open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2003 N 157

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо впровадження національних положень

(стандартів) бухгалтерського обліку у сфері

громадського харчування і побутових послуг,

гармонізованих з міжнародними стандартами

Відповідно до пункту 6 статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98
N 1706 ( 1706-98-п ) "Про затвердження Програми реформування
системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних
стандартів", а також з метою вироблення методики бухгалтерського
обліку господарських операцій із урахуванням національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського
харчування і побутових послуг, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо впровадження
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері
громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з
міжнародними стандартами, що додаються.
2. Керівнику департаменту політики внутрішньої торгівлі і
побутових послуг Родіонову Ю.Ф. довести цей наказ до
Республіканського комітету з торгівлі, громадського харчування та
побутового обслуговування Автономної Республіки Крим, управлінь
економіки, управлінь з питань торгівлі та побутового
обслуговування населення обласних (міських) державних
адміністрацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Кабана П.С.
Міністр В.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

17.06.2003 N 157

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо впровадження національних положень

(стандартів) бухгалтерського обліку у сфері

громадського харчування і побутових послуг,

гармонізованих з міжнародними стандартами

1. Загальні засади з відображення бухгалтерського

обліку в громадському харчуванні та в побутовому

обслуговуванні
1.1. У цих Методичних рекомендаціях надано порядок
відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій
об'єктами господарської діяльності у сфері громадського харчування
та побутових послуг незалежно від організаційно-правової форми та
форми власності відповідно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у
сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з
міжнародними стандартами (далі ПБО). Методичні рекомендації висвітлюють питання методології
бухгалтерського обліку згідно з ПБО.
1.2. Питання організації бухгалтерського обліку у сфері
громадського харчування та побутових послуг вирішується власником
або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до
законодавства та установчих документів. Підприємство (підприємець)
самостійно визначає облікову політику, форму бухгалтерського
обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки
облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів
аналітичного обліку, об'єкти і періодичність проведення
інвентаризації активів і зобов'язань.
1.3. Підставою для бухгалтерського обліку господарських
операцій є первинні документи, форми і перелік яких визначаються
нормативними актами. Інформація, що міститься у прийнятих на облік первинних
документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку, у
регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Підприємства для
узагальнення інформації ведуть облік на рахунках відповідно до
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та
Інструкції про його застосування, які затверджені наказом
Міністерства фінансів від 30.11.99 N 291 ( z0892-99, z0893-99 )
(далі - Інструкція N 291).
1.4. Суб'єкти малого підприємництва у сфері громадського
харчування та побутових послуг можуть використовувати спрощену
форму бухгалтерського обліку відповідно до Положення про спрощену
форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва,
затвердженого наказом Міністерства фінансів від 30.09.98 N 196
( z0646-98 ). Порядок ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку
встановлено Вказівками про склад та порядок заповнення облікових
регістрів малими підприємствами, затвердженими наказом
Міністерства фінансів від 31.05.96 N 112 ( z0297-96 ). Малі підприємства самостійно обирають варіант ведення
спрощеної форми бухгалтерського обліку: просту або з використанням
регістрів обліку майна малого підприємства. Малі підприємства можуть використовувати План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, який
затверджено наказом Міністерства фінансів від 19.04.01 N 186
( z0389-01 ) (далі - План рахунків).
1.5. Виготовляючи продукцію власного виробництва, суб'єкти
господарської діяльності у сфері громадського харчування повинні
додержуватися норм витрати сировини, втрат під час кулінарного
обробляння, визначених нормативними документами, перелік яких
наведено в додатку 1, а також норм технологічних карт на фірмові
страви і вироби, державних стандартів, технічних умов тощо.
1.6. Суб'єкти господарської діяльності у сфері громадського
харчування і побутових послуг реалізують продукцію і послуги за
вільними цінами, крім підприємств громадського харчування,
розміщених у військових містечках закритого типу, де граничні
розміри націнок на продукцію визначає Міністерство оборони. Розрахунок цін продажу на продукцію власного виробництва у
закладах (на підприємствах) громадського харчування проводять у
калькуляційних картках згідно з додатком 2.
2. Бухгалтерський облік у сфері громадського

харчування з використанням національних

положень (стандартів) бухгалтерського

обліку
2.1. Облік товарів у коморі Запаси товарів для виготовлення продукції громадського
харчування у закладах (на підприємствах) зберігаються у коморах. Завданнями обліку запасів товарів в коморі є: організація системи документування руху запасів, обліку їх у
коморі і звітності матеріально відповідальних осіб перед
бухгалтерією; синтетичний і аналітичний облік запасів у бухгалтерії; контроль за рухом, станом запасів та збереженням власності
підприємства. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності
визначені ПБО 9 "Запаси" ( z0751-99 ). Відповідно до його вимог
придбані або вироблені запаси товарів і сировини зараховуються на
баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю
запасів товарів і сировини може бути; собівартість запасів (фактичні витрати), що придбані за
плату; собівартість виготовлених власними силами запасів; справедлива вартість запасів, одержаних від засновників як
внесок до статутного капіталу чи безоплатно або в результаті
обміну на подібні за умови, що балансова вартість переданих
запасів перевищує їх справедливу вартість одержаних запасів; балансова вартість переданих запасів, придбаних у результаті
обміну на подібні. Відповідно до ПБО 9 "Запаси" ( z0751-99 ) первісною вартістю
запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, що
складається з наступних фактичних витрат: сум, що сплачуються відповідно до договору постачальнику
(продавцю), за винятком непрямих податків; сум ввізного мита; сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які
відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельних витрат (витрат на заготівлю
запасів, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні
роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця
їх використання, включаючи витрати за страхування ризиків
транспортування запасів); інших витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням запасів
і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в
запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі
витрати підприємства на доробку і поліпшення якісно-технічних
характеристик запасів. Не включаються в первісну вартість сировини, товарів і
продуктів харчування: наднормативні збитки і нестачі запасів; витрати за користування позиками; витрати на збут; загальногосподарські й інші подібні витрати, що безпосередньо
не пов'язані з придбанням і доставкою запасів і доведенням їх до
стану, в якому вони придатні для використання в запланованих
цілях. Такі витрати належать до витрат того звітного періоду, в
якому вони були здійснені. Перелік витрат, які включаються в первісну вартість товарів,
містить транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), пов'язані з
придбанням таких запасів. Облік транспортних витрат може бути
організований на підприємстві таким чином: вони можуть або
безпосередньо включатися в собівартість придбаних запасів при
їхньому надходженні, або загальною сумою відбиватися на окремому
субрахунку рахунка обліку запасів. У другому випадку сума
транспортно-заготівельних витрат щомісяця розподіляється між
залишками запасів на кінець звітного періоду та запасами, що
вибули у звітному періоді. У разі вибуття запасів з комори до структурних підрозділів
(у виробництво, до буфетів, кіосків, кафе) їх оцінюють відповідно
до методів, обумовлених ПБО 9 "Запаси" ( z0751-99 ), а саме: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (далі -
ФІФО); собівартості останніх за часом надходження запасів (далі -
ЛІФО); нормативних затрат; ціни продажу. Розрахунок оцінки собівартості товарів в коморі згідно з
методами середньозваженої собівартості, а також методами ФІФО і
ЛІФО наведено на прикладі. Приклад. На початку місяця в коморі було 100 кг товару за
ціною 2 грн. за 1 кг. У звітному місяці підприємство отримало
такий же товар у кількості 150 кг за ціною 2,2 грн., а потім ще
200 кг за ціною 2,3 грн. за 1 кг. Таким чином, у кінці місяця в
коморі зберігалося 450 кг товару одного сорту за різними цінами.
250 кг цього товару було відпущено у виробництво і списано у
видаток. Згідно з методом середньозваженої собівартості оцінка
проводиться щодо кожної одиниці запасів шляхом ділення сумарної
вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і
вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість
запасів, які були на початок звітного місяця, і одержаних запасів
у звітному місяці.
200,0 + 330,0 + 460,0 990,0
Середньозважена = --------------------- = ----- = 2,2 грн. собівартість 100 + 150 + 200 450
Собівартість відпущеного товару, визначеного згідно з методом
середньозваженої собівартості, становить:
250 x 2,2 = 550,0 грн.
При цьому залишок у коморі за середньозваженою собівартістю
становить у грошовій оцінці:
200 х 2,2 = 440,0 грн.
Згідно з методом ФІФО списуються товари з-під звіту
матеріально відповідальних осіб на рахунки за фактичною
собівартістю у хронологічному порядку: спочатку списуються товари,
які надійшли до комори в першу чергу, потім - у другу і так далі з
урахуванням вартості залишків. У першу чергу списується залишок товарів у кількості 100 кг,
вартість якого становить:
100 x 2,0 = 200,0 грн.
Потім списуються товари, що були прийняті в другу чергу, у
кількості 150 кг, вартість яких становить:
150 x 2,2 = 330,0 грн.
Таким чином, списано 250 кг на суму:
200,0 + 330,0 = 530,0 грн.
На кінець звітного періоду залишилося 200 кг товару на суму
460,0 грн. Згідно з методом ЛІФО списуються товари з-під звіту
матеріально відповідальних осіб за фактичною собівартістю
надходження товарів спочатку останньої партії, потім
передостанньої тощо. Таким чином, в першу чергу списуються товари, які надійшли
останніми, у кількості 200 кг, їх вартість становить:
200 х 2,3 = 460,0 грн.
Потім списуються товари, які надійшли передостанніми. При
цьому необхідно списати 50 кг за вартістю 2,2 грн., яких недостає
до 250 кг:
50 x 2,2 = 110,0 грн.
Таким чином, списано 250 кг на суму:
460,0 + 110,0 = 570,0 грн.
На кінець звітного періоду залишилося 200 кг на суму 420,0
грн., у тому числі 100 кг по 2,0 грн. і 100 кг по 2,2 грн. Наведені приклади методів списування товарів на реалізацію
стосуються товарів однорідних груп. На дату балансу запаси товарів відображають в бухгалтерському
обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю
і чистою вартістю реалізації. Товари у закладах (на підприємствах) громадського харчування
обліковують у місцях зберігання у натурально-вартісному вираженні,
а в бухгалтерії - у вартісному. Облікова ціна товарів, рівень
націнки і ціна продажу визначаються підприємством самостійно і
обумовлюються в наказі про облікову політику підприємства. Обліковою ціною товарів в коморах закладів (підприємств)
громадського харчування може бути первісна вартість або ціна
продажу. Якщо заклад (підприємство) громадського харчування реалізує
страви та напівфабрикати через структурні підрозділи та іншим
підприємствам і для формування ціни продажу використовує єдиний
рівень націнок, то в такому випадку облік товарів в коморах ведуть
за цінами продажу. Облік товарів у коморі за первісною вартістю закладу
(підприємства) громадського харчування ведуть за умови, що
реалізація продукції і товарів у структурних підрозділах
підприємства здійснюється за ціною продажу, до складу якої
включено різні рівні націнки. У коморах закладів (підприємств) громадського харчування
матеріально відповідальні особи ведуть облік товарів в
натуральному вираженні за найменуванням, кількістю і обліковими
цінами на картках кількісно-сумового обліку або в товарній книзі
комірника. Картки (книги) кількісно-сумового обліку видаються
матеріально відповідальним особам у бухгалтерії для ведення
аналітичного обліку і після використання повертаються до
бухгалтерії для зберігання. Записи до цих карток (книг) здійснюють матеріально
відповідальні особи на підставі прибуткових і видаткових
документів за кількістю. Для оприбуткування вантажів, перевезених автомобільним
транспортом, суб'єкт господарювання у сфері громадського
харчування застосовує товарно-транспортну накладну (типова форма
N 1 - ТН (наказ Міністерства статистики, Міністерства транспорту
від 07.08.96 N 228/253 ( z0483-96 ). Підставою для списання
товарно-матеріальних цінностей закладом (підприємством)
громадського харчування, що здійснив їх відпуск, для
оприбуткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз
з території підприємства-постачальника, а також для їх
складського, оперативного і бухгалтерського обліку є накладна на
відпуск товарно-матеріальних цінностей за формою N М-20 (наказ
Державного комітету статистики від 27.07.98 N 263 ( z0508-98 )
"Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про
порядок їх виготовлення, зберігання і застосування"). Прибутковим
документом є також і закупівельний акт, який оформляється згідно з
додатком 5. Усі прибуткові та видаткові документи матеріально
відповідальні особи здають до бухгалтерії разом з товарним звітом,
зразок якого наведено в додатку 6, в якому відображено рух товарів
і тари в коморі за звітний період. Товарні звіти здаються до
бухгалтерії щодня або не менше ніж один раз на три дні. Товарний звіт складається у двох примірниках: перший
примірник з документами, що додаються до нього, здається до
бухгалтерії, другий залишається в матеріально відповідальної
особи. Обидва примірники підписуються матеріально відповідальною
особою. В умовах автоматизованого обліку прибуткові та видаткові
документи, що свідчать про рух товарів в коморі, можуть здаватися
до бухгалтерії за реєстром, на підставі якого складається товарний
звіт на комп'ютері. Правильність записів у картках (книгах) кількісно-сумового
обліку контролюється бухгалтерією не менше ніж один раз на тиждень
і підтверджується підписом працівника бухгалтерії у товарному
звіті. Після закінчення місяця або на дату інвентаризації за даними
карток (книг) кількісно-сумового обліку складається відомість про
залишки товарів на складі (у коморі) (додаток 20), правильність
виведення залишків у якій перевіряється бухгалтерією і
підтверджується підписом матеріально відповідальної особи.
Загальна вартість товарів на кінець місяця (або на день
інвентаризації) за цією відомістю звіряється з даними
бухгалтерського обліку, відомість підписується матеріально
відповідальною особою і бухгалтером підприємства. Відомості про
залишки товарів на складі (у коморі) відкриваються на звітний
період. Згідно з вимогами облікової політики підприємства облік
товарів ведеться за обліковими цінами. Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 334/94-ВР ) заклади (підприємства) громадського харчування -
платники податку на додану вартість (далі - ПДВ) - у разі
придбання токарів за наявності податкової накладної мають право на
податковий кредит. Такі заклади (підприємства) під час формування
первісної вартості товарів і тари, які закуповуються, відображають
їх за дебетом рахунка 28 "Товари" за купівельною вартістю без ПДВ. Для обліку націнки закладу (підприємства) громадського
харчування використовують субрахунок 285 "Торгова націнка". За
кредитом субрахунка 285 відображають збільшення сум націнок, за
дебетом - їх зменшення. Якщо обліковою ціною комори є вартість продажу за дебетом
субрахунка 281 "Товари на складі" у кореспонденції з субрахунком
285 "Торгова націнка" відображають суму націнки підприємства і
суму ПДВ. Облік наявності та руху тари під товарами і порожньої тари
ведуть на субрахунку 284 "Тара під товарами". Заклади
(підприємства) громадського харчування можуть вести облік тари за
середніми цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за
видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами
придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на
субрахунок 285 "Торгова націнка". Облік транспортно-заготівельних витрат ведуть на субрахунку
289 "Транспортно-заготівельні витрати". На даному субрахунку
відображають загальну суму транспортно-заготівельних витрат, які
не включені до собівартості придбаних запасів товарів. Сума
транспортно-заготівельних витрат, що узагальнена на даному
субрахунку, щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на
кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані,
реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до
запасів товарів, що вибули, визначається як добуток середнього
відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що
вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у
кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній
відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням
суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок
звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний
місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що
надійшли за звітний місяць. Основну кореспонденцію рахунків з надходження товарів у
заклад (на підприємство) громадського харчування представлено в
таблиці 1.
Кореспонденція рахунків з обліку надходження

товарів до комори
Таблиця 1
----------------------------------------------------------------- N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |-------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+---------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+---------------+---------------| 1 |Оприбуткування до комори |281 "Товари на |63 "Розрахунки | |товарів, які надійшли від |складі" |з постачаль- | |постачальника | |никами і | | | |підрядниками" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 2 |Відображення податкового |641 "Розрахунки|63 "Розрахунки | |кредиту з ПДВ |за податком" |з постачаль- | | | |никами і | | | |підрядниками" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 3 |Відображення суми ПДВ за |644 "Податковий|63 "Розрахунки | |умови попередньої оплати |кредит" |з постачаль- | |за товар | |никами і | | | |підрядниками" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 4 |Оприбуткування товарів, |281 "Товари на |372 "Розрахунки| |які надійшли від |складі" |з підзвітною | |підзвітної особи | |особою" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 5 |Відображення податкового |281 "Товари на |372 "Розрахунки| |кредиту з ПДВ |складі" |з підзвітною | | | |особою" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 6 |Відображення витрат з |289 "Транспорт-|63 "Розрахунки | |доставки товарів до комори|но-заготівельні|з постачаль- | | |витрати |никами і | | | |підрядниками" | | | |685 "Розрахунки| | | |з іншими | | | |кредиторами" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 7 |Відображення податкового |641 "Розрахунки|63 "Розрахунки | |кредиту з ПДВ |за податком" |з постачаль- | | | |никами і | | | |підрядниками" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 8 |Включення до облікової |281 "Товари на |285 "Торгова | |вартості товарів суми ПДВ |складі" |націнка" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 9 |Нарахування торговельної |281 "Товари на |285 "Торгова | |націнки (націнка 50 % до |складі" |націнка" | |купівельної вартості з | | | |урахуванням ПДВ на | | | |націнку) | | | ----+--------------------------+---------------+---------------| 10 |Оприбуткування тари, яка |284 "Тара під |63 "Розрахунки | |надійшла від постачальника|товаром" |з постачаль- | |разом з товаром | |никами і | | | |підрядниками" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 11 |Відображення податкового |641 "Розрахунки|63 "Розрахунки | |кредиту з ПДВ щодо тари |за податком" |з постачаль- | | | |никами і | | | |підрядниками" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 12 |Оприбуткування продукції, | | | |виготовленої у власному | | | |виробництві: | | | |за обліковою ціною комори;|281 "Товари на |23 | | |складі" |"Виробництво" | |на суму націнки, ПДВ |285 "Торгова |23 | | |націнка" |"Виробництво" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 13 |Оприбуткування товарів, | | | |повернутих з буфетів, | | | |кіосків тощо: | | | |за обліковою ціною комори;|281 "Товари на |282 "Товари в | | |складі" |торгівлі" | |на суму націнки і ПДВ |285 "Торгова |282 "Товари в | | |націнка" |торгівлі" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 14 |Оприбуткування безкоштовно|281 "Товари на |745 "Дохід від | |одержаних товарів |складі" |безоплатно | | | |одержаних | | | |активів" | ----+--------------------------+---------------+---------------| 15 |Оприбуткування товарів як |281 "Товари на |40 "Статутний | |внеску до статутного фонду|складі" |капітал" | |підприємства | |46 "Неоплачений| | | |капітал" | ----------------------------------------------------------------
Відпуск товарів з комори у виробництво (кухню) до філій,
буфетів, дрібнороздрібної мережі записують за кредитом рахунка 281
"Товари на складі" і дебетом відповідних рахунків: 23
"Виробництво", 282 "Товари в торгівлі" (за субрахунками). Якщо обліковою ціною товарів у коморі є купівельна вартість,
то формування вартості продажу товарів у підрозділах підприємства
відображують бухгалтерськими записами за дебетом рахунків 23
"Виробництво", 282 "Товари в торгівлі" і за кредитом рахунка 285
"Торгова націнка" на суму націнки відповідного підрозділу і суму
ПДВ. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних
операцій після вибуття товарів з комори представлено в таблиці 2.
Кореспонденція рахунків з обліку вибуття

товарів з комори закладу (підприємства)

громадського харчування
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення відпуску у | | | |виробництво: | | | |за обліковою вартістю; |23 "Виробництво"|281 "Товари | | | |на складі" | |на суму ПДВ; |23 "Виробництво"|285 "Торгова | | | |націнка" | |на суму націнки |23 "Виробництво"|285 "Торгова | | | |націнка" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення відпуску | | | |товарів до буфетів, | | | |кіосків та інших | | | |підрозділів роздрібної | | | |торгівлі: | | | |за обліковою вартістю; |282 "Товари в |281 "Товари | | |торгівлі" |на складі" | | | | | |на суму ПДВ; |282 "Товари в |285 "Торгова | | |торгівлі" |націнка" | |на суму націнки |282 "Товари в |285 "Торгова | | |торгівлі" |націнка" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Нестачі товарів, що | | | |виявлені під час | | | |інвентаризації товарів: | | | |на балансову вартість; |947 "Нестачі і |281 "Товари | | |втрати від |на складі" | | |псування | | | |цінностей" | | |на суму націнки і ПДВ |285 "Торгова |281 "Товари | | |націнка" |на складі" | -----------------------------------------------------------------
У разі використання журнально-ордерної форми обліку облік
товарів в коморі здійснюють в журналі 5 і 5А (наказ Міністерства
фінансів від 29.12.00 N 356 ( v0356201-00 ) "Про затвердження
Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку"), а малі підприємства використовують Відомість обліку
виробничих запасів, готової продукції та товару - В-2, затверджену
наказом Міністерства фінансів від 31.05.96 N 112 ( z0297-96 ) "Про
затвердження Вказівок про склад та порядок заповнення облікових
регістрів малими підприємствами".
2.2. Облік товарів і сировини* на виробництві
--------------- * Тут і далі сировина - це продовольча сировина (продукція
рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного чи
біотехнічного походження, що використовується для виробництва
харчових продуктів) і харчові продукти (будь-які продукти, що в
натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживаються
людиною у їжу або для пиття).
Товари і сировину на виробництві обліковують матеріально
відповідальні особи: завідувач виробництва або бригада матеріально
відповідальних осіб. До, складу бригади можуть входити завідувач
виробництва (шеф-кухар), його заступник, кухарі, помічник кухаря,
роздавальниці, контролери-касири та інші працівники. Сировину оприбутковують на підставі накладної на відпуск
товарів з комори, товарно-транспортної накладної та інших
документів. Оприбуткування здійснюють за кількістю і вартістю.
Облік сировини на виробництві ведеться матеріально відповідальними
особами у вартісному вираженні. Добова потреба в сировині визначається на підставі
плану-меню, зразок якого наведено в додатку 3. План-меню є
підставою для складання меню для споживачів і вимоги до комори на
одержання сировини згідно з додатком 4. Страви з кухні відпускаються споживачам за умови наявності
касових чеків, жетонів, талонів-абонементів, що підтверджують
оплату виробів. За одним касовим чеком (талоном, абонементом)
можна відпустити декілька страв (скомплектованих обідів). Касові
чеки в момент їх приймання в роздавальні від відвідувачів і
офіціантів сортують за видами страв і використовують для складання
акта про реалізацію готових виробів кухні за готівку, зразок якого
наведено в додатку 7. Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні (додаток 8)
використовується в закладах (на підприємствах) громадського
харчування, де форма розрахунку зі споживачами дозволяє одержати
дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та
їх вартістю. Реалізовані й відпущені вироби кухні групуються в
акті за найменуваннями виробів, які реалізовані за готівку і
відпущені структурним підрозділам. Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні складається
завідувачем виробництва і є додатком до звіту завідувача про рух
продуктів на кухні. Якщо форма розрахунків із споживачами не дозволяє одержати
дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та
їх вартістю, то в закладах (на підприємствах) громадського
харчування використовують акт про продаж і відпуск виробів кухні,
зразок якого наведено в додатку 9. Відпуск готових виробів у роздавальню, якщо вона відокремлена
від основного виробництва, оформлюють денними забірними листами
(додаток 10). Денний забірний лист використовується для оформлення
відпуску виробів кухні в буфети, дрібнороздрібну торговельну
мережу. Денні забірні листи у закладі (на підприємстві)
громадського харчування оформлюються у двох примірниках щодня
окремо на кожну матеріально відповідальну особу. Бланки забірних
листів нумеруються і видаються в бухгалтерії кожній матеріально
відповідальній особі після того, як вона ставить особистий підпис
у спеціальному журналі. Після закінчення робочого дня підбиваються підсумки
натуральних показників і визначається вартість відпущеної
продукції за кожним забірним листом. У забірному листі також
відображається повернення нереалізованої продукції на виробництво. Матеріально відповідальні особи дрібнороздрібної торговельної
мережі після реалізації першої партії готових виробів повинні
здати виручку до каси підприємства за прибутковим ордером, в
якому зазначається номер денного забірного листа (типову форму
первинного обліку N КО - 1 "Прибутковий касовий ордер" затверджено
наказом Державного комітету статистики України від 27.07.98
N 263 ( z0508-98 ). Відпуск готових виробів іншим підприємствам оформлюється
накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей N М-20. Перші примірники денних забірних листів і накладних
матеріальне відповідальні особи буфетів та іншої торговельної
мережі здають разом з товарним звітом до бухгалтерії підприємства,
а другі примірники здають завідувачі виробництва разом із звітом
про рух продуктів по кухні. У разі коли обслуговують ювілейні свята, банкети та інші
спеціальні замовлення, відпуск готових виробів оформлюють випискою
замовлення-рахунка згідно з додатком 11 за окремим меню. Відпуск
страв працівникам закладів (підприємств) громадського харчування
здійснюється відповідно до меню на відпуск продуктів працівникам
закладу (підприємства) (додаток 12) із зазначенням загальної
кількості страв і згідно з кількістю працюючих у цей день. Цю
форму використовують і для відображення реалізації страв за
абонементами. Щодня завідувач виробництва звітує перед бухгалтерією за
реалізовану продукцію і відпущені товари та витрачання сировини на
виробництві. Звіт про рух продуктів і тари по кухні (додаток 13)
складається у двох примірниках. Перший примірник з прибутковими і
видатковими документами, що додаються до нього, подається до
бухгалтерії. На другому примірнику, що залишається у матеріально
відповідальної особи, бухгалтер, який прийняв звіт, ставить
підпис. До звіту також додається план-меню і один примірник меню. Прибуткова частина звіту заповнюється згідно з даними
прибуткових документів на одержання товарів і сировини з комори, а
також від постачальників за обліковими цінами виробництва.
Видаткова частина звіту заповнюється згідно з даними документів
про відпуск і реалізацію готових виробів: актами про реалізацію за
готівку, денними забірними листами, меню на відпуск харчування за
безготівковим розрахунком, актами на псування, накладними на
повернення товарів до комори та іншими первинними документами. Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні за готівку містить
інформацію щодо обсягів реалізації за готівку за видами. Загальна
сума реалізованої продукції у звіті повинна збігатися з
показниками реалізації в касовому апараті. У меню на відпуск харчування за безготівковим розрахунком
вказується вартість реалізованої продукції в цінах реалізації. У
накладних, забірних листах відпуск готової продукції підрозділам
підприємства відображають за цінами продажу і в облікових цінах
виробництва, з якого відпущено продукцію. Облік товарів і сировини у виробництві ведуть за цінами
продажу в грошовому вираженні (за сумою) щодо кожної матеріально
відповідальної особи. Товари і сировину оприбутковують матеріально
відповідальні особи за масою брутто (масою необробленої сировини),
напівфабрикати - за масою нетто. Оприбуткування товарів і сировини, а також списання
реалізованих готових виробів з-під звіту матеріально
відповідальних осіб здійснюється за обліковими цінами сировини.
Облікові ціни сировини проставляються в калькуляційних картах.
Відповідно до облікових цін контролюється списання вартості
використаної сировини у виробництві. Якщо облікові ціни комори і виробництва не збігаються, то у
разі надходження сировини у виробництво в накладній зазначають
обидва види облікових цін і вартість сировини за ними. Синтетичний облік товарів і сировини у виробництві ведуть на
рахунку 23 "Виробництво". За дебетом рахунка 23 "Виробництво"
відображають вартість товарів і сировини, що надійшли у
виробництво, а за кредитом - вартість сировини, що використана на
виготовлення продукції власного виробництва, вартість повернених
товарів і сировини до комори, вартість нестачі товарів і сировини. Дебетове сальдо рахунка 23 "Виробництво" показує вартість
залишків сировини, що не пройшла кулінарне оброблення, сировини в
напівфабрикатах і готових виробах, які не реалізовані та
знаходяться у виробництві. Аналітичний облік товарів і сировини
ведуть щодо кожного виробництва і матеріально відповідальної
особи. Кореспонденцію рахунків з обліку товарів і сировини у
виробництві представлено в таблиці 3.
Кореспонденція рахунків з обліку товарів

і сировини у виробництві
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Надходження товарів і | | | |сировини: | | | |з комори на облікову |23 "Виробництво"|281 "Товари на | |вартість, яка не включає | |складі" | |націнки і ПДВ; | | | |від постачальника, на |23 "Виробництво"|631 "Розрахунки| |купівельну вартість; | |з вітчизняними | | | |постачальниками| | | |і підрядниками"| |від підзвітної особи; |23 "Виробництво"|372 "Розрахунки| | | |з підзвітними | | | |особами" | |на суму ПДВ |641 "Розрахунки |631 "Розрахунки| | |з податком" |з вітчизняними | | | |постачальниками| | | |і підрядниками"| | | |372 "Розрахунки| | | |з підзвітними | | | |особами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення: | | | |націнки підприємства |23 "Виробництво"|285 "Торгова | |громадського харчування; | |націнка" | |суми ПДВ; |23 "Виробництво"|285 "Торгова | | | |націнка" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Списання сировини, що |902 "Собівар- |23 | |використана на |тість реалізова-|"Виробництво" | |виготовлення продукції |них товарів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення відпуску | | | |продукції до буфетів та | | | |дрібнороздрібної мережі: | | | |на облікову вартість |282 "Товари в |23 | |буфету; |торгівлі" |"Виробництво" | |на суму націнки і ПДВ, |285 "Торгова |23 | |якщо націнка буфету нижча,|націнка" |"Виробництво" | |ніж у виробництві |281 Товари на |285 "Торгова | | |складі" |націнка" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Повернення продукції з | | | |кухні та виробництва до | | | |комори: | | | |на облікову вартість |281 "Товари на |23 | |комори; |складі" |"Виробництво" | |на суму націнки ПДВ |285 "Торгова |23 | | |націнка" |"Виробництво" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Повернення товарів у | | | |виробництво з буфетів і | | | |дрібнороздрібної мережі; | | | |на облікову вартість |23 "Виробництво"|281 "Товари на | |буфету; | |складі" | |на суму націнки і ПДВ, |23 "Виробництво"|285 "Торгова | |якщо націнка буфету нижча,| |націнка" | |ніж у виробництві; | | | |на суму націнки і ПДВ, |285 "Торгова |281 "Товари на | |якщо націнка буфету вища, |націнка" |складі" | |ніж у виробництві | | | -----------------------------------------------------------------
У разі використання журнально-ордерної форми обліку облік
товарів і сировини ведуть у журналі 5 і 5А, а малі підприємства -
у Відомості обліку витрат на виробництво - В-3.
2.3. Облік товарів у буфетах і дрібнороздрібній торговельній
мережі Реалізація товарів у закладах (на підприємствах) громадського
харчування здійснюється через буфети, магазини кулінарних виробів,
дрібнороздрібну торговельну мережу. Реалізація товарів у таких структурних підрозділах
здійснюється за готівку з обов'язковим використанням реєстраторів
розрахункових операцій. Відповідальність за збереження грошових
коштів, товарів кухні несуть матеріально відповідальні особи, а
саме: буфетники, продавці або бригади продавців. Надходження
товарів до буфетів і дрібнороздрібної торговельної мережі
оформлюють накладними, продукцію кухні - денними забірними листами
або накладними N М-20. Передача товарів і продукції від однієї матеріально
відповідальної особи до іншої при їх змінній роботі оформлюється
актом про передачу товару і тари під час зміни матеріально
відповідальної особи згідно з додатком 14, який складається у
трьох примірниках (перший примірник залишається у особи, що
передає товари, другий - у особи, що одержує товари, а третій
примірник передається до бухгалтерії разом із звітом). Матеріально відповідальні особи буфетів, магазинів кулінарних
виробів, дрібнороздрібної торговельної мережі складають товарний
звіт згідно з додатком 6, який разом з прибутковими і видатковими
документами подають до бухгалтерії в установлений термін. Облік
товарів у буфетах і дрібнороздрібній торговельній мережі ведуть на
рахунку 28 "Товари", субрахунку 282 "Товари в торгівлі" за цінами
продажу. Якщо облікова ціна товарів у коморі та у виробництві нижча,
ніж ціна продажу в буфеті, то необхідно відобразити націнку буфету
і ПДВ за дебетом субрахунка 282 "Товари в торгівлі" і кредитом
субрахунка 285 "Торгова націнка". Тару обліковують на субрахунку 284 "Тара під товарами".
Кореспонденцію рахунків з обліку товарів у буфетах, магазинах
кулінарних виробів і дрібнороздрібній торговельній мережі
представлено в таблиці 4.
Кореспонденція рахунків з обліку товарів

у буфетах, магазинах кулінарних виробів

і дрібнороздрібній торговельній мережі
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Надходження товарів з | | | |комори підприємства: | | | |за обліковими цінами |282 "Товари в |281 "Товари на | |комори; |торгівлі" |складі" | |на націнку і ПДВ |282 "Товари в |285 "Торгова | | |торгівлі" |націнка" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Надходження товарів з | | | |виробництва: | | | |за обліковими цінами |282 "Товари |23 | |виробництва; |торгівлі" |"Виробництво" | |на націнку, якщо націнка |282 "Товари в |285 "Торгова | |буфету більша, ніж націнка|торгівлі" |націнка" | |виробництва | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Надходження товарів від | | | |постачальників: | | | |за купівельною вартістю; |282 "Товари в |63 "Розрахунки | | |торгівлі" |з постачаль- | | | |никами і | | | |підрядниками" | |на суму ПДВ; |641 "Розрахунки |63 "Розрахунки | | |за податками" |з постачаль- | | | |никами і | | | |підрядниками" | |на націнку; |644 "Податковий |285 "Торгова | | |кредит" |націнка" | |на суму ПДВ |282 "Товари в |285 "Торгова | | |торгівлі" |націнка" | | |282 "Товари в | | | |торгівлі" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Надходження від інших | | | |підрозділів підприємства: | | | |за обліковими цінами |282 "Товари в |282 "Товари в | |підрозділу, який передає; |торгівлі" |торгівлі" | |на різницю в націнці, якщо|282 "Товари в |285 "Торгова | |націнка підрозділу, який |торгівлі" |націнка" | |передає, нижча, ніж у | | | |отримувача | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Визнання доходу від |301 "Каса в |702 "Доходи | |реалізації товарів на суму|національній |від реалізації | |торгової виручки |валюті" |товарів" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Повернення товарів до | | | |комори: | | | |за обліковою вартістю |281 "Товари на |282 "Товари в | |комори; |складі" |торгівлі" | |на націнку |285 "Торгова |282 "Товари в | | |націнка" |торгівлі" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 7 |Повернення товарів у | | | |виробництво: | | | |за обліковою вартістю |23 "Виробництво"|282 "Товари в | |виробництва; | |торгівлі" | |на націнку |285 "Торгова |282 "Товари в | | |націнка" |торгівлі" | -----------------------------------------------------------------
У дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації" списують
вартість реалізованих товарів за цінами продажу на підставі звітів
матеріально відповідальних осіб і документів про реалізацію, а в
кінці місяця розраховують суму націнок і ПДВ щодо реалізованих
товарів. Для відображення вартості реалізованих товарів на рахунку
90 "Собівартість реалізації" розраховану суму націнок і ПДВ за
реалізовані товари відображують за дебетом рахунка 90
"Собівартість реалізації" і кредитом рахунка 285 "Торгова націнка"
методом "червоного сторно". Сума націнки і ПДВ щодо реалізованих товарів визначається як
добуток суми грошових коштів, одержаних за реалізовані товари, і
середнього відсотка націнки і ПДВ. Середній відсоток націнки і ПДВ визначається діленням суми
залишку націнок і ПДВ на початок звітного місяця і націнок і ПДВ у
вартості товарів за цінами продажу, одержаних у звітному місяці,
на суму вартості залишку товарів за цінами продажу на початок
звітного місяця і вартості товарів, одержаних у звітному місяці за
цінами продажу. Наприклад: 1. Сума залишку товарів і сировини в коморі підприємства на
початок місяця становила за цінами продажу 22000,00 грн., сума
націнки і ПДВ - 10000 грн.
2. Сума товарів і сировини за цінами продажу, які надійшли до
комори підприємства протягом місяця, становила 38800 грн., сума
націнки і ПДВ - 18800 грн.
3. Товарооборот підприємства за місяць становив 24600 грн. Середній відсоток націнки і ПДВ становив:
(10000 + 18800) / (22000 + 38800) х 100% = 47,37%
Сума націнки і ПДВ щодо реалізованих товарів і продукції
становила 11653,02 грн. (24600 * 47,37 / 100%), у тому числі сума ПДВ - 4100 грн. (24600 х 20 / 120), сума націнки - 7553,02 (11653,02 - 4100) грн. Розрахунок середнього відсотка націнки і ПДВ проводять: за умови застосування однакового рівня націнки для всіх
структурних підрозділів згідно з даними залишків на початок місяця
в коморі (виробництві) та структурних підрозділах і надходження
товарів і сировини до комори (у виробництво) протягом місяця; за умови застосування різного рівня націнки для структурних
підрозділів і облікової ціни - купівельної вартості в коморі
згідно з даними залишків і надходження товарів і сировини з
кожного окремого підрозділу (кухні, буфету, кіоску тощо). Для обліку доходів від реалізації товарів і продукції
використовують журнал 6 і Відомість В-6 - для малих підприємств.
2.4. Облік товарів і сировини в кондитерських цехах. Облік товарів і сировини в самостійних кондитерських цехах
закладів (підприємств) громадського харчування, а також в інших
закладах (на підприємства) громадського харчування, що мають
окремих матеріально відповідальних осіб, які відповідають за
виготовлення кондитерських виробів, ведуть за найменуваннями,
сортами, кількістю і, як правило, цінами продажу. Роботу кондитерських цехів регламентують щоденним плановим
завданням з випуску товарів в натуральному виразі. Завідувач
кондитерського цеху (кондитер) складає наряд-замовлення на
виготовлення кондитерських та інших виробів згідно з додатком 15.
Наряд-замовлення затверджується керівником підприємства. Відпуск
товарів і сировини здійснюється з дозволу керівника підприємства і
оформлюється накладною на відпуск товару з комори за формою
N М-20. Наряд-замовлення одночасно є документом для: встановлення виробничого завдання на виготовлення
кондитерських виробів; складання розрахунку необхідної кількості сировини на
виготовлення готових виробів відповідно до замовлення; контролю за випуском з виробництва готових виробів у
кількості й асортименті відповідно до замовлення; контролю за випуском з виробництва готових виробів у
кількості й асортименті відповідно до замовлення; розрахунку заробітної плати кондитерам. Наряд-замовлення є підставою для відпуску товарів і сировини
з комори і виписується у трьох примірниках. Перший примірник
передається завідувачу кондитерського цеху (кондитеру) для
виконання замовлення, другий залишається в бухгалтерії для
контролю за рухом товарів і сировини, третій примірник є підставою
для розрахунку заробітної плати. Крім основної сировини, за окремою накладною з комори
одержують необхідну кількість спецій, барвників, есенцій та іншої
допоміжної сировини. У кондитерських цехах, які складаються з декількох бригад або
декількох матеріально відповідальних осіб, для одержання товарів і
сировини з комори для цеху складають зведений наряд-замовлення. Облік і контроль за рухом товарів і сировини здійснюється
окремо по кожній бригаді. Передачу готових виробів з цеху до комори (експедиції)
оформлюють денним забірним листом згідно з додатком 10 або
накладною за формою N М-20. Матеріально відповідальні особи щодня
складають звіт про рух готових виробів у кондитерських та інших
цехах згідно з додатком 16, який з прибутковими та видатковими
документами подають до бухгалтерії. Залишки незавершеного виробництва в кондитерських цехах, як
правило, відсутні. Допускаються залишки допоміжної сировини
(барвники, есенції тощо), які вказують у звіті окремо за кожним
видом після підсумку готових виробів. Бухгалтерія перевіряє
відповідність витрачання допоміжної сировини встановленим нормам. Списання сировини, що використана на виготовлення
кондитерських виробів, здійснюється за фактичними затратами, які
не перевищують установлених норм. Для виявлення відхилень фактичного витрачання товарів і
сировини від установлених норм щодо фактично виготовлених виробів
бухгалтерія складає контрольний розрахунок витрат продуктів за
нормами рецептур на випущені вироби згідно з додатком 19.
Розрахунок складається за міжінвентаризаційний період. Загальний залишок товарів і сировини в кондитерському цеху
повинен відповідати сумі залишків готових виробів у звіті про рух
готових виробів у кондитерських та інших цехах (додаток 16). Облік товарів і сировини в кондитерських цехах ведуть на
рахунку 23 "Виробництво" за цінами продажу. За дебетом рахунка 23
"Виробництво" показують надходження сировини і товарів до
кондитерського цеху, а за кредитом - вартість списаних готових
виробів у видаток під час передачі їх до комори (експедиції),
вартість готових виробів, товарів і сировини, яких недостає,
вартість переданих товарів і сировини до комори тощо. Якщо у
структурі підприємства передбачається такий підрозділ, як
експедиція, то облік готових виробів кондитерських цехів в
експедиції ведуть на субрахунку 281 "Товари на складі" за окремим
субрахунком третього порядку. Основну кореспонденцію рахунків з обліку сировини, товарів і
готової продукції в кондитерських цехах представлено в таблиці 5.
Кореспонденція рахунків з обліку сировини

і товарів в кондитерських цехах
Таблиця 5
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Надходження товарів і | | | |сировини до кондитерського| | | |цеху з комори: | | | |за обліковими цінами; |23 "Виробництво"|281 "Товари на | | | |складі" | |на націнку і ПДВ |23 |285 "Торгова | | |"Виробництво" |націнка" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Надходження товарів і | | | |сировини до кондитерського| | | |цеху від постачальників: | | | |за купівельною вартістю; |23 "Виробництво"| | |на суму ПДВ; |641 "Розрахунки |63 "Розрахунки | | |за податками" |з постачальни- | | | |ками і підряд- | | | |никами" | |на суму ПДВ у разі |644 "Податковий |63 "Розрахунки | |попередньої оплати |кредит" |з постачальни- | | | |ками і підряд- | | | |никами" | | | |63 "Розрахунки | | | |з постачальни- | | | |ками і підряд- | | | |никами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Передача готових виробів | | | |з кондитерського цеху до | | | |комори (експедиції): | | | |за обліковими цінами |281 "Товари на |23 | |кондитерського цеху; |складі" |"Виробництво" | |на різницю між обліковими |281 "Товари на |285 "Торгова | |цінами комори (експедиції)|складі" |націнка" | |і обліковими цінами | | | |кондитерського цеху | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |На різницю у вартості |285 "Торгова |23 | |борошна, якщо вологість |націнка" |"Виробництво" | |підвищена проти стандарту | | | |під час надходження | | | |борошна до цеху | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |На різницю в сумі | | | |сировини, розрахованої в | | | |наряді-замовленні, і | | | |готових виробів за | | | |обліковими цінами (за | | | |умови заокруглень): | | | |якщо вартість набору |285 "Торгова |23 | |сировини вища, ніж |націнка" |"Виробництво" | |вартість готових виробів; | | | |якщо вартість набору |285 "Торгова |23 | |сировини нижча, ніж |націнка" |"Виробництво" | |вартість готових виробів | | | |("червоне сторно") | | | -----------------------------------------------------------------
2.5. Облік товарів і сировини у самостійних цехах з
виробництва напівфабрикатів Облік товарів і сировини у цехах з виробництва
напівфабрикатів у закладах (на підприємствах) громадського
харчування (м'ясних, рибних, овочевих та інших) ведеться за
матеріально відповідальними особами (бригадами), за
найменуваннями, сортами (категоріями), кількістю, ціною і сумою.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити контроль за виходом
напівфабрикатів за видами і кількістю (вагою) відповідно до
встановлених норм. Оприбуткування товарів і сировини під звіт матеріально
відповідальних осіб (завідувачу виробництва чи цеху, бригадиру)
здійснюється за купівельними цінами. Відпуск товарів і сировини з комори до цехів з виробництва
напівфабрикатів здійснюється за накладними (форма N М-20) на
підставі вимоги до комори, складеної завідувачем виробництва
(цеху) (додаток 4). Більш детально зупинимось на прикладі обліку в цехах з
виробництва м'ясних крупнокускових напівфабрикатів. При
кулінарному розбиранні м'ясних туш дотримуються встановлених норм
виходу крупнокускових напівфабрикатів. З метою контролю
відповідності виходу напівфабрикатів кількості м'яса матеріально
відповідальні особи складають акт на розбирання м'яса* на
крупнокускові напівфабрикати згідно з додатком 17, який повинен
бути взаємопов'язаний з документами на його оприбуткування.
--------------- * М'ясо - туша, півтуша, четвертина або її частина, що являє
собою сукупність м'язової, жирової, сполучної тканини з кістками
(ДСТУ 3938-99 "М'ясна промисловість. Продукти забою худоби.
Терміни та визначення").
До акта на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати
додаються документи на передачу крупнокускових напівфабрикатів до
комори (експедиції) або до цехів з виготовлення дрібнокускових
(вагових) напівфабрикатів і порційних напівфабрикатів. У закладах (на підприємствах) громадського харчування, де
дрібнокускові напівфабрикати виробляються основним цехом
напівфабрикатів, в акті на розбирання м'яса зазначають кількість
крупнокускових напівфабрикатів за кожним видом кулінарного
розбирання, передану для виготовлення дрібнокускових (вагових) і
порційних напівфабрикатів. Згідно з актом на розбирання м'яса на крупнокускові
напівфабрикати порівнюють вартість м'яса в оцінці за купівельними
цінами з вартістю цього ж м'яса за нормами виходу і цінами продажу
на крупнокускові напівфабрикати, а також нормативний і фактичний
вихід крупнокускових напівфабрикатів, визначаючи відхилення від
норм виходу. Акт на розбирання м'яса на крупнокускові
напівфабрикати затверджується директором підприємства
(підприємцем). У цехах, де виготовляються дрібнокускові (вагові)
та порційні напівфабрикати, основна і допоміжна сировина
списується відповідно до норм, які передбачаються чинною
нормативно-технічною документацією. Щодня складається накопичувальна відомість відпуску товарів і
сировини за даними видаткових документів (накладна, забірні листи
тощо). На зворотному боці відомості здійснюється розрахунок витрат
допоміжної сировини відповідно до норм, передбачених
нормативно-технічною документацією на фактично відпущені цехом
товари. Шляхом порівняння фактичних витрат сировини з нормативними
її витратами встановлюється відхилення (економія або перевитрати
сировини). Такі відхилення виявляються під час інвентаризації залишків
товарів і сировини і відображаються у звіті про рух продуктів у
виробництві (додаток 18) і контрольному розрахунку витрат
продуктів за нормами рецептур на виготовлені вироби (додаток 19). Відпуск напівфабрикатів до комори (експедиції) оформлюється
накладними або денними забірними листами. Для обліку товарів і сировини в цехах з виробництва
напівфабрикатів використовують рахунок 23 "Виробництво". Облік
м'яса ведуть за купівельними цінами, облік напівфабрикатів - за
цінами продажу, видами м'яса і напівфабрикатів (за матеріально
відповідальними особами). Різницю в оцінці м'яса за купівельними цінами і вартістю
м'яса за нормами виходу і цінами продажу крупнокускових
напівфабрикатів відображають за дебетом субрахунка 285 "Торгова
націнка" і кредитом рахунка 23 "Виробництво". Перевищення
нормативного виходу напівфабрикатів над вартістю м'яса
відображають на цих же рахунках методом "червоного сторно". Різницю між фактичною і нормативною вартістю відображають
шляхом звичайного запису за дебетом субрахунка 285 "Торгова
націнка" і кредитом рахунка 23 "Виробництво" або методом
"червоного сторно". Основну кореспонденцію рахунків з обліку товарів і сировини в
цехах з виробництва напівфабрикатів представлено в таблиці 6.
Кореспонденція рахунків з обліку товарів

і сировини в цехах з виробництва напівфабрикатів
Таблиця 6
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Надходження м'яса з комори|23 "Виробництво"|281 "Товари на | |для виробництва | |складі" | |напівфабрикатів за | | | |купівельними цінами | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Списання м'яса, |281 "Товари на |23 | |використаного для |складі" |"Виробництво" | |виробництва | | | |напівфабрикатів за | | | |купівельними цінами | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення різниці між | | | |вартістю м'яса за цінами | | | |продажу і вартістю цього | | | |м'яса за нормами виходу і | | | |цінами крупнокускових | | | |напівфабрикатів: | | | |якщо вартість нормативного|285 "Торгова |23 | |виходу напівфабрикатів |націнка" |"Виробництво" | |нижча, ніж вартість м'яса | | | |за купівельними цінами; | | | |якщо вартість нормативного|285 "Торгова |23 | |виходу напівфабрикатів |націнка" |"Виробництво" | |вища, ніж вартість м'яса | | | |за купівельними цінами | | | |("червоне сторно") | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення виявлених |285 "Торгова |23 | |відхилень за актом на |націнка" |"Виробництво" | |розбирання м'яса: | | | |на суму різниці між | | | |фактичною і нормативною | | | |вартістю напівфабрикатів | | | |(звичайний запис або | | | |запис методом "червоного | | | |сторно") | | | -----------------------------------------------------------------
Якщо в закладах (на підприємствах) громадського харчування
планування і ведення обліку виготовлених кондитерських виробів та
напівфабрикатів здійснюється так, як на промислових підприємствах,
то під час калькулювання виробничої собівартості враховуються всі
поточні витрати на їх виробництво. Витрати на виробництво товарів за елементами і статтями
калькуляції наведені в Методичних рекомендаціях з формування
собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених наказом
Держкомпромполітики від 02.02.01 N 47 ( v0047564-01 ).
Підприємство самостійно встановлює перелік і склад статей
калькулювання собівартості продукції. Облік витрат на виготовлення продукції ведеться на рахунку 23
"Виробництво". Основну кореспонденцію рахунків з обліку витрат на
виробництво продукції представлено в таблиці 7.
Кореспонденція рахунків з обліку витрат

на виробництво продукції
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Використання запасів на |23 "Виробництво"|20 "Виробничі | |виробництво товарів | |запаси | | | |22 "Малоцінні | | | |та швидкозно- | | | |шувані | | | |предмети" | | | |281 "Товари на | | | |складі" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Нарахування заробітної |23 "Виробництво"|65 "Розрахунки | |плати робітникам за | |з оплати праці | |виготовлення товарів | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Нарахування внесків до |23 "Виробництво"|65 "Розрахунки | |фондів соціального | |за страхуван- | |страхування | |ням" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення витрат на |23 "Виробництво"|63 "Розрахунки | |послуги, надані іншими | |з постачаль- | |підприємствами | |никами | | | |685 "Розрахунки| | | | з іншими | | | |дебіторами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Включення |23 "Виробництво"|91 "Загально- | |загальновиробничих витрат | |виробничі | |до собівартості товарів | |витрати" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Оприбутковано на склад |26 "Готова |23 | |готову продукцію |продукція" |"Виробництво" | -----------------------------------------------------------------
2.6. Облік реалізації товарів Виручка від реалізації товарів згідно з ПБО 15 "Дохід"
( z0860-99 ) є доходом підприємства. До складу доходу від
реалізації товарів входить сума ПДВ, яка згідно із Законом України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) відображається на
рахунках бухгалтерського обліку як податкове зобов'язання з ПДВ із
вартості реалізованих товарів. Визнання доходу від реалізації
товарів у закладах (на підприємствах) громадського харчування
відбувається під час їх реалізації за готівку і за безготівковим
розрахунком. Для обліку доходу від реалізації використовують рахунок 70
"Доходи від реалізації", субрахунок 702 "Доходи від реалізації
товарів". За кредитом цього субрахунка відображається збільшення
(одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків
(ПДВ та інше) і списання їх у порядку закриття на рахунок 79
"Фінансові результати". Суму наданих знижок покупцям після реалізації товарів,
вартість повернених покупцем товарів, які підлягають вирахуванню з
доходу, відображають за дебетом субрахунка 704 "Вирахування з
доходу". За кредитом цього субрахунка відображають списання
дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати". Реалізовані та відпущені товари списуються матеріально
відповідальними особами у видаток і відображаються у звіті. Фактичну вартість реалізованих товарів (без торгової націнки
і ПДВ) відображають за дебетом рахунка 90 "Собівартість
реалізації'". За кредитом цього рахунка відображають списання їх в
порядку закриття оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати". Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації товарів у
виробництві представлено в таблиці 8.
Кореспонденція рахунків з обліку реалізації

товарів у виробництві
Таблиця 8
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Визначення доходу від | | | |реалізації: | | | |за готівку; |301 "Каса в |702 "Дохід від | | |національній |реалізації | | |валюті" |товарів" | |за безготівковим |361 "Розрахунки |702 "Дохід від | |розрахунком |з вітчизняними |реалізації | | |покупцями" |товарів" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення податкового |702 "Дохід від |641 "Розрахунки| |зобов'язання з ПДВ |реалізації |за податками" | | |товарів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення податкового |643 "Податкові |641 "Розрахунки| |зобов'язання з ПДВ за |зобов'язання" |за податками" | |умови попередньої оплати |702 "Дохід від |643 "Податкові | |за товари |реалізації |зобов'язання" | | |товарів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення вартості |902 |23 | |реалізованих товарів за |"Собівартість |"Виробництво" | |ціною продажу (обліковою |реалізованих | | |вартістю виробництва) |товарів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Списання торгової націнки |902 |285 "Торгова | |і ПДВ згідно з |"Собівартість |націнка" | |реалізованими товарами |реалізованих | | |("червоне сторно") |товарів" | | | |або 23 |285 "Торгова | | |"Виробництво" |націнка" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Зменшення доходу і товарів| | | |у разі повернення товарів | | | |від покупців: | | | |при розрахунках готівкою; |704 |302 "Каса в | | |"Вирахування |національній | | |з доходу" |валюті" | |при безготівкових |704 |361 "Розрахунки| |розрахунках |"Вирахування |з вітчизняними | | |з доходу" |покупцями" | -----------------------------------------------------------------
У разі використання журнально-ордерної форми обліку облік
реалізації товарів підприємства ведуть у журналах 5 і 5А, а малі
підприємства - у відомості В-2.
2.7. Інвентаризація товарів і сировини Інвентаризація - це періодична перевірка наявності
товарно-матеріальних цінностей, стану їх зберігання для
підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського
обліку та звітності. На сьогодні основними документами, що регулюють порядок
проведення документального оформлення результатів інвентаризації
товарів і сировини в закладах (на підприємствах) громадського
харчування, є: Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства
фінансів від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ) зі змінами та
доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів від
05.12.97 N 268 ( z0601-97 ), від 26.05.00 N 115 ( z0339-00 ); Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач
знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116
( 116-96-п ), зі змінами і доповненнями, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України в 27.08.96 N 1009 ( 1009-96-п ), від
20.01.97 N 34 ( 34-97-п ), від 15.12.97 N 1402 ( 1402-97-п). Відображення результатів інвентаризації на рахунках
бухгалтерському обліку представлено в таблиці 9.
Кореспонденція рахунків з обліку результатів

інвентаризації товарів і сировини
Таблиця 9
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |На вартість виявлених | | | |надлишків товарів і | | | |сировини: | | | |у коморі; |281 "Товари на |719 "Інші | | |складі" |доходи від | | | |операційної | | | |діяльності" | |у виробництві; |23 "Виробництво"|719 "Інші | | | |доходи від | | | |операційної | | | |діяльності" | |у буфеті |282 "Товари в |719 "Інші | | |торгівлі" |доходи від | | | |операційної | | | |діяльності" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Списано на фінансовий |719 "Інші |791 "Результат | |результат суму надлишків |доходи від |основної | | |операційної |діяльності" | | |діяльності" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |На вартість товарів і | | | |сировини, яких не | | | |вистачає: | | | |у коморі; |947 "Нестачі і |281 "Товари | | |втрати від |на складі" | | |псування | | | |цінностей" | | |у виробництві; |947 "Нестачі і |23 | | |втрати від |"Виробництво" | | |псування | | | |цінностей" | | |у буфеті |947 "Нестачі і |282 "Товари в | | |втрати від |торгівлі" | | |псування | | | |цінностей" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Зменшено суму податкового |644 "Податковий |641 "Розрахунки| |кредиту на товари, яких не|кредит" |за податками" | |вистачає | | | |("червоне сторно") | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Віднесено на витрати |947 "Нестачі і |641 "Розрахунки| |звітного періоду суму ПДВ,|втрати від псу- |за податками" | |що припадає на товар, |вання цінностей"| | |якого не вистачає | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Списано витрати за |791 "Результат |947 "Нестачі і | |нестачами на фінансовий |основної діяль- |втрати від псу-| |результат |ності" |вання ціннос- | | | |тей" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 7 |Відображено вартість |072 "Невідшко- | | |товару, якого не вистачає,|довані нестачі і| | |на позабалансовому рахунку|втрати від псу- | | | |вання цінностей"| | ----+--------------------------+----------------+---------------| 8 |Віднесено на винну особу |375 "Розрахунки |716 "Відшко- | |суму виявленої нестачі |за відшкоду- |дування раніше | | |ванням завда- |списаних | | |них збитків" |активів" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 9 |Списано вартість товару, | |072 "Невідшко- | |якого не вистачає, з | |довані недо- | |позабалансового рахунка | |стачі і втрати | | | |від псування | | | |цінностей" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 10 |Віднесено на винну особу |375 "Розрахунки |716 "Відшко- | |різницю між розміром суми |за відшкоду- |дування раніше | |відшкодування нестачі та |ванням завда- |списаних | |балансовою вартістю |них збитків" |активів" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 11 |Відшкодовано збитки винною|301 "Каса в на- |375 "Розрахунки| |особою |ціональній ва- |за відшкоду- | | |люті" |ванням завда- | | |66 "Розрахунки |них збитків" | | |з оплати праці" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 12 |Відображено заборгованість|716 "Відшкоду- |641 "Розрахунки| |до бюджету суми ПДВ після |вання раніше |за податками" | |відшкодування збитків, |списаних | | |нанесених підприємству |активів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 13 |Відображено заборгованість|716 "Відшкоду- |642 "Розрахунки| |до бюджету різниці між |вання раніше |за обов'яз- | |сумою відшкодування |списаних |ковими | |нестачі, балансовою |активів" |платежами" | |вартістю товарів, яких не | | | |вистачає, і сумою ПДВ, що | | | |перераховується до бюджету| | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 14 |Перераховано до бюджету |641 "Розрахунки |311 "Поточні | |суму за розрахунками |за податками" |рахунки в | | | |національній | | | |валюті" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 15 |Віднесено на фінансовий |16 "Відшкоду- |791 "Результат | |результат дохід від |вання раніше |основної | |відшкодування раніше |списаних |діяльності" | |списаного товару |активів" | | -----------------------------------------------------------------
2.8. Облік доходів і фінансових результатів закладів
(підприємств) громадського харчування Визначення фінансового результату діяльності закладів
(підприємств) громадського харчування здійснюється шляхом
порівняння доходів звітного періоду і витрат, понесених для
одержання цих доходів. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді
надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до
зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок
внесків власників). Отже, для визнання доходу необхідно не тільки збільшення
активу або зменшення зобов'язань, але й фінансовий наслідок цих
подій - збільшення власного капіталу. Не визнаються доходами: сума ПДВ, акцизів, інших податків та обов'язкових платежів,
що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим
аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт,
послуг); сума задатку під заставу або в погашення позики, якщо це
передбачено відповідним договором; надходження, що належать іншим особам; надходження від первинного розміщення цінних паперів. Заклади (підприємства) громадського харчування в процесі
господарської діяльності можуть одержувати такі види доходів: дохід (виручка) від реалізації товарів; чистий дохід від реалізації товарів; дохід від участі у капіталі; інші фінансові доходи; надзвичайні доходи; інші доходи. Методологічні засади формування інформації про доходи від
звичайної діяльності у бухгалтерському обліку визначені у ПБО 15
"Дохід" ( z0860-99 ). Дохід (виручка) від реалізації товарів є основним видом
доходу, який одержують від основної діяльності закладів
(підприємств) громадського харчування. Дохід (виручка) від
реалізації товарів визнається в разі наявності наведених нижче
умов: покупцеві передані ризики і вигоди з правом власності на
товар; підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
товарами; сума доходу (виручки) може бути достовірно визнана; є впевненість, що в результаті операцій відбудеться
збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з
цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Дохід не визнається у разі обміну товарами, які є подібними
за призначенням та мають однакову справедливу вартість. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається виходячи із
ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу,
якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Дохід, який виникає в результаті використання активів
підприємства іншими сторонами визначається у вигляді процентів*,
роялті та дивідендів, якщо є ймовірне надходження економічних
вигод, пов'язаних з такою операцією, та якщо дохід може бути
достовірно оцінений. При цьому дохід, одержаний у вигляді
процентів, визначається в тому звітному періоді, до якого вони
належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування
відповідними активами; роялті визнаються за принципом нарахування
згідно з економічним змістом відповідної угоди; дивіденди
визнаються у періоді прийняття рішень про їх виплату.
--------------- * Проценти - плата за використання грошових коштів, їх
еквівалентів або сум, що заборговані підприємству (наказ
Міністерства фінансів від 29.11.99 N 290 ( z0860-99 ) "Про
затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку").
Доходи відображаються в обліку в сумі справедливої вартості
активів, що одержані або підлягають одержанню згідно з принципами
нарахування. У разі відстрочення платежу і виникнення різниці між
справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх
еквівалентів, які підлягають одержанню за товари, така різниця
визнається доходом у вигляді процентів. Облік доходів від реалізації продукції і товарів ведуть на
субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів". Дохід від
реалізації товарів визначається за методом нарахування, тобто в
момент відпуску товарів покупцям. Дохід від реалізації послуг (доставка і зберігання товарів
тощо) закладів (підприємств) громадського харчування обліковують
на субрахунку 703 "Доходи від реалізації послуг". Дохід від реалізації товарів і послуг зменшується на суму
непрямих податків (акцизного збору, ПДВ тощо, передбачених
законодавством). Дохід від реалізації товарів зменшується на суму товарів,
повернених покупцями (у разі дефектів, невідповідності ціни чи
якості товарів), а також на суму знижок, що надані покупцям за
дострокову оплату. Облік повернених товарів від покупців і знижок,
наданих покупцям за терміновість платежу, ведуть на субрахунку 704
"Вирахування з доходу". Чистий дохід від реалізації товарів визначається шляхом
вирахування з доходу (виручки) від реалізації товарів відповідних
податків, зборів тощо та списується після визначення фінансових
результатів на рахунок 79 "Фінансові результати". Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації
товарів представлено в таблиці 10.
Кореспонденція рахунків з обліку доходів

від реалізації товарів
Таблиця 10
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Надходження готівки до |301 "Каса в |702 "Дохід від | |каси підприємства за |національній |реалізації | |реалізовані товари |валюті" |товарів" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення суми |702 "Дохід від |641 "Розрахунки| |податкового зобов'язання |реалізації |за податками" | |з ПДВ |товарів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення доходу від |361 "Розрахунки |703 "Дохід від | |реалізації послуг |з вітчизняними |реалізації | | |постачальниками"|послуг" | | |301 "Каса в | | | |національній | | | |валюті" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення податкового |703 "Дохід від |641 "Розрахунки| |зобов'язання з ПДВ |реалізації |за податками" | | |послуг" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Відображення повернення |704 "Вирахування|361 "Розрахунки| |товару |з доходу" |з вітчизняними | | | |постачаль- | | | |никами" | | | |301 "Каса в | | | |національній | | | |валюті" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |"Червоне сторно" суми |704 "Вирахування|641 "Розрахунки| |зобов'язань з ПДВ у |з доходу" |за податками" | |зв'язку із зменшенням | | | |доходу | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 7 |Відображення знижки, |704 "Вирахування|361 "Розрахунки| |наданої покупцям |з доходу" |з вітчизняними | | | |поста- | | | |чальниками" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 8 |Відображення списання |702 "Дохід від |791 "Результат | |чистого доходу від |реалізації |від основної | |реалізації товарів і |товарів" |діяльності" | |послуг після визначення | | | |фінансових результатів | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 9 |Відображення списання |791 "Результат |704 "Вираху- | |вирахувань з доходу після |від основної |вання з | |визначення фінансових |діяльності" |доходу" | |результатів | | | -----------------------------------------------------------------
Підприємства громадського харчування одержують доходи від
іншої операційної діяльності, які обліковують на рахунку 71 "Інший
операційний дохід" за такими субрахунками: 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"; 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"; 713 "Дохід від операційної оренди активів"; 714 "Дохід від операційної курсової різниці"; 715 "Одержані штрафи, пені неустойки"; 716 "Відшкодування раніше списаних активів"; 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"; 718 "Одержані гранти та субсидії"; 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Сума визнаних доходів зменшується на суму непрямих податків у
складі цих доходів, а чистий дохід списується на субрахунок 791
"Результат основної діяльності". Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від іншої
операційної діяльності представлено в таблиці 11.
Кореспонденція рахунків з обліку доходів

від іншої операційної діяльності
Таблиця 11
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення суми доходів,|312 "Поточні |711 "Дохід від | |одержаних від реалізації |рахунки в іно- |реалізації іно-| |іноземної валюти |земній валюті" |земної валюти" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення суми доходів,|377 "Розрахунки |712 "Дохід від | |одержаних у результаті |з іншими |реалізації | |реалізації виробничих |дебіторами" |інших оборотних| | | |активів" | |На суму ПДВ |712 "Дохід від |641 "Розрахунки| | |реалізації інших|за податками" | | |оборотних | | | |активів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення суми доходу, |377 "Розрахунки |713 "Дохід від | |одержаного від операційної|з іншими дебі- |операційної | |оренди |торами" |оренди активів"| |На суму ПДВ |713 "Дохід від |641 "Розрахунки| | |операційної |за податками" | | |оренди активів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення суми доходу |312 "Поточні |714 "Дохід від | |від операційної курсової |рахунки в іно- |операційної | |різниці |земній валюті" |курсової | | | |різниці" | | |362 "Розрахунки | | | |з іноземними | | | |постачальниками"| | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Відображення суми |377 "Розрахунки |715 "Одержані | |одержаних штрафів, пені |з іншими |штрафи, пені, | | |дебіторами" |неустойки" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |На суму відшкодування |631 "Розрахунки |716 "Відшкоду- | |запасів |з вітчизняними |вання раніше | | |постачальниками"|списаних | | | |активів" | | |375 "Розрахунки | | | |за відшкодуван- | | | |ням завданих | | | |збитків" | | |На суму ПДВ |716 "Відшкоду- |641 "Розрахунки| | |вання раніше |за податками" | | |списаних | | | |активів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 7 |Списання операційної |631 "Розрахунки |717 "Дохід від | |кредиторської |з вітчизняними |списання | |заборгованості, щодо якої |постачальниками"|кредиторської | |минув строк позовної | |заборгованості"| |давності | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 8 |Відображення суми |48 "Цільове |718 "Одержані | |одержаних грантів, |фінансування і |гранди і | |пов'язаних з операційною |цільові надхо- |субсидії" | |діяльністю |дження" | | -----------------------------------------------------------------
Інша звичайна діяльність підприємств (крім операційної)
передбачає фінансову та інвестиційну діяльність. Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до зміни
розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація тих
необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є
складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Доходи від фінансових операцій - це доходи від участі в
капіталі, а саме: доходи від фінансових інвестицій, які
обліковують за методом участі в капіталі, та інші фінансові
доходи. Метод участі в капіталі - це метод обліку інвестицій, згідно
з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або
зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у
власному капіталі об'єкта інвестування. Згідно з ПБО 12 "Фінансові
інвестиції" ( z0284-00 ) метод участі в капіталі застосовується
для обліку інвестицій в асоційовані, спільні та дочірні
підприємства, які є пов'язаними сторонами для інвестора.
Відповідно для обліку доходів від участі в капіталі застосовують
рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" з використанням таких
субрахунків: 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства"; 722 "Дохід від спільної діяльності"; 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства". Інші фінансові доходи: дивіденди, відсотки та інші доходи,
які виникають у ході фінансової діяльності підприємства,
обліковують на рахунку 73 "Інші фінансові доходи" за такими
субрахунками: 731 "Дивіденди одержані"; 732 "Відсотки одержані"; 733 "Інші доходи від фінансових інвестицій". Основну кореспонденцію рахунків з обліку доходів від
фінансових операцій представлено в таблиці 12.
Кореспонденція рахунків з обліку доходів

від фінансових операцій
Таблиця 12
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Одержання доходів за |141 "Інвестиції |72 "Дохід від | |інвестиціями пов'язаним |пов'язаним |участі в | |сторонам, визначених за |сторонам за |капіталі" | |методом участі в капіталі |методом участі в| | | |капіталі" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Одержання дивідендів від |31 "Рахунки у |731 "Дивіденди | |інших підприємств, що не є|банках" |одержані" | |асоційованими, дочірніми | | | |та спільними | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Одержання доходів |373 "Розрахунки |732 "Відсотки | |(відсотків) за цінними |за нарахованими |одержані" | |паперами |доходами" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення збільшення |143 "Інвестиції |733 "Інші | |фінансових інвестицій, |непов'язаним |доходи від | |якщо вартість придбання |сторонам" |фінансових | |боргових цінних паперів | |операцій" | |нижча за їх номінальну | | | |вартість | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Отримання премій за |31 "Рахунки у |733 "Інші | |облігаціями строком до |банках" |доходи від | |одного року | |фінансових | | | |операцій" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Списання доходів на |72 "Дохід від |792 "Результат | |рахунок фінансових |участі в |фінансових | |результатів |капіталі" |операцій" | | |73 "Інші | | | |фінансові | | | |доходи" | | -----------------------------------------------------------------
Підприємства громадського харчування здійснюють іншу звичайну
діяльність, яка включає іншу інвестиційну та фінансову діяльність,
за винятком фінансових операцій, що були наведені вище, і
одержують доходи від такої діяльності. Інші доходи - це доходи від
реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових
комплексів, доходи від неопераційних курсових різниць та інші
доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не
пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Інформація про доходи від такої діяльності формується на
рахунку 74 "Інші доходи" з використанням субрахунків. Відображення таких операцій на рахунках бухгалтерського
обліку представлено в таблиці 13.
Кореспонденція рахунків з обліку доходів

від іншої звичайної діяльності
Таблиця 13
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення доходу від |377 "Розрахунки |742 "Дохід від | |реалізації необоротних |з іншими |реалізації | |активів |дебіторами" |необоротних | | | |активів" | |На суму ПДВ |742 "Дохід від |641 "Розрахунки| | |реалізації |за податками" | | |необоротних | | | |активів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення суми доходу |69 "Доходи |745 "Дохід від | |від безоплатно одержаних |майбутніх |від безоплатно | |необоротних активів |періодів" |одержаних | | | |активів" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення доходів від |20 "Виробничі |746 "Інші | |ліквідації основних |запаси" |доходи від | |засобів | |звичайної | | | |діяльності" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення результатів |10 "Основні |746 "Інші | |дооцінки основних засобів,|засоби" |доходи від | |які раніше були знижені в | |звичайної | |ціні | |діяльності" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Списання доходів на |74 "Інші |793 "Результат | |фінансові результати |доходи" |іншої | | | |звичайної | | | |діяльності" | -----------------------------------------------------------------
Надзвичайні доходи - це доходи, які виникли внаслідок
надзвичайних подій, зокрема визнана сума відшкодування втрат від
надзвичайних подій з різних джерел. Надзвичайні доходи
підприємства одержують у разі відшкодування надзвичайних витрат
страховими компаніями або значних благодійних внесків з боку інших
підприємств або фізичних осіб, пов'язаних з діяльністю
підприємства в надзвичайних ситуаціях (стихійне лихо,
експропріація власності підприємства за кордоном, зміна
законодавства тощо). Для обліку доходів, одержаних у результаті надзвичайних
подій, використовують рахунок 75 "Надзвичайні доходи" за такими
субрахунками: 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"; 752 "Інші надзвичайні доходи". Кореспонденцію рахунків з відображення надзвичайних доходів
представлено в таблиці 14.
Кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних доходів
Таблиця 14
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відшкодування втрат |30 "Каса" |751 "Відшкоду- | |активів і зобов'язань |31 "Рахунки в |вання збитків | |підприємства |банках" |від надзви- | | |37 "Розрахунки з|чайних подій" | | |різними | | | |дебіторами" | | | |50 "Довгостро- | | | |кові позики" | | | |60 "Коротко- | | | |строкові позики"| | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Визнання доходу, |655 "За страху- |751 "Відшкоду- | |одержаного в результаті |ванням майна" |вання збитків | |відшкодування вартості | |від надзви- | |майна, яке було | |чайних подій" | |застраховано | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Списання надзвичайних |75 "Надзвичайні |794 "Результат | |доходів на фінансові |доходи" |надзвичайних | |результати | |подій" | -----------------------------------------------------------------
2.9. Облік собівартості товарів і витрат у закладах (на
підприємствах) громадського харчування Для здійснення своєї діяльності заклад (підприємство)
громадського харчування використовує трудові, матеріальні та
фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в
торговельно-технологічних процесах, споживаються і трансформуються
у витрати. За економічною сутністю поточні витрати закладу
(підприємства громадського харчування) являють собою сукупність
витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної
торговельно-виробничої діяльності підприємства, за
натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів. Таким чином, об'єктом витрат є
діяльність підприємства, яка потребує визначення витрат,
пов'язаних з її здійсненням. Відповідно до ПБО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) витрати - це
зменшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу власного капіталу). Склад поточних витрат торговельної діяльності, порядок їх
планування в закладах (на підприємствах) громадського харчування
визначено в Методичних рекомендаціях з формування складу витрат та
порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджених
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
22.05.02 N 145 ( v0145569-02 ). Кореспонденцію рахунків з обліку собівартості реалізованих
товарів представлено в таблиці 15.
Кореспонденція рахунків з обліку собівартості

реалізованих товарів
Таблиця 15
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення собівартості |902 "Собівар- |281 "Товари на | |реалізованих товарів |тість реалізо- |складі" | | |ваних товарів" |282 "Товари в | | | |торгівлі" | | | |23 | | | |"Виробництво" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення втрат товарів|902 "Собівар- |281 "Товари на | |у межах норм природних |тість реалізо- |складі" | |втрат |ваних товарів" |282 "Товари в | | | |торгівлі" | | | |23 | | | |"Виробництво" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення собівартості |902 "Собівар- |281 "Товари на | |реалізованих товарів у |тість реалізо- |складі" | |разі повернення |ваних товарів" |282 "Товари в | |("червоне сторно") | |торгівлі" | | | |23 | | | |"Виробництво" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Списання торгової націнки |902 |285 "Торгова | |з реалізованих товарів |"Собівартість |націнка" | |("червоне сторно") |реалізованих | | | |товарів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Списання собівартості |791 "Результат |902 "Собівар- | |після визначення |основної діяль- |тість реалізо- | |фінансового результату |ності" |ваних товарів" | -----------------------------------------------------------------
Заклади (підприємства) громадського харчування, які
виготовляють напівфабрикати та кондитерські вироби і мають
можливість накопичувати інформацію щодо виробничої собівартості
виготовленої продукції, для обліку непрямих - загальновиробничих
витрат використовують рахунок 91 "Загальновиробничі витрати".
Розподіл таких витрат за видами продукції здійснюють пропорційно
прямим витратам, заробітній платі, обсягам діяльності. Адміністративні витрати закладу (підприємства) громадського
харчування відображаються на рахунку 92 "Адміністративні витрати".
Аналітичний облік адміністративних витрат ведуть за статтями, що
встановлюються підприємством. Основну кореспонденцію рахунків з обліку адміністративних
витрат представлено в таблиці 16.
Кореспонденція рахунків з обліку

адміністративних витрат
Таблиця 16
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення суми |92 "Адміністра- |661 "Розрахунки| |нарахованої заробітної |тивні витрати" |за зарплатою" | |плати адміністративному | | | |персоналу | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Нарахування резерву на |92 "Адміністра- |471 "Забезпе- | |оплату відпусток |тивні витрати" |чення виплат | | | |відпусток" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення суми |92 "Адміністра- |651 "За пенсій-| |відрахувань на соціальне |тивні витрати" |ним забез- | |страхування | |печенням" | | | |652 "За | | | |соціальним | | | |страхуванням" | | | |653 "За стра- | | | |хуванням на | | | |випадок | | | |безробіття" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення суми |92 "Адміністра- |131 "Знос | |амортизації основних |тивні витрати" |основних засо- | |засобів і нематеріальних | |бів" | |активів | |132 "Знос інших| | | |необоротних | | | |матеріальних | | | |активів" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Відображення суми витрат |92 "Адміністра- |685 "Розрахунки| |на послуги, оренду |тивні витрати" |з іншими | | | |кредиторами" | |На суму ПДВ |681 "Розрахунки |685 "Розрахунки| | |за авансами |з іншими | | |одержаними" |кредиторами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Нарахування податків та |641 "Розрахунки |642 "Розрахунки| |інших обов'язкових |за податками" |за обов'язковим| |платежів | |платежами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 7 |Відображення витрат на |92 "Адміністра- |372 "Розрахунки| |відрядження |тивні витрати" |з підзвітними | | | |особами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 8 |Відображення витрат на |92 "Адміністра- |655 "За страху-| |страхування майна |тивні витрати" |ванням майна" | |підприємства | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 9 |Відображення витрат на |92 "Адміністра- |377 "Розрахунки| |оплату ліцензій, |тивні витрати" |з іншими | |підготовку кадрів | |дебіторами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 10 |Віднесення суми |791 "Результат |92 "Адмініс- | |адміністративних витрат |основної |тративні | |на фінансові результати |діяльності" |витрати" | -----------------------------------------------------------------
Витрати на збут відображують на рахунку 93 "Витрати на збут"
з використанням установлених підприємством статей витрат. Основну кореспонденцію рахунків обліку витрат на збут
представлено в таблиці 17.
Кореспонденція рахунків з обліку витрат на збут
Таблиця 17
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення суми |93 "Витрати на |13 "Знос необо-| |амортизації необоротних |збут" |ротних активів"| |активів, що | | | |використовуються під час | | | |реалізації товарів | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення суми витрат |93 "Витрати на |204 "Тара й | |на пакувальні матеріали |збут" |тарні | |і ремонт тари | |матеріали" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення суми витрат |93 "Витрати на |372 "Розрахунки| |на відрядження |збут" |з підзвітними | | | |особами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення суми |93 "Витрати на |661 "Розрахунки| |нарахованої заробітної |збут" |з оплати | |плати персоналу, | |праці" | |пов'язаної з реалізацією | | | |товарів | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Відображення суми |93 "Витрати на |65 "Розрахунки | |нарахувань на обов'язкове |збут" |за страхуван- | |соціальне страхування | |ням" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Відображення витрат на |93 "Витрати на |685 "Розрахунки| |рекламу |збут" |з іншими | | | |кредиторами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 7 |Списання суми втрат, |791 "Результат |93 "Витрати на | |пов'язаних з реалізацією, |основної діяль- |збут" | |після визначення |ності" | | |фінансового результату | | | |звітного періоду | | | -----------------------------------------------------------------
Інші витрати операційної діяльності обліковують на рахунку 94
"Інші витрати операційної діяльності" за такими субрахунками: 941 "Витрати на дослідження та розробки"; 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"; 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"; 944 "Сумнівні та безнадійні борги"; 945 "Втрати від операційної курсової різниці"; 946 "Втрати від знецінення запасів"; 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"; 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"; 949 "Інші витрати операційної діяльності". Кореспонденцію рахунків з обліку інших витрат операційної
діяльності представлено в таблиці 18.
Кореспонденція рахунків з обліку інших витрат

операційної діяльності
Таблиця 18
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення витрат на |941 "Витрати на |20 "Виробничі | |дослідження і розробку |дослідження і |запаси" | | |розробки" |661 "Розрахунки| | | |за зарплатою" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення собівартості |942 "Собівар- |334 "Грошові | |реалізованої іноземної |тість реалізова-|кошти в дорозі | |валюти |ної іноземної |в іноземній | | |валюти" |валюті" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Нарахування резерву |944 "Сумнівні та|38 "Резерв сум-| |сумнівних боргів з |безнадійні |нівних боргів" | |дебіторської |борги" | | |заборгованості за | | | |реалізованими товарами | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення втрат від |945 "Втрати від |632 "Розрахунки| |операційних курсових |операційної |з іноземними | |різниць |курсової |поста- | | |різниці" |чальниками" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Визнання втрат від |946 "Втрати від |28 "Товари" | |знецінення товарів |знецінення | | | |запасів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Відображення нестачі |947 "Нестачі і |28 "Товари" | |товарів |втрати від | | | |псування | | | |цінностей" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 7 |Визнання штрафів і пені |948 "Визнані |685 "Розрахунки| | |штрафи, пені, |з іншими | | |неустойки" |кредиторами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 8 |Відображення витрат на |949 "Інші витра-|20 "Виробничі | |утримання об'єктів |ти операційної |запаси" | |соціально-культурного |діяльності" |22 "Малоцінні | |призначення | |та швидкозно- | | | |шувані | | | |предмети" | | | |661 "Розрахунки| | | |за заробітною | | | |платою" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 9 |Списання інших витрат |791 "Результат |94 "Інші | |операційної діяльності |основної |витрати опера- | |після визначення |діяльності" |ційної | |фінансового результату | |діяльності" | -----------------------------------------------------------------
До фінансових витрат підприємства належать витрати, які
пов'язані із залученням позикового капіталу, а саме: відсотки за
кредитом, облігаціями, амортизація дисконту за випущеними
облігаціями, витрати на фінансову оренду тощо. Облік фінансових витрат ведуть на рахунку 95 "Фінансові
витрати" за такими субрахунками: 951 "Відсотки за кредит"; 952 "Інші фінансові витрати". Основну кореспонденцію рахунків з обліку фінансових витрат
представлено в таблиці 19.
Кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат
Таблиця 19
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Нараховані відсотки за |951 "Відсотки за|685 "Розрахунки| |позиками банку |кредит" |з іншими | | | |кредиторами" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Нараховані відсотки за |952 "Інші |684 "Розрахунки| |облігаціями |фінансові |за нарахованими| | |витрати" |відсотками" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Нараховані відсотки за |952 "Інші |684 "Розрахунки| |заборгованістю з |фінансові |за нарахованими| |фінансової оренди |витрати" |відсотками" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Нараховані відсотки за |952 "Інші |684 "Розрахунки| |виданими векселями |фінансові |за нарахованими| | |витрати" |відсотками" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Списання фінансових |792 "Результат |95 "Фінансові | |витрат після визначення |фінансових |витрати" | |фінансових результатів |операцій" | | -----------------------------------------------------------------
У процесі інвестиційної діяльності підприємства виникають
втрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за
методом участі в капіталі. Облік таких втрат ведуть на рахунку 96
"Витрати від участі в капіталі" за субрахунками: 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"; 962 "Втрати від спільної діяльності"; 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства". Розрахунок втрат від участі в капіталі наведено в ПБО 16
"Витрати" ( z0027-00 ). Їх сума залежить від частки інвестора в
капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього
підприємства, що належить підприємству. Основну кореспонденцію рахунків з обліку втрат від участі в
капіталі представлено в таблиці 20.
Кореспонденція рахунків з обліку втрат

від участі в капіталі
Таблиця 20
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення втрат від |96 "Втрати від |141 "Інвестиції| |фінансових інвестицій |участі в |пов'язаним | | |капіталі" |сторонам за | | | |методом обліку | | | |участі в | | | |капіталі" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Списання втрат при |79 "Фінансові |96 "Втрати від | |визначенні фінансового |результати" |участі в | |результату | |капіталі" | -----------------------------------------------------------------
Заклади (підприємства) громадського харчування здійснюють
іншу звичайну діяльність, що включає інвестиційну та фінансову.
Доходи, одержані у процесі цієї діяльності, обліковуються на
рахунку 74 "Інші доходи" з використанням субрахунків. Відображення
таких операцій на рахунках бухгалтерського обліку представлено в
таблиці 21.
Основна кореспонденція рахунків з обліку

доходів від іншої звичайної діяльності
Таблиця 21
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення доходу від |377 "Розрахунки |742 "Дохід від | |реалізації необоротних |з іншими |реалізації | |активів |дебіторами" |необоротних | | | |активів" | |На суму ПДВ |742 "Дохід від |641 "Розрахунки| | |реалізації |за податками" | | |необоротних | | | |активів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення суми доходу |69 "Доходи май- |745 "Дохід від | |від безоплатно одержаних |бутніх періодів"|безплатно | |необоротних активів | |одержаних | | | |активів" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення доходів від |20 "Виробничі |746 "Інші | |ліквідації основних |запаси" |доходи від | |засобів | |звичайної | | | |діяльності" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення результатів |10 "Основні |746 "Інші | |дооцінки основних засобів,|засоби" |доходи від | |які раніше були | |звичайної | | | |діяльності" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Списання доходів на |74 "Інші |793 "Результат | |фінансові результати |доходи" |іншої звичайної| | | |діяльності | -----------------------------------------------------------------
Облік витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності,
крім фінансових, але не пов'язаних з реалізацією товарів та
послуг, ведуть на рахунку 97 "Інші витрати" за такими
субрахунками: 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"; 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"; 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів"; 974 "Витрати від не операційних курсових різниць"; 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"; 976 "Списання необоротних активів"; 977 "Інші витрати звичайної діяльності"; 978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань"; 979 "Перестрахування".
Кореспонденція рахунків з обліку витрат

іншої звичайної діяльності
Таблиця 22
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Списання залишкової |972 |10 "Основні | |вартості реалізованих |"Собівартість |засоби" | |основних засобів |реалізованих | | | |необоротних | | | |активів" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення суми уцінки |975 "Уцінка |10 "Основні | |необоротних активів |необоротних |засоби" | | |активів і |11 "Інші | | |фінансових |необоротні | | |інвестицій" |матеріальні | | | |активи" | | | |12 | | | |"Нематеріальні | | | |активи" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Списання необоротних |976 "Списання |10 "Основні | |активів у зв'язку з їх |необоротних |засоби" | |ліквідацією |активів" |11 "Інші | | | |необоротні | | | |матеріальні | | | |активи" | | | |12 | | | |"Нематеріальні | | | |активи" | | | |15 "Капітальні | | | |інвестиції" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Списання витрат іншої |793 "Результат |97 "Інші | |звичайної діяльності після|іншої звичайної |витрати" | |визначення фінансових |діяльності" | | |результатів | | | -----------------------------------------------------------------
До надзвичайної діяльності належать операції або події, які
відрізняються від звичайної і не відбуваються часто або регулярно.
Це такі події, як стихійне лихо або пожежа, техногенні аварії, що
призводять до втрати активів та зобов'язань. Надзвичайні витрати - це невідшкодовані збитки від
надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню
втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за
вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від
надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел. Втрати внаслідок
таких подій та їх покриття за рахунок страхового відшкодування та
інших джерел зіставляються, коли проводять розрахунок фінансових
результатів від надзвичайної діяльності. Надзвичайні витрати
включаються до фінансової звітності з вирахуванням суми, на яку
зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства
внаслідок збитків від надзвичайних подій. Облік втрат і витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями,
ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" за субрахунками: 991 "Втрати від стихійного лиха"; 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій"; 993 "Інші надзвичайні витрати". Кореспонденцію рахунків з обліку витрат від надзвичайних
подій представлено в таблиці 23.
Кореспонденція рахунків з обліку витрат

від надзвичайних подій
Таблиця 23
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Списання активів у |99 "Надзвичайні |10 "Основні | |результаті надзвичайних |витрати" |засоби" | |подій | |12 | | | |"Нематеріальні | | | |активи" | | | |20 "Виробничі | | | |запаси" | | | |22 "Малоцінні | | | |та швидко- | | | |зношувані | | | |предмети" | | | |28 "Товари" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення витрат, |99 "Надзвичайні |37 "Розрахунки | |пов'язаних з ліквідацією |витрати" |з різними | |наслідків надзвичайних | |дебіторами" | |подій | |63 "Розрахунки | | | |з постачаль- | | | |никами та під- | | | |рядниками" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Нарахування заробітної |99 "Надзвичайні |66 "Розрахунки | |плати робітникам, |витрати" |з оплати праці"| |зайнятим на | | | |відновлювальних роботах | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Нарахування внесків до |99 "Надзвичайні |65 "Розрахунки | |фондів соціального |витрати" |за | |страхування | |страхуванням" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Списання надзвичайних |794 "Результат |99 "Надзвичайні| |витрат для визначення |надзвичайних |витрати" | |фінансового результату |подій" | | |від надзвичайних подій | | | -----------------------------------------------------------------
Надзвичайні доходи підприємства одержують у разі
відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями або
значних благодійних внесків з боку інших підприємств або фізичних
осіб, пов'язаних з діяльністю підприємства в надзвичайних
ситуаціях (стихійне лихо, експропріація власності підприємства за
кордоном, зміна законодавства). Для обліку доходів, одержаних у результаті надзвичайних
подій, використовують рахунок 75 "Надзвичайні доходи" за
субрахунками: 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"; 752 "Інші надзвичайні доходи". Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від надзвичайних
подій представлено в таблиці 24.
Кореспонденція рахунків з обліку доходів

від надзвичайних подій
Таблиця 24
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відшкодування втрат |30 "Каса" |75 "Надзвичайні| |активів і зобов'язань |31 "Рахунки в |доходи" | |підприємства |банках" | | | |37 "Розрахунки | | | |з різними | | | |дебіторами" | | | |50 "Довгостро- | | | |кові позики" | | | |60 "Короткостро-| | | |кові позики" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Визнання доходу, |655 "За страху- |75 "Надзвичайні| |одержаного в результаті |ванням майна" |доходи" | |відшкодування вартості | | | |майна, яке було | | | |застраховано | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Списання надзвичайних |75 "Надзвичайні |794 "Результат | |доходів на фінансові |доходи" |надзвичайних | |результати | |подій" | -----------------------------------------------------------------
Облік витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності
та надзвичайних подій ведуть на рахунку 98 "Податки на прибуток"
за субрахунками: 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"; 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій. Облік витрат по податку на прибуток ведеться згідно з ПБО 17
"Податок на прибуток" ( z0047-01 ). Кореспонденцію рахунків з обліку витрат по податку на
прибуток представлено в таблиці 25.
Кореспонденція рахунків з обліку витрат

по податку на прибуток
Таблиця 25
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Відображення витрат по |981 "Податки на |641 "Розрахунки| |податку на прибуток за |прибуток від |за податками" | |даними бухгалтерського |звичайної | | |обліку |діяльності" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Відображення суми |981 "Податки на |17 "Відстрочені| |зменшення відстрочених |прибуток від |податкові | |податкових активів, які |звичайної |активи" | |обліковувалися на рахунку |діяльності" | | |17 на початок року | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Відображення відстрочених |981 "Податки на |54 "Відстрочені| |податкових зобов'язань по |прибуток від |податкові зобо-| |податку на прибуток |звичайної |в'язання" | | |діяльності" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Відображення суми |981 "Податки на |99 "Надзвичайні| |несплаченого прибутку за |прибуток від |витрати" | |результатами збитків |звичайної | | |від надзвичайних подій |діяльності" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Відображення податку на |982 "Податки на |641 "Розрахунки| |прибуток у разі одержання |прибуток від |за податками" | |прибутку від надзвичайних |звичайних | | |подій |подій" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Списання витрат по податку|79 "Фінансові |98 "Податки на | |на прибуток на фінансові |результати" |прибуток" | |результати | | | -----------------------------------------------------------------
Для визначення фінансового результату діяльності підприємства
порівнюють доходи звітного періоду і витрати, пов'язані з
одержанням цих доходів. Фінансові результати закладу (підприємства) громадського
харчування обліковують на рахунку 79 "Фінансові результати"; за
кредитом рахунка показують суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку
витрат і суми нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунка
списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті)
збитки". Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки: 791 "Результат основної діяльності"; 792 "Результат фінансових операцій"; 793 "Результати іншої звичайної діяльності"; 794 "Результат надзвичайних подій". Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати
застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами",
субрахунки рахунка 79 "Фінансові результати", дебетують у
кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова
продукція" та інших рахунків класу 2 "Запаси", а також з кредитом
рахунків класу 1 "Необоротні активи" та класу 3 "Кошти, розрахунки
та інші активи". Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів з
використанням класу 9 "Витрати діяльності" представлено в таблиці
26.
Кореспонденція рахунків з обліку фінансових

результатів
Таблиця 26
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |Кореспонденція рахунків | п/п | |--------------------------------| | | дебет | кредит | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------+----------------+---------------| 1 |Списання витрат для |791 "Результат |90 | |визначення результату від |основної |"Собівартість | |основної діяльності |діяльності" |реалізації" | | | |91 "Загально- | | | |виробничі | | | |витрати" | | | |92 "Адмініс- | | | |тративні | | | |витрати" | | | |93 "Витрати на | | | |збут" | | | |94 "Інші | | | |витрати | | | |операційної | | | |діяльності" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 2 |Списання доходів для |70 "Доходи від |791 "Результат | |визначення результатів від|реалізації" |основної | |основної діяльності |71 "Інший |діяльності" | | |операційний | | | |дохід" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 3 |Списання витрат для |792 "Результат |95 "Фінансові | |визначення результату від |фінансових |витрати" | |фінансових операцій |операцій" |96 "Втрати від | | | |участі в | | | |капіталі" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 4 |Списання доходів для |72 "Дохід від |792 "Результат | |визначення результату від |участі в |основної | |фінансових операцій |капіталі" |діяльності" | | |73 "Інші | | | |фінансові | | | |доходи" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 5 |Списання витрат для |793 "Результат |97 "Інші | |визначення результату від |іншої звичайної |витрати" | |іншої звичайної діяльності|діяльності" | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 6 |Списання доходів для |74 "Інші доходи"|793 "Результат | |визначення результату від | |іншої звичайної| |іншої звичайної діяльності| |діяльності" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 7 |Списання витрат для |794 "Результат |99 | |визначення результату від |надзвичайних |"Надзвичайні | |надзвичайних подій |подій" |витрати" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 8 |Списання доходів для |75 "Надзвичайні |794 "Результат | |визначення результату від |доходи" |надзвичайних | |надзвичайних подій | |подій" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 9 |Списання елементів витрат |79 "Фінансові |80 "Матеріальні| |(у разі використання |результати" |витрати" | |рахунків класу 8) | |81 "Витрати на | | | |оплату праці" | | | |82 | | | |"Відрахування | | | |на соціальні | | | |заходи" | | | |83 | | | |"Амортизація" | | | |84 "Інші | | | |операційні | | | |витрати" | | | |85 "Інші | | | |затрати" | ----+--------------------------+----------------+---------------| 10 |Списання витрат по |79 "Фінансові |98 "Податки | |податку на прибуток на |результати" |на прибуток" | |фінансовий результат | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 11 |Списання суми |79 "Фінансові |441 "Прибуток | |нерозподілених прибутків, |результати" |нерозподілений"| |реінвестованих у | | | |підприємство | | | ----+--------------------------+----------------+---------------| 12 |Списання суми непокритих |442 "Прибуток, |79 "Фінансові | |збитків |використаний у |результати" | | |звітному | | | |періоді" | | -----------------------------------------------------------------
3. Бухгалтерський облік у сфері побутових послуг

з використанням національних положень

(стандартів) бухгалтерського обліку
3.1. Склад і класифікація витрат підприємств побутового
обслуговування 3.1.1. Відповідно до ПБО 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ) витрати підприємств побутового обслуговування
поділяють на витрати звичайної діяльності та від надзвичайних
подій. Витрати звичайної діяльності, у свою чергу, поділяють на
витрати операційної, фінансової й інвестиційної діяльності. Витрати операційної діяльності містять витрати основної
діяльності й іншої операційної діяльності. Витрати основної діяльності - це витрати на виконання робіт і
надання побутових послуг. 3.1.2. Витрати операційної діяльності організацій побутового
обслуговування поділяють на: витрати, що безпосередньо належать до побутових послуг (прямі
матеріальні витрати, пряма заробітна плата працівників,
амортизація устаткування, втрати від браку тощо); загальновиробничі накладні витрати, що можуть бути віднесені
до діяльності в цілому; витрати, що не включаються у виробничу собівартість, а
належать до діяльності підприємства з витратами періоду
(адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні
витрати). 3.1.3. Витрати операційної діяльності групуються згідно з
такими економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати. 3.1.4. До складу елемента "Матеріальні витрати" включається
вартість витрачених у виробництві (основному, допоміжному,
підсобному), на загальновиробничі, загальногосподарські потреби,
на збут, під час експлуатації устаткування: матеріалів; покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів; палива; запасних частин; тари і тарних матеріалів; допоміжних і інших матеріалів. Облік матеріалів у сфері побутового обслуговування
здійснюється відповідно до ПБО 9 "Запаси" ( z0751-99 ) за
початковою вартістю. 3.1.5. До складу елемента "Витрати на оплату праці"
включаються: заробітна плата згідно з окладами і тарифами, премії
і заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток й іншого
невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. Цей елемент включає основну і додаткову заробітну плату
основного персоналу організації побутового обслуговування і
позаштатних працівників, включаючи будь-які види грошових виплат
відповідно до форм і систем оплати праці, встановлених
підприємством побутового обслуговування. Витрати на основну і додаткову заробітну плату включаються в
собівартість побутових послуг за кредитом рахунка 66 "Розрахунки
по оплаті праці". 3.1.6. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи"
включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування
на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття,
страхові засоби від нещасних випадків у відповідних відсотках до
витрат з оплати праці. Відрахування на соціальні заходи включаються в собівартість
побутових послуг за кредитом рахунка 65 "Розрахунки по
страхуванню". 3.1.7. До складу елемента "Амортизація" включається сума
нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів й
інших необоротних матеріальних активів, у тому числі малоцінних
необоротних матеріальних активів, інвентарної тари тощо. 3.1.8. До складу елемента "Інші операційні витрати"
включаються витрати операційної діяльності, що не увійшли до
складу елементів, наведених у підпунктах 3.1.4 - 3.1.7. 3.1.9. Стаття "Загальновиробничі витрати" містить витрати на
транспортне обслуговування начальників цехів, майстрів
підприємства побутового обслуговування, які обліковуються на
рахунку 91. 3.1.10. До операційних витрат, що не включаються у виробничу
собівартість, належать витрати періоду, адміністративні витрати,
витрати на збут й інші операційні витрати. Такі витрати
відносяться безпосередньо на зменшення фінансового результату в
період їх виникнення, обліковуються на рахунку 92 -
адміністративні; на рахунку 93 - на збут. 3.1.11. До фінансових витрат, що не включаються у виробничу
собівартість, належать витрати на відсотки (за користування
одержаними кредитами, за випущені облігації, фінансову оренду
тощо) й інші витрати підприємства, пов'язані з притягненням
позикового капіталу. Фінансові витрати обліковуються на рахунку
95. 3.1.12. До складу інших витрат, що не включаються у виробничу
собівартість, входять витрати, що виникають під час звичайної
діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані
безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг). До таких витрат належать: собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова
вартість і витрати, пов'язані з реалізацією фінансових
інвестицій); собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова
вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів); собівартість реалізованих майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання,
демонтаж і тощо); залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних
активів; інші витрати звичайної діяльності. Усі вищезазначені витрати відображаються на рахунку 97. Суб'єкти малого підприємництва і представництва нерезидентів
застосовують спрощений План рахунків бухгалтерського обліку класів
з 1 по 8, для решти суб'єктів застосовується повний План рахунків,
обов'язковим є застосування класу 9 рахунків, а клас 8
використовується лише виходячи з необхідності. Кореспонденцію рахунків з обліку витрат з використанням
рахунків класів 8 і 9 представлено в таблиці 28. 3.1.13. У зв'язку з тим, що побутове обслуговування населення
є багатогалузевою сферою економіки, то під час визначення
собівартості продукції і послуг необхідно користуватися
методичними рекомендаціями з її формування у споріднених галузях,
у яких визначено склад і класифікацію витрат, а саме: Методичними рекомендаціями з планування, обліку і
калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в
організаціях житлово-комунального господарства, затвердженими
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики від 06.03.02 N 47 ( v0047241-02 ); Методичними рекомендаціями з формування собівартості
продукції (робіт, послуг), затвердженими наказом Державного
комітету промислової політики від 02.02.01 N 47 ( v0047564-01 ); Методичними рекомендаціями з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт, затвердженими наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики від
07.05.02 N 81 ( va081509-02 ); Методичними рекомендаціями з формування собівартості
перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затвердженими наказом
Міністерства транспорту від 05.02.01 N 65 ( v0065361-01 ); Методичними рекомендаціями з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом
Міністерства аграрної політики від 18.05.01 N 132 ( v0132555-01 ),
із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства
аграрної політики від 06.12.01 N 355 ( v0355555-01 ) та від
25.11.02 N 362 ( v0362555-02 ); Інструкцією по плануванню, обліку і калькулюванню
собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового
господарства України, затвердженою наказом Міністерства лісового
господарства від 17.07.96 N 72 ( z0459-96 ).
3.2. Облік витрат у сфері побутових послуг Облік витрат організацій сфери побутового обслуговування
грунтується на Законі України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), ПБО 3 "Звіт про
фінансові результати" ( z0397-99 ), ПБО 9 "Запаси" ( z0751-99 ),
ПБО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) й інших законодавчих і нормативних
документах. Витрати визнаються витратами визначеного періоду відповідно
до ПБО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) одночасно з визначенням прибутку,
для одержання якого вони здійснені. Витратами звітного періоду відповідно до ПБО 16 ( z0027-00 )
визначається або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути вірогідно
оцінені. Витрати, що неможливо прямо зв'язати з прибутком визначеного
періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у
якому вони були здійснені. Відповідно до ПБО 16 ( z0027-00 ) не визнаються витратами і
не включаються у звіт про фінансові результати: платежі за договорами комісії, агентськими угодами й іншими
аналогічними договорами на користь комітента тощо; попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; погашення одержаних позичок; інші зменшення активів або
збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у
пункті 3.1.3; витрати, що відображаються зменшенням власного капіталу
відповідно до ПБО. До складу витрат, безпосередньо пов'язаних із наданням
побутових послуг, входять прямі матеріальні витрати, прямі витрати
на оплату праці, інші прямі витрати відповідно до ПБО 9
( z0751-99 ), ПБО 16 ( z0027-00 ). У таблиці 27 наведено схему трансформації витрат підприємств
України у витрати відповідно до національних ПБО. Перелік і склад
статей калькулювання виробничої собівартості продукції (послуг)
встановлюється підприємством. Він може мати наступній вигляд: матеріали; основна заробітна плата працівників; додаткова заробітна плата працівників; відрахування на соціальні заходи; втрати від браку; інші прямі витрати; витрати на утримання й експлуатацію устаткування; загальновиробничі витрати.
Схема витрат відповідно до ПБО України
Таблиця 27
---------------------------------------------------------------------------- Витрати відповідно до ПБО України | --------------------------------------------------------------------------| Виробнича собівартість |Надзвичайні витрати |Податок з прибутку | (прямі матеріальні |(витрати від стихійного | | витрати, прямі витрати |лиха, техногенних | | на оплату праці, інші |аварій) | | прямі витрати, | | | загальновиробничі) | | | --------------------------+-------------------------+---------------------| Витрати звітного періоду, |Інші операційні витрати |Фінансові витрати | адміністративні витрати, |(списання безнадійної |(відсотки за позиками| витрати на збут, інші |заборгованості, витрати |і кредитами) | операційні витрати |від операційної курсової | | (витрати на дослідження і |різниці, недостача і | | розробку й інше) |втрати від псування | | |цінностей за відсутності | | |винних осіб, втрати від | | |знецінювання запасів) | | --------------------------+-------------------------+---------------------| Фінансові витрати |Інші витрати (витрати |Інші операційні | (відсотки за банківськими |від неопераційних |витрати (штрафи, | кредитами і позиками: |курсових різниць, |пені, неустойки, | витрати, пов'язані з |витрати, пов'язані з |недостачі і втрати | випуском, утриманням і |ліквідацією необоротних |від псування | обертанням цінних |активів та інші) |цінностей, коли вони | паперів; | |є сумнівними, | нарахування по | |утримання соціальної | фінансовому лізингу) | |сфери, добродійні | | |внески) | | |Адміністративні | | |витрати (витрати на | | |пально-мастильні | | |матеріали, | | |паркування і стоянку | | |легкового | | |автотранспорту) | ---------------------------------------------------------------------------
Кореспонденція рахунків з обліку витрат

підприємств сфери побутового обслуговування
Таблиця 28
-------------------------------------------------------------------- N |Зміст операції |З використанням |Без використання| п/п | |рахунків класу 8|рахунків класу 8| | |----------------+----------------| | | дебет | кредит | дебет | кредит | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------| Облік витрат на надання побутових послуг 231 | ("Основне виробництво") | ------------------------------------------------------------------| 1 |Витрати основних матеріалів|80 |201 |231 |201 | | |-------+--------+-------| | | |231 |80 | | | | |-------+--------+-------+--------| | |80 |231 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Нарахування основної |81 |66 |231 |66 | |заробітної плати |-------+--------| | | |працівникам |231 |82 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Нарахування додаткової |81 |66 |231 |66 | |заробітної плати |-------+--------| | | |працівникам |231 |81 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 4 |Здійснення відрахувань на |82 |65 |231 |65 | |соціальні заходи |-------+--------| | | | |231 |82 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 5 |Списання втрат від браку |231 |24 |231 |24 | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 6 |Віднесення на витрати |84 |63 |231 |63 | |інших прямих втрат за |-------+--------| | | |відрахуванням ПДВ |231 |84 | | | |(у випадку наявності права | | | | | |на податковий кредит) | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |Податки, збори, |84 |641 |231 |641 | |безпосередньо пов'язані з |-------+--------| | | |виробничим процесом |231 |84 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |Інші прямі витрати |80-84 |Різні |231 |Різні | | |-------+--------| | | | |231 |80-84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 7 |Списання витрат на |231 |911 |231 |911 | |утримання й експлуатацію | | | | | |устаткування | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 8 |Віднесення на собівартість |231 |912 |231 |912 | |послуг загальновиробничих | | | | | |витрат | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 9 |Відображення суми |238 |239 |238 |239 | |пред'явлених до оплати | | | | | |проміжних рахунків за | | | | | |відрахуванням ПДВ | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 10 |Списана на фінансовий |903 |231 |903, |231, | |результат собівартість |-------+--------|79 |903 | |реалізованих послуг |79 |903 | | | ------------------------------------------------------------------| Облік витрат на експлуатацію устаткування (субрахунок 911) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Витрати на оплату праці за |81 |66 |911 |66 | |виконану роботу робітників,|-------+--------| | | |що зайняті керуванням, |911 |81 | | | |обслуговуванням, | | | | | |проведенням ремонтів, | | | | | |технічних оглядів і | | | | | |технічним обслуговуванням | | | | | |власного й орендованого | | | | | |устаткування | | | | | ----+---------------------------+---------------------------------| 2 |Обов'язкові нарахування на | | |заробітну плату | | |працівників: | | |---------------------------+---------------------------------| |у Пенсійний фонд |82 |651 |911 |651 | | |-------+--------| | | | |911 |82 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внесків на |82 |652 |911 |652 | |загальнообов'язкове |-------+--------| | | |державне соціальне |911 |82 | | | |страхування | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внесків на соціальне |82 |653 |911 |653 | |страхування на випадок | | | | | |безробіття | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внесків на соціальне |911 |82 | | | |страхування від нещасних | | | | | |випадків | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на обов'язкове |82 |654 |911 |654 | |індивідуальне страхування |-------+--------| | | |робітників, зайнятих |911 |82 | | | |експлуатацією устаткування | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Витрати на службові |84 |372 |911 |372 | |відрядження у межах норм, |-------+--------| | | |передбачених |911 |84 | | | |законодавством | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 4 |Вартість пально-мастильних |80 |201, |911 |201, | |матеріалів, електроенергії | |203, | |203, | |й інших матеріалів і | |207 | |207 | |запасних частин, що |-------+--------| | | |використовуються під час |911 |80 | | | |експлуатації, ремонтів, | | | | | |технічного огляду і | | | | | |технічного обслуговування | | | | | |власного й орендованого | | | | | |устаткування | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 5 |Знос устаткування |83 |131 |911 |131 | | |-------+--------| | | | |911 |83 | | | | |-------+--------| | | | |83 |132 | | | | |-------+--------| | | | |911 |83 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 7 |Сума нарахованих відсотків |84 |684 |911 |684 | |за користування орендованим|-------+--------| | | |устаткуванням |911 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 8 |Витрати на сплату податків |84 |64 |911 |64 | |і платежів, пов'язаних із |-------+--------| | | |витратами на експлуатацію |911 |84 | | | |устаткування | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 9 |Інші витрати, пов'язані з |80 - 84|13, 20, |911 |13, 20, | |експлуатацією устаткування | |66, 65 | |66, 65 | | | |та | |та | | | |інші | |інші | | |-------+--------| | | | |911 |80-84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 10 |Списання витрат на |903 |911 |903 |911 | |експлуатацію устаткування |-------+--------+-------+--------| |в частині наданих послуг |79 |903 |79 |903 | ------------------------------------------------------------------| Облік загальновиробничих валових витрат (рахунок 9121) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Заробітна плата (основна і |81 |66 |9121 |66 | |додаткова) обслуговуючого |-------+--------| | | |персоналу |9121 |81 | | | ----+---------------------------+---------------------------------| 2 |Обов'язкові нарахування на | | |заробітну плату | | |працівників, зазначених у | | |пункті 1: | | |---------------------------+---------------------------------| |збір в Пенсійний фонд |82 |651 |9121 |651 | | |-------+--------| | | | |9121 |82 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внески на |82 |652 |9121 |652 | |загальнообов'язкове |-------+--------| | | |державне соціальне |9121 |82 | | | |страхування | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внески на соціальне |82 |653 |9121 |653 | |страхування на випадок |-------+--------| | | |безробіття |9121 |82 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внески на соціальне |82 |656 |9121 |656 | |страхування від нещасних |-------+--------| | | |випадків |9121 |82 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Витрати на індивідуальне |82 |654 |9121 |654 | |страхування працівників, |-------+--------| | | |зазначених у пункті 1, у |9121 |82 | | | |випадку його обов'язковості|-------+--------| | | | |9121 |84 | | | | |-------+--------| | | | |84 |372 | | | ----+---------------------------+---------------------------------| 5 |Витрати на утримання | | |легкового автотранспорту, | | |що використовується | | |апаратом управління | | |структурних підрозділів: | | |---------------------------+---------------------------------| |на оплату праці водіїв і |81, 82 |66, 65 |9121 |66, 65 | |обов'язкові платежі |-------+--------| | | | |9121 |81, 82 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на проведення ремонтів у |80, |20, 66, |9121 |20 | |межах 5% балансової |81, |65, 63 | |66 | |вартості груп основних |82, 84 |та інші | |65 | |засобів на початок року; | | | |63 | |на технічний огляд і |-------+--------| |232 та | |технічне обслуговування |9121 |80, 81, | |інші | | | |82, 84 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на знос легкового |83 |131 |9121 |131 | |автотранспорту |-------+--------| | | | |9121 |83 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 6 |Витрати: | | | | | |на дотримання правил |84 |20, 65, |9121 |20 | |техніки безпеки праці | |63 | |66 | |протипожежної і сторожової | |та інші | |65 | |охорони; | | | |63 | |на утримання приміщень, що |-------+--------| |232 та | |надаються безкоштовно |9121 |84 | |інші | |підприємствам громадського | | | | | |харчування для | | | | | |обслуговування працівників | | | | | |сфери послуг й інших | | | | | |структурних підрозділів | | | | | |або використовуються ними | | | | | |самостійно на зазначені | | | | | |цілі, включаючи витрати на | | | | | |проведення ремонтів, | | | | | |освітлення, опалення, | | | | | |водопостачання, | | | | | |каналізацію, | | | | | |електропостачання, а також | | | | | |на паливо для готування їжі| | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 7 |Витрати на устаткування й |80 - 84|131, |9121 |31 | |утримання огороджень для | |20, 66, | |20 | |машин і їхніх рухомих | |65, 63 | |66 | |частин, люків, отворів, | |та інші | |65 | |сигналізації й інших | | | |63 | |пристроїв некапітального | | | |232 та | |характеру, що забезпечують |-------+--------| |інші | |техніку безпеки |9121 |80 - 84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 8 |Забезпечення працівників |84 |22, |9121 |22, 66, | |спеціальним одягом, взуттям| |65, 63 | |65, 63, | |й іншими засобами | |та | |232 та | |індивідуального захисту і | |інші | |інші | |лікувально-профілактичного |-------+--------| | | |харчування, а також |9121 |84 | | | |матеріально-технічне | | | | | |забезпечення дотримання | | | | | |санітарно-гігієнічних | | | | | |вимог в установленому | | | | | |законодавством порядку | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 9 |Амортизаційні відрахування |80 - 84|131, |9121 |131, | |і витрати на проведення | |20, 66, | |20, 66, | |ремонтів основних засобів | |65 та | |65 та | |загальновиробничого | |інші | |інші | |призначення у межах 5% | | | | | |балансової вартості груп | | | | | |основних засобів на початок| | | | | |року: | | | | | |помешкань цехів допоміжних | | | | | |виробництв, автомайстерень;| | | | | |мобільних інвентарних | | | | | |будівель контейнерного типу| | | | | |(за винятком призначених | | | | | |для санітарно-побутового | | | | | |обслуговування); |-------+--------| | | |огородженої техніки |9121 |80 - 84 | | | |небезпечних зон проведення | | | | | |робіт тощо | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 10 |Знос і витрати на ремонт |80 - 84|132, |9121 |132, | |інших необоротних | |20, 66, | |20, 66, | |матеріальних активів, що | |65, 63 | |65, 63, | |використовуються під час | |та інші | |232 та | |надання побутових послуг | | | |інші | |і не належать до основних |-------+--------| | | |фондів |9121 |80 - 84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 11 |Витрати на операційну |84 |63, |9121 |63, | |оренду основних засобів й | |685 | |685 | |інших необоротних |-------+--------| | | |матеріальних активів |9121 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 12 |Платежі з обов'язкового |82, 84 |63, 65 |9121 |63, 65 | |страхування майна |-------+--------| | | |структурних підрозділів |9121 |82, 84 | | | |підприємства побутового | | | | | |обслуговування і цивільної | | | | | |відповідальності | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 13 |Платежі за викиди і |84 |63 |9121 |63 | |скидання забруднюючих |-------+--------| | | |речовин у довкілля |9121 |84 | | | |й інші види шкідливого | | | | | |впливу в межах лімітів: | | | | | |оплата послуг; | | | | | |витрати на перевезення | | | | | |працівників підприємства | | | | | |побутового обслуговування | | | | | |до місця роботи й у | | | | | |зворотному напряму | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 14 |Витрати на сплату податків |84 |64 |9121 |64 | |і платежів, пов'язаних із |-------+--------| | | |загальновиробничими |9121 |84 | | | |витратами | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 15 |Витрати від простоїв |81, 82 |65, 66 |9121 |65, 66 | |внаслідок стихійних лих |-------+--------| | | |за відсутності |9121 |81, 83 | | | |винних осіб | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 16 |Списання загальновиробничих|231 |9121 |231 |9121 | |(валових) витрат на | | | | | |собівартість наданих послуг| | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 17 |Списання загальновиробничих|232 |9121 |232 |9121 | |(валових) витрат на | | | | | |собівартість продукції | | | | | |допоміжних виробництв | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 18 |Списання нерозподіленої |903 |9121 |903 |9121 | |частини загальновиробничих |-------+--------+-------+--------| |(валових) витрат |79 |903 |79 |903 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------| Облік загальновиробничих (невалових) витрат | (аналітичний рахунок 9122) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Витрати на транспортне | | |обслуговування начальників | | |цехів, майстрів: | | |---------------------------+---------------------------------| |на утримання й експлуатацію|80 |203 |9122 |203 | |службових легкових | |201 | |201 | |автомобілів, що знаходяться|-------+--------| | | |на балансі організації |9122 |80 | | | |побутового обслуговування | | | | | |(орендованих), для | | | | | |обслуговування начальників | | | | | |цехів, майстрів, включаючи | | | | | |вартість пально-мастильних | | | | | |й інших експлуатаційних | | | | | |матеріалів; | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на стоянку легкових |84 |63, 372 |9122 |63 | |автомобілів, їхнє |-------+--------| |372 | |паркування |9122 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Інші загальновиробничі |84 |372, 63 | | | |витрати, що не належать до |-------+--------| | | |валових витрат у |9122 |84 | | | |податковому обліку | | | | | |(службові відрядження | | | | | |понад норм, передбачених | | | | | |законодавством, витрати на | | | | | |підготовку кадрів, якщо | | | | | |вони є пов'язаними | | | | | |сторонами, та інші) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Списання |231 |9122 |231 |9122 | |загальновиробничих | | | | | |(невалових) витрат на | | | | | |собівартість послуг | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 4 |Списання |232 |9122 | | | |загальновиробничих | | | | | |(невалових) витрат на | | | | | |собівартість продукції | | | | | |допоміжних виробництв | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 5 |Списання нерозподіленої |903 |9122 |903 |9122 | |частини |-------+--------+-------+--------| |загальновиробничих |79 |903 |79 |903 | |(невалових) витрат на | | | | | |фінансові результати | | | | | ------------------------------------------------------------------| Адміністративні валові витрати (субрахунок 921) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Витрати на основну і | | |додаткову заробітну плату, | | |включаючи будь-які види | | |грошових і матеріальних | | |доплат: | | |---------------------------+---------------------------------| |працівникам апарату |921 |81 | | | |управління (керівникам, | | | | | |фахівцям) | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |робітникам, що здійснюють |81 |66 |921 |66 | |господарське обслуговування|-------+--------| | | |(телефоністам, |921 |81 | | | |телеграфістам, | | | | | |радіооператорам, операторам| | | | | |зв'язку, операторам | | | | | |електронно-обчислювальних | | | | | |машин, двірникам, | | | | | |прибиральницям, | | | | | |гардеробникам, кур'єрам | | | | | |тощо) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Обов'язкові нарахування на | | | | | |заробітну плату | | | | | |працівників, зазначених у | | | | | |пункті 1: | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |у Пенсійний фонд |82 |651 |921 |651 | | |-------+--------| | | | |921 |82 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внесків на |82 |652 |921 |652 | |загальнообов'язкове |-------+--------| | | |державне соціальне |921 |82 | | | |страхування | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внесків на соціальне |82 |653 |921 |653 | |страхування на випадок |-------+--------| | | |безробіття |921 |82 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |внесків на соціальне |82 |656 |921 |656 | |страхування від нещасних |-------+--------| | | |випадків |921 |32 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Витрати: | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3.1 |на матеріально-технічне |84 |63 |921 |63 | |забезпечення апарату | |372 | |372 | |управління організації |-------+--------| | | |побутового обслуговування. |921 |84 | | | |Витрати на придбання | | | | | |канцелярських товарів і | | | | | |приладдя, бланків обліку, | | | | | |звітності | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3.2 |на утримання, експлуатацію |80, 81,|20, 66, |921 |20, 66, | |й усі види ремонтів |82, 84 |65, 63 | |65, 63 | |будинків, споруд, |-------+--------| | | |приміщень, що |921 |80, 81, | | | |використовуються | |82, 84 | | | |апаратом управління | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3.3 |на амортизаційні |83 |131 |921 |131 | |відрахування за основними |-------+--------| | | |засобами, призначеними |921 |83 | | | |для обслуговування апарату | | | | | |управління | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3.4 |на знос і ремонт інших |83, 84 |132 |921 |132 | |необоротних матеріальних | |63 та | |63 та | |активів, що | |інші | |інші | |використовуються в |-------+--------| | | |управлінні виробництвом |921 |83, 84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3.5 |на утримання й експлуатацію|81 - 84|66, 65, |921 |66, 65, | |усіх видів зв'язку і радіо,| |13, 63 | |13, 63 | |що використовуються для |-------+--------| | | |здійснення управління і |921 |81 - 84 | | | |перебувають на балансі | | | | | |підприємства побутового | | | | | |обслуговування, оплата | | | | | |послуг зв'язку, | | | | | |обчислювальних центрів, | | | | | |засобів сигналізації й | | | | | |інших технічних засобів | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3.6 |пов'язані з нарахуванням і |84 |63 |921 |63 | |виплатою дивідендів | | | | | |учасникам і засновникам | | | | | |організацій побутового | | | | | |обслуговування (оплата | | | | | |повідомлень у засобах | | | | | |масової інформації) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3.7 |на утримання, ремонт і |81 - 84|66, 65, |921 |66, 65, | |експлуатацію | |13, 63 | |13, 63 | |лічильно-обчислювальної, |-------+--------| | | |машинописної, множильної |921 |81-84 | | | |й іншої оргтехніки, що | | | | | |знаходиться на балансі | | | | | |підприємства побутового | | | | | |обслуговування | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3.8 |на оплату послуг, що |84 |63 |921 |63 | |надаються сторонніми |-------+--------| | | |підприємствами в |921 |84 | | | |управлінні виробництвом, | | | | | |якщо в штатному розкладі | | | | | |підприємства побутового | | | | | |обслуговування не | | | | | |передбачені відповідні | | | | | |функціональні служби, | | | | | |включаючи витрати на | | | | | |обчислювальні, | | | | | |типографські, | | | | | |розмножувальні й | | | | | |інші роботи | | | | | ----+---------------------------| | | | | 3.9 |на оплату консультаційних й| | | | | |інформаційних послуг, якщо | | | | | |вони пов'язані із | | | | | |забезпеченням виконання | | | | | |послуг побутового | | | | | |обслуговування, а також | | | | | |аудиторських перевірок | | | | | ----+---------------------------| | | | | 3.10|на оплату вартості ліцензій| | | | | |та інших державних дозволів| | | | | |для здійснення | | | | | |господарської діяльності | | | | | |підприємства побутового | | | | | |обслуговування | | | | | ----+---------------------------| | | | | 3.11|пов'язані з оплатою послуг | | | | | |комерційних банків й інших | | | | | |кредитно-фінансових | | | | | |заснувань, включаючи плату | | | | | |за розрахункове | | | | | |обслуговування, одержання | | | | | |гарантій, вексельного | | | | | |аваля, здійснення | | | | | |факторингових і довірчих | | | | | |операцій, облік боргових | | | | | |вимог і зобов'язань, | | | | | |включаючи цінні папери, | | | | | |надання поштово- | | | | | |телеграфних послуг, | | | | | |інші витрати, пов'язані з | | | | | |грошовим обігом | | | | | ----+---------------------------| | | | | 3.12|на обнародування річного | | | | | |звіту | | | | | ----+---------------------------+---------------------------------| 4 |Витрати на утримання | | |легкового автотранспорту, | | |що використовується | | |апаратом управління | | |підприємства побутового | | |обслуговування: | | |---------------------------+---------------------------------| |на оплату праці водіїв | |66, 65 |921 |66, 65 | |і обов'язкові нарахування |-------+--------| | | |на неї |921 |81, 82 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на проведення ремонтів у |80 - |20, 66, |921 |20, 66, | |межах 5% балансової |82, 84 |65, 63 | |65, 63 | |вартості груп основних |-------+--------| | | |засобів на початок року |921 |80 - 82,| | | | | |84 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на технічних огляд і |80 - |20, 66, |921 |20, 66, | |технічне обслуговування |82, 84 |65, 63 | |65, 63 | | |-------+--------| | | | |921 |80 - 82,| | | | | |84 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на знос легкового |83 |131 |921 |131 | |автотранспорту |-------+--------| | | | | 921 | 83 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 5 |Витрати на службові |84 |372 |921 |372 | |відрядження працівників |-------+--------| | | |апарату управління і |921 |84 | | | |робітників, зайнятих | | | | | |господарським | | | | | |обслуговуванням, у межах | | | | | |норм, передбачених | | | | | |законодавством | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 6 |Одноразова допомога, що |82 |66 |921 |66 | |виплачується працівникам |-------+--------| | | |відповідно до законодавства|921 |82 | | | |під час переводу, прийому і| | | | | |направлення на роботу в | | | | | |іншу місцевість | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 7 |Відрахування структурних |84 |682 |921 |682 | |підрозділів на утримання |-------+--------| | | |апарату управління |921 |84 | | | |організації побутового | | | | | |обслуговування | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 8 |Витрати, пов'язані з |84 |30 |921 |30 | |набором робочої сили: |-------+--------| | | |оплата відпусток перед |921 |84 | | | |початком роботи випускників| | | | | |професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів і | | | | | |молодих фахівців, що | | | | | |закінчили вищі навчальні | | | | | |заклади, а також вартість | | | | | |їхнього проїзду до місця | | | | | |роботи | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 9 |Витрати, що належать до |84 |63 |921 |63 | |валових витрат і пов'язані | |685 | |685 | |з підготовкою (навчанням) |-------+--------| | | |і перепідготовкою |921 |84 | | | |кадрів | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 10 |Витрати на придбання |84 |372 |921 |372 | |необхідних довідників, | |63 | |63 | |плакатів і діапозитивів з |-------+--------| | | |охорони праці, попередження|921 |84 | | | |нещасних випадків і | | | | | |захворювань, а також | | | | | |поліпшення умов праці; | | | | | |устаткування для кабінетів | | | | | |з техніки безпеки; витрати | | | | | |на організацію доповідей | | | | | |і лекцій з техніки безпеки | | | | | ----+---------------------------+---------------------------------| 11 |Утримання протипожежної і | | |сторожової охорони | | |адміністративних приміщень:| | |---------------------------+---------------------------------| |витрати на оплату праці |81, 82 |66, 65 |921 |66, 65 | |(з відрахуваннями) |-------+--------| | | |робітникам, що перебувають |921 |81, 82 | | | |побутового обслуговування | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |послуги, надані сторонніми |84 |63 |921 |63 | |організаціями, з |-------+--------| | | |протипожежної і сторожової |921 |84 | | | |охорони в установленому | | | | | |законодавством порядку | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |утримання і знос |83 |13 |921 |13 | |протипожежного інвентарю й |-------+--------| | | |устаткування |921 |83 | | | ----+---------------------------+---------------------------------| 12 |Витрати некапітального | | |характеру, пов'язані із | | |забезпеченням якості | | |побутового обслуговування: | | |---------------------------+---------------------------------| |на утримання виробничих |80 - 84|13, 20, |921 |13, 20, | |лабораторій, що входять до | |66, 65, | |66, 65, | |складу підприємства | |63 та | |63 та | |побутового обслуговування, | |інші | |інші | |включаючи оплату праці |-------+--------| | | |працівників, утримання, |921 |80 - 84 | | | |амортизацію і витрати на | | | | | |проведення поточного | | | | | |ремонту приміщень, | | | | | |устаткування й інвентарю | | | | | |лабораторій; вартість | | | | | |витрачених або зруйнованих | | | | | |під час іспиту матеріалів | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на проведення експертизи й |84 |63, 68 |921 |63, 68 | |консультацій, пов'язаних з | |та інші | |та інші | |результатами випробувань, |-------+--------| | | |які передаються |921 |80 - 84 | | | |лабораторіями інших | | | | | |організацій | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 13 |Витрати на сплату відсотків|84 |63, 31 |921 |63, 31 | |(винагороди) за | |та інші | |та інші | |користування матеріальними |-------+--------| | | |цінностями, узятими в |921 |84 | | | |операційну оренду (лізинг) | | | | | |для загальногосподарських | | | | | |потреб | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 14 |Відрахування в позабюджетні|84 |64 |921 |64 | |фонди фінансування |-------+--------| | | |галузевих і міжгалузевих |921 |84 | | | |науково-дослідних робіт і | | | | | |заходів щодо освоєння нових| | | | | |технологій, збори й інші | | | | | |обов'язкові платежі, | | | | | |передбачені законами | | | | | |України, постановами | | | | | |Верховної Ради України, | | | | | |указами Президента України | | | | | |і декретами Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 15 |Інші накладні витрати, що є|84 |63 та |921 |63 та | |витратами періоду і | |інші | |інші | |підлягають відшкодуванню |-------+--------| | | |замовниками відповідно до |921 |84 | | | |законодавства | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 16 |Списання адміністративних |79 |921 |79 |921 | |(валових) витрат | | | | | ----+---------------------------| | | | | 17 |Списання витрат на охорону | | | | | |й утримання незадіяних | | | | | |необоротних активів | | | | | |адміністративного | | | | | |призначення на фінансові | | | | | |результати | | | | | ------------------------------------------------------------------| Адміністративні (невалові) витрати (субрахунок 922) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Витрати на транспортне | | |обслуговування працівників | | |організації побутового | | |обслуговування, пов'язаних | | |з управлінням виробництвом:| | |---------------------------+---------------------------------| |на утримання й експлуатацію|80 |203 |922 |203 | |службових легкових | |201 | |201 | |автомобілів, що знаходяться|-------+--------| | | |на балансі організації |922 |80 | | | |побутового обслуговування | | | | | |(орендованих), на | | | | | |обслуговування працівників | | | | | |апарату управління, | | | | | |включаючи вартість | | | | | |пально-мастильних й інших | | | | | |експлуатаційних матеріалів | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на стоянку і паркування |84 |63 |922 |63 | |легкового автотранспорту | |372 | |372 | | |-------+--------| | | | |922 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Інші адміністративні |84 |372 |922 |372 | |витрати, що не належать до | |63 | |63 | |валових витрат у |-------+--------| | | |податковому обліку |922 |84 | | | |(службові відрядження | | | | | |понад норми, передбачені | | | | | |законодавством, витрати | | | | | |на підготовку кадрів, якщо | | | | | |вони є пов'язаними | | | | | |сторонами, та інші.) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Списання адміністративних |79 |922 |79 |922 | |(непродуктивних) витрат на | | | | | |фінансові результати | | | | | ------------------------------------------------------------------| Витрати на збут (валові) (субрахунок 931) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Відшкодування витрат на |84 |63 |931 |63 | |участь у виставках, | |372 та | |372 та | |ярмарках, вартість | |інші | |інші | |безкоштовно переданих |-------+--------| | | |зразків і макетів, на |931 |84 | | | |представницькі витрати | | | | | |(організація прийомів, | | | | | |конференцій і інших | | | | | |організаційних заходів) | | | | | |у межах валових витрат | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Витрати на здійснення | | | | | |реклами послуг побутового | | | | | |обслуговування, включаючи | | | | | |розробку і видання | | | | | |рекламних виробів | | | | | |(прейскурантів, каталогів, | | | | | |брошур, плакатів тощо), | | | | | |рекламу в засобах масової | | | | | |інформації | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Витрати на пакувальні |80 |20 |931 |20 | |матеріали для затарювання |-------+--------| | | |готової продукції на |931 |80 | | | |складах готової продукції | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 4 |Витрати на ремонт тари |80 - 82|20, 66 |931 |20, 66, | | |-------+--------| |65 | | |931 |80 - 82 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 5 |Оплата праці працівників |81, 82,|66, 65, |931 |66, 65, | |підрозділів, що |84 |63 та | |63 та | |забезпечують збут; | |інші | |інші | |витрати на рекламу і |-------+--------| | | |дослідження ринку |931 |81, 82 | | | |(маркетинг) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 6 |Витрати на передпродажну | | | | | |підготовку продукції | | | | | |допоміжних підсобних | | | | | |виробництв і товарів | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 7 |Витрати на службові |84 |372 |931 |372 | |відрядження працівників, |-------+--------| | | |зайнятих постачанням і |931 |84 | | | |збутом, у межах норм, | | | | | |передбачених | | | | | |законодавством | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 8 |Витрати на утримання |80 - 84|13, |931 |13, | |основних засобів, інших | |20, 66, | |20, 66, | |матеріальних необоротних | |65, 63 | |65, 63 | |активів, пов'язаних із | |та | |та | |збутом продукції і послуг | |інші | |інші | |(операційна оренда, |-------+--------| | | |страхування, амортизація, |931 |80 - 84 | | | |ремонт, опалення, | | | | | |освітлення, охорона) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 9 |Витрати на утримання | | | | | |легкового автотранспорту, | | | | | |що використовується | | | | | |працівниками служби збуту | | | | | |підприємства побутового | | | | | |обслуговування: | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |витрати на оплату праці |81, 82 |66, 65 |931 |66, 65 | |водіїв і обов'язкові |-------+--------| | | |нарахування на неї |931 |81, 82 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |витрати на проведення |80 - |20, 66, |931 |20, 66, | |ремонтів у межах 5 % |82, 84 |65 | |65, 63 | |балансової вартості груп |-------+--------| | | |основних засобів на початок|931 |80 | | | |року | |82 - 84 | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |витрати на технічний огляд | | | | | |і технічне обслуговування | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |знос легкового |83 |131 |931 |131 | |автотранспорту |-------+--------| | | | |931 |83 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 10 |Інші витрати, пов'язані зі |84 |63 та |931 |63 та | |збутом продукції і послуг | |інші | |інші | | |-------+--------| | | | |931 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 11 |Списання витрат на збут |79 |931 |79 |931 | ----+---------------------------| | |-------+--------| 12 |Списання витрат на охорону | | | | | |й утримання незадіяних | | | | | |необоротних активів, | | | | | |пов'язаних із витратами | | | | | |на збут | | | | | ------------------------------------------------------------------| Витрати на збут (невалові) (субрахунок 932) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Витрати на транспортне | | | | | |обслуговування працівників | | | | | |служби збуту підприємства | | | | | |побутового обслуговування: | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на утримання й експлуатацію|80 |203 |932 |203 | |службових легкових | |201 | |201 | |автомобілів, що знаходяться|-------+--------| | | |на балансі будівельної |932 |80 | | | |організації (орендованих), | | | | | |для обслуговування | | | | | |працівників служби збуту, | | | | | |включаючи вартість | | | | | |пально-мастильних і інших | | | | | |експлуатаційних матеріалів | | | | | |---------------------------+-------+--------+-------+--------| |на паркування і стоянку |84 |63 |932 |63 | |легкового автотранспорту | |372 | |372 | | |-------+--------| | | | |932 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Інші витрати на збут, що |84 |372 |932 |372 | |не належать до валових | |63 | |63 | |витрат у податковому обліку|-------+--------| | | |(службові відрядження понад|932 |84 | | | |норми, передбачені чинним | | | | | |законодавством, витрати на | | | | | |підготовку кадрів, якщо | | | | | |вони є пов'язаними | | | | | |сторонами, представницькі | | | | | |витрати понад установлені | | | | | |норми (2% оподаткованого | | | | | |прибутку за попередній | | | | | |звітний період) та інші | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Списання витрат на збут |79 |932 |79 |932 | |(невалових) на фінансові | | | | | |результати | | | | | ------------------------------------------------------------------| Інші операційні витрати (рахунок 94) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Витрати на дослідження і |84 |63 та |941 |63 та | |розробки | |інші | |інші | | |-------+--------| | | | |941 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Собівартість реалізованої |84 |312 |942 |312 | |іноземної валюти |-------+--------| | | | |942 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Собівартість реалізованих |84 |20, 22 |943 |20, 22 | |виробничих запасів |-------+--------| | | | |943 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 4 |Сумнівні й безнадійні борги|84 |36, 37 |944 |36, 37 | |(списання безнадійної | |та інші | |та інші | |дебіторської |-------+--------| | | |заборгованості) |944 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 5 |Витрати від операційної |84 |36, 37 |945 |36, 37 | |курсової різниці | |та інші | |та інші | | |-------+--------| | | | |945 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 6 |Витрати від знецінювання |84 |20, 22 |946 |20, 22 | |запасів |-------+--------| | | | |946 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 7 |Недостача і втрати від |84 |20, 22 |947 |20, 22 | |псування цінностей |-------+--------| | | | |947 |84 | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 8 |Штрафи, пені, визнані |84 |31, 38, |948 |31, 38 | |неустойки й інші | |39, 63 | |39, 63 | |непродуктивні витрати | |64, 66, | |64, 66, | |операційної діяльності | |65 та | |65 та | |(витрати на утримання | |інші | |інші | |соціальної сфери, |-------+--------| | | |добродійні платежі з |948 |84 | | | |відрахуванням тих, що | | | | | |можна включати у валові | | | | | |витрати, створення резерву | | | | | |на покриття можливих | | | | | |матеріальних цінностей | | | | | |понад межі природних | | | | | |втрат, якщо вони є | | | | | |сумнівними, та інші) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 9 |Інші витрати операційної |84 |63, 31 |949 |63, 31 | |діяльності (витрати на | |та інші | |та інші | |утримання соціальної сфери,|-------+--------| | | |що включаються у валові |949 |84 | | | |витрати (опалення, | | | | | |освітлення тощо), та інші) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 10 |Списання інших операційних |79 |94 |79 |94 | |витрат на фінансові | | | | | |результати | | | | | ------------------------------------------------------------------| Фінансові витрати (рахунок 95) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Витрати на сплату відсотків|85 |31 |95 |31 | |банкам за фінансові | | | | | |кредити, одержані для | | | | | |поповнення власних | | | | | |оборотних коштів, а також | | | | | |для придбання основних | | | | | |виробничих фондів і | | | | | |нематеріальних активів для | | | | | |поточної виробничої | | | | | |діяльності, незалежно від | | | | | |терміну кредитування | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Витрати на сплату відсотків|85 |31 |95 |31 | |іншим юридичним і фізичним | |684 | |684 | |особам за фінансові | | | | | |кредити, одержані для | | | | | |поповнення власних обігових| | | | | |коштів, а також для | | | | | |придбання основних | | | | | |виробничих фондів і | | | | | |нематеріальних активів для | | | | | |поточної виробничої | | | | | |діяльності, незалежно від | | | | | |терміну кредитування | | | | | ----+---------------------------| | | | | 3 |Витрати на сплату відсотків| | | | | |за облігаціями | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 4 |Витрати, пов'язані з |85 |31, 34, |95 |31, 34, | |випуском, утриманням і | |685 | |685 | |оборотом власних цінних | | | | | |паперів | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 5 |Витрати на сплату відсотків|85 |31 |95 |34 | |за фінансову оренду | |684 | |684 | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 6 |Списання фінансових витрат |792 |85 |792 |95 | ------------------------------------------------------------------| Інші витрати (рахунок 97) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Собівартість реалізованих |85 |14, 35 |971 |14 | |фінансових інвестицій | | | |35 | |(балансова вартість і | | | | | |витрати, пов'язані з їх | | | | | |реалізацією) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Собівартість реалізованих |85 |10, 11, |972 |10, 11, | |необоротних активів | |12 | |12 | |(залишкова вартість і | | | | | |витрати, пов'язані з | | | | | |реалізацією необоротних | | | | | |активів) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Собівартість реалізованих |85 |10, 11 |973 |10, 11 | |майнових комплексів | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 4 |Втрати від коопераційних |85 |302, |974 |302, | |курсових різниць | |312, | |312, | | | |314, | |314, | | | |332, | |332, | | | |334, | |334, | | | |342 | |342 | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 5 |Сума уцінки необоротних |85 |10, 11, |975 |10, 11, | |активів і фінансових | |12, 14, | |12, 14, | |інвестицій | |15, 35 | |15, 35 | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 6 |Витрати на ліквідацію |85 |66, 65, |976 |66, 65, | |необоротних активів | |63 та | |63 та | |(розбирання, демонтаж | |інші | |інші | |тощо) | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 7 |Залишкова вартість |85 |10, 11, |976 |10, 11, | |ліквідованих (списаних) | |12, 35 | |12, 35 | |необоротних активів | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 8 |Списання зносу |13 |10, 11, |13 |10, 11, | |ліквідованих (списаних) | |12 | |12 | |необоротних активів | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 9 |Інші витрати звичайної |85 |10, 11, |977 |10, 11, | |діяльності | |63 та | |63 та | | | |інші | |інші | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 10 |Списання інших витрат на |793 |85 |793 |971 | |фінансові результати | | | | | ------------------------------------------------------------------| Надзвичайні витрати (рахунок 99) | ------------------------------------------------------------------| 1 |Списання залишкової |85 |10, 11, |99 |10, 11, | |вартості необоротних | |12 | |12 | |активів, втрачених | | | | | |внаслідок стихійних лих, | | | | | |техногенних ситуацій і | | | | | |інших надзвичайних подій | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 2 |Списання виробничих |85 |20, 22, |99 |20, 22, | |запасів, втрачених | |26, 28 | |26, 28 | |внаслідок стихійних лих, | |та інші | |та інші | |техногенних ситуацій і | | | | | |інших надзвичайних подій | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 3 |Понесення витрат, |35 |20, 22, |99 |20, 22, | |пов'язаних із ліквідацією | |66, 65, | |66, 65, | |наслідків стихійних лих, | |63 та | |63 та | |техногенних ситуацій і | |інші | |інші | |інших надзвичайних подій | | | | | ----+---------------------------+-------+--------+-------+--------| 4 |Списання надзвичайних |794 |85 |794 |99 | |витрат на фінансові | | | | | |результати | | | | | -------------------------------------------------------------------
3.3. Порядок відображення в бухгалтерському обліку основних
господарських операцій підприємством побутового обслуговування
Таблиця 29
----------------------------------------------------------------------- N |Назва |Зміст операції |Кореспонденція рахунків| п/п |первинного | |-----------------------| |документа | | дебет | кредит | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 1 |Накладна |Оприбутковані виробничі |20 | | | |запаси, малоцінні і |22 |63 | | |швидкозношувані предмети,|152 | | | |об'єкти основних фондів | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 2 |Акт введення в|Зараховано придбаний |10 |152 | |експлуатацію |об'єкт до складу основних| | | | |фондів | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 3 |Вимога, |Відпущені зі складу |23 |20 | |лімітно- |виробничі запаси і | |22 | |набірна карта |малоцінні та | | | | |швидкозношувані предмети | | | | |для виробництва продукції| | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 4 |Видатковий |Виплачена з каси |661 |30 | |касовий ордер,|заробітна плата | | | |платіжна | | | | |відомість | | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 5 |Видатковий |Видані з каси грошові |372 |30 | |касовий ордер |кошти на відрядження | | | | |витрати | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 6 |Прибутковий |Повернуто невикористані |30 |372 | |касовий ордер |кошти, видані під звіт | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 7 |Прибутковий |Внесений у касу виторг |301 |70 | |касовий ордер,|від реалізації | | | |підсумковий | | | | |звіт | | | | |фіскальної | | | | |пам'яті за | | | | |день (Z-звіт) | | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 8 |Платіжне |Перераховані з поточного |371 |31 | |доручення |рахунка грошові кошти для|641 | | | |оплати рахунків |651 | | | |постачальників, погашення|652 | | | |заборгованості перед |653 | | | |бюджетом, фондами | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 9 |Акт списання |Списана залишкова |972 |10 | |основних |вартість реалізованих | | | |засобів |основних засобів | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 10 |Акт списання |Списана сума зносу | | | |основних |реалізованих основних |131 |10 | |засобів |засобів | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 11 |Видаткова |Списана собівартість |943 |20, 22 | |накладна |реалізованих виробничих | | | | |запасів, малоцінних та | | | | |швидкозношуваних | | | | |предметів | | | ----------------------------------------------------------------------
3.4. Приклад формування фінансового результату діяльності
малого підприємства побутового обслуговування - платника єдиного
податку, що спеціалізується на хімічному чищенні одягу. Так, залишок матеріалів на початок місяця (сальдо Д-т 282)
становить 3000 грн.; обсяг наданих послуг за місяць становить 9200 грн.; придбано реактивів і барвників на суму 5160 грн., у тому
числі ПДВ - 860 грн.; нараховано заробітну плату - 1300 грн.; утримано збір на пенсійне страхування (1%) - 13 грн.; утримано прибутковий податок - 150 грн.; утримано збір на соціальне страхування на випадок безробіття
(0,5%) - 6 грн.; витрачено реактивів і барвників на суму 500 грн.; нараховано знос виробничого устаткування - 300 грн.; нараховано оплату за електроенергію і комунальні послуги -
800 грн.; нараховано оплату за оренду приміщення відповідно до договору
- 700 грн.; нараховано оплату за рекламні послуги відповідно до рахунка
рекламодавця - 250 грн.
Журнал обліку господарських операцій
Таблиця 30
------------------------------------------------------------------ N |Зміст операції |дебет | кредит | сума | п/п | | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 1 |Оприбутковано реактивів і барвників |201 | 631 | 5160 | ----+------------------------------------+------+--------+------| 2 |Витрачені протягом місяця реактиви і|801 | 201 | 500 | |барвники списані в реалізацію | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 3 |Нараховано заробітну плату |811 | 661 | 1300 | ----+------------------------------------+------+--------+------| 4 |Утримано збір на пенсійне |661 | 651 | 13 | |страхування (1%) | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 5 |Утримано прибутковий податок |661 | 641 | 150 | ----+------------------------------------+------+--------+------| 6 |Утримано збір на соціальне |661 | 653 | 6 | |страхування на випадок безробіття | | | | |(0,5%) | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 7 |Нараховано знос виробничого |831 | 131 | 300 | |устаткування | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 8 |Нараховано оплату за електроенергію |841 | 685 | 800 | |і комунальні послуги відповідно до | | | | |тарифу на підставі рахунків | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 9 |Нараховано оплату за оренду |842 | 685 | 700 | |приміщення згідно з договором | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 10 |Нараховано оплату за рекламу на |843 | 685 | 250 | |підставі рахунка рекламодавця | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 11 |Протягом місяця в касу отримано |301 | 703 | 9200 | |виторг за надання послуг хімчистки | | | | ----+------------------------------------+------+--------+------| 12 |Відповідно до надходження виторг |311 | 301 | 9200 | |здано до банку на розрахунковий | | | | |рахунок | | | | -----------------------------------------------------------------
Перед складанням робочої таблиці відображаємо рахунки так, як
вони повинні виглядати в окремих облікових регістрах. При цьому
допускаємо, що на початок місяця на балансі підприємства
знаходились тільки основні засоби у сумі 12000 грн. і всі вони
входять до складу статутного капіталу. Сформуємо робочу таблицю.
Робоча таблиця
Таблиця 31
------------------------------------------------------------------------------------- N |Стаття |Рахунок |Пробний баланс|Звіт про фінансові |Бухгалтерський| п/п | | |--------------| результати | баланс | | | |дебет |кредит |--------------------+--------------| | | | | |витрати |доходи |актив |пасив | | | | | |(дебетове|(кредитове| | | | | | | |сальдо) |сальдо) | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 1 |Барвники і |201 |4660 | | | |4660 | | |реактиви | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 2 |Основні засоби | | - | - | | |11700 | | |(залишкова | | | | | | | | |вартість) | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 3 |Знос основних |131 | |300 | | | | - | |засобів | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 4 |Основні кошти |104 |2000 | | | | - | | |(первісна | | | | | | | | |вартість | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 5 |Кошти грошові |311 |9200 | | | |9200 | | |на рахунку в | | | | | | | | |банку | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 6 |Статутний капітал |40 | |2000 | | | |12000 | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 7 |Зобов'язання |641 | - |150 | | | |150 | |щодо прибуткової | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 8 |Зобов'язання |661 | |1131 | | | |1131 | |щодо заробітної | | | | | | | | |плати | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 9 |Зобов'язання |65 | |19 | | | |19 | |щодо соціального | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 10 |Зобов'язання |631 | |5160 | | | |5160 | |перед | | | | | | | | |постачальниками | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 11 |Доходи від |703 | |9200 | |9200 | | | |реалізації | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 12 |Витрати на |801 |500 | |500 | | | | |матеріали | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 13 |Витрати на |811 |1300 | |1300 | | | | |заробітну плату | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 14 |Амортизація |831 |300 | |300 | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 15 |Електроенергія |841 |800 | |800 | | | | |і комунальні | | | | | | | | |платежі | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 16 |Оренда приміщення |842 |700 | |700 | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 17 |Витрати на |843 |250 | |250 | | | | |рекламу | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 18 |Зобов'язання |685 | |1750 | | | |1750 | |перед іншими | | | | | | | | |кредиторами | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 19 |РАЗОМ: | |9710 |9710 |3850 |9200 |25560 |20210 | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 20 |Операційний | | | |5350 | | | | |прибуток | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 21 |Зобов'язання |641 | | | | | |920 | |перед бюджетом | | | | | | | | |щодо єдиного | | | | | | | | |податку | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 22 |Чистий |441 | | | | | |4430 | |(нерозподілений) | | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | ----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------| 23 |БАЛАНС | |9710 |9710 |9200 |9200 |25560 |25560 | ------------------------------------------------------------------------------------
За допомогою робочої таблиці складається баланс і звіт про
фінансові результати. Прийоми формування такої звітності дуже
прості: сальдо доходних і видаткових рахунків слід залишити в
колонках "Звіт про фінансові результати" (відповідно кредитові
сальдо - "Доходи", дебетові - "Витрати"), а сальдо інших рахунків
перенести в остаточний (бухгалтерський) баланс. Після завершення роботи з формування звіту про фінансові
результати залишається зареєструвати в обліку кілька заключних
проводок: кредитовими оборотами закрити видаткові рахунки, а
дебетовими - доходні і, таким чином, відкрити результатний (791)
рахунок, де доходи будуть показані за кредитом, а витрати - за
дебетом. Тут же за дебетом рахунка 791 із кредиту рахунка 641
повинна бути зареєстрована проводка з нарахування єдиного податку.
Згідно з даними робочої таблиці форма звіту про фінансові
результати N 2-М, затверджена ПБО 25 ( z0161-00 ) для суб'єктів
малого підприємництва, заповнюється таким чином:
Частина 1. Фінансові результати
Таблиця 32
------------------------------------------------------------------ Номер | Показники | рядка | | частини| | I форми| | N 2-М | | -------+--------------------------------------------------------| 010 |Сальдо рахунка 703 |9200 | -------+--------------------------------------------------+-----| 035 |Сальдо рахунка 703 |9200 | -------+--------------------------------------------------+-----| 040 |Підсумкове сальдо рахунків 801, 811, 831, 841, 842|3600 | -------+--------------------------------------------------+-----| 090 |Сальдо рахунка 843 |250 | -------+--------------------------------------------------+-----| 210 |Сальдо рахунка 641 (згідно з рядком 21 робочої |920 | |таблиці) | | -------+--------------------------------------------------+-----| 220 |Прибуток (сальдо рахунка 441) |4430 | -----------------------------------------------------------------
Частина 2. Елементи операційних витрат
Таблиця 33 ----------------------------------------------------------------- Номер | Показники | рядка | | частини| | I форми| | N 2-М | | -------+--------------------------------------------------------| 230 |Сальдо рахунка 801 |50 | -------+--------------------------------------------------+-----| 240 |Сальдо рахунка 811 |1300 | -------+--------------------------------------------------+-----| 260 |Сальдо рахунка 831 |300 | -------+--------------------------------------------------+-----| 270 |Сальдо рахунків 841, 842, 843 |1750 | -------+--------------------------------------------------+-----| 280 |Р.040 + Р.090 = р.230 + р.240 + р.260 + р.270 |3850 | -----------------------------------------------------------------
Підприємства побутового обслуговування можуть надавати
послуги з виготовлення і ремонту виробів як із власних матеріалів,
так і з матеріалів замовника. Підприємства побутового
обслуговування, що з 01.01.2000 використовують новий План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій (далі - План
рахунків), затверджений наказом Міністерства фінансів від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), облік розрахунків із замовниками здійснюють на
субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" і рахунку 681
"Розрахунки по авансах одержаних". У разі надання побутових послуг
із використанням матеріалів замовників облік прийнятих цінностей
здійснюють відповідно до нового Плану рахунків на забалансовому
субрахунку 022 "Матеріали, прийняті в переробку", 026 "Матеріальні
цінності, одержані від замовника для виконання робіт".
3.5. Приклад, обліку на підприємствах з ремонту побутової
техніки. Для калькування собівартості послуг, як правило,
застосовується метод "під замовлення". Він передбачає
відокремлений облік витрат щодо кожного виду робіт (послуг) за
статтями витрат. Об'єктом обліку є окреме замовлення, для
оформлення якого виконавець відкриває "виробниче замовлення" *,
якому дається код. Надалі код буде указуватися в усіх документах
що підтверджують витрати на виконання даного замовлення. Номер
замовлення проставляють на ярликах, що прикріплюють до агрегатів,
вузлів, деталей і матеріалів, наданих замовником.
--------------- * Для оформлення замовлень і розрахунків із споживачами за
побутові послуги використовуються документи суворої звітності
(наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій
побутового обслуговування населення від 29.09.95 N 8 ( z0389-95 )
"Про затвердження форм документів суворої звітності та Інструкції
щодо їх використання").
Замість бланка виробничого замовлення може бути використана
карта (відомість) обліку витрат, призначена для нагромадження
фактичних витрат. При цьому вартість вузлів, агрегатів і
матеріалів, одержаних від замовника для виконання замовлення, у
вартість виконаних послуг не включається. При остаточному розрахунку за виконані роботи замовнику
одночасно з розрахунковими документами видається гарантійний
талон, в який заносяться дані про гарантійний термін, установлений
відповідно до законодавства. Документами, на підставі яких
замовник протягом гарантійного терміну має право вимагати усунення
недоліків, є касовий (товарний) чек, договір чи квитанція
(гарантійний талон). Підприємства побутового обслуговування виконують кілька видів
гарантійного ремонту і гарантійного обслуговування, зокрема
внаслідок неякісне виконаних раніше робіт або установлення
неякісних запчастин (за умови, що вони належали виконавцю). Крім
того, підприємства побутового обслуговування (за домовленістю з
виробником чи продавцем) усувають недоліки проданого товару,
виявлені протягом гарантійного терміну. У разі коли ремонт провадиться протягом гарантійного терміну
через неякісно виконані раніше роботи, такий ремонт здійснюється
за рахунок коштів підприємства побутового обслуговування. Якщо
гарантійний ремонт провадиться з метою усунення недоліків
проданого товару, відшкодування витрат підприємства побутового
обслуговування здійснюється на умовах, обумовлених у договорі з
виробником чи продавцем. Розглянемо типову ситуацію: побутовий прилад підлягає
гарантійному ремонту тому, що раніше підприємство побутового
обслуговування відремонтувало його неякісне. Для проведення гарантійного ремонту і гарантійного
обслуговування на підприємстві пунктом 13 ПБО 11 "Зобов'язання"
( z0085-00 ) передбачено створення резервного фонду. Розмір такого
фонду підприємство визначає самостійно (обумовлюється в наказі про
облікову політику підприємства). Суми створеного фонду забезпечення гарантійного ремонту
(субрахунок 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань") визнаються
витратами на збут (рахунок 93 "Витрати на збут") і належать до
витрат періоду, в якому створюється резервний фонд. Суми фактичних
витрат на гарантійний ремонт, що перевищують зарезервовані,
відповідно до Інструкції N 291 ( z0893-99 ) належать до втрат від
браку і відображаються на рахунку 24 "Брак у виробництві".
Подальше списання втрат від браку залежить від того, чи виявлено
винного у допущенні браку. У разі коли таку особу не встановлено,
суми втрат включають у загальновиробничі витрати, у складі яких
вони підлягають розподілу на змінні та постійні. У разі коли резервний фонд на підприємстві не створюється,
усі фактичні витрати на гарантійний ремонт (за винятком коштів, що
відшкодовуються за рахунок винної особи) включаються у витрати на
збут. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
безпосередньо пов'язані з послугами, наданими суб'єктами
господарської діяльності, тому до складу валових витрат вони
включаються на загальних підставах. У разі надання побутових послуг громадянину з ремонту
легкового автомобіля із заміною агрегатів, придбаних майстернею,
записи в регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені таким
чином:
Таблиця 34
----------------------------------------------------------------------- N |Назва |Зміст операції |Кореспонденція рахунків| п/п |первинного | |-----------------------| |документа | | дебет | кредит | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 1 |Платіжне |Перераховано передплату |371 |311 | |доручення |постачальнику | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 2 |Податкова |Відображено право на |641 |644 | |накладна |податковий кредит з ПДВ | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 3 |Накладна |Оприбутковано агрегат |201 |631 | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 4 |Заставна |Списана раніше нарахована|644 |631 | | |сума податкового кредиту | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 5 |Акт про |Відображено залік |631 |371 | |взаємозалік |заборгованостей | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 6 |Квитанція |Відображено |377 |703 | | |заборгованість замовника | | | | |перед виконавцем | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 7 |Бухгалтерський|Відображено суму ПДВ |703 |641 | |розрахунок | | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 8 |Прибутковий |Отримано грошові кошти |301 |377 | |касовий ордер |від замовника | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 9 |Матеріальний |Відображено вартість |23 |201 | |звіт |матеріалів, використаних | | | | |для проведення ремонту | | | ----+--------------+-------------------------------------------------| 10 |Розрахункова |Зроблено нарахування у фонд заробітної | |відомість |плати: | | |-------------------------------------------------| | |працівників, зайнятих |23 |661 | | |наданням послуг | |652 | | | | |653 | | | | |656 | | |-------------------------+---------+-------------| | |працівників адміністра- |92 |661 | | |тивно-управлінського | |651 | | |апарату | |652 | | | | |653 | | | | |656 | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 11 |Журнал-ордер |Списана фактична |903 |23 | | |собівартість наданих | | | | |послуг | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 12 |Журнал-ордер |Списана на фінансовий |791 |92 | | |результат сума | | | | |адміністративних витрат | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 13 |Журнал-ордер |Відображено фінансовий | | | | |результат: | | | | |-------------------------+---------+-------------| | |списана на фінансовий |791 |903 | | |результат собівартість | | | | |реалізованих послуг | | | | |-------------------------+---------+-------------| | |списаний на фінансовий |703 |791 | | |результат прибуток від | | | | |реалізації послуг | | | ----------------------------------------------------------------------
У разі виконання робіт з матеріалу замовника бухгалтерські
операції відображаються такими записами:
Таблиця 35 ---------------------------------------------------------------------- N |Назва |Зміст операції |Кореспонденція рахунків| п/п |первинного | |-----------------------| |документа | | дебет | кредит | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 1 |Квитанція |Прийняті від замовника |022 | - | | |матеріали для виконання | | | | |замовлення | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 2 |Квитанція |Відображено заборго- |377 |703 | | |ваність замовника | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 3 |Бухгалтерський|Відображено суму |703 |641 | |звіт |податкових зобов'язань | | | | |з ПДВ | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 4 |Прибутковий |Отримано кошти від |301 |377 | |касовий ордер |замовника | | | ----+--------------+-------------------------------------------------| 5 |Розрахункова |Зроблено нарахування у фонд заробітної плати: | |відомість |-------------------------------------------------| | |працівників, зайнятих |23 |661 | | |наданням послуг | | | | |-------------------------+---------+-------------| | |працівників адміністра- |92 |661 | | |тивно-управлінського | | | | |апарату | | | | |-------------------------------------------------| | |Зроблено нарахування у фонд заробітної плати: | | |-------------------------------------------------| | |працівників, зайнятих |23 |651 | | |наданням послуг | |652 | | | | |653 | | | | |656 | | |-------------------------+---------+-------------| | |працівників адміністра- |92 |651 | | |тивно-управлінського | |652 | | |апарату | |653 | | | | |656 | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 6 |Журнал-ордер |Списані витрати, |903 |23 | | |пов'язані з виконанням | | | | |замовлення: | | | | |списана фактична | | | | |собівартість наданих | | | | |послуг | | | | |-------------------------+---------+-------------| | |списана на фінансовий |791 |92 | | |результат сума | | | | |адміністративних витрат | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 7 |Квитанція |Списана вартість | - |022 | | |матеріалів, використаних | | | | |для виконання замовлення | | | ----+--------------+-------------------------+---------+-------------| 8 |Журнал-ордер |Відображено фінансовий |791 |903 | | |результат: списана на | | | | |фінансовий результат | | | | |собівартість реалізованих| | | | |послуг | | | | |-------------------------+---------+-------------| | |списаний на фінансовий |703 |791 | | |результат прибуток від | | | | |реалізації послуг | | | ----------------------------------------------------------------------
Начальник управління
громадського харчування
та побутових послуг О.Шалимінов

Додаток 1

до пункту 1.5 Методичних

рекомендацій

ПЕРЕЛІК

основних нормативних документів, якими повинні

керуватися суб'єкти господарювання у сфері

громадського харчування, виготовляючи продукцію

власного виробництва

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для
підприємств громадського харчування (наказ МЗЕЗторгу від 06.07.99
N 484); Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания (приказ Министерства торговли СССР от
12.12.80 N 310); Сборник рецептур блюд для питания школьников (приказ
Министерства торговли УССР от 24.12.85 N 341); Сборник рецептур блюд диетического питания для предприятий
общественного питания (письмо Министерства торговли СССР от
10.07.87 N 0132-75); Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы и рулеты
(М. Пищепром 1978, ч. I, II, III); Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для
предприятий общественного питания (письмо Министерство торговли
СССР от 30.12.83 N 0176-75); Порядок розробки та затвердження технологічної документації
на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби на
підприємствах громадського харчування (наказ Міністерства
економіки України від 25.09.2000 N 210 ( z0705-00 ).

Додаток 2

до пункту 1.6 Методичних

рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД* --------------- Заклад (підприємство) | 0903102| ---------------
КАЛЬКУЛЯЦІЙНА КАРТА N ___

"__" ___________ 200_ р.

Найменування страви _________ Номер за збірником рецептур _____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Порядковий номер |N 1 |N 2 |N 3 |N 4 |N 5 | п/п |калькуляції і дата |"__" _____ 200_ р.|"__" _____ 200_ р.|"__" _____ 200_ р.|"__" _____ 200_ р.|"__" _____ 200_ р.| |її затвердження | | | | | | ----+-------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------| |Найменування |норма |ціна |сума |норма |ціна |сума |норма |ціна |сума |норма |ціна |сума |норма |ціна |сума | |продуктів | | | | | | | | | | | | | | | | ----+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| ----+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| ----+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| ------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| Загальна вартість набору| | | | | | | | | | | | | | | | продуктів на 100 страв | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| Ціна продажу однієї | | | | | | | | | | | | | | | | страви | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| Вихід у готовому вигляді| | | | | | | | | | | | | | | | однієї страви, г | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| Завідувач виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| Калькуляцію склав | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| ЗАТВЕРДЖУЮ | | | | | | | | | | | | | | | | Керівник закладу | | | | | | | | | | | | | | | | (підприємства) | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * ЗКУД - загальносоюзний класифікатор управлінської
документації (приказ Министерства торговли СССР от 20.08.86 N 201
( v0201400-86 ) "Об утверждении альбома форм первичной
документации в торговле и общественном питании").

Додаток 3

до пункту 2.2 Методичних

рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903100| ---------------

ПЛАН-МЕНЮ

на "__" __________ 200_ р.

-------------------------------------------------------------- Найменування |Номер страв |Код страви |Кількість |Ціна,| і коротка |(за збірником | | |грн. | характеристика |рецептур, | | | | страв і гарніру |технологічної | | | | |картки, | | | | |інструкції | | | | |тощо) | | | | ----------------+--------------+-----------+----------+-----| ----------------+--------------+-----------+----------+-----| ----------------+--------------+-----------+----------+-----| ----------------+--------------+-----------+----------+-----| ----------------+--------------+-----------+----------+-----| ----------------+--------------+-----------+----------+-----| Контрольні суми | | | | | |--------------+-----------+----------+-----| -------------------------------------------------------------
Завідувач виробництва ____________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 4

до пункту 2.2

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903101| ---------------
ВИМОГА ДО КОМОРИ

від "__" __________ 200_ р.

Відпустити для __________________________ ______________________

(найменування структурного (прізвище, ім'я, по

підрозділу) батькові матеріально

відповідальної особи)
------------------------------------------------- |Найменування товару |Одиниця виміру |Кількість | |--------------------+---------------+----------| |--------------------+---------------+----------| |--------------------+---------------+----------| |--------------------+---------------+----------| |--------------------+---------------+----------| |--------------------+---------------+----------| |Разом | | | -------------------------------------------------
Завідувач виробництва ____________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Відпуск дозволив:
Керівник закладу ____________ _____________________________
(підприємства) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 5

до пункту 2.1

Методичних рекомендацій
_______________________ ЗАТВЕРДЖУЮ
Заклад (підприємство) у сумі ___________ грн.

Керівник закладу

(підприємства)

"__" ____________ 200_ р.

ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ АКТ N ___
____________________ Дата закупки _______ 200_ р.

місце закупки
Мною, _______________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) Куплено в ___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) Який проживає за адресою: ___________________________________ Наступні сільськогосподарські продукти ----------- Код документа | 0903105 | Номер документа |---------| Дата документа |---------| Код операції |---------| Код покупця |---------| ----------- -------------------------------------------------------------------- Найменування|Код |Одиниця|Сорт|Кількість|Ціна|Сума|Контрольне | сільськогос-|продуктів|виміру,| | | | |число | подарських | |код | | | | | | продуктів | | | | | | | | ------------+---------+-------+----+---------+----+----+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------+---------+-------+----+---------+----+----+-----------| ------------+---------+-------+----+---------+----+----+-----------| --------------------------------------------------+----+-----------| УСЬОГО | | | --------------------------------------------------------------------
Разом на суму ___________________________ прописом Гроші отримав ___________________________ прописом Гроші заплатив __________________________ прописом

Додаток 6

до пункту 2.1

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903025 | |-------------| |-------------| |-------------| ---------------
ТОВАРНИЙ ЗВІТ N ___

за "__" _______________ 200_ р.
Матеріально відповідальна особа __________________________ Ліміт товарних залишків __________________________________
---------------------------------------------------------- |Документ | Сума |Особливі | |------------+-------------|примітки | |дата |номер |товару |тари | | -------------------+-----+------+-------+-----+---------| Залишок на | | | | | | -------------------+-----+------+-------+-----+---------| Прибуток | | | | | | -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| Усього в прибутку | | | | | | -------------------+-----+------+-------+-----+---------| Усього із залишком | | | | | | -------------------+-----+------+-------+-----+---------| Витрати | | | | | | -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| -------------------+-----+------+-------+-----+---------| Усього у витратах | | | | | | -------------------+-----+------+-------+-----+---------| Залишок | | | | | | ---------------------------------------------------------
Додаток (документів) ___ ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Звіт із документами прийняв і попередньо перевірив __________ Бухгалтер ___________________________________________________ Звіт перевірив бухгалтер
З виправленнями згодний, залишок товару на
суму ____ грн. ____ коп. тари на суму ________ грн. _________ коп.
Підтверджую ____________________

(підпис) ----------- | 0903025 | -----------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------ Найменування |Ціна |Залишок на|Прибуток |Витрати |Залишок на | тари | |----------+----------+----------+-----------| | |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума | | |кість| |кість| |кість| |кість| | -------------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----| Усього | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Матеріально відповідальна особа __________ _____________________

(підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)

Додаток 7

до пункту 2.2

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903128| ---------------
Акт затверджую: _______________ Керівник

"__" ___________ 200_ р.
АКТ

про реалізацію готових виробів кухні за готівку

за ______________ 200_ р.
Комісією у складі ___________________________________________ ____________________________________________________ установлено:

------------------------------------------------------------- Номер |Найменування | Реалізовано | калькуля-|готових виробів|---------------------------------| ційної | |Кіль- |За цінами |За обліковими | картки | |кість |фактичної |цінами | | | |реалізації |виробництва | | | |-----------+--------------| | | |ціна |сума |ціна |сума | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| 1. |А. Загальні | | | | | | |страви | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| 2. | | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| і т.д. | | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| |Разом: | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| |Б. Замовні | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| 1. | | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| 2. | | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| і т. д. | | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| |Разом: | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| |В. Обіди додому| | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| 1. | | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| 2. | | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| і т.д. | | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| |Разом: | | | | | | ---------+---------------+------+-----+-----+-----+--------| |Усього: | | | | | | ------------------------------------------------------------
Завідувач виробництва ____________________

(підпис)
Виручка каси грн. _______ коп. ______ __________________________

(прописом)
Касир _____________________

(підпис)
Кількість і ціни реалізованих готових виробів, які указані у
даному акті, відповідають касовим чекам.
Акт перевірив ____________________

(підпис)

Додаток 8

до пункту 2.2

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903103| ---------------
АКТ

про реалізацію і відпуск виробів кухні N

від "__" _______________ 200_ р.
Комісія у складі (посада, прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
встановила: ______________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------- Номер |Найменування |Продажна |Реалізовано і відпущено за продажними цінами | калькуля- |готових, |ціна |----------------------------------------------| ційної |виробів |страви, |За |Структурним|Усього |За | картки | |грн. |готівковий|підрозділом| |обліковими | | | |розрахунок| | |цінами | | | | | | |виробництва | | | |----------+-----------+----------+------------| | | |кіль-|сума|кіль-|сума |кіль-|сума|ціна |сума | | | |кість| |кість| |кість| | | | ----------+-------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+------| ----------+-------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+------| ----------+-------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+------| ----------------------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+------| Разом: | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Довідка: продано страв, у вартість, яких включені: спеції
по ____ коп. на страву, сіль по ____ коп. на страву. Разом ________ коп.
Завідувач виробництва ________ Касир ________ Марочниця ________

(підпис) (підпис) (підпис)
Виручка каси __________ грн. _____________ коп.
Додатки: накладні NN ___ Забірні листи NN _________
Акт перевірив ______________ кількість і ціна реалізованих

(підпис) трав, поданих в акті, відповідають касовим чекам

Додаток 9

до пункту 2.2

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903108| ---------------
ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________

підпис керівника закладу

(підприємства)

"__" ___________ 200_ р.
АКТ

про продаж і відпуск виробів кухні

за "__" ___________ 200_ р.

---------------------------------------------------------------- N |Кому відпущено (продано) | Сума | п/п | |-------------------------| | |за цінами |за обліковими | | |продажу |цінами | | | |виробництва | ----+-------------------------------+----------+--------------| |Продано за готівковим рахунком:| | | ----+-------------------------------+----------+--------------| |Страви | | | ----+-------------------------------+----------+--------------| |Порціонні страви | | | ----+-------------------------------+----------+--------------| |Обіди додому | | | ----+-------------------------------+----------+--------------| |Усього продано: | | | ----+-------------------------------+----------+--------------| |Відпущено: | | | |працівникам підприємства за | | | |вартістю сировинного набору, | | | |акт від "__" __________ 200_ р.| | | ----+-------------------------------+----------+--------------| |у філіали і буфети з іншою | | | |категорією націнки за | | | |накладними NN | | | ----+-------------------------------+----------+--------------| |у філіали і буфети з тією ж | | | |націнкою за накладними NN | | | ----+-------------------------------+----------+--------------| |Разом: | | | ---------------------------------------------------------------
Довідка: витрачено на приготування страв: Спецій _________% до обороту ____________ Солі ___________% до обороту ____________ Разом на суму ___________________________
Завідувач виробництва _______________________
Бухгалтер ___________________________________
Виручка каси ________________________________
Касир _______________________________________
ДОВІДКА ПРО ВІДПУСК СТРАВ
------------------------------------------ |Найменування виробів кухні |Кількість | |---------------------------+------------| |1. Перші страви | | |---------------------------+------------| |2. Другі страви | | |---------------------------+------------| |3. Треті страви | | |---------------------------+------------| |4. Холодні закуски | | ------------------------------------------
Завідувач виробництва (бригадир) __________ Марочниця __________

(підпис) (підпис)

Додаток 10

до пункту 2.2

Методичних рекомендацій

___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903111| --------------- ___________________________________

керівник ___________________________________

старший бухгалтер
ДЕННИЙ ЗАБІРНИЙ ЛИСТ N ___

від "__" __________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування|Одиниця|Ціна| Віпущено (час) |Повернено|Код |Одиниця|Усього відпущено|Примітка| виробів |виміру | |----------------------------------| |виробів|виміру | за день | | | | |година|година|година|година|година| | | |----------------| | | | |----------------------------------| | | |кількість |сума | | | | | Кількість | | | | | | | ------------+-------+----+----------------------------------+---------+-------+-------+----------+-----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ------------+-------+----+------+------+------+------+------+---------+-------+-------+----------+-----+--------| ------------+-------+----+------+------+------+------+------+---------+-------+-------+----------+-----+--------| ------------+-------+----+------+------+------+------+------+---------+-------+-------+----------+-----+--------| ------------+-------+----+------+------+------+------+------+---------+-------+-------+----------+-----+--------| Разом | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього за день __________________________ натуральних одиниць

(кількість прописом) а суму ____________________________________________ грн. ___ коп.

(прописом)
Відпустив __________ ___________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Прийняв __________ ___________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Перевірив __________ ___________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 11

до пункту 2.2

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903127| ---------------
ЗАМОВЛЕННЯ-РАХУНОК N

(є розрахунковим документом)

на ________________ чоловік
Замовник ____________________________________________________

(організація або приватна особа, прізвище, _________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
Найменування залу ___________________________________________ Дата та час обслуговування __________________________________
Замовлення-рахунок склав: З умовами згоден:
Адміністратор ________ ___________ Замовник ________ ___________

(підпис) (прізвище, (підпис) (прізвище,

ім'я, по ім'я, по

батькові) батькові)
---------------------------------------------------------------- З холодного цеху на год.|З холодного цеху на год.| ------------------------------+-------------------------------| Найменування|Кіль-|Ціна,|Сума,|Найменування|Кіль-|Ціна,|Сума, | |кість|грн. |грн. | |кість|грн. |грн. | | |коп. |коп. | | |коп. |коп. | ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| Разом | | Х | |Разом | | Х | | ------------------------------+-------------------------------| З гарячого цеху на _____ год. |З хліборізки на _____ год. | ------------------------------+-------------------------------| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| | | | |Разом | | Х | | ------------+-----+-----+-----+-------------------------------| | | | |З кофейного буфету на ____ год.| ------------+-----+-----+-----+-------------------------------| | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| Разом | | Х | |Разом | | Х | | ---------------------------------------------------------------
Ціни та сума перевірені Аванс N__ від __ на __ грн. __ коп. ______________ ____________
(посада) (підпис) Доплата N_ від _ на __ грн. __ коп. _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) За квіти за кв.

N __ від __ на __ грн. __ коп.
"__" _________________ 200_ р.
Отримано разом _____________________________ грн. __________ коп.

(прописом)
Касир ________ ________________ Чеки на замовлення на _грн. _коп.

(підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Зворотний бік
---------------------------------------------------------------- Виключити із |Включити до | замовлення-рахунка |замовлення-рахунка | ------------------------------+-------------------------------| Найменування|Кіль-|Ціна,|Сума,|Найменування|Кіль-|Ціна,|Сума, | |кість|грн. |грн. | |кість|грн. |грн. | | |коп. |коп. | | |коп. |коп. | ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| ------------+-----+-----+-----+------------+-----+-----+------| Разом | | Х | |Разом | | Х | | ---------------------------------------------------------------
Ціна та сума перевірені __________ __________ _________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Касир ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Метрдотель ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Замовник ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Обслуговування проводили:
------------------------------------------------ Прізвище, ім'я, по батькові |Посада |Примітки | ----------------------------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------+-------+---------| ----------------------------+-------+---------| ----------------------------+-------+---------| ----------------------------+-------+---------| ----------------------------+-------+---------| -----------------------------------------------
Замовлення виконано повністю ______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
"__" ______________ 200_ р.
Відповідальний за обслуговування ____________ ____________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 12

до пункту 2.2

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903110| ---------------

МЕНЮ

на відпуск харчування працівникам закладу

(підприємства)

на "__" ______________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------ Номер |Найменування страв |Кількість |За цінами |За обліковими | картки | | |відпуску | цінами | | | |----------+--------------| | | |ціна|сума | ціна |сума | -------+-------------------+----------+----+-----+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Склав ________________________

(підпис)
Підтвердив ___________________

(підпис)

Додаток 13

до пункту 2.2

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903107| ---------------
ЗВІТ

про рух продуктів і тари по кухні

"__" __________________ 200_ р.
матеріально відповідальна особа (бригада) ___________________
----------------------------------------------------------------------- |Документ |Вартість |Особливі | |-----------+---------------------------|відмітки | |дата|номер |продуктів|спецій |тари | | | | |за облі- |і солі за | | | | | |ковими |роздрібними| | | | | |цінами |цінами | | | -------------------+----+------+---------+-----------+-----+---------| Залишок на початок |----+------+---------+-----------+-----+---------| дня |----+------+---------+-----------+-----+---------| Прибуток |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| Усього в прибутку |----+------+---------+-----------+-----+---------| Усього із залишком |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| Витрати |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| Усього у витраті |----+------+---------+-----------+-----+---------| Залишок за |----+------+---------+-----------+-----+---------| обліковими цінами |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| |----+------+---------+-----------+-----+---------| Фактичний залишок |----+------+---------+-----------+-----+---------| Надлишки |----+------+---------+-----------+-----+---------| Нестача | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Додаток ________________ документів Завідувач виробництва (бригадир) ____________________________ Члени бригади _______________________________________________ Звіт перевірив бухгалтер ____________________________________ Рішення керівника ___________________________________________

Додаток 14

до пункту 2.3

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903115| ---------------
АКТ N ___

про передачу товарів і тари під час зміни

матеріально відповідальної особи __________________________________________

(найменування структурного підрозділу)

"__" __________________ 200_ р.
Особа, яка здає ________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) Особа, яка приймає ________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
------------------------------------------------------------ N |Найменування товару |Одиниця |Кількість |Ціна |Сума | п/п | |виміру | | | | ----+--------------------+--------+----------+-----+------| ----+--------------------+--------+----------+-----+------| ----+--------------------+--------+----------+-----+------| ----+--------------------+--------+----------+-----+------| ----+--------------------+--------+----------+-----+------| ----+--------------------+--------+----------+-----+------| |Разом: | | | | | -----------------------------------------------------------
Здав ________________ ________ Прийняв ________________ ________

(прізвище, ім'я, (підпис) (прізвище, ім'я, (підпис)

по батькові) по батькові)
Представник адміністрації _____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Додаток 15

до пункту 2.4

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903119| ---------------
НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ N __

на "__" ________________ 200_ р.
На виготовлення кондитерських та інших виробів, завідувач
цеху (майстер) ___________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування виробів |Наряд-замовлення зробив | |--------------------------------------|________ ________ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |(посада) (підпис) | ----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|_____________________________| Номер згідно із | | | | | | |(прізвище, ім'я, по батькові)| збірником рецептур | | | | | | | | ----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|Затверджено | Вага 1 шт. виробу | | | | | | |___________________ ________| ----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|(прізвище, ім'я, по (підпис)| Замовлення: кількість | | | | | | |батькові керівника | ----------------------+-----+------+-----+------+-----+------| підприємства) | ціна продажу | | | | | | | | ----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|Контроль випуску | сума | | | | | | |(за документами) | ----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|Головний (старший) бухгалтер | Фактичний випуск | | | | | | |________ ___________________| (здано в комору) | | | | | | |(підпис) (прізвище, ім'я та | | | | | | | | по батькові) | ----------------------+--------------------------------------+-----------------------------| Найменування сировини | Розрахунок потреби сировини |До відпуску | |--------------------------------------+-----------------------------| |Норма|Усього|Норма|Усього|Норма|Усього|За роз- |Із |Ціна |Сума | | | | | | | |рахунком|заокруг-| | | | | | | | | | |ленням | | | ----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+--------+--------+-----+-----| ----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+--------+--------+-----+-----| --------------------------------------------------------------------------------------------
Розрахунок зробив бухгалтер ____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Відпуск дозволив керівник _____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Звірив старший бухгалтер _____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Додаток 16

до пункту 2.4

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903112| ---------------
ЗВІТ

про рух готових виробів у кондитерських та інших

цехах за "__" ___________ 200_ р.
Матеріально відповідальна особа _____________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування|Одиниця |Вага |Ціна |Залишок на |Вироблено |Здано в |Інший відпуск|Залишок на | п/п| виробу |виміру |штуч-|прода-|"_"___200_ р.| |експедицію| |"_"___200_ р.| | | |них |жу |-------------+----------+----------+-------------+-------------| | | |виро-| |кіль- |сума |кіль-|сума|кіль-|сума| кіль- |сума |кіль- |сума | | | |бів | |кість | |кість| |кість| | кість | |кість | | ---+------------+--------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------| ---+------------+--------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------| ---+------------+--------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------| ---+------------+--------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------| -------------------------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------| Усього: | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток ______________________ документів
Завідувач цеху _____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Перевірив бухгалтер _____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Додаток 17

до пункту 2.5

Методичних рекомендацій
___________________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ

Заклад (підприємство) ______________________

Керівник закладу

"__" _________ 200_ р. ----------- Код документа | 0903106 | Номер документа |---------| Дата документа |---------| Код операції |---------| Код підприємства |---------| Код МОЛ (бригада) |---------| -----------
АКТ

на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати

N _____________ від "__" ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування |Код |Витрати м'яса-сировини |Найме- |Вихід крупнокускових напівфабрикатів |Від-|Конт- | м'яса-сировини |м'яса- |-----------------------|нування|-------------------------------------------------|хи- |роль- | за категоріями,|сировини|оди- |вага,|ціна,|сума,|напів- | За нормами |Разом|Код |Фактично |лен-|не | що надійшло | |ниця |кг |грн. |грн. |фабри- |---------------------|вага,|напів-|--------------|ня |число | для розбирання,| |вимі-| | | |катів |у |вага,|у |вага,|кг |фабри-|ціна|вага|сума|(+, | | одиниця виміру | |ру | | | | |від-|кг |від-|кг | |катів | | | | -) | | | | | | | | |сот-| |сот-| | | | | | | | | | | | | | | |ках | |ках | | | | | | | | | ---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+-----+-----+------+----+----+----+----+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+-----+-----+------+----+----+----+----+------| ---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+-----+-----+------+----+----+----+----+------| ---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+-----+-----+------+----+----+----+----+------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перероблено м'яса ______________________ кг
Вироблено крупнокускових напівфабрикатів _________________ кг
Майстер (бригадир) ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Завідувач виробництва (цеху) ________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові) Перевірив бухгалтер ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Представник адміністрації ________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)

Додаток 18

до пункту 2.5

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903172| ---------------
ЗВІТ

про рух продуктів у виробництві

з ________ по __________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найме- |Код | Надійшло у виробництво за звітний період |Разом надійшло |Залишок на | нування|про-|---------------------------------------------------------------------+-----------------|початок | продук-|дук-|"_"___ 200_р.|"_"___ 200_р.|"_"___ 200_р.|"_"___ 200_р.|"_"___ 200_р.|кількість|сума |звітного | тів |тів |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|(кол. 3+ |(кол. |періоду | | |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |5+7+9+11)|4+6+8+ |-----------| | |кість | |кість | |кість | |кість | |кість | | |+10+12)|кіль-|сума | | | | | | | | | | | | | | |кість| | -------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----+-----| -------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----+-----| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Завідувач виробництва ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Старший бухгалтер ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Звіт склав ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Матеріально ________ _____________________________ відповідальна особа (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 19

до пункту 2.5

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903124| ---------------
КОНТРОЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК

витрат продуктів за нормами рецептур на виготовлені

вироби за час з ___________ по ___________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Номер |Найменування|Фактично випущено страв|Ціна |Сума,|Найменування продуктів та норма згідно із збірником рецептур | каль- |страв | за звітний період |продажу |грн. |----------------------------------------------------------------------| куля- | |-----------------------|страви |коп. |на |на |на |на |на |на |на |на |на |на | ційної| | | | | |Усього|(виробу),| |одну |фак- |одну |фак- |одну |фак- |одну |фак- |одну |фак- | картки| | | | | | |грн. коп.| |порцію|тичний|порцію|тичний|порцію|тичний|порцію|тичний|порцію|тичний | | | | | | | | | | |випуск| |випуск| |випуск| |випуск| |випуск | ------+------------+---+---+---+----+------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ------+------------+---+---+---+----+------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------| ------+------------+---+---+---+----+------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------| -------------------+---+---+---+----+------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------| Разом | | | | | | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник закладу ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Завідувач виробництва ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Розрахунок склав ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 20

до пункту 2.1

Методичних рекомендацій
___________________________________ Код за ЗКУД --------------- Заклад (підприємство) | 0903123| ---------------
Склад (комора) N _____________
ВІДОМІСТЬ

про залишки товарів на складі (у коморі)

за "__" ______________ 200_ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування|Код |Одиниця|Код |Облі-|Залишок на |Залишок на |Залишок на |Залишок на | товарів |товарів|виміру |одиниці|кова |"_" ___ 200_р.|"_" ___ 200_р.|"_" ___ 200_р.|"_" ___ 200_р.| | | |виміру |ціна |--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума | | | | | |кість | |кість | |кість | |кість | | ------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| ------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| ------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| ------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| ------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| ------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| ------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перевірив _____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Матеріально _____________________________ ________
відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: