open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.05.2005 N 227/п-19

Про вжиття невідкладних заходів

щодо погашення заборгованості

із заробітної плати
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 236/1-П ( v0236555-05 ) від 31.05.2005 )

Аналіз стану погашення заборгованості із виплати заробітної
плати на підприємствах агропромислового комплексу свідчить про
недостатній організаційний рівень роботи місцевих органів
виконавчої влади, виборних органів профспілки та керівників
підприємств усіх організаційно-правових форм власності з цих
питань. Якщо протягом 2004 року в агропромисловому комплексі погашена
заборгованість із виплати заробітної плати на 140 млн. грн., то за
три місяці поточного року приріст боргу в сільському господарстві
склав майже 49 млн. гривень. Зростання боргів порівняно з початком року відбулося у
23 регіонах, зокрема найвищими темпами у Харківській області - на
5,3 млн. грн., або в 2,7 раза, Рівненській - на 1,3 млн. грн., або
в 2,6 раза, Черкаській - на 7,8 млн. грн., або в 2,5 раза,
Чернігівській - на 3,0 млн. грн., або в 1,2 раза. У березні поточного року заборгованість збільшилася у
22 регіонах, зокрема найвищими темпами у Волинській області - на
809 тис. грн., або на 48,4 відсотка, Харківській - на
1,9 млн. грн., або на 35,6 відсотка, Чернігівській - на
1,2 млн. грн., або на 29,0 відсотків, Івано-Франківській - на
97 тис. грн., або на 25 відсотків. Викликає стурбованість невиплата поточної заробітної плати,
яка становить майже 30 відсотків до загальної суми заборгованості,
та невиконання значною частиною сільськогосподарських підприємств
державних та галузевих гарантій із заробітної плати. Найбільш гострою залишається проблема погашення
заборгованості на збанкрутілих і ліквідованих підприємствах та
сільськогосподарських підприємствах, які в процесі реформування
аграрного сектору економіки припинили діяльність і не зняті з
Державного реєстру підприємств і організацій (заборгованість
складає 179 млн. гривень). Заборгованість із заробітної плати на підприємствах державної
форми власності складає 7 млн. гривень, протягом трьох місяців
поточного року погашено лише 11 відсотків минулорічної
заборгованості. Найбільший борг на підприємствах державної форми власності
Державного департаменту продовольства (2,9 млн. грн.). Державного
департаменту рибного господарства (1,4 млн. гривень). Залишається
досить високою заборгованість із заробітної плати по економічно
активним підприємствам харчової і переробної промисловості всіх
форм власності, яка складає 18,6 млн. гривень. ( Абзац 8 в
редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 236/1-П
( v0236555-05 ) від 31.05.2005 ) З метою прискорення погашення заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам підприємств та недопущення її
створення в наступні періоди при поетапному впровадженні
підвищених державних та галузевих гарантій із заробітної плати
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити організаційні заходи щодо погашення
заборгованості із заробітної плати на підприємствах
агропромислового комплексу згідно з додатком.
2. Міністру агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, начальникам головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, керівникам Державного
департаменту продовольства, Державного департаменту рибного
господарства, керівникам добровільних формувань, державних
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства,
відповідним виборним органам профспілки, керівникам структурних
підрозділів Міністерства забезпечити виконання організаційних
заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра аграрної політики України Демчака І.М. та
голову ЦК Профспілки працівників АПК Чепура В.К.
Міністр аграрної політики України О.П.Баранівський
Голова ЦК Профспілки
працівників АПК В.К.Чепур

Додаток

до наказу Міністерства

аграрної політики України,

ЦК Профспілки

працівників АПК

24.05.2005 N 227/п-19

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

щодо погашення заборгованості

із заробітної плати на підприємствах

агропромислового комплексу

------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходів | Термін |Контроль за виконанням| з/п | | виконання | заходів | ----+----------------------+-------------+----------------------| 1. |Провести | до 15 липня |Керівники урядових | |економічно-фінансові | |органів Міністерство | |розрахунки потреби | |агропромислового | |необхідних грошових | |комплексу АР Крим, | |коштів для остаточного| |головні управління | |погашення | |агропромислового | |заборгованості із | |розвитку | |заробітної плати, | |облдержадміністрацій, | |визначити джерела їх | |керівники структурних | |надходжень, | |підрозділів, керівники| |узагальнити інформацію| |добровільних формувань| |та подати її | |(за згодою), обласні | |Міністерству | |профспілки АПК (за | | | |згодою) | ----+----------------------+-------------+----------------------| 2. |Підготувати та подати | червень |Савицька О.П., ЦК | |Кабінету Міністрів | |Профспілки працівників| |України пропозиції | |АПК (за згодою) | |щодо вирішення питання| | | |погашення | | | |заборгованості із | | | |заробітної плати | | | |збанкрутілих, | | | |ліквідованих | | | |підприємств та тих, що| | | |в процесі реформування| | | |аграрного сектору | | | |економіки припинили | | | |виробничу діяльність | | | |станом на 01.01.2004 | | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 3. |Забезпечити | до 15 числа |Керівники урядових | |стовідсоткову виплату |наступного за|органів, добровільних | |поточної заробітної | звітним |формувань (за згодою),| |плати працівникам | місяцем. |керівники структурних | |державних підприємств | |підрозділів, керівники| |відповідно до діючого | |державних підприємств | |законодавства з праці.| | | |Про стан її виплати | | | |щомісячно інформувати | | | |міністерство. | | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 4. |З метою скорочення |до 27 травня |Керівники урядових | |строків погашення | |органів, добровільних | |заборгованості із | |формувань (за згодою),| |заробітної плати | |керівники структурних | |переглянути графіки | |підрозділів, керівники| |погашення боргів | |державних підприємств | |минулих років та | | | |подати їх Міністерству| | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 5. |Проводити щотижневий | щоп'ятниці |Міністерство | |моніторинг виконання |кожного тижня|агропромислового | |графіків погашення | |комплексу АР Крим, | |заборгованості із | |головні управління | |заробітної плати на | |агропромислового | |підприємствах усіх | |розвитку | |організаційно-правових| |облдержадміністрацій, | |форм власності, в тому| |Савицька О.П., | |числі на державних | |Качний О.С., | |підприємствах, що | |Кіщак Ю.П., | |входять до сфери | |Мошинський Р.В., | |управління | |керівники структурних | |Міністерства | |підрозділів, керівники| | | |добровільних формувань| | | |(за згодою) | ----+----------------------+-------------+----------------------| 6. |Проаналізувати стан |до 20 вересня|Міністерство | |заборгованості із | |агропромислового | |виплати заробітної | |комплексу АР Крим, | |плати на | |Головні управління | |підприємствах-банкру- | |агропромислового | |тах, економічно | |розвитку | |неактивних | |облдержадміністрацій | |підприємствах, вжити | | | |заходів щодо її | | | |погашення, | | | |організувати роботу | | | |щодо зняття їх з | | | |Єдиного державного | | | |реєстру та інформувати| | | |Міністерство | | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 7. |Провести аналіз |до 20 червня |Романюк Т.В., | |основних показників | |Зуб Г.І., Дробот В.І.,| |діяльності державних | |Савицька О.П., | |підприємств, | |керівники добровільних| |визначитись з їх | |формувань (за згодою) | |платоспроможністю та | | | |розробити заходи щодо | | | |оздоровлення | | | |господарської | | | |діяльності таких | | | |підприємств або | | | |ініціювати процедуру | | | |банкрутства | | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 8. |Заслуховувати | щомісячно |Демчак І.М., | |керівників державних | |Зуб Г.І., | |підприємств, що мають | |Савицька О.П. | |заборгованість із | | | |заробітної плати, на | | | |засіданні Комісії з | | | |питань забезпечення | | | |своєчасності і повноти| | | |сплати податків та | | | |погашення | | | |заборгованості із | | | |заробітної плати, | | | |пенсій, стипендій та | | | |інших соціальних | | | |виплат та приймати | | | |відповідні міри | | | |реагування | | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 9. |Вивчити стан виплати | вересень - |Савицька О.П., ЦК | |заробітної плати | жовтень |Профспілки працівників| |працівникам | |АПК (за згодою) | |сільськогосподарських | | | |підприємств Черкаської| | | |області, Автономної | | | |Республіки Крим | | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 10. |Провести спільне | жовтень |Савицька О.П., ЦК | |засідання колегії | |Профспілки працівників| |Міністерства та | |АПК (за згодою) | |президії ЦК Профспілки| | | |працівників | | | |агропромислового | | | |комплексу щодо | | | |дотримання діючого | | | |законодавства з питань| | | |оплати праці | | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 11. |Провести навчання | IV квартал |Савицька О.П., ЦК | |фахівців економічних | |Профспілки працівників| |служб обласних, | |АПК (за згодою), НДІ | |районних управлінь | |"Украгропромпродуктив-| |агропромислового | |ність" | |розвитку та | | | |відповідних виборних | | | |органів з питань | | | |регулювання | | | |соціально-трудових | | | |відносин у ринкових | | | |умовах господарювання | | | ----+----------------------+-------------+----------------------| 12. |На веб-сайті розміщати| щомісячно |Савицька О.П. | |інформацію щодо | | | |погашення | | | |заборгованості на | | | |підприємствах АПК | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: