open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.11.2007 N 1008
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки

N 30 ( v0030290-09 ) від 21.01.2009 }
Про документи для проведення ліцензування

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
8.08.2007 р. N 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності з
надання освітніх послуг" та відповідно до п. 2.1 наказу
Міністерства освіти і науки України від 7.09.2007 р. N 794
( v0794290-07 ) "Про постанову Кабінету Міністрів України від
8 серпня 2007 року N 1019" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму заяви навчального закладу, фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності про проведення
ліцензування (додаток 1) та методику визначення можливостей
навчального закладу, фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності щодо започаткування діяльності з надання освітніх
послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу
(додаток 2).
2. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації
(М.В. Михайліченко):
2.1. Довести цей наказ до відома керівників навчальних
закладів.
2.2. Забезпечити розміщення інформації на офіційному
веб-сайті міністерства.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. міністра В.Д.Шинкарук

Додаток 1
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

15.11.2007 N 1008

Бланк заявника
Міністерство освіти і

науки України

01135, м. Київ,

пр. Перемоги, 10

З А Я В А

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг _________________________________________________________________
(вказується вид освітньої послуги, що планується на ліцензування
(для підготовки та перепідготовки у сфері вищої та _________________________________________________________________
професійно-технічної освіти також шифр та назва галузі знань,
напряму, спеціальності чи професії))
з ліцензованим обсягом _________ осіб _________ форми навчання.
Заявник -________________________________________________________

(найменування навчального закладу або П.І.Б. фізичної

особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
__________________________________________________________________
(назва відокремленого структурного підрозділу, де ліцензується
дана освітня послуга)
Керівник - _______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
Посада - _________________________________________________________

(ректор, директор, президент тощо)
Ідентифікаційний код (номер) заявника -
Організаційно-правова форма -
Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) N ____________,
видане ___________________________________________________________
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних
закладів N ______________ від ____________________________________
Форма власності __________________________________________________
Орган управління _________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) заявника _____________________ _________________________________________________________________
Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг ___________
__________________________________________________________________
Тел: факс: e-mail:
Орган державної податкової служби ________________________________

(назва, місцезнаходження)
Орган державної статистики _______________________________________

(назва, місцезнаходження)
Розрахунковий рахунок N_______ у _________________________________

(назва банківської установи)
Валютний рахунок
З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами
( z0075-04 ) надання освітніх послуг, умовами і правилами
провадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов'язуємося їх
виконувати. Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, є
достовірними.
Ректор (директор) ______________________ (ініціали, прізвище)
М.П.
До заяви додаються: (вказується перелік документів, що додаються
до заяви) ________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ Дата і номер реєстрації заяви|Наявність документів, що вказані в| |переліку, перевірено | -----------------------------+----------------------------------| від_________ N _________ |______________________________ | |(підпис, прізвище та ініціали | | особи, яка прийняла заяву) | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

15.11.2007 N 1008

МЕТОДИКА

визначення можливості навчального закладу,

фізичної особи - суб'єкта підприємницької

діяльності щодо започаткування діяльності

з надання освітніх послуг, збільшення або

перерозподілу ліцензованого обсягу
------------------------------------------------------------------
форма титульного аркушу самоаналізу

назва навчального закладу

ОБҐРУНТУВАННЯ

можливості __________________________ щодо ліцензування діяльності

(назва навчального закладу)
(збільшення ліцензованого обсягу, перерозподілу ліцензованого
обсягу)
з надання освітньої послуги ______________________________________
(вид освітньої послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання
освітніх послуг)
Освітній рівень ..................................................
Освітньо-кваліфікаційний рівень ..................................
Галузь знань .....................................................
Напрям підготовки ................................................
Спеціальність (професія) .........................................

Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої

(Педагогічної) ради
Протокол від _____ 200_ р. N __ ___________________

(підпис, посада)

м. ________

200_ рік

Вступ

Для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання
освітніх послуг навчальні заклади, інші юридичні особи, фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності (далі - навчальні
заклади), що планують ліцензування освітніх послуг, подають до
відповідного підрозділу органу ліцензування обґрунтування
можливості щодо ліцензування діяльності із надання освітньої
послуги. Обґрунтування складається у формі самоаналізу, де
аналізується стан спроможності навчального закладу надавати певну
освітню послугу. У самоаналізі на підставі результатів моніторингу
ринку праці, ринку освітніх послуг та власних можливостей
фінансового, кадрового, навчально-методичного і
матеріально-технічного забезпечення обґрунтовується необхідність
започаткування освітньої послуги, спроможність навчального закладу
забезпечити її якісну реалізацію на рівні вимог встановлених
стандартів та відповідно до норм чинного законодавства.
Кожен розділ обов'язково передбачає висновок щодо достатності
забезпечення та його відповідності Ліцензійним умовам ( z0075-04 )
надання освітніх послуг. У разі, якщо фактичний стан забезпечення
на момент звернення про ліцензування не відповідає встановленим
нормативам, додається план заходів щодо його вдосконалення
(покращення). У плані заходів відображається назва заходу,
ресурси, за рахунок яких планується виконання заходу, термін
виконання.
Самоаналіз складається у двох примірниках державною мовою з
наскрізною нумерацією сторінок. Один з примірників подається до
органу ліцензування.
Структура (зміст) самоаналізу
Рекомендується така структура самоаналізу (ліцензійної
справи).
Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу
(зразок затверджено МОН України) до органу ліцензування щодо
проведення ліцензійної експертизи, далі зміст справи із
зазначенням сторінок.
Зміст справи
------------------------------------------------------------------ N | Назва розділу |Стор.| з/п | | | ------+---------------------------------------------------+-----| 1. |Установчі і реєстраційні документи | | ------+---------------------------------------------------+-----| 2. |Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, | | |сертифікатів про акредитацію, свідоцтв про | | |атестацію | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3. |Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої | | |послуги | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.1. |Результати моніторингу ринку праці або попиту на | | |освітні послуги, що заявляються на ліцензування, та| | |ринку освітніх послуг, які вже надаються у даному | | |регіоні | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.2. |Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) | | |органу управління навчальним закладом щодо | | |ліцензування освітньої послуги за підписом | | |керівника | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.3. |Інформація про кадрове забезпечення | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.3.1.|Якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) | | |працівників | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.3.2.|Характеристика випускової кафедри (предметної | | |(циклової) комісії) | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.4. |Інформація про матеріально-технічне забезпечення | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.4.1.|Приміщення для науково-педагогічного | | |(педагогічного) персоналу | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.4.2.|Приміщення для занять студентів (курсантів, учнів, | | |слухачів тощо) | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.4.3.|База практик | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.4.4.|Соціальна інфраструктура | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5. |Інформація про навчально-методичне забезпечення | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5.1.|Копії ОПП, ОКХ | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5.2.|Інформація про навчальні і робочі програми | | |дисциплін | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5.3.|Інформація про наявність планів семінарських, | | |практичних занять, завдань для лабораторних робіт, | | |дидактичного забезпечення самостійної роботи | | |студентів (у т.ч. з використанням інформаційних | | |технологій) | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5.4.|Інформація про наявність методичних вказівок і | | |тематики контрольних, курсових робіт (проектів) | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5.5.|Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки | | |знань з гуманітарної і соціально-економічної, | | |природничо-наукової, професійної та практичної | | |підготовки | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5.6.|Інформація про наявність програм практик | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5.7.|Інформація про наявність методичних вказівок щодо | | |виконання дипломних робіт (проектів), державних | | |екзаменів | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.5.8.|Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань| | |і вмінь студентів | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.6. |Інформаційне забезпечення | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.7. |Порівняльна таблиця відповідності стану | | |забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам| | |надання освітніх послуг у відповідній сфері освіти | | |(дошкільній, загальній середній, позашкільній, | | |професійно-технічній, вищій) | | ------+---------------------------------------------------+-----| 3.8. |Інше | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Опис складових справи

1. Установчі та реєстраційні документи
Для ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері
дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
професійно-технічної освіти навчальними закладами подаються копії
установчих та реєстраційних документів навчального закладу і
відокремлених структурних підрозділів навчального закладу (рішення
про створення, статут, свідоцтво про державну реєстрацію,
положення, довідка про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, для фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності - копії сторінок паспорта, де зазначені
прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким
виданий, місце проживання, а також копія довідки про
ідентифікаційний номер).
Якщо ліцензування діяльності із надання освітніх послуг у
сфері вищої освіти вищим навчальним закладом проводиться вперше і
він ще не внесений до Державного реєстру вищих навчальних
закладів, подаються копії установчих та реєстраційних документів
навчального закладу і відокремлених структурних підрозділів
навчального закладу (рішення про створення, статут, свідоцтво про
державну реєстрацію, положення, довідка про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України).
Якщо навчальний заклад внесений до Державного реєстру вищих
навчальних закладів, то подається лише копія довідки про внесення
до названого реєстру.
2. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг,

сертифікатів про акредитацію, свідоцтв про атестацію
Навчальні заклади, які здійснюють освітню діяльність за
ліцензіями, виданими відповідними органами ліцензування, подають
копії ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про
акредитацію спеціальностей у вищих навчальних закладах, свідоцтв
про атестацію дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладів.
3. Обґрунтування необхідності ліцензування

освітньої послуги
3.1. Результати моніторингу ринку праці (для освітніх послуг
у сфері професійно-технічної та вищої освіти) або попиту на
освітні послуги (у сфері дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти), що заявляються на ліцензування, ринку
освітніх послуг, які вже надаються в даному регіоні
Для освітніх послуг у сфері професійно-технічної та вищої
освіти результати моніторингу ринку праці і ринку освітніх послуг,
які вже надаються у даному регіоні, погоджуються з Урядом
Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською,
Севастопольською міськими державними адміністраціями. Для освітніх
послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти результати моніторингу попиту на освітні послуги і ринку
освітніх послуг, які вже надаються у даному регіоні, погоджуються
з районними державними адміністраціями або міськими органами
місцевого самоврядування).
У результатах моніторингу ринку праці (попиту на освітні
послуги) та ринку освітніх послуг повинні бути відображені такі
аспекти.

"ПОГОДЖЕНО" ____________________________

Голова _____________________

обласної (районної)

держадміністрації

(міської ради)

"_____" ____________ 200__р.

Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської

експертної комісії

Державної акредитаційної

комісії

Протокол N _____ від _______

I. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону
щодо потреби у фахівцях заявленого напряму (спеціальності) на
термін 5 років або щодо потреби населення регіону в отриманні
певної освітньої послуги (у сфері дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти). Які навчальні заклади в регіоні вже надають подібні освітні
послуги, з якого часу, у якому обсязі. Чим надання заявлених освітніх послуг у даному навчальному
закладі буде відрізнятись від тих, що вже є (більш досконала
програма, більш адаптована до потреб регіону, замовника і т.ін.). Підстави щодо доцільності надання освітніх послуг у даному
навчальному закладі в заявленому ліцензованому обсязі (висновок).
II. Загальна характеристика навчального закладу. Подається стисла історична довідка розвитку навчального
закладу, наводиться коротка інформація про рік заснування, відомчу
приналежність, форму власності, основні етапи розвитку.

Таблиця 1.
Загальна характеристика __________________________________________

(назва навчального закладу)
------------------------------------------------------------------ N п/п| Показники діяльності |Кількісні параметри| -----+--------------------------------------+-------------------| 1. |Сукупний ліцензований обсяг прийому | | |студентів | | -----+--------------------------------------+-------------------| |- молодший спеціаліст | | |--------------------------------------+-------------------| |- бакалавр | | |--------------------------------------+-------------------| |- спеціаліст | | |--------------------------------------+-------------------| |- магістр | | -----+--------------------------------------+-------------------| 2. |Кількість студентів, курсантів, | | |слухачів разом: | | |--------------------------------------+-------------------| |у т.ч. за формами навчання: | | |--------------------------------------+-------------------| |- денна | | |--------------------------------------+-------------------| |- вечірня | | |--------------------------------------+-------------------| |- заочна | | -----+--------------------------------------+-------------------| 3. |Кількість навчальних груп | | -----+--------------------------------------+-------------------| 4. |Кількість спеціальностей, за якими | | |здійснюється підготовка фахівців, | | |разом: | | |--------------------------------------+-------------------| |у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними | | |рівнями: | | |--------------------------------------+-------------------| |- молодшого спеціаліста | | |--------------------------------------+-------------------| |- бакалавра | | |--------------------------------------+-------------------| |- спеціаліста | | |--------------------------------------+-------------------| |- магістра | | -----+--------------------------------------+-------------------| 5. |Кількість кафедр (циклових предметних | | |комісій), разом: | | |--------------------------------------+-------------------| |З них випускових: | | -----+--------------------------------------+-------------------| 6. |Кількість факультетів (відділень), | | |разом: | | -----+--------------------------------------+-------------------| 7. |Загальні навчальні площі будівель | | |(кв. м) | | |--------------------------------------+-------------------| |З них: | | |--------------------------------------+-------------------| |- власні: | | -----+--------------------------------------+-------------------| |- орендовані: | | -----+--------------------------------------+-------------------| 8. |Площі, які здаються навчальним | | |закладом в оренду (кв. м.) | | -----+--------------------------------------+-------------------| 9. |Інше | | -----------------------------------------------------------------
Вказати навчальний структурний підрозділ, який буде
відповідати за нову діяльність, а також залучені структурні
підрозділи.
III. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх
послуг за заявленим напрямом (спеціальністю): а) матеріальна база і перспективи її розвитку (стисло описати
наявну матеріально-технічну базу, визначити, яку матеріальну базу
необхідно створити, сформулювати перспективний план роботи та
надати обґрунтування, за рахунок яких ресурсів і в які терміни це
буде зроблено); б) кадровий склад (стисло описати наявні педагогічні та
науково-педагогічні кадри, їх достатність для забезпечення
навчального процесу, обґрунтувати можливості підготовки або
залучення викладацького складу в майбутньому, вказати конкретні
кандидатури і підтвердити їх згоду на таку діяльність); в) навчально-методичне забезпечення (стисло описати
навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального
процесу, вказати, що необхідно доопрацювати, коли, яким чином і
ким конкретно буде розроблено навчально-методичне забезпечення для
всього періоду навчання); г) вказати перспективи наукової та науково-видавничої
діяльності.
IV. Підстави (з точки зору навчального закладу) щодо
можливості надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних
умов.
Цей документ підписується керівником навчального закладу та
скріплюється печаткою.
3.2. Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу
управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги
за підписом керівника
Навчальні заклади, підпорядковані іншим (крім МОН)
центральним органами виконавчої влади, органам влади Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, подають лист
від органу управління, в якому засвідчується підтримка або
ініціатива органу управління щодо ліцензування освітньої
діяльності у навчальному закладі за підписом керівника.
3.3. Інформація про кадрове забезпечення 3.3.1. Інформація про якісний склад науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що забезпечуватиме навчальний процес
згідно навчального плану, подається у формі таблиці 2.

Таблиця 2.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

науково-педагогічного(педагогічного) персоналу, який

забезпечуватиме підготовку фахівців за заявленою

освітньою послугою

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва |Прізвище,|Посада; |Науковий|Назва |Навантаження за місцем |Наукова |Підвищення | з/п|дисципліни|ім'я та |для |ступінь,|закладу, |основної роботи та за |діяльність |кваліфікації| | |по |сумісників|вчене |який |сумісництвом | | | | |батькові |місце |звання |закінчив, |(дисципліни і кількість| | | | |викладача|основної | |рік |годин, місце роботи за | | | | | |роботи, | |закінчення, |сумісництвом) | | | | | |посада | |спеціальність| | | | ---+----------+---------+----------+--------+-------------+-----------------------| | | | | | | | |Назва |Дисципліни | | | | | | | | |навчального|та | | | | | | | | |закладу |кількість | | | | | | | | | |годин | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | | | | | ---+----------+---------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------| 2. | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.2. Особи, які працюють за сумісництвом | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | | | | | ---+----------+---------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------| 2. | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2. Цикл природничо-наукової підготовки | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | | | | | ---+----------+---------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------| 2. | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.2. Особи, які працюють за сумісництвом | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | | | | | ---+----------+---------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------| 2. | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3. Цикл професійної та практичної підготовки | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | | | | | ---+----------+---------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------| 2. | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.2. Особи, які працюють за сумісництвом | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | | | | | ---+----------+---------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------| 2. | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У графі "Назва дисципліни" вказується весь перелік дисциплін
за навчальним планом. У графі "Науковий ступінь, вчене звання" вказуються науковий
ступінь - дата захисту, шифр та назва спеціальності за дипломом;
вчене звання - дата присвоєння, за якою кафедрою за атестатом. У графі "Навантаження за місцем основної роботи та за
сумісництвом (дисципліни і кількість годин)" вказуються всі
навчальні заклади, де фактично викладає науково-педагогічний
(педагогічний) працівник, перелік дисциплін, види навантаження та
кількість годин за навчальний рік. У графі "Підвищення кваліфікації" вказується вищий навчальний
заклад (організація, підприємство, установа), де відбувалося
підвищення кваліфікації, дата, вид підвищення кваліфікації, тема,
документ, яким засвідчено проходження підвищення кваліфікації. У графі "Наукова діяльність" вказуються основні публікації за
напрямом науково-педагогічних працівників тільки випускової
кафедри, їх науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
студентською науковою роботою їх рівень та ефективність (за
останні три роки). Якщо обсяги інформації значні, то така інформація щодо
окремих науково-педагогічних (педагогічних) працівників, може
подаватися окремим додатком. Інформація, подана у цьому розділі, повинна обґрунтовувати
спроможність навчального закладу забезпечити реалізацію програми
підготовки фахівців на рівні вимог Ліцензійних умов ( z0075-04 )
надання освітніх послуг працюючими у навчальному закладі
науково-педагогічними (педагогічними) працівниками або залученими
викладачами в майбутньому. Необхідно зазначити конкретні
кандидатури і підтвердити їх згоду на таку діяльність. 3.3.2. Характеристика випускової кафедри (предметної
(циклової) комісії). Інформація про якісний склад науково-педагогічних
(педагогічних) працівників випускової кафедри (предметної
(циклової) комісії) подається таблицею аналогічно таблиці 2.
3.4. Інформація про матеріально-технічне забезпечення
У цьому розділі спочатку подається загальна інформація про
наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої
діяльності (таблиця 3.1.).

Таблиця 3.1

ІНФОРМАЦІЯ

про приміщення (навчальні площі), що використовуються

у навчальному процесі
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Адреса |Власник|Документ | Договір оренди |Документ про |Документ про |Документ про | з/п|приміщення|майна |на право | |відповідність|відповідність|відповідність| ---| | |власності|------------------------------------|санітарним |вимогам |нормам з | | | | |Термін |Площа|Наявність |Наявність|нормам |правил |охорони праці| | | | |дії |(кв. |державної |нотаріаль| |пожежної | | | | | |договору |м) |реєстрації|ного | |безпеки | | | | | |оренди | | |посвід | | | | | | | |(з__по__)| | |чення | | | | ---+----------+-------+---------+---------+-----+----------+---------+-------------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+----------+-------+---------+---------+-----+----------+---------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | | ---+----------+-------+---------+---------+-----+----------+---------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

Примітка.

Графи 7, 8, 9, 10, 11 заповнюються позначкою "+" чи "-" та
додаються ксерокопії документів, що підтверджують позначку "+". Якщо у навчальному процесі використовуються приміщення,
розміщені за різними адресами, для кожного з них подається
інформація за наведеною формою. Графа 11 заповнюється для навчання за напрямами
(спеціальностями, професіями) з підвищеною небезпекою.
Навчальний заклад подає документ, який засвідчує право
володіння (користування) матеріально-технічною базою (приміщення,
обладнання тощо). Додаються копії документів, що засвідчують право
власності (свідоцтво про право власності) або право оперативного
управління (рішення чи повідомлення власника майна (наприклад,
міської, селищної, сільської ради) про перебування майна в
оперативному управлінні), чи право користування (договір оренди
тощо) на термін, необхідний для завершення циклу навчання. Додаються копії документів, що засвідчують відповідність
навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам, вимогам правил
пожежної безпеки, будівельним нормам. Далі наводиться конкретна інформація про структуру наявної
матеріально-технічної бази (таблиця 3.2). 3.4.1. Приміщення для науково-педагогічного (педагогічного)
персоналу. 3.4.2. Приміщення для занять студентів (курсантів, учнів,
слухачів тощо). Подається інформація про наявність (кількість) та площі
потокових аудиторій, приміщень для проведення семінарських,
практичних, лабораторних занять, комп'ютерних класів, кабінетів
для дипломного проектування, спортивних споруд тощо та кількість
посадкових (робочих) місць у них. Також подається інформація про наявне технічне забезпечення
(обладнання, устаткування, автомобілі, трактори тощо), необхідне
для виконання навчального плану (таблиця 3.3).

Таблиця 3.2

Загальна площа приміщень та її розподіл
------------------------------------------------------------------ Назви приміщень за|Загальна | У тому числі | функціональним |площа |----------------------------------| призначенням |приміщень,|власна (м(2)|орендована|здано в | |(м(2) | |(м(2) |оренду | | | | |(м(2) | ------------------+----------+------------+----------+----------| 1. Площа всіх | | | | | приміщень, що | | | | | використовуються, | | | | | усього: | | | | | | | | | | - у т.ч. | | | | | приміщень для | | | | | занять студентів | | | | | (слухачів, учнів | | | | | тощо) усього | | | | | (аудиторні | | | | | приміщення, | | | | | кабінети, | | | | | лабораторії | | | | | тощо) - спортивні | | | | | зали | | | | | ------------------+----------+------------+----------+----------| 2. Приміщення для | | | | | науково- | | | | | педагогічних | | | | | (педагогічних) | | | | | працівників | | | | | ------------------+----------+------------+----------+----------| 3. Службові | | | | | приміщення | | | | | ------------------+----------+------------+----------+----------| 4. Бібліотека, у | | | | | т.ч. читальні зали| | | | | ------------------+----------+------------+----------+----------| 5. Гуртожитки | | | | | ------------------+----------+------------+----------+----------| 6. Їдальні, буфети| | | | | ------------------+----------+------------+----------+----------| 7. Профілакторії, | | | | | бази відпочинку | | | | | ------------------+----------+------------+----------+----------| 8. Медичні пункти | | | | | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 3.3

ІНФОРМАЦІЯ

про технічне забезпечення
------------------------------------------------------------------ N з/п | Дисципліни | Форма | Технічне | Наявне | | (предмети) | організації |забезпечення,| технічне | |за навчальним | навчального |що необхідне |забезпечення | | планом | процесу |для виконання| | | | | програми | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
3.4.4. Соціальна інфраструктура Подається інформація про наявність власних або орендованих
об'єктів соціальної інфраструктури: їдалень, буфетів, гуртожитків,
актових залів, медичного пункту, профілакторіїв, баз відпочинку
тощо (таблиця 3.4).

Таблиця 3.4

Стан соціально-побутової сфери ______________________________________________

(назва навчального закладу)
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Кількісні параметри| п/п| | | ---+----------------------------------------+-------------------| 1. |Кількість студентів (учнів, курсантів, | | |слухачів та ін.), які потребують | | |поселення до гуртожитку (з інших | | |населених пунктів) | | ---+----------------------------------------+-------------------| 1.1|Частка студентів (учнів, курсантів, | | |слухачів та ін.), які потребують | | |поселення до гуртожитку (% від загальної| | |кількості) | | ---+----------------------------------------+-------------------| 2. |Кількість студентів (учнів, курсантів, | | |слухачів та ін.) з інших населених | | |пунктів, які проживають у гуртожитках, | | |в т.ч. сімейних | | ---+----------------------------------------+-------------------| 2.1|Частка студентів (учнів, курсантів, | | |слухачів та ін.), які проживають у | | |гуртожитках (% від загальної кількості) | | ---+----------------------------------------+-------------------| 3. |Житлова площа, яка припадає на одного | | |студента у гуртожитку | | ---+----------------------------------------+-------------------| 4. |Кількість студентів, які згідно | | |законодавства мають право на соціальну | | |підтримку і захист | | ---+----------------------------------------+-------------------| 5. |Кількість студентів, що припадає на одне| | |посадкове місце в їдальнях і буфетах | | ---+----------------------------------------+-------------------| 6. |Кількість студентів, які стоять на | | |диспансерному обліку (всього), | | |з них отримали путівки за рік | | ---+----------------------------------------+-------------------| 7. |Наявність спортивних залів, | | |їх загальна площа | | ---+----------------------------------------+-------------------| 8. |Наявність плавальних басейнів | | ---+----------------------------------------+-------------------| 9. |Наявність площинних спортивних споруд: | | |- стадіонів; | | |- спортивних майданчиків; | | |- кортів | | ---+----------------------------------------+-------------------| 10.|Наявність студентського палацу (клубу) | | ---+----------------------------------------+-------------------| 11.|Інше | | -----------------------------------------------------------------
3.5. Інформація про навчально-методичне забезпечення
3.5.1. За наявності галузевого стандарту
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) заявленої
спеціальності й освітньо-кваліфікаційного рівня ВНЗ повідомляє про
це у справі, додається копія наказу про затвердження стандарту. За
браком державного стандарту ВНЗ самостійно розробляє ОКХ і
погоджує її з комісією з відповідного напряму підготовки
Науково-методичної ради з вищої освіти Міністерства освіти і науки
України, Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти та
Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
Копія ОКХ включається до справи як додаток. У самоаналізі вказується посилання на державний стандарт
освітньо-професійної програми, яким користується ВНЗ. За
відсутності стандартної освітньо-професійної програми ВНЗ
розробляє власну, погоджує її з комісією із відповідного напряму
підготовки Науково-методичної ради з вищої освіти Міністерства
освіти і науки України, самою Науково-методичною радою та
Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України і
включає її до ліцензійної справи як додаток. Навчальний план складається за типовою формою, затвердженою
Міністерством освіти і науки України, відповідно до чинної
освітньо-професійної програми і включає комплекс нормативних
дисциплін та дисциплін на вибір ВНЗ і студентів. Навчальний план погоджується і затверджується в установленому
порядку. 3.5.2. Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін. Навчальний заклад повинен мати робочі програми для всіх
дисциплін навчального плану без винятку. Загальна інформація про
наявність робочих програм подається в ліцензійній справі за формою
таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Наявність робочих програм
------------------------------------------------------------------ N |Назви дисциплін |Відмітка про наявність|Походження програми| п/п | |програм | | ----+----------------+----------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+----------------+----------------------+-------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
До графи 2 "Назви дисциплін за навчальним планом" включаються
всі дисципліни, що викладаються для певного
освітньо-кваліфікаційного рівня за навчальним планом. Наявність програми у таблиці 4.1. позначається знаком "плюс",
відсутність - знаком "мінус". Якщо єдиної повної робочої програми немає, а розроблено лише
її окремі фрагменти, то в графі 3 таблиці 4.1. проставляється знак
"мінус". У графі 4 зазначається походження програми: "власна
розробка", або "запозичена у навчального закладу (вказується якого
і коли)". 3.5.3. Інформація про наявність планів семінарських,
практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного
забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням
інформаційних технологій). Інформація про наявність цих навчально-методичних матеріалів
подається у формі таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Наявність і повнота робочих програм
------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва | Інформація про | |дисципліни|---------------------------------------------------------------------------------| |за | потребу | наявність | |навчальним|---------------------------------------------+-----------------------------------| |планом |Плани |Плани |Плани |Завдання |Метод.|Плани |Плани |Плани |Завдан.|Мет. | | |семінар.|практичних|(завд.)|для |розр. |семі- |прак- |(завд.)|для |розр.| | |занять |занять |для |самост. |з вик.|нар. |тичних|для |самост.|з | | | | |лаб. |підготовки|к.р. |занять|занять|лаб. |підгот.|вик. | | | | |робіт | |для | | |робіт | |к.р. | | | | | | |ст- | | | | |для | | | | | | |заоч. | | | | |ст- | | | | | | | | | | | |заоч.| --+----------+--------+----------+-------+----------+------+------+------+-------+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --+----------+--------+----------+-------+----------+------+------+------+-------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Завдання для самостійної підготовки студентів розробляються
для кожної дисципліни навчального плану без винятку, тому в графі
6 таблиці 4.2. проти кожної дисципліни має стояти знак "плюс", а в
графі 11 - "плюс", якщо завдання існують і "мінус", коли вони
відсутні. В графах 3, 4, 5, 7 зазначається потреба у конкретних
навчально-методичних матеріалах (знаком "плюс"), а в графах 8, 9,
10, 12 наявність (знаком "плюс") або відсутність (знаком
"мінус") - коли потреба є, а відповідна методична розробка ще не
створена.
Якщо той чи інший розділ робочої програми для конкретної
навчальної дисципліни не потрібний, то у відповідній графі
робиться запис: "немає потреби".
3.5.4. Інформація про наявність методичних вказівок і
тематики контрольних, курсових робіт (проектів). У цьому розділі у формі таблиці 4.3 вказується інформація про
кількість дисциплін, для яких робочим навчальним планом
передбачені курсові роботи, зазначається семестр, наявність
(знаком "плюс") або відсутність (знаком "мінус") методичних
розробок і тематики курсових робіт. Повідомляється також про
наявність тематики і методичних рекомендацій з підготовки
дипломних (випускних) робіт.

Таблиця 4.3

Методичне забезпечення підготовки курсових робіт
------------------------------------------------------------------ Назва |Семестр, в | Відмітка про наявність | навчальної |якому | (відсутність) | дисципліни |передбачена |-------------------------------| |курсова робота |методичних |тематики | |(проект) |розробок |курсових робіт | | | |(проектів) | ----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
3.5.5. Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки
знань з гуманітарної соціально-економічної, природничо-наукової,
професійної та практичної підготовки. 3.5.6. Інформація про наявність програм практик. В цьому розділі навчальний заклад викладає власну концепцію
практичної підготовки студентів, яка має базуватись на "Положенні
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів
України", затвердженому наказом Міністерства освіти України від
8 квітня 1993 р. N 93 ( z0035-93 ). Подається також конкретна
інформація про регламент організації виробничих практик (в якому
семестрі, яка тривалість), наявність програм і баз для проведення
практик (таблиця 4.4).

Таблиця 4.4

ІНФОРМАЦІЯ

про бази практик
------------------------------------------------------------------ N з/п|Вид практики|База практики|Документ, що засвідчує | | | |використання бази практики | -----+------------+-------------+-------------------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
3.5.7. Інформація про наявність методичних вказівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів. У розділі висвітлюється наявність тематики і методичних
вказівок щодо підготовки дипломних (випускних) робіт (проектів). У
розділі повідомляється про наявність або відсутність програми
державних екзаменів. Програма державних екзаменів має відповідати
вимогам теоретичної та практичної підготовки студентів з обраного
фаху. 3.5.8. Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і
вмінь студентів. Навчальний заклад самостійно розробляє форми і методи
контрольних знань студентів та критерії оцінок, керуючись
"Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах", затвердженим наказом Міністерства освіти України від
02.06.1993 р. N 161 ( z0173-93 ) (розділ Контрольні заходи). У ліцензійній справі подається узагальнена інформація про
наявність чи відсутність власної системи контрольних заходів та
критеріїв оцінок знань студентів. Вказуються навчальні дисципліни,
для яких критерії оцінок ще не створені.
3.6. Інформаційне забезпечення.
Надається інформація про наявність бібліотеки, в ній -
приміщень для розташування книгосховищ, каталогів, залів для
видачі літератури, читальних залів, кількість робочих місць для
відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної,
наукової літератури, фахові періодичні видання, можливість доступу
викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації.
Наявність електронної бібліотеки, обладнаних лабораторій,
наявність каналів доступу. Список наявних підручників та навчальних посібників подається
у формі таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

СПИСОК

наявної навчальної літератури
------------------------------------------------------------------ N |Назва |Автор |Назва |Видавництво,|Кількість | п/п |дисципліни за| |підручника |рік видання |примірників | |навчальним | |(навчального| | | |планом | |посібника) | | | ----+-------------+------+------------+------------+------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Список вітчизняних та зарубіжних періодичних видань з
відповідної галузі знань, які є в бібліотеці навчального закладу
та читальних залах, і відповідають потребам спеціальності, яка
ліцензується, наводиться у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.

СПИСОК

вітчизняних та зарубіжних періодичних видань

з _______________________

(вказується галузь знань)

------------------------------------------------------------------ N п/п | Назва періодичного видання | Роки надходження | ----------+-------------------------------+---------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Для ліцензування підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації іноземців, що прибули в Україну на навчання,
подається інформація, передбачена розділами 1, 2, 3.1, 3.2,
3.4.4., а також інформація про: - систему набору на навчання іноземних громадян (офіційні
угоди з іноземними партнерами тощо); - паспортно-візову службу для обслуговування іноземних
громадян; - систему медичного обслуговування іноземних громадян,
страхування їх здоров'я; - обґрунтований кошторис на підготовку іноземних громадян; - наявність у навчальному закладі нормативних документів, що
регламентують в'їзд іноземних громадян в Україну з метою навчання,
їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину; - наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземних
громадян та служби безпеки; - зразки інформаційно-рекламних матеріалів іноземними мовами.
У разі ліцензування освітньої послуги щодо розширення профілю
(підвищення кваліфікації), спеціалізації п. 3.5 передбачає: - подання відповідних навчальних програм та
навчально-тематичних планів, затверджених та погоджених в
установленому порядку; - повну інформацію щодо навчально-методичного забезпечення
навчального процесу.
Для ліцензування підготовки до вступу у вищі навчальні
заклади замість ОПП і ОКХ (п.3.5.1) подаються навчальні програми,
затверджені керівником навчального закладу.

Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального

закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг
------------------------------------------------------------------ Показники |Норматив |Фактично |Прогнозується із|Відхилення | | | |врахуванням |показників графи| | | |майбутнього |4 від показників| | | |ліцензування |графи 2 | ----------+---------+---------+----------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця відповідності для освітніх послуг у сфері вищої
освіти будується відповідно до наступного ( z0071-04, z0075-04 ).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: