open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2008 N 229

Про затвердження Регламенту Міністерства

регіонального розвитку та будівництва України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

регіонального розвитку та будівництва

N 696 ( v0696661-08 ) від 26.12.2008 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.09.2007 року N 1143 ( 1143-2007-п ) "Про затвердження Типового
регламенту центрального органу виконавчої влади" та з метою
подальшого удосконалення організації роботи центрального апарату
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України згідно з додатком.
2. Першому заступнику, заступникам Міністра та керівникам
структурних підрозділів Міністерства забезпечити неухильне
виконання вимог цього Регламенту.
3. Керівникам структурних підрозділів у місячний строк
переглянути та привести у відповідність із вимогами цього
Регламенту накази Міністерства.
4. Адміністративному департаменту (Парасюк І.Л.) довести цей
наказ до відома першого заступника, заступників Міністра,
керівників департаментів, самостійних управлінь та відділів.
5. Наказ Мінбуду від 25 грудня 2006 року N 429 "Про
затвердження Регламенту роботи Мінбуду" вважати таким, що втратив
чинність.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.С.Куйбіда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінрегіонбуду

30.05.2008 N 229

РЕГЛАМЕНТ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Регламент Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України (далі - Міністерство) визначає організацію діяльності
Міністерства, його структурних підрозділів, створюваних при ньому
дорадчих органів, а також взаємодію всіх цих структур в реалізації
функцій, покладених на Міністерство в цілому. До Регламенту включено розділи, що регулюють процеси
підготовки та прийняття рішень, здійснення контролю за їх
виконанням, процедуру розроблення та узгодження проектів законів,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України і
визначають роль тих чи інших посадових осіб Міністерства,
розмежування та узгодження їхньої діяльності з метою уникнення
дублювання функцій.
Розділ 1. Загальні положення
1. Регламент Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України (далі - Регламент) встановлює порядок
організації діяльності Міністерства, пов'язаної із здійсненням
його повноважень.
2. Міністерство спрямовує свою діяльність на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента
України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України,
Програм діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів
законодавства.
3. Регламент розроблений відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України від 16.05.2008 року N 279-VI
( 279-17 ) "Про Кабінет Міністрів України", постанови Кабінету
Міністрів України від 16.05.2007 року N 750 ( 750-2007-п ) "Деякі
питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва",
постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 року N 950
( 950-2007-п ) "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів
України", постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року
N 1143 ( 1143-2007-п ) "Про затвердження Типового регламенту
центрального органу виконавчої влади" та інших нормативних актів.
4. Міністр регіонального розвитку та будівництва України
(далі - Міністр) розподіляє функціональні обов'язки між
заступниками Міністра й надає їм своїм наказом відповідні
повноваження, покладає відповідними наказами на одного із
заступників Міністра виконання обов'язків Міністра на період його
тимчасової відсутності.
5. Міністерство в межах своїх повноважень на основі та на
виконання нормативних та розпорядчих актів видає накази,
організовує та контролює їх виконання, а у разі потреби видає
разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти. У випадках, передбачених законодавством, рішення
Міністерства, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими
для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, незалежно від форм власності, громадянами.
6. Міністерство під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
7. Діяльність Міністерства є відкритою і прозорою, що
забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті,
публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і
телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівників
Міністерства.
8. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться наказом
Мінрегіонбуду.
Розділ 2. Організація роботи Міністерства
Параграф 1. Порядок планування роботи Міністерства
1. Міністерство розробляє та затверджує перспективний та
поточні плани основних заходів на рік, квартал. План роботи Міністерства на поточний рік визначається планом
основних організаційно-технічних заходів, до якого включаються
загальнодержавні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, міжнародні
заходи та заходи за участю міжнародних організацій, що випливають
із стратегічних документів розвитку держави та галузі
регіонального розвитку та будівництва.
2. Підготовлений Організаційним відділом Адміністративного
департаменту план основних організаційно-технічних заходів
Міністерства на поточний рік погоджується першим заступником та
заступниками Міністра, розглядається на засіданні колегії та
вводиться в дію наказом Мінрегіонбуду.
3. Пропозиції до плану основних заходів Міністерства на
наступний квартал розробляються самостійними структурними
підрозділами на основі завдань, що стоять перед Міністерством з
урахуванням послань, указів Президента України, Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, постанов, розпоряджень та
доручень Уряду, державних цільових програм тощо, затверджуються
заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень і надаються за 7 днів до початку
кварталу для узагальнення в Організаційний відділ.
4. План основних заходів Міністерства на квартал формується
Організаційним відділом Адміністративного департаменту,
погоджується першим заступником та заступниками Міністра і
затверджується наказом Мінрегіонбуду.
Параграф 2. Планування роботи структурних підрозділів
1. Структурні підрозділи Міністерства розробляють плани
роботи на місяць, квартал та рік. Місячні та квартальні плани роботи структурного підрозділу
розробляються з урахуванням законів України, постанов та
розпоряджень Кабінету Міністрів України, плану основних
організаційно-технічних заходів Міністерства, наказів, рішень
колегії, науково-технічної ради, архітектурно-містобудівної ради,
науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції
історичної забудови, Громадської ради, інших
консультативно-дорадчих органів Міністерства, доручень керівництва
Міністерства тощо та затверджуються першим заступником або
заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень.
2. Перший заступник та заступники Міністра відповідно до
розподілу функціональних обов'язків та повноважень здійснюють
контроль за виконанням плану основних заходів структурних
підрозділів Міністерства за рік, квартал та місяць, заслуховують
та затверджують звіт щодо його виконання.
Параграф 3. Порядок підготовки структурними підрозділами
звіту та аналітичної довідки
1. За результатами виконання плану основних
організаційно-технічних заходів Мінрегіонбуду, структурні
підрозділи Міністерства щоквартально готують звіт про виконання
плану основних заходів. Звіт про виконання плану основних заходів готується
відповідним структурним підрозділом у вигляді таблиці,
погоджується першим заступником або заступником Міністра
відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень і
надається до 5 числа місяця наступного за звітним кварталом для
узагальнення в Організаційний відділ Адміністративного
департаменту. Узагальнений звіт про виконання плану основних заходів
Міністерства за квартал Адміністративний департамент подає на
розгляд Міністру.
2. Самостійні структурні підрозділи Міністерства за
результатами роботи протягом кварталу, року готують аналітичні
довідки про проведену роботу за відповідний період. Аналітичні довідки, погоджені першим заступником або
заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень надаються до Сектору аналітичної роботи
Адміністративного департаменту для узагальнення у такі строки: квартальні - до 5 числа місяця наступного за звітним
кварталом; річні - до 15 січня наступного за звітним роком.
3. Аналітичні довідки за результатами роботи протягом
кварталу готуються обсягом до 2 сторінок (без урахування графіків
та діаграм). У довідках подається стислий виклад основних заходів,
здійснених структурним підрозділом у звітному періоді, спрямованих
на вирішення пріоритетних завдань Уряду або окремих проблемних
питань у відповідних сферах діяльності, для поліпшення стану
галузі та ліквідації негативних тенденцій з відображенням
конкретних фактів, показників та критеріїв оцінки. До аналітичних
довідок додаються таблиці у форматі Excel, графіки, діаграми, які
відображають динаміку процесів та реальні досягнення Міністерства
у відповідних сферах діяльності. З урахуванням цих вимог, але у розширеному форматі, готуються
аналітичні довідки за результатами роботи протягом року.
4. На основі поданих самостійними структурними підрозділами
Міністерства аналітичних довідок Сектором аналітичної роботи
Адміністративного департаменту щокварталу готуються матеріали про
підсумки роботи у сферах, які віднесено до компетенції
Міністерства, для подання до Міністерства економіки України.
5. За підсумками роботи Міністерства за рік Сектором
аналітичної роботи Адміністративного департаменту готується
аналітична довідка про підсумки роботи у сферах регіонального
розвитку, будівництва, архітектури та містобудування,
удосконалення адміністративно-територіального устрою України,
підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу
"ЄВРО-2012", яка погоджується першим заступником та заступниками
Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків та
повноважень, розглядається на засіданні колегії та висвітлюється в
засобах масової інформації.
Параграф 4. Планування роботи керівників центрального апарату
1. Міністр планує свою діяльність із урахуванням необхідності
участі у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових
комітетів, інших утворюваних Кабінетом Міністрів України органів,
колегій центральних органів виконавчої влади, у роботі Верховної
Ради України, міжнародних заходах, форумах, семінарах, нарадах
тощо.
2. Заступники Міністра, директори департаментів, начальники
самостійних управлінь та відділів планують свою діяльність із
урахуванням необхідності участі в заходах, які проводяться
Міністром та його заступниками, а також за його дорученням у
заходах, які проводяться у Секретаріаті Президента України,
Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, центральних
органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування,
інших заходах.
Параграф 5. Визначення повноважень керівництва та інших
працівників апарату Міністерства
1. Розмежування функціональних обов'язків та повноважень
керівництва Міністерства визначається Положенням про Мінрегіонбуд
та наказом про розподіл функціональних обов'язків та повноважень
між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його
першим заступником та його заступниками.
2. Заступник Міністра, у сфері функціональних повноважень
якого знаходиться структурний підрозділ Міністерства здійснює
контроль за діяльністю цього підрозділу.
3. Доручення заступника Міністра, у сфері функціональних
повноважень якого знаходиться структурний підрозділ Міністерства,
є обов'язковими для всіх працівників.
4. Перший заступник, заступники Міністра несуть повну
відповідальність за роботу структурних підрозділів, що належать до
сфери їх функціональних повноважень.
5. Основні завдання та функції, покладені на самостійні
структурні підрозділи Міністерства, визначаються структурою
апарату Міністерства та Положеннями про структурні підрозділи.
6. Розподіл обов'язків між відділами у складі департаменту
здійснюється керівником відповідного департаменту і затверджується
в Положеннях про них наказом Мінрегіонбуду.
7. Функції та обов'язки інших працівників апарату
Міністерства визначаються Положеннями про структурні підрозділи, в
яких вони працюють, та посадовими інструкціями.
8. Узгодження діяльності структурних підрозділів Міністерства
є обов'язковим: при плануванні роботи, виконанні наказів; під час розроблення проектів спільних документів (наказів,
рішень колегії, інформаційних бюлетенів, методичних посібників,
інших документів) та підготовки завдань підпорядкованим
підприємствам, установам та організаціям; під час підготовки та проведення виїздів у підприємства,
установи та організації сфери управління Мінрегіонбуду з метою їх
перевірки та з інших питань; при вивченні та узагальненні роботи галузі в цілому та з
окремих напрямів діяльності; з інших питань, які потребують взаємодії при їх вирішенні.
Розділ 3. Консультативно-дорадчі органи Міністерства
Для погодженого, виваженого вирішення питань з найважливіших
напрямків діяльності галузі в Міністерстві можуть утворюватися
постійні та тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи. Порядок утворення та діяльність консультативно-дорадчих
органів визначається Положеннями.
Параграф 6. Колегія
1. Колегія Міністерства є постійним консультативно-дорадчим
органом, який утворюється для погодженого вирішення питань, що
належать до його компетенції, та для колективного і вільного
обговорення найважливіших напрямків діяльності Міністерства.
2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
регіонального розвитку та будівництва України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 року N 750
( 750-2007-п ), а також наказом Мінрегіонбуду від 23 квітня
2008 року N 184 ( v0184661-08 ) "Про колегію Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України".
3. До складу колегії входять: Міністр (Голова колегії), перший заступник та заступники
Міністра, представники центральних і місцевих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, керівники урядових органів
державного управління, що діють у складі Міністерства, керівники
структурних підрозділів Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України (за рішенням Міністра), представники
громадських організацій (за згодою) та інші.
4. Організаційною формою роботи колегії є засідання,
періодичність проведення яких визначається Міністром.
5. Засідання колегії проводяться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
6. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має
право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
7. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
8. Керівники структурних підрозділів Міністерства за 10 днів
до початку кварталу подають Організаційному відділу
Адміністративного департаменту, для узагальнення, перелік питань
для розгляду на засіданнях колегії погоджений з першим заступником
або із заступником Міністра, відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень.
9. Узагальнений Організаційним відділом Адміністративного
департаменту план засідань колегії затверджується наказом
Мінрегіонбуду та розсилається членам колегії, керівникам
структурних підрозділів Міністерства, урядових органів державного
управління.
10. Відповідальність за якісну та своєчасну підготовку
матеріалів на засідання колегії покладається на керівників
структурних підрозділів та заступників Міністра, відповідно до
розподілу функціональних обов'язків та повноважень.
11. Підготовлені матеріали на засідання колегії, погоджені в
установленому порядку, надаються Організаційному відділу
Адміністративного департаменту для узагальнення та комплектування
за 7 днів до початку засідання.
12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності колегії
Міністерства здійснює Адміністративний департамент.
13. Рішення колегії доводяться до виконання наказом
Мінрегіонбуду.
14. Матеріали засідань колегії та рішення зберігаються в
Організаційному відділі Адміністративного департаменту.
Параграф 7. Науково-технічна рада
1. Науково-технічна рада Міністерства є постійно діючим
дорадчим органом, який утворюється з метою розгляду наукових
рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів у
формуванні та забезпеченні реалізації державної регіональної
політики і політики у сфері будівництва, архітектури та
містобудування, обговорення найважливіших програм, а також
рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень
вітчизняної та зарубіжної науки, наукових та науково-технічних
розробок, проектів нормативно-правових та нормативних актів,
нормативних документів.
2. У своїй діяльності науково-технічна рада керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України та
Положенням про НТР, затвердженим наказом Мінрегіонбуду від
24.04.2008 року N 186 ( v0186661-08 ) "Про Науково-технічну раду
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України".
3. Науково-технічна рада проводить свою роботу на основі
колегіальності, у формі колективного обговорення, обміну думками
та ділової критики.
4. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради
здійснює Відділ наукового розвитку.
5. Головою ради є Міністр, який своїм наказом затверджує
склад ради. У складі ради утворюється президія та секції
відповідно до напрямків діяльності Міністерства.
6. Основною формою роботи Президії та секцій ради є
засідання, які проводяться один раз на місяць згідно із
щоквартальним планом роботи.
7. Прийняті на засіданні секції рішення оформляються
протоколами, які зберігаються у секретаря секції та у Відділі
наукового розвитку.
8. На засіданнях Президії розглядаються питання, попередньо
розглянуті на засіданнях секцій.
9. Рішення науково-технічної ради мають рекомендаційний
характер та вводяться в дію наказами Мінрегіонбуду.
Параграф 8. Архітектурно-містобудівна рада
1. Архітектурно-містобудівна рада Міністерства регіонального
розвитку та будівництва (далі - рада) утворюється для
колегіального та професійного розгляду містобудівних,
архітектурних та інженерних рішень у проектах особливо важливих
об'єктів архітектури та містобудування, які мають важливе
загальнодержавне значення.
2. Рада утворюється наказом Мінрегіонбуду і постійно діє як
дорадчий орган при Міністерстві.
3. Основними завданнями ради є активізація містобудівної
діяльності на державному та регіональному рівнях відповідно до
чинного законодавства, підвищення відповідальності місцевих
органів влади та їх спеціально уповноважених органів
містобудування та архітектури за проведення державної політики з
планування і забудови територій, виконання указів Президента,
Кабінету Міністрів України та Мінрегіонбуду. Рада надає органам
місцевого самоврядування, структурним підрозділам місцевих органів
влади з питань містобудування та архітектури рекомендації щодо
реалізації державної політики з питань планування і забудови
територій.
4. Рада розглядає проектну документацію і надає рекомендації
щодо їх подальшого доопрацювання та затвердження: схем планування територій та іншої містобудівної
документації; проектної документації на особливо важливі об'єкти
загальнодержавного значення архітектури; проектів регіональних правил забудови.
5. Організація роботи архітектурно-містобудівної ради,
порядок підготовки та розгляд матеріалів на її засіданні
здійснюється відповідно до Положення про архітектурно-містобудівну
раду, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 15.05.2008 року
N 205 ( v0205661-08 ) "Про затвердження Положення про
архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України та її складу".
Параграф 9. Науково-методична рада з питань реставрації та
реконструкції історичної забудови
1. Науково-методичну раду з питань реставрації та
реконструкції історичної забудови утворено наказом Мінрегіонбуду
від 22.05.2008 року N 219 ( v0219661-08 ) для розгляду наукових
рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямків
реалізації державної політики у сфері збереження історичних
ареалів, традиційного характеру середовища населених пунктів,
пам'яток архітектури та містобудування, а також рекомендацій щодо
впровадження наукових та науково-методичних розробок, проектів
нормативно-правових та нормативних актів.
2. Організаційне забезпечення роботи науково-методичної ради
здійснює Управління реконструкції забудови, реставрації та
збереження історичної спадщини.
3. Головою науково-методичної ради є заступник Міністра
відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень.
4. У складі науково-методичної ради утворюється президія та
секції відповідно до напрямків діяльності.
5. До складу президії науково-методичної ради входять голова
ради, його заступники, керівники секцій, керівники провідних
науково-дослідних та проектних організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, провідні вчені інших установ.
6. Основною формою роботи науково-методичної ради є
засідання, які проводяться відповідно до плану роботи ради.
7. На розгляд президії науково-технічної ради виносяться, як
правило, питання, попередньо розглянуті на засіданнях секцій і
вимагають прийняття відповідного рішення.
8. Прийняті на засіданні ради (президії, секції) рішення
оформлюються протоколом, який зберігається у секретаря
науково-технічної ради.
9. Рішення науково-методичної ради носять рекомендаційний
характер та вводяться в дію наказами Мінрегіонбуду.
Параграф 10. Громадська рада
1. З метою забезпечення участі громадськості у процесі
підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під
час їх виконання при Міністерстві діє Громадська рада відповідно
до Типового положення про громадську раду при центральному,
місцевому органі виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 року N 1378
( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики".
2. Громадська рада створюється з метою залучення
громадськості до формування та реалізації регіональної політики та
політики у сфері містобудування, будівництва та архітектури.
3. Наказом Мінрегіонбуду затверджуються Положення та
Регламент Громадської ради, склад Громадської ради та її
секретаріат.
4. Громадська рада здійснює свою діяльність відповідно до
затвердженого річного плану роботи.
5. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які
проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на
квартал.
6. Громадська рада на своїх засіданнях приймає рішення, які
рекомендовані для розгляду і врахування на засіданнях колегії
Міністерства, науково-технічної ради та у роботі структурних
підрозділів.
7. За результатами кожного засідання Громадська рада складає
протокол, який підписує головуючий та керівник секретаріату.
8. Громадська рада систематично інформує громадськість через
засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та
стан їх виконання.
Параграф 11. Комісія з розгляду матеріалів щодо представлення
до нагородження державними, урядовими нагородами України та
відомчими відзнаками Мінрегіонбуду працівників галузі
1. З метою попереднього розгляду питань, пов'язаних із
нагородженням державними та урядовими нагородами України,
відомчими відзнаками Мінрегіонбуду наказом Мінрегіонбуду
утворюється Комісія з розгляду матеріалів щодо представлення до
нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими
відзнаками Мінрегіонбуду працівників галузі (далі - Комісія), яка
є дорадчим органом.
2. Комісія утворюється у складі голови, відповідального
секретаря (головний спеціаліст Відділу кадрів Міністерства) та
членів.
3. Основним завданням Комісії є підготовка висновків щодо
порушених перед Міністерством клопотань про нагородження
державними та урядовими нагородами України, відомчими відзнаками
Мінрегіонбуду.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: здійснює попередній розгляд клопотань щодо нагородження
державними та урядовими нагородами України, відзнаками
Мінрегіонбуду; готує протоколи за результатами розгляду порушених перед
Міністерством клопотань про нагородження державними та урядовими
нагородами України, відзнаками Мінрегіонбуду; розглядає заяви та скарги, пов'язані з нагородженням; розглядає клопотання та готує для подання до Секретаріату
Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо видачі дублікатів
нагород та документів до них особам, які з різних причин їх
втратили; здійснює контроль за виготовленням відомчих відзнак
Мінрегіонбуду.
5. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах.
Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться
раз на тиждень. Рішення Комісії оформляються у вигляді протоколу і
підписуються Головою та відповідальним секретарем Комісії. Підготовку матеріалів на засідання Комісії, її організаційне
забезпечення здійснює Відділ кадрів.
Розділ 4. Управління персоналом

та проходження державної служби
Параграф 12. Порядок прийняття та державну службу та порядок
припинення державної служби
1. Організація кадрової роботи у Міністерстві здійснюється
згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану,
в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників.
2. Прийняття осіб на державну службу до Мінрегіонбуду
здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) та Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). Прийняття на державну службу до Міністерства здійснюється: Міністра - на підставі постанови Верховної Ради України про
призначення на посаду; першого заступника, заступників Міністра - на підставі
розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення на
посаду; працівників - Міністром шляхом конкурсного відбору,
стажування або з кадрового резерву; працівників патронатної служби - Міністром без проведення
конкурсу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.05.99 року N 851 ( 851-99-п ) "Про затвердження Порядку
перебування на державній службі працівників патронатної служби
членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних
адміністрацій".
3. Прийняття кандидатів на державну службу до центрального
апарату Мінрегіонбуду здійснюється відповідно до Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) на конкурсній основі, крім
випадків, коли інше встановлено чинним законодавством України. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у
центральному апараті Мінрегіонбуду регулюється Порядком проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 року N 169 ( 169-2002-п ).
4. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців у центральному апараті Мінрегіонбуду
наказом Мінрегіонбуду утворюється конкурсна комісія у складі
голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію в центральному апараті Мінрегіонбуду
перший заступник Міністра. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і
подається Міністру. Кожний член комісії може додати до протоколу свою особисту
думку, викладену у письмовому вигляді. Рішення про призначення на посаду державного службовця
приймає Міністр на підставі пропозицій конкурсної комісії протягом
місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
5. При прийнятті осіб на державну службу рішенням керівника
може встановлюватись випробувальний термін до шести місяців.
6. При негативному результаті випробування особа звільняється
з роботи відповідно до законодавства про працю.
7. З метою набуття практичного досвіду, перевірки
професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на
посади державних службовців, може проводитися в установленому
порядку стажування терміном до двох місяців із збереженням
заробітної плати за основним місцем роботи.
8. Припинення державної служби в Мінрегіонбуді здійснюється
відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). Державна служба в Міністерстві припиняється: Міністра - на підставі постанови Верховної Ради України про
припинення повноважень; першого заступника, заступників Міністра - на підставі
розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення з посади; працівників - Міністром, крім загальних підстав, передбачених
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), відповідно до вимог
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ): 1) порушення умов реалізації права на державну службу
(стаття 4 цього Закону) ( 3723-12 ); 2) недотримання вимог, пов'язаних із проходженням державної
служби, передбачених статтею 16 цього Закону ( 3723-12 ); 3) досягнення державним службовцем граничного віку
проходження державної служби (стаття 23 цього Закону) ( 3723-12 ); 4) відставки державних службовців, які займають посади першої
або другої категорії (стаття 31 цього Закону) ( 3723-12 ); 5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12
цього Закону) ( 3723-12 ); 6) відмови державного службовця від прийняття Присяги,
передбаченої статтею 17 цього Закону ( 3723-12 ); 7) неподання або подання державним службовцем неправдивих
відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону
( 3723-12 ); працівників патронатної служби - Міністром, крім
вищезазначених підстав, які стосуються працівників на посадах
III-V категорій, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 19.05.99 року N 851 ( 851-99-п ) "Про затвердження
Порядку перебування на державній службі працівників патронатної
служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих
державних адміністрацій" у разі зміни керівника.
Параграф 13. Присвоєння рангів
1. Присвоєння рангів працівникам центрального апарату
Мінрегіонбуду здійснюється відповідно до статті 26 Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) та Положення про ранги державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.06.96 року N 658 ( 658-96-п ).
2. Першому заступнику Міністра, посада якого належить до
першої категорії, заступникам Міністра, директорам департаментів,
посади яких належать до другої категорії, ранги присвоюються
Кабінетом Міністрів України.
3. Ранги працівникам центрального апарату Мінрегіонбуду
присвоюються одночасно з прийняттям їх на державну службу або з
призначенням на вищу посаду.
4. Особам, які вперше зараховані на державну службу,
присвоюється, як правило, найнижчий ранг, у межах відповідної
категорії посад.
5. Черговий ранг працівникам центрального апарату
Мінрегіонбуду присвоюється через два роки після присвоєння
відповідного рангу Міністром за поданням безпосередніх керівників
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства,
погодженим із першим заступником або заступниками Міністра
відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень.
6. За виконання особливо відповідальних завдань працівникам
може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної
категорії посад.
7. Черговий ранг не може бути присвоєно працівникові, до
якого протягом року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а
також у період проведення службового розслідування.
8. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може
застосовуватися до працівника як захід дисциплінарного впливу.
9. Особам, які призначені на посади державних службовців з
випробувальним терміном, ранг державного службовця присвоюється
після успішного проходження випробувального терміну.
Параграф 14. Формування кадрового резерву
1. Кадровий резерв у центральному апараті Мінрегіонбуду
формується відповідно до Положення про формування кадрового
резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2001 року N 199 ( 199-2001-п ).
2. Зарахування до кадрового резерву на посади державних
службовців I-II категорій у центральному апараті Мінрегіонбуду
здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу із
зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців
першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та
Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.02.2007 року N 272 ( 272-2007-п ).
3. До кадрового резерву Мінрегіонбуду зараховуються
професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з
виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють
навиками роботи з комп'ютером, мають організаторські здібності,
необхідні для виконання посадових обов'язків.
4. Зарахування до кадрового резерву в центральному апараті
Мінрегіонбуду затверджується наказом Головдержслужби України.
Параграф 15. Порядок надання відпусток
1. Порядок надання відпусток працівникам регламентується
законами України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) та "Про державну
службу" ( 3723-12 ).
2. Черговість надання відпусток визначається графіком, який
затверджується Міністром та погоджується з профспілковою
організацією не пізніше 15 січня нового року і доводиться до
відома всіх працівників.
3. Графік відпусток керівників підприємств, установ та
організацій сфери управління Мінрегіонбуду затверджується
Міністром не пізніше 15 січня нового року і доводиться до їх
відома.
4. Згідно з наказом Мінрегіонбуду, у разі службової
необхідності, за рішенням Міністра або особи, яка виконує його
обов'язки, працівники можуть бути відкликані зі щорічної або
додаткової відпустки (відповідно до статті 20 Закону України "Про
державну службу") ( 3723-12 ).
5. Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається
працівникові у будь-який інший час поточного року або приєднується
до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного
наказу.
6. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням
документів, пов'язаних з відпустками, здійснює Відділ кадрів.
Параграф 16. Оцінка діяльності персоналу
1. З метою підвищення ефективності діяльності державних
службовців та відповідальності за доручену справу відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року N 1922
( 1922-2000-п ) "Про затвердження Положення про проведення
атестації державних службовців", наказу Головдержслужби України
"Про проведення атестації державних службовців" та методики
процесу "Методичне керівництво атестацією та щорічною оцінкою
діяльності державних службовців" один раз на три роки в
центральному апараті Мінрегіонбуду проводиться атестація державних
службовців.
2. Особливості проведення атестації Міністра, першого
заступника, заступників Міністра, посади яких належать до першої
та другої категорій, визначаються органами, що призначають їх на
посаду.
3. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та
професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових
обов'язків, визначених у посадових інструкціях.
4. У період між атестаціями в центральному апараті
Мінрегіонбуду проводиться щорічна оцінка виконання державними
службовцями покладених на них завдань та обов'язків відповідно до
Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними
службовцями покладених на них обов'язків і завдань ( z1063-03 ),
затвердженого наказом Головдержслужби України та методики процесу
"Методичне керівництво атестацією та щорічною оцінкою діяльності
державних службовців".
5. Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівниками під час проведення планомірної ротації кадрів на
окремих посадах.
Параграф 17. Професійне навчання персоналу
1. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в
центральному апараті Мінрегіонбуду регламентується постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.97 року N 167 ( 167-97-п ),
іншими нормативно-правовими актами.
2. Організацію та координацію процесу перепідготовки та
підвищення кваліфікації персоналу здійснює Відділ кадрів.
3. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
державних службовців; систематичне самостійне навчання (самоосвіта); тематичні постійно діючі семінари; тематичні короткотермінові семінари; стажування в органах, на які поширюється дія Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ), а також за кордоном.
Параграф 18. Розпорядок та внутрішній режим роботи
1. Відповідно до статті 50 КЗпП України ( 322-08 ) тривалість
робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на
тиждень.
2. Режим роботи центрального апарату Мінрегіонбуду
встановлюється такий: початок робочого дня о 9.00; закінчення робочого дня о 18.00, у п'ятницю - о 16.45; обідня перерва - 45 хвилин (з 13.00 до 13.45).
3. Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП
України) тривалість роботи працівників (крім працівників,
зазначених у статті 51 КЗпП України) ( 322-08 ), скорочується на
одну годину.
4. У структурних підрозділах центрального апарату
Мінрегіонбуду ведеться табель обліку робочого часу.
5. Для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт,
від негайного виконання яких залежить робота Мінрегіонбуду, за
наказом Мінрегіонбуду можливе залучення окремих працівників до
служби у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які
компенсується відповідно до трудового законодавства.
6. Перебування працівників структурних підрозділів
центрального апарату Мінрегіонбуду зі службових питань у робочий
час за межами приміщень Міністерства погоджується з керівниками
відповідних структурних підрозділів.
7. Керівники структурних підрозділів центрального апарату
Мінрегіонбуду повідомляють про свою відсутність за службовою
необхідністю у робочий час першого заступника або заступників
Міністра (відповідно до розподілу функціональних обов'язків та
повноважень).
8. Перший заступник та заступники Міністра повідомляють про
свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час Міністру.
9. У разі тимчасової непрацездатності працівники центрального
апарату Мінрегіонбуду повідомляють про свою хворобу керівника
відповідного структурного підрозділу; керівники структурних
підрозділів - першого заступника Міністра або заступника Міністра,
якій здійснює керівництво відповідним підрозділом.
Параграф 19. Порядок оформлення відряджень
1. Залежно від місця призначення, відрядження поділяються на
відрядження в межах України та відрядження за кордон і
здійснюються, як правило, відповідно до плану роботи Міністерства
та доручень вищих органів у межах передбачених на це асигнувань.
2. Порядок проведення службових відряджень, оформлення
документів, одержання коштів та підготовка фінансового звіту про
відрядження в межах України та за кордон працівниками Міністерства
здійснюється відповідно до наказу від 27.12.2007 року N 391 "Про
затвердження Порядку проведення службових відряджень у межах
України та за кордон".
Розділ 5. Нормотворча діяльність
Параграф 20. Загальні положення щодо нормотворчої діяльності
1. Нормотворча діяльність Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України проводиться на підставі та на виконання
Конституції і законів України, актів Президента України і постанов
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Кабінету Міністрів
України, Програм діяльності Кабінету Міністрів України, інших
нормативно-правових актів, а також з ініціативи Міністерства.
2. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку,
встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2007 року N 950 ( 950-2007-п ) "Про затвердження Регламенту
Кабінету Міністрів України", Правилами підготовки проектів актів
Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 06.09.2005 року N 870 ( 870-2005-п ) "Про
затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів
України", Орієнтованим планом законопроектної роботи, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства.
3. Управління правової та законопроектної роботи щороку
розробляє, за поданням структурних підрозділів Міністерства, План
нормотворчої діяльності Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України, вносить на затвердження колегії та здійснює
контроль за його виконанням.
4. Проекти актів законодавства з питань вироблення
ефективної державної регіональної політики та політики у сфері
будівництва, архітектури та містобудування вносяться на розгляд та
обговорення колегії Міністерства за участю заінтересованих органів
виконавчої влади, експертів, науковців та представників
громадських організацій. Параграф 20 розділу 5 доповнено пунктом згідно з Наказом
Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 696
( v0696661-08 ) від 26.12.2008 }
Параграф 21. Розроблення та погодження нормативно-правових
актів
1. Розроблення проекту нормативно-правового акта у
Міністерстві покладається на структурні підрозділи, відповідно до
їх компетенції, у сфері питань, що потребують правового
регулювання, визначеного Положенням про структурний підрозділ,
затвердженим наказом Мінрегіонбуду.
2. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може
утворюватися, за наказом Міністра, робоча група.
3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту акта; визначається предмет правового регулювання, механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання; перевіряється відповідність проекту нормативно-правового акту
(стратегії, концепції, основних напрямків реалізації державної
політики тощо, які затверджуються нормативно-правовим актом
Кабінету Міністрів України чи Законом України) законодавству вищої
юридичної сили, міжнародним договорам, законодавству Європейського
Союзу з урахуванням acquis communautaire; забезпечується громадське обговорення проектів актів, що
мають важливе суспільне значення, стосуються прав та обов'язків
громадян, згідно з Порядком проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2004 року N 1378 ( 1378-2004-п ); забезпечується погодження проекту акта з іншими
заінтересованими органами виконавчої влади та у разі потреби
вносяться необхідні поправки; вживаються заходи до усунення розбіжностей та проводяться
узгоджувальні процедури, зокрема, організовується та проводиться
за участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають
зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення
спірних питань.
4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд
Міністру обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими
структурними підрозділами, Управлінням правової та законопроектної
роботи та заступником Міністра відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень.
5. Структурний підрозділ Міністерства - розробник проекту
нормативно-правового акта, є відповідальним за проведення
процедури узгодження проекту акта із заінтересованими органами
виконавчої влади та внесення його на розгляд Кабінету Міністрів
України.
6. Нормативно-правові акти Міністерства, що стосуються прав,
свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер, підлягають у встановленому чинним законодавством порядку
реєстрації в Міністерстві юстиції.
Параграф 22. Проведення правової експертизи
нормативно-правового акта
1. Головний розробник (структурний підрозділ Міністерства)
після погодження і візування проекту нормативно-правового акту із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади та
підрозділами Міністерства разом із пояснювальною запискою і
відповідними матеріалами (оригінали листів із пропозиціями і
зауваженнями центрального органу виконавчої влади) подає документ
(не пізніше, як за 4 дні до закінчення визначеного у дорученні
терміну) Управлінню правової та законопроектної роботи для
проведення правової експертизи нормативно-правового акту.
2. Порядок проведення правової експертизи включає здійснення
концептуальної, системно-юридичної та юридико-технічної оцінок
предмета експертизи.
2.1. Концептуальна оцінка: визначення відповідності змісту правового акта сфері
суспільних відносин, які він має регулювати у відповідній галузі
права; ступінь відповідності проекту існуючій правовій системі -
наявність суперечностей у проекті положенням Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів відповідної галузі права, переліку питань,
які згідно зі статтею 92 Конституції України визначаються та
встановлюються виключно законами України; наявність у проекті
норм, що звужують зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і
громадянина та конституційних гарантій їх забезпечення, дублювання
предмету регулювання іншими нормативними актами; неповнота структурної побудови, наявність суперечностей між
структурними блоками проекту.
2.2. Системно-юридична оцінка (базується на результатах
концептуальної оцінки проекту, конкретизує її): узгодженість проекту із чинними міжнародними договорами та
законодавством Європейського Союзу; місце в ієрархії правових актів у правовій системі України,
його зіставлення з нормативно-правовими актами більшої юридичної
сили, що містять положення загального характеру, з максимально
більшими за предметом регулювання актами одного рівня та актами
меншої юридичної сили, які мають визначати порядок та механізми
виконання приписів проекту.
2.3. Юридико-технічна оцінка має на меті дослідження рівня
редакційної підготовки проекту, його відповідності правилам
граматики та логіко-лексичного оформленню. Відповідність структури проекту таким принципам
нормотворення, як: уникнення повторів загальних приписів в інших частинах,
розділах або главах без крайньої потреби; передування матеріальних норм процесуальним; відповідність послідовності викладу спеціальних положень
проекту логіці предмета регулювання; розміщення наприкінці проекту положень про контроль за
виконанням правового акта, відповідальність за його порушення, у
разі необхідності - перехідних та прикінцевих положень; оцінка стилістики проекту, розміщення спочатку більш
загальних, а потім більш конкретних положень, їх об'єднання в
окремі частини, розділи або глави; вживання незрозумілих, багатозначних, нечітко сформульованих,
загально відомих термінів в іншому значенні, вживання складних
речень, слів іншомовного походження, застарілих, рідковживаних
слів, канцеляризмів, мовних штампів, абревіатур та скорочень.
3. Експертний висновок складається зі вступної, аналітичної
та підсумкової частин. Вступна частина визначає об'єкт та предмет правової
експертизи. Аналітична частина містить обґрунтовані зауваження до тексту
проекту, блоків питань та окремих його правових приписів. Підсумкова частина містить загальну оцінку проекту та
формулюється на підставі всіх трьох оцінок за результатами
аналітичного дослідження. Вирішальний вплив на остаточний висновок мають результати
концептуальної та системно-юридичної оцінок. Негативний наслідок
таких оцінок є підставою для відхилення проекту акта. Негативна юридико-технічна оцінка обумовлює висновок про
перероблення змісту проекту або внесення змін до нього.
Розділ 6. Організація роботи з документами
1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно
до Інструкції з діловодства в Міністерстві будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України,
затвердженої наказом та розробленої відповідно до Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.97 року N 1153 ( 1153-97-п ).
2. Організація діловодства покладається на Загальний відділ
Адміністративного департаменту. Технічне забезпечення електронного
документообігу - на Відділ інформатизації та зв'язку
Адміністративного департаменту.
3. Всі зовнішні документи надходять до Загального відділу, де
здійснюється їх реєстрація в день надходження або в перший робочий
день у разі одержання документів у вихідні дні або неробочий час.
4. Інформація, що надходить на ім'я Міністра факсом та
електронною поштою до приймальні Міністра, обліковується
працівником приймальні, передається до Загального відділу у
друкованому вигляді для реєстрації і доведення до виконавців.
5. Кореспонденція, одержана Загальним відділом: закони
України, постанови Верховної Ради України, акти Президента
України, рішення Кабінету Міністрів України, доручення
Прем'єр-міністра України, а також інші документи, в яких
встановлено завдання, реєструються автоматизовано на ПК шляхом
введення з документа обов'язкових реквізитів. Кожний документ реєструється лише один раз. Безпосередній контроль за виконанням документів у структурних
підрозділах Міністерства здійснюють працівники, відповідальні за
діловодство (далі - діловоди). Реєстрація вихідної кореспонденції у Міністерстві
здійснюється децентралізовано.
6. Документи та листи, що помилково надійшли до Міністерства,
після попереднього розгляду керівництвом відправляються Загальним
відділом за належністю, у разі коли можна визначити організацію,
яка компетентна у вирішенні питання, порушеного у листі. В іншому
випадку лист повертається на пошту. (Алгоритм процедури розгляду
вхідної кореспонденції, помилково надісланої до Міністерства, або
з питань що не належать до повноважень Міністерства, подано у
додатку 6.1).
7. У разі коли розгляд документа потребує термінового
реагування та надання пропозицій від декількох виконавців, слід
застосовувати систему електронного документообігу та листування
електронною поштою.
Параграф 23. Окремі доручення Міністра
1. Проект окремого доручення Міністра готується структурним
підрозділом, який ініціює підготовку доручення, спільно з Відділом
забезпечення діяльності Міністра (патронатною службою). Відділ
забезпечення діяльності Міністра забезпечує реєстрацію доручень,
ведення їх електронної бази та зберігання оригіналів доручень
разом із документами, які підтверджують їх виконання. Контроль за
виконанням окремих доручень Міністра здійснює Відділ контролю.
Розмноження та розсилання доручень забезпечує структурний
підрозділ, який ініціює підготовку доручення. (Алгоритм процедури
підготовки та виконання окремих доручень Міністра подано у
додатку 6.2).
2. Окремі доручення заступників Міністра готуються у
структурному підрозділі, визначеному заступником Міністра
відповідальним. Доручення реєструються, розмножуються та
розсилаються виконавцям діловодом відповідного структурного
підрозділу.
3. Проект окремого доручення Міністра та заступників Міністра
готується на бланку Міністерства встановленого зразка з
дотриманням вимог ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації" ( v0055609-03 ) та
Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 року N 1153
( 1153-97-п ).
Параграф 24. Порядок роботи з документами, що надійшли від
органів влади вищого рівня
1. За результатами попереднього розгляду документів, який
здійснює Загальний відділ, документ передається відповідальному
працівникові Відділу забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) для підготовки проекту резолюції та подається на підпис
Міністру або тимчасово виконуючому його обов'язки.
2. У резолюції зазначається зовнішній номер документа,
прізвище заступника Міністра, якому доручається виконання
документа, зміст доручення, термін виконання (за необхідності),
дата видачі доручення, номер внутрішньої реєстрації.
3. До складу виконавців включається один із заступників
Міністра, на якого покладається координація та контроль за
виконанням зазначеного доручення.
4. У разі наявності у складі виконавців двох і більше
заступників Міністра загальна координація робіт покладається на
заступника Міністра, за яким скликання.
5. Документ із резолюцією Міністра передається Відділом
підготовки та супроводу документів до Загального відділу, який
надає його Відділу контролю для відмітки "Контроль", після чого
повертається до Загального відділу для внесення резолюції до
комп'ютерної бази даних.
6. Працівник Загального відділу передає документ помічникові
заступника Міністра (або головному спеціалісту), на якого
покладена координація, під підпис.
7. Помічник заступника Міністра (або головний спеціаліст)
забезпечує розгляд документа заступником Міністра та повернення
його до Загального відділу Адміністративного департаменту не
пізніше наступного дня з визначеними виконавцями.
8. Головним виконавцем, відповідальним за виконання
доручення, є керівник структурного підрозділу Міністерства або
інша посадова особа, чиє прізвище вказане заступником Міністра
координатором цього питання - першим. Для виконання доручення
головному виконавцю надається право скликати інших виконавців, у
тому числі з інших структурних підрозділів за погодженням з їх
керівниками.
9. Працівник Загального відділу вносить інформацію у базу
даних та виготовляє реєстраційно-контрольну картку (РКК)
у 2 примірниках та передає доручення з однією РКК діловоду
відповідного структурного підрозділу, якого визначено виконавцем,
під підпис.
10. Подальша передача документа від одного виконавця до
іншого здійснюється Загальним відділом Адміністративного
департаменту через відповідальних за проходження документів у
підрозділах (діловодів). При цьому термін розгляду документа
підрозділом не може перевищувати одного дня. Виконання термінових
доручень організовується в оперативному порядку.
11. Проходження документа реєструється в РКК, а факт
ознайомлення і розгляду його посадовою особою засвідчується
підписом напроти свого прізвища на резолюції з обов'язковим
зазначенням дати розгляду.
12. Після проходження всіх виконавців документ через
Загальний відділ Адміністративного департаменту передається до
головного виконавця. Питання повторного розгляду документа іншими
виконавцями регулюється головним виконавцем.
13. Усі співвиконавці повинні у погоджений головним
виконавцем термін внести свої пропозиції або надати необхідні для
виконання доручення матеріали.
14. Головний виконавець не пізніше встановленого терміну
надає оригінал документа разом з матеріалами, які свідчать про
його виконання, до Відділу контролю Департаменту управління
майном, відомчого контролю і аудиту із зазначенням заходів
(номерів листів, назв та реквізитів підготовлених документів тощо)
для зняття з контролю.
15. У разі несвоєчасного повернення РКК або відсутності
чіткої та конкретної інформації про виконання доручення, воно
вважається невиконаним, про що наступного дня начальник Відділу
контролю зобов'язаний доповісти заступникові Міністра,
відповідальному за проходження документа.
16. Оригінал документа разом з матеріалами, що свідчать про
його виконання, зберігається у Загальному відділі
Адміністративного департаменту.
17. Відправлення документів до органів влади вищого рівня
здійснюється кожного робочого дня о 15.30 з обов'язковим наданням
автомобіля для вчасної доставки. (Алгоритм процедури розгляду
документів, що надійшли від органів влади вищого рівня, подано у
додатку 6.3).
18. Всі вихідні документи, які підписуються Міністром,
обов'язково візуються літературним редактором.
Параграф 25. Порядок роботи з документами, що надійшли від
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо
1. Документи від інших органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій тощо, якими поставлено завдання, реєструються
відповідальним працівником Загального відділу та передаються на
розгляд Міністру та заступникам Міністра відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень.
2. Помічники Міністра та заступників Міністра (або головні
спеціалісти) забезпечують розгляд документів для визначення
безпосереднього виконавця і повертають документ з резолюцією до
Загального відділу. Резолюція вноситься до комп'ютерної бази даних і документ
передається до структурного підрозділу. Проходження документа реєструється у комп'ютерній базі даних,
а факт ознайомлення і розгляду його посадовою особою засвідчується
підписом напроти свого прізвища на резолюції з обов'язковим
зазначенням дати розгляду.
3. Після проходження всіх виконавців документ через Загальний
відділ Адміністративного департаменту передається до головного
виконавця, який є відповідальним за надання відповіді адресату.
(Алгоритм процедури розгляду документів, що надійшли від інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій тощо, подано у додатку 6.4).
4. Не допускається передача документа від одного виконавця до
іншого без внесення змін Загальним відділом до електронної бази
даних.
Параграф 26. Оформлення копій та додатків до документів
1. Офіційна копія документа, що має всі необхідні реквізити
(відмітки "Копія" та "З оригіналом згідно", найменування посади,
особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та
прізвища, дати засвідчення копії), завірені печаткою Загального
відділу Адміністративного департаменту, виготовляється з
відтворенням всіх його елементів і видається тільки з дозволу
Міністра, його заступників або директора Адміністративного
департаменту. Копія документа повинна мати всі виправлення,
зроблені в оригіналі. Не підлягають копіюванню та передачі за межі Міністерства
іншим особам документи з інформацією, що передбачена статтею 37
Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), у тому числі
документи внутрішнього документообігу (доповідні, службові
записки, зауваження, висновки тощо). Виготовлення копій наказу з оригіналу, який зберігається у
Загальному відділі та має особистий підпис Міністра або тимчасово
виконуючого його обов'язки, допускається у виключних випадках і з
дозволу керівництва.
2. Всі вихідні документи оформляються на бланках
Міністерства, виготовлених згідно з вимогами державних стандартів.
3. На другому примірнику вихідного документа (неофіційній
копії), що залишається у справі, реквізити бланку Міністерства не
відтворюються, а зазначається лише дата підписання документа та
його реєстраційний індекс. Другий примірник візується посадовими
особами, з якими погоджувався документ, та виконавцем.
4. Додатки доповнюють, пояснюють окремі питання документа або
документ в цілому. Відомості про наявність додатків зазначаються у
тексті або після тексту документа перед підписом. Назва додатка у
тексті документа повинна відповідати назві самого додатка. Додатки до документів можуть бути трьох видів: додатки, що затверджуються або вводяться в дію розпорядчими
документами (додатки до розпорядчих документів); додатки, що пояснюють або доповнюють зміст основного
документа; додатки, що є самостійними документами і надсилаються
із супровідним листом. Додатки повинні оформлятися на стандартних аркушах і мати всі
необхідні для конкретного виду документа реквізити: найменування,
заголовок, підписи осіб, відповідальних за їх зміст, дату,
відмітки про погодження, затвердження тощо. У розпорядчому документі (наказі) відомості про наявність
додатків зазначаються у тексті, наприклад: "1. Затвердити склад
робочої групи згідно з додатком 1". Додатки до розпорядчого документа повинні мати відмітку з
посиланням на цей розпорядчий документ, його дату і номер.
Відмітка робиться на верхньому правому полі першого аркуша
додатка.
5. Порядок організації роботи з документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається
законодавством.
Параграф 27. Порядок підготовки проектів наказів Міністерства
та їх реєстрація
1. З метою забезпечення виконання повноважень Міністерства,
видаються накази з основної діяльності (далі - накази). Накази з
особового складу готуються Відділом кадрів. Відділ кадрів
забезпечує також візування, реєстрацію та зберігання наказів з
особового складу відповідно до номенклатури справ.
2. Проект наказу готується на бланку Міністерства
встановленого зразка з дотриманням вимог ДСТУ 4163-2003
"Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації"
( v0055609-03 ) та Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.97 року N 1153 ( 1153-97-п ).
3. У процесі підготовки проект наказу візується виконавцем
(зазначається посада, номер службового телефону та розшифрування
підпису) та керівником структурного підрозділу Міністерства, що
розробив проект. Проект наказу подається на підпис Міністру лише
після його узгодження з літредактором, керівниками всіх
заінтересованих структурних підрозділів, Управлінням правової та
законопроектної роботи, першим заступником та/або заступниками
Міністра, відповідно до розподілу функціональних обов'язків та
повноважень.
4. Проект наказу візується виконавцем, керівниками
структурних підрозділів, відповідальними за його підготовку, та
погоджується Управлінням правової та законопроектної роботи, а у
разі необхідності - керівниками заінтересованих структурних
підрозділів Міністерства, першим заступником, заступниками
Міністра не пізніше ніж у тижневий строк після завершення його
розробки відповідним структурним підрозділом. Виконавець проекту
наказу проставляє дату візування. Візи проставляються на зворотній
стороні аркуша наказу.
5. За необхідності головний розробник здійснює заходи щодо
погодження проекту наказу із зацікавленими органами виконавчої
влади, установами та організаціями.
6. Зовнішнє погодження проекту наказу оформляється
відповідним грифом.
7. У разі коли зміст проекту наказу стосується більше ніж
трьох установ або органів виконавчої влади, складається "Аркуш
погодження".
8. Усі погодження проставляються на першій сторінці
примірника проекту наказу.
9. Додатки до наказу візуються керівником підрозділ, який є
виконавцем документа.
10. На підпис Міністру або тимчасово виконуючому його
обов'язки підготовлений наказ подається тільки після завершення
процедури внутрішнього візування посадовими особами.
11. Наказ реєструється у Загальному відділі Адміністративного
департаменту.
12. Пункти наказу з установленими термінами виконання
ставляться на контроль Відділом забезпечення діяльності Міністра
(у разі коли контроль за виконанням наказу залишено за Міністром)
або помічником того із заступників Міністра, на якого покладено
контроль за виконанням наказу. Один примірник наказу надається до
Відділу контролю для подальшого контролю виконання окремих пунктів
наказу зі встановленими термінами виконання.
13. Загальний відділ забезпечує ведення електронної бази
наказів, які надаються відповідальними за підготовку наказу на
електронному носії чи електронною поштою. Ведення електронної бази
наказів (реєстр) особового складу здійснює Відділ кадрів.
14. Розмноження копій наказу, завірених печаткою Загального
відділу, та розсилання копій наказу електронною поштою
покладається на структурний підрозділ, який готував наказ. До
розрахунку розсилання обов'язково включається Відділ контролю.
(Алгоритм процедури реєстрації наказів подано у додатку 6.5).
15. Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку
наказу, у разі необхідності забезпечує внесення до нього змін у
встановленому порядку.
Параграф 28. Написання працівниками Міністерства
пояснювальних записок
1. Пояснювальна записка - це письмове пояснення ситуації, що
склалася, фактів, дій або вчинків, підготовлена працівником у
письмовій формі відповідному керівнику на його вимогу.
2. Пояснювальна записка з'ясовує зміст певних положень
основного документа (плану, звіту, проекту тощо) або пояснює
причини певного факту, вчинку, події. По групі пояснювальні записки поділяються на службові та
особисті. Службові записки готуються на бланку Мінрегіонбуду,
особисті - на аркуші паперу А4 з відтворенням реквізитів та за
підписом автора
3. Пояснювальна записка повинна мати такі реквізити: 1) адресат (посада, прізвище та ініціали особи, на ім'я якої
подається записка); 2) адресант (посада, прізвище та ініціали особи, яка подає
записку); 3) назва виду документа; 4) заголовок до тексту; 5) текст; 6) відмітка про додатки (у разі їх наявності); 7) дата; 8) підпис автора.
4. Пояснювальна записка надається у термін, визначений
керівником. Цей термін не може бути коротшим ніж один робочий
день.
Параграф 29. Порядок написання доповідних записок
1. Доповідна записка - це письмове повідомлення на ім'я
керівника установи, організації, в якому описується певний факт,
певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань,
службових доручень. Доповідна записка укладається з ініціативи її
автора або за вказівкою керівника. Розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються
керівникові установи або підрозділу, де працює укладач, і
зовнішні, що адресуються керівникові вищої організації.
2. Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним;
найкраще поділити його на частини. В кінці подаються чітко
сформульовані висновки й пропозиції.
3. Внутрішню доповідну записку підписує той, хто її складає.
Зовнішня оформляється на бланку Міністерства за підписом Міністра
або його заступників, відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень.
4. Оформляється аналогічно пояснювальній записці.
Параграф 30. Контроль за виконанням документів
1. Контроль за виконанням документів в Міністерстві
здійснюється відповідно до Інструкції з організації контролю в
Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України,
затвердженої наказом від 23.08.2007 року N 157, розробленої
відповідно до Указу Президента України "Про порядок організації та
здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень
Президента України" від 19.02.2002 року N 155/2002 ( 155/2002 ),
та Інструкції з діловодства в Міністерстві будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України,
затвердженої наказом та розробленої відповідно до Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.97 року N 1153 ( 1153-97-п ).
2. Контроль за виконанням документів здійснює Відділ контролю
Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту.
3. Відділ контролю взаємодіє з апаратом Верховної Ради
України, із Секретаріатом Президента України, Секретаріатом
Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади
з питань організації контролю і здійснює контроль за: виконанням структурними підрозділами законів України, указів,
розпоряджень та доручень Президента України; доручень, протоколів, рішень Прем'єр-міністра України; постанов, розпоряджень, протоколів та доручень Кабінету
Міністрів України; постанов і звернень Верховної Ради України; запитів і звернень народних депутатів України; наказів та окремих доручень Міністра.
4. Про результати контролю Відділ контролю готує і
систематично надає Міністру та його заступникам аналітичні та
інформаційні матеріали про хід виконання актів законодавства,
доручень вищих органів влади, наказів та доручень керівництва
Міністерства.
5. Відділ контролю перевіряє організацію та стан виконавської
дисципліни у структурних підрозділах Міністерства, проводить
аналіз наданих ними звітів про стан виконавської дисципліни, готує
і надає Міністру узагальнений аналіз.
Параграф 31. Строки виконання документів
1. Доручення можуть бути із зазначенням і без зазначення
строку виконання. У разі коли строк виконання у документі не
зазначено, Міністр самостійно визначає строк і порядок виконання
виходячи з цілей та складності завдання. Якщо завдання потребує
термінового виконання, у проекті резолюції до документа
обов'язково зазначається конкретний строк. Строки виконання можуть
бути вказані у самому дорученні або встановлені актами
законодавства. Строк підготовки проекту документу визначається з
урахуванням того, що днем виконання завдань вважається день
реєстрації в Міністерстві вихідних документів, що містять
інформацію про виконання відповідних завдань.
2. Доручення із зазначенням строків виконання: депутатський запит - не пізніше як у 15-денний строк з дня
його реєстрації в Міністерстві або в інший строк, встановлений
Верховною Радою України; звернення народного депутата України, - не довше як
10 календарних днів з дня його реєстрації в Міністерстві; звернення народного депутата України, яке надійшло через
Секретаріат Кабінету Міністрів України - не довше 10 календарних
днів від вхідної дати реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів
України; строк розгляду депутатського запиту чи звернення з
урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з моменту
його надходження; листи-запити Секретаріату Президента України та Кабінету
Міністрів України - до зазначеного в них терміну або не пізніше як
за 30 календарних днів.
3. У разі, коли листи від інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій тощо надійшли
пізніше встановленого в них терміну виконання, необхідно
зв'язатися з виконавцем, який готував вхідний лист, та: а) якщо відповідь на лист є ще актуальною, оперативно
організувати його виконання. У цьому випадку адресата у тексті
відповіді повідомити про час надходження документа до
Міністерства; б) якщо адресант у зв'язку із закінченням встановленого ним
терміну не потребує відповіді на лист, документ разом з конвертом
зберігається в Загальному відділі у справі "Документи, що надійшли
із запізненням".
4. Міністр особисто розглядає і встановлює строк виконання
завдань, визначених законами України, актами Президента України,
Прем'єр-міністра України, рішеннями Кабінету Міністрів України
(одразу після реєстрації документа).
5. Завдання, визначені в дорученнях, виконуються у строки,
встановлені керівництвом Міністерства.
6. Строк виконання доручення може бути змінений лише за
рішенням посадової особи, яка його встановила, а у разі її
відсутності - посадовою особою, яка її заміщає. За потреби строк
може бути продовжено на проханням виконавця, яке подається
письмово на ім'я посадової особи, що надавала доручення для
виконання, не пізніше як за 3 робочих дні до закінчення
встановленого строку, з обґрунтуванням причин неможливості
виконання у встановлений строк, а щодо документа без зазначення
строку - до закінчення 30-денного строку від дати його реєстрації
в Міністерстві.
7. У разі об'єктивної неможливості відпрацювання в
установлені строки доручень, що надійшли із Секретаріату
Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів
України та листів-запитів апарату Верховної Ради України, керівник
структурного підрозділу, якому доручено опрацювання порушених
питань, вносить Міністру (не пізніше ніж за 7 днів до закінчення
встановленого строку виконання) подання про перенесення строків
виконання доручення до органу, який видав доручення, з
обґрунтуванням пропозицій щодо перенесення терміну.
8. Рішення про продовження строків виконання доручення,
окремих його положень приймає посадова особа, що надавала
доручення для виконання.
9. Продовження строку виконання доручень керівництва
Міністерства здійснюється шляхом внесення Відділом контролю змін
до інформаційної довідки контрольного доручення.
10. Доопрацювання проектів документів, повернених Кабінетом
Міністрів України розробнику, проводиться не пізніше ніж у
5-денний строк після підписання відповідного доручення, якщо у
дорученні не зазначено інше.
11. Строк підготовки проектів контрольних документів
визначається з урахуванням того, що: проекти рішень або інформація про їх виконання стосовно актів
та доручень Президента України, що надсилаються Кабінетом
Міністрів України, подаються до Кабінету Міністрів України за 10
днів до закінчення місячного строку від дня підписання таких
документів, якщо інший строк не зазначений у документі; датою виконання завдань, визначених дорученнями
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України,
віце-прем'єр-міністрів України, рішеннями Кабінету Міністрів
України, які надаються відповідно до вимог законів України, актів
і доручень Президента України, вважається дата реєстрації в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України документів, які містять
інформацію про їх виконання, або проектів відповідних
нормативно-правових актів, наданих Міністерством.
12. Рішенням Міністра може бути визначено структурний
підрозділ чи посадову особу, на яких покладається здійснення
контролю за виконанням доручення.
13. Відповідальність за якість виконання доручень несуть
посадові особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції
керівника, та безпосередні виконавці згідно із законодавством. У
разі коли документ виконується кількома посадовими особами
(структурними підрозділами) та не визначено відповідального,
відповідальною за організацію виконання (скликання) є посадова
особа (структурний підрозділ), яка в резолюції зазначена першою.
14. Погодження проектів документів, що розробляються на
виконання законів України, актів та доручень Президента України,
доручень Прем'єр-міністра України, постанов, розпоряджень та
доручень Кабінету Міністрів України, проводиться не пізніше ніж у
дводенний термін після подання їх на погодження безпосереднім
виконавцем. Проекти таких документів розглядаються керівниками
структурних підрозділів та заступниками Міністра невідкладно. Якщо виконання доручення покладене на кількох виконавців,
подання інформації організовується окремо кожним керівником
структурного підрозділу.
15. Головний виконавець не пізніше встановленого терміну
повертає до Сектору з контролю РКК із зазначенням заходів щодо
виконання доручення для зняття останнього з контролю.
16. Всі виконані доручення разом із матеріалами, що свідчать
про його виконання (доручення органів влади вищого рівня,
звернення та запити народних депутатів), обов'язково підлягають
поверненню до Загального відділу для подальшого зберігання.
17. Документ вважається виконаним лише тоді, коли розгляд
питань порушених у ньому здійснено в повному обсязі і
кореспонденту надано відповідь по суті.
18. Після виконання доручення знімається з контролю. Зняти
доручення з контролю може тільки та посадова особа, яка
встановлювала контроль.
19. Посадові особи, відповідальні за контроль у структурних
підрозділах, щовівторка до 10.00 подають до Відділу контролю
інформацію про виконання контрольних доручень, а також про причини
невиконання документів у визначені терміни.
20. Відділ контролю систематично перевіряє стан виконавської
дисципліни у структурних підрозділах Міністерства та про
результати інформує Міністра та його заступників.
Параграф 32. Порядок зберігання та користування архівною
документацією
1. Порядок роботи з архівними документами Міністерства, їх
зберігання та передача до Головархіву України здійснюється
відповідно до Інструкції з діловодства в Міністерстві будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України,
розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.97 року N 1153 ( 1153-97-п ).
2. Для зберігання, використання та підготовки документів
Мінрегіонбуду для передачі їх до Головархіву України у Загальному
відділі Адміністративного департаменту визначена відповідальна
особа, яка у своїй діяльності керується правилами та інструкціями
Головархіву України, а також наказами та розпорядженнями
керівництва Міністерства.
3. Документи з часу створення (надходження) і передачі їх до
архіву зберігаються за місцем їх формування у справах.
4. Закінчені діловодством справи, які містять оригінали
документів постійного і тривалого (понад 10 років) строків
зберігання, повинні здаватися в архів для подальшого зберігання та
використання.
5. Видача документів для користування працівникам
центрального апарату Міністерства здійснюється з дозволу директора
Адміністративного департаменту. Видача справ у тимчасове користування стороннім установам
здійснюється з дозволу Міністра. Вилучення документів із справи постійного строку зберігання
забороняється. У виняткових випадках вилучення документа
допускається з дозволу Міністра з обов'язковим залишенням у справі
завіреної копії документа.
Розділ 7. Порядок проведення нарад
Параграф 33. Апаратні наради
1. Для розгляду та оперативного вирішення питань, що належать
до повноважень Міністерства, щотижнево проводяться апаратні
наради.
2. В апаратних нарадах беруть участь: Міністр та його заступники, керівники департаментів,
самостійних управлінь та відділів Міністерства та інші працівники
згідно з окремим списком запрошених.
3. Організаційний відділ Адміністративного департаменту
формує пакет документів, який виноситься на розгляд апаратної
наради, веде протокол засідання, затверджує його у головуючого на
нараді, розсилає заступникам Міністра та керівникам структурних
підрозділів, готує інформаційні матеріали про виконання
протокольних доручень.
4. Матеріально-технічне забезпечення проведення апаратної
наради покладається на Відділ господарського забезпечення та
Відділ інформатизації та зв'язку Адміністративного департаменту.
5. Доручення, надані на апаратній нараді, оформлюються не
пізніше ніж у дводенний строк протоколом. Протокол підписується
головуючим на нараді і доводиться до виконання керівникам
структурних підрозділів.
6. Відповідальність за якісну та своєчасну підготовку
матеріалів на розгляд апаратної наради покладається на заступників
Міністра, відповідно до розподілу функціональних обов'язків та
повноважень, та керівників структурних підрозділів.
Параграф 34. Оперативні наради
1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань,
що належать до повноважень Міністерства, Міністр, а у разі його
відсутності - один із заступників Міністра, проводять оперативні
наради.
2. В нарадах беруть участь: Міністр, перший заступник та
заступники Міністра, керівники структурних підрозділів та інші
запрошені за окремим списком.
3. Оперативні наради проводяться у міру необхідності.
4. Доручення, надані Міністром або його заступниками на
оперативній нараді, оформляються у дводенний строк протоколом,
який затверджується головуючим на нараді.
5. Організаційно-технічне забезпечення проведення оперативної
наради (складання протоколу, списку запрошених, контроль за
виконанням доручень) покладається на Відділ забезпечення
діяльності Міністра.
Параграф 35. Міжвідомчі наради
1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру заступники
Міністра, у разі потреби, проводять міжвідомчі наради.
2. Порядок денний, список учасників наради та матеріали
надаються учасникам наради за день до її проведення.
3. Організація підготовки міжвідомчих нарад, їх
протоколювання та контроль за виконанням доручень, наданих на
міжвідомчих нарадах, здійснюють помічники заступників Міністра
(або спеціалісти).
Розділ 8. Порядок взаємодії Міністерства

з Верховною Радою України та її органами,

Президентом України та його Секретаріатом,

Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом
1. Під час здійснення своїх повноважень Міністерство
взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом
України та його Секретаріатом, Кабінетом Міністрів України та його
Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.
2. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та її
органами в Міністерстві створено Департамент міжрегіональної
взаємодії, зв'язків з органами влади та громадськістю, а з числа
заступників Міністра визначено посадову особу.
3. Департамент міжрегіональної взаємодії, зв'язків з органами
влади та громадськістю відповідно до визначених завдань: забезпечує належну організацію супроводу законопроектів у
Верховній Раді України, в тому числі у депутатських фракціях,
комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України; здійснює моніторинг проходження окремих законопроектів, які
внесені народними депутатами України; разом з відповідними підрозділами Міністерства, здійснює
підготовку попередніх експертних висновків, а також прогнозів
політичних та соціально-економічних наслідків прийняття
відповідних законопроектів; готує Міністру та заступникам Міністра за напрямками роботи
інформацію про хід та результати розгляду у Верховній Раді
України, комітетах Верховної Ради України законопроектів, які
належать до компетенції Міністерства; за дорученням Міністра здійснює попередній розгляд та аналіз
документів, що надходять від Верховної Ради України; готує спільно з відповідними структурними підрозділами
апарату Міністерства проекти доручень Міністра щодо питань
взаємодії з Верховною Радою України, здійснює контроль за їх
виконанням; організовує та координує діяльність структурних підрозділів
апарату Міністерства із забезпечення ефективної взаємодії з
Верховною Радою України.
4. Відділ зв'язків з органами влади та громадськістю
Департаменту міжрегіональної взаємодії, зв'язків з органами влади
та громадськістю щоп'ятниці доповідає Міністру через першого
заступника Міністра про план роботи Верховної Ради України на
наступний тиждень разом з аналізом законопроектів, що пропонуються
до розгляду, з метою формування позиції Міністерства.
Параграф 36. Супровід законопроектів
1. Міністерство забезпечує супроводження законопроектів,
внесених на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів
України та народними депутатами України. Законопроект, що належить до компетенції Міністерства,
поданий на розгляд Кабінетом Міністрів України, представляє у
Верховній Раді України та супроводжує на всіх стадіях розгляду
посадова особа, визначена Міністром.
2. Представник Міністерства під час супроводження
законопроекту: бере участь у розгляді законопроекту на засіданні комітету
Верховної Ради України, аргументує позицію Міністерства, дає
пояснення, відповідає на запитання, подає у разі необхідності
додаткові аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали; доповідає про законопроект на пленарному засіданні Верховної
Ради України у першому читанні та дає відповідні пояснення; за результатами розгляду законопроекту в першому читанні бере
участь у його підготовці комітетом Верховної Ради України до
другого читання, або до повторного першого читання, у тому числі в
разі доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів його
публічного обговорення; інформує Міністерство про хід та результати розгляду
законопроектів у Верховній Раді України. У разі подання Міністерством пропозицій та поправок до
законопроекту, який готується до другого читання, представник
Міністерства аргументує позицію Міністерства під час розгляду
законопроекту комітетом та на пленарному засіданні під час другого
читання. Представник Міністерства висловлює позицію Міністерства щодо
пропозицій та поправок до законопроекту, внесених іншими
суб'єктами законодавчої ініціативи, аргументує позицію
Міністерства під час розгляду Верховною Радою України пропозицій
Президента України до поверненого ним для повторного розгляду
закону.
3. Структурні підрозділи Міністерства у процесі
законопроектної роботи: проводять моніторинг підготовки та проходження законопроектів
з питань, що належать до їх компетенції, та аналізують такі
проекти на відповідність засадам державної політики; формують пропозиції щодо визначення позиції Міністерства
стосовно таких законопроектів і подають їх Міністру за тиждень до
початку пленарних засідань, з розгляду відповідних законопроектів.
4. Міністерство забезпечує постійну та ефективну співпрацю з
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування.
5. Міністерство розглядає звернення, пропозиції, інші
матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових
актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.
Розділ 9. Порядок підготовки матеріалів

для участі у засіданнях Кабінету

Міністрів України та урядових комітетів
1. Документи та матеріали для участі Міністра у засіданнях
Кабінету Міністрів України та урядових комітетів готуються
відповідно до порядку денного або на підставі доручень Міністра та
його заступників - за їх рішенням.
2. Для участі Міністра у засіданнях Кабінету Міністрів
України, урядових комітетах Відділ забезпечення діяльності
Міністра (патронатна служба) забезпечує формування необхідного
пакету документів (інформації, доповіді) із залученням відповідних
структурних підрозділів Міністерства. Матеріали до засідань Кабінету Міністрів України та урядових
комітетів Загальним відділом передаються до Відділу забезпечення
діяльності Міністра (патронатної служби) одразу після їх
надходження до Міністерства. У разі, коли до порядку денного
засідання включено проекти актів, розроблені Міністерством або за
його участю, Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) негайно повідомляє про це керівництво та відповідні
структурні підрозділи Міністерства.
3. У разі, коли проекти законодавчих актів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України подаються до розгляду
Кабінетом Міністрів України з ініціативи Міністерства, тези
виступу та довідкові матеріали для участі Міністра у засіданні
готуються виконавцем завчасно, разом з пакетом документів, що
подаються на розгляд Кабінету Міністрів України. При цьому
виконавцем здійснюється супровід проходження відповідних проектів
з моменту надання на погодження до центральних органів виконавчої
влади для включення до порядку денного засідання Кабінету
Міністрів України.
4. Тези виступу та довідкові матеріали для участі Міністра у
засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів
подаються відповідними структурними підрозділами до Відділу
забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) у друкованому
та електронному вигляді не пізніше ніж за два робочих дня до
початку засідання, а в невідкладних випадках негайно.
Розділ 10. Порядок взаємодії Міністерства

з центральними та місцевими органами виконавчої

влади та місцевого самоврядування
1. Міністерство здійснює свої повноваження у відносинах з
центральними та місцевими органами влади, органами місцевого
самоврядування відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, бере участь у виконанні загальнодержавних програм та
здійсненні інших заходів, а також шляхом: розроблення стратегічних цілей, пріоритетів і першочергових
завдань щодо реалізації державної регіональної політики і політики
у сфері будівництва, архітектури та містобудування; розроблення заходів, спрямованих на узгодження дій
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та об'єднання їх зусиль для виконання
спільних завдань; заслуховування на засіданнях колегії Міністерства звітів
(інформацій) керівників місцевих органів виконавчої влади про стан
справ у сфері державної регіональної політики і політики у сфері
будівництва, архітектури та містобудування; розроблення проектів нормативно-правових актів з питань
державної регіональної політики і політики у сфері будівництва,
архітектури та містобудування та погодження із відповідними
заінтересованими органами, а у разі невідповідності цих актів
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України, актам Президента
України, постановам Верховної Ради України та актам Кабінету
Міністрів України, проектів актів щодо внесення змін і доповнень; погодження призначення на посади перших заступників,
заступників голів та керівників структурних підрозділів обласних
державних адміністрацій з питань регіональної політики,
регіонального розвитку, будівництва, містобудування та
архітектури; надання консультативно-методичної допомоги з питань державної
регіональної політики та політики у сфері будівництва, архітектури
та містобудування; розгляду депутатських звернень, запитів та надання письмових
відповідей.
Розділ 11. Міжнародне співробітництво
1. Міністерство відповідно до своїх повноважень, передбачених
чинним законодавством, забезпечує співробітництво України з
міжнародними організаціями, виконує роботу, пов'язану з
представництвом України в цих організаціях, у межах своїх
повноважень та в установленому порядку укладає міжнародні
договори.
2. Діяльність, пов'язана з укладенням угоди міжвідомчого
характеру про співробітництво з установами іноземних держав,
здійснюється відповідно до Закону України від 29.06.2004 року
N 1906 ( 1906-15 ) "Про міжнародні договори України".
3. Проведення робочих зустрічей Міністра або його заступників
з посадовими особами іноземних держав, представниками
дипломатичного корпусу та міжнародних організацій здійснюється
відповідно до Указу Президента України від 22.08.2002 року N 746
( 746/2002 ) "Про Державний Протокол та Церемоніал України".
4. Для взаємодії з міжнародними організаціями з питань
двостороннього міжнародного співробітництва, європейської
інтеграції, транскордонного співробітництва в Міністерстві
створено Департамент міжнародного співробітництва, інвестиційного
розвитку та з питань європейської інтеграції, який відповідно до
покладених на нього завдань здійснює: міжгалузеву координацію діяльності та функціонального
регулювання у відповідних сферах в межах визначених завдань та
повноважень; сприяє активізації зовнішньоекономічних зв'язків та входженню
на зовнішні ринки підприємств, установ та організацій, віднесених
до сфери управління Мінрегіонбуду; забезпечує залучення інвестицій до галузі місцевого та
регіонального розвитку, будівництва та архітектури; організовує співпрацю з міжнародними фінансовими та
донорськими організаціями; бере участь у здійсненні заходів з наближення вітчизняної
нормативно-правової бази до європейських стандартів у галузі
місцевого та регіонального розвитку, будівництва та архітектури; забезпечує реалізацію Закону України "Про транскордонне
співробітництво" ( 1861-15 ), Європейської конвенції з питань
транскордонного співробітництва між територіальними владами та
громадами ( 995_106 ), додаткових протоколів до неї.
Розділ 12. Взаємодія Міністерства із засобами

масової інформації та інформування громадськості
1. Для забезпечення взаємодії між Міністерством, засобами
масової інформації та об'єднаннями громадян в Міністерстві
створено Департамент міжрегіональної взаємодії, зв'язків з
органами влади та громадськістю.
2. Департамент міжрегіональної взаємодії, зв'язків з органами
влади та громадськістю забезпечує: інформування громадськості про діяльність Міністерства шляхом
систематичного проведення прес-конференцій, брифінгів,
інтернет-конференцій, прямих інтерв'ю, коментарів, підготовки
теле- і радіопередач, розповсюдження інформації про діяльність
Міністерства; проведення моніторингу повідомлень у засобах масової
інформації стосовно діяльності Міністерства та реагування на
критичні зауваження; доведення до громадськості офіційних позицій керівництва та
відповідних посадових осіб Міністерства з актуальних питань, що
належать до компетенції Міністерства; підготовку та оперативне оприлюднення інформації про
діяльність Міністерства через засоби масової інформації та власний
веб-сайт; надання консультацій представникам засобів масової інформації
з питань, що належать до компетенції Міністерства; організацію та проведення інформаційних заходів та акцій, що
сприяють формуванню позитивного іміджу Міністерства.
3. Департамент міжрегіональної взаємодії, зв'язків з органами
влади та громадськістю запобігає спробам спотворення офіційної
позиції та іміджу Міністерства у засобах масової інформації, готує
офіційні спростування у випадку розповсюдження у ЗМІ відомостей,
що не відповідають дійсності.
4. З метою оперативного і всебічного висвітлення діяльності
Мінрегіонбуду створено власний веб-сайт. Відповідальними за
розміщення та оновлення інформації у відповідних розділах та
рубриках сайту є керівники структурних підрозділів.
5. Тимчасовий Порядок інформаційного наповнення, технічної
підтримки і супроводу веб-сайту Мінрегіонбуду затверджено наказом
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від
08.05.2008 року N 198 "Про роботу веб-сайту Мінрегіонбуду,
затвердження тимчасового Порядку інформаційного наповнення,
технічної підтримки і супроводу веб-сайту Мінрегіонбуду".
Розділ 13. Організація роботи

зі зверненнями громадян
1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого
прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) та інших нормативних актів.
2. За зверненнями громадян ведеться окреме діловодство в
установленому порядку. Письмові звернення реєструються, своєчасно
доводяться до виконавців та беруться на контроль стосовно строків
їх виконання.
3. Організація роботи зі зверненнями громадян покладається на
Сектор звернень та прийому громадян Адміністративного департаменту
(далі - Сектор).
4. Письмові звернення, що надійшли до Міністерства від
громадян, колективів, за належністю направляються Сектором до
Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра.
5. Звернення громадян, що надійшли до Міністерства з питань,
що не належать до компетенції Міністерства, надсилаються за
належністю для розгляду і надання відповіді заявникові до
державних органів влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань
громадян, засобів масової інформації та інших посадових осіб.
6. Звернення громадян, що містять оскарження рішень, дій
(бездіяльності) конкретних посадових осіб Міністерства, не можуть
направлятися цим посадовим особам для розгляду і відповіді
заявникові.
7. Звернення громадян розглядаються у Міністерстві не більше
ніж 30 днів з дати надходження. За необхідності термін розгляду
письмового звернення може бути продовжений Міністром або
заступниками Міністра, але не більше ніж на 15 днів з одночасним
інформуванням заявника із зазначенням причини продовження. При
цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не
може перевищувати 45 днів.
8. Звернення, які не вимагають додаткового розгляду
розглядаються невідкладно, але не пізніше, ніж у термін до 15 днів
від дня отримання Міністерством.
9. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не
підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо
встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
10. Дублікатні звернення (другий і наступний екземпляри
одного звернення, спрямовані заявником (заявниками) до різних
органів державної влади, або звернення, що повторюють текст
попереднього звернення, на яке дана обґрунтована відповідь, у
Міністерстві не розглядаються. У випадку надходження дублікатних
звернень можуть направлятися повідомлення про раніше дані
відповіді або копії цих відповідей.
11. Звернення громадян вважається вирішеним, якщо розглянуто
всі порушені в них питання, вжито необхідних заходів та надано
письмові відповіді. При повторному зверненні додатковий розгляд
дозволених звернень громадян проводиться керівниками структурних
підрозділів у випадках виявлення нових обставин і змін
нормативного правового регулювання у сфері, що стосується
вирішення питань зазначеного звернення.
12. За підсумками кожного кварталу, півріччя та року Сектор
готує звіт про роботу зі зверненнями громадян, погоджує із
Міністром та надсилає до Кабінету Міністрів України.
13. Звернення, що надійшли на ім'я Міністра та містять скарги
(незгоду, незадоволеність тощо) щодо результатів розглянутих
раніше звернень, направляються до повторного розгляду.
14. Особистий прийом громадян керівництвом Міністерства
організовується Сектором у робочі дні, відповідно до затвердженого
графіку.
15. У разі відсутності посадової особи, яка проводить
особистий прийом громадян, прийом здійснює посадова особа, на яку
покладено виконання її обов'язків.
Директор Адміністративного
департаменту І.Л.Парасюк

Додаток 6.1

Алгоритм процедури розгляду вхідної

кореспонденції, помилково надісланої

до Міністерства, або коли порушені у листах

питання не належать до компетенції Міністерства

---------------------- | Загальний відділ | ---------------------------------------- | | | | | | v v -------------------- ------------------- |Реєструє документи| |Отримує документи| | у яких зазначено | | з питань, які не| | завдання | | належать до | -------------------- | компетенції | | | Міністерства | | ------------------- | | v | --------------------- | |Відділ забезпечення| v |діяльності Міністра| ------------------- |(патронатна служба)| | Відправляє за | --------------------- |належністю, якщо | | | можна визначити | | |організацію, яка | | | компетентна у | v | вирішенні | -------------------- | питання, | |Заступник Міністра| | порушеного | ------------ | (відповідно до | | у листі. | |Підписують|--| розподілу | |У іншому випадку | ------------ | функціональних | |лист повертається| | обов'язків | | на пошту | -------------------- ------------------- | | | v ------------ -------------------- |Відправляє| | Загальний відділ | |документи |--| | ------------ --------------------

Додаток 6.2

Алгоритм процедури підготовки та виконання

окремих доручень Міністра

------------------------- |Структурний підрозділ, | |який ініціює підготовку| --------------------------------- | доручення, спільно з |----| Готує проект доручення | | Відділом забезпечення | --------------------------------- | діяльності Міністра | | (патронатною службою) | ------------------------- | v ------------------------- --------------------------------- | Міністр |----| Підписує доручення | ------------------------- --------------------------------- | v ------------------------- | Відділ забезпечення | --------------------------------- | діяльності Міністра |----| Реєструє доручення | | (патронатна служба) | --------------------------------- ------------------------- | v ------------------------- --------------------------------- | Відділ контролю |----| Бере доручення на контроль | ------------------------- --------------------------------- | v ------------------------- |Структурний підрозділ, | --------------------------------- |який ініціює підготовку|----|Розмножує та розсилає доручення| | доручення | --------------------------------- ------------------------- | v ------------------------- | Опрацювання доручення | | структурними | | підрозділами | ------------------------- | v ------------------------- --------------------------------- | Відділ забезпечення | |Приймає документи на виконання | | діяльності Міністра |----| доручення та передає | | (патронатна служба) | | їх Міністру | ------------------------- --------------------------------- | v ------------------------- --------------------------------- | Відділ контролю |----| Знімає доручення з контролю | ------------------------- --------------------------------- | v ------------------------- --------------------------------- | Відділ забезпечення | | Зберігає оригінал доручення | | діяльності Міністра |----| разом з документами, які | | (патронатна служба) | | підтверджують його виконання | ------------------------- ---------------------------------

Додаток 6.3

Алгоритм процедури розгляду документів,

що надійшли від органів влади вищого рівня

--------------------------------------------- |Попередньо розглядає документи та реєструє | --------------------- |їх Передає Відділу забезпечення діяльності | | Загальний відділ |----|Міністра (патронатна служба) за спеціальним| --------------------- | реєстром під підпис | | --------------------------------------------- v --------------------- |Відділ забезпечення| --------------------------------------------- |діяльності Міністра|----| Готує проект резолюції | |(патронатна служба)| --------------------------------------------- --------------------- | | --------------------- --------------------------------------------- | Міністр |----| Розглядає документи | --------------------- --------------------------------------------- | | --------------------- --------------------------------------------- | Загальний відділ |----| Переглядає доручення, вносіть | --------------------- | дату отримання | | --------------------------------------------- | --------------------- --------------------------------------------- | Відділ контролю |----| Бере доручення на контроль | --------------------- --------------------------------------------- | | --------------------- --------------------------------------------- | Загальний відділ |----| Вносить до комп'ютерної бази даних | --------------------- | виконавців доручення та резолюцію | | --------------------------------------------- v --------------------- --------------------------------------------- |Помічник заступника| | Передає на підпис першому заступнику або | |Міністра, на якого |----| заступнику Міністра з визначенням | | покладена | | виконавців | | координація | --------------------------------------------- --------------------- | | --------------------------------------------- | |Вносить інформацію до Бази даних. Готує РКК| | |у 2 примірниках. Передає доручення з однією| v |РКК діловоду структурного підрозділу, якого| --------------------- |визначено виконавцем, під підпис. Передача | | Загальний відділ |----| документа від одного виконавця до іншого | --------------------- | без внесення змін Загальним відділом до | | | електронної бази даних не допускається. | | | Після проходження всіх виконавції | | | Загальний відділ передає документ | | | до головного виконавця | | --------------------------------------------- | v --------------------------------------------- --------------------- | Не пізніше встановленого терміну повертає | | Головний |----|РКК до Відділу контролю із зазначенням щодо| | виконавець | | виконання доручення (номерів листів, назв | --------------------- | реквізитів підготовлених документів) | | --------------------------------------------- v --------------------------------------------- --------------------- | Знімає документ з контролю. | | Відділ контролю |----| Реєструє та вносить у комп'ютерну базу | --------------------- | даних відмітку про виконання | | --------------------------------------------- v --------------------------------------------- --------------------- | Відправляє документи кожного робочого | | Загальний відділ |----| дня о 15.30 (у п'ятницю - о 14.30). | --------------------- | Оригінал документа разом з матеріалами, | | що свідчать про його виконання, | | зберігається у Загальному відділі | ---------------------------------------------

Додаток 6.4

Алгоритм процедури розгляду документів,

що надійшли від інших центральних та місцевих

органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств,

установ, організацій тощо

------------------ -------------------------------------------- |Загальний відділ|---------| Реєструє документи | ------------------ -------------------------------------------- | v ------------------ -------------------------------------------- | Міністр та | |Помічники Міністра та заступників Міністра| | заступники | | (головні спеціалісти) розглядають | | Міністра |---------|документи, визначають виконавців, готують | | (відповідно до | |резолюції на підпис. Міністр та заступники| | розподілу | | Міністра підписують резолюції | | функціональних | -------------------------------------------- | обов'язків | -------------------------------------------- ------------------ | Вносить резолюції до комп'ютерної | | ------------| бази даних | | | -------------------------------------------- v | | ------------------ v |Загальний відділ|----------------------------------------------------- ------------------ | Знайомить всіх виконавців, починаючи з | | | | головного. Проходження документа | | | |реєструється у комп'ютерній базі даних, а | | | | факт ознайомлення і розгляду його | | | | посадовою особою засвідчується підписом | | | | напроти свого прізвища на резолюції з | | | | обов'язковим зазначенням дати розгляду. | | | |Передача документа від одного виконавця до| | | | іншого без внесення змін Загальним | | | | відділом до електронної бази даних | | | | не допускається | | | -------------------------------------------- | | | | | v | | -------------------------------------------- | ------------|Передає документ до головного виконавця | | -------------------------------------------- | | -------------------------------------------- | | Забезпечує підготовку відповідного листа | v |та його підписання керівництвом на бланку | ------------------ | Міністерства. Оформляє другий примтрник | | Структурний | | вихідного документа (неофіційної копії), | | підрозділ, | |який візується посадовими особами, з якими| | визначений |---------| погоджено документ, та виконавцем. | | головним | | Реєструє вихідну документацію. | | виконавцем | |Оригінал документа разом з матеріалами, що| ------------------ |свідчать про його виконання, зберігається | | |у Структурному підрозділі, який визначений| | | головним виконавцем. Передає вихідний | | | документ у поштовому конверті до | | | Загального відділу | v -------------------------------------------- ------------------ -------------------------------------------- |Загальний відділ|---------| Забезпечує відправлення документів | ------------------ --------------------------------------------

Додаток 6.5

Алгоритм процедури реєстрації наказів

--------------------- ----------------------------------------- | Структурний | | Готує проект наказу. | | підрозділ, | |Здійснює внутрішнє візування посадовими| | відповідальний за |-----| особами, які визначені в аркуші | | підготовку наказу | |погодження, з обов'язковим зазначенням | --------------------- | дати | | ----------------------------------------- v --------------------- |Відділ забезпечення| |діяльності Міністра| |(патронатна служба)| --------------------- | v --------------------- ----------------------------------------- | Міністр |-----| Підписує наказ | --------------------- ----------------------------------------- | v --------------------- | Структурний | ----------------------------------------- | підрозділ, | | Подає наказ Загальному відділу у | | відповідальний за |-----| друкованому та електронному вигляді | | підготовку наказу | ----------------------------------------- --------------------- | ----------------------------------------- v | Реєструє наказ. | --------------------- | Веде електронну базу даних наказів. | | Загальний відділ |-----| Другий примірник наказу завіряє | --------------------- | печаткою | | | Загального відділу | | ----------------------------------------- | | ----------------------------------------- v | Розмножує копію наказу, завірену | --------------------- | печаткою | | Структурний | | Загального відділу. | | підрозділ, | | Здійснює розсилання копій наказу | | відповідальний за |-----| структурним підрозділам Міністерства | | підготовку наказу | | та організаціям, вказаним у списку | --------------------- | розсилки. Розсилає електронну версію | | наказу через електронну пошту | -----------------------------------------

Додаток 13.1

Алгоритм процедури розгляду

письмових звернень громадян

------------------ ------------------------------------------------- |Сектор звернень | | Реєструє звернення у журналі реєстрації | | та прийому |------| пропозицій, заяв і скарг громадян | | громадян | ------------------------------------------------- ------------------ | v ------------------------------------------------- ------------------ | Попередньо розглядає звернення з метою | | Перший |------| визначення їх належності до | | заступник | | компетенції Міністерства | | Міністра, | ------------------------------------------------- | заступники | ------------------------------------------------- | Міністра |------| Не пізніше, ніж у 5-денний термін, приймає | ------------------ | одне з таких рішень: | | |1. Прийняття звернення до провадження. | | |2. Надсилання за належністю до іншої установи, | | |якщо питання, порушені у зверненні, не належать| | |до компетенції Міністерства та повідомлення про| | |це заявника. | | |3. Залишення без розгляду за наявності підстав,| | |визначених статтею 8 Закону України | | |"Про звернення громадян" | | ------------------------------------------------- | | | ------------------------------------------------- | | У разі, коли питання порушені у зверненні не | | ---------|належать до компетенції Міністерства, здійснює | v | | надсилання звернення за належністю та | ------------------ | повідомляє про це заявника | |Сектор звернень | ------------------------------------------------- | та прийому | ------------------------------------------------- | громадян |------| У разі прийняття звернення до провадження: | ------------------ |1. Заповнює РКК у двох примірниках, один з яких| | |надходить до контрольної картотеки, а другий - | | | разом із зверненням надається головному | | | виконавцеві. | | | 2. Якщо про результати розгляду письмової | | | пропозиції, заяви, скарги потрібно повідомити | | | іншу організацію або у зверненні порушуються | | |важливі питання діяльності Міністерства - бере | | | звернення на контроль. Проставляє штамп | | | "Контроль" на зверненнях та РКК | | ------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------- v | Повертає звернення разом з матеріалами | ------------------ | перевірки та примірником РКК до Сектора | | Структурний | | звернень та прийому громадян з підписом | | підрозділ, | |посадової особи, яка прийняла рішення (не нижче| | визначений |------| заступника Міністра). Пропозиції, заяви та | | головним | |скарги Героїв України, Героїв Радянського Союзу| | виконавцем | |Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої | ------------------ | Вітчизняної війни розглядаються Міністром | | | особисто. | | |Оформлює другий примірник вихідного документа | | |(неофіційної копії), який візується посадовими | | | особами, з якими погоджено документ, | v | та виконавцем | ------------------ ------------------------------------------------- |Сектор звернень | ------------------------------------------------- | та прийому |------| Реєструє відповіді на звернення. Знімає | | громадян | | з контролю | ------------------ ------------------------------------------------- | v ------------------ ------------------------------------------------- |Загальний відділ|------|Відправляє листи з відповідями на звернення | ------------------ -------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: