботи; співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх
загального обсягу за договором підряду в натуральному вимірюванні
(м.кв., м.куб., т тощо); співвідношення фактичних витрат від початку виконання
договору підряду до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми
загальних витрат за договором.
4. Договори підряду залежно від способу визначення ціни
поділяються на договори з фіксованою ціною та договори за ціною
"витрати плюс". Договір з фіксованою ціною передбачає фіксовану тверду
договірну ціну всього обсягу робіт за договором підряду або
фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва (м.кв.,
кількість місць тощо). Договір за ціною "витрати плюс" передбачає договірну ціну як
суму фактичних витрат підрядника на виконання договору підряду та
погодженого у договорі прибутку (у вигляді процента від витрат або
фіксованої величини).
5. Кінцевий фінансовий результат за договором підряду з
фіксованою ціною може бути достовірно оцінений за наявності
одночасно таких умов: можливості достовірного визначення суми загального доходу від
виконання договору підряду; імовірного отримання підрядником економічних вигод від
виконання договору підряду; можливості достовірного визначення суми витрат, необхідних
для завершення договору підряду, і ступеня завершеності робіт за
договором підряду на дату балансу; можливості достовірного визначення та оцінки витрат,
пов'язаних з виконанням договору підряду, для порівняння фактичних
витрат за цим договором підряду з попередньою оцінкою таких
витрат.
6. Кінцевий фінансовий результат за договором підряду за
ціною "витрати плюс" може бути достовірно оцінений за наявності
одночасно таких умов: імовірного отримання підрядником економічних вигод від
виконання договору підряду; можливості достовірного визначення витрат, пов'язаних з
виконанням договору підряду, незалежно від імовірності їх
відшкодування замовником.
7. Якщо кінцевий фінансовий результат за договором підряду не
може бути оцінений достовірно, то: дохід визнається як сума фактичних витрат від початку
виконання договору підряду, щодо яких існує імовірність їх
відшкодування; витрати за договором підряду визнаються витратами того
періоду, протягом якого вони були зазнані. У разі відсутності імовірності відшкодування витрат дохід не
визнається.
8. Якщо в наступних звітних періодах не існує невизначеності,
яка перешкоджала у попередніх періодах отриманню достовірної
оцінки кінцевого фінансового результату за договором підряду, то
дохід і витрати, пов'язані з виконанням цього договору, визнаються
згідно з пунктом 3 ПБО 18 ( z0433-01 ) "Будівельні контракти". Якщо на дату балансу існує імовірність того, що загальні
витрати на виконання договору підряду перевищуватимуть загальний
дохід за цим договором підряду, то очікувані збитки визнаються
витратами звітного періоду з включенням фактичних витрат на
виконання цього договору підряду до собівартості реалізації.
9. До доходу від виконання договору підряду генпідрядник
включає всю вартість робіт, виконаних за договором підряду.
Вартість робіт, виконаних субпідрядниками, генпідрядники визнають
як інші прямі витрати, пов'язані з виконанням договору підряду.
Субпідрядники до доходу включають вартість будівельно-монтажних
робіт, виконаних власними силами.
10. До доходу від виконання договору підряду підрядники
включають також суму відхилень, претензій та заохочувальних
виплат. Кошти, одержані в результаті застосування майнової
відповідальності за порушення замовниками умов договору підряду,
відображаються підрядником у складі доходу від виконання договору
підряду. Сума сплаченої неустойки (пені) та відшкодування збитків,
завданих невиконанням або неналежним виконанням підрядником умов
договору підряду, відносяться на зменшення доходу від договору.
11. Доходи і витрати за кожним договором підряду
відображаються в бухгалтерському обліку окремо. Не визнаються доходами аванси, одержані від замовників для
фінансового забезпечення виконання договору підряду. Ці суми
відображаються підрядником у складі його зобов'язань, які
зменшуються після завершення виконання робіт, визнання доходу та
заліку заборгованості.
VI. Планування собівартості будівельно-монтажних робіт
1. Метою планування собівартості будівельно-монтажних робіт
є: визначення витрат, необхідних для виконання
будівельно-монтажних робіт у встановлені терміни за умови
раціонального використання матеріалів, робочої сили, будівельних
та інших виробничих ресурсів, дотримання правил технічної
експлуатації будівельних машин і механізмів, а також дотримання
безпечних умов праці; організація внутрішньогосподарського розрахунку та
управлінського обліку у відокремлених виробничих підрозділах
(структурних одиницях) будівельної організації; визначення ціни тендерної пропозиції, за якою будівельна
організація спроможна збудувати об'єкт (виконати роботи), щодо
якого провадяться торги (тендери).
2. Порядок і методи планування собівартості
будівельно-монтажних робіт будівельні організації встановлюють
самостійно, виходячи з умов та особливостей їх виробничої
діяльності та з урахуванням Методичних рекомендацій.
3. Планування собівартості будівельно-монтажних робіт може
здійснюватись за об'єктами витрат, що наведені в пункті 4 розділу
I Методичних рекомендацій. Планова собівартість окремих об'єктів
будівництва та видів будівельно-монтажних робіт може
розраховуватись на основі техніко-економічних обґрунтувань і
визначатися за статтями витрат або за елементами витрат. Вихідними
даними для таких розрахунків є: програма робіт будівельної
організації; проектно-кошторисна документація на об'єкти, що
споруджуються; фізичні обсяги видів робіт; виробничі норми витрат
на одиницю виміру відповідних видів робіт (конструктивних
елементів). Під час здійснення розрахунків ураховуються:
технологічні та організаційні умови роботи будівельної
організації, передбачені проектами організації будівництва і
проектами виконання робіт; результати аналізу рівня витрат у
минулих облікових періодах; можливості інтенсифікації та
підвищення ефективності будівельного виробництва. Собівартість будівельно-монтажних робіт підлягає уточненню у
разі зміни протягом року проектних рішень, що викликає зміну
фізичних обсягів цих робіт, їх вартісних показників, цін на
матеріальні ресурси тощо, або проведення відповідно до
законодавства індексації заробітної плати.
3.1. Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт за
статтею "Прямі матеріальні витрати" визначаються, виходячи з
фізичних обсягів робіт, передбачених у проектно-кошторисній
документації, виробничих норм витрачання матеріальних ресурсів та
цін постачальників на матеріальні ресурси. Вартість будівельних
матеріалів визначається відповідно до пункту 3 розділу III
Методичних рекомендацій.
3.2. Витрати за статтею калькулювання "Прямі витрати на
оплату праці" визначаються, виходячи з фізичних обсягів робіт,
передбачених у проектно-кошторисній документації, та норм затрат
праці, що діють в організації. Основна, додаткова заробітна плата
та інші грошові виплати робітникам і лінійному персоналу
(начальникам дільниць, виконавцям робіт, майстрам, механікам
дільниць), що входить до складу виробничих бригад, визначається
відповідно до системи оплати праці, що застосовується у даній
будівельній організації.
3.3. Витрати за статтею "Експлуатація будівельних машин та
механізмів" визначаються, виходячи з потреби у роботі будівельних
машин і механізмів у машино-змінах (машино-годинах), передбаченої
у проектах організації будівництва та проектах виконання робіт для
окремих об'єктів, і планової калькуляції вартості машино-змін
(машино-годин).
3.4. Витрати за статтею "Відрахування на соціальні заходи"
визначаються відповідно до встановлених законодавством норм за
кожним видом страхових внесків і відрахувань, передбачених пунктом
3.1 додатка 1 до Методичних рекомендацій.
3.5. Загальновиробничі витрати, перелік яких наведено у
додатку 2 до Методичних рекомендацій, визначаються на плановий
період у цілому для будівельної організації на підставі кошторисів
цих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат між об'єктами
витрат здійснюється з використанням бази розподілу, наведеної у
пункті 4 розділу IV Методичних рекомендацій. Витрати на оплату
праці лінійного персоналу та робітників, які зайняті на роботах,
що виконуються за рахунок загальновиробничих витрат, визначаються,
виходячи з посадових окладів, тарифних ставок та систем оплати
праці, установлених у даній будівельній організації.
3.6. Для визначення планової собівартості окремих об'єктів
будівництва (видів будівельно-монтажних робіт) складають планові
калькуляції. Витрати в калькуляціях розраховуються на обсяг робіт,
передбачений планом (програмою робіт), за окремими статтями.
Враховується також зниження витрат, яке передбачено заходами щодо
підвищення технічного та організаційного рівня будівельного
виробництва. Планова собівартість не може перевищувати суму прямих
і загальновиробничих витрат, передбачених кошторисом на
будівництво цього об'єкта.
4. Планова собівартість будівельно-монтажних робіт
відокремленого виробничого підрозділу може визначатися як підсумок
планових витрат окремих об'єктів будівництва (видів
будівельно-монтажних робіт), включених до плану (програми робіт
підрозділу), або розраховуватися укрупнено
аналітично-розрахунковим методом у цілому за окремими елементами
витрат.
4.1. Планові витрати за елементом "Матеріальні затрати"
можуть обчислюватися одним з наведених способів: за планово-розрахунковими нормативами матеріальних витрат на
1 млн. грн. вартості будівельно-монтажних робіт. Такі нормативи
розраховуються на підставі аналізу фактичних витрат за минулі
періоди, з використанням даних бухгалтерського обліку та індексів
інфляції за відповідні періоди; за фізичними обсягами укрупнених видів будівельно-монтажних
робіт на об'єктах будівництва, включених до плану,
планово-розрахунковими нормативами матеріальних ресурсів на
відповідні види робіт та їх вартості за цінами постачальників, що
визначаються відповідно до пункту 3 розділу III Методичних
рекомендацій.
4.2. Планові витрати за елементом "Витрати на оплату праці"
можуть обчислюватися за планово-розрахунковими нормативами витрат
на оплату праці робітників і лінійного персоналу (начальників
дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць), що
входить до складу виробничих бригад, та апарату управління
відокремленого виробничого підрозділу, на 1 млн. грн. вартості
будівельно-монтажних робіт. Такі нормативи розраховуються на
підставі аналізу фактичних витрат за минулі періоди, з
використанням даних бухгалтерського обліку та індексів інфляції за
відповідні періоди.
4.3. Планові витрати за елементом "Відрахування на соціальні
заходи" обчислюються відповідно до встановлених законодавством
норм за кожним видом страхових внесків і відрахувань, передбачених
пунктом 3.1 додатка 1 до Методичних рекомендацій.
4.4. Планові витрати за елементом "Амортизація" обчислюються
згідно з порядком, нормами та умовами, встановленими ПБО 7
( z0288-00 ) "Основні засоби" та ПБО 8 ( z0750-99 ) "Нематеріальні
активи", виходячи із середньомісячної вартості як власних, так і
орендованих основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів та нематеріальних активів, на які нараховується
амортизація, та середньої норми амортизаційних відрахувань. Середня норма амортизаційних відрахувань визначається,
виходячи з переліку основних засобів, нематеріальних активів та
інших необоротних матеріальних активів, що передбачається задіяти
у плановому періоді, на які нараховується амортизація, а також
норм, затверджених за окремими групами основних засобів.
4.5. Планові витрати за елементом "Інші операційні витрати"
обчислюються із застосуванням планово-розрахункових нормативів,
які розраховуються у відсотках до суми витрат за елементами, що
зазначені в пунктах 4.1 - 4.4 цього розділу. Такі нормативи
розраховуються на підставі аналізу фактичних витрат за минулий
період з використанням даних бухгалтерського обліку.
VII. Бухгалтерський облік витрат у будівельній організації
1. Бухгалтерський облік витрат будівельної організації
здійснюється з метою забезпечення формування повної, правдивої та
неупередженої інформації щодо відображення фактичних витрат,
понесених під час виконання будівельно-монтажних робіт, а також
вироблення продукції допоміжними та другорядними виробництвами
будівельної організації, обчислення фактичної собівартості як для
окремих об'єктів обліку витрат, так і витрат будівельної
організації в цілому, а також для здійснення контролю за
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Дані бухгалтерського обліку використовуються для оцінки
фінансового стану будівельної організації, ефективності
організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток та
вдосконалення будівельного виробництва, планово-економічних і
аналітичних розрахунків, управлінського обліку та
внутрішньогосподарського розрахунку в будівельній організації.
2. Організація бухгалтерського обліку витрат передбачає: застосування єдиного підходу до відображення у
бухгалтерському обліку господарських операцій на підставі правил
ведення документообігу, затверджених керівництвом будівельної
організації з урахуванням особливостей її діяльності; застосування типових форм первинних облікових документів,
системи рахунків, регістрів аналітичного обліку та способів
реєстрації й узагальнення наявної інформації та оброблення
облікової інформації на паперових або машинних носіях; розроблення облікової номенклатури об'єктів калькулювання.
3. Об'єктом бухгалтерського обліку витрат можуть бути окремі
види будівельно-монтажних робіт, окрема будівля і споруда,
декілька будівель і споруд, договір підряду в цілому,
відокремлений виробничий підрозділ, будівельна організація в
цілому. Бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-монтажних
робіт в залежності від видів об'єктів обліку може бути
організовано за замовленнями або за методом накопичення витрат за
певний період часу із застосуванням елементів нормативного методу
обліку та контролю за економним і раціональним використанням
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Основним методом обліку витрат на виконання
будівельно-монтажних робіт є облік за замовленнями відповідно до
договорів підряду. Облік витрат за замовленнями ведеться
наростаючим підсумком до закінчення виконання договору.
4. Регістром обліку виконаних будівельно-монтажних робіт у
натуральній та у вартісній формі N КБ-6 є журнал обліку виконаних
робіт (далі - журнал обліку). Дані журналу обліку є підставою для
складання первинних облікових документів у будівництві (форма
N КБ-2в ( v0237202-02 ) "Акт приймання виконаних підрядних
робіт" та форма N КБ-3 ( v0237202-02 ) "Довідка про вартість
виконаних робіт та витрати"), які використовуються для розрахунків
із замовником за виконані підрядні роботи та складання звітності у
будівництві.
5. Відображення в бухгалтерському обліку суми визнаних доходу
і витрат за договором підряду або витрат на будівельно-монтажні
роботи здійснюється відповідно до Інструкції про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30
листопада 1999 року N 291 ( z0893-99 ) і зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.
Одночасно визнаний дохід за договором підряду без суми непрямих
податків відображається за дебетом субрахунку 238 "Завершені етапи
по незакінчених будівельних контрактах" і кредитом субрахунку 239
"Проміжні рахунки" рахунку 23 "Виробництво". Після завершення
договору підряду сальдо на зазначених субрахунках списується
зворотною кореспонденцією субрахунків. Якщо сума проміжного рахунку за звітний період перевищує суму
визнаного в цьому періоді доходу за договором підряду без суми
непрямих податків, то різниця відображається за дебетом рахунку 36
"Розрахунки з покупцями та замовниками" і кредитом субрахунку 239
"Проміжні рахунки", в іншому разі зазначений запис виконується
способом сторно.
6. Бухгалтерський облік витрат на виконання
будівельно-монтажних робіт ведеться на субрахунку 231 "Основне
виробництво" рахунку 23 "Виробництво" безпосередньо в журналі
обліку витрат або машинограмах, які його замінюють, де об'єднано
аналітичний і синтетичний облік витрат, а також відображається
вартість робіт, виконаних власними силами будівельної організації,
та вартість робіт, прийнятих від субпідрядних організацій. На
субрахунку 231 "Основне виробництво" у зазначеному журналі витрати
групуються відповідно до визначених об'єктів калькулювання. Вартість реалізованих будівельно-монтажних робіт, виконаних
власними силами, списується в кінці місяця записом - дебет
субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" і кредит
субрахунку 231 "Основне виробництво". Вартість робіт, прийнятих
від субпідрядних організацій без суми податку на додану вартість,
відображається записом - дебет субрахунку 231 "Основне
виробництво" і кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками". Витрати відокремлених допоміжних та другорядних виробництв
обліковуються на окремих аналітичних субрахунках "Допоміжні
виробництва", у відповідних журналах, листках-розшифровках або в
машинограмах, які їх замінюють, у розрізі видів цих виробництв.
7. Фактичні витрати на будівельно-монтажні роботи групуються
за статтями витрат, що визначені пунктами 3 - 8 розділу III
Методичних рекомендацій. Прямі витрати (матеріальні витрати,
витрати на оплату праці, витрати на експлуатацію будівельних машин
і механізмів, відрахування на соціальні заходи, інші прямі
витрати) щомісячно визначаються та відносяться на окремі об'єкти
калькулювання за прямими ознаками на підставі первинних облікових
документів. Уся первинна документація складається з обов'язковим
кодуванням, що забезпечує облік за статтями витрат і за об'єктами
калькулювання. Первинні документи складаються в момент здійснення
операцій, а якщо це неможливо, то безпосередньо після їх
закінчення.
8. Вартість використаних матеріалів включається у
собівартість будівельно-монтажних робіт з кредиту рахунку 80
"Матеріальні витрати" для будівельних організацій, які
застосовують 8-й клас рахунків, або з кредиту субрахунків рахунку
20 "Виробничі запаси" для організацій, що застосовують 9-й клас
рахунків; вартість продукції допоміжних і другорядних виробництв -
з кредиту відповідних субрахунків "Допоміжні виробництва" рахунку
23 "Виробництво", а вартість послуг виробничого характеру, наданих
сторонніми організаціями, - за кредитом рахунку 63 "Розрахунки з
постачальниками та підрядниками" та відповідних субрахунків.
Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-монтажних
робіт за об'єктами обліку відображаються в облікових реєстрах на
підставі матеріальних звітів.
9. Витрати на оплату праці обліковуються за дебетом рахунку
81 "Витрати на оплату праці" і кредитом субрахунку 661 "Розрахунки
за заробітною платою". Витрати на оплату праці робітників
включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт з кредиту
рахунку 81 "Витрати на оплату праці" за видами оплати праці для
організацій, що застосовують 8-й клас рахунків, або відповідно з
кредиту рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" для організацій, що
застосовують 9-й клас рахунків, і відносяться за прямою ознакою на
підставі документів, які визначають витрати праці, на витрати
окремих об'єктів калькулювання. Якщо неможливо віднести окремі
види надбавок, доплат, заохочувальних і компенсаційних виплат за
прямою ознакою, розподіл їх за об'єктами відбувається пропорційно
сумі заробітної плати без цих надбавок, доплат і компенсаційних
виплат або іншими методами, що застосовуються у будівельній
організації. Витрати на оплату праці, які не пов'язані з виробничою
діяльністю будівельної організації та раніше фінансувалися за
рахунок її прибутку, належать до інших витрат операційної
діяльності. Відображають їх за дебетом рахунку 94 "Інші витрати
операційної діяльності" у кореспонденції з субрахунком 661
"Розрахунки за заробітною платою".
10. Відрахування на соціальні заходи включаються у
собівартість будівельно-монтажних робіт за прямою ознакою з
кредиту рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" і відповідних
субрахунків: 651 "За пенсійним забезпеченням", 652 "За соціальним
страхуванням", 653 "За страхуванням на випадок безробіття", 654
"За індивідуальним страхуванням".
11. Витрати на утримання та експлуатацію власних й
орендованих машин і механізмів у будівельній організації
відображаються на рахунку 23 "Виробництво" (субрахунок
"Експлуатація машин і механізмів") за їх видами чи групами і
відносяться за прямою ознакою на підставі первинних документів на
витрати окремих об'єктів калькулювання. Витрати на оплату праці робітників, зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин, та відрахування у резерв на оплату
відпусток даній категорії, витрати на паливо, електроенергію, а
також допоміжні експлуатаційні матеріали, утримання рейкової і
безрейкової колії, амортизаційні відрахування, витрати на ремонт
та орендну плату за машини відносяться на собівартість утримання
груп цих машин за прямою ознакою.
12. Облік та узагальнення інформації про втрати від браку в
роботі будівельних організацій відображаються на рахунку 24 "Брак
у виробництві" окремо за браком, допущеним в основному виробництві
(за окремими об'єктами будівництва та видами робіт), і браком,
допущеним у допоміжних та другорядних виробництвах будівельної
організації (на окремих субрахунках). Облік втрат від браку
ведеться за кожним об'єктом будівництва, видом робіт, допоміжним
або другорядним виробництвом у журналах, листках-розшифровках або
машинограмах, які їх замінюють. До втрат від браку, допущеного в основному виробництві,
належать витрати на перероблення неякісне виконаних робіт з вини
будівельної організації, а також витрати на усунення пошкоджень у
змонтованих конструкціях, допущених під час подальшого виконання
будівельно-монтажних робіт. Витрати на усунення дефектів у будівництві, допущених з вини
замовника і ним оплачених, не відносяться до втрат від браку. У витрати на виправлення браку, допущеного в основному
виробництві, включається вартість додатково витрачених матеріалів,
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, на
експлуатацію будівельних машин і механізмів, а також частина
загальновиробничих витрат. У собівартість будівельно-монтажних робіт включаються витрати
на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованих робіт
чи продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовуються
працівниками, які допустили брак; сум, що одержані від
постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо.
13. Загальновиробничі витрати, як постійні, так і змінні,
визначаються щодо будівельної організації в цілому. Розподіл
загальновиробничих витрат між об'єктами обліку здійснюється із
застосуванням бази розподілу, установленої у будівельній
організації, та з урахуванням специфіки робіт, що виконуються. Узагальнення загальновиробничих витрат здійснюється на
субрахунку 912 "Загальновиробничі витрати". З кредиту цього
субрахунку вони списуються у дебет субрахунку 231 "Основне
виробництво" та включаються у собівартість за договором підряду,
яка списується на собівартість реалізації з кредиту субрахунку 231
"Основне виробництво" у дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації"
(субрахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"). При цьому генеральні підрядники щомісяця зменшують величину
окремих статей загальновиробничих витрат на суму витрат на
обслуговування субпідрядників відповідно до договорів між ними,
списуючи їх із субрахунку 912 "Загальновиробничі витрати" на
субрахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".
Одночасно, зазначена сума витрат на обслуговування субпідрядників
з урахуванням податку на додану вартість збільшується (за
відповідними статтями загальновиробничих витрат) та відображається
за дебетом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" та кредитом субрахунку 703 "Дохід від реалізації
робіт і послуг". Сума податку на додану вартість відображається за
дебетом субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і
кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками".
14. Прямі та загальновиробничі витрати включаються у
собівартість будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в
якому вони були здійснені. Непродуктивні витрати і втрати
відображаються в обліку того звітного періоду, в якому вони
виявлені. До загальновиробничих витрат належать також забезпечення,
передбачені п. 13 ПБО 11 ( z0085-00 ) "Зобов'язання" (сума
відрахувань на оплату відпусток, виплата винагороди за вислугу
років, витрати на додаткове пенсійне забезпечення тощо),
призначені для працівників будівельної організації. Сума таких
резервів щомісяця відноситься на витрати виробництва (дебет
рахунку 23 "Виробництво" і кредит субрахунків 471 "Забезпечення
виплат відпусток", 474 "Забезпечення інших витрат і платежів").
15. До незавершеного будівельного виробництва належать
незакінчені будівництвом і не прийняті замовником об'єкти
(будівельно-монтажні роботи), що є об'єктами обліку. Вартість незавершеного будівельного виробництва складається з
витрат на виконання будівельно-монтажних робіт власними силами
будівельної організації та з вартості робіт субпідрядних
організацій, прийнятих до сплати генеральним підрядником. Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт, виконаних
власними силами будівельної організації на об'єктах, які належать
до незавершеного будівельного виробництва, обліковується на
рахунку 23 "Виробництво". Виконані субпідрядними організаціями роботи, прийняті до
оплати генеральним підрядником, узагальнюються на рахунку 23
"Виробництво" й у складі рахунку 23 "Виробництво" списуються
(відносяться до собівартості будівельно-монтажних робіт
генерального підрядника) у дебет рахунку 90 "Собівартість
реалізації". Розрахунки за виконані субпідрядними організаціями
роботи ведуться на субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними
постачальниками".
16. Витрати на спорудження та розбирання тимчасових
(титульних і нетитульних) будівель і споруд включаються у
собівартість будівельно-монтажних робіт за умови включення таких
витрат у кошторис на будівництво об'єкта. Витрати на спорудження та розбирання тимчасових (титульних і
нетитульних) будівель і споруд обліковуються у порядку,
встановленому щодо обліку виконаних будівельно-монтажних робіт, і
включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт за
відповідними статтями калькулювання та елементами витрат. Зазначені витрати обліковуються на окремому субрахунку
рахунку 23 "Виробництво" і вже з нього списуються у дебет рахунку
90 "Собівартість реалізації" для організацій, які застосовують 9-й
клас рахунків, і у дебет рахунку 80 "Матеріальні витрати"
(субрахунок 809 "Інші матеріальні витрати") для організацій, які
застосовують 8-й клас рахунків. Витрати на придбання або виготовлення необоротних тимчасових
(нетитульних) споруд обліковуються на субрахунку 153 "Придбання
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" рахунку 15
"Капітальні інвестиції". У разі передачі їх в експлуатацію витрати
на придбання списуються за дебетом субрахунку 113 "Тимчасові
(нетитульні) споруди". Собівартість виготовлених оборотних активів списується за
дебетом рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи" або 22
"Малоцінні та швидкозношувані предмети".
17. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші
операційні витрати, які є витратами періоду, обліковуються
відповідно на рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати
на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" у журналах
обліку і списуються в кінці місяця безпосередньо на зменшення
фінансових результатів у дебет рахунку 79 "Фінансові результати"
(субрахунок 791 "Результат основної діяльності").
18. Податок на прибуток обліковується на рахунку 98 "Податок
на прибуток" і є витратою будівельної організації. Він не зменшує
бухгалтерський прибуток до оподаткування у формі звітності N 2
( z0397-99 ) "Звіт про фінансові результати", але впливає на
загальний фінансовий результат від звичайної діяльності та чистий
прибуток.
19. Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунку 99
"Надзвичайні витрати". За дебетом цього рахунку відображається сума визнаних витрат,
за кредитом - їх списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

з формування собівартості

будівельно-монтажних робіт

ГРУПУВАННЯ

та склад витрат операційної діяльності

будівельної організації за елементами витрат

1. До складу елемента "Матеріальні затрати" (п. 22 Стандарту
16 ( z0027-00 ) включаються:
1.1. Вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій,
комплектуючих виробів та напівфабрикатів, тари і тарних
матеріалів, паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії
всіх видів та запасних частин, придбаних у сторонніх організацій
для використання у виробництві, пов'язаному з операційною
діяльністю будівельної організації.
1.2. Вартість виробів та напівфабрикатів, виготовлених у
допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації,
які в подальшому використовуються в основному виробництві (при
виконанні будівельно-монтажних робіт).
1.3. Вартість робіт і послуг виробничого характеру, що
виконуються структурними підрозділами будівельної організації та
сторонніми організаціями, а саме: оброблення матеріалів та проведення їх випробувань щодо
якості; експертиза і консультації, пов'язані з результатами
випробувань матеріалів і конструкцій; перевезення вантажів у межах будівельного майданчика та
території допоміжних і другорядних виробництв будівельної
організації; ремонт, технічний огляд та технічне обслуговування власних та
орендованих основних засобів для використання в основному
виробництві, за винятком їх реконструкції та модернізації.
1.4. Витрати, пов'язані з використанням природної сировини: плата за деревину, продану на пні; плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем під
час виконання будівельно-монтажних робіт, у межах затверджених
лімітів; плата за використання інших природних ресурсів.
1.5. Втрати від нестачі матеріальних цінностей на
виробництві, в дорозі та на складах у межах норм природних втрат. Не включаються до складу елемента "Матеріальні затрати"
вартість зворотних відходів. Зворотні відходи - це залишки матеріалів, напівфабрикатів,
теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися у
процесі виробництва та втратили повністю або частково споживчі
властивості початкового ресурсу (хімічні та фізичні), і тому
можуть використовуватися лише з підвищеними витратами або зі
зменшенням виходу продукції, або зовсім не можуть
використовуватися за прямим призначенням. До зворотних відходів не належать залишки матеріальних
ресурсів, які можуть використовуватись як повноцінні матеріали для
інших робіт.
2. До складу елемента "Витрати на оплату праці" (п. 23
Стандарту 16 ( z0027-00 ) відносяться витрати на основну та
додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та інші
грошові виплати працівникам будівельної організації (включаючи
нештатних), зайнятих в основному, допоміжному та другорядному
виробництвах, нараховані згідно з формами і системами оплати
праці, встановленими у будівельній організації. До основної заробітної плати належить заробітна плата,
нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм
праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки)
за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників
та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців,
включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво. До додаткової заробітної плати належить оплата за працю понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за
особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні
та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також
премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До заохочувальних та компенсаційних виплат належать
винагороди та премії, що мають одноразовий характер, компенсаційні
та інші грошові та матеріальні виплати, не передбачені актами
законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними
актами норми. Перелік витрат, пов'язаних з виплатою основної, додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
наведено у пунктах 2.1 - 2.3 цього додатка.
2.1. До складу основної заробітної плати входять: 2.1.1. Заробітна плата штатних працівників: нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) відповідно
до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування,
посадові обов'язки), за тарифними ставками (окладами), відрядними
розцінками, посадовими окладами; оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; оплата праці за час перебування у відрядженні (не включає
відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: добових, вартості
проїзду, витрат на наймання житлового приміщення); оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у
випадках і розмірах, передбачених законодавством, а також при
невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася
браком не з вини працівника. 2.1.2. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті
будівельної організації (за умови, що розрахунки здійснюються
організацією безпосередньо з працівниками): за виконані роботи (надані послуги), пов'язані з основною
діяльністю будівельної організації, згідно з договорами
цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду; за
виконання разових робіт (ремонт інвентарю, побілка, фарбування,
проведення експертизи тощо). Розмір коштів, спрямованих на оплату
праці цих працівників, визначається, виходячи з кошторису на
виконання робіт (надання послуг) за договором і платіжним
документом; за роботи, виконані особами, залученими до будівельної
організації відповідно до спеціальних договорів з організаціями,
підприємствами (про надання робочої сили), якщо нараховані суми
видані безпосередньо цим особам або перераховані для оплати їх
праці організаціям, підприємствам (безробітним за виконання
громадських робіт, учням та студентам, які проходять виробничу
практику в будівельній організації чи залучені на тимчасову роботу
на період канікул).
2.2. До складу додаткової заробітної плати входять: 2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів,
посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством, за: суміщення професій (посад); розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо
шкідливих умовах праці; інтенсивність праці; роботу в нічний час; керівництво бригадою; високу професійну майстерність; класність водіям (машиністам) транспортних засобів; високі досягнення в праці; виконання особливо важливої роботи на певний термін; знання та використання в роботі іноземної мови; допуск до державної таємниці; науковий ступінь; нормативний час пересування у шахті від ствола до місця
роботи і у зворотному напрямку працівникам, постійно зайнятим на
підземних роботах; роботу на територіях радіоактивного забруднення; інші надбавки та доплати, передбачені законодавством,
включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати. 2.2.2. Оплата за невідпрацьований час: оплата щорічних (основної та додаткових) відпусток, а також
суми грошових компенсацій у разі їх невикористання, додаткових
відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених
законодавством; оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену
законодавством), наданих відповідно до колективного договору; оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих
відпусток; оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем
роботи працівників, за час їхнього навчання з відривом від
виробництва у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів; суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку)
для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок
коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва; оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених
законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім; оплата працівникам, які залучаються до виконання державних
або громадських обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час; оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та
відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або
днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки; оплата, що зберігається за працівником, який підлягає
медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в
медичному закладі на обстеженні; оплата простоїв не з вини працівника. 2.2.3. Оплата роботи в надурочний час і у святкові та
неробочі дні, у розмірах, що встановлені законодавством. 2.2.4. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у
зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при
вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку
робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством. 2.2.5. Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом)
у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні
перебування у дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту
збору) - місця роботи і у зворотному напрямку, передбачені
графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у
дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних
підприємств. 2.2.6. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати
працівників. 2.2.7. Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної
плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати. 2.2.8. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років,
керівникам, фахівцям та технічним службовцям будівельної
організації, що мають систематичний характер, незалежно від джерел
фінансування (крім сум, зазначених у пункті 2.3.2).
2.3. До складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат
входять: 2.3.1. Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені
законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали
скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи
адміністрації (крім допомоги у зв'язку з частковим безробіттям),
брали участь у страйках. 2.3.2. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік
або мають одноразовий характер. Зокрема: винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за
вислугу років (стаж роботи); премії, що виплачуються у встановленому порядку за
спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень
уряду; премії за сприяння винахідництву та раціоналізації,
створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології,
уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і
об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та
інші; премії за виконання важливих та особливо важливих завдань; одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними
результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат як у
грошовій, так і натуральній формі); вартість безкоштовно наданих працівникам акцій; кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх
персоніфікації, а також суми вартості майна, яке розподіляється
між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації,
перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між
засновниками підприємства). 2.3.3. Матеріальна допомога, що має систематичний характер,
надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку
з екологічним станом). 2.3.4. Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній
формі: витрати в розмірі страхових внесків будівельної організації
на користь працівників, пов'язаних з добровільним страхуванням
(особистим, страхуванням майна). Указані суми включаються до фонду
оплати праці в тому місяці, коли провадяться перерахунки страховій
компанії; оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в
їдальнях, буфетах, профілакторіях; оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах; вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на
лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані
замість путівок за рахунок коштів будівельної організації; вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між
працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду
транспортом загального користування; інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата
квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових
замовлень, абонементів у групи здоров'я, передплата газет та
журналів; оплата протезування, суми компенсації вартості виданого
працівникам палива у випадках, не передбачених законодавством).
3. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи"
(п. 24 Стандарту 16 ( z0027-00 ) включаються:
3.1. Сума страхових внесків та відрахувань на: обов'язкове державне пенсійне страхування; обов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття: обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням; обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності; індивідуальне страхування персоналу будівельної організації у
випадках, передбачених законодавством; інші соціальні заходи, передбачені законодавством. Розрахунок страхових внесків та відрахувань на соціальні
заходи здійснюється за встановленими законодавством нормами від
фактичних витрат на оплату праці працівників будівельної
організації для кожного виду державного соціального страхування
окремо. Страхові внески на обов'язкове державне пенсійне страхування
нараховуються відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) у
відсотках до: суми фактичних витрат на оплату праці працівників будівельної
організації, що включають витрати на виплату основної і додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат,
які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ); витрат на виплату винагород фізичним особам, залученим для
виконання робіт за угодами цивільно-правового характеру, що
підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб; суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності,
яка здійснюється за рахунок коштів будівельної організації; суми допомоги по тимчасовій непрацездатності. Страхові внески на обов'язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття нараховуються відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) у відсотках до сум фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників будівельної організації, які
включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
втратами, обумовленими народженням і похованням, нараховуються
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) у відсотках до сум фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників будівельної організації, які
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб. Страхові внески на обов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності, нараховуються відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) у
відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників будівельної організації, які включають витрати на
виплату основної та додаткової заробітної плати, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та які підлягають
обкладанню податком з доходів фізичних осіб.
3.2. Сума видатків будівельних організацій на покриття витрат
Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій
особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах,
на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці
за списками N 1 ( 36-2003-п ) та N 2 ( 36-2003-п ) виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених Кабінетом
Міністрів України.
4. До складу елемента "Амортизація" (п. 25 Стандарту 16
( z0027-00 ) включаються суми амортизаційних відрахувань на
основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні
матеріальні активи, нараховані згідно з порядком, нормами та
умовами, встановленими законодавством. Порядок нарахування
амортизації під час формування собівартості будівельно-монтажних
робіт здійснюється згідно з ПБО 7 ( z0288-00 ) "Основні засоби" та
ПБО 8 ( z0750-99 ) "Нематеріальні активи". Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється
(виходячи з первісної вартості або переоціненої справедливої
вартості цих засобів) протягом строку їх корисного використання та
за умови визнання активами (за винятком періоду їх реконструкції,
модернізації, добудови, дообладнання та консервації) за нормами,
встановленими в організації, у розрахунку за календарний рік.
Метод нарахування зносу обирається організацією самостійно. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється
щомісяця (за нормами, розрахованими, виходячи з первісної їх
вартості або за умови переоцінки за справедливою вартістю на дату
балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний
ринок) протягом строку їх корисного використання, що
встановлюється будівельною організацією при зарахуванні цих
активів на баланс, але не більш як двадцять років або терміну
діяльності цієї організації.
5. До складу елемента "Інші операційні витрати" (п. 26
Стандарту 16 ( z0027-00 ) включаються витрати будівельної
організації, які не увійшли до складу попередніх елементів витрат,
а саме:
5.1. Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів будівельної організації.
5.2. Суми вихідної допомоги при припиненні трудового
договору.
5.3. Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку
при звільненні.
5.4. Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли
від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пунктах 2.2.1,
2.2.2 цього додатка).
5.5. Витрати на відрядження: добові (у повному обсязі),
вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення.
5.6. Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і
посадових окладів працівників, направлених для виконання
монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і
працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно
проводиться у дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у
розмірах, визначених законодавством.
5.7. Додаткові витрати (крім надбавок), передбачені
законодавством, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом,
включаючи витрати на перевезення працівників від місцезнаходження
будівельної організації або пункту збору до місця роботи й у
зворотному напрямку та від місця проживання у вахтовому селищі до
місця роботи й у зворотному напрямку; витрати на експлуатацію та
утримання вахтового селища (оплата освітлення, опалення,
каналізації, водопостачання), які не компенсуються платою
працівників за користування житлом і комунальними послугами.
5.8. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як
власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).
5.9. Оплата послуг, робіт, що надаються сторонніми
організаціями: з управління виробництвом, якщо штатним розписом будівельної
організації не передбачено відповідні функціональні служби; з консультаційного та інформаційного характеру (у тому числі
витрати на придбання літератури, передплату спеціалізованих
періодичних видань), пов'язаних із забезпеченням поточної
виробничої діяльності, виготовленням, зберіганням та реалізацією
продукції допоміжних та другорядних підприємств будівельної
організації, додержанням законодавства; з використання та обслуговування технічних засобів управління
- обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації; з контролю за додержанням технології виконання
будівельно-монтажних робіт; з протипожежної та сторожової охорони; з приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних
відходів, очищення стічних вод; з проведення аудиторських перевірок. До складу витрат цього елемента включаються також вартість
послуг управлінь механізації та інших спеціалізованих організацій
під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи
перебазування власних та орендованих будівельних машин з об'єкта
на об'єкт.
5.10. Вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та
знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного
харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі
їх адміністрацією.
5.11. Вартість придбаних будівельною організацією проїзних
квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а
видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у
зв'язку зі специфікою роботи).
5.12. Компенсації працівникам за використання для потреб
виробництва власного інструменту та особистого транспорту.
5.13. Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні
заходи для дітей працівників.
5.14. Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім
витрат на заробітну плату, зазначених у пункті 2.2.2 цього
додатка): витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних
закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної
підготовки та перепідготовки кадрів; стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам,
аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від
виробництва у вищі навчальні заклади; оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу і у
зворотному напрямку; витрати, пов'язані з організацією навчального процесу
(придбання учбового матеріалу, оренда приміщень); витрати на утримання учбових комбінатів.
5.15. Виплати авторських винагород за винахідництво і
раціоналізацію, якщо вони не є роялті.
5.16. Оплата збору, передбаченого законодавством, за
реєстрацію будівельної організації та її відокремлених виробничих
підрозділів у органах державної виконавчої влади.
5.17. Витрати на сплату рентних платежів за використання
земельних ресурсів та на сплату концесійних платежів за
використання природних копалин.
5.18. Витрати на внесення виправлень та гарантійні роботи, у
тому числі, витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику
об'єктів, протягом гарантійного терміну з дати підписання акта про
прийняття об'єкта в експлуатацію.
5.19. Платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у
навколишнє природне середовище, за розміщення відходів, інших
видів шкідливого впливу в межах лімітів.
5.20. Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків
та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за
розрахунково-касове обслуговування, отримання гарантій,
вексельного авалю, факторингові і довірчі операції, ведення обліку
боргових вимог і зобов'язань, у тому числі й цінних паперів,
поштово-телеграфних послуг, та інші витрати, пов'язані із грошовим
обігом.
5.21. Оплата за розроблення та видання рекламних виробів
(прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів
тощо), рекламу в засобах масової інформації (оголошення у пресі,
передачі на радіо та телебаченні); витрати на світлову,
комп'ютерну, іншу зовнішню рекламу та на дослідження ринку
(маркетинг).
5.22. Відшкодовування витрат на участь у виставках, ярмарках,
вартість безплатно переданих зразків і макетів, представницьких
витрат (на організацію прийомів, презентацій, конференцій та інших
офіційних заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого
персоналу).
5.23. Відрахування відокремлених виробничих підрозділів на
утримання апарату управління будівельною організацією.
5.24. Податки, збори та інші передбачені законодавством
обов'язкові платежі.
5.25. Платежі зі страхування майна (робіт) будівельної
організації, комерційних ризиків, цивільної відповідальності
суб'єктів господарювання.
5.26. Сума орендної плати у разі оперативної оренди основних
засобів.
5.27. Витрати на виготовлення та придбання бланків цінних
паперів, а також інші витрати, пов'язані з їх емісією.
5.28. Витрати на оприлюднення річного звіту. 5.29. Втрати від знецінення запасів. 5.30. Втрати від нестачі та від псування цінностей. 5.31. Визнані штрафи, пеня, неустойка. 5.32. Собівартість реалізованих виробничих запасів. 5.33. Сума створених забезпечень для відшкодування наступних
(майбутніх) операційних витрат (на виплату відпусток працівникам;
виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію; виконання
зобов'язань щодо обтяжливих договорів тощо).
Примітка. Витрати на утримання об'єктів соціально-культурного
призначення, що перебувають на балансі будівельної організації,
необхідно відносити до відповідних елементів витрат.

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

з формування собівартості

будівельно-монтажних робіт

ПЕРЕЛІК

загальновиробничих витрат

будівельної організації*
_______________

*Зазначені витрати відносяться (належать) до статті
"Загальновиробничі витрати".
1. Витрати на управління та обслуговування будівельного

виробництва
1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату,
заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати працівників
апарату управління відокремлених виробничих підрозділів
(керівників, фахівців, технічних службовців) та робітників, які
здійснюють обслуговування апарату управління відокремлених
виробничих підрозділів (оператори електронно-обчислювальних машин,
телефоністи, двірники, прибиральниці тощо), лінійного персоналу
(начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків
дільниць тощо), крім тих, які включено до складу виробничих
бригад, обчислені згідно з формами і системами оплати праці,
встановленими у будівельній організації. Перелік виплат, пов'язаних з основною, додатковою заробітною
платою, заохочувальними, компенсаційними та іншими грошовими
виплатами зазначених вище працівників, наведено у пунктах 2.1 -
2.3 додатка 1 до Методичних рекомендацій.
2. Витрати на службові відрядження персоналу, який зазначено
у пунктах 1, 8 цього розділу, у межах норм, передбачених
законодавством. Добові (у повному обсязі), вартість проїзду,
витрати на наймання житлового приміщення.
3. Амортизація основних засобів, призначених для
обслуговування апарату управління відокремлених виробничих
підрозділів та лінійного персоналу.
4. Амортизація нематеріальних активів, призначених для
обслуговування апарату управління відокремлених виробничих
підрозділів та лінійного персоналу.
5. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення.
6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання,
водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
7. Витрати на аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів
підземного будівництва та об'єктів спеціального призначення за
наявності відповідних договорів.
8. Витрати на транспортне обслуговування будівельного
виробництва, включаючи апарат управління відокремлених виробничих
підрозділів, лінійний персонал (начальників дільниць, виконавців
робіт, майстрів, механіків дільниць тощо) будівельної організації,
у тому числі: основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні,
компенсаційні та інші грошові виплати водіям та іншим робітникам,
що обслуговують автомобілі; утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів,
що використовуються для обслуговування будівельного виробництва; витрати на утримання гаражів та місць стоянки автомобілів
(енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо), витрати на
паркування; вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних
матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми.
9. Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та
інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за
розрахунково-касове обслуговування персоналу, зазначеного у
пунктах 1, 8 розділу 1 та у пунктах 2, 8 - 12 розділу 2 цього
додатка, а також у пунктах 4, 5 розділу III Методичних
рекомендацій, та витрати на поштово-телеграфні послуги, пов'язані
з обслуговуванням будівельного виробництва.
10. Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату
управління відокремлених виробничих підрозділів будівельної
організації: витрати на придбання канцелярських товарів і приладдя,
бланків обліку, звітності; витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт
будинків, споруд, приміщень, що використовуються апаратом
управління відокремлених виробничих підрозділів будівельної
організації; витрати на утримання та експлуатацію всіх видів зв'язку та
радіо, що використовуються для здійснення управління, оплата
послуг зв'язку (пошта, телефон, факс тощо), обчислювальних
центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів
управління.
11. Витрати на використання електронно-обчислювальної,
машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки персоналом,
зазначеним у пункті 1 цього розділу.
12. Оплата послуг, що надаються (за замовленнями персоналу,
зазначеного в пункті 1 цього розділу) сторонніми організаціями,
якщо у будівельній організації не передбачено відповідних
функціональних служб, включаючи витрати на друкарські,
розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи.
13. Оплата послуг консультаційного та інформаційного
характеру (у тому числі витрати на придбання літератури та
передплату спеціалізованих періодичних видань), пов'язаних із
забезпеченням поточної діяльності відокремлених виробничих
підрозділів, виготовленням та зберіганням продукції допоміжних,
другорядних виробництв будівельної організації, додержанням
законодавства.
14. Страхові внески та відрахування на соціальні заходи,
передбачені пунктом 3.1 додатка 1 до Методичних рекомендацій, від
витрат на оплату праці працівників, зазначених у цьому розділі, за
встановленими законодавством нормами.
2. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та

вдосконалення технології
1. Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час
виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці
працівників, які проводять геодезичні роботи; вартість матеріалів;
амортизацію; знос геодезичного устаткування, інструментів і
приладів та витрати на всі види їх ремонту і на переміщення.
2. Витрати на упорядкування та утримання будівельних
майданчиків: оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та
утриманні будівельних майданчиків; витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття)
території будівництва, облаштування доріжок, містків та інші
роботи, пов'язані з упорядкуванням території будівельних
майданчиків; витрати на електроенергію (у тому числі отриману від
тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів
та інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва.
3. Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних
організацій на іншу будову та у межах будівельного майданчика (за
винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та
механізмів, урахованих у вартості машино-змін).
4. Амортизація та витрати на проведення поточного ремонту
пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і
не передбачені у прямих витратах: мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком
призначених для санітарно-побутового обслуговування); триніг, пристроїв для намотування та очищення зварювального
дроту, центрувальних пристроїв для зварювання труб, насосів і
пресів ручних гідравлічних; переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних
металевих верстатів та риштувань; такелажних і монтажних пристроїв, що застосовуються під час
виконання будівельних та монтажних робіт, ручних лебідок,
домкратів тощо; бункерів для бетонів і розчинів, тачок, апаратів для
зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних
установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та
полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних
конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються
під час монтажу устаткування); обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт,
шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо.
5. Витрати на утримання та переміщення нетитульних тимчасових
споруд, приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до
складу основних засобів. Витрати на малоцінні і швидкозношувані інструменти та
виробничий інвентар, що використовуються під час виконання
будівельно-монтажних робіт і не належать до основних засобів, та
витрати на їх ремонт.
6. Витрати, пов'язані зі спорудженням, ремонтом, розбиранням
тимчасових нетитульних споруд (приоб'єктні контори та комори
виконробів і майстрів, санітарно-побутові приміщення, складські
приміщення та навіси, які не можна віднести до конкретного об'єкта
будівництва). Тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж
електроенергії, води, пари, газу та повітря у межах робочої зони,
які не можна віднести до конкретного об'єкта будівництва. Витрати, пов'язані з пристосуванням будівель, що
споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість
будівництва нетитульних тимчасових будівель і споруд, які не можна
віднести до конкретного об'єкта будівництва.
7. Знос пристроїв, які відносяться до оборотних активів (з
терміном використання до 1 року), до яких належать: помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки,
обгороджування під час розпланування будівлі; пристрої для охорони праці; інвентарні уніфіковані засоби підмощування типу люльок,
інвентарних площадок, риштування тощо; паркани та огорожі,
необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно
оформлених), захисні козирки, сховища під час проведення
буровибухових робіт.
8. Витрати на підготовку об'єктів будівництва до здачі: витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків,
ключниць, а також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу
та вікна; вартість мийних засобів та інших матеріалів, що
використовуються під час прибирання об'єктів перед здачею їх в
експлуатацію; витрати на опалення та освітлення у період здачі об'єктів в
експлуатацію.
9. Витрати некапітального характеру, пов'язані з
удосконаленням технології та організації будівельного виробництва,
нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми
організаціями, з розроблення проектів виконання робіт, креслень
конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей,
впровадження передових методів організації та нормування праці
тощо, а також оплата праці працівників проектно-кошторисних груп,
груп проектування виконання робіт, економічних лабораторій,
нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної
організації та її виробничих структурних підрозділів.
10. Витрати некапітального характеру, пов'язані із
забезпеченням якості будівництва: витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до
складу будівельної організації та її виробничих структурних
підрозділів, включаючи оплату праці працівників, утримання,
амортизацію та витрати на проведення поточного ремонту приміщень,
устаткування та інвентарю лабораторій; вартість витрачених або
зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин
споруд, крім витрат на випробування споруд у цілому (середніх і
великих мостів, резервуарів тощо, що оплачуються за рахунок
коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво); витрати на проведення експертизи і консультацій, пов'язаних з
результатами випробувань матеріалів і конструкцій; оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що
надаються лабораторіями інших організацій.
11. Витрати, пов'язані з винахідництвом та раціоналізацією:
на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення
моделей і зразків за винахідницькими та раціоналізаторськими
пропозиціями щодо виконання будівельно-монтажних робіт; виплата
авторських винагород, якщо вони не є роялті.
12. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони
будівельних майданчиків, виробничих приміщень та приміщень, де
розміщується апарат управління відокремлених виробничих
підрозділів і лінійний персонал: витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті
відокремленого виробничого підрозділу; оплата послуг, наданих сторонніми організаціями, з
протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством
порядку; витрати на придбання, утримання та знос протипожежного
інвентарю та устаткування.
13. Страхові внески та відрахування на соціальні заходи,
передбачені пунктом 3.1 додатка 1 до Методичних рекомендацій, від
витрат на оплату праці працівників, зазначених у пунктах 1 - 2 та
8 - 12 розділу 2 цього додатка, за встановленими законодавством
нормами.
3. Витрати на здійснення заходів з охорони праці на

будівельних майданчиках
1. Витрати на приведення основних засобів у відповідність до
вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо: механізації вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт,
робіт з розливу і транспортування отруйних, агресивних,
легкозаймистих і горючих речовин; захисту працюючих від ураження електричним струмом, дії
статичної електрики та розрядів блискавок; безпечного виконання робіт на висоті; діючого технологічного та іншого виробничого обладнання; систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил,
і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого
виробництва та на робочих місцях; систем природного та штучного освітлення виробничих,
адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів,
аварійних виходів тощо; систем теплових, водяних або повітряних завіс, а також
установок для нагрівання (охолодження) повітря виробничих,
адміністративних та інших приміщень, а під час роботи на
відкритому повітрі - споруд для обігрівання працівників та укриття
від сонячних променів і атмосферних опадів; виробничих і санітарно-побутових приміщень, робочих місць,
евакуаційних виходів тощо, технологічних розривів, проходів та
габаритних розмірів; обладнання спеціальних перехідних галерей,
тунелів у місцях масового переходу працівників, зон руху
транспортних засобів; впровадження в умовах діючого виробництва автоматизованих
інформаційних систем охорони праці, систем аналізу та
прогнозування аварійних ситуацій, автоматичного та дистанційного
керування технологічними процесами і виробничим обладнанням,
систем автоматичного контролю і сигналізації про наявність
(виникнення) небезпечних або шкідливих виробничих факторів та
пристроїв аварійного вимкнення обладнання чи комунікацій у разі
виникнення небезпеки для працівників, а також відповідного
програмного забезпечення та електронних баз даних з охорони праці
у порядку та обсягах, погоджених з територіальними органами
державного нагляду за охороною праці.
2. Витрати на обладнання та утримання загороджень для машин
та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших
пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці.
3. Витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно
до встановлених норм (включаючи забезпечення мийними засобами та
засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру
шкідливих речовин, у зв'язку з виконанням робіт, які не виключають
можливості забруднення цими речовинами).
4. Витрати на проведення цільового навчання з охорони праці
працівників, на організацію доповідей, лекцій, семінарів та
оглядів-конкурсів з цих питань.
5. Витрати для надання працівникам, зайнятим на роботах зі
шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи
рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води.
6. Витрати щодо усунення впливу на працівників небезпечних і
шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих
місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці
(галузеві нормативні акти з охорони праці).
7. Витрати на проведення атестації робочих місць на
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту
з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів,
виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних
посібників, довідників, літератури, плакатів, відеофільмів,
макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці.
8. Витрати на проведення обов'язкового попереднього,
періодичного і позапланового медичного огляду працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими
умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.
4. Інші загальновиробничі витрати
1. Платежі зі страхування майна, ризиків, цивільної
відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих
на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо
на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я,
передбачених законодавством.
2. Витрати на охорону навколишнього середовища, зокрема:
платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище та інші види шкідливого впливу в межах
лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних
вод, розміщення відходів виробництва тощо.
3. Відрахування на спорудження та розбирання титульних
тимчасових будівель і споруд від їх кошторисної вартості у разі,
коли кошти на зазначені потреби передбачено інвесторським
кошторисом.
4. Суми створених забезпечень для відшкодування наступних
(майбутніх) операційних витрат (на виплату відпусток працівникам;
виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію; виконання
зобов'язань щодо обтяжливих договорів тощо).
5. Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів будівельної організації.
6. Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору.
7. Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку
при звільненні.
8. Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від
Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пунктах 2.2.1, 2.2.2
додатка 1).
9. Витрати на перевезення працівників будівельної організації
до місця роботи та у зворотному напрямку, як власним, так і
орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).
10. Виплати за особливий характер виконання будівельних
робіт, установлені відповідно до законодавства, зокрема: надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і
посадових окладів працівників, направлених для виконання
монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і
працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно
проводиться у дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у
розмірах, визначених законодавством; додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим
методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників
від місцезнаходження будівельної організації або пункту збору до
місця роботи і у зворотному напрямку та від місця проживання у
вахтовому селищі до місця роботи і у зворотному напрямку, а також
витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища,
некомпенсовані платою працівників за користування житлом і
комунальні послуги.
11. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як
власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).
12. Вартість придбаних будівельною організацією проїзних
квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а
видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у
зв'язку зі специфікою роботи).
13. Компенсації працівникам за використання для потреб
виробництва власного інструменту та особистого транспорту.
14. Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи
для дітей працівників.
15. Виплати авторських винагород за винахідництво і
раціоналізацію, якщо вони не є роялті.
16. Витрати на внесення виправлень та гарантійні роботи, в
тому числі витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику
об'єктів, протягом гарантійного терміну з дати підписання акта про
прийняття об'єкта в експлуатацію.
17. Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім
витрат на заробітну плату, зазначених у пункті 2.2.2 додатка 1 до
Методичних рекомендацій): витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних
закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної
підготовки та перепідготовки кадрів; стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам,
аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від
виробництва у вищі навчальні заклади; оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу і у
зворотному напрямку; витрати, пов'язані з організацією навчального процесу
(придбання учбового матеріалу, оренда приміщень тощо); витрати на утримання учбових комбінатів.
18. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені
законодавством, що включаються до собівартості
будівельно-монтажних робіт, а саме: передбачені законодавством податки, збори та інші обов'язкові
платежі та відрахування, які відносяться до діяльності
загальновиробничого персоналу, передбаченого пунктом 1 розділу 1
цього Переліку; видатки будівельних організацій на покриття витрат Пенсійного
фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій особам, які
були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах
з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списками
N 1 ( 36-2003-п ) та N 2 ( 36-2003-п ) виробництв, робіт,
професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів
України, зазначені у п. 3.2 додатка 1 до Методичних рекомендацій; сплата рентних платежів за використання земельних ресурсів;
сплата концесійних платежів за використання природних копалин;
плата за деревину, продану на пні; плата за воду, що вибирається з
водогосподарських систем під час проведення будівельних робіт у
межах затверджених лімітів, платежі за використання інших
природних ресурсів, а також інші платежі, які пов'язані або
відносяться до виробничої діяльності будівельної організації.
19. Інші загальновиробничі витрати, які можуть бути віднесені
до собівартості будівельно-монтажних робіт та відшкодовуються
замовниками.

Додаток 3

до Методичних рекомендацій

з формування собівартості

будівельно-монтажних робіт

ПЕРЕЛІК

витрат операційної діяльності,

які не включаються до собівартості

будівельно-монтажних робіт

1. Адміністративні витрати
До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські
витрати, спрямовані на обслуговування та управління будівельною
організацією, а саме:
1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату,
заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати, обчислені
згідно з формами і системами оплати праці, встановленими у
будівельній організації: працівників апарату управління будівельної організації, яка
має статус юридичної особи (керівників, фахівців, технічних
службовців); робітників, які здійснюють загальногосподарське
обслуговування будівельної організації (телефоністів,
телеграфістів, радіооператорів, операторів зв'язку, операторів
електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць тощо); іншого загальногосподарського персоналу. Перелік виплат, пов'язаних з основною, додатковою заробітною
платою, заохочувальними, компенсаційними та іншими грошовими
виплатами, для зазначених вище працівників, наведено в пунктах 2.1
- 2.3 додатка 1 до Методичних рекомендацій.
2. Витрати на службові відрядження працівників апарату
управління будівельної організації та робітників, які здійснюють
загальногосподарське обслуговування будівельної організації.
3. Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату
управління будівельної організації, зокрема:
3.1. Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових
автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації
(орендуються) та обслуговують працівників апарату управління,
включаючи: основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні,
компенсаційні та інші грошові виплати водіїв та інших робітників,
що обслуговують легкові автомобілі; вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних
матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми; витрати на утримання гаражів та місць стоянки (паркування)
легкових автомобілів (енергопостачання, водопостачання,
каналізація тощо); амортизація (орендна плата), витрати на поточний ремонт,
технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та
поточний ремонт гаражів і місць стоянки автомобілів; податки, збори та інші передбачені законодавством
відрахування, що пов'язані з експлуатацією легкових автомобілів
(податок з власників легкових автомобілів; податок на землю, на
якій розміщено гараж; збір за забруднення навколишнього природного
середовища; комунальний податок; плата за технічний огляд легкових
автомобілів у Державтоінспекції тощо).
4. Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату
управління будівельної організації та інші загальногосподарські
витрати:
4.1. Витрати на придбання канцелярських товарів і приладдя,
бланків обліку, звітності.
4.2. Витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт
будинків, споруд, приміщень, що використовуються апаратом
управління будівельної організації.
4.3. Витрати на утримання основних засобів, інших
нематеріальних необоротних активів загальногосподарського
використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація,
ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення,
охорона тощо).
4.4. Амортизація основних засобів, призначених для
обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів),
обчислена за їх первісною або справедливою вартістю відповідно до
встановлених норм.
4.5. Витрати на малоцінний і швидкозношуваний інвентар та
малоцінні предмети, що використовуються будівельною організацією і
не належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт.
4.6. Витрати на утримання і експлуатацію всіх видів зв'язку
та радіо, що використовуються для здійснення управління і
перебувають на балансі будівельної організації, оплата послуг
зв'язку (пошта, телеграф, телефон, факс тощо), обчислювальних
центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів
управління.
4.7. Витрати на утримання, ремонт та експлуатацію
електронно-обчислювальної та комп'ютерної техніки, машинописної,
розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі
будівельної організації і використовується персоналом (у тому
числі для автоматичного оброблення інформації), зазначеним у цьому
розділі.
4.8. Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в
управлінні будівельною організацією, якщо у штатному розписі не
передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на
обчислювальні, друкарські, розмножувальні та інші роботи.
4.9. Оплата послуг консультаційного та інформаційного
характеру (у тому числі витрати на придбання літератури і
передплату спеціалізованих періодичних видань), пов'язаних із
забезпеченням поточної діяльності апарату управління,
виготовленням та зберіганням продукції допоміжних, другорядних
виробництв будівельної організації, додержанням законодавства.
5. Оплата професійних послуг (юридичних, щодо оцінки майна,
аудиторських, у тому числі оплата за проведення обов'язкових
аудиторських перевірок, передбачених законодавством, тощо).
6. Витрати на врегулювання спорів у судових органах.
7. Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати,
витрати на проведення річних зборів, на оприлюднення річного
звіту, представницькі витрати, на послуги щодо зміни структури
приватизованої будівельної організації тощо).
8. Оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію
будівельної організації в органах державної виконавчої влади.
9. Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та
інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за
розрахунково-касове обслуговування персоналу, зазначеного у цьому
розділі, з отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і
довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і зобов'язань, у
тому числі й цінних паперів. Плата за надання поштово-телеграфних
послуг та інші витрати, пов'язані з грошовим обігом.
10. Одноразова допомога, що виплачується працівникам
відповідно до законодавства під час переведення, приймання і
направлення на роботу в іншу місцевість.
11. Відрахування будівельних організацій на утримання апарату
управління будівельних об'єднань, включаючи витрати на утримання
корпорації, асоціації тощо.
12. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені
законодавством (крім податків і зборів, що включаються до
собівартості будівельно-монтажних робіт).
13. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони
адміністративних приміщень: витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті
будівельної організації; плата за послуги, надані сторонніми організаціями, з
протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством
порядку; витрати на придбання, утримання та знос протипожежного
інвентарю та устаткування.
14. Витрати на перебазування будівельних та монтажних
організацій.
15. Витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів
учасникам та засновникам будівельної організації (оплата
повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг
зв'язку).
16. Витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування
матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг), крім
урахованих у пункті 5.4 розділу III Методичних рекомендацій.
17. Страхові внески та відрахування на соціальні заходи,
передбачені в пункті 3.1 додатка 1 до Методичних рекомендацій, від
заробітної плати працівників, зазначених у цьому розділі, за
встановленими законодавством нормами.
2. Витрати на збут
До витрат на збут відносяться витрати, пов'язані з
реалізацією товарів, робіт, послуг, а саме:
1. Оплата за розроблення і видання рекламних виробів
(прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів
тощо), рекламу в засобах масової інформації (оголошення у пресі,
передачі по радіо і телебаченню); витрати на світлову,
комп'ютерну, іншу зовнішню рекламу щодо діяльності будівельної
організації та на дослідження ринку (маркетинг); відшкодовування
витрат за участь у виставках, ярмарках, вартість безоплатно
переданих зразків і макетів; представницькі витрати (організація
прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи оплату
праці обслуговуючого персоналу).
2. Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової
продукції на складах готової продукції (допоміжних і другорядних
виробництв будівельної організації); витрати на ремонт тари.
3. Витрати на утримання персоналу, діяльність якого пов'язана
зі збутом, включаючи витрати на відрядження працівників, зайнятих
збутом.
4. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів, пов'язаних зі збутом робіт, послуг
(операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення,
освітлення, охорона тощо).
5. Витрати на утримання легкового автотранспорту, який
використовується працівниками відділу збуту: витрати на оплату праці водіїв та на обов'язкові відрахування
на соціальні заходи згідно з законодавством; витрати на ремонт, технічний нагляд і технічне
обслуговування.
6. Витрати на транспортування, перевалку і страхування
готової продукції, виробленої допоміжними та другорядними
виробництвами будівельної організації для її реалізації на
сторону, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з
транспортуванням продукції відповідно до умов договору (базису)
поставки.
7. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені
законодавством, пов'язані з відповідними витратами на збут.
8. Інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, робіт (послуг).
3. Інші операційні витрати
До інших операційних витрат включаються:
1. Втрати від знецінення запасів.
2. Втрати від нестачі і втрати від псування цінностей.
3. Визнані штрафи, пеня, неустойка.
4. Сума безнадійної дебіторської заборгованості та
відрахування до резерву сумнівних боргів.
5. Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери.
6. Витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно
професійним спілкам, підприємствам громадського харчування, що
обслуговують працівників будівельної організації або
використовуються будівельною організацією самостійно на зазначені
цілі, включаючи нарахування амортизації, витрати на проведення
поточного ремонту, освітлення, опалення, водопостачання,
каналізацію, електропостачання тощо, а також на паливо для
приготування їжі.
7. Витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 8 ( z0750-99 ) "Нематеріальні
активи".
8. Собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей
бухгалтерського обліку є еквівалентом грошової одиниці України за
курсом Національного банку України на дату продажу іноземної
валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти.
9. Собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для
цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості
та витрат, пов'язаних з їх реалізацією.
10. Втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни
курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що
пов'язані з операційною діяльністю будівельної організації).
11. Витрати, пов'язані з наданням фінансової допомоги
медичним, дитячим, громадським організаціям тощо.
12. Інші витрати, що виникають у процесі операційної
діяльності будівельної організації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: