open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.05.2007 N 229

Про затвердження Положення

про медичну сестру-координатора

лікувально-профілактичного закладу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 88 ( v0088282-08 ) від 19.02.2008 }

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від
08.11.2005 р. N 585 ( v0585282-05 ) "Про затвердження "Програми
розвитку медсестринства України на 2005-2010 рр." та з метою
удосконалення системи безперервного навчання середнього медичного
персоналу, покращання надання медичної допомоги населенню
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про медичну сестру-координатора
лікувально-профілактичного закладу (додається).
2. Міністру АР Крим, начальникам Головних управлінь охорони
здоров'я Дніпропетровської, Львівської, Київської, Харківської,
Чернівецької обласних державних адміністрацій, начальнику
Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф
Черкаської обласної, Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій,
начальнику Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької
обласної, начальнику Управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Одеської обласної державних адміністрацій, начальникам
управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської
державних адміністрацій вжити заходів щодо введення
в лікувально-профілактичних закладах додаткових посад старших
медичних сестер в межах фонду оплати праці, на яких покласти
обов'язки медичних сестер-координаторів, визначені наказом МОЗ
України від 07.05.2007 N 229 "Про затвердження Положення про
медичну сестру-координатора лікувально-профілактичного закладу.
{ Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 88
( v0088282-08 ) від 19.02.2008 }
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчука М.В.
Міністр Ю.О.Гайдаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

07.05.2007 N 229

ПОЛОЖЕННЯ

про медичну сестру-координатора

лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ)

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Медична сестра-координатор надає організаційно-методичну
допомогу в роботі медсестринської служби ЛПЗ та організовує
професійну освіту (тематичну, періодичну) середнього та молодшого
медперсоналу ЛПЗ.
1.2. Медичну сестру-координатора призначає і звільняє
з посади головний лікар за погодженням з головною медсестрою ЛПЗ.
1.3. У своїй роботі медична сестра-координатор керується
Статутом лікарні, цим положенням та іншими нормативно-правовими
документами, а також розпорядженнями і вказівками керівників ЛПЗ.
Розділ 2. Завдання та обов'язки
2.1. Під керівництвом головної медсестри медична
сестра-координатор проводить заходи щодо раціональної організації
праці середнього та молодшого медичного персоналу шляхом надання
організаційно-методичної допомоги старшим медсестрам.
2.2. Розробляє і проводить заходи з підвищення кваліфікації
середнього та молодшого медичного персоналу: навчання на робочому
місці та в інших структурних підрозділах ЛПЗ.
2.3. Складає перспективний план підвищення кваліфікації та
атестації медичних сестер на рік та на п'ять років.
2.4. Здійснює організаційні заходи щодо проведення
практичного навчання студентів вищих медичних навчальних закладів
I-II рівнів акредитації.
2.5. Складає плани санітарно-освітньої роботи у відділеннях
ЛПЗ, контролює їх виконання.
2.6. Під керівництвом головної медичної сестри проводить
підготовку молодших медичних спеціалістів до атестації.
2.7. Організовує та проводить конференції середнього
медичного і молодшого персоналу. Бере участь в організації та
проведенні занять у відділеннях ЛПЗ.
2.8. Надає методичну допомогу старшим медсестрам ЛПЗ
у проведенні санітарно-освітньої роботи з медперсоналом,
пацієнтами та їх родинами.
2.9. Разом з головною медсестрою ЛПЗ контролює правильність і
повноту ведення та зберігання документації медичними сестрами і
створює резерв на керівні посади медсестринських структур та
організовує навчальну роботу з ним.
2.10. Організовує разом з громадськими організаціями конкурси
медичних сестер на звання "Краща медична сестра", "Кращий
медсестринський пост" тощо, забезпечуючи широку гласність заходів
та результатів. Складає плани санітарно-освітньої роботи із
середнім і молодшим медперсоналом.
2.11. Організовує заходи до дат, визначених ВООЗ (Всесвітній
день здоров'я, всесвітній день боротьби із СНІДом, Міжнародний
день медсестри та інші).
2.12. Ініціює роботу щодо реформування медсестринства та його
впровадження в практичну роботу ЛПЗ.
2.13. Бере участь у реалізації комплексних планів розвитку та
вдосконалення медсестринської служби закладу.
2.14. Керує науково-дослідницькою роботою з фахових проблем
в медсестринстві.
2.15. Надає пропозиції щодо покращання організації та
підготовки, підвищення рівня кваліфікації та проведення атестації
середнього медичного персоналу.
2.16. Бере участь у роботі Ради медсестер ЛПЗ.
2.17. Проводить заходи з обміну досвідом роботи, залучає
досвідчених медичних сестер до наставництва.
2.18. Разом із профспілковою організацією ЛПЗ приймає участь
в розробці правил внутрішнього розпорядку та колективних
договорів.
2.19. Здійснює контроль за виконанням працівниками середньої
медичної ланки правил внутрішнього розпорядку, за забезпеченням
ними трудової дисципліни.
2.20. Постійно підвищує свій професійний рівень.
2.21. Щорічно звітує перед головною медичною сестрою,
головним лікарем про виконану роботу.
Розділ 3. Права
3.1. Медична сестра-координатор має право: 3.1.1. Отримувати необхідну інформацію, потрібну для
виконання обов'язків. 3.1.2. Спільно з головною медсестрою контролювати якість
проведення занять із медсестрами у відділеннях ЛПЗ. 3.1.3. Бути членом тимчасових комісій, робочих груп, які
розглядають або вивчають питання медсестринської діяльності.
3.2.1. Вносити пропозиції з: 3.2.2. Організаційно-методичних питань розвитку
медсестринства. 3.2.3. Основних напрямків розвитку медсестринської служби
з врахуванням досягнень медичної науки та впровадження їх у
практику ЛПЗ. 3.2.4. Організації і проведення науково-практичних
конференцій, семінарів. 3.2.5. Підготовки медичних сестер до атестації.
3.3. Співпрацювати з громадськими організаціями та
об'єднаннями.
Розділ 4. Відповідальність
4.1. Роботу медичної сестри-координатора контролює головна
медсестра та головний лікар.
4.2. Медична сестра-координатор несе відповідальність за
виконувану нею роботу відповідно до чинного законодавства.
Розділ 5. Спеціальні знання
5.1. Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ЛПЗ.
5.2. Перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку
галузі, досягнення медичної та медсестринської наук і технологій
відповідно до напрямку діяльності ЛПЗ.
5.3. Можливості ефективного використання виробничих
потужностей та кадрового потенціалу ЛПЗ.
5.4. Сучасні медсестринські методи управління.
5.5. Організацію наукової, навчально-методичної роботи.
5.6. Етику ділового спілкування.
5.7. Актуальні питання міжособового спілкування.
5.8. Основи діловодства, організацію контролю, перевірки
виконання, обліку роботи та звітності.
5.9. Охорону праці, техніку безпеки та протипожежну безпеку.
Розділ 6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки
1101 Медицина, спеціальності 6.110100 "Сестринська справа".
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом не менше п'яти
років.
Розділ 7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
7. Медична сестра-координатор має взаємовідносини:
7.1. З головною медсестрою лікарні, головним лікарем ЛПЗ,
заступниками головного лікаря за напрямками діяльності.
7.2. Із завідувачами і старшими медсестрами відділень.
7.3. Із середнім і молодшим медичним персоналом ЛПЗ.
7.4. Із громадськими організаціями професійного спрямування.
7.5. Із вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: