open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.1994 N 179
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 5 ( v0005202-03 ) від 13.01.2003 )
Про затвердження форм первинного обліку

З метою вдосконалення обліку виконаних робіт відділами
інформаційного забезпечення статистики ГОЦ Мінстату України, -
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити відомчі форми первинного обліку N ОВР-1
"Паспорт на статистичну роботу" та N ОВР-2 "Звіт про роботу
відділу інформаційного забезпечення статистики" і інструкції щодо
їх заповнення, які набувають чинність з дня підписання наказу.
2. Розповсюдити вказані в п. 1 цього наказу форми первинного
обліку на відділи інформаційного забезпечення статистики ГОЦ
Мінстату України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
ГОЦ Мінстату України Крамарєва В.Г.
Міністр М.І.Борисенко

Форма N ОВР-1
ЗАТВЕРДЖЕНА

Наказ Міністерства

статистики України

03.08.1994 N 179

ПАСПОРТ

на статистичну роботу ___________________

найменування роботи
Відділ N ___________ код звіту по плану статробіт _____________
Періодичність ___________, кількість розробок на рік __________;
обсяг робіт на рік в показн. __________________________
Спосіб розроблення ___________________________________ ЕОМ; СДС
СТОСІ і СТОСУ; ПЕОМ; КОМ; ручні, за системою СОІСО
----------------------------------------------------------------- NN | Характеристика інформації | Дата складання | п/п| | паспорта | | |---------------------| ---+-------------------------------------+---------------------| 1 |Кількість підзвітних організацій (Е) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 2 |Число рядків у звітному документі (А)| | ---+-------------------------------------+---------------------| 3 |Число граф у звітному документі (В) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 4 |Коефіцієнт заповнення (Кзап) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 5 |Кількість показників | | |нормативно-довідкової інформації при | | |створенні нових довідників, | | |каталогів, класифікаторів і т.д. | | |(показн.) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 6 |Обсяг вхідної інформації: ряд. 1 х | | |ряд. 2 х ряд. 3 х ряд. 4 + ряд. 5 | | |(показ.) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 7 |Обсяг вихідної інформації (показн.) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 8 |Обсяг всього - ряд. 6 + ряд. 7 | | |(показн.) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 9 |Середня значність показників вхідної | | |і вихідної інформації | | ---+-------------------------------------+---------------------| 10 |Група новизни звіту | | ---+-------------------------------------+---------------------| 11 |Група складності контролю | | ---+-------------------------------------+---------------------| 12 |Вид організації, яка подає звіт | | ---+-------------------------------------+---------------------| 13 |Розроблення звіту в особливому | | |порядку (листів) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 14 |Аналіз динаміки і темпів змінювання | | |показників, розробка індексів | | ---+-------------------------------------+---------------------| 15 |Розрахунок і виписка показників, які | | |вводяться в АБДСОІСО | | ---+-------------------------------------+---------------------| 16 |Робота з текстовою інформацією (тис. | | |слів) | | ---+-------------------------------------+---------------------| 17 |Кількість листів в оригіналі | | ---+-------------------------------------+---------------------| 18 |Тираж | | ---+-------------------------------------+---------------------| 19 |Інтервал друкованого листа | | ----------------------------------------------------------------
РОЗРАХУНОК ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ЕКОНОМІСТІВ

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИКИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування | N |Індекс|Трудо-| Поправочні коефіцієнти | К |Трудо-| Т2 | Т |Т годин | ета-|етапу роботи |табли-|номер |міс- |----------------------------------------|загальн.|міст- |годин|зага- |(Т1 + Т2)| пу | | ці |пози- |ткість| Кн. | Кр. | К. | КД | Ко |КСОІСО|(добуток|кість | |льна |х кільк. | | | | ції | Т. |нови-|ручн.|скл. |дина- |особл.| | всіх |з ура-| |Т1 +Т2|розробл. | | | | |базис |зна | |скла- |міки | поря-| |коеф.) |хуван-| |годин |годин | | | | |годин | | |дності|індекс.| дку | | |ням | | | | | | | | | | | | | | | |попр. | | | | | | | | | | | | | | | |коеф. | | | | | | | | | | | | | | | | Т1 | | | | | | | | | | | | | | | |годин | | | | ----+-------------+------+------+------+-----+-----+------+-------+------+------+--------+------+-----+------+---------| 1 |Розроблення | | | | | | | | | | | | | | | |статистичного| | | | | | | | | | | | | | | |звіту | | | | | | | | | | | | | | | ----+-------------+------+------+------+-----+-----+------+-------+------+------+--------+------+-----+------+---------| 2 |Комплектація | | | | | | | | | | | | | | | |і підготовка | | | | | | | | | | | | | | | |до випуску | | | | | | | | | | | | | | | |статистичного| | | | | | | | | | | | | | | |звіту | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РОЗРОБКА ВАРТОСТІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
I. Характеристика оброблюваної інформації
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вид | Вид |Знач-|Спосіб|Кільк. |Виведення|Вихідна|Вихідна|Кіль- | Обробка |Одноразові|При-| |вхідної|вихідної|ність|подан-|підзві-| інформ. |інф. як|інформ.|кість | інформ. | роботи |міт-| | інф. | інф. |п. 17| ня |тних | на АЦПУ |резуль-|БД; БД |розрізів|особливого| (обсяг в |ка | | табл. | табл. | |п. 1.9|обл. | із зап. | тат |з інш. |вихідної| порядку | показ- | | | 1.2 | 1.2 | | |мініс- |на МН |інших | інф. |інформ. |(кількість| никах) | | | | | | |терств | п. 1.11 |робіт |п. 1.13|п. 1.14 |листів) | | | | | | | |п. 1.10| |п. 1.12| | |п. 1.17 | | | --+-------+--------+-----+------+-------+---------+-------+-------+--------+----------+----------+----| | | | | | | | | | | | | | --+-------+--------+-----+------+-------+---------+-------+-------+--------+----------+----------+----| | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Поправочні коефіцієнти
--------------------------------------------------------------------------- N |Таб-|1.7|1.9|1.10|1.11|1.12|1.13|1.14|1.17|1.18|1.16|К загальн.| пункту |лиця| К2| К3| К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10| К11|(добуток | загальної|2 КІ| | | | | | | | | | | всіх | частини | | | | | | | | | | | |коефі- | тарифів | | | | | | | | | | | |цієнтів) | таблиці | | | | | | | | | | | | | ---------+----+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----------| ---------+----+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----------| --------------------------------------------------------------------------
III. Вартість обробки інформації
------------------------------------------------------------------------------------- Дата| Обсяг |Тариф| |Вартість|Річна вартість| В тому числі |Примітка| |інформації | | | обробки| обробки |----------------------| | | в | | | однієї | Врічна = |ЕОМ|ОКПМ|ПЕОМ|ВСП|ВІЗС| | |показниках | | |розробки|= В(гр. 6) х | | | | | | | |------------| | |В = Т х | кількість | | | | | | | |вхід |вихід| | | x Кзаг.| розробок | | | | | | | ----+------+-----+-----+---+--------+--------------+---+----+----+---+----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------
Начальник ВДВ
Начальник ВІЗС

Форма N ОВР-1
ЗАТВЕРДЖЕНА

Наказ Міністерства

статистики України

03.08.94 N 179

ПАСПОРТ

на статистичну роботу ____________________________

найменування роботи
Відділ N ___________ код звіту по плану статробіт _______________
Періодичність____________, кількість розробок на рік ___________;
обсяг робіт на рік в показн. ____________________________________
Спосіб розроблення ______________________________________________
ЕОМ; СДС СТОСІ і СТОСУ; ПЕОМ; КОМ; ручні, за системою СОІСО
------------------------------------------------------------------------------- NN |Характеристика інформації |Дата складання паспорта | п/п| |------------------------------------| ---+------------------------------------+------------------------------------| 1 |Кількість підзвітних організацій (Е)|Кількість відділів та управлінь | | |статистики, областей, підприємств, | | |мініст. і т.і. | ---+------------------------------------+------------------------------------| 2 |Число рядків у звітному |Методика визначення трудомісткості -| |документі (А) |стор. 4 | ---+------------------------------------+------------------------------------| 3 |Число граф у звітному документі (В) | - " -| - " - | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 4 | Коефіцієнт заповнення (Кзап) | - " -| - " - | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 5 |Кількість показників нормативно- | | | |довідкової інформації при створенні | | | |нових довідників, каталогів, | | | | класифікаторів і т.д. (показн.) | - " -| сторінка 3 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 6 |Обсяг вхідної інформації: ряд. 1 х | | | |x ряд. 2 х ряд. 3 х ряд. 4 + | | | |+ ряд. 5 (показ.) | - " -| сторінка 3, 4 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 7 |Обсяг вихідної інформації (показн.) | - " -| сторінка 4 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 8 |Обсяг всього - ряд. 6 + | | | |+ ряд. 7 (показн.) | - " -| сторінка 3 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 9 |Середня значність показників вхідної| | сторінка 2 таблиці 1.2 | |і вихідної інформації | - " -| - додатки до паспорта | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 10 |Група новизни звіту | - " -| сторінка 5 таблиці 1.1 | | | | пункт 1.12 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 11 |Група складності контролю | - " -| сторінка 7 таблиці 1.2 | | | | пункт 1.18 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 12 |Вид організації, яка подає звіт | - " -| сторінка 7 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 13 |Розроблення звіту в особливому | | | |порядку (листів) | - " -| сторінка 6 пункт 1.15 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 14 |Аналіз динаміки і темпів змінювання | | | |показників, розробка індексів | - " -| сторінка 6 пункт 1.16 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 15 |Розрахунок і виписка показників, | | | |які вводяться в АБДСОІСО | - " -| сторінка 7 пункт 1.19 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 16 |Робота з текстовою інформацією | | | |(тис. слів) | - " -| сторінка 6 пункт 1.17 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 17 |Кількість листів в оригіналі | - " -| таб. 3-7; 3-8; 3-9 | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 18 |Тираж | - " -| - " - | ---+------------------------------------+------+-----------------------------| 19 |Інтервал друкованого листа | - " -| - " - | ------------------------------------------------------------------------------

РОЗРАХУНОК ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ЕКОНОМІСТІВ

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИКИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування | N |Індекс|Трудо-| Поправочні коефіцієнти | К |Трудо-| Т2 | Т |Т годин | ета-|етапу роботи |табли-|номер |міс- |----------------------------------------|загальн.|міст- |годин|зага- |(Т1 + Т2)| пу | | ці |пози- |ткість| Кн. | Кр. | К. | КД | Ко |КСОІСО|(добуток|кість | |льна |х кільк. | | | | ції | Т. |нови-|ручн.|скл. |дина- |особл.| | всіх |з ура-| |Т1 +Т2|розробл. | | | | |базис |зна | |скла- |міки | поря-| |коеф.) |хуван-| |годин |годин | | | | |годин | | |дності|індекс.| дку | | |ням | | | | | | | | | | | | | | | |попр. | | | | | | | | | | | | | | | |коеф. | | | | | | | | | | | | | | | | Т1 | | | | | | | | | | | | | | | |годин | | | | ----+-------------+------+------+------+-----+-----+------+-------+------+------+--------+------+-----+------+---------| 1 |Розроблення |таб. | | |пункт|пункт|пункт |пункт |пункт |пункт | пункт |пункт | х | | | |статистичного|3-1 | 3-6 | |1.12 |1.13 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.19 | 1.10 | 1.11 | | | | |звіту | | | |таб. | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | ----+-------------+------+------+------+-----+-----+------+-------+------+------+--------+------+-----+------+---------| 2 |Комплектація |таб. | | | | | | | | | | | | | | |і підготовка |3-7; |3-8 | | | | | | | | | | | | | |до випуску |3-9 | | | | | | | | | | | | | | |статистичного| | | | | | | | | | | | | | | |звіту | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗРОБКА ВАРТОСТІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

I. Характеристика оброблюваної інформації
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вид |Вид | Знач- |Спосіб|Кільк. |Виведення|Вихідна|Вихідна|Кіль- | Обробка |Одноразові|При-| |вхідної|вихі-| ність |подан-|підзві-| інформ. |інф. як|інформ.|кість | інформ. | роботи |міт-| | інф. |дної | п. 17 | ня |тних | на АЦПУ |резуль-|БД; БД |розрізів|особливого| (обсяг в |ка | | табл. |інф. | |п. 1.9|обл. | із зап. | тат |з інш. |вихідної| порядку | показ- | | | 1.2 |табл.| | |мініс- |на МН |інших | інф. |інформ. |(кількість| никах) | | | | 1.2 | | |терств | п. 1.11 |робіт |п. 1.13|п. 1.14 |листів) | | | | | | | |п. 1.10| |п. 1.12| | |п. 1.17 | | | --+-------+-----+-------+------+-------+---------+-------+-------+--------+----------+----------+----| | | |сторі- |сторі-|сторі- |сторінка |сторін-|сторін-|сторінка|сторінка |сторінка 5| | | | |нка 3 |нка 4 |нка 4 | 4 | ка 4 | ка 4 | 4 | 5 | | | --+-------+-----+-------+------+-------+---------+-------+-------+--------+----------+----------+----| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Поправочні коефіцієнти
--------------------------------------------------------------------------- N |Таб-|1.7|1.9|1.10|1.11|1.12|1.13|1.14|1.17|1.18|1.16|К загальн.| пункту |лиця| К2| К3| К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10| К11|(добуток | загальної|2 КІ| | | | | | | | | | | всіх | частини | | | | | | | | | | | |коефі- | тарифів | | | | | | | | | | | |цієнтів) | таблиці | | | | | | | | | | | | | ---------+----+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----------| ---------+----+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----------| --------------------------------------------------------------------------
III. Вартість обробки інформації
------------------------------------------------------------------------------------- Дата| Обсяг |Тариф| |Вартість|Річна вартість| В тому числі |Примітка| |інформації | | | обробки| обробки |----------------------| | | в | | | однієї | Врічна = |ЕОМ|ОКПМ|ПЕОМ|ВСП|ВІЗС| | |показниках | | |розробки|= В(гр. 6) х | | | | | | | |------------| | |В = Т х | кількість | | | | | | | |вхід |вихід| | | x Кзаг.| розробок | | | | | | | ----+------+-----+-----+---+--------+--------------+---+----+----+---+----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | ----+------+-----+-----+---+--------+--------------+---+----+----+---+----+--------| |рядок |рядок| | | | | | | | | | | |6 пас-| 7 | | | | | | | | | | | |порта | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Начальник ВДВ
Начальник ВІЗС

Додаток до паспорта

Шифр відділу __________________ Код по плану
Найменування роботи ___________ статробіт
Періодичність _________________

ТАБЛИЦЯ N 1

по визначенню середньої значності показників

(чисел) вхідної інформації і середньої кількості

показників у звіті однієї звітуючої організації
------------------------------------------------------------------- Найменування| Кіль- |Кількість графоклітки по значності чисел | звітуючої | кість | | організації |док-тів|--------------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |всього| ------------------------------------------------------------------
Кількість показників - всього
Кількість знаків - всього
Середня значність показників = всього знаків
(чисел ---------------- всього показників
Середня кількість показників = всього показників
у звіті однієї звітуючої --------------------- організації кількість організацій
Коефіцієнт заповнення = середня кількість показників ----------------------------- загальне число графоклітки

Додаток до паспорта

Шифр відділу __________________ Код по плану
Найменування роботи ___________ статробіт

ТАБЛИЦЯ N 2

по визначенню середньої значності показників

(чисел) і обсягу вихідної інформації
------------------------------------------------------------------ Зведення по|Кількість |Кількість графоклітки по значності чисел| Україні |документів|----------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------

Кількість показників - всього
Кількість знаків - всього
Середня значність = всього знаків
показників (чисел) ---------------- всього показників
Середня значність = всього знаків вхід. інф. +
показників вхідної і + всього знаків вихідн. інформ.
вихідної інформації ------------------------------------- всього показн вхідної. інф. + всього

показн. вихідн. інформ.
Коефіцієнт заповнення = середня кількість показників -------------------------------- загальне число графоклітки
Обсяг вихідної Для правильного визначення середньої
інформації: значності і середньої кількості

показників у звіті необхідно

прорахувати на менше 30% обсягу

однієї розробки

Начальник відділу ІЗС

ЗАТВЕРДЖЕНА

Наказ Міністерства

статистики України

03.08.1994 N 179

ІНСТРУКЦІЯ

по визначенню трудомісткості робіт, виконуваних

економістами інформаційного забезпечення статистики

1. Загальна частина
1.1. Методика визначення трудомісткості робіт, виконуваних
економістами по інформаційному забезпеченню статистики, призначена
для обліку праці економістів.
1.2. Основним документом для розрахунку трудомісткості робіт
економістів відділів інформаційного забезпечення статистки
являється "Паспорт на статистичну роботу", затверджений наказом
Мінстату України від N __, який заповнюється економістами
відповідного відділу інформаційного забезпечення, де ця робота
розробляється згідно плану статистичних робіт.
1.3. Методика розроблена на основі фотохронометражних
спостережень облікових даних щодо фактичних затрат праці на
розробку статистичної звітності, результатів аналізу організації
праці економістів і заходів по її удосконаленню.
1.4. Методика встановлена на розробку і випуск статистичних
звітів згідно з типовим технологічним процесом розробки кожного
виду звіту у відповідності із вказаним складом робіт.
1.5. Методика розроблена у відповідності з класифікацією
звітів у залежності від виду носія вхідної інформації, способів її
обробки і факторів, найбільшим чином впливаючих на трудозатрати.
1.6. Методика враховує залежність факторів, найбільшим чином
впливаючих на трудові затрати, встановлених на річний обсяг
інформації (вхідної і вихідної), визначаючих у відповідності з
планом статистичних робіт і дана в годинах.
1.7. За середню значність показників прийнята сума знаків
всіх показників, включаючи кому, поділена на кількість показників
(чисел) даного виду звіту. Для встановлення середньої значності показників (чисел) і
середньої заповнюваності документів необхідно провести наступну
роботу. Взяти декілька документів однієї звітної форми (не менше
30%), розрахувати по кожному документу кількість графоклітин по
значності чисел і записати в таблицю - згідно прикладу.
------------------------------------------------------------------ NN пп | Кількість графоклітин по значності чисел | |-----------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | всього| ----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-------| 1 | - | 3 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | | ----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-------| 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | | ----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-------| 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | | ----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-------| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | | ----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-------| Всього | 7 | 7 | 12 | 20 | 5 | - | - | - | 51 | показників| | | | | | | | | | ----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-------| Всього | 7 | 14 | 36 | 80 | 25 | - | - | - | 162 | знаків | | | | | | | | | | ----------+-----+-----+-----+-----+---------------------+-------| Середня | | | | | 162 / 51 = 3,2 | | значність | | | | | | | документів| | | | | | | ----------+-----+-----+-----+-----+---------------------+-------| Середня | | | | | | | | | | заповнюва-| | | | | | | | | | ність: | | | | | | | | | | ----------+-----+-----+-----+-----+---------------------+-------| в | | | | | 51 / 4 = 13 | | показниках| | | | | | | ----------+-----+-----+-----+-----+---------------------+-------| в | | | | |(13 / 24) * 100 = 54%| | процентах | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
де 24 - загальне число графоклітин в документі
При малій кількості документів в одному звіті (до 26)
необхідно здійснювати обрахунок всього обсягу інформації. Наведені в таблицях збірника межі числових значень, в яких
вказано "до", слід приймати "включно".
1.8. Методикою передбачено два етапи розробки статистичних
звітів: I етап - розробка статистичної інформації; II етап - комплектація і підготовка статистичних матеріалів
до випуску.
1.9. Загальний обсяг оброблюваної інформації по формі
(роботі) за один звітний період визначається як сума вхідної і
вихідної інформації (в тис. показників). Обсяг вхідної інформації визначається як сума показників в
звітних документах, які подаються відділами і управліннями
статистики, підприємствами, організаціями, установами,
міністерствами, відомствами, показників нормативно-довідкової
інформації НДІ (каталогів, довідників, класифікаторів), створення
і актуалізацію яких в процесі реалізації даної роботи проводить
економіст, та показників інформації, яка використовується в даній
формі від рішення інших задач. При створенні і актуалізації нормативно-довідкової інформації
(НДІ) обсяг текстової економічної інформації визначається за
формулою:
П х П

р зн.

N = ---------- 5
де N - кількість показників нормативно-довідкової, текстової
економічної інформації; П - кількість рядків, які утворюються (корегуються) НДІ р П - кількість знаків нормативно-довідкової, текстової, зн. кономічної інформації, визначене по макету

Вартість ведення нормативно-довідкової, текстової економічної
інформації визначається із розрахунку за 1000 показників. Розрахунки обсягів вхідної інформації (первинної, зведеної)
за звітний період на одну розробку здійснюється за формулою:
Увх. = А х В х Е х Кзап + N + Упр
де Увх. - загальний обсяг вхідної статистичної інформації з
розрахунку на одну розробку; А - число рядків у звітному документі; В - число граф у звітному документі; Е - число звітних одиниць (підприємств, організацій і т.п.),
які подають дану форму звітності; Кзап. - коефіцієнт заповнення, який визначається як
відношення числа заповнених графоклітин вхідного документа до
загального числа графоклітин, які знаходяться в даному документі; N - число показників нормативно-довідкової інформації; Упр. - обсяг вхідної інформації, який використовується в
даній формі (роботі) від рішення інших задач. Розрахунок обсягів вихідної інформації (Увих.) здійснюється
за формулою:
Увих. = Пі х Аі х Ві х Кзап.
де: Пі - число листів таблиці і-го виду; Аі - число рядків в таблиці і-го виду; Ві - число граф в таблиці і-го виду; Кзап. і - коефіцієнт заповнення і-го виду таблиць, який
визначається як відношення числа заповнених графоклітин і-го виду
таблиць до загального числа графоклітин, які вміщуються в даному
виді таблиці; і = 1...п, де п - кількість таблиць Для робіт, які виконуються в декілька етапів, обсяг вхідної
(вихідної) інформації визначається як сума обсягів вхідної
(вихідної) інформації кожного етапу. Річний обсяг оброблюваної інформації визначається як сума
обсягів вхідної і вихідної інформації за кожний період. Обсяг інформації в цілому по даній галузі статистики
визначаться як сума обсягів по всіх формах статзвітності. В обсяг інформації, яка обробляється, не включаються обсяги
допоміжних таблиць, протоколів контролю і т.п.
1.10. Методикою передбачено ряд поправочних коефіцієнтів. При застосуванні одночасно декількох поправочних
коефіцієнтів, загальний поправочний коефіцієнт визначають за
формулою:
Кзаг. = К1 х К2 х К3 х Кп (2)
де Кзаг. - загальний поправочний коефіцієнт, К1, К2, К3, ..., Кп - поправочні коефіцієнти, які враховують
вплив якісних факторів на зміну затрат часу при виконанні
конкретної роботи.
1.11. Трудомісткість робіт, виконуваних економістами
інформаційного забезпечення статистики, з урахуванням поправочних
коефіцієнтів, визначається за формулою:
Т = Ті х Кзаг. + Твип. (3)
де Т - трудомісткість на розробку і підготовку до випуску
статистичної звітності з урахуванням впливу поправочних
коефіцієнтів; Ті - базисна трудомісткість першого етапу розробки, визначена
по таблиці; Кзаг. - загальний поправочний коефіцієнт; Твип. - базисна трудомісткість на комплектацію і підготовку
до випуску статистичних звітів, визначена по таблиці.
1.12. Методика встановлена на роботи, виконувані при розробці
звітів, технологія обробки яких не змінювалася у порівнянні з
минулим роком. Якщо звіт розробляється вперше або у звіті відбулися зміни у
порівнянні з минулим роком, які потрібно додатково вивчити і
освоїти, до річної трудомісткості розробки звіту (етап 1)
застосовується поправочний коефіцієнт Кн у відповідності із
табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Коефіцієнт новизни при зміні технології

обробки звітів
------------------------------------------------------------------ Ступінь новизни | Група | Коефіцієнт до річної | |новизни|трудомісткості звіту в залежності | | | від періодичності (Кн) | ---------------------+-------+----------------------------------| | | міс. | кварт. |півріччя| річна | ---------------------+-------+--------+--------+--------+-------| Звіти, які не мають | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | змін в технології | | | | | | обробки | | | | | | ---------------------+-------+--------+--------+--------+-------| Звіти, які мають | 2 | 1,005 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | зміни в технології | | | | | | обробки у порівнянні | | | | | | з минулим роком | | | | | | ---------------------+-------+--------+--------+--------+-------| Звіти, розроблювані | 3 | 1,025 | 1,04 | 1,08 | 1,10 | вперше | | | | | | ---------------------+-------+--------+--------+--------+-------| Індекс коефіцієнта | | а | б | в | г | -----------------------------------------------------------------
Якщо технологія обробки звітів залишилася без змін, а
кількісна величина факторів змінилася, то слід користуватися
коефіцієнтом першої групи новизни.
1.13. Якщо розробка звітів виконується із застосуванням КОМ
економістом безпосередньо у відділі (тобто матеріали не здаються у
відділ експлуатації обчислювальних клавішних машин та підготовки
даних для прорахунку, так звані, ручні роботи), то до
трудомісткості першого етапу робіт застосовується поправочний
коефіцієнт Кр = 1,1.
1.14. Розробку статистичних звітів з обсягом інформації понад
400 тис. показників рекомендується проводити із застосуванням ЕОМ.
При необхідності розробки статистичних звітів з обсягом понад
400 тис. на КОМ на кожні наступні 1000 показників до
трудомісткості додається 1,5 години.
1.15. При розробці звітів, які надходять в особливому
порядку, до трудомісткості цієї групи звітів застосовується
поправочний коефіцієнт (Ко): Ко = 1,03 - при обсязі секретного матеріалу до 50 листів Ко = 1,05 - при обсязі понад 50 листів
1.16. При аналізі динаміки і темпів змінювання показників за
ряд попередніх років, здійсненні розробки індексів, до
трудомісткості першого етапу застосовується поправочний коефіцієнт
Кд, рівний 1,05.
1.17. Якщо при розробці звітів економіст працює із текстовою
інформацією, то до трудомісткості першого етапу додається 1 година
на обробку 3000 слів тексту. При цьому, до текстової частини не відносяться слова підмета,
присудка, а також найменування даного звіту, інформація, яка
характеризує виписувані показники звіту (наприклад, назва
підприємств, інститутів, установ і т.п.).
1.18. В залежності від складності контролю і виду
організації, яка подає звіти в статистичні органи, до
трудомісткості застосовується поправочний коефіцієнт Кск у
відповідності з табл. 1.2.
Таблиця 1.2
------------------------------------------------------------------ Група | Складність | Вид організації, яка подає звіти | складності| контролю |-----------------------------------| | |обласні | ОЦ | РВС | ОЦ, | | |управ- | мініс- | | підприє- | | |ління | терства| | мства | | |стати- | | | | | |стики | | | | ----------+-----------------+--------+--------+-----+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------+-----------------+--------+--------+-----+-----------| 1 |Контроль, | 1,00 | 1,05 |1,09 | 1,12 | |співставлення і | | | | | |взаємоув'язка | | | | | |показників | | | | | |здійснюється в | | | | | |межах звіту, з | | | | | |даними | | | | | |попереднього | | | | | |звітного періоду | | | | | ----------+-----------------+--------+--------+-----+-----------| 2 |Контроль, | 1,06 | 1,10 |1,13 | 1,15 | |співставлення і | | | | | |взаємоув'язка | | | | | |показників | | | | | |здійснюється в | | | | | |межах звіту, з | | | | | |даними | | | | | |попереднього | | | | | |звітного періоду,| | | | | |а також з даними | | | | | |інших звітів у | | | | | |відділі | | | | | ----------+-----------------+--------+--------+-----+-----------| 3 |Контроль, | 1,11 | 1,14 |1,16 | 1,18 | |співставлення і | | | | | |взаємоув'язка | | | | | |показників | | | | | |здійснюється в | | | | | |межах звіту, з | | | | | |даними | | | | | |попереднього | | | | | |звітного періоду,| | | | | |з даними інших | | | | | |звітів у відділі,| | | | | |а також з даними | | | | | |інших відділів, | | | | | |організацій | | | | | -----------------------------------------------------------------
1.19. Якщо при виписці показників, які вводяться в АБД СОІСО,
економіст здійснює їх розрахунок, то до трудомісткості
застосовується поправочний коефіцієнт КСОІСО = 1,07.
1.20. Методикою враховані супровідні роботи, виконувані
економістами, такі як: - вивчення інструктивних матеріалів, проведення
конструктивних нарад, розробка інструкцій, пам'яток, підказок; - доведення до підзвітних організацій відомостей про зміни у
звітах, які вносяться вищестоящими організаціями; - вивірення показників на початок року; - робота з каталогами; - підготовка статистичних матеріалів до архівного зберігання
здавання їх в архів; - підготовка матеріалів для знищення, знищення статистичних
матеріалів; - місцеві відрядження для отримання звітних даних; - отримання, підготовка і передача експрес та
прес-інформації; - розсипка підзвітним організаціям листів із зауваженнями
щодо терміну подання інформації і зазначенням допущених помилок; - введення необхідної інформації в базу даних; - робота з картками ДОК і інше.
1.21. Якщо економіст самостійно розробляє алгоритм
розрахунків, формули контролю вхідної і вихідної інформації,
трудомісткість на виконання цієї роботи визначається по збірнику
"Типові норми часу на програмування задач на ЕОМ".
1.22. За достовірність визначення обсягів інформації несе
відповідальність керівник відділу. Помилки, допущені з вини економіста, виправляються ним же, а
час на проведення цієї роботи не підлягає обліку.
1.23. Методикою враховані підготовчі роботи, час
обслуговування робочого місця, час на відпочинок і особисті
потреби.
2. ПРИКЛАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ЕКОНОМІСТІВ

ПО ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СТАТИСТИКИ
Приклад 1 (умовний) Визначити трудомісткість підготовки і випуску статистичної
звітності за ф. "1-кб" (поштова річна, яка розроблюється на ЕОМ).
Обсяг роботи, в тис. показників - 17,5
Середня значність показників - 3
Група складності контролю - 2
Вид організації, яка подає звіти - ОЦ області
Ступінь новизни звіту - 1
Кількість листів в оригіналі - 50
Тираж - 150
Інтервал друкованого тексту - 1,5
Трудомісткість на підготовку і випуск статистичного звіту
визначається по таблицях:
Т1 = 45,66 год. (табл. 3.1, поз. 19а)
Т2 = 6,76 год. (табл. 3.8, поз. 13ж)
Поправочні коефіцієнти:
Кн =1,0 (табл. 1.1)
Кскл. = 1,07 (табл. 1.2)
Кзаг. = Кн х Кскл. = 1,0 х 1,07 = 1,07
Загальна трудомісткість:
Т = Т1 х Кзаг. + Т2 = 45,66 х 1,07 + 6,76 = 55,61 год.
Приклад 2 (умовний) Визначити трудомісткість на підготовку і випуск статистичного
звіту за 2Т - квартальна, при отриманні статистичної звітності по
СДС СТОСІ і СТОСІ
Обсяг роботи, в тис. показників - 26,0
Середня значність показників - 5,0
Група складності - 3
Вид організації, яка подає інформацію - РОС
Кількість листів в оригіналі - 70
Інтервал друкованого листа - 2
Тираж - 72
Трудомісткість на підготовку і випуск статистичного звіту
визначається по таблицях:
Т1 = 81,38 год. (табл. 3.2, поз. 19в);
Т2 = 7,25 год. (табл. 3.9, поз. 15д).
Поправочний коефіцієнт К = 1,17 у відповідності з табл. 1.2. Загальна трудомісткість:
Т = Т1 х К + Т2 = 81,38 х 1,17 + 7,25 = 102,46 год.
Приклад 3 (умовний) Визначити трудомісткість на підготовку і випуск статистичного
звіту на ПЕОМ
Обсяг роботи, в тис. показників - 4,3
Середня значність - 6
Група складності контролю - 1
Вид організації, яка подає звіт - ОЦ області
Кількість листів в оригіналі - 13
Тираж - 75
Інтервал друкованого тексту - 2
Трудомісткість на підготовку і випуск статистичного звіту
визначається по таблицях:
Т1 = 25,96 год. (табл. 3.3, поз. 21в);
Т2 = 1,67 год. (табл. 3.9, поз. 5д).
Поправочний коефіцієнт у відповідності з табл. 1.2 рівняється
1,0. Загальна трудомісткість:
Т = Т1 х К + Т2 = 25,96 х 1,0 + 1,67 = 27,63 год.

3. ТАБЛИЧНА ЧАСТИНА

3.1. Трудомісткість робіт, виконуваних економістами, по
інформаційному забезпеченню статистики із застосуванням ЕОМ
Склад робіт
Забезпечення своєчасного отримання статистичної звітності;
реєстрація, перевірка достовірності, повноти і якості інформації,
яка надійшла; запити, з'ясування. Кодування звітів, контроль кодів; комплектація звітів у
пачки; передача на ЕОМ. Логічний контроль вхідної інформації; співставлення
показників між собою в межах звіту, з даними попереднього періоду. Арифметичний контроль. З'ясування, запити, внесення змін. Робота з протоколами контролю вхідної і вихідної інформації:
аналіз вказаних у протоколах помилок; з'ясування, запити;
підготовка і передача коректур для введення в ЕОМ або введення
коректур з дисплею; робота з протоколами корегування. Перевірка і аналіз показників вихідного звіту: співставлення
показників між собою в межах звіту, з даними попереднього звітного
періоду, вибірковий контроль, проведення додаткових розрахунків,
з'ясування, запити, внесення виправлень у вихідний звіт. Виписка даних в таблиці і макети, округлення показників,
переведення їх в інші одиниці (при необхідності), контроль
виписаних показників. Підготовка і контроль табуляграм для внесення виправлень у
вихідний матеріал, на МС для можливості взаємодії з іншими
організаціями.
Таблиця 3.1 (год.)
Трудомісткість робіт по підготовці і випуску

статистичної звітності, яка обробляється на ЕОМ
-------------------------------------------------------------------- Обсяг |Трудомісткість по середній значності показників| Номер | роботи, в |-----------------------------------------------|позиції| тис. |до 3,0 |3,1-4,0| 4,1-6,0| 6,1-8,0| 8,1 і понад | | показників| | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| до 0,11 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 1 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 0,12-0,15 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,15 | 1,16 | 2 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 0,16-0,28 | 1,3 | 1,46 | 1,57 | 1,69 | 1,78 | 3 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 0,29-0,37 | 1,86 | 2,03 | 2,19 | 2,37 | 2,48 | 4 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 0,38-0,62 | 2,59 | 2,82 | 3,04 | 3,28 | 3,46 | 5 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 0,63-0,91 | 3,65 | 3,98 | 4,29 | 4,62 | 4,88 | 6 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 0,92-1,20 | 4,74 | 5,16 | 5,56 | 5,99 | 6,32 | 7 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1,21-1,71 | 6,12 | 6,65 | 7,18 | 7,73 | 8,17 | 8 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1,72-1,98 | 7,37 | 8,01 | 8,67 | 9,32 | 9,85 | 9 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1,99-2,67 | 8,85 | 9,63 | 10,40 | 11,20 | 11,84 | 10 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 2,68-3,18 | 10,63 | 11,57 | 12,49 | 13,45 | 14,20 | 11 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 3,19-4,16 | 12,73 | 13,85 | 14,97 | 16,11 | 17,02 | 12 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 4,17-5,08 | 15,34 | 16,69 | 18,03 | 19,40 | 20,51 | 13 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 5,09-6,51 | 18,38 | 19,98 | 21,59 | 23,25 | 24,55 | 14 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 6,52-8,04 | 22,10 | 24,04 | 25,97 | 27,96 | 29,54 | 15 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 8,05-10,2 | 26,41 | 28,74 | 31,05 | 33,43 | 35,32 | 16 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 10,3-12,7 | 31,77 | 34,57 | 37,35 | 40,20 | 42,48 | 17 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 12,8-16,1 | 38,10 | 41,45 | 44,79 | 47,68 | 50,94 | 18 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 16,2-20,1 | 45,66 | 49,67 | 53,68 | 57,77 | 61,03 | 19 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 20,2-25,4 | 54,82 | 59,63 | 64,44 | 69,36 | 73,30 | 20 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 25,5-31,8 | 66,06 | 71,86 | 77,66 | 83,58 | 88,31 | 21 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 31,9-40,0 | 78,61 | 85,53 | 92,43 | 99,45 | 105,0 | 22 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 40,1-50,1 | 95,15 | 103,5 | 111,9 | 120,4 | 127,2 | 23 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 50,2-63,1 | 114,0 | 124,0 | 133,9 | 144,2 | 151,4 | 24 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 63,2-79,2 | 136,9 | 148,9 | 160,8 | 173,3 | 183,0 | 25 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 79,3-99,3 | 164,2 | 178,6 | 192,9 | 207,8 | 219,5 | 26 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 99,4-113,5| 188,4 | 204,8 | 273,4 | 238,3 | 251,8 | 27 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 113,6 - | 199,6 | 217,3 | 234,0 | 252,7 | 267,0 | 28 | 139,9 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 140,0 - | 226,0 | 244,4 | 262,8 | 283,8 | 300,0 | 29 | 161,7 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 161,8 - | 249,7 | 270,0 | 290,3 | 313,5 | 328,0 | 30 | 178,1 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 178,2 - | 276,8 | 299,3 | 321,8 | 347,5 | 363,6 | 31 | 204,8 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 204,9 - | 305,6 | 330,5 | 355,4 | 383,8 | 401,6 | 32 | 226,3 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 226,4 - | 329,0 | 355,8 | 382,6 | 413,2 | 432,3 | 33 | 248,3 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 248,4 - | 357,9 | 387,0 | 416,1 | 449,4 | 470,2 | 34 | 274,5 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 274,6 - | 385,1 | 416,5 | 447,8 | 483,6 | 506,0 | 35 | 300,9 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 301,0 - | 413,5 | 447,1 | 480,8 | 519,3 | 543,3 | 36 | 318,2 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 318,3 - | 432,5 | 467,7 | 502,9 | 543,1 | 568,3 | 37 | 347,5 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 347,6 - | 452,7 | 489,6 | 526,4 | 568,5 | 594,8 | 38 | 368,7 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 368,8 - | 470,9 | 509,3 | 547,6 | 591,4 | 618,8 | 39 | 392,3 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 392,4 - | 489,7 | 529,5 | 569,4 | 614,9 | 643,4 | 40 | 416,6 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 416,7 - | 513,8 | 555,6 | 597,4 | 645,2 | 675,1 | 41 | 443,2 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 443,3 - | 535,6 | 579,2 | 622,8 | 672,6 | 703,8 | 42 | 470,6 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 470,7 - | 555,9 | 601,2 | 646,4 | 698,1 | 730,4 | 43 | 500,8 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 500,9 - | 580,4 | 627,7 | 674,9 | 728,9 | 762,6 | 44 | 531,8 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 531,9 - | 599,3 | 648,0 | 696,8 | 752,5 | 787,4 | 45 | 565,7 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 565,8 - | 622,9 | 673,6 | 724,3 | 782,2 | 818,5 | 46 | 600,1 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 600,2 - | 642,3 | 694,6 | 746,9 | 806,7 | 844,0 | 47 | 639,9 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 640,0 - | 666,6 | 720,8 | 775,1 | 837,1 | 875,9 | 48 | 678,1 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 678,2 - | 679,6 | 734,9 | 790,2 | 853,4 | 892,9 | 49 | 722,4 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 722,5 - | 698,9 | 755,8 | 812,7 | 877,7 | 918,4 | 50 | 766,6 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 766,7 - | 717,9 | 776,4 | 834,8 | 901,6 | 943,3 | 51 | 816,1 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 816,2 - | 731,2 | 790,7 | 850,2 | 918,2 | 960,7 | 52 | 860,9 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 861,0 - | 747,1 | 807,9 | 868,7 | 938,2 | 981,6 | 53 | 927,3 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 927,4 - | 759,7 | 821,6 | 883,4 | 954,1 | 98,2 | 54 | 972,8 | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 972,9-1040| 769,5 | 832,2 | 894,8 | 966,4 | 1011 | 55 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1041-1099 | 782,6 | 846,3 | 910,0 | 982,8 | 1028 | 56 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1100-1181 | 796,9 | 861,7 | 926,6 | 1001 | 1047 | 57 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1182-1242 | 808,1 | 873,9 | 939,7 | 1015 | 1062 | 58 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1243-1335 | 817,9 | 884,4 | 951,0 | 1027 | 1075 | 59 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1386-1660 | 824,3 | 891,4 | 958,5 | 1035 | 1083 | 60 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1661-1984 | 835,6 | 903,6 | 971,6 | 1049 | 1098 | 61 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 1985-2225 | 845,2 | 914,0 | 982,8 | 1061 | 1111 | 62 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 2226-2465 | 869,5 | 940,2 | 1011 | 1092 | 1142 | 63 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 2466-2705 | 892,7 | 95,3 | 1038 | 1121 | 1173 | 64 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 2706-2946 | 924,5 | 999,8 | 1075 | 1161 | 1215 | 65 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 2947-3167 | 957,2 | 1035 | 1113 | 1202 | 1258 | 66 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 3168-3388 | 992,4 | 1073 | 1154 | 1246 | 1304 | 67 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 3389-3609 | 1026 | 1109 | 1193 | 1288 | 1348 | 68 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 3610-3830 | 1059 | 1145 | 1231 | 1330 | 1391 | 69 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 3831-4118 | 1097 | 1186 | 1275 | 1377 | 1440 | 70 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 4119-4405 | 1133 | 1226 | 1318 | 1423 | 1489 | 71 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 4406-4692 | 1154 | 1248 | 1342 | 1449 | 1516 | 72 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 4693-4979 | 1181 | 1277 | 1373 | 1483 | 1551 | 73 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 4980-5353 | 1199 | 1296 | 1394 | 1506 | 1575 | 74 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 5854-5726 | 1210 | 1309 | 1407 | 1520 | 1590 | 75 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 5727-6100 | 1220 | 1320 | 1449 | 1565 | 1637 | 76 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 6101-6473 | 1248 | 1371 | 1472 | 1589 | 1663 | 77 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 6474-6878 | 1272 | 1382 | 1484 | 1603 | 1677 | 78 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 6879-7282 | 1292 | 1414 | 1497 | 1616 | 1692 | 79 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 7283-7687 | 1323 | 1448 | 1522 | 1644 | 1720 | 80 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 7688-8091 | 1344 | 1486 | 1552 | 1676 | 1752 | 81 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 8092-8597 | 1363 | 1520 | 1587 | 1714 | 1795 | 82 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 8598-9103 | 1389 | 1557 | 1615 | 1744 | 1696 | 83 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 9104-9609 | 1414 | 1584 | 1643 | 1774 | 1856 | 84 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 9610-9999 | 1458 | 1618 | 1679 | 1813 | 1897 | 85 | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| 10000 і | 1508 | 1684 | 1791 | 1934 | 2023 | 86 | понад | | | | | | | ----------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------| Індекс | а | б | в | г | д | | -------------------------------------------------------------------
3.2. Трудомісткість робіт по підготовці і випуску
статистичної звітності, одержаної по системі дистанційного збору
інформації із застосуванням телеобробки (СДЗ, СТОСІ і СТОСІ)
Склад робіт
Забезпечення своєчасного отримання табуляграм, контроль
надходження вхідної інформації за графіком, реєстрація табуляграм,
які надійшли; перевірка достовірності і повноти вхідної інформації
згідно програми розробок; запити, з'ясування. Робота з протоколами контролю вхідної і вихідної інформації:
аналіз вказаних у протоколах помилок, вибірковий логічний контроль
інформації; підготовка коректур, введення коректур з дисплею або
МС, отримання і аналіз протоколу коректур, повторне введення
коректур у випадку виявлення помилок. Перевірка і аналіз показників вихідного звіту; співставлення
показників між собою в межах звіту з даними попереднього звітного
періоду; вибірковий арифметичний контроль. Проведення додаткових
розрахунків; внесення виправлень у вихідний звіт. Виписка даних в таблиці, округлення показників, переведення
їх в інші одиниці вимірювання (при необхідності), контроль
виписаних показників. Підготовка коректур і контроль табуляграм для внесення змін,
які мають місце у вихідному матеріалі, на МС для можливості
взаємодії з іншими організаціями.
Таблиця 3.2 (год.)
Трудомісткість робіт по підготовці і випуску
статистичної звітності, одержаної по системі дистанційного

збору інформації, із застосуванням телеобробки

(СДЗ, СТОСІ і СТОСІ)
--------------------------------------------------------------------- Обсяг |Трудомісткість по середній значності показників| Номер | роботи, |-----------------------------------------------|позиції| в тис. |до 3,0 |3,1-4,0 |4,1-6,0| 6,1-8,0| 8,1 і понад | | показників | | | | | | | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| до 0,1 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 1 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 0,2-0,5 | 1,51 | 1,66 | 1,73 | 1,82 | 1,86 | 2 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 0,6-1,0 | 3,14 | 3,46 | 3,63 | 3,91 | 3,97 | 3 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 1,1-1,6 | 4,97 | 5,53 | 5,78 | 6,05 | 6,19 | 4 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 1,7-2,4 | 7,24 | 8,12 | 8,37 | 8,76 | 8,97 | 5 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 2,5-3,3 | 9,83 | 10,91 | 11,39 | 11,88 | 12,24 | 6 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 3,4-4,1 | 12,40 | 13,71 | 14,31 | 15,01 | 15,40 | 7 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 4,2-4,9 | 14,68 | 16,22 | 16,97 | 17,84 | 18,26 | 8 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 5,0-6,3 | 17,78 | 19,74 | 20,69 | 22,05 | 22,18 | 9 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 6,4-7,7 | 21,64 | 23,99 | 25,04 | 26,30 | 23,84 | 10 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 7,8-9,1 | 25,48 | 28,25 | 29,48 | 30,80 | 31,62 | 11 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 9,2-10,5 | 29,12 | 32,20 | 33,80 | 35,36 | 36,75 | 12 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 10,6-12,5 | 33,72 | 37,35 | 39,10 | 40,91 | 41,86 | 13 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 12,6-14,5 | 38,73 | 42,83 | 44,73 | 47,05 | 47,96 | 14 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 14,6-16,5 | 43,76 | 48,52 | 50,83 | 53,04 | 54,29 | 15 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 16,6-18,5 | 48,88 | 53,80 | 56,43 | 59,30 | 60,73 | 16 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 18,6-21,3 | 54,56 | 60,69 | 63,23 | 66,31 | 67,79 | 17 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 21,4-24,6 | 62,20 | 72,10 | 75,38 | 77,38 | 77,03 | 18 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 24,7-28,4 | 70,34 | 78,23 | 81,38 | 85,28 | 87,75 | 19 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 28,5-32,7 | 80,10 | 86,70 | 92,85 | 97,20 | 99,38 | 20 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 32,8-37,7 | 91,20 | 100,5 | 105,2 | 109,9 | 112,7 | 21 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 37,8-43,4 | 102,8 | 113,9 | 119,3 | 125,4 | 127,3 | 22 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 43,5-50,0 | 110,7 | 128,9 | 135,6 | 141,8 | 144,6 | 23 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 50,1-67,6 | 132,3 | 146,2 | 152,7 | 160,4 | 164,3 | 24 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 57,7-71,2 | 154,9 | 172,1 | 179,6 | 188,8 | 192,5 | 25 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 71,3-84,8 | 184,5 | 205,0 | 213,6 | 223,5 | 229,3 | 26 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 84,9-98,4 | 202,7 | 234,6 | 246,0 | 256,6 | 263,9 | 27 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 98,5-112,0 | 239,5 | 266,0 | 278,2 | 291,0 | 297,8 | 28 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 112,1-125,6| 268,4 | 297,8 | 310,5 | 325,5 | 333,7 | 29 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 125,7-145,1| 301,0 | 332,8 | 347,5 | 365,5 | 374,0 | 30 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 145,2-164,7| 338,3 | 374,4 | 392,9 | 412,5 | 420,3 | 31 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 164,8-184,2| 361,0 | 417,7 | 435,5 | 455,0 | 465,8 | 32 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 184,3-200,0| 409,7 | 455,8 | 475,0 | 497,6 | 509,0 | 33 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 200,1-232,0| 456,2 | 505,3 | 529,1 | 555,8 | 568,2 | 34 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 232,1-253,8| 506,3 | 557,9 | 584,3 | 612,8 | 629,3 | 35 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 253,9-292,4| 561,2 | 623,0 | 652,0 | 680,5 | 694,7 | 36 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 292,5-321,7| 623,6 | 691,4 | 721,2 | 758,3 | 775,5 | 37 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 321,8-368,8| 694,3 | 765,8 | 803,3 | 837,8 | 857,3 | 38 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 368,9-400,0| 741,0 | 826,8 | 864,0 | 894,0 | 906,0 | 39 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 401-480 | 906,0 | 919,8 | 933,6 | 946,8 | 959,4 | 40 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 481-540 | 972,6 | 985,2 | 998,4 | 1010 | 1022 | 41 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 541-640 | 1035 | 1047 | 1059 | 1069 | 1080 | 42 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 641-720 | 1090 | 1102 | 1111 | 1121 | 1131 | 43 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 721-860 | 1141 | 1151 | 1160 | 1169 | 1178 | 44 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 861-980 | 1187 | 1196 | 1205 | 1210 | 1215 | 45 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 981-1120 | 1220 | 1225 | 1230 | 1234 | 1237 | 46 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 1121-1280 | 1241 | 1244 | 1248 | 1251 | 1254 | 47 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 1281-1440 | 1256 | 1259 | 1262 | 1264 | 1265 | 48 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| 1441-1700 | 1267 | 1268 | 1269 | 1271 | 1272 | 49 | -----------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------| Індекс | а | б | в | г | д | | --------------------------------------------------------------------
3.3. Трудомісткість робіт, які виконуються економістами по
інформаційному забезпеченню статистики із застосуванням
персональних ЕОМ (типу "Роботрон-1715", "Іскра-226", ЄС-1840,
ЄС-1841 і т.п.)
Склад робіт
Забезпечення своєчасного отримання, контроль графіка
надходження звітів, реєстрація: перевірка достовірності, повноти і
якості інформації яка надійшла (наявність документів, які надійшли
згідно з програмою розробки), запити. Робота з протоколами контролю вхідної інформації. Перевірка
повноти запису, логічний контроль: зіставлення даних, ув'язка
окремих показників між собою в межах звіту з даними попереднього
звітного періоду; з'ясування, запити, внесення змін; підготовка,
виконання і контроль коректури. Отримання табуляграм вихідних таблиць, аналіз і контроль
показників вихідного звіту, зіставлення з даними попереднього
звітного періоду, перевірка контрольних чисел, внесення змін у
вихідні звіти. Виписка даних в таблиці і бланки, контроль виписки. Перезапис
на дискети вихідної інформації взамін даних попереднього періоду.
Таблиця 3.3 (год.)
Трудомісткість робіт по підготовці і випуску

статистичної звітності із застосуванням ПЕОМ
---------------------------------------------------------------- Обсяг |Трудомісткість по середній значності | Номер | роботи, в | показників |позиції| тис. |-------------------------------------------| | показників| 1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-10 | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| до 0,10 | 0,47 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 1 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 0,11-0,15 | 1,00 | 1,21 | 1,31 | 1,41 | 2 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 0,16-0,22 | 1,49 | 1,79 | 1,94 | 2,08 | 3 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 0,23-0,35 | 2,04 | 2,44 | 2,65 | 2,87 | 4 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 0,36-0,48 | 2,79 | 3,35 | 3,63 | 3,91 | 5 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 0,49-0,73 | 3,83 | 4,59 | 4,97 | 5,35 | 6 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 0,74-0,92 | 4,97 | 5,96 | 6,46 | 6,95 | 7 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 0,93-1,09 | 5,86 | 7,04 | 7,62 | 8,22 | 8 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 1,10-1,38 | 6,93 | 8,32 | 9,01 | 9,71 | 9 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 1,39-1,62 | 8,18 | 9,81 | 10,63 | 11,45 | 10 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 1,63-1,84 | 9,24 | 11,09 | 12,01 | 12,94 | 11 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 1,85-1,95 | 9,97 | 11,96 | 12,97 | 13,97 | 12 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 1,96-2,21 | 10,77 | 12,93 | 14,00 | 15,07 | 13 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 2,22-2,35 | 11,63 | 13,96 | 15,12 | 16,28 | 14 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 2,36-2,64 | 12,56 | 15,06 | 16,33 | 17,57 | 15 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 2,65-2,82 | 13,55 | 16,25 | 17,61 | 18,96 | 16 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 2,83-3,16 | 14,63 | 17,54 | 19,02 | 20,48 | 17 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 3,17-3,39 | 15,81 | 18,96 | 20,55 | 22,12 | 18 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 3,40-3,79 | 17,06 | 20,48 | 22,18 | 23,89 | 19 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 3,80-4,11 | 48,50 | 22,19 | 24,05 | 25,89 | 20 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 4,12-4,54 | 19,97 | 23,96 | 25,96 | 27,96 | 21 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 4,55-4,94 | 21,57 | 25,88 | 28,05 | 30,19 | 22 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 4,95-5,44 | 22,86 | 27,41 | 29,71 | 31,99 | 23 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 5,45-5,94 | 24,15 | 28,97 | 31,40 | 33,81 | 24 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 5,95-6,52 | 25,45 | 30,53 | 33,09 | 35,62 | 25 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 6,53-7,13 | 26,73 | 32,06 | 34,74 | 37,40 | 26 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 7,14-7,83 | 28,00 | 33,59 | 36,41 | 39,20 | 27 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 7,84-8,56 | 29,29 | 35,13 | 38,07 | 40,98 | 28 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 8,57-8,80 | 30,59 | 36,68 | 39,75 | 42,79 | 29 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 8,81-9,60 | 31,94 | 38,34 | 41,52 | 44,72 | 30 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 9,61-9,90 | 33,54 | 40,24 | 43,60 | 46,96 | 31 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 9,91-10,75| 35,22 | 42,25 | 45,78 | 49,30 | 32 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 10,76- | 36,97 | 44,37 | 48,07 | 51,78 | 33 | 11,13 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 11,14- | 38,83 | 46,60 | 50,47 | 54,35 | 34 | 12,06 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 12,07- | 40,76 | 48,91 | 52,98 | 57,06 | 35 | 12,50 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 12,51- | 42,79 | 51,35 | 55,63 | 59,92 | 36 | 13,51 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 13,52- | 45,21 | 53,91 | 58,40 | 62,90 | 37 | 14,06 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 14,07- | 47,75 | 56,40 | 60,82 | 65,40 | 38 | 15,14 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 15,15- | 50,51 | 58,67 | 63,37 | 67,84 | 39 | 15,80 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 15,81- | 53,25 | 60,88 | 65,72 | 70,10 | 40 | 17,04 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 17,05- | 56,11 | 63,41 | 68,00 | 72,43 | 41 | 17,76 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 17,77- | 59,00 | 65,82 | 70,50 | 74,80 | 42 | 19,04 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 19,05- | 62,02 | 68,62 | 73,00 | 77,45 | 43 | 19,92 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 19,93- | 64,90 | 71,30 | 75,60 | 80,00 | 44 | 21,32 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 21,33- | 67,72 | 74,00 | 78,25 | 82,50 | 45 | 22,36 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 22,37- | 70,50 | 76,73 | 80,90 | 85,00 | 46 | 23,80 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 23,81- | 73,78 | 79,82 | 83,91 | 87,90 | 47 | 25,00 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 25,1-28,4 | 70,98 | 84,50 | 93,80 | 103,1 | 48 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 28,5-32,7 | 78,63 | 93,61 | 103,9 | 114,2 | 49 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 32,8-37,7 | 92,23 | 109,8 | 121,9 | 134,0 | 50 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 37,8-43,4 | 97,78 | 116,4 | 129,2 | 142,0 | 51 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 43,5-50,0 | 109,2 | 130,0 | 144,3 | 158,6 | 52 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 50,1-57,6 | 124,5 | 148,2 | 164,5 | 180,8 | 53 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 57,7-71,2 | 145,5 | 173,2 | 192,3 | 211,3 | 54 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 71,3-84,8 | 172,0 | 204,8 | 227,3 | 249,9 | 55 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 84,9-98,4 | 197,0 | 234,5 | 260,3 | 286,1 | 56 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 98,5-112,0| 221,8 | 264,1 | 293,2 | 322,2 | 57 | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 112,1- | 245,6 | 292,4 | 324,6 | 356,7 | 58 | 125,6 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 125,7- | 275,5 | 328,0 | 364,1 | 400,2 | 59 | 145,1 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 145,2- | 310,1 | 369,2 | 409,8 | 450,4 | 60 | 164,7 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 164,8- | 346,2 | 412,1 | 457,4 | 502,8 | 61 | 184,2 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 184,3- | 377,7 | 449,6 | 499,1 | 548,5 | 62 | 200,0 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 200,1- | 421,2 | 501,4 | 556,6 | 611,7 | 63 | 232,0 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 232,1- | 470,2 | 559,8 | 621,4 | 683,0 | 64 | 253,8 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 253,9- | 522,7 | 622,3 | 690,8 | 759,2 | 65 | 292,4 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 292,5- | 578,4 | 688,6 | 764,4 | 840,1 | 66 | 321,7 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 321,8- | 639,4 | 761,2 | 844,9 | 928,7 | 67 | 368,8 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| 368,9- | 697,2 | 830,0 | 921,3 | 1013 | 68 | 400,0 | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+-------| Індекс | а | б | в | г | | ---------------------------------------------------------------
3.4. Трудомісткість робіт, які виконуються економістами по
інформаційному забезпеченню статистики із застосуванням КОМ (ручні
роботи)
Склад робіт
Заготовка макетів, таблиць; виписка даних попереднього
періоду; контроль виписаних показників; здача макетів до друку;
звірка, коректура віддрукованих макетів. Забезпечення своєчасного отримання, контроль графіка
надходження звітів, реєстрація; перевірка достовірності, повноти і
якості інформації, яка надійшла (наявність документів, які
надійшли згідно програми розробки); запити, з'ясування. Логічний контроль інформації: зіставлення і ув'язка
показників між собою в межах звіту, з даними попереднього звітного
періоду. Арифметичний контроль інформації: контроль наростаючим
підсумком, перевірка відносних і середніх величин, проведення
додаткових розрахунків, з'ясування, запити. Виконання необхідних розрахунків на КОМ. Виписка даних із звітів, які надійшли, округлення показників,
переведення їх в інші одиниці виміру, контроль виписаних
показників. Підготовка і здача матеріалів у відділ експлуатації
обчислювальних клавішних машин та засобів підготовки даних;
отримання готових зведень, контроль правильності зведень. Підготовка і передача вихідних звітів у відділ оперативної
поліграфії, контроль і корегування матеріалу після друкування.
Таблиця 3.4 (год.)
Трудомісткість робіт по підготовці і випуску

статистичної звітності із застосуванням КОМ

(ручні роботи)
------------------------------------------------------------------ Обсяг роботи,| Трудомісткість по середній значності | Номер | в тис. | показників |позиції| показників |------------------------------------------| | |до 3,0 | 3,1-4,5 | 4,1-6,0 |більше 6,0| | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| до 0,1 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 1 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 0,2-0,5 | 0,70 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 2 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 0,6-1,0 | 1,99 | 2,18 | 2,37 | 2,54 | 3 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 1,1-1,6 | 2,69 | 2,94 | 3,20 | 3,42 | 4 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 1,7-2,4 | 4,07 | 4,46 | 4,85 | 5,19 | 5 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 2,5-3,5 | 5,97 | 6,54 | 7,11 | 7,61 | 6 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 3,6-4,1 | 7,66 | 8,39 | 9,12 | 9,76 | 7 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 4,2-4,9 | 9,06 | 9,92 | 10,78 | 11,53 | 8 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 5,0-6,3 | 11,25 | 12,32 | 13,39 | 14,33 | 9 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 6,4-7,7 | 14,04 | 15,37 | 16,71 | 17,88 | 10 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 7,8-9,1 | 16,83 | 18,43 | 20,03 | 21,43 | 11 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 9,2-10,5 | 19,61 | 21,47 | 23,34 | 24,97 | 12 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 10,6-12,5 | 22,99 | 25,18 | 27,37 | 29,29 | 13 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 12,6-14,5 | 26,97 | 29,54 | 32,11 | 34,36 | 14 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 14,6-16,5 | 30,95 | 33,90 | 36,85 | 39,43 | 15 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 16,6-18,5 | 34,94 | 38,26 | 41,59 | 44,50 | 16 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 18,6-21,3 | 39,78 | 43,57 | 47,36 | 50,68 | 17 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 21,4-24,6 | 45,79 | 50,15 | 54,51 | 58,33 | 18 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 24,7-28,1 | 52,85 | 57,89 | 62,92 | 67,32 | 19 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 28,5-32,7 | 60,92 | 66,72 | 72,52 | 77,60 | 20 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 32,8-37,7 | 70,17 | 76,86 | 83,54 | 89,39 | 21 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 37,8-43,4 | 80,82 | 88,52 | 96,22 | 102,9 | 22 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 43,5-50,0 | 99,46 | 108,9 | 118,4 | 126,7 | 23 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 50,1-57,6 | 107,2 | 117,4 | 127,6 | 136,5 | 24 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 57,7-71,2 | 128,3 | 140,5 | 152,7 | 163,4 | 25 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 71,3-84,8 | 155,4 | 170,2 | 185,0 | 197,9 | 26 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 84,9-98,4 | 182,4 | 199,8 | 217,2 | 232,4 | 27 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 98,5-112,0 | 198,9 | 217,9 | 236,8 | 253,4 | 28 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 112,1-125,6| 236,6 | 259,2 | 281,7 | 301,4 | 29 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 125,7-145,1| 269,6 | 295,2 | 320,9 | 343,4 | 30 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 145,2-164,7| 308,5 | 337,8 | 367,2 | 392,9 | 31 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 164,8-184,2| 347,4 | 380,5 | 413,6 | 442,6 | 32 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 184,3-200,0| 382,5 | 418,9 | 455,4 | 487,3 | 33 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 200,1-232,0| 430,1 | 471,0 | 512,0 | 547,8 | 34 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 232,1-253,8| 483,7 | 529,7 | 575,8 | 616,1 | 35 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 253,9-292,4| 543,8 | 595,6 | 647,4 | 692,7 | 36 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 292,5-321,7| 611,4 | 669,6 | 727,8 | 778,8 | 37 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 821,8-368,8| 687,5 | 752,9 | 818,4 | 875,7 | 38 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| 368,9-400,0| 765,4 | 838,3 | 911,2 | 975,0 | 39 | -------------+----------+----------+---------+----------+-------| Індекс | а | б | в | г | | -----------------------------------------------------------------
3.5. Трудомісткість робіт, які виконуються економістами по
системі оперативного інформаційно-довідкового обслуговування
(СОІДО) із застосуванням ЕОМ
Склад робіт
Звірка табуляграм МС із зведеними (вихідними) звітами,
виявлення збоїв, внесення змін. Підготовка коректури, робота з
протоколами коректури, виписка необхідних показників. Перевірка достовірності звітності. Примітка. У разі необхідності підготовки інформації для
перекачування в АБД СОІДО (внесення виправлень по даних, які
надійшли у вихідний звіт і в первинні звіти або безпосередньо на
МС; підготовка повторної коректури, робота з протоколами
коректури; робота з протоколами контролю зведених звітів,
зіставлення, взаємоув'язка показників в межах звіту, з планом
попереднього звітного періоду) до нормативної трудомісткості
застосовується поправочний коефіцієнт 1,06.
Таблиця 3.5 (год.)
Трудомісткість робіт по СОІДО із застосуванням ЕОМ
------------------------------------------------------------------ Обсяг | Трудомісткість по середній значності | Номер | роботи, в | показників |позиції| тис. |---------------------------------------------| | показників| до 4,0 | 4,1-6,0 | 6,1-8,0 |8,1 і більше| | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| до 0,20 | 0,31 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 1 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 0,21-0,48 | 0,52 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 2 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 0,49-0,70 | 0,72 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 3 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 0,71-0,97 | 1,05 | 1,26 | 1,37 | 1,46 | 4 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 0,98-1,13 | 1,23 | 1,48 | 1,60 | 1,72 | 5 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 1,14-1,31 | 1,44 | 1,73 | 1,87 | 2,02 | 6 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 1,32-1,53 | 1,68 | 2,02 | 2,18 | 2,35 | 7 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 1,54-1,72 | 1,89 | 2,27 | 2,46 | 2,65 | 8 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 1,73-2,03 | 2,22 | 2,66 | 2,89 | 3,11 | 9 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 2,04-2,37 | 2,60 | 3,12 | 3,38 | 3,64 | 10 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 2,38-2,78 | 3,04 | 3,65 | 3,95 | 4,26 | 11 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 2,79-3,26 | 3,56 | 4,27 | 4,63 | 4,98 | 12 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 3,27-3,81 | 4,16 | 4,99 | 5,41 | 5,82 | 13 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 3,82-4,46 | 4,87 | 5,84 | 6,33 | 6,82 | 14 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 4,47-5,21 | 5,69 | 6,83 | 7,40 | 7,97 | 15 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 5,22-6,10 | 6,67 | 8,00 | 8,67 | 9,34 | 16 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 6,11-7,14 | 7,81 | 9,37 | 10,15 | 10,92 | 17 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 7,15-8,33 | 9,13 | 10,96 | 11,87 | 12,78 | 18 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 8,34-9,74 | 10,69 | 12,83 | 13,90 | 14,97 | 19 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 9,75-11,4 | 12,50 | 15,00 | 16,25 | 17,50 | 20 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 11,5-13,3 | 14,62 | 17,54 | 19,01 | 20,47 | 21 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 13,4-15,6 | 17,10 | 20,52 | 22,23 | 23,94 | 22 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 15,7-18,2 | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 23 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 18,3-21,3 | 23,40 | 28,08 | 30,42 | 32,76 | 24 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 21,4-24,9 | 27,37 | 32,84 | 35,58 | 38,32 | 25 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 25,0-29,1 | 32,01 | 38,41 | 41,61 | 44,81 | 26 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 29,2-35,4 | 38,94 | 46,73 | 50,62 | 54,52 | 27 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 35,5-41,5 | 45,55 | 54,66 | 59,22 | 63,77 | 28 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 41,6-48,5 | 53,28 | 53,94 | 69,26 | 74,59 | 29 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 48,6-55,6 | 61,14 | 73,37 | 79,48 | 85,60 | 30 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 55,7-62,6 | 68,81 | 82,57 | 89,55 | 96,33 | 31 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 62,7-70,4 | 77,45 | 92,94 | 100,7 | 108,4 | 32 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 70,5-79,2 | 87,16 | 104,6 | 113,3 | 122,0 | 33 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 79,3-89,1 | 98,09 | 117,7 | 127,5 | 137,3 | 34 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| 89,2-100,0| 112,4 | 134,8 | 146,0 | 157,3 | 35 | ----------+----------+----------+----------+------------+-------| Індекс | а | б | в | г | | -----------------------------------------------------------------
3.6. Трудомісткість робіт, які виконуються економістами,
районних відділів статистики (РОСів) по інформаційному
забезпеченню статистичної звітності із застосуванням КОМ (ручні
роботи)
Склад робіт
Забезпечення своєчасного отримання статистичної звітності від
організацій; реєстрація; перевірка достовірності, повноти і якості
інформації, яка надійшла; переговори з організаціями, які
допустили помилки; запити, з'ясування, внесення необхідних змін,
уточнень; розноска вхідної інформації у форми статистичної
звітності. Логічний контроль інформації і зіставлення і ув'язка
показників між собою в межах звіту, з даними попереднього звітного
періоду. Арифметичний контроль інформації: контроль наростаючим
підсумком, перевірка відносних і середніх величин, проведення
додаткових розрахунків; з'ясування, запити. Виписка даних із звітів, які надійшли, округлення показників,
переведення їх в інші одиниці виміру, контроль виписаних
показників. Підготовка матеріалу до обробки і його обробка на КОМ,
отримання зведень, контроль правильності виконаних розрахунків. Підготовка вихідних звітів до друку, контроль і коректура
матеріалу після друкування. Заготівля макетів, таблиць; виписка даних попереднього
періоду; контроль виписаних показників. Ведення динамічних рядів, паспортів району; підготовка
матеріалу для засобів масової інформації (статті, аналітичні
записки, виступи по радіо і т.п.). Організація і проведення перевірок достовірності звітних
даних; разові обліки, обстеження і т.п. Підготовка доповідних записок по результатах перевірок і
обстежень. Надання допомоги організаціям району.
Таблиця 3.6 (год.)
Трудомісткість робіт, які виконуються економістами

РОСів. по інформаційному забезпеченню статистичної

звітності із застосуванням КОМ (ручні роботи)
---------------------------------------------------------------- Обсяг | Трудомісткість по середній значності | Номер | роботи, | показників |позиції | в тис. |-----------------------------------------| | показників | до 3,0 | 3,1-4,0 | 4,1-6,0 | | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| до 0,1 | 0,63 | 0,80 | 0,85 | 1 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 0,2-0,5 | 3,45 | 4,02 | 4,30 | 2 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 0,6-1,0 | 6,86 | 7,99 | 8,56 | 3 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 1,1-1,6 | 10,61 | 12,37 | 13,20 | 4 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 1,7-2,4 | 15,04 | 17,45 | 18,68 | 5 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 2,5-3,3 | 19,99 | 23,29 | 24,94 | 6 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 3,4-4,1 | 24,74 | 28,92 | 30,92 | 7 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 4,2-4,9 | 29,08 | 33,81 | 36,36 | 8 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 5,0-6,3 | 34,76 | 40,46 | 43,33 | 9 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 6,4-7,7 | 41,94 | 48,70 | 52,07 | 10 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 7,8-9,1 | 48,56 | 56,56 | 60,47 | 11 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 9,2 -10,5 | 55,22 | 64,47 | 68,81 | 12 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 10,6-12,5 | 63,00 | 73,29 | 78,49 | 13 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 12,6-14,5 | 72,03 | 83,78 | 89,51 | 14 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 14,6-16,5 | 80,52 | 94,00 | 100,5 | 15 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 16,6-18,5 | 89,06 | 103,7 | 110,9 | 16 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 18,6-21,3 | 106,9 | 115,3 | 123,7 | 17 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 21,4-24,6 | 111,4 | 129,9 | 139,3 | 18 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 24,7-28,4 | 125,5 | 146,6 | 156,4 | 19 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 28,5-32,7 | 140,8 | 164,4 | 176,8 | 20 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 32,8-37,7 | 159,0 | 192,7 | 198,7 | 21 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 37,8-43,4 | 179,1 | 208,7 | 222,8 | 22 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 43,5-50,0 | 200,7 | 234,3 | 266,9 | 23 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 50,1-57,6 | 225,8 | 263,1 | 282,2 | 24 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 57,7-71,2 | 263,1 | 305,1 | 326,8 | 25 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 71,3-84,8 | 317,2 | 369,9 | 394,1 | 26 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 84,9-98,4 | 362,9 | 422,1 | 450,8 | 27 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 98,5-112,0 | 421,3 | 491,3 | 525,7 | 28 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 112,1-125,6| 479,9 | 557,6 | 598,9 | 29 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 127,7-145,1| 534,0 | 621,8 | 665,5 | 30 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 145,2-164,7| 599,7 | 696,4 | 747,4 | 31 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 164,8-184,2| 659,1 | 770,4 | 821,1 | 32 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 184,3-200,0| 714,2 | 830,9 | 889,9 | 33 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 200,1-232,0| 789,4 | 918,5 | 982,0 | 34 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 232,1-253,8| 866,6 | 1011 | 1083 | 35 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 253,9-292,4| 955,9 | 1114 | 1193 | 36 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 292,5-321,7| 1056 | 1228 | 1312 | 37 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 321,8-368,8| 1161 | 1352 | 1447 | 38 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| 368,9-400,0| 1281 | 1493 | 1602 | 39 | -----------+-------------+-------------+-------------+--------| Індекс | а | б | в | | ---------------------------------------------------------------
3.7. Трудомісткість робіт, які виконуються економістами, по
комплектації і випуску статистичної звітності
Склад робіт
Підбір і здача матеріалу до друку, звірка, виявлення і
виправлення помилок: збір підписів; підготовка і здача звіту на
тиражування, контроль якості звітів після тиражу і брошуровки;
підготовка вихідних звітів до відправлення; відправлення вихідних
матеріалів за адресами; підготовка і здача статистичних матеріалів
до архіву; вивчення вказівок і інструктивних листів.
Таблиця 3.7 (год.)
Трудомісткість робіт по комплектації і випуску

статистичної звітності при інтервалі друкованого

тексту - 1
----------------------------------------------------------------- Кіль- | Тираж (кількість екземплярів) | Номер | кість |------------------------------------------------|позиції| листів| до 5| 6-15 |16-30 |31-50 | 51-80 |81-120|121 і | | в | | | | | | |більше| | оригі-| | | | | | | | | налі | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 1 |0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 1 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 2-4 |0,67 | 0,69 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 2 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 5-7 |1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 3 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 8-10 |2,03 | 2,08 | 2,13 | 2,18 | 2,23 | 2,28 | 2,34 | 4 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 11-13 |2,52 | 2,58 | 2,64 | 2,71 | 2,77 | 2,83 | 2,90 | 5 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 14-16 |3,15 | 3,23 | 3,30 | 3,38 | 3,46 | 3,54 | 3,63 | 6 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 17-19 |3,78 | 3,88 | 3,97 | 4,06 | 4,16 | 4,26 | 4,36 | 7 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 20-22 |4,42 | 4,52 | 4,63 | 4,74 | 4,85 | 4,97 | 5,08 | 8 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 23-26 |5,37 | 5,49 | 5,62 | 5,75 | 5,89 | 6,03 | 6,17 | 9 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 27-30 |5,99 | 6,14 | 6,28 | 6,43 | 6,59 | 6,73 | 6,89 | 10 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 31-35 |6,94 | 7,10 | 7,27 | 7,44 | 7,62 | 7,84 | 7,98 | 11 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 36-40 |8,00 | 8,18 | 8,38 | 8,58 | 8,78 | 8,98 | 9,20 | 12 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 41-50 |8,81 | 9,01 | 9,24 | 9,44 | 9,66 | 9,89 |10,12 | 13 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 51-60 |10,76|11,01 |11,27 |11,54 | 11,81 |12,08 |12,37 | 14 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 61-70 |12,71|13,01 |13,32 |13,63 | 13,96 |14,28 |14,63 | 15 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 71-80 |14,67|15,02 |15,38 |15,73 | 16,11 |16,49 |16,87 | 16 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 81-90 |16,61|17,01 |17,40 |17,81 | 18,23 |18,66 |19,11 | 17 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 91- |18,58|19,02 |19,47 |26,93 | 20,39 |20,88 |21,37 | 18 | 100 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 101- |19,77|20,23 |20,71 |21,19 | 21,70 |22,21 |22,73 | 19 | 110 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 111- |21,65|22,16 |22,67 |23,91 | 23,76 |24,32 |24,89 | 20 | 120 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 121- |23,52|24,08 |24,65 |25,23 | 25,82 |26,43 |27,05 | 21 | 130 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 131- |25,41|26,01 |26,63 |27,25 | 27,89 |28,55 |29,22 | 22 | 140 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 141- |27,29|27,94 |28,59 |29,27 | 29,96 |30,66 |31,38 | 23 | 150 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 151- |29,17|29,86 |30,56 |31,28 | 32,02 |32,77 |33,54 | 24 | 160 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 161- |31,06|31,44 |32,18 |32,94 | 33,71 |34,51 |35,32 | 25 | 170 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 171- |32,94|33,71 |34,50 |35,51 | 36,15 |37,01 |37,87 | 26 | 180 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 181- |34,82|35,64 |36,47 |37,33 | 38,21 |39,12 |40,03 | 27 | 190 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 191- |36,70|37,57 |38,45 |39,36 | 40,29 |41,23 |42,21 | 28 | 200 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| Індекс| а | б | в | г | д | е | ж | | ----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. На кожні наступні 10 листів до трудомісткості
добавляється 1,7 години. 2. Якщо тиражування статистичного матеріалу проводиться
безпосередньо з обчислювальної машини, без обробки в машбюро (без
збірки виявлення і виправлення помилок після друку), то до
трудомісткості застосовується коефіцієнт 0,4.
Таблиця 3.8 (год.)
Трудомісткість робіт по комплектації і випуску

статистичної звітності при інтервалі друкованого

тексту - 1,5
----------------------------------------------------------------- Кіль- | Тираж (кількість екземплярів) | Номер | кість |------------------------------------------------|позиції| листів| до 5| 6-15 |16-30 |31-50 | 51-80 |81-120|121 і | | в | | | | | | |більше| | оригі-| | | | | | | | | налі | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 1 |0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 1 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 2-4 |0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 2 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 5-7 |0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 3 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 8-10 |1,40 | 1,43 | 1,47 | 1,50 | 1,54 | 1,58 | 1,61 | 4 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 11-13 |1,64 | 1,68 | 1,72 | 1,76 | 1,80 | 1,84 | 1,89 | 5 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 14-16 |2,05 | 2,10 | 2,14 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,36 | 6 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 17-19 |2,46 | 2,52 | 2,58 | 2,64 | 2,71 | 2,77 | 2,83 | 7 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 20-22 |2,87 | 2,94 | 3,01 | 3,08 | 3,15 | 3,23 | 3,31 | 8 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 23-26 |3,28 | 3,36 | 3,44 | 3,52 | 3,60 | 3,69 | 3,77 | 9 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 27-30 |3,83 | 3,86 | 3,95 | 4,05 | 4,14 | 4,24 | 4,34 | 10 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 31-35 |4,51 | 4,62 | 4,73 | 4,86 | 4,96 | 5,07 | 5,19 | 11 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 36-40 |5,20 | 5,32 | 5,44 | 5,57 | 5,71 | 5,84 | 5,98 | 12 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 41-50 |5,88 | 6,02 | 6,17 | 6,31 | 6,46 | 6,61 | 6,76 | 13 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 51-60 |6,64 | 6,79 | 6,96 | 7,12 | 7,30 | 7,46 | 7,64 | 14 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 61-70 |7,85 | 8,03 | 8,22 | 8,42 | 8,62 | 8,82 | 9,03 | 15 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 71-80 |9,06 | 9,27 | 9,49 | 9,71 | 9,94 |10,18 |10,42 | 16 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 81-90 |10,26|10,50 |10,75 |11,00 | 11,26 |11,53 |11,80 | 17 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 91- |11,47|11,74 |12,02 |12,30 | 12,59 |12,88 |13,19 | 18 | 100 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 101- |12,68|12,97 |13,28 |13,60 | 13,91 |14,24 |14,58 | 19 | 110 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 111- |13,89|14,21 |14,55 |14,89 | 15,24 |15,60 |15,97 | 20 | 120 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 121- |15,09|15,45 |15,82 |16,19 | 16,57 |16,96 |17,36 | 21 | 130 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 131- |16,30|16,69 |17,08 |17,48 | 17,89 |18,31 |18,75 | 22 | 140 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 141- |17,51|17,92 |18,34 |18,80 | 19,22 |19,67 |20,13 | 23 | 150 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 151- |18,72|19,16 |19,61 |20,07 | 20,54 |21,03 |21,52 | 24 | 160 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 161- |19,93|20,40 |20,88 |21,37 | 21,87 |22,39 |22,91 | 25 | 170 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 171- |21,13|21,62 |22,13 |22,66 | 23,19 |23,73 |24,30 | 26 | 180 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 181- |22,34|22,86 |23,40 |23,96 | 24,52 |25,10 |25,69 | 27 | 190 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 191- |23,54|24,10 |24,67 |25,25 | 25,84 |26,45 |27,07 | 28 | 200 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| Індекс| а | б | в | г | д | е | ж | | ----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. На кожні наступні 10 листів до трудомісткості
додається 1,5 години. 2. Якщо тиражування статистичного матеріалу проводиться
безпосередньо з обчислювальної машини, то до трудомісткості
застосовується коефіцієнт 0,4.
Таблиця 3.9 (год.)
Трудомісткість робіт по комплектації і випуску

статистичної звітності при інтервалі друкованого

тексту - 2
----------------------------------------------------------------- Кіль- | Тираж (кількість екземплярів) | Номер | кість |------------------------------------------------|позиції| листів| до 5| 6-15 |16-30 |31-50 | 51-80 |81-120|121 і | | в | | | | | | |більше| | оригі-| | | | | | | | | налі | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 1 |0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 1 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 2-4 |0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 2 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 5-7 |0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 3 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 8-10 |1,14 | 1,17 | 1,20 |11,22 | 1,26 | 1,29 | 1,31 | 4 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 11-13 |1,52 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,67 | 1,70 | 1,74 | 5 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 14-16 |1,80 | 1,84 | 1,89 | 1,93 | 1,98 | 2,02 | 2,07 | 6 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 17-19 |2,16 | 2,21 | 2,26 | 3,32 | 2,37 | 2,42 | 2,48 | 7 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 20-22 |2,52 | 2,58 | 2,64 | 2,70 | 2,77 | 2,83 | 2,90 | 8 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 23-26 |2,88 | 2,94 | 3,02 | 3,09 | 3,16 | 3,23 | 3,31 | 9 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 27-30 |3,36 | 3,44 | 3,52 | 3,60 | 3,68 | 3,78 | 3,86 | 10 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 31-35 |3,96 | 4,06 | 4,15 | 4,24 | 4,34 | 4,45 | 4,47 | 11 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 36-40 |4,45 | 4,66 | 4,78 | 4,89 | 5,01 | 5,12 | 5,24 | 12 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 41-50 |5,16 | 5,28 | 5,41 | 5,54 | 5,66 | 5,80 | 5,94 | 13 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 51-60 |5,72 | 5,86 | 5,99 | 6,14 | 6,28 | 6,42 | 6,58 | 14 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 61-70 |6,76 | 6,92 | 7,08 | 7,25 | 7,42 | 7,59 | 7,77 | 15 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 71-80 |7,80 | 7,98 | 8,17 | 8,37 | 8,56 | 8,76 | 8,97 | 16 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 81-90 |8,84 | 9,05 | 9,26 | 9,48 | 9,70 | 9,93 |10,17 | 17 | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 91- |9,88 |10,11 |10,35 |10,59 | 10,85 |11,10 |11,36 | 18 | 100 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 101- |10,92|11,18 | 11,4 |11,70 | 11,98 |12,26 |12,56 | 19 | 110 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 111- |11,96|12,24 |12,53 |12,82 | 13,13 |13,44 |13,75 | 20 | 120 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 121- |13,00|13,30 |13,62 |13,94 | 14,27 |14,61 |14,95 | 21 | 130 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 131- |14,04|14,37 |14,71 |15,06 | 15,41 |15,78 |16,14 | 22 | 140 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 141- |15,08|15,43 |15,80 |16,17 | 16,54 |16,94 |17,34 | 23 | 150 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 151- |16,12|16,50 |16,89 |17,29 | 17,70 |18,11 |18,54 | 24 | 160 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 161- |17,16|17,57 |17,98 |18,40 | 18,83 |19,28 |19,74 | 25 | 170 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 171- |18,20|18,63 |19,06 |19,52 | 19,98 |20,45 |20,93 | 26 | 180 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 181- |19,24|19,70 |20,16 |20,63 | 21,12 |21,62 |22,13 | 27 | 190 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| 191- |20,28|20,76 |21,25 |21,74 | 22,26 |22,78 |23,32 | 28 | 200 | | | | | | | | | ------+-----+------+------+------+-------+------+------+-------| Індекс| а | б | в | г | д | е | ж | | ----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. На кожні наступні 10 листів до трудомісткості
додається 1,3 години. 2. Якщо тиражування статистичного матеріалу проводиться
безпосередньо з обчислювальної машини, то до трудомісткості
застосовується коефіцієнт 0,4.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

статистики України

03.08.1994 N 179

ІНСТРУКЦІЯ

по визначенню обсягів оброблюваної економічної

інформації
1. Загальний обсяг оброблюваної інформації по формі (роботі)
за один звітний період визначається як сума вхідної і вихідної
інформації (в тис. показників).
2. Обсяг вхідної інформації визначається як сума показників в
звітних документах, які подаються відділами і управліннями
статистики, підприємствами, організаціями, установами,
міністерствами, відомствами, показників нормативно-довідкової
інформації - НДІ (каталогів, довідників, класифікаторів),
створення і актуалізація яких в процесі реалізації даної роботи
проводить економіст, та показників інформації, яка
використовується в даній формі від рішення інших задач. При створенні і актуалізації нормативно-довідкової інформації
(НДІ) обсяг текстової економічної інформації визначається за
формулою:
П х П

р зн.

N = -------------- 5
де N - кількість показників нормативно-довідкової, текстової
економічної інформації; П - кількість рядків, які утворюються (корегуються) НДІ; р П - кількість знаків нормативно-довідкової, текстової зн. кономічної інформації, визначене по макету.

Вартість ведення нормативно-довідкової, текстової економічної
інформації визначається із розрахунку за 1000 показників. Розрахунки обсягів вхідної інформації (первинної, зведеної)
за звітний період на одну розробку здійснюється за формулою:
Увх. = А х В х Е х Кзап + N + Упр
де: Увх. - загальний обсяг вхідної статистичної інформації з
розрахунку на одну розробку; А - число рядків у звітному документі; Б - число граф у звітному документі; Е - число звітних одиниць (підприємств, організацій і т.п),
які подають дану форму звітності; Кзап. - коефіцієнт заповнення, який визначається як
відношення числа заповнених графоклітин вхідного документа до
загального числа графоклітин, які знаходяться в даному документі; N - число показників нормативно-довідкової інформації; Упр. - обсяг вхідної інформації, який використовується в
даній формі (роботі) від рішення інших задач.
3. Розрахунок обсягів вихідної інформації (Увих.)
здійснюється за формулою:
Увих. = S Пі х Аі х Ві х Кзап.

де: S - сума;

Пі - число листів таблиці і-го виду;

Аі - число рядків в таблиці і-го виду;

Ві - число граф в таблиці і-го виду;

Кзап. - коефіцієнт заповнення і-го виду таблиць, який
визначається як відношення числа заповнених графоклітин і-го виду
таблиць до загального числа графоклітин, які вміщуються в даному
виді таблиці;

і - 1...п, де п - кількість таблиць
4. Для робіт, які виконуються в декілька етапів, обсяг
вхідної (вихідної) інформації визначається як сума обсягів вхідної
(вихідної) інформації кожного етапу.
5. Річний обсяг оброблюваної інформації визначається як сума
обсягів вхідної і вихідної інформації за кожний період. Обсяг інформації в цілому по даній галузі статистики
визначається як сума обсягів по всіх формах статзвітності.
6. В обсяг інформації, яка обробляється, не включаються
обсяги допоміжних таблиць, протоколів контролю і т.п.
ТАРИФИ

на обробку інформації із використанням

обчислювальної техніки
1.1. Тарифи встановлені на інформаційно-обчислювальні послуги
по обробці інформації, які виконуються із використанням ОТ.
1.2. Тарифами врахована вартість всього технологічного
процесу обробки інформації на ОТ: прийом і контроль вхідної
інформації; первинна обчислювальна обробка (підсумовування,
обчислення); запис даних на машинний носій; обробка інформації на
ЕОМ; корегування, контроль і випуск вихідної інформації;
тиражування в межах замовлення на виконання
інформаційно-обчислювальних робіт.
1.3. Наведені в таблицях тарифів межі числових значень
факторів (кількість показників вхідної (вихідної) інформації), в
яких вказано "до", слід розуміти "включно". Числові значення факторів, які мають мінімальні і максимальні
межі, мінімальну межу слід розуміти "понад", а максимальна
межа - "включно".
1.4. Тарифи визначені в карбованцях за одну тисячу показників
вхідної і вихідної інформації.
1.5. Розрахована по тарифах вартість обробки інформації
визначена на один період з урахуванням необхідних етапів обробки.
1.6. Вхідна інформація, яка подається для обробки або вихідна
після обробки у вигляді МС, МД або по каналах зв'язку, повинна
вміщувати обсяг інформації в показниках.
1.7. За одиницю інформаційно-обчислювальних послуг прийнято
показник вхідної (вихідної) інформації, яка складається із п'яти
знаків. У тарифі врахована вартість алфавітно-цифрової інформації. При іншій значності показника для визначення вартості до
тарифу слід застосовувати поправочні коефіцієнти таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
------------------------------------------------------------------ Середня | 3 | 4 |4,50| 5 |5,50| 6 |6,50| 7 | 8 | 9 | кількість | | | | | | | | | | | знаків в | | | | | | | | | | | показнику | | | | | | | | | | | ----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------| попра- |0,84|0,92|0,97|1,00|1,02|1,07|1,11|1,15|1,19| 1,22 | вочний | | | | | | | | | | | коефіцієнт| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
1.8. Обсяг інформаційно-обчислювальних послуг (ІОП) по
обробці інформації визначається у відповідності з "Методикою
визначення обсягів інформації".
1.9. У випадку подання інформації по каналах зв'язку до
тарифів слід застосовувати коефіцієнт 1,1; на магнітній
стрічці - 0,8.
1.10. Тарифи, встановлені для визначення вартості обробки
інформації обласного рівня з кількістю районів понад 30. У випадку обробки інформації з іншими характеристиками слід
застосовувати наступні коефіцієнти: при обробці статистичної інформації обласного рівня з
кількістю районів до 30 - 0,9; при обробці інформації державного рівня з кількістю областей
понад 25 - 1,10, понад 50 - 1,15.
1.11. При виведенні інформації на АЦПП із записом на машинний
носій до величини тарифу слід застосовувати коефіцієнт 1,03.
1.12. У випадку використання в якості вхідної інформації
тільки інформації, отримуваної як результат інших робіт, до
тарифів слід застосовувати коефіцієнт 0,6.
1.13. У випадку використання в якості вхідної інформації
банку даних до тарифів слід застосовувати коефіцієнт 1,05. Якщо
використовується БД поряд з іншою інформацією, то 1,03.
1.14. При наявності у вихідній інформації понад 10-ти
розрізів таблиць до величини тарифу слід застосовувати коефіцієнт
1,07.
1.15. Вартість виконання послуг визначається шляхом множення
відповідного тарифу відносно вхідної і вихідної інформації на
обсяг в показниках із врахуванням застосування одного або
декількох поправочних коефіцієнтів. При одночасному застосуванні
декількох коефіцієнтів величина тарифу множиться на добуток цих
коефіцієнтів.
1.16. При обробці інформації на ЄС ЕОМ з кількістю вхідних
показників до 20 тисяч і вихідних показників до 20 тис. до тарифів
застосовується коефіцієнт 0,3.
1.17. При обробці особливого виду інформації до тарифів
застосовується коефіцієнт 1,04.
1.18. При виконанні одноразових робіт з кількістю вхідних
показників понад 1,5 млн. і вихідних - понад 1,5 млн. до тарифів
застосовується коефіцієнт 1,2, а понад 2,5 млн. вхідних показників
і понад 2,5 млн. вихідних - 1,5.
1.19. В тарифах на обробку інформації не врахована вартість
машинних носіїв.

Форма ОВР-2
ЗАТВЕРДЖЕНА

Наказ Міністерства

статистики України

03.08.94 N 179

ЗВІТ

про роботу відділу інформаційного забезпечення

статистики _________

за ___________ 199_ року

(Звіт не наводится)

ЗАТВЕРДЖЕНА

Наказ Міністерства

статистики України

03.08.94 N 179

ІНСТРУКЦІЯ

щодо складання "Звіту про роботу відділу

інформаційного забезпечення статистики"

Звіт подається у виробничо-диспетчерський відділ 2 числа,
наступного за звітом місяця (за виключенням звітів за червень і
грудень, які подаються 27-28 числа звітного місяця).
"Підсумки роботи відділу":
Графи 2-3 "Кількість виконаних робіт" - рахувати роботи по
всіх формах і строках подання статистичної інформації.
Графи 4-5 "Достроково виконані роботи" - рахувати роботи,
зареєстровані у вихідному журналі канцелярії ГОЦ і відправлені
адресатам раніше планового строку.
Графи 6-7 "Кількість відправлених пам'яток (інструктивних
листів)", направлених на адресу обласних управлінь статистики по
кожній роботі.
Графи 8-9 "Кількість направлених оглядових листів" - листи
одного змісту, направлені декільком адресатам, рахувати як одного
оглядового листа.
Графа 10 "Виконано позапланових робіт" - роботи не включені
до плану статробіт; дати їх розшифровку на сторінці 6.
Графи 11-14 "Кількість робіт по видах машин" - сума граф
11-14 не повинна перевищувати даних графи 2 "Всього". На
сторінці 7 перерахувати роботи, не включені до граф 11-14.
Графи 15-22 "Обсяг інформації - всього" і (в т.ч. по видах
машин" - показати вхідну і вихідну інформацію) всього і
умовно-постійну інформацію в одиницях виміру, вказаних в графах
15-22.
"Вхідна інформація " - рахувати обсяг інформації, яка
надходить на ГОЦ.
"Вихідна інформація - обсяг інформації, яка направляється в
Мінстат України і місцевим статорганам республіки.
"Умовно-постійна інформація" (УПІ) - інформація, яка
використовується при обробці інформації (нормативні, розціночні,
довідкові дані, каталоги, прейскуранти цін і т.і.)
"Довідка щодо відряджень".
Розшифровку давати по кожному відрядженні.
"Довідка щодо великих робіт"
Заповнюється 1 раз на півріччя у звітах за червень і грудень.
Перелічити 3-4 найбільш великі роботи, виконані відділом за
півріччя.

ЗАТВЕРДЖЕНА

Наказ Міністерства

статистики України

03.08.94 N 179

ІНСТРУКЦІЯ

щодо складання "Довідки про звіти, надісланих від

обласних управлінь статистики"

Графа ф. 1 "Всього надійшло робіт" - рахувати кількість всіх
звітів, які надійшли у звітному місяці /звіти, розроблювані на
ЕОМ, включаються по закінченню їх розробки в ГОЦ.
Графа ф. 2 "Всього робіт, розроблюваних на ЕОМ" - кількість
звітів, розроблюваних на ЕОМ і закінчених в даному місяці.
Кількість робіт (статзвітів) по кожній формі (таблиці, схемі)
і доповнених до плану наказами, завданнями. Якщо по одній і тій же
роботі подається декілька розрізів (міністерств) в одні і ті ж
строки, то незалежно від кількості розрізів, по кількості рахувати
як один розріз. Якщо ж по даній роботі подається декілька розрізів
(міністерств) в різні строки, то кількість звітів по цій роботі
рахувати виходячи із строків їх відправлення на адресу ГОЦ.
Статзвіт, відправлений обласним управлінням статистики
пізніше планового терміну, вважати поданим із запізненням.
В число помилок слід включати неправильні дані, які є
причиною виправлень у звітах.
Виправлення - це всі правлення, які виникли в результаті
допущеної помилки.
Форма N 3 "Оцінка роботи облстатуправлінь"
Заповнюється в березні - за I квартал, у вересні - за III
квартал, у червні - за I півріччя, в грудні - за II півріччя.
Графа 2 "Оцінка роботи обласного управління статистики"
дається тільки при відсутності помилок і виправлень (з урахуванням
даних по магнітних стрічках).
Графа 3 "Місце обласного управління статистики" - вказати
перші дев'ять місць із числа статуправлінь з оцінкою "добре".
Форма N 4 "Довідка про звіти, які надійшли від міністерств"
Заповнювати (щомісячно) у випадку надходження звітів з
помилками або запізненнями.

ДОВІДКА ЩОДО ВІДРЯДЖЕНЬ
------------------------------------------------------------------ Виїздів | В тому числі | всього |-----------------------------------------------------| | по достовірності | По наданню | Комплексні | Інші | | даних | допомоги | виїзди | виїзди | |------------------| | | | | всього |в т.ч. | | | | | |в іншій | | | | | |органі- | | | | | |зації | | | | ----------+--------+---------+------------+------------+--------| -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ N | В яке | В які організації | Мета | Хто | п/п| управління | (підприємства) | відрядження | виїжджав | | статистики | | | | ---+-------------+--------------------+-------------+-----------| ---+-------------+--------------------+-------------+-----------| ---+-------------+--------------------+-------------+-----------| ---+-------------+--------------------+-------------+-----------| ---+-------------+--------------------+-------------+-----------| -----------------------------------------------------------------
РОБОТИ, ВИКОНАНІ ДОСТРОКОВО
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------
РОЗШИФРОВКА ПОЗАПЛАНОВИХ РОБІТ
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------
РОЗШИФРОВКА РОБІТ, НЕ ВКЛЮЧЕНИХ В ГРАФИ 11-14
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------

ДОВІДКА

про великі роботи, виконані в ___ півріччі 199_ року
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------
ПРЕТЕНЗІЇ І ПРОПОЗИЦІЇ ДО ВІДДІЛІВ І СЛУЖБ ГОЦ

МІНІСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

за __________ 199_ року
------------------------------------------------------------------ 1. Претензії | ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| 2. Пропозиції | ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------

РОЗШИФРОВКА ПОМИЛОК, ВИПРАВЛЕНЬ І ЗАПІЗНЕНЬ

ПО СТАТИСТИЧНИХ РОБОТАХ
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------

ОЦІНКА РОБОТИ ОБЛАСНИХ УПРАВЛІНЬ СТАТИСТИКИ

за ______________ 19__ року
Форма 3 ----------------------------------------------------------------- Обласне управління | Оцінка роботи | Місце обласного | статистики | обласного | управління | | управління | статистики за | | статистики | підсумками роботи | | | кварталу | -----------------------+-------------------+--------------------| Республіка Крим | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Вінницької | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Волинської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Дніпропетровської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Донецької | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Житомирської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Закарпатської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Запорізької | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Івано-Франківської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Київської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| м. Києва | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Кіровоградської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Луганської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Львівської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Миколаївської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Одеської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Полтавської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Рівненської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Сумської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Тернопільської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Харківської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Херсонської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Хмельницької | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Черкаської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Чернівецької | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Чернігівської | | | -----------------------+-------------------+--------------------| Всього | | | -----------------------------------------------------------------

ДОВІДКА ПРО ЗВІТИ, ЯКІ ПОСТУПИЛИ

ВІД МІНІСТЕРСТВ (ВІДОМСТВ)

в __________________
Форма 4 ----------------------------------------------------------------- Шифр | Найменування | N форми, | Кількість днів | мініс- | міністерства | період | запізнень помилок | терства | | | | ---------+------------------+-------------+---------------------| ---------+------------------+-------------+-----------+---------| ---------+------------------+-------------+-----------+---------| ---------+------------------+-------------+-----------+---------| ---------+------------------+-------------+-----------+---------| -----------------------------------------------------------------
Всього робіт від міністерств До звіту додаються:
1. Звіти про відрядження за звітний місяць __________________
2._________________________________________ оглядових листів
3. Звітів за ф. 1 ___________________ і ф. 2 ______________
Начальник відділу інформаційного
забезпечення статистики ______________________
"___" ____________ 19__ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: