open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2004 N 227

Про проведення позапланової перевірки діяльності

Кіровоградського регіонального управління з

питань банкрутства за вересень - грудень 2002 року,

2003 рік та I квартал 2004 року

З метою належного виконання Міністерством повноважень
державною органу з питань банкрутства Н А К А З У Ю:
1. Провести до 30.06.2004 позапланову перевірку діяльності
Кіровоградського регіонального управління з питань банкрутства за
вересень-грудень 2002 року, 2003 рік та I квартал 2004 року.
2. Утворити комісію з проведення позапланової перевірки
діяльності зазначеного управління в такому складі:
ГРИЦАЙ - заступник директора департаменту ергій Миколайович реформування відносин власності, голова

комісії
члени комісії:
ЛАЧІНОВ - заступник начальника рій Вікторович контрольно-ревізійного відділу

управління фінансування, бухгалтерського

обліку та контролю головний
МУСІЙЧУК - економіст-фінансист контрольно-ревізійного
Валерій Олександрович відділу управління фінансування,

бухгалтерського обліку та контролю
ЧЕРЕПАХА - головний спеціаліст відділу італій Олександрович організаційно-аналітичного забезпечення

управління з питань власності та

банкрутства
3. Затвердити перелік питань діяльності регіонального
управління, що підлягають перевірці (додається).
4. Голові комісії підготувати: акт про результати проведеної позапланової перевірки; у разі потреби наказ про результати проведення позапланової
перевірки.
5. Начальнику Кіровоградського регіонального управління з
питань банкрутства Соломатіній Г.Ж. забезпечити умови роботи
зазначеної комісії.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра у зв'язках з Верховною Радою України
Вощевського В.М.
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України М.Деркач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

21.06.2004 N 227

ПЕРЕЛІК

питань діяльності регіонального управління,

що підлягають перевірці

Управління з питань власності та банкрутства
1. Перевірка виконання завдань, визначених Положенням про
Кіровоградське регіональне управління з питань банкрутства
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції,
затвердженим наказом Міністерства економіки України від 21.12.2000
N 274 ( v0274557-00 ).
2. Перевірка виконання вимог Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ).
3. Взаємодія регіонального управління з центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, господарськими судами під час виконання покладених
на нього завдань.
4. Перевірка виконання доручень Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України.
Управління фінансування, бухгалтерського

обліку та контролю
5. Перевірка виконання кошторису доходів і видатків на
утримання установи. наявність затвердженого кошторису доходів і видатків та плану
асигнувань; аналіз касових та фактичних видатків бюджету в розрізі кодів
економічної класифікації видатків.
6. Касові операції: організація інвентаризації грошових коштів та інших
цінностей, які є в касі, у тому числі бланків суворої звітності; наявність угод про матеріальну відповідальність осіб,
відповідальних за отримання та зберігання грошових та інших
цінностей; правильність оформлення касових ордерів і касової книги,
наявність усіх необхідних реквізитів; повнота та своєчасність оприбуткування одержаної готівки; тотожність сум виплаченої працівникам заробітної плати із
сумами, зазначеними в платіжних відомостях і видаткових касових
ордерах; дотримання ліміту залишку готівки в касі; відповідність сум, зазначених у журналі депонованої зарплати,
сумам до видачі, зазначеним у платіжних відомостях при
депонуванні; дотримання інших вимог Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні, затвердженого постановою
Національного банку України від 19.02.2001 N 72 ( z0237-01 ).
7. Банківські операції: наявність відкритих рахунків у банках та в казначействі, їх
номери і дати відкриття (дати закриття в період, що ревізується); законність проведених витрат за рахунками в банках, наявність
підтверджувальних документів; відповідність оборотів та залишків за виписками банку даним
аналітичного обліку банківських операцій
8. Витрачання коштів на оплату праці та матеріальне
заохочення: наявність затверджених штатних розписів, своєчасність
унесення до них змін; наявність затверджених положень про структурні підрозділи та
посадових інструкцій; правильність установлення посадових окладів, надбавок,
доплат, тарифних ставок, нарахування та виплати премій,
матеріальної допомоги; перевірка правильності оформлення та своєчасності
відображення в облікових регістрах операцій із нарахування
заробітної плати; своєчасність і повнота нарахування та виплати заробітної
плати за фактично відпрацьований час, здійснення фактичних
видатків на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати,
затверджених у кошторисах доходів і видатків; перевірка доцільності укладених трудових угод з нештатними
працівниками та правильності проведених витрат на оплату їх праці; законність проведених витрат на оплату праці за трудовими
угодами, правильність оформлення табелів обліку використання
робочого часу.
9. Розрахунки з підзвітними особами: перевірка авансових звітів та прикладених до них документів; зіставлення руху коштів, виданих з каси в підзвіт, з
аналітичним обліком підзвітних сум щодо кожної особи; перевірка правильності оформлення посвідчень на відрядження й
авансових звітів та наявність підтверджувальних документів до них
(наказів, проїзних документів та інших). Правильність відображення
терміну перебування у відрядженні, нарахування добових,
квартирних; наявність звітів про виконану роботу осіб, що були у
відрядженні, своєчасність подання їх на затвердження; відшкодування витрат на відрядження у відповідності з
нормами, затвердженими згідно з чинним законодавством; перевірка наявності випадків неоприбуткування, неповного або
несвоєчасного оприбуткування матеріальних цінностей, придбаних
підзвітними особами за готівку, та випадків використання
підзвітних сум не за призначенням; наявність випадків повторної видачі авансів за наявності
заборгованості за раніше виданими авансами та своєчасності
звітування за ними.
10. Стан розрахунків з дебіторами і кредиторами: своєчасність і повнота проведення інвентаризацій розрахунків
з дебіторами і кредиторами; наявність простроченої заборгованості; відповідність дебіторської і кредиторської заборгованостей,
що рахується на балансових рахунках, даним аналітичного обліку.
11. Стан обліку основних засобів, малоцінних та
швидкозношуваних предметів: наявність договорів про матеріальну відповідальність; повнота оприбуткування в обліку придбаних матеріальних
цінностей; забезпечення збереження та законність списання основних
засобів і матеріальних цінностей; своєчасність і повнота проведення річних інвентаризацій; проведення вибіркової інвентаризації основних засобів та
матеріальних цінностей; правильність списання основних засобів та матеріальних
цінностей; дотримання порядку видачі, використання і зберігання бланків
довіреностей.
12. Стан бухгалтерського обліку і звітності.
13. Додержання чинного порядку проведення інвентаризації
основних засобів.
Перший заступник Міністра
у зв'язках з Верховною
Радою України В.Вощевський

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: