open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2019  № 228

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні

Відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу II плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, що додаються.

2. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити доведення цього наказу до місцевих фінансових органів для використання в роботі.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Маркарова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.05.2019 № 228

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні

I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблено на виконання завдання 14 частини "Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація" розділу II "Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики" плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р.

2. Метою цих Методичних рекомендацій є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються місцевими органами влади.

3. Ці Методичні рекомендації розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

4. Під час підготовки Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу відповідного місцевого бюджету (далі - Бюджетний регламент) місцевим фінансовим органам рекомендується застосовувати ці Методичні рекомендації.

Під Бюджетним регламентом слід розуміти документ, який регулює порядок здійснення процедур на кожній стадії бюджетного процесу з урахуванням норм і положень бюджетного законодавства і визначає терміни їх виконання та відповідальних учасників за своєчасне виконання відповідних заходів.

5. Бюджетний регламент рекомендується затверджувати Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради (далі - місцевий орган виконавчої влади) або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою (далі - місцева рада).

6. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

II. Основна частина

1. Бюджетний регламент рекомендується затверджувати для:

визначення основних організаційних засад проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання відповідного місцевого бюджету та звітування про його виконання;

забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками бюджетного процесу;

забезпечення прозорості та публічності бюджетного процесу.

2. Рекомендується така структура Бюджетного регламенту:

загальна частина;

складання прогнозу місцевого бюджету;

складання проекту місцевого бюджету;

розгляд проекту рішення про бюджет Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою;

затвердження рішення про бюджет;

організація виконання місцевого бюджету;

внесення змін до рішення про бюджет;

підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету.

3. У Бюджетному регламенті доцільно конкретизувати/врегулювати дії усіх учасників бюджетного процесу на кожній його стадії, а саме:

складання прогнозу місцевого бюджету, проекту місцевого бюджету та підготовки проекту рішення про місцевий бюджет;

розгляду та схвалення місцевим органом виконавчої влади прогнозу місцевого бюджету та проекту рішення про місцевий бюджет;

подання прогнозу місцевого бюджету та проекту рішення про місцевий бюджет на розгляд відповідної місцевої ради (разом з переліком матеріалів, які додаються до них);

розгляду місцевою радою рішення про місцевий бюджет, у тому числі в частині участі представників місцевого органу виконавчої влади та опрацювання пропозицій до проекту рішення про бюджет, отриманих від місцевої ради;

затвердження місцевою радою рішення про місцевий бюджет;

у разі несвоєчасного затвердження Державного бюджету України або відповідного місцевого бюджету;

організації та управління виконанням місцевого бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису місцевого бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, Казначейства;

внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

підготовці інформації про виконання місцевого бюджету, поданні квартальних та річного звітів до місцевої ради та участі представників місцевих органів виконавчої влади під час розгляду звітів у раді;

забезпечення доступності інформації про місцевий бюджет, зокрема публікації рішень про місцевий бюджет, квартальних звітів про їх виконання, та публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу.

4. Для забезпечення своєчасного складання прогнозу місцевого бюджету та проекту місцевого бюджету пропонується у Бюджетному регламенті передбачити положення щодо підготовки та затвердження відповідних планів заходів, у яких визначати:

заходи з підготовки матеріалів для складання прогнозу місцевого бюджету / проекту місцевого бюджету;

конкретні терміни подання матеріалів;

відповідальних за підготовку матеріалів;

інші питання з координації діяльності учасників бюджетного процесу під час складання прогнозу місцевого бюджету / проекту місцевого бюджету.

Такі плани заходів рекомендується затверджувати місцевим органом виконавчої влади щороку не пізніше:

15 травня - щодо складання прогнозу місцевого бюджету;

01 вересня - щодо складання проекту місцевого бюджету.

Може затверджуватися один План заходів із складання прогнозу та проекту місцевого бюджету не пізніше 15 травня поточного року.

Рекомендовані плани заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету та проекту місцевого бюджету наведено в додатках 1, 2.

5. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних із складанням прогнозу місцевого бюджету та проекту місцевого бюджету, може створюватися робоча група з підготовки прогнозу та проекту місцевого бюджету, склад якої доцільно затверджувати рішенням/розпорядженням місцевого органу виконавчої влади.

6. Для забезпечення своєчасного фінансування запланованих видатків рекомендується деталізувати процедури виконання місцевого бюджету за доходами, видатками та кредитуванням з урахуванням норм Податкового та Бюджетного кодексів України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, та іншого бюджетного законодавства.

Рекомендований План заходів щодо організації виконання місцевого бюджету наведено у додатку 3.

7. З метою упорядкування процедури розподілу коштів місцевого бюджету пропонується врегулювати питання щодо:

періодичності підготовки місцевим фінансовим органом розпорядження про виділення коштів загального/спеціального фонду місцевого бюджету;

термінів подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань;

форми заявки на виділення коштів місцевого бюджету;

випадків, при яких може готуватися розпорядження про виділення коштів загального/спеціального фонду місцевого бюджету позачергово;

інших питань з координації діяльності учасників бюджетного процесу під час виконання місцевого бюджету.

8. Для забезпечення своєчасної підготовки річного звіту по мережі, штатах та контингентах, пояснювальної записки до річного звіту про виконання місцевого бюджету місцевий орган виконавчої влади може затверджувати План заходів з організації роботи з підготовки річної звітності про виконання місцевого бюджету.

Рекомендований План заходів з організації роботи з підготовки річної звітності про виконання місцевого бюджету наведено у додатку 4.

9. Під час визначення у Бюджетному регламенті конкретних термінів виконання відповідних процедур/заходів чи відповідальних виконавців слід дотримуватися граничних термінів та вимог, визначених Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань бюджету.

Директор Департаменту
місцевих бюджетівЄ.Ю. Кузькін


Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки та затвердження
Бюджетного регламенту проходження
бюджетного процесу на місцевому рівні
(пункт 4 розділу II)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу місцевого бюджету на _________ роки

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

Місцевий фінансовий орган

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

Місцевий фінансовий орган

3.

Надання місцевому фінансовому органу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період

Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, виконавчий орган місцевої ради, до повноважень якого належать питання соціально-економічного розвитку

4.

Надання місцевому фінансовому органу інформації щодо чисельності населення

Територіальний орган статистики

5.

Підготовка та подання місцевому фінансовому органу разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету

Орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, виконавчий орган місцевої ради

6.

Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

Місцевий фінансовий орган

7.

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету на _______ роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6

Місцевий фінансовий орган

8.

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період

Місцевий фінансовий орган

9.

Надання місцевому фінансовому органу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій

Місцевий фінансовий орган

11.

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету

Місцевий фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів

12.

Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради

Місцевий фінансовий орган

13.

Подання прогнозу місцевого бюджету до місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради

Місцевий фінансовий орган

14.

Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

15.

Подання прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до місцевої ради для розгляду в порядку, визначеному радою

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

16.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями місцевої ради та на пленарному засіданні місцевої ради в порядку, визначеному радою

Представники місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради, головних розпорядників бюджетних коштів

__________
Примітки:* Зазначаються терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених бюджетним законодавством, по кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету під час затвердження Плану заходів.

** Зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу влади, відповідального за виконання певного заходу відповідно до його повноважень.


Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки та затвердження
Бюджетного регламенту проходження
бюджетного процесу на місцевому рівні
(пункт 4 розділу II)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту місцевого бюджету на ________ рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

Місцевий фінансовий орган

2.

Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів

Структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, виконавчі органи місцевої ради

3.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном

Місцевий фінансовий орган

4.

Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам

Місцевий фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів

5.

Доведення до місцевих фінансових органів області:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення;
- організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення

Місцевий фінансовий орган

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

Місцевий фінансовий орган

8.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів

Головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Подання бюджетних запитів місцевому фінансовому органу

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету

Місцевий фінансовий орган

11.

Доведення до місцевих фінансових органів області:
- обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні;
- текстових статей проекту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

12.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

Місцевий фінансовий орган

13.

Доведення виконавчим органам міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад та виконавчим органам рад об'єднаних територіальних громад, районним державним адміністраціям відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація

14.

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту місцевого бюджету (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок)

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради, місцевий фінансовий орган, головні розпорядники коштів

15.

Підготовка проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання місцевій державній адміністрації, виконавчому органу місцевої ради

Місцевий фінансовий орган

16.

Схвалення проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

17.

Направлення схваленого проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет до місцевої ради

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

18.

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

Головні розпорядники коштів

19.

Оприлюднення проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет, схваленого місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

20.

Доопрацювання проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

Місцевий фінансовий орган

21.

Супровід розгляду проекту рішення про бюджет у місцевій раді

Представники місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради, місцевого фінансового органу, головних розпорядників бюджетних коштів

22.

Оприлюднення рішення місцевої ради про місцевий бюджет на плановий рік у газеті, що визначена місцевою радою

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

__________
Примітки:* Зазначаються терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених бюджетним законодавством, по кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету під час затвердження Плану заходів.

** Зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу влади, відповідального за виконання певного заходу відповідно до його повноважень.


Додаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки та затвердження
Бюджетного регламенту проходження
бюджетного процесу на місцевому рівні
(пункт 6 розділу II)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації виконання місцевого бюджету

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Погодження мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі)

Місцевий фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів

2.

Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про державний бюджет)

Місцевий фінансовий орган, структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, виконавчі органи місцевої ради

3.

Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (до затвердження розпису бюджету). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису

Місцевий фінансовий орган

4.

Доведення до місцевих фінансових органів показників міжбюджетних трансфертів згідно із затвердженим розписом державного бюджету

Територіальний орган Казначейства

5.

Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування

Місцевий фінансовий орган

6.

Подання місцевому фінансовому органу уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Уряду від 28.02.2002 № 228

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Затвердження розпису бюджету. Подання розпису до територіального органу Казначейства

Місцевий фінансовий орган

8.

Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету

Місцевий фінансовий орган

9.

Проведення перевірки рішень місцевих рад про місцевий бюджет щодо дотримання бюджетного законодавства під час затвердження місцевих бюджетів

Місцевий фінансовий орган

10.

Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду місцевого бюджету

Місцевий фінансовий орган

11.

Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань

Головні розпорядники бюджетних коштів

12.

Затвердження за погодженням з місцевим фінансовим органом паспортів бюджетних програм

Місцевий фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів

13.

Зведення планових показників місцевих бюджетів у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ

Місцеві фінансові органи

14.

Подання місцевому фінансовому органу узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм

Головні розпорядники бюджетних коштів

15.

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету

Місцевий фінансовий орган

16.

Внесення змін до рішення місцевої ради про місцевий бюджет (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України)

Місцевий фінансовий орган

17.

Внесення змін до розпису місцевого бюджету

Місцевий фінансовий орган

18.

Подання квартального звіту про виконання місцевого бюджету до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

19.

Оприлюднення інформації, визначеної статтею 28 Бюджетного кодексу України, з додержанням вимог законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів", зокрема:
- рішення місцевої ради про внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
- інформації про виконання місцевого бюджету

Учасники бюджетного процесу

20.

Інформування громадськості з питань використання коштів місцевого бюджету та її участь у бюджетному процесі із застосуванням відповідних механізмів (проведення засідань громадських рад, проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок)

Місцевий фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів

__________
Примітки:

* Зазначаються терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених бюджетним законодавством, по кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету під час затвердження Плану заходів.

** Зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу влади, відповідального за виконання певного заходу відповідно до його повноважень.


Додаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки та затвердження
Бюджетного регламенту проходження
бюджетного процесу на місцевому рівні
(пункт 8 розділу II)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання місцевого бюджету за _______ рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Визначення та доведення до головних розпорядників коштів місцевих бюджетів графіків подання зведеної річної звітності та консолідованої фінансової звітності

Територіальний орган Казначейства

2.

Доведення до місцевих фінансових органів графіка надання їм річної звітності про виконання місцевого бюджету

Територіальний орган Казначейства

3.

Підготовка та подання місцевому фінансовому органу річної звітності про виконання місцевого бюджету

Територіальний орган Казначейства

4.

Подання місцевому фінансовому органу звітів про виконання паспортів бюджетних програм

Головні розпорядники коштів

5.

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання місцевого бюджету

Місцевий фінансовий орган

6.

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання місцевих бюджетів (району, міста обласного значення, області)

Відповідний місцевий фінансовий орган

7.

Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах

Місцевий фінансовий орган

8.

Зведення річного звіту по мережі, штатах і контингентах (по району, місту обласного значення, області)

Відповідний місцевий фінансовий орган

9.

Подання річного звіту про виконання місцевих бюджетів області, річного звіту по мережі, штатах і контингентах та пояснювальної записки Мінфіну

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

10.

Опублікування інформації про: - виконання місцевого бюджету за підсумками року; - час і місце публічного представлення такої інформації

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

11.

Подання річного звіту про виконання місцевого бюджету до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

12.

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету за підсумками року

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

13.

Прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою рішення щодо річного звіту про виконання місцевого бюджету

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада

14.

Оприлюднення рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради щодо річного звіту про виконання місцевого бюджету

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

__________
Примітки:

* Зазначаються терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених бюджетним законодавством, кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету під час затвердження Плану заходів.

** Зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу влади, відповідального за виконання певного заходу відповідно до його повноважень.

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: