open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

__________________________________________________________________________________________________________________

Справа № 947/18009/20

Провадження № 2/947/3189/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2020 року

Київський районний суд м. Одеси

в складі: головуючого судді Калашнікової О.І.

при секретарі Шеховцевій О.В.

за участю представників: ОСОБА_1 , ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за правилами спрощеного позовного провадження за позовом ОСОБА_3 до Міжнародного гуманітарного університету про скасування наказу та зобов`язання вчинити певні дії,-

встановив:

ОСОБА _3 ( громадянин Єгипту ) у липні 2020 року звернувся до суду з вимогами ухвалити рішення, яким скасувати наказ ректора Міжнародного гуманітарного університету від 01.06.2020 року №460 «По особовому складу студентів Одеського медичного інституту» про відрахування ОСОБА_3 з контингенту студентів за порушення умов контракту з 10 семестру 2019-2020 навчального року та зобов`язати відповідача виконати зобов`язання взяті за договором з іноземним громадянином про підготовку фахівця від 16.12.2015 р. №1202-1-241/2015-С-І в частині присвоєння кваліфікації відповідно до успішно пройденої освітньої програми з внесенням відповідних відомостей до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та видачею позивачу диплома про вищу освіту державного зразка.

Ухвалою суду від 06.07.2020 року відкрито провадження по справі за позовом Громадянина Єгипту ОСОБА_3 до Міжнародного гуманітарного університету і справу призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін про дату, час та місце розгляду справи. Копію ухвали суд направив сторонам. Відповідач надав відзив на позов, в якому зазначив, що позовні вимоги вважає необґрунтованими та безпідставними, а отже і такими, що не підлягають задоволенню судом.

Позивач надав відповідь на відзив, додаткові пояснення по суті справи та просив суд позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Суд дослідив надані сторонами докази, наведені доводи, заслухав позиції представників сторін в судовому засіданні і дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до статуту Міжнародного гуманітарного університету в редакції 2011 року та у поточній редакції, що затверджена рішенням загальних зборів засновників 23.08.2019 року Міжнародний гуманітарний університет (далі - Університет) є вищим навчальним закладом приватної форми власності.

Міжнародний гуманітарний університет провадить освітню діяльність, зокрема за спеціальністю «Фармація» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636122 від 15.04.2015, наказу МОН №1565 від 19.12.2016 р. та ін.

Статутом Міжнародного гуманітарного університету, як в поточній так і в попередніх редакціях визначено повноваження засновників: фізичних та юридичних осіб та повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки - Міністерства освіти і науки України. Статутом не передбачено жодних функцій контрольних та/чи розпорядчих стосовно Міжнародного гуманітарного університету, його освітньої діяльності з боку Міністерства охорони здоров`я України.

16.12.2015 р. між Міжнародним гуманітарним університетом та ОСОБА_3 укладено договір №1202-1-241/2015-С-І з іноземним громадянином про підготовку фахівця, відповідно до якого Університет прийняв на себе зобов`язання забезпечити підготовку студента в Університеті (надати освітню послугу) за спеціальністю (напрямом підготовки) «Фармація» з метою отримання вищої освіти відповідно до діючих навчальних планів і програм та загальних вимог щодо підготовки фахівця і видачі диплому про освіту державного зразка для даної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за рахунок коштів студента без права переводу на навчання за рахунок видатків державного або місцевого бюджетів України. Форма навчання - денна, термін навчання - з 16.12.2015 р. по 26.06.2020 р., мова навчання - англійська.

Вартість навчання (за весь період навчання) за 2015-2020 роки склала 11 475,00 доларів США, яка була сплачена позивачем у повному обсязі, що підтверджується бухгалтерськими довідками та виданою академічною довідкою №1912 від 02.06.2020 р., наявними в матеріалах справи та не оспорюються відповідачем.

Відповідно до п. 2.1.7 договору з іноземним громадянином про підготовку фахівця від 16.12.2015 р. №1202-1-241/2015-С-І після виконання навчальної програми за обраною спеціальністю в повному обсязі, успішного складення підсумкової державної атестації «Університет» зобов`язується видати «Студенту» диплом про закінчення «Університету», установленого законодавством України зразка для даної спеціальності.

Наказом ректора Міжнародного гуманітарного університету від 01.12.2015 р. №770а позивача зараховано студентом першого курсу денної форми навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Наказом ректора Міжнародного гуманітарного університету №460 від 01.06.2020 року «Про відрахування» позивача - студента 5 курсу Одеського медичного інституту РВО: спеціаліст денної форми навчання, відраховано з контингенту студентів за порушення умов контракту з 10 семестру 2019-2020 навчального року.

Судом встановлено, що позивачем виконано освітню програму, що підтверджується виданою академічною довідкою №1912 від 02.06.2020 р., що включає в себе складання іспитів,заліків, проходження практики та ін. Однак, позивачем не складено стандартизований тестовий державний іспит - ліцензійний інтегрований іспит «КРОК-1» Загальна лікарська підготовка», що і стало підставою для відрахування без присвоєння кваліфікації та видачі диплома про вищу освіту державного зразка.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов`язки.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми (частина 8).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію (частина 1). Документ про вищу освіту видається закладом вищої освіти лише за акредитованою відповідно до цього Закону освітньою програмою. У документі про вищу освіту зазначається найменування органу (органів) акредитації, а в додатку до документа про вищу освіту - інформація про видані ним (ними) відповідні акредитаційні сертифікати, рішення (частина 6).

Систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» у вищих закладах освіти впроваджено Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 14.08.1998 р. №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 р. за № 563/3003.

Відповідно до п. 3 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», що затверджене Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 14.08.1998 р. №251 ліцензійний інтегрований іспит є засобом стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності. Ліцензійний інтегрований іспит - це складова частина державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування.

Відповідно до п. 9 та 10 зазначеного Положення ліцензійний інтегрований іспит для присвоєння кваліфікації спеціаліста певної спеціальності напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" - це сукупність двох тестових екзаменів. Перший - екзамен (Крок 1) із загально наукових дисциплін, другий - екзамен (Крок 2) із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів. Ліцензійний інтегрований іспит для присвоєння кваліфікації спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» - це сукупність трьох тестових екзаменів. Перші два є екзаменами для спеціалістів (Крок 1 та Крок 2) (пункт 10 Положення).

Відповідно до абзацу другого частини 2 статті 12 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. (у редакції що діяла на момент прийняття Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 251 від 14.08.98 р. «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація») акти міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади, прийняті у межах їх компетенції, є обов`язковими для місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, навчальних закладів відповідного профілю незалежно від форм власності.

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пп.2 п. 2 Розділу ХV Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Таким чином, з набранням чинності Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. проведення атестації здобувачів вищої освіти передбачалося як у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту так і без його проведення. При цьому, можливість проведення такого іспиту обумовлюється визначенням Кабінетом Міністрів України переліку спеціальностей за якими він проводиться та самого порядку його проведення.

Відповідно до п. 1 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров`я», що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №334 від 28.03.2018 р. визначено, що цей Порядок регулює питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, які вступили до закладів вищої освіти у 2016 році та/або поновлені до складу здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з 2016 року (далі - здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст), та для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров`я», що включені до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За наведених обставин суд критично відноситься до позиції відповідача, відображеної у відзиві, за якої для видачі диплома про здобуту освіту позивачу необхідно успішно скласти ліцензійний інтегрований іспит « КРОК -1» Загальна лікарська підготовка» та «КРОК-2», що передбачено Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 14.08.1998 р. №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 р. за № 563/3003. Оскільки положеннями абз. 3 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. передбачено проведення атестації здобувачів вищої освіти як у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту так і без його проведення. При цьому судом також враховується, що Міністерство охорони здоров`я України не виступає засновником Міжнародного гуманітарного університету, який не належить до сфери управління Міністерства охорони здоров`я України.

Також, оскільки позивач вступив до закладу вищої освіти - Міжнародного гуманітарного університету у 2015 р., на нього не поширюється дія Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров`я», що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №334 від 28.03.2018 р.

Відповідачем не надано переконливих доказів, що здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту передбачено внутрішніми документами відповідача, які регламентують підготовку фахівців з вищою освітою.

Виходячи з наведеного суд доходить висновку, що не складання позивачем ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1» не може свідчити про порушення позивачем умов договору про підготовку фахівця, отже наказ про відрахування позивача є протиправним, порушує зобов`язання за договором, а позовні вимоги громадянина Єгипту ОСОБА_3 підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст.258,263-265,268 ЦПК України, суд,-

Вирішив

Позов ОСОБА_3 до Міжнародного гуманітарного університету про скасування наказу та зобов`язання вчинити певні дії задовольнити.

Скасувати наказ ректора Міжнародного гуманітарного університету від 01.06.2020 року №460 «По особовому складу студентів Одеського медичного інституту» про відрахування громадянина Єгипту ОСОБА_3 з контингенту студентів за порушення умов контракту з 10 семестру 2019-2020 навчального року.

Зобов`язати Міжнародний гуманітарний університет (ідентифікаційний код 26249278) виконати зобов`язання взяті за договором з іноземним громадянином про підготовку фахівця від 16.12.2015 р. №1202-1-241/2015-С-І в частині присвоєння кваліфікації відповідно до успішно пройденої освітньої програми з внесенням відповідних відомостей до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та видачею громадянину Єгипту ОСОБА_3 диплома про вищу освіту державного зразка (п. 2.1.7. договору).

Рішення може бути оскаржене до Одеського апеляційного суду через Київський райсуд м. Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення.

Повний текст рішення суду виготовлено в нарадчій кімнаті «16» липня 2020 року.

Суддя Калашнікова О. І.

Джерело: ЄДРСР 90435456
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку