open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2009 N 227

Про утворення Консультативно-узгоджувальної

ради з питань автомобільного транспорту

при Державній адміністрації

автомобільного транспорту

З метою вільного обговорення на засадах колегіальності
найважливіших напрямів діяльності у сфері автомобільного
транспорту, уникнення конфлікту інтересів органів державної влади
та суспільства Н А К А З У Ю:
1. Утворити Консультативно-узгоджувальну раду з питань
автомобільного транспорту при Державній адміністрації
автомобільного транспорту.
2. Затвердити Положення про Консультативно-узгоджувальну раду
з питань автомобільного транспорту при Державній адміністрації
автомобільного транспорту, що додається.
3. Затвердити склад Консультативно-узгоджувальної ради при
Державній адміністрації автомобільного транспорту, що додається.
4. Державній адміністрації автомобільного транспорту
забезпечити доведення цього наказу до відома заінтересованих
підприємств, установ, організацій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державної адміністрації автомобільного
транспорту Сергієнка Л.Г.
Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

27.02.2009 N 227

ПОЛОЖЕННЯ

про Консультативно-узгоджувальну раду

з питань автомобільного транспорту

при Державній адміністрації

автомобільного транспорту

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правовий статус, склад, функції,
загальні організаційні та процедурні засади діяльності
Консультативно-узгоджувальної ради з питань автомобільного
транспорту при Державній адміністрації автомобільного транспорту
(далі - Рада), а також права та обов'язки її членів.
1.2. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом,
який утворюється при Державній адміністрації автомобільного
транспорту для погодженого, вільного обговорення та вирішення на
засадах колегіальності найважливіших питань та напрямів діяльності
у сфері автомобільного транспорту, уникнення конфлікту інтересів.
1.3. Діяльність Ради базується на принципах добровільності,
рівноправності її членів, законності, гласності, демократизму.
1.4. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і підлягають
обов'язковому розгляду керівництвом Державної адміністрації
автомобільного транспорту та Міністерства транспорту та зв'язку
України.
1.5. У своїй роботі Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства транспорту та
зв'язку України, Державної адміністрації автомобільного
транспорту, а також цим Положенням.
1.6. Робота Ради висвітлюється на офіційному веб-сайті
Міністерства транспорту та зв'язку України та в інших засобах
масової інформації.
2. Основні завдання Ради
2.1. Забезпечення врахування думки громадськості у процесі
підготовки, прийняття та організації виконання рішень Міністерства
транспорту та зв'язку України та Державної адміністрації
автомобільного транспорту.
2.2. Вивчення та аналіз проблем у сфері автомобільного
транспорту, розроблення і внесення за результатами такого аналізу
відповідних пропозицій.
2.3. Обговорення спірних питань, що виникають у сфері
підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання.
2.4. Аналіз та підготовка пропозицій щодо вдосконалення
нормативно-правової бази, виявлення та усунення невиправданих
регуляторних обмежень у законодавстві, що регулює діяльність
автомобільного транспорту.
2.5. Підготовка пропозицій щодо формування сприятливого
підприємницького середовища та забезпечення реалізації ефективної
державної політики на автомобільному транспорті, спрямованої на
дерегулювання підприємницької діяльності.
2.6. Підготовка пропозицій щодо створення правових та
економічних умов для ефективної діяльності усіх категорій
перевізників, які отримали ліцензію, незалежно від режимів
організації перевезень.
2.7. Підготовка взаємоузгоджених висновків, пропозицій та
рекомендацій щодо проектів нормативно-правових актів, які
регулюють сферу автомобільного транспорту та реалізація яких
зачіпатиме права та інтереси перевізників.
2.8. Надання аналітичної, інформаційної та консультаційної
допомоги органам державної влади.
2.9. Здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток
автомобільної галузі.
3. Права Ради
3.1. Запрошувати на свої засідання та залучати у разі потреби
(без права голосу) представників центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій, інших спеціалістів (за
згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до їх
компетенції.
3.2. Розглядати пропозиції з питань діяльності автомобільного
транспорту органів виконавчої влади заслуховувати на своїх
засіданнях інформацію керівників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, інших органів державної влади з питань, що
належать до їх компетенції.
3.3. Організовувати проведення конференцій, семінарів,
бізнес-форумів, нарад та інших заходів.
3.4. Обирати заступника (заступників) голови, секретаря та
визначати функції кожного члена Ради.
3.5. Вносити на розгляд Міністра транспорту та зв'язку
України пропозиції щодо змін у складі Ради.
4. Склад Ради
4.1. Раду очолює голова, який обирається її членами простою
більшістю голосів строком на 2 роки.
4.2. Заступники голови Ради та секретар обираються з членів
Ради за його поданням. Кількість заступників голови Ради та
розподіл обов'язків між ними встановлюється рішенням Ради.
4.3. На період відсутності голови Ради його обов'язки виконує
заступник голови Ради (якщо призначено кількох заступників голови
Ради, то він має визначити серед них виконуючого обов'язки голови
Ради на період своєї відсутності).
4.4. До складу Ради можуть входити представники органів
державної влади та громадських організацій, діяльність яких
пов'язана з автомобільним транспортом.
4.5. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських
засадах.
4.6. Члени Ради беруть участь у засіданні особисто. У разі
коли член Ради не може бути присутнім на засіданні, він має право
попередньо подати голові Ради відповідні пропозиції в письмовій
формі або направити представника, який представлятиме його
інтереси за довіреністю від організації, яку представляє член
Ради.
4.7. Голова Ради: організовує діяльність Ради; планує проведення засідань Ради та веде такі засідання; скликає та організовує підготовку засідання Ради; пропонує порядок денний засідань Ради; підписує документи від імені Ради; представляє Раду у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів
України, центральними, місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, засобами
масової інформації; систематично інформує громадськість через засоби масової
інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх
виконання; у разі потреби приймає рішення щодо проведення позапланових
засідань Ради. 4.8. Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для її
засідань, скликання, ведення протоколів і оформлення рішень.
4.9. Члени Ради мають право: брати в установленому порядку участь у нарадах, колегіях, які
проводяться центральними органами виконавчої влади, з питань, що
належать до компетенції Ради; брати участь у всіх засіданнях Ради та прийнятті її рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами, винесеними на обговорення
Ради, виносити питання на розгляд Ради; вносити свої окремі пропозиції до протоколів засідань Ради; особисто ініціювати перед Радою скликання позачергового
засідання Ради.
4.10. Члени Ради зобов'язані: дотримуватись норм чинного законодавства, відповідних наказів
Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної
адміністрації автомобільного транспорту, цього Положення та рішень
Ради; об'єктивно та неупереджено розглядати винесені на обговорення
Ради питання.
5. Організація роботи Ради
5.1. Рада провадить свою діяльність відповідно до
затверджених нею планів роботи.
5.2. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться
в міру надходження пропозицій від її членів, але не рідше ніж один
раз на квартал.
5.3. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не
менш як половина її членів.
5.4. Порядок денний чергового засідання Ради формується за
пропозиціями її членів.
5.5. У разі потреби Рада може утворювати робочі групи з
вивчення та підготовки окремих питань, що виносяться на її
розгляд.
5.6. Для участі в засіданнях Ради у разі потреби можуть
запрошуватись особи, які не є членами Ради.
5.7. Перелік осіб, які не є членами Ради, але можуть бути
присутні на засіданні, визначається її головою.
5.8. Рішення Ради є правочинним, якщо воно приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів,
присутніх на засіданні.
5.9. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
Голови на засіданні.
5.10. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів,
висновків, рекомендацій або пропозицій, які підписуються усіма
членами Ради, що брали участь у голосуванні.
5.11. Забезпечення приміщенням, засобами зв'язку, створення
необхідних умов для роботи Ради здійснює Державна адміністрація
автомобільного транспорту.
Заступник Міністра - голова
Державної адміністрації
автомобільного транспорту Л.Сергієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

27.02.2009 N 227

СКЛАД

Консультативно-узгоджувальної ради при Державній

адміністрації автомобільного транспорту

------------------------------------------------------------------ N з/п| Прізвище, ім'я, по батькові, | Назва організації | | посада | | -----+-------------------------------+--------------------------| 1. |Сергієнко Леонід Григорович - |Міністерство транспорту та| |заступник Міністра - голова |зв'язку України, Державна | |Державтотрансадміністрації |адміністрація | | |автомобільного транспорту | -----+-------------------------------+--------------------------| 2. |Арсенюк Петро Іванович - перший|Державна адміністрація | |заступник голови |автомобільного транспорту | |Державтотрансадміністрації | | -----+-------------------------------+--------------------------| 3. |Главацький Петро |Державна адміністрація | |В'ячеславович - |автомобільного транспорту | |заступник голови | | |Державтотрансадміністрації | | -----+-------------------------------+--------------------------| 4. |Кучма Микола Вікторович - |Державна адміністрація | |заступник голови |автомобільного транспорту | |Державтотрансадміністрації | | -----+-------------------------------+--------------------------| 5. |Майборода Юрій Миколайович - |Головна державна інспекція| |заступник начальника |на автомобільному | |Головавтотрансінспекції |транспорті | -----+-------------------------------+--------------------------| 6. |Гук Денис Сергійович - |Державна адміністрація | |завідуючий сектором координації|автомобільного транспорту | |внутрішніх перевезень | | -----+-------------------------------+--------------------------| 7. |Горбатенко Костянтин |Державна адміністрація | |Валерійович - завідуючий |автомобільного транспорту | |сектором зовнішніх зв'язків та | | |організації міжнародних | | |перевезень | | |Державтотрансадміністрації | | -----+-------------------------------+--------------------------| 8. |Ушаков Олег Юрисович - |Державна адміністрація | |начальник відділу служби |автомобільного транспорту | |міжнародних автомобільних | | |перевезень, ревізійної та | | |технічної політики | | |Державтотрансадміністрації | | -----+-------------------------------+--------------------------| 9 |Чорнолуцький Євген |Державна адміністрація | |Олександрович - головний |автомобільного транспорту | |спеціаліст сектору | | |нормативно-правової роботи | | |Державтотрансадміністрації | | -----+-------------------------------+--------------------------| 10. |Ареф'єв Віталій Іванович - |Спілка автотранспортників | |голова спілки |Київщини (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 11. |Шамшур Петро Григорович |Спілка автотранспортників | | |Київщини (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 12. |Костюченко Леонід Михайлович - |Асоціація міжнародних | |президент асоціації |автомобільних перевезень | | |України (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 13. |Климпуш Орест Дмитрович - |Всеукраїнське об'єднання | |президент об'єднання |організації роботодавців | | |автомобільного транспорту | | |(за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 14. |Овчинніков Сергій Михайлович - |ГО "Спілка водіїв" (за | |голова правління ГО "Спілка |згодою) | |водіїв" | | -----+-------------------------------+--------------------------| 15. |Попик Василь Іванович - голова |ВГО "Профспілка таксистів | |ВГО "Профспілка таксистів |України" (за згодою) | |України | | -----+-------------------------------+--------------------------| 16. |Король Анатолій Григорович - |Центральний комітет | |голова комітету |профспілки автомобільного | | |транспорту та шляхового | | |господарства України (за | | |згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 17. |Гербеда Віктор Володимирович - |Всеукраїнська незалежна | |голова профспілки |профспілка працівників | | |транспорту (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 18. |Ляшук Богдан Миколайович - |Громадська організація ВГО| |президент ВГО "Союз |"Союз перевізників | |перевізників України" |України" (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 19. |Чижевський Іван Володимирович |ВГО "Союз перевізників | | |України" (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 20. |Москаленко Олександр Іванович |Асоціація | | |автотранспортників | | |Київщини (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 21. |Павленко Олексій Миколайович |Асоціація | | |автотранспортників | | |Київщини (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 22. |Щетинін Сергій Михайлович - |Страйковий комітет | |голова комітету |автоперевізників | | |Вінницької області (за | | |згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 23. |Слободянюк Олександр |Вінницька обласна | |Андрійович - |громадська організація | |голова організації |"Асоціація перевізників" | | |(за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 24. |Варнакова Олена Юріївна - |Профком Чернігівської | |голова профкому |профспілки підприємців (за| | |згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 25. |Авраменко Валентин |Наглядова рада Асоціації | |Миколайович - |пасажирських перевезень | |голова асоціації |Чернігівщини (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 26. |Артьомов Анатолій Іванович - |Асоціації вантажних | |голова асоціації |автомобільних перевізників| | |Закарпаття (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 27. |Литвиненко Сергій Віталійович -|Асоціація вантажних | |голова асоціації |автомобільних перевізників| | |Черкащини (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 28. |Хмарський Сергій Григорович - |Професійна спілка | |головний технічний інспектор |працівників автомобільного| |праці |транспорту та шляхового | | |господарства України (за | | |згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 29. |Пачесюк Сергій Никонович |Всеукраїнська асоціація | | |автомобільних перевізників| | |(за згодою) | -----+-------------------------------+--------------------------| 30. |Рева Віталій Михайлович |Всеукраїнська асоціація | | |автомобільних перевізників| | |(за згодою) | -----------------------------------------------------------------
Заступник Міністра - голова
Державної адміністрації
автомобільного транспорту Л.Сергієнко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: