open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
02.06.2010 N 228

Про внесення змін до правил оформлення

і обліку товарів та готівки у підприємствах,

організаціях (об'єднаннях) системи

центральної спілки споживчих товариств

України (укоопспілки)

Розглянувши пропозиції правлінь Тернопільської
облспоживспілки (голова правління М.П.Лазар) та Харківської
облспоживспілки (голова правління В.Б.Блізняк), правління
Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до Правил оформлення і обліку товарів та
готівки у підприємствах, організаціях (об'єднаннях) системи
Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)
(далі - Правила), затверджених постановою правління Укоопспілки
від 18.09.97 N 153 ( v0153626-97 ) із змінами і доповненнями,
внесеними згідно з постановами правління Укоопспілки від 30.12.97
N 188, 10.03.98 N 28, 11.05.98 N 99, 14.05.01 N 126, 05.03.10 N 58
( v0058626-10 ): Розділ 4 "Порядок ведення Книги надходження товарів об'єктами
роздрібної торгівлі" та додаток 8 до Правил - Книга надходження
товарів (форма N 056) викласти у новій редакції (додатки 1,2).
2. Редакції газети "Вісті Центральної спілки споживчих
товариств України" (головний редактор Б.Ф.Шинкарук) опублікувати
цю постанову у газеті "Вісті... Діловий випуск".
3. Зміни до Правил набирають чинності з 01 липня 2010 року.
4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
голови правління Укоопспілки А.М.Волошина та голів ревізійних
комісій споживчих товариств, споживспілок.
Голова правління С.Г.Бабенко
Члени правління: Візи:
А.М.Волошин Т.Б.Макаренко
В.Г.Коршунов Г.М.Журавель
В.П.Левицький В.Ф.Пасенко
В.М.Горгут О.І.Сасін
М.О.Левінський А.Г.Градобик
П.Г.Петрушевський
В.В.Подолян
О.А.Ринка
О.А.Циганок
М.І.Чебан
Б.Ф.Шинкарук

Додаток 1

до постанови

правління Укоопспілки

02.06.2010 N 228

4. Порядок ведення Книги надходження

товарів об'єктами роздрібної торгівлі
4.1. Об'єкти роздрібної торгівлі ведуть Книги надходження
товарів (далі - Книга) за формою N 056 (додаток 8).
4.2. Книга знаходиться у завідуючого об'єктом роздрібної
торгівлі або уповноваженої ним особи (далі - завідуючий) і
надається покупцеві на його першу вимогу, а також службовим
особам, які мають посвідчення на право проведення перевірки.
4.3. Завідуючі об'єктами роздрібної торгівлі зобов'язані
вести Книгу за встановленим порядком.
4.4. Вилучення Книги з об'єкта роздрібної торгівлі не
допускається, крім випадків, передбачених законодавством України і
цими Правилами.
4.5. Нова Книга, після повного використання попередньої,
видається на вимогу завідуючого об'єктом роздрібної торгівлі після
перевірки бухгалтерією підприємства використання всіх аркушів у
попередній Книзі відповідно до пункту 2.1 цих Правил, про що
робиться запис на останній сторінці такого змісту: "Перевірено,
дата, підпис та прізвище перевіряючого". При зміні завідуючого
об'єктом роздрібної торгівлі Книга передається ним новому
завідуючому за описом.
4.6. Книга має бути пронумерована, прошнурована та підписана
головою правління (керівником) та головним бухгалтером
підприємства. Підписи скріплюються печаткою. Книга видається
бухгалтерією підприємства завідуючому об'єктом роздрібної торгівлі
під розпис у журналі їх обліку (додаток 9).
4.7. Записи про надходження товарів проводяться в Книзі
завідуючим відразу після їх прийняття на підставі відповідних
прибуткових документів (товарно-транспортних накладних,
прибутково-видаткових накладних, квитанцій про прийняття товарів
на комісію, інвентаризаційних описів-актів переоцінки тощо) на
загальну суму по роздрібних цінах (цінах продажу), зазначених у
відповідних документах, що підтверджують надходження товарів.
Відпуск продукції власного виробництва з кухні (кондитерського
цеху) в ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні та інші об'єкти
ресторанного господарства оформляється забірним листом
(додаток 11). Надходження цієї продукції реєструється в Книзі в
установленому порядку.
4.8. Забороняється торгівля товарами, які надійшли без
відповідних прибуткових документів.
4.9. У Книзі заповнюються такі реквізити: 4.9.1. У бухгалтерії підприємства: - назва підприємства; - ідентифікаційний код ЄДРПОУ; - назва і номер об'єкта роздрібної торгівлі та його
місцезнаходження; - прізвище та ініціали завідуючого об'єктом роздрібної
торгівлі; - дата видачі і дата закінчення Книги. 4.9.2. В об'єкті роздрібної торгівлі: - у графі 1 - порядковий номер запису; - у графах 2, 3, 4 - "прибутковий документ" - найменування
прибуткового документа, його номер і дата; - у графі 5 - загальна вартість товару в гривнях і копійках. Інформація про одержані товари, їх асортимент, кількість і
роздрібні ціни підтверджується третіми примірниками прибуткових
документів, які зберігаються в об'єкті роздрібної торгівлі в
окремій папці. На прибуткових документах у правому верхньому куті
завідуючий проставляє номер документа, який повинен відповідати
порядковому номеру запису в Книзі. У випадку ненадання
постачальником третього примірника прибуткового документа,
завідуючий виготовляє його ксерокопію. Після запису загальної вартості товарів, згідно з прибутковим
документом, завідуючий засвідчує запис своїм підписом у графі 6.
При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності записи
засвідчуються підписом бригадира (при його відсутності -
заступника) і одним членом бригади.
4.10. У кінці кожного звітного періоду завідуючий підраховує
загальну вартість товарів, одержаних об'єктом роздрібної торгівлі,
і звіряє її з даними товарно-грошового звіту.
4.11. Один раз у квартал працівник бухгалтерії перевіряє
зроблені в Книзі записи відповідно з прибутковими документами, які
зберігаються в бухгалтерії, і у наступному після останнього запису
рядку робить запис "Перевірено", зазначає дату перевірки, прізвище
і засвідчує своїм підписом.
4.12. Книга надходження товарів та треті примірники
прибуткових документів зберігаються 3 роки в бухгалтерії
підприємства за умови завершення перевірки державними податковими
органами з питань дотримання податкового законодавства та
проведення ревізії. У разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і
судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення.
Начальник управління
бухгалтерського обліку,
контролю, звітності
і корпоративних прав А.М.Волошин

Додаток 2

до постанови

правління Укоопспілки

02.06.2010 N 228
Додаток 8

Форма N 056

ЗАТВЕРДЖЕНА

постановою правління

Укоопспілки

18.09.1997 N 153

( v0153626-97 )

із змінами, внесеними

постановою правління

Укоопспілки

02.06.2010 N 228

КНИГА

надходження товарів N ___
___________________________________________________

назва господарюючого суб'єкта
___________________________________________________

назва і номер торговельного підприємства
___________________________________________________

його місцезнаходження (село, місто, район, область)
___________________________________________________

прізвище та ініціали завідуючого
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________________
_____________ 20 __ р.

дата видачі
_______________ 20 __ р.

дата закінчення

------------------------------------------------------------------- Порядковий| Прибутковий документ | Загальна | Підписи | номер |------------------------| вартість | (завідуючого, | |найменування | N | дата | товару |бригадира і члена| | | | |(грн.коп.) | бригади) про | | | | | | оприбуткування | | | | | | товарів | ----------+-------------+---+------+-----------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------+-------------+---+------+-----------+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-------+---+-----------------| | | | | | | | ----------+-------------+---+------+-----------------------------| | | | | Зразок запису на зворотній | ----------+-------------+---+------|стороні останньої сторінки: | | | | | | ----------+-------------+---+------| У цій Книзі пронумеровано, | | | | |прошнуровано і скріплено | ----------+-------------+---+------|печаткою __________________ | | | | | (прописом) | ----------+-------------+---+------| | | | | |сторінок, про що в | ----------+-------------+---+------|журналі обліку Книг | | | | |надходження товарів зроблено | ----------+-------------+---+------|запис за N _______ | | | | | | ----------+-------------+---+------| Голова правління | | | | | керівник __________________ | ----------+-------------+---+------| (підпис, | | | | | | ----------+-------------+---+------|____________________________ | | | | | ініціали, прізвище) | ----------+-------------+---+------| | | | | | М.П. | ----------+-------------+---+------| | | | | | Головний бухгалтер ________ | ----------+-------------+---+------| (підпис, | | | | | | ----------+-------------+---+------|____________________________ | | | | | ініціали, прізвище) | ----------+-------------+---+------| | | | | | | ----------+-------------+---+------| | | | | | | ----------+-------------+---+------|"___" __________ 20 __ р. | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Проліновується до кінця сторінки
Формат А4

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: