open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2011 N 1008

Про затвердження примірних положень

про заклади охорони здоров'я

З метою реалізації Закону України "Про порядок проведення
реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" ( 3612-17 ) та
на виконання пп. 2.1. п. 2. наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 19.08.2011 N 524 ( v0524282-11 ) "Про затвердження
Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3612-VI "Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Примірне положення про лікарню інтенсивного лікування.
1.2. Примірне положення про лікарню планового лікування.
1.3. Примірне положення про лікарню відновного
(реабілітаційного) лікування.
1.4. Примірне положення про багатопрофільну дитячу лікарню
інтенсивного лікування.
1.5. Примірне положення про консультативно-діагностичний
центр.
1.6. Примірне положення про заклад охорони здоров'я "Хоспіс".
1.7. Примірне положення про патологоанатомічний центр.
1.8. Примірне положення про спеціалізований медичний центр
медико-соціальної допомоги.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Толстанова О.К.
Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.12.2011 N 1008

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про лікарню інтенсивного лікування

I. Загальні положення
1.1. Лікарня інтенсивного лікування (далі - Лікарня) є
багатопрофільним лікувальним закладом, що входить до складу
госпітального округу танадає вторинну (спеціалізовану) медичну
допомогу в умовах цілодобового стаціонару дорослим і дітям з
гострими станами або загостренням хронічних захворювань, що
потребують високої інтенсивності лікування та догляду, є
організаційно-методичним центром з питань інтенсивного лікування
для закладів охорони здоров'я госпітального округу.
1.2. Лікарні інтенсивного лікування залежно від чисельності
та структури населення, що ними обслуговується, поділяються на
лікарні двох рівнів: 1.2.1 Лікарні інтенсивного лікування першого рівня
організуються для обслуговування населення чисельністю від 120 до
350 тисяч, мають меншу ліжкову та діагностичну потужність та
обмежений перелік госпітальних відділень; 1.2.2 Лікарні інтенсивного лікування другого рівня
організуються для обслуговування населення чисельністю більше
350 тисяч, мають більшу ліжкову та діагностичну потужність та
більш широкий перелік госпітальних відділень. Вони забезпечують
надання інтенсивної допомоги населенню округу або населенню
декількох округів, до складу яких входять лікарні інтенсивного
лікування першого рівня, для надання інтенсивної допомоги
населенню за профілями, що відсутні в лікарні інтенсивного
лікування першого рівня або у випадках коли хворий потребує більш
складних діагностичних та лікувальних втручань, ніж ті, що можуть
надаватися в лікарнях інтенсивного лікування першого рівня.
1.3. Лікарня створюється за рішенням органу управління
охорони здоров'я обласної, для м. Києва міської державної
адміністрації і є йому підзвітним.
1.4. Лікарня розташовується в спеціально збудованих або
пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових
приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним, будівельним і
протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та
протипожежним вимогам.
1.5. Лікарня є юридичною особою, користується правом
оперативного управління щодо закріпленого майна, має штамп,
печатку, статут, який затверджуються згідно з чинним
законодавством України, поточним та інші рахунки у фінансових
установах, здійснює бухгалтерський і первинний статистичний облік.
1.6. Надання інтенсивної медичної допомоги всім, хто її
потребує, здійснюється незалежно від громадянства, місця
проживання, роботи тощо.
1.7. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, Указами Президента
України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами
МОЗ України про Центр, законодавчими та нормативними актами
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також цим
Положенням.
1.8. Офіційне визнання статусу Лікарні, за наявності в ній
умов для надання інтенсивної медичної допомоги, визначається під
час державної акредитації Лікарні.
1.9. Впровадження господарської діяльності з медичної
практики в Лікарні підтверджується наявністю ліцензії.
1.10. Лікарня може бути клінічною та учбовою базою вищих і
середніх медичних учбових закладів (III-IV рівнів акредитації),
медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та
науково-дослідних закладів.
1.11. Лікарня забезпечує облік та звітність за формами та у
терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та
Міністерством охорони здоров'я України.
1.12. Лікарня є організаційно-методичним центром з питань
надання інтенсивної медичної допомоги для всіх медичних закладів,
лікувально-профілактичних установ госпітального округу.
1.13. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, що
призначається на посаду і звільняється з посади в установленому
законодавством порядку, який в своїй діяльності керується
відповідними діючими положеннями про головного лікаря.
1.14. Лікарня при наданні інтенсивного лікування хворим
знаходиться у взаємодії з закладами охорони здоров'я первинного та
третинного (високоспеціалізованого) рівнів.
1.15. Лікарня виступає позивачем і відповідачем у судових
органах.
1.16. В Лікарні створюється дорадчий орган закладу - медична
Рада, яка розглядає актуальні питання лікувально-діагностичного
процесу.
1.17. В Лікарні за необхідністю можуть створюватися
опікунські ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю
закладу.
II. Основні завдання Лікарні
2.1. Цілодобове надання інтенсивної медичної допомоги хворим
та потерпілим при виникненні патологічних станів, що загрожують
життю і при яких раптово погіршується стан здоров'я, потерпілим
при надзвичайних ситуаціях, в післяопераційному періоді.
2.2. Цілодобове надання інтенсивної медичної допомоги
відповідно до показань хворим і потерпілим з гострим та хронічним
перебігом захворювань, при станах, що не загрожують життю, але
потребують інтенсивного лікування.
2.3. Надання в повному обсязі інтенсивної, спеціалізованої
стаціонарної і консультативної спеціалізованої медичної допомоги
населенню території обслуговування відповідно до вторинного рівня
у спеціалізованих відділеннях.
2.4. Своєчасне та якісне проведення інтенсивного лікування
хворих з використанням комплексу необхідних і доступних методів,
диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування
різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності,
послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації
та здійсненні лікування.
2.5. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги
вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з
"Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги".
2.6. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані
відділення для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги у випадках при погіршення стану та потреби у
високоспеціалізованій медичній допомозі.
2.7. Забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим
в межах затверджених МОЗ України клінічних протоколів.
2.8. Координація діяльності та організаційно-методичне
керівництво закладами охорони здоров'я госпітального округу.
2.9. Інформування місцевих органів виконавчої влади та
управління охорони здоров'я у випадках, обумовлених чинним
законодавством, відповідними директивними і нормативними
документами, в тому числі при виникненні масових уражень людей та
виявленні хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні
інфекції.
III. Функції Лікарні
3.1. Цілодобовий прийом хворих, потерпілих, вагітних у перед
пологому та пологовому періодах, які доставляються бригадами
швидкої медичної допомоги та іншими транспортними засобами, або
звертаються безпосередньо у приймальне або
консультативно-діагностичне відділення, в тому числі за
направленнями діагностично-консультативного центру Лікарні або
інших закладів охорони здоров'я.
3.2. Медичне сортування хворих та потерпілих при їх масовому
надходженні у Лікарню.
3.3. Організація і проведення невідкладних лікарських оглядів
та відповідно до стану хворих, чи потерпілих діагностичне
обстеження хворих і потерпілих, що звернулися до приймального
відділення, а також їх госпіталізація за показаннями.
3.4. Забезпечення пацієнтів інтенсивною медичною допомогою
відповідного профілю, виходячи з показань та рівня Лікарні, в
умовах цілодобового стаціонару.
3.5. Забезпечення цілодобового надання первинної
реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії новонародженим.
3.6. Подання обґрунтованих пропозиції щодо належного місця
надання медичної допомоги за відсутності показань у медичній
допомозі Лікарнею.
3.7. Для забезпечення оперативного використання ліжкового
фонду Лікарня має право переводити хворих і потерпілих, які
потребують доліковування або відновного лікування, до інших
лікувально-профілактичних закладів госпітального округу.
3.8. За потреби надання високоспеціалізованої допомоги,
Лікарня направляє хворих до відповідних закладів охорони здоров'я
третинного рівня.
3.9. Забезпечення структурних підрозділів і служб усім
необхідним для роботи: лікарськими засобами, витратними
матеріалами, виробами медичного призначення тощо. Створення
належних умов праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки
працівникам Лікарні.
3.10. Участь у впровадженні нових науково - обґрунтованих
методів організації, діагностики і надання інтенсивної медичної
допомоги.
3.11. Забезпечення безпеки лікувально-діагностичного процесу
та умов перебування пацієнтів в Лікарні.
3.12. Забезпечення дотримання прав пацієнтів та
конфіденційності інформації про них.
3.13. Медичне втручання проводиться за умови отримання
інформованої згоди пацієнтів або їх законних представників.
3.14. Створення безпечних умов праці для працівників Лікарні
та профілактика у них професійних захворювань.
3.15. Ведення і представлення обліково-звітної документації.
3.16. Матеріально-технічне забезпечення діагностичного і
лікувального процесів, впровадження затверджених нових доведено
ефективних медичних технологій на догоспітальному і госпітальному
етапах, раціональне і ефективне використання трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів.
3.17. Проведення аналізу організації та якості
лікувально-діагностичної діяльності, здійснення
організаційно-методичної роботи з питань надання інтенсивної
медичної допомоги в закладах охорони здоров'я госпітального
округу.
3.18. Вивчення, аналіз основних інтегральних показників
роботи, стану здоров'я та медичного обслуговування населення та
надання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо їх
покращання.
3.19. Участь у розробці прогнозів потреби населення регіону
обслуговування в інтенсивній медичній допомозі, в тому числі при
виникненні надзвичайних ситуацій.
3.20. Участь у розробці пропозицій з удосконалення
організаційних форм, методів діагностики і лікування хворих і
потерпілих, які потребують інтенсивної медичної допомоги на
догоспітальному і госпітальному етапах.
3.21. Участь у розробці рекомендацій з профілактики та
зниження впливу негативних факторів, що впливають на виникнення
раптових захворювань, нещасних випадків, надзвичайних ситуацій.
3.22. Розробка та проведення (спільно з
Санітарно-епідеміологічною службою ) комплексних протиепідемічних
і санітарно-гігієнічних заходів.
3.23. Забезпечення належного лікувально-охоронного,
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи Лікарні.
3.24. Організація підготовки, перепідготовки та підтримання
належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Лікарні.
3.25. Проведення профілактичної та санітарно-просвітницької
роботи серед населення з питань профілактики і надання першої
допомоги при раптових захворюваннях, нещасних випадках і
отруєннях.
3.26. Організація і проведення заходів щодо підготовки
Лікарні до роботи у надзвичайних ситуаціях. Створення постійного
не знижуваного запасу виробів медичного призначення та лікарських
засобів для забезпечення сталої роботи Лікарні в умовах
надзвичайних ситуацій.
3.27. Забезпечення органів виконавчої влади та управління
охорони здоров'я інформацією про надзвичайні ситуації та випадки,
передбачені чинним законодавством та інструктивно-директивними
документами.
3.28. Лікарня інтенсивного лікування може бути клінічною та
навчальною базою вищих і середніх медичних учбових закладів I-II
та III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів, інститутів
удосконалення лікарів та науково-дослідних закладів.
3.29. Лікарня забезпечує інформування Уповноваженого органу
управління про випадки внутрішньо лікарняної інфекції, нещасні
випадки і надзвичайні ситуації, що відбулись на території
обслуговування.
IV. Керівництво Лікарні
4.1. Керівництво діяльністю Лікарні здійснює головний лікар,
який є лікарем-організатором охорони здоров'я і має не нижче
першої кваліфікаційну категорію.
4.2. Головний лікар Лікарні працює на умовах контракту, в
якому прописано: строк найму, права, обов'язки, відповідальність,
умови його матеріального забезпечення тощо.
4.3. Головний лікар Лікарні: діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її
інтереси в органах виконавчої влади, інших організаціях, у
відносинах з юридичними особами та громадянами, формує
адміністрацію Лікарні і вирішує питання діяльності Лікарні у межах
та у визначеному законодавством порядку; розпоряджається коштами та майном Лікарні у відповідності до
чинного законодавства України; укладає договори (у тому числі щодо надання спеціалізованої
медичної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах
Державної казначейської служби, в установах банків в установленому
порядку; призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними; визначає організаційну структуру Лікарні, граничну
чисельність працівників, штатний розпис; встановлює працівникам Лікарні розміри премій, винагород,
надбавок і доплат на передбачених колективним договором та
законодавством України умовах та заохочувальних виплат медичним
працівникам, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи; укладає колективний договір з працівниками відповідно до
чинного законодавства; вирішує інші питання діяльності Лікарні у відповідності до
чинного законодавства.
V. Організаційна структура Лікарні
5.1. Лікарня є лікувально-профілактичним закладом, який має в
своєму розпорядженні будівлі з відповідною територією,
обладнанням, інвентарем, іншим майном, надає інтенсивну медичну
допомогу населенню території обслуговування та розташовується у
населеному пункті, що входить до складу госпітального округу.
5.2. Структура Лікарні визначається залежно від потреб
населення у інтенсивній, спеціалізованій медичній допомозі та
затверджується управлінням охорони здоров'я обласної державної
адміністрації ( управління охорони здоров'я ОДА).
5.3. Лікарня першого рівня створюється в госпітальному окрузі
одна на округ. Лікарня другого рівня створюється одна на округ, а
за визначеними спеціалізованими напрямками та складністю для
обслуговування населення одна на декілька округів.
5.4. Основними структурними підрозділами Лікарні першого
рівня є: 5.4.1 Адміністративна частина/управління Лікарнею. Керівництво лікарні (головний лікар, його заступники, відділ
кадрів, фінансово-економічний відділ та бухгалтерія). 5.4.2 Приймально-діагностичне відділення невідкладної
допомоги: травматологічний пункт; мала операційна; реанімаційна зала. 5.4.3 Діагностична служба працює цілодобово і включає: клінічну лабораторію з клінічним, біохімічним,
бактеріологічним відділами; кабінет функціональної діагностики; кабінет рентгенологічної діагностики кабінет ультразвукової діагностики; відділення ендоскопічної діагностики. 5.4.4 Стаціонарний сектор: відділення анестезіології та інтенсивної терапії; хірургічне відділення; травматологічне відділення; урологічне відділення; гнійно-септичне відділення; гінекологічне відділення; терапевтичне відділення; неврологічне відділення; дитяче відділення; інфекційне відділення боксоване; відділення патології вагітних; пологове відділення з ліжками інтенсивної терапії для жінок і
новонароджених. 5.4.5 Амбулаторний сектор: консультативно-діагностичний центр. 5.4.6 Денний стаціонар з операційним блоком (хірургія одного
дня). 5.4.7 Допоміжні відділення: операційний блок; кабінет трансфузіології; централізоване стерилізаційне відділення; відділ медичної статистики та контролю якості медичної
допомоги 5.4.8 Господарча частина: відділ технічного обслуговування; харчоблок; пральна; гараж. 5.4.9 Пансіонат для пацієнтів денного стаціонару та родичів
хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у стаціонарі.
5.5. Основними структурними підрозділами Лікарні другого
рівня є: 5.5.1 Адміністративна частина/управління лікарнею. Керівництво лікарнею (головний лікар, його заступники,
фінансово-економічний відділ та бухгалтерія, відділ кадрів). 5.5.2 Приймально-діагностичне відділення невідкладної
допомоги: травмпункт; мала операційна; реанімаційна зала; діагностичні палати добового перебування. 5.5.3 Діагностична служба працює цілодобово і включає: клінічну лабораторію з клінічним, біохімічним,
бактеріологічним відділами; відділення функціональної діагностики; відділення променевої діагностики; відділення ендоскопічної діагностики. 5.5.4 Стаціонарний сектор: служба анестезіології та інтенсивної терапії модульного типу
для надання медичної допомоги хворим терапевтичного,
неврологічного, хірургічного профілів та при політравмах; хірургічне відділення для надання медичної допомоги хворим з
хірургічною, невідкладною урологічною та судинною патологією; хірургічне відділення гнійно-септичне; відділення травматології та політравми; гінекологічне відділення; терапевтичне відділення; кардіологічне відділення; неврологічне відділення; дитяче відділення; інфекційне відділення боксоване; пологове відділення з ліжками інтенсивної терапії для жінок
та новонароджених; відділення патології вагітних; офтальмологічне відділення; ЛОР-відділення. 5.5.6 Амбулаторний сектор: діагностично-консультативний центр. 5.5.7 Денний стаціонар з операційним блоком (хірургія одного
дня). 5.5.8 Допоміжні відділення: операційний блок; відділення трансфузіології; централізоване стерилізаційне відділення; відділ медичної статистики та контролю якості медичної
допомоги. 5.5.9 Господарча частина: роздягальня для медичного персоналу; відділ технічного обслуговування; харчоблок; пральна; гараж. 5.5.10 Пансіонат для пацієнтів денного стаціонару та родичів
хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні.
VI. Контроль та перевірка діяльності Лікарні
6.1. Внутрішній контроль якості надання спеціалізованої
медичної допомоги хворим Лікарні організовується на принципах
безперервного її підвищення і здійснюється шляхом експертизи
відповідності якості наданої допомоги вимогам державних
стандартів, нормативів, уніфікованих та локальних клінічних
протоколів і здійснюється шляхом моніторингу за визначеними
індикаторами використання медико-організаційних технологій
уніфікованих і локальних клінічних протоколів.
6.2. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги
покладається на завідувачів відділень Лікарні з використанням
матеріалів лікувально-консультативних комісій, контрольних оглядів
пацієнтів та експертизи медичної документації.
6.3. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів
лікарні покладається на заступників головного лікаря за напрямками
їх діяльності та обов'язково включає експертизу летальних
випадків, випадків ускладнень, випадків повторної госпіталізації з
приводу того самого захворювання протягом року, випадків
захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи
тимчасової непрацездатності), випадків з розбіжністю діагнозів,
випадків, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.
6.4. Для забезпечення контролю якості медичної допомоги в
Лікарні створюються контрольно-експертна комісія, до складу якої
включаються провідні спеціалісти.
6.5. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації діяльності Лікарні та управління якістю медичної
допомоги в Лікарні покладаються на медичну раду закладу, яку
очолює керівник закладу.
6.6. З метою розроблення стратегії розвитку закладу та
забезпечення виконання контрольно-наглядових функцій у Лікарні
утворюється Опікунська рада.
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.12.2011 N 1008

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про лікарню планового лікування

I. Загальні положення
1.1. Лікарня планового лікування (далі - Лікарня) є закладом
охорони здоров'я, що входить до складу госпітального округу та
забезпечує надання планової - вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги в стаціонарних умовах населенню території обслуговування
госпітального округу.
1.2. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, Указами Президента
України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами
МОЗ України про Центр, законодавчими та нормативними актами
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також цим
Положенням.
1.3. Лікарня створюється за рішенням органу управління
охорони здоров'я обласної, для м. Києва міської державної
адміністрації і є йому підзвітним.
1.4. Лікарня та адміністративна територія, що нею
обслуговується, визначається органом управління охорони здоров'я,
якому вона підпорядковується, в залежності від потреби населення в
плановій медичній допомозі, чисельності населення, зони
обслуговування, фактичного забезпечення населення ліжковим фондом
та його спеціалізацією.
1.5. Лікарня є юридичною особою і може укладати договори про
закупівлю медичних послуг на основі контрактних відносин між
замовником і постачальником медичних послуг.
1.6. Потужність Лікарні визначається кількістю ліжок.
1.7. Лікарня розташовується в спеціально збудованих або
пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових
приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним і
протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та
протипожежним вимогам.
1.8. Лікарня забезпечує планове лікування хворих які
потребують комплексного стаціонарного лікування.
1.9. Офіційне визнання статусу Лікарні, за наявності в ній
умов для надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної
допомоги, визначається під час державної акредитації Лікарні.
1.10. Впровадження господарської діяльності з медичної
практики в Лікарні підтверджується наявністю ліцензії.
1.11. Лікарня є організаційно-методичним центром з надання
плпнової медичної допомоги для всіх медичних закладів,
лікувально-профілактичних установ госпітального округу.
1.12. Лікарня може бути клінічною та учбовою базою вищих і
середніх медичних учбових закладів (III-IV рівнів акредитації),
медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та
науково-дослідних закладів.
1.13. Лікарня забезпечує облік та звітність за формами та у
терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та
Міністерством охорони здоров'я України.
1.14. Лікарня при наданні планового лікування хворим
знаходиться у взаємодії з закладами охорони здоров'я первинного та
третинного (високоспеціалізованого) рівнів.
1.15. Лікарня виступає позивачем і відповідачем у судових
органах.
1.16. В Лікарні створюється дорадчий орган закладу - медична
Рада, яка розглядає актуальні питання лікувально-діагностичного
процесу.
1.17. В Лікарні за необхідністю можуть створюватися
опікунські ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю
закладу.
1.18. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, що
призначається на посаду і звільняється з посади в установленому
законодавством порядку, який в своїй діяльності керується
відповідними діючими положеннями про головного лікаря.
II. Основні завдання Лікарні
Основними завданнями Лікарні є:
2.1. Цілодобове надання планової медичної допомоги хворим при
виникненні загострень хронічних захворювань.
2.2. Цілодобове надання планової медичної допомоги відповідно
до показань хворим з загостренням хронічних захворювань.
2.3. Надання в повному обсязі планової, спеціалізованої
стаціонарної і консультативної медичної допомоги населенню
території обслуговування.
2.4. Своєчасне та якісне проведення планового лікування
хворих з використанням комплексу необхідних і доступних методів
діагностики та лікування різних категорій хворих із забезпеченням
принципів безперервності, послідовності та етапності,
індивідуального підходу в організації та здійсненні лікування.
2.5. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги
вагітним, новонародженим згідно з "Нормативами надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної
допомоги".
2.6. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані
відділення для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги у випадках при погіршення стану та потреби у
високоспеціалізованій медичній допомозі.
2.7. Забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим
в межах затверджених МОЗ України клінічних протоколів.
2.8. Координація діяльності та організаційно-методичне
керівництво Лікарнею.
2.9. Інформування місцевих органів виконавчої влади та
управління охорони здоров'я у випадках, зубумовлених чинним
законодавством, відповідними директивними і нормативними
документами, в тому числі при виникненні масових уражень людей та
виявленні хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні
інфекції.
III. Функції Лікарні
Відповідно до завдань Лікарня забезпечує:
3.1. Плановий прийом хворих з загостренням хронічних
захворювань за направленнями Центрів первинної медико-санітарної
допомоги (ЦПМСД),консультативно-діагностичного центру, інших
закладів охорони здоров'я госпітального округу або по само
зверненню пацієнтів.
3.2. Надання обґрунтованих пропозиції щодо належного місця
надання медичної допомоги за відсутності показань у медичній
допомозі Лікарнею.
3.3. Раціональне використання ліжкового фонду - переводить
хворих, які потребують доліковування або відновного лікування, до
інших лікувально-профілактичних закладів госпітального округу.
3.4. Направлення хворих до відповідних закладів охорони
здоров'я третинного рівня.
3.5. Структурні підрозділи і служби: лікарськими засобами,
витратними матеріалами, виробами медичного призначення тощо.
3.6. Належні умови праці, техніки безпеки, протипожежної
безпеки працівникам Лікарні.
3.7. Впровадження нових науково-обґрунтованих методів
організації, діагностики і надання планової медичної допомоги.
3.8. Безпеку лікувально-діагностичного процесу та умов
перебування пацієнтів в Лікарні.
3.9. Дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації
про них.
3.10. Отримання інформованої згоди пацієнтів або їх законних
представників при проведенні медичних втручань.
3.11. Створення безпечних умов праці для працівників Лікарні
та профілактика у них професійних захворювань.
3.12. Ведення і представлення обліково-звітної документації.
3.13. Проведення аналізу організації та якості
лікувально-діагностичної діяльності, здійснення
організаційно-методичної роботи з питань надання планової медичної
допомоги в Лікарні.
3.14. Вивчення, аналіз основних інтегральних показників
роботи, стану здоров'я та медичного обслуговування населення та
надання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо їх
покращання.
3.15. Участь у розробці прогнозів потреби населення регіону
обслуговування в плановій медичній допомозі.
3.16. Розробка та проведення (спільно з
Санітарно-епідеміологічною службою ) комплексних протиепідемічних
і санітарно-гігієнічних заходів.
3.17. Підготовку, перепідготовку та підтримання належного
кваліфікаційного рівня медичного персоналу Лікарні.
3.18. Лікарня забезпечує інформування Уповноваженого органу
управління про випадки внутрішньо лікарняної інфекції, нещасні
випадки і надзвичайні ситуації, що відбулись на території
обслуговування.
3.19. Надає лікарям Центрів первинної медико-санітарної
допомоги організаційно-методичну та практичну допомогу з питань
лікувально-діагностичного процесу, профілактичних оглядів, тощо.
IV. Керівництво Лікарні
4.1. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, який є
лікарем-організатором охорони здоров'я має стаж роботи не менше
семи років і не нижче першої кваліфікаційної категорії.
4.2. Головний лікар Лікарні призначається на умовах
контракту, в якому прописано: строк найму, права, обов'язки,
відповідальність, умови його матеріального забезпечення, тощо.
4.3. Головний лікар Лікарні у своїй роботі безпосередньо
підпорядковується керівнику управління охорони здоров'я області
або одному із його заступників.
4.4. Головний лікар Лікарні самостійно вирішує питання
діяльності Лікарні відповідно до Положення.
4.5. Головний лікар Лікарні діє без довіреності від імені
Лікарні, представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами,
формує адміністрацію Лікарні і вирішує питання діяльності Лікарні
у межах та у визначеному законодавством порядку.
4.6. Головний Лікар: розпоряджається коштами та майном
Лікарні у відповідності до чинного законодавства України; укладає
договори (у тому числі щодо надання спеціалізованої медичної
допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах
Держказначейства, в установах банків в установленому порядку; в
межах компетенції - видає накази та інші розпорядчі акти, дає
вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні;
вирішує інші питання діяльності Лікарні у відповідності до чинного
законодавства.
4.7. Головний лікар Лікарні, його заступники та керівники
структурних підрозділів є офіційними представниками Лікарні, діють
в межах своїх повноважень та компетенції і представляють інтереси
Лікарні в органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування, установах та організаціях, а також у
взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому
числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
V. Організаційна структура Лікарні
Основними структурними підрозділами Лікарні є
5.1. Адміністрація лікарні: керівництво лікарні; фінансово-економічний відділ; бухгалтерія.
5.2. Стаціонарна служба: приймальне відділення; терапевтичне відділення; неврологічне відділення; гінекологічне відділення; педіатричне відділення;
5.3 Консультативна поліклініка: 5.3.1. реєстратура; 5.3.2. кабінет долікарського прийому; 5.3.3. денний стаціонар з відділенням хірургії одного дня; 5.3.4. жіноча консультація; 5.3.5. кабінет лікаря-терапевта; 5.3.6. кабінет лікаря-кардіолога; 5.3.7. кабінет лікаря-невролога; 5.3.8. кабінет лікаря-хірурга; 5.3.9. кабінет лікаря-ортопеда-травматолога; 5.3.10. кабінет лікаря-уролога; 5.3.11. кабінет лікаря-офтальмолога; 5.3.12. кабінет лікаря-отоларинголога; 5.3.13. кабінет лікаря-ендокринолога; 5.3.14. кабінет лікаря-імунолога; 5.3.15. кабінет лікаря-інфекціоніста; 5.3.16. кабінет лікаря-педіатра; 5.3.17. кабінет лікаря-невролога дитячого; 5.3.18. централізований кабінет оформлення листків
непрацездатності; 5.3.19. маніпуляційний кабінет; 5.3.20. кабінет щеплень; 5.3.21. Стоматологічне відділення: 5.3.21.1 кабінет лікаря-стоматолога-терапевта; 5.3.21.2. кабінет лікаря-стоматолога-хірурга; 5.3.21.3. кабінет лікаря-стоматолога-ортопеда; 5.3.22. Діагностичне відділення: 5.3.22.1. рентгенівський кабінет; 5.3.22.2. клінічна лабораторія; 5.3.22.3. кабінет функціональної діагностики; 5.3.22.4. кабінет променевої та ультразвукової діагностики; 5.3.22.5. ендоскопічний кабінет; 5.3.23. Фізіотерапевтичне відділення: 5.3.23.1. кабінет для фізіотерапевтичного лікування; 5.3.23.2. кабінет лікувальної фізкультури; 5.3.23.3. кабінет лікувального масажу; 5.3.24. Відділ медичної статистики та контролю якості
медичної допомоги; 5.3.25. Центральне стерилізаційне відділення. 5.3.26. Медичний архів.
VI. Контроль та перевірка діяльності Лікарні
6.1. Внутрішній контроль якості надання планового лікування
покладається на завідувачів відділеннями та керівників інших
підрозділів Лікарні та здійснюється шляхом експертизи якості
наданої медичної допомоги відповідно до вимог державних
стандартів, нормативів, уніфікованих та локальних клінічних
протоколів.
6.2. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів
Лікарні покладається на заступників головного лікаря за напрямками
їх діяльності та обов'язково включає експертизу випадків
ускладнень, повторної госпіталізації з приводу того самого
захворювання протягом року, випадків захворювань з подовженими чи
укороченими термінами лікування, випадків з розбіжністю діагнозів,
випадків, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.
6.4. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації управління якістю медичної допомоги в Лікарні
покладаються на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар.
6.5. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації медичної допомоги та управління якістю медичної
допомоги в Дит ЛІЛ здійснюється медичною радою закладу.
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.12.2011 N 1008

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про лікарню відновного

(реабілітаційного) лікування

I. Загальні положення Лікарні
1.1. Лікарня відновного (реабілітаційного) лікування (далі -
Лікарня) є закладом охорони здоров'я, що входить до складу
госпітального округу та забезпечує надання вторинної
(спеціалізованої) консультативної і стаціонарної медичної допомоги
з відновного (реабілітаційного) лікування населення території
обслуговування.
1.2. Лікарня має статус юридичної особи, штамп і печатку,
розрахунковий та інші рахунки у фінансових установах, здійснює
бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну
звітність у встановленому законодавством порядку.
1.3. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, Указами Президента
України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами
МОЗ України про Центр, законодавчими та нормативними актами
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також цим
Положенням.
1.4. Лікарня створюється за рішенням органу управління
охорони здоров'я обласної, для м. Києва міської державної
адміністрації і є йому підзвітним.
1.5. Лікарня може функціонувати як комунальне некомерційне
підприємство та розташовуватись у місті обласного значення або в
адміністративній одиниці (район, місто), що входить до складу
"госпітального округу".
1.6. Потужність Лікарні визначається кількістю ліжок.
1.7. Лікарня розташовується в спеціально збудованих або
пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових
приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним і
протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та
протипожежним вимогам.
1.8. Лікарня забезпечує стаціонарне лікування хворих різних
вікових груп з наслідками: травм, ортопедичних, неврологічних,
дитячих захворювань, хірургічних втручань, хвороб органів
кровообігу, дихання, травлення, сечостатевої системи та інших
захворювань, які потребують комплексу відновних (реабілітаційних)
заходів з метою скорішого відновлення працездатності хворих,
попередження їх інвалідності та повернення їх до активного способу
життя.
1.9. Офіційне визнання статусу Лікарні, за наявності в ній
умов для надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної
відновної (реабілітаційної) медичної допомоги, визначається під
час державної акредитації Лікарні.
1.10. Впровадження господарської діяльності з медичної
практики в Лікарні підтверджується наявністю ліцензії.
1.11. Лікарня є організаційно-методичним центром з питань
відновного лікування, медичної реабілітації для всіх медичних
закладів, лікувально-профілактичних установ госпітального округу
(області).
1.12. Лікарня може бути клінічною та учбовою базою вищих і
середніх медичних учбових закладів (III-IV рівнів акредитації),
медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та
науково-дослідних закладів.
1.13. Лікарня забезпечує облік та звітність за формами та у
терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та
Міністерством охорони здоров'я України.
1.14. Лікарня при наданні відновного (реабілітаційного)
лікування пацієнтам знаходиться у взаємодії з закладами охорони
здоров'я первинного та третинного (високоспеціалізованого) рівнів.
1.15. Лікарня виступає позивачем і відповідачем у судових
органах.
1.16. В Лікарні створюється дорадчий орган закладу - медична
рада, яка розглядає актуальні питання лікувально-діагностичного
процесу.
1.17. В Лікарні за необхідністю можуть створюватися
опікунські ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю
закладу.
1.18. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, що
призначається на посаду і звільняється з посади в установленому
законодавством порядку, який в своїй діяльності керується
відповідними діючими положеннями про головного лікаря.
II. Основні завдання Лікарні
2.1. Надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної
медичної допомоги з відновлення (реабілітації) функцій систем і
органів хворих в наслідок порушень їх при ускладненнях захворювань
та травм.
2.2. Повне або часткове відновлення працездатності хворих.
2.3. Своєчасне та якісне проведення відновного
(реабілітаційного) лікування хворих з використанням комплексу
сучасних методів.
2.4. Диференційований підхід до вибору методів та засобів
відновного лікування різних категорій хворих із забезпеченням
принципів безперервності, наступності, послідовності та етапності,
індивідуального підходу в організації та здійсненні програм
відновного лікування.
2.5. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані
та високоспеціалізовані відділення інших закладів охорони здоров'я
у випадку погіршення стану здоров'я хворих.
2.6. Забезпечення належного лікувально-охоронного,
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи лікарні.
2.7. Організаційно-методичне керівництво закладом,
кабінетами, відділеннями відновного (реабілітаційного) лікування.
2.8. Організація матеріально-технічного забезпечення Лікарні,
розробка заходів щодо планового розвитку на перспективу.
2.9. Своєчасне і широке запровадження в практику роботи
сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і
клінічних протоколів надання медичної допомоги.
2.10. Організація і проведення заходів щодо раціонального
використання кадрових ресурсів, підвищення їх професійної
кваліфікації.
III. Функції Лікарні
Відповідно до завдань Лікарня забезпечує:
3.1. Своєчасну обґрунтовану госпіталізацію хворих у лікарню
відповідного (реабілітаційного) лікування.
3.2. Відповідну санітарну обробку хворих та застосовує інші
протиепідемічні заходи з метою попередження внутрішньолікарняних
інфекцій.
3.3. Своєчасну організацію та проведення відновного
(реабілітаційного) лікування хворих за індивідуальними програмами
згідно з діючими стандартами діагностично-лікувального процесу у
відділеннях відновного лікування, протоколів відновного лікування,
з використанням усіх сучасних засобів і методів відновного
лікування.
3.4. Динамічне спостереження за станом здоров'я хворих з
метою своєчасної діагностики ускладнень чи загострень хронічних
захворювань та невідкладних станів.
3.5. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані
та високоспеціалізовані лікувально-профілактичні заклади
вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.
3.6. При неможливості повного відновлення, у відділенні,
застосовуються реабілітаційні методи для пристосування хворих до
самообслуговування відповідно до нових умов життя, що виникли
внаслідок хвороби або травми.
3.7. Консультативну допомогу хворим із залученням
лікарів-консультантів інших спеціалізованих закладів охорони
здоров'я.
3.8. Запровадження в практику нових сучасних методів і
засобів відновного (реабілітаційного) лікування, яка базується на
досягненнях сучасної медичної науки і практики, принципах
доказової медицини тощо.
3.9. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності
працюючого населення в установленому порядку;
3.10. Наступність та взаємозв'язок у роботі з іншими
закладами охорони здоров'я, що направляють хворих на відновне
(реабілітаційне) лікування, а також закладами медико-соціального
забезпечення, фондами, громадськими та іншими організаціями.
3.11. Проведення клінічних розборів випадків не
обґрунтованого направлення на відновне лікування, порушень у
веденні хворого на етапах лікування, неефективності проведених
відновних заходів тощо.
3.12. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації лікарів і
середнього медичного персоналу Лікарні в установленому порядку.
3.13. Своєчасне забезпечення органів виконавчої влади та
територіальних органів охорони здоров'я інформацією про
надзвичайні ситуації та випадки, згідно чинного законодавства та
інструктивно-директивних документів.
3.14. Забезпечення співпраці з медичними і немедичними
закладами, установами та громадськими організаціями для виконання
функцій, покладених на Лікарню в т.ч. у випадку виникнення
надзвичайних ситуацій.
3.15. Надання організаційно-методичної допомоги закладам
охорони здоров'я території обслуговування з питань забезпечення
відновної (реабілітаційної) медичної допомоги на вторинному рівні.
IV. Керівництво Лікарні
4.1. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, який є
лікарем-організатором охорони здоров'я і має не нижче першої
кваліфікаційної категорії.
4.2. Головний лікар Лікарні призначається на умовах
контракту, в якому прописано: строк найму, права, обов'язки,
відповідальність, умови його матеріального забезпечення, тощо.
4.3. Головний лікар Лікарні у своїй роботі безпосередньо
підпорядковується керівнику управління охорони здоров'я області
або одному із його заступників.
4.4. Головний лікар Лікарні самостійно вирішує питання
діяльності Лікарні відповідно до Положення.
4.5. Головний лікар Лікарні діє без довіреності від імені
Лікарні, представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами,
формує адміністрацію Лікарні і вирішує питання діяльності Лікарні
у межах та у визначеному законодавством порядку.
4.6. Головний Лікар: розпоряджається коштами та майном
Лікарні у відповідності до чинного законодавства України; укладає
договори (у тому числі щодо надання спеціалізованої медичної
допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах
Держказначейства, в установах банків в установленому порядку; в
межах компетенції - видає накази та інші розпорядчі акти, дає
вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні;
вирішує інші питання діяльності Лікарні у відповідності до чинного
законодавства.
4.7. Головний лікар Лікарні, його заступники та керівники
структурних підрозділів є офіційними представниками Лікарні, діють
в межах своїх повноважень та компетенції і представляють інтереси
Лікарні в органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування, установах та організаціях, а також у
взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому
числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
V. Організаційна структура Лікарні
Основними структурними підрозділами Лікарні є:
5.1. Адміністрація лікарні: керівництво лікарні; фінансово-економічний відділ; бухгалтерія.
5.2. Стаціонарна служба: приймальне відділення; відділення для реабілітації пацієнтів з захворюваннями
опорно-рухового апарату; неврологічне відділення відновного лікування; загально-реабілітаційне відділення; дитяче відділення відновного лікування.
5.3. Допоміжні відділення: центральне стерилізаційне відділення; відділ медичної статистики та контролю якості медичної
допомоги; медичний архів.
5.4. Господарча частина: відділ технічного обслуговування; харчоблок; пральня; гараж.
VI. Контроль та перевірка діяльності Лікарні
6.1. Внутрішній контроль якості надання відновного
(реабілітаційного) лікування здійснюється шляхом експертизи якості
наданої медичної допомоги відповідно до вимог державних
стандартів, нормативів, уніфікованих та локальних клінічних
протоколів.
6.2. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги
покладається на завідувачів відділеннями та керівників інших
підрозділів Лікарні з використанням матеріалів
лікувально-консультативних комісій, клініко-патологоанатомічних
конференцій.
6.3. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів
Лікарні покладається на заступників головного лікаря за напрямками
їх діяльності та обов'язково включає експертизу випадків
ускладнень, повторної госпіталізації з приводу того самого
захворювання протягом року, випадків захворювань з подовженими чи
укороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності),
випадків з розбіжністю діагнозів, випадків, що супроводжувалися
скаргами пацієнтів чи їх родичів.
6.4. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації управління якістю медичної допомоги в Лікарні
покладаються на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар
закладу.
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.12.2011 N 1008

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про багатопрофільну дитячу лікарню

інтенсивного лікування

I. Загальні положення
1.1. Багатопрофільна дитяча лікарня інтенсивного лікування
(далі - Дит ЛІЛ) є закладом охорони здоров'я, що входить до складу
госпітального округу та забезпечує надання вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги в умовах цілодобового
стаціонару або амбулаторних умовах дітям у гострому стані або з
хронічними захворюваннями, що потребують високої інтенсивності
лікування та догляду, з обов'язковою наявністю відділень
невідкладної медичної допомоги.
1.2. Дит ЛІЛ має статус юридичної особи, штамп і печатку,
розрахунковий та інші рахунки у фінансових установах, здійснює
бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну
звітність у встановленому законодавством порядку.
1.3. Дит ЛІЛ у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, Указами Президента
України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами
МОЗ України про Центр, законодавчими та нормативними актами
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також цим
Положенням.
1.4. Дит ЛІЛ створюється за рішенням органу управління
охорони здоров'я обласної, для м. Києва міської державної
адміністрації і є йому підзвітним.
1.5. Дит ЛІЛ може функціонувати як комунальне некомерційне
підприємство та розташовуватись у місті обласного значення або в
адміністративній одиниці (район, місто), що входить до складу
"госпітального округу".
1.6. Потужність Дит ЛІЛ визначається кількістю ліжок.
1.7. Дит ЛІЛ розташовується в спеціально збудованих або
пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових
приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним і
протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та
протипожежним вимогам.
1.8. Дит ЛІЛ надає спеціалізовану інтенсивну медичну допомогу
дітям, які її потребують, здійснюється незалежно від громадянства,
місця проживання.
1.9. Офіційне визнання статусу Дит ЛІЛ, за наявності в ній
умов для надання вторинної (спеціалізованої) інтенсивної медичної
допомоги дітям, визначається під час державної акредитації.
1.10. Впровадження господарської діяльності з медичної
практики в Дит ЛІЛ підтверджується наявністю ліцензії.
1.11. Дит ЛІЛ є організаційно-методичним центром з надання
спеціалізованої інтенсивної медичної допомоги дітям для всіх
лікувально-профілактичних закладів госпітального округу.
1.12. Дит ЛІЛ може бути клінічною та учбовою базою вищих і
середніх медичних учбових закладів (III-IV рівнів акредитації),
медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та
науково-дослідних закладів.
1.13. Дит ЛІЛ забезпечує облік та звітність за формами та у
терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та
Міністерством охорони здоров'я України.
1.14. Дит ЛІЛ при наданні вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги пацієнтам знаходиться у взаємодії з закладами
охорони здоров'я первинного та третинного (високоспеціалізованого)
рівнів.
1.15. Дит ЛІЛ виступає позивачем і відповідачем у судових
органах.
1.16. В Дит ЛІЛ створюється дорадчий орган закладу - медична
рада, яка розглядає актуальні питання лікувально-діагностичного
процесу.
1.17. В Дит ЛІЛ за необхідністю можуть створюватися
опікунські ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю
закладу.
1.18. Керівництво Дит ЛІЛ здійснює головний лікар.
II. Основні завдання Дит ЛІЛ
2.1. Надання цілодобової спеціалізованої інтенсивної медичної
допомоги в стаціонарних відділеннях Дит ЛІЛ хворим та потерпілим
дітям при виникненні патологічних станів, що загрожують життю і
раптово погіршили стан здоров'я дітей, потерпілих при надзвичайних
ситуаціях.
2.2. Надання стаціонарної допомоги в цілодобовому режимі,
амбулаторної (консультативної) медичної допомоги відповідно до
показань хворим і потерпілим, при станах, що не загрожують життю,
але потребують спеціалізованого інтенсивного лікування.
2.3. Надання кваліфікованої спеціалізованої
консультативно-діагностичної допомоги дітям.
2.4. Забезпечення якості медичної допомоги хворим дітям
відповідно до клінічних протоколів, затверджених МОЗ України.
2.5. Забезпечення матеріально-технічного оснащення
діагностичного і лікувального процесу, впровадження новітніх з
доведеною ефективністю медичних технологій на догоспітальному і
госпітальному етапах, раціональне і ефективне використання
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
2.6. Участь у розробці прогнозів потреби дітей госпітального
округу в спеціалізованій інтенсивній медичній допомозі, в тому
числі при виникненні надзвичайних ситуацій.
2.7. Участь у розробці пропозицій з удосконалення
організаційних форм надання медичної допомоги, методів діагностики
і лікування хворих і потерпілих дітей, які потребують
спеціалізованої інтенсивної медичної допомоги на догоспітальному і
госпітальному етапах та рекомендацій з профілактики і зниження
впливу негативних факторів, що впливають на виникнення раптових
захворювань, нещасних випадків.
2.8. Проведення просвітницької роботи серед населення з
питань профілактики гострих захворювань, травматизму і нещасних
випадків.
2.9. Організація і проведення заходів щодо підготовки Дит ЛІЛ
до роботи у надзвичайних ситуаціях.
2.10. Створення постійного не знижуваного запасу лікарських
засобів, витратних матеріалів, виробів медичного призначення для
забезпечення сталої роботи Дит ЛІЛ в умовах надзвичайних ситуацій.
2.11. Взаємодія та інформування центральних та місцевих
органів виконавчої влади про випадки масових уражень людей та
виявлення хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні
інфекції.
III. Функції Дит ЛІЛ
3.1. Приймає на стаціонарне лікування хворих та потерпілих
дітей, що направлені центрами первинної медико-санітарної
допомоги, іншими закладами охорони здоров'я госпітального округу,
доставлені бригадами швидкої медичної допомоги та іншим
транспортом, або звернулись безпосередньо у приймальне або
консультативне відділення Дит ЛІЛ, в тому числі за направленнями
консультативно-діагностичного центру.
3.2. Проводить медичне сортування хворих та потерпілих дітей
при їх масовому надходженні у Дит ЛІЛ.
3.3. Організує і проводить невідкладний медичний огляд, що
проводиться лікарями. всіх хворих і потерпілих дітей, що надійшли
до приймального відділення та діагностичне обстеження відповідно
до стану хворого чи потерпілого, а також їх госпіталізацію за
показаннями незалежно від наявності вільних місць.
3.4. Забезпечує пацієнтів спеціалізованою інтенсивною
медичною допомогою відповідного профілю, виходячи з показань, в
умовах цілодобового стаціонару та амбулаторно - в
консультативно-діагностичному центрі.
3.5. Скеровує хворих дітей до відповідних закладів охорони
здоров'я для надання медичної допомоги при відсутності показань до
медичного обслуговування у Дит ЛІЛ.
3.6. Забезпечує переведення хворих і потерпілих дітей, які
потребують доліковування або відновного лікування, до інших
лікувально-профілактичних закладів госпітального округу.
3.7. Направляє хворих дітей до відповідних закладів охорони
здоров'я третинного рівня для надання високоспеціалізованої
медичної допомоги.
3.8. Забезпечує цілодобову роботу структурних підрозділів
Дит ЛІЛ, які приймають участь в організації інтенсивного лікування
дітей.
3.9. Забезпечує структурні підрозділи необхідними для роботи
лікарськими засобами, витратними матеріалами, виробами медичного
призначення.
3.10. Створює належні умови праці, техніки безпеки,
протипожежної безпеки працівникам Дит ЛІЛ.
3.11. Бере участь у апробації та впровадженні досягнень
науково-технічного прогресу, галузевих стандартів якості, нових
медичних технологій і засобів діагностики в роботу Дит ЛІЛ.
3.12. Забезпечує безпечність лікувально-діагностичного
процесу та умов перебування дітей в Дит ЛІЛ.
3.13. Забезпечує дотримання прав пацієнтів та
конфіденційність інформації про пацієнтів.
3.14. Проводить медичні втручання за наявності інформованої
згоди дітей та(або) їх законних представників.
3.15. Забезпечує відповідний лікувально-охоронний, санітарний
та протиепідемічний режим у Дит ЛІЛ.
3.16. Забезпечує безпечні умови праці для працівників Дит ЛІЛ
та профілактику професійних захворювань.
3.17. Забезпечує облік лікарських засобів, витратних
матеріалів, виробів медичного призначення.
3.18. Проводить аналіз та оцінку організації та якості
лікувально-діагностичної діяльності, здійснює
організаційно-методичну роботу з питань надання спеціалізованої
інтенсивної медичної допомоги на території обслуговування.
3.19. Організує безперервне підвищення кваліфікації медичних
працівників Дит ЛІЛ.
3.20. Проводить профілактичну та санітарно-просвітницьку
роботу серед населення з питань здорового способу життя,
профілактики і надання первинної медичної допомоги при раптових
захворюваннях, нещасних випадках і отруєннях.
3.21. Організовує планування і підготовку персоналу Дит ЛІЛ
до роботи в умовах надзвичайної ситуації.
3.22. Інформує органи виконавчої влади та управління охорони
здоров'я про надзвичайні ситуації та випадки.
IV. Керівництво Дит ЛІЛ
4.1. Головний лікар Дит ЛІЛ призначається начальником
управління (головного управління) охорони здоров'я відповідної
обласної (міської) державної адміністрації на умовах колективного
договору.
4.2. Головний лікар Дит ЛІЛ: 4.2.1 Призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між
ними; 4.2.2 Визначає організаційну структуру Дит ЛІЛ; 4.2.3 Затверджує положення про структурні підрозділи Дит ЛІЛ,
та посадові інструкції працівників за поданням керівників цих
підрозділів; 4.2.4 Призначає на посади та звільняє керівників структурних
підрозділів, інших працівників Дит ЛІЛ; 4.2.5 Укладає колективний договір з працівниками; 4.2.6 Вирішує інші питання діяльності Дит ЛІЛ.
4.3. Головний лікар Дит ЛІЛ, його заступники та керівники
структурних підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють
оперативне керівництво Дит ЛІЛ та його структурними підрозділами.
V. Організаційна структура Дит ЛІЛ
Основними структурними підрозділами Дит ЛІЛ є:
5.1. Адміністрація лікарні: керівництво Дит ЛІЛ; фінансово-економічний відділ; бухгалтерія;
5.2. Стаціонарна служба: приймальне відділення-відділення невідкладної допомоги: кабінети для прийому пацієнтів; травматологічний пункт; маніпуляційний кабінет; палати інтенсивної терапії; відділення анестезіології та інтенсивної терапії; операційний блок; хірургічне відділення; травматологічне відділення; педіатричне відділення; неврологічне відділення; інфекційне відділення боксоване; відділення неонатального догляду та лікування новонароджених.
5.3. Консультативно-діагностичний центр: консультативне відділення: реєстратура; кабінет лікаря-педіатра; кабінет лікаря педіатра-неонатолога; кабінет лікаря-гастроентеролога дитячого; кабінет лікаря-невролога дитячого; кабінет лікаря-ендокринолога дитячого; кабінет лікаря-кардіоревматолога дитячого; кабінет лікаря-інфекціоніста дитячого; кабінет лікаря-хірурга дитячого; кабінет лікаря-отоларинголога дитячого; кабінет лікаря-імунолога дитячого; кабінет лікаря-алерголога дитячого; кабінет лікаря-дерматовенеролога дитячого; кабінет лікаря ортопеда-травматолога дитячого; кабінет лікаря-гінеколога дитячого; кабінет охорони зору дітей; кабінет лікаря-гематолога дитячого; маніпуляційний кабінет; кабінет профілактичних щеплень; кабінет невідкладної допомоги.
5.4. Діагностичне відділення: відділення ультразвукової, функціональної і ендоскопічної
діагностики; клініко-діагностична лабораторія; відділення променевої діагностики.
5.5. Допоміжні відділення: центральне стерилізаційне відділення; інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики та
контролю якості медичної допомоги; медичний архів.
5.6. Господарча частина: відділ технічного обслуговування; харчоблок; пральна; гараж.
VI. Контроль та перевірка діяльності Дит ЛІЛ
6.1. Внутрішній контроль якості надання вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги хворим Дит ЛІЛ організується
на принципах безперервного її поліпшення і здійснюється шляхом
експертизи/клінічного аудиту відповідності якості наданої допомоги
вимогам медичних стандартів, клінічних протоколів, затверджених
МОЗ України, проведення моніторингу за визначеними індикаторами
якості надання медичної допомоги Дит ЛІЛ.
6.2. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги
здійснюють завідувачі консультативним, діагностичним та
лікувальними відділеннями, керівники інших підрозділів лікарні з
використанням матеріалів щоденних контрольних оглядів пацієнтів та
експертної оцінки медичної документації.
6.3. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів
Дит ЛІЛ покладається на заступників головного лікаря за напрямками
їх діяльності та обов'язково включає експертизу/клінічний аудит
летальних випадків, випадків ускладнень, випадків повторної
госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року,
випадків захворювань з продовженими чи скороченими термінами
лікування, випадків з розбіжністю діагнозів, випадків, що
супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.
6.4. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації медичної допомоги та управління якістю медичної
допомоги в Дит ЛІЛ здійснюється медичноюрадою закладу.
Директор Департаменту
охорони материнства,
дитинства та санаторного
забезпечення С.І.Осташко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.12.2011 N 1008

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про консультативно-діагностичний центр

I. Загальні положення
1.1. Консультативно-діагностичний центр (далі - КДЦ) є
закладом охорони здоров'я, що входить до складу госпітального
округу та забезпечує надання консультативно-діагностичної та
лікувальної допомоги дорослим та дітям з неінфекційними,
інфекційними, хірургічними, акушерсько-гінекологічними та
стоматологічними захворюваннями.
1.2. КДЦ має статус юридичної особи, штамп і печатку,
розрахунковий та інші рахунки у фінансових установах, здійснює
бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну
звітність у встановленому законодавством порядку.
1.3. КДЦ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, Указами Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України про
Центр, законодавчими та нормативними актами місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.4. КДЦ створюється за рішенням органу управління охорони
здоров'я обласної, для м. Києва міської державної адміністрації і
є йому підзвітним.
1.5. КДЦ може функціонувати як комунальне некомерційне
підприємство та розташовуватись у місті обласного значення або в
адміністративній одиниці (район, місто), що входить до складу
"госпітального округу".
1.6. КДЦ розташовується в спеціально збудованих або
пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових
приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним і
протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та
протипожежним вимогам.
1.7. Офіційне визнання статусу КДЦ, за наявності в ньому умов
для надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги
дорослим та дітям з неінфекційними, інфекційними, хірургічними,
акушерсько-гінекологічними та стоматологічними захворюваннями,
визначається під час державної акредитації Лікарні.
1.8. Впровадження господарської діяльності з надання
консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дорослим та
дітям в КДЦ підтверджується наявністю ліцензії.
1.9. КДЦ може бути клінічною та учбовою базою вищих і
середніх медичних учбових закладів (III-IV рівнів акредитації),
медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та
науково-дослідних закладів.
1.10. КДЦ забезпечує облік та звітність за формами та у
терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та
Міністерством охорони здоров'я України.
1.11. КДЦ при наданні консультативно-діагностичної та
лікувальної допомоги дорослим та дітям знаходиться у взаємодії з
закладами охорони здоров'я первинного та третинного
(високоспеціалізованого) рівнів.
1.12. КДЦ виступає позивачем і відповідачем у судових
органах.
1.13. В КДЦ створюється дорадчий орган закладу - "Медична
Рада", яка розглядає актуальні питання
консультативно-діагностичного та лікувального процесу.
1.14. При необхідністі в КДЦ можуть створюватися опікунські
ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю закладу.
1.15. Керівництво КДЦ здійснює головний лікар, що
призначається на посаду і звільняється з посади в установленому
законодавством порядку, який в своїй діяльності керується
відповідними діючими положеннями про головного лікаря.
II. Основні завдання КДЦ
2.1. Надання консультативно-діагностичної медичної допомоги
пацієнтам, які звернулись за направленням лікарів загальної
практики-сімейної медицини, лікарів інших закладів охорони
здоров'я госпітального округу.
2.2. Проведення необхідних консультацій та обстежень для
підтвердження діагнозу, визначення важкості стану пацієнта та
місця лікування, за необхідності направлення пацієнтів на
госпіталізацію в стаціонарні відділення лікарні інтенсивного
лікування або лікарні планового лікування.
2.3. Забезпечення наступності в наданні медичної допомоги
хворим між іншими закладами охорони здоров'я вторинного
(спеціалізованого) та третинного (високоспеціалізованого) рівнів.
2.4. Участь у розробці рекомендацій з профілактики відхилень
мовного розвитку дітей, пропаганда логопедичних знань серед
батьків.
2.5. Забезпечення належного лікувально-охоронного,
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи Центру.
2.6. Організаційно-методичне керівництво кабінетами,
відділеннями Центру.
2.7. Організація матеріально-технічного забезпечення Центру,
розробка заходів щодо планового розвитку на перспективу.
2.8. Своєчасне і широке запровадження в практику роботи
сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і
клінічних протоколів надання медичної допомоги.
2.9. Організація і проведення заходів щодо раціонального
використання кадрових ресурсів, підвищення їх професійної
кваліфікації.
III. Функції КДЦ
Відповідно до покладених завдань КДЦ виконує такі функції:
3.1. Проведення консультативно-діагностичного прийому
амбулаторних хворих з гострими захворюваннями, загостренням
хронічних хвороб та хронічною патологією.
3.2. Надання телемедичної консультативної допомоги іншим
закладам охорони здоров'я госпітального округу.
3.3. Надання невідкладної допомоги в разі погіршення стану
пацієнта.
3.4. Направлення хворих до інших закладів охорони здоров'я (у
центр первинної медико-санітарної допомоги, лікарню планового
лікування, лікарню відновного лікування), а у разі погіршення
стану здоров'я хворих, відповідно до показань до лікарні
інтенсивного лікування та до третинного (високоспеціалізованого)
рівнів.
3.5. Забезпечення пацієнтам обсягу та якості надання медичної
допомоги та діагностичного обстеження згідно з затвердженими МОЗ
України клінічними протоколами надання медичної допомоги.
3.6. Впровадження в роботу КДЦ сучасних методів діагностики
та лікування захворювань.
3.7. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової
та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості
надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою
формою.
3.8. Забезпечення прав пацієнтів та конфіденційності
інформації про них.
3.9. Забезпечення лікувально-охоронного,
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.
3.10. Проведення медичних втручань за інформованою згодою
пацієнта або його законного представника.
3.11. Забезпечення безперервного підвищення професійного
рівня медичним персоналу КДЦ.
3.12. Створення безпечних умов перебування пацієнтів та
безпечних умов праці персоналу.
3.13. Наступність та взаємозв'язок у роботі з іншими
закладами охорони здоров'я, що направляють хворих до КДЦ, а також
закладами медико-соціального забезпечення, фондами, громадськими
та іншими організаціями.
3.14. Проведення клінічних розборів випадків не
обгрунтованого направлення до КДЦ, порушень у веденні хворого на
етапах лікування тощо.
3.15. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації лікарів і
середнього медичного персоналу Лікарні в установленому порядку.
3.16. Своєчасне забезпечення органів виконавчої влади та
територіальних органів охорони здоров'я інформацією про
надзвичайні ситуації та випадки, згідно чинного законодавства та
інструктивно-директивних документів.
3.17. Забезпечення співпраці з медичними і немедичними
закладами, установами та громадськими організаціями для виконання
функцій, покладених на КДЦ в т.ч. у випадку виникнення
надзвичайних ситуацій.
3.18. Надання організаційно-методичної допомоги закладам
охорони здоров'я території обслуговування з питань
консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги на вторинному
рівні.
IV. Керівництво КДЦ
4.1. Керівництво КДЦ здійснює головний лікар, який є лікарем
загальної практики (лікарем-терапевтом, лікарем-педіатром) має
стаж роботи не менше п'яти років і не нижче першої кваліфікаційної
категорії.
4.2. Головний лікар призначається на умовах контракту, в
якому прописано: строк найму, права, обов'язки, відповідальність,
умови його матеріального забезпечення, тощо.
4.3. Головний лікар у своїй роботі безпосередньо
підпорядковується керівнику управління охорони здоров'я області
або одному із його заступників.
4.4. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності
КДЦ відповідно до Положення.
4.5. Головний лікар діє без довіреності від імені
КДЦ, представляє його інтереси в органах виконавчої влади, інших
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами,
формує адміністрацію КДЦ і вирішує питання його діяльності в межах
та у визначеному законодавством порядку.
4.6. Головний лікар: розпоряджається коштами та майном КЛЦ у
відповідності до чинного законодавства України; укладає договори,
видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в
установах банків в установленому порядку; в межах компетенції -
видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов'язкові
для всіх підрозділів та працівників КДЦ; вирішує інші питання
діяльності установи у відповідності до чинного законодавства.
4.7. Головний лікар, його заступники та керівники структурних
підрозділів є офіційними представниками КДЦ, діють в межах своїх
повноважень та компетенції і представляють інтереси КДЦ в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та
організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та
фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих
їм повноважень.
V. Організаційна структура КДЦ
Основними структурними підрозділами КДЦ є:
5.1. Адміністрація лікарні: керівництво лікарні; фінансово-економічний відділ; бухгалтерія.
5.2. Автоматизована реєстратура.
5.3. Терапевтичне відділення: кабінет лікаря-терапевта; кабінет лікаря-кардіолога; кабінет лікаря-ревматолога; кабінет лікаря-пульмонолога; кабінет лікаря-гастроентеролога; кабінет лікаря-гематолога; кабінет лікаря-ендокринолога; кабінет лікаря-невропатолога; кабінет лікаря-психіатра; кабінет лікаря-нарколога; кабінет лікаря-дерматовенеролога; кабінет лікаря-алерголога; кабінет лікаря-імунолога; кабінет лікаря-інфекціоніста; кабінет лікаря-фтизіатра; кабінет лікаря-нефролога.
5.4 Педіатричне відділення: кабінет лікаря-педіатра; кабінет лікаря кардіоревматолога дитячого; кабінет лікаря-педіатра-неонатолога; кабінет лікаря-пульмонолога дитячого; кабінет лікаря-гастроентеролога дитячого; кабінет лікаря-гематолога дитячого; кабінет лікаря-ендокринолога дитячого; кабінет лікаря-невролога дитячого; кабінет лікаря-психолога медичного; кабінет лікаря-дерматовенеролога дитячого; кабінет лікаря-алерголога дитячого; кабінет лікаря-імунолога дитячого; кабінет лікаря-інфекціоніста дитячого; кабінет лікаря-нефролога дитячого; кабінет логопеда.
5.5. Хірургічне відділення: мала операційна; кабінет лікаря-хірурга; кабінет лікаря-ортопеда-травматолога; кабінет лікаря-отоларинголога; кабінет лікаря-уролога; кабінет лікаря-хірурга-проктолога; кабінет лікаря-офтальмолога; кабінет лікаря-офтальмолога дитячого; кабінет лікаря-отоларинголога дитячого; кабінет лікаря ортопеда-травматолога дитячого.
5.6. Акушерсько-гінекологічного відділення: малою операційна; кабінет лікаря-акушера-гінеколога; кабінет планування сім'ї.
5.7. Стоматологічне відділення: кабінет лікаря-стоматолога-терапевта; кабінет лікаря-стоматолога-хірурга; кабінет лікаря-стоматолога-ортопеда.
5.8. Діагностична служба: відділеннями променевої, ультразвукової, ендоскопічної та
функціональної діагностики.
5.9. Кабінет телемедичного консультування.
5.10. Допоміжні відділення: центральне стерилізаційне відділення; відділ медичної статистики та контролю якості медичної
допомоги; медичний архів.
5.11. Господарча частина: відділ технічного обслуговування; харчоблок; пральня; гараж.
VI. Контроль та перевірка діяльності КДЦ
6.1. Внутрішній контроль якості надання
консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги покладається
на заступника головного лікаря з лікувальної роботи та завідувачів
відділеннями шляхом експертизи якості наданої медичної допомоги
відповідно до вимог державних стандартів, нормативів, уніфікованих
та локальних клінічних протоколів.
6.2. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів
КДЦ покладається на заступників головного лікаря за напрямками їх
діяльності та обов'язково включає експертизу випадків ускладнень,
випадків захворювань з подовженими чи укороченими термінами
лікування (чи тимчасової непрацездатності), випадків з розбіжністю
діагнозів, випадків, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх
родичів.
6.3. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації управління якістю медичної допомоги в КДЦ покладаються
на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар.
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.12.2011 N 1008

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про заклад охорони здоров'я "Хоспіс"

I. Загальні положення
1.1. Заклад охорони здоров'я "Хоспіс" (далі - Хоспіс) входить
до складу госпітального округу та забезпечує надання цілодобового
паліативного/симптоматичного лікування, медико-психологічної
реабілітації та психологічної, соціальної і духовної підтримки
пацієнту і членам його родини.
1.2. Хоспіс має статус юридичної особи, штамп і печатку,
розрахунковий та інші рахунки у фінансових установах, здійснює
бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну
звітність у встановленому законодавством порядку.
1.3. Хоспіс у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, Указами Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України про
Центр, законодавчими та нормативними актами місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.4. Хоспіс створюється за рішенням органу управління охорони
здоров'я обласної, для м. Києва міської державної адміністрації і
є йому підзвітним.
1.5. Хоспіс може розташовуватись у місті обласного значення
або в адміністративній одиниці (район, місто), що входить до
складу "госпітального округу".
1.6. Хоспіс розташовується в спеціально збудованих або
пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових
приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним і
протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та
протипожежним вимогам.
1.7. Офіційне визнання статусу Хоспісу, за наявності в ньому
умов для надання цілодобового паліативного/симптоматичного
лікування, медико-психологічної реабілітації та психологічної,
соціальної і духовної підтримки пацієнту і членам його родини,
визначається під час державної акредитації.
1.8. Впровадження господарської діяльності з надання
цілодобового паліативного/симптоматичного лікування,
медико-психологічної реабілітації та психологічної, соціальної і
духовної підтримки пацієнту і членам його родини в Хоспісі
підтверджується наявністю ліцензії.
1.9. Хоспіс забезпечує облік та звітність за формами та у
терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та
Міністерством охорони здоров'я України.
1.10. Хоспіс при наданні цілодобового
паліативного/симптоматичного лікування, медико-психологічної
реабілітації та психологічної, соціальної і духовної підтримки
пацієнту і членам його родини знаходиться у взаємодії з закладами
охорони здоров'я первинного та третинного (високоспеціалізованого)
рівнів.
1.11. Хоспіс виступає позивачем і відповідачем у судових
органах.
1.12. Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності
Хоспісу, за ініціативи засновників, може бути створена Наглядова
Рада, яка формується з числа представників місцевої влади,
громадськості, релігійних об'єднань.
1.13. В Хоспісі при необхідністю можуть створюватися
опікунські ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю
закладу.
1.14. Керівництво Хоспісом здійснює головний лікар, що
призначається на посаду і звільняється з посади в установленому
законодавством порядку, який в своїй діяльності керується
відповідними діючими положеннями про головного лікаря.
II. Основні завдання Хоспісу
2.1. Цілодобове надання стаціонарної медичної допомоги
пацієнтам шляхом надання цілодобового паліативного/симптоматичного
лікування, медико-психологічної реабілітації та психологічної,
соціальної і духовної підтримки пацієнту і членам його родини.
2.2. Визначення необхідного обсягу паліативної допомоги, що
ґрунтується на принципах безперервності та наступності.
2.3. Забезпечення обсягу та якості медичної допомоги хворим
Відділення згідно з затвердженими МОЗ України клінічними
протоколами надання медичної допомоги (далі Протоколи).
2.4. Забезпечення ефективного використання ліжкового фонду.
2.5. Направлення хворих, що не потребують цілодобового
паліативного/симптоматичного лікування для подальшого лікування в
заклади охорони здоров'я первинного рівня надання медичної
допомоги.
2.6. Забезпечення поліпшення якості життя пацієнту.
III. Функції Хоспісу
3.1. Надання консультативної допомоги медичним працівникам
інших закладів охорони здоров'я з питань надання паліативної
допомоги.
3.2. Надання пацієнту у тимчасове користування вдома
необхідних технічних та інших засобів реабілітації.
3.3. Навчання волонтерів та членів родини навичкам догляду за
пацієнтом.
3.4. Забезпечення взаємодії з установами соціального захисту,
іншими закладами, громадськими організаціями та фондами у
вирішенні питань медико-соціальної допомоги пацієнту.
3.5. Залучення релігійних організацій для духовної підтримки
пацієнта та членів його родини.
3.6. Сприяння проведенню різноманітних громадських заходів та
акцій з метою залучення додаткових благодійних коштів.
3.7. Поширення найкращого міжнародного та вітчизняного
досвіду паліативної допомоги.
3.8. Попередження розвитку у персоналу Хоспісу синдрому
професійного (емоційного) вигорання.
3.9. Здійснення контролю больового синдрому та полегшення
страждань пацієнта.
3.10. Своєчасне діагностування ускладнень або загострень
основного та супутніх захворювань, організація надання екстреної
допомоги пацієнту у разі невідкладних станів.
3.11. Проведення регулярних лікарських оглядів пацієнта з
періодичністю, що визначається їх станом, але не рідше 1 разу на
тиждень.
3.12. Надання паліативної допомоги вдома здійснюється
відповідно до плану відвідувань, який узгоджено з пацієнтом або
членами його родини.
3.13. Вивчення та впровадження в практику сучасних методів
паліативної допомоги або симптоматичного лікування, контролю
хронічного болю та догляду у термінальній стадії захворювання.
3.14. Здійснення порядку обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів відповідно до чинних
нормативно-правових актів.
3.15. Ведення встановлених форм первинної облікової
документації і форм звітності.
3.16. Здійснення у встановленому порядку заходів з дотримання
норм і правил санітарно-протиепідемічного режиму.
3.17. Організація та проведення, в разі потреби,
консультативних оглядів пацієнту із залученням
лікарів-спеціалістів відповідних спеціалізованих закладів.
3.18. Організаційно-методичне забезпечення підготовки,
підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів з вищою
медичною освітою, соціальних працівників та психологів з питань
паліативної допомоги.
IV. Керівництво Хоспісом
4.1. Керівництво Хоспісом здійснює головний лікар, який є
лікарем загальної практики (лікарем-терапевтом, лікарем-педіатром)
зі стажем роботи не менше п'яти років і має не нижче першої
кваліфікаційної категорії.
4.2. Головний лікар призначається на умовах контракту, в
якому прописано: строк найму, права, обов'язки, відповідальність,
умови його матеріального забезпечення, тощо.
4.3. Головний лікар у своїй роботі безпосередньо
підпорядковується керівнику управління охорони здоров'я області
або одному із його заступників.
4.4. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності
Хоспісу відповідно до Положення.
4.5. Головний лікар діє без довіреності від імені Хоспісу,
представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами,
формує адміністрацію і вирішує питання діяльності Хоспісу у межах
та у визначеному законодавством порядку.
4.6. Головний Лікар: розпоряджається коштами та майном
Хоспісу у відповідності до чинного законодавства України; укладає
договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах
Держказначейства, в установах банків в установленому порядку; в
межах компетенції - видає накази та інші розпорядчі акти, дає
вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників; вирішує
інші питання діяльності Хоспісу у відповідності до чинного
законодавства.
4.7. Головний лікар, його заступники та керівники структурних
підрозділів є офіційними представниками Хоспісу, діють в межах
своїх повноважень та компетенції і представляють інтереси Хоспісу
в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування,
установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з
організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними,
відповідно до наданих їм повноважень.
V. Організаційна структура Хоспіса
Основними структурними підрозділами Хоспісу є:
5.1. Адміністрація: керівництво лікарні; фінансово-економічний відділ; бухгалтерія.
5.2. Стаціонарна служба: приймальне відділення. паліативне відділення з 1-, 2-ліжковими палатами.
5.3. Допоміжні відділення: центральне стерилізаційне відділення; відділ медичної статистики та контролю якості медичної
допомоги; медичний архів.
5.4. Господарча частина: відділ технічного обслуговування; харчоблок; пральня; гараж; склади; кімната для перебування родичів у нічний час; кімната психологічного розвантаження; приміщення для волонтерів; каплиця; ритуальні приміщення; приміщення для трупів.
5.5. Виїзна бригада з надання паліативної допомоги "Хоспіс
вдома" (далі-Виїзна бригада) створюється для надання паліативної
допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта.
VI. Контроль та перевірка діяльності Хоспісу
6.1. Внутрішній контроль якості надання
паліативного/симптоматичного лікування здійснюється шляхом
експертизи якості наданої медичної допомоги відповідно до вимог
державних стандартів, нормативів, уніфікованих та локальних
клінічних протоколів.
6.2. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги
покладається на завідувачів відділеннями та головного лікаря
"Хоспісу".
6.3. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації управління якістю медичної допомоги в Хоспісі
покладаються на опікунську раду закладу, яку очолює головний
лікар.
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.12.2011 N 1008

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про патологоанатомічний центр

I. Загальні положення
1.1. Патологоанатомічний Центр (далі - Центр) є закладом
охорони здоров'я, що створюється в кожному госпітальному окрузі з
метою прижиттєвої і посмертної патоморфологічної діагностики
захворювань, встановлення обґрунтованих причин та механізмів
смерті.
1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, Указами Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України про
Центр, законодавчими та нормативними актами місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.3. Центр створюється за рішенням органу управління охорони
здоров'я обласної, для міста Києва, міської державної
адміністрації і є йому підзвітним.
1.4. Центр є юридичною особою, має штамп, печатку та
реквізити в фінансових органах згідно з чинним законодавством.
1.5. Центр взаємодіє з відповідними Центрами інших округів,
із закладами охорони здоров'я госпітального округу, у складі якого
він функціонує, а також з науковими установами.
1.6. У приміщеннях Центру, на його території категорично
забороняється розміщення та присутність ритуальних служб, структур
та їх агентів різних форм власності, які впливають на виконання
покладених на Центр функцій і завдань.
1.7. Час роботи патологоанатомічного Центру, виконання
патологоанатомічних розтинів тіл померлих та термінових досліджень
операційного і біопсійного матеріалів, порядок видачі лікарських
свідоцтв про смерть та тіл померлих, повідомлення результатів
дослідження визначаються керівництвом Центру, з відповідним
штатним забезпеченням.
1.8. Центр відповідає за зобов'язаннями, що виникли при
здійсненні ними своїх повноважень у межах наданих йому коштів
відповідно до чинного законодавства.
1.9. Центр може бути учбовою базою вищих і середніх медичних
учбових закладів (III-IV рівнів акредитації), медичних
факультетів, інститутів удосконалення лікарів та науково-дослідних
закладів.
1.10. Центр забезпечує облік та звітність за формами та у
терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та
Міністерством охорони здоров'я України.
1.11. Центр при виконанні своїх обов'язків знаходиться у
взаємодії з закладами охорони здоров'я первинного та третинного
(високоспеціалізованого) рівнів.
1.12. Центр виступає позивачем і відповідачем у судових
органах.
1.13. Керівництво Центром здійснює головний лікар, що
призначається на посаду і звільняється з посади в установленому
законодавством порядку, який в своїй діяльності керується
відповідними діючими положеннями про головного лікаря.
II. Основні завдання Центру
2.1. Прижиттєва діагностика захворювань та патологічних
процесів за допомогою патоморфологічних досліджень біоптатів,
операційного матеріалу та плаценти.
2.2. Посмертна патоморфологічна діагностика захворювань,
встановлення причин та механізмів смерті.
2.3. Організаційно-методична діяльність з питань
патоморфологічної діагностики захворювань.
2.4. Аналітично-інформаційна діяльність з питань збігання та
розходження клінічних та патологоанатомічних діагнозів.
2.5. Використання сучасних методів прижиттєвої
патоморфологічної діагностики захворювань. та впровадження їх у
роботу патологоанатомічних закладів.
2.6. Аналіз та узагальнення оперативної, ретроспективної
статистичної інформації.
2.7. Розробка стандартів організації роботи
патологоанатомічної служби.
2.8. Участь у розробці нормативно-правових актів з питань
удосконалення патологоанатомічної служби і правил
патологоанатомічних досліджень.
2.9. Надання консультативної допомоги закладам охорони
здоров'я госпітального округу, іншим установам, закладам та
організаціям з питань патологічної анатомії.
2.10. Підготовка та проведення патологоанатомічних
конференцій, семінарів для лікарів закладів охорони здоров'я
госпітального округу з питань патологічної анатомії та прижиттєвої
патоморфологічної діагностики захворювань.
III. Функції Центру
3.1. Отримує та аналізує оперативну і ретроспективну
статистичну інформацію про стан використання прижиттєвої
патоморфологічної діагностики захворювань у закладах охорони
здоров'я госпітального округу.
3.2. Готує для лікарів закладів охорони здоров'я
госпітального округу інструктивно-методичні матеріали з
використання прижиттєвої патоморфологічної діагностики
захворювань.
3.3. Бере участь у розробці стандартів патологоанатомічних
досліджень, оформлення обліково-звітної документації,
стандартизованих правил формулювання патологоанатомічних
діагнозів.
3.4. Бере участь у розробці методів статистичної обробки
результатів патологоанатомічних досліджень.
3.5. Організовує консультативну допомогу закладам охорони
здоров'я з питань організації патологоанатомічної служби.
3.6. Співпрацює з науковими установами України та зарубіжних
країн.
3.7. Забезпечує конфіденційність інформації про результати
патоморфологічної діагностики захворювань та причини смерті.
3.8. Виконує інші функції за профілем діяльності Центру за
дорученням управління охорони здоров'я.
3.9. Здійснює облік результатів своєї діяльності, веде
бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому діючим
законодавством України порядку і відповідає за її достовірність.
IV. Керівництво Центром
4.1. Керівництво Центром здійснює головний лікар, який несе
відповідальність за виконання покладених на заклад завдань.
4.2. Головний лікар Центру є лікарем-патологоанатомом, має
стаж 7 років і кваліфікаційну категорію не нижче першої.
4.3. Головний лікар Центру призначається на умовах контракту,
в якому прописано: строк найму, права, обов'язки,
відповідальність, умови його матеріального забезпечення тощо.
4.4. Головний лікар Центру може бути звільнений достроково на
передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства
України.
4.5. Головний лікар Центру у своїй роботі безпосередньо
підпорядковується керівнику управління охорони здоров'я області
або одному із його заступників.
4.6. Головний лікар Центру самостійно вирішує питання
діяльності Центру відповідно до Положення.
4.7. Структура та штатний розпис Центру визначаються головним
лікарем Центру та затверджуються регіональним органом управління
охорони здоров'я.
V. Організаційна структура Центру
Основні структурні підрозділи Центру:
5.1. Відділення загальної патології для дорослих з: блоком інфекційної патології з гістологічною та
бактеріологічною (вірусологічною) лабораторіями; лабораторією біопсійних досліджень; лабораторією електронної мікроскопії; лабораторією гістохімічної діагностики; лабораторією імуноморфологічної діагностики;
5.2. Відділення загальної патології для дітей з: блоком інфекційної патології з гістологічною та
бактеріологічною (вірусологічною) лабораторіями; лабораторією біопсійних досліджень; лабораторією електронної мікроскопії; лабораторією гістохімічної діагностики; лабораторією імуноморфологічної діагностики;
5.3. Допоміжні відділення: ритуальна зала; відділення медичної статистики; медичний архів.
5.4. Господарча частина: відділ технічного обслуговування; пральня; гараж.
VI. Контроль та перевірка діяльності Центру
6.1. Внутрішній контроль якості патологоанатомічних
досліджень покладається на головного лікаря та заступника
головного лікаря Центру, що включає експертизу випадків ускладнень
та летальних випадків.
6.2. Зовнішній контроль якості патологоанатомічних досліджень
покладається на головних позаштатних спеціалістів управління
охороною здоров'я та МОЗ України зі спеціальностей "Патологічна
анатомія" та "Дитяча патологічна анатомія".
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.12.2011 N 1008

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про спеціалізований медичний центр

медико-соціальної допомоги

1. Загальні положення
1.1. Лікарня для надання медико-соціальної допомоги є
спеціалізованим медичним центром (далі - СМЦ), що входить до
складу госпітального округу та надає допомогу частині населення,
яке потрапило у важкі життєві обставини.
1.2. СМЦ має статус юридичної особи, штамп і печатку,
розрахунковий та інші рахунки у фінансових установах, здійснює
бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну
звітність у встановленому законодавством порядку.
1.3. СМЦ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, Указами Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України про
Центр, законодавчими та нормативними актами місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.4. СМЦ створюється за рішенням органу управління охорони
здоров'я обласної, для м. Києва міської державної адміністрації і
є йому підзвітним.
1.5. СМЦ може функціонувати як комунальне некомерційне
підприємство та розташовуватись у місті обласного значення або в
адміністративній одиниці (район, місто), що входить до складу
"госпітального округу" з розрахунку один заклад на забезпечення
медико-соціальною допомогою насалення від 120 до 350 тисяч або із
розрахунку на 2-3 "госпітальні округи".
1.6. Потужність СМЦ визначається в залежності від чисельності
населення, його потреби в кваліфікованій, спеціалізованій медичній
допомозі, радіусу обслуговування, транспортних комунікацій.
1.7. СМЦ перебуває в підпорядкуванні Уповноваженого органу
управління та органів місцевої влади. Відкриття, утримання та
закриття закладу здійснюється в установленому законодавством
порядку.
1.8. Організація СМЦ можлива частково на госпрозрахунковій
основі, благодійних внесків родичів пацієнтів, громадських
організацій і фізичних осіб.
1.9. СМЦ розташовується в спеціально збудованих або
пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових
приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним і
протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та
протипожежним вимогам.
1.10. Надання медичної допомоги в СМЦ не передбачає
високоспеціалізованих та високотехнологічних методів діагностики
та лікування, які належать до високоспеціалізованої (третинної)
медичної допомоги.
1.11. СМЦ забезпечує доступності медичної допомоги для
соціально незахищених громадян, організовує адекватний медичний
догляд, реабілітацію пацієнтів переважно - похилого віку, які
страждають хронічними захворюваннями і потребують постійного
стороннього догляду та надання медико-соціальних послуг.
1.12. Офіційне визнання статусу Лікарні, за наявності в ній
умов для надання медико-соціальної стаціонарної та консультативної
медичної допомоги, визначається під час державної акредитації
Лікарні.
1.13. Впровадження господарської діяльності з медичної
практики в Лікарні підтверджується наявністю ліцензії.
1.14. Лікарня забезпечує облік та звітність за формами та у
терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та
Міністерством охорони здоров'я України.
1.15. Лікарня при наданні пацієнтам медико-соціальної
стаціонарної та консультативної медичної допомоги знаходиться у
взаємодії з закладами охорони здоров'я первинного та третинного
(високоспеціалізованого) рівнів.
1.16. Лікарня виступає позивачем і відповідачем у судових
органах.
1.17. В Лікарні створюється опікунська рада, яка здійснює
наглядові функції за діяльністю закладу.
1.18. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, що
призначається на посаду і звільняється з посади в установленому
законодавством порядку, який в своїй діяльності керується
відповідними діючими положеннями про головного лікаря.
2. Основні завдання СМЦ
2.1. Медико-соціальна реабілітація при наявності хронічних
захворювань поза фазою загострення (самотній або самотньо
проживаючий, інвалід I-II групи, при відсутності можливості
здійснювати догляд за пацієнтом на дому, тимчасова відсутність
близьких родичів та ін).
2.2. Повне або часткове відновлення працездатності хворих.
2.3. Диференційований підхід до вибору методів та засобів
медико-соціальної реабілітації різних категорій хворих із
забезпеченням принципів безперервності, наступності, послідовності
та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні
програм медико-соціальної реабілітації.
2.4. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані
та високоспеціалізовані відділення інших закладів охорони здоров'я
у випадку погіршення стану здоров'я хворих.
2.5. Забезпечення належного лікувально-охоронного,
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи СМЦ.
2.6. Організаційно-методичне керівництво СМЦ.
2.8. Організація матеріально-технічного забезпечення СМЦ,
розробка заходів щодо планового розвитку на перспективу.
2.9. Оформлення документів для переведення в установи
соціального забезпечення.
3. Основні функції СМЦ
Відповідно до завдань СМЦ забезпечує:
3.1. Проведення прийому і розміщення пацієнтів відповідно до
профілю захворювання, оцінка стану їх здоров'я на момент
госпіталізації.
3.2. Надання невідкладної медичної допомоги при необхідності.
3.3. Спеціальний медичний догляд за хворими.
3.4. Своєчасне виконання лікарських призначень і процедур;
динамічне спостереження за станом хворих.
3.5. Проведення періодичні лікарські огляди госпіталізованих
осіб.
3.6. Своєчасну діагностика ускладнень або загострень
хронічних захворювань.
3.7. Переведення хворих (при необхідності) у спеціалізовані
підрозділи лікувально-профілактичних закладів.
3.8. Медичну реабілітацію хворих з елементами трудотерапії.
3.9. Надання консультативної лікарської допомоги хворим з
хронічним перебігом захворювань.
3.10. Надання психологічної допомоги та адекватної
симптоматичної терапії.
3.11. Харчування, в тому числі дієтичне, відповідно до
лікарських рекомендацій.
3.12. Виписку пацієнтів, оформлення документів при
необхідності переведення пацієнтів в інші установи, у тому числі
установи соціального забезпечення (будинки-інтернати та ін.).
3.13. Наступність та взаємозв'язок у роботі з іншими
закладами охорони здоров'я, що направляють хворих на відновне
(реабілітаційне) лікування, а також закладами медико-соціального
забезпечення, фондами, громадськими та іншими організаціями.
3.14. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації лікарів і
середнього медичного персоналу Лікарні в установленому порядку.
3.15. Своєчасне забезпечення органів виконавчої влади та
територіальних органів охорони здоров'я інформацією про
надзвичайні ситуації та випадки, згідно чинного законодавства та
інструктивно-директивних документів.
IV. Керівництво СМЦ
4.1. Керівництво СМЦ здійснює головний лікар, який є
лікарем-терапевтом (лікарем загальної практики, лікарем-педіатром)
має стаж роботи не менше п'яти років і має не нижче першої
кваліфікаційної категорії.
4.2. Головний лікар призначається на умовах контракту, в
якому прописано: строк найму, права, обов'язки, відповідальність,
умови його матеріального забезпечення, тощо.
4.3. Головний лікар у своїй роботі безпосередньо
підпорядковується керівнику управління охорони здоров'я області
або одному із його заступників.
4.4. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності
СМЦ відповідно до Положення.
4.5. Головний лікар діє без довіреності від імені
СМЦ, представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами,
формує адміністрацію Лікарні і вирішує питання діяльності СМЦ у
межах та у визначеному законодавством порядку.
4.6. Головний Лікар: розпоряджається коштами та майном СМЦ у
відповідності до чинного законодавства України; укладає договори
(у тому числі щодо надання спеціалізованої медичної допомоги),
видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в
установах банків в установленому порядку; в межах компетенції -
видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов'язкові
для всіх підрозділів та працівників Лікарні; вирішує інші питання
діяльності Лікарні у відповідності до чинного законодавства.
4.7. Головний лікар Лікарні, його заступники та керівники
структурних підрозділів є офіційними представниками СМЦ, діють в
межах своїх повноважень та компетенції і представляють інтереси
СМЦ в органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування, установах та організаціях, а також у
взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому
числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
V. Організаційна структура СМЦ
Основними структурними підрозділами СМЦ є:
5.1. Адміністративна служба: головний лікар; фінансово-економічна служба; кабінет соціально-психологічної допомоги (в залежності від
обсяду роботи, але не менше однієї посади на відділеня: психолог;
соціальний працівник (спеціаліст з вищою освітою); соціальний
робітник (без вищої освіти).
5.2. Приймальне відділення: фельдшер або медична сестра;
молодша медична сестра.
5.3. Відділення медико-соціальної допомоги на 30 ліжок:
лікар - терапевт (геріатр); старша медична сестра; медична сестра;
медична сестра (процедурна); молодша медична сестра з догляду за
хворими; медична сестра з масажу; сестра - господиня; молодша
медична сестра (санітарка-ванниця).
5.4. Центральне стерилізаційне відділення (при неможливості
стерилізації в госпітальному окрузі): молодша медична сестра.
5.5. Кабінет медичної статистики.
5.6. Медичний архів.
5.7. Госродарська частина: харчоблок: сестра медична з дієтичного харчування; кухар;
кухонний робітник; дезкамера (при відсутності її в госпітальному окрузі):
молодша медична сестра; пральня (при відсутності централізованого прання): молодша
медична сестра; комора: комірник; гараж: (2 автомобіля, 1 з ношами); 2 водії.
VI. Контроль та перевірка діяльності СМЦ
6.1. Внутрішній контроль якості медико-соціальної допомоги
здійснюється покладається на завідувачів відділеннями та
керівників інших підрозділів шляхом експертизи якості наданої
медичної допомоги відповідно до вимог державних стандартів,
нормативів, уніфікованих та локальних клінічних протоколів.
6.2. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів
СМЦ покладається на заступників головного лікаря за напрямками їх
діяльності та обов'язково включає експертизу випадків ускладнень з
приводу того самого захворювання протягом року, випадків
захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи
тимчасової непрацездатності), випадків з розбіжністю діагнозів,
випадків, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.
6.3. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації управління якістю медичної допомоги в СМЦ покладаються
на опікунську раду закладу, яку очолює головний лікар закладу.
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: