open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 227 від 10.07.97

м.Київ
vd970710 vn227

Про затвердження заходів щодо практичного введення в дію Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом

на 31 березня 1997 року"

У зв'язку з набуттям чинності з 3 липня 1997 року Закону
України "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року" ( 314/97-ВР ), прийнятого Верховною Радою України 5 червня
1997 року, та необхідністю його практичного введення в дію
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заходи щодо практичного введення в дію Закону
України "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року", що додаються (додаток 1). 2. Заступникам Голови ДПА України взяти під особистий
контроль та забезпечити організацію якісного та своєчасного
виконання Заходів щодо практичного введення в дію Закону України
"Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості
платників податків за станом на 31 березня 1997 року". 3. Начальникам Головних управлінь, самостійних управлінь
Державної податкової адміністрації України, державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
і Севастополі відповідно до Заходів щодо практичного введення в
дію Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року" організувати роботу по своєчасному їх виконанню. 4. Організацію і координацію роботи по виконанню Заходів щодо
практичного введення в дію Закону України "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за
станом на 31 березня 1997 року" покласти на начальника Головного
управління примусового стягнення податків Копилова В.А. 5. Головним управлінням, самостійним управлінням Державної
податкової адміністрації України інформацію по виконанню Заходів
щодо практичного введення в дію Закону України "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за
станом на 31 березня 1997 року", що додаються, подавати Головному
управлінню примусового стягнення податків у визначені строки в
письмовому вигляді та на дискетах за підписом начальника
управління, Головного управління. 6. Державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі інформацію
по проведенню повної інвентаризації податкової заборгованості
подати Державній податковій адміністрації України до 1 серпня 1997
року в письмовому вигляді та електронною поштою, за підписом Голів
державних податкових адміністрацій (додаток 2). 7. До завершення роботи по забезпеченню практичного введення
в дію Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року" ( 314/97-ВР ) Управлінню справами адресувати до Головного
управління примусового стягнення податків кореспонденцію лише з
питань, пов'язаних з впровадженням в дію зазначеного Закону, а
також інших особливо важливих питань, які підлягають негайному
розгляду. 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова М.Я.Азаров
Додаток 1
Заходи щодо введення в дію Закону України

"Про списання та реструктуризацію податкової

заборгованості за станом на 31 березня 1997 року"
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування заходів |Статті|Строк|Відповіда- |Відповіда- /п| |Закону|вико-|льний |льна особа | | |нання|підрозділ | | | | |ДПА України| ——+——————————————————————————+——————+—————+———————————+—————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——+——————————————————————————+——————+—————+———————————+—————————— 1.|Розробити порядок проведе-|п.2 |до 10|Головне |Копилов |ння інвентаризації подат- |ст.1, |липня|управління |В.А. |кової заборгованості за |ст.2, |1997 |примусового| |станом на 31.03.97 з виз- |п.2 |року |стягнення | |наченням сум податкової |ст.3 | |податків | |заборгованості, які під- | | | | |лягають списанню та рест- | | |Управління |Парпалига |руктуризації | | |оперативної|А.Г. | | | |звітності і| | | | |статистики | | | | | | | | | |Головне |Шевченко | | | |управління |С.С. | | | |АІС | | | | |"Податки" | | | | |юридичних | | | | |осіб | | | | | | 2.|Провести повну інвентари- |п.2 |до 25|ДПА в | |зацію податкової заборго- |ст.1, |липня|Автономній | |ваності за станом на |ст.2, |1997 |Республіці | |31.03.97 з визначенням |п.2 |року |Крим, | |сум податкової заборгова- |ст.3 | |областях, | |ності, які підлягають | | |районах, | |списанню та реструктуриза-| | |містах і | |ції | | |районах у | | | | |містах | | | | | | 3.|Надати Державній податко- | |до 1 |ДПА в | |вій адміністрації України | |серп-|Автономній | |для узагальнення інформа- | |ня |Республіці | |цію по проведенню повної | |1997 |Крим, | |інвентаризації податкової | |року |областях, | |заборгованості на підставі| | |містах | |розробленого програмного | | |Києві і | |забезпечення | | |Севастополі| | | | | |Шевченко | | | |Головне |С.С. | | | |управління | | | | |АІС | | | | |"Податки" | | | | |юридичних | | | | |осіб | | | | | | 4.|Провести списання з плат- |п.1 |до 2 |ДПА в | |ників податків податкової |ст.6 |серп-|Автономній | |заборгованості, зазначеної| |ня |Республіці | |у статті 2 Закону | |1997 |Крим, | | | |року |областях, | | | |вклю-|районах, | | | |чно |містах і | | | | |районах у | | | | |містах | | | | | | 5.|Розробити і впровадити ти-|п.2 |до 25|Головне |Копилов |пову форму повідомлення |ст.4 |серп-|управління |В.А. |платника податку щодо | |ня |примусового| |прийняття рішення про | |1997 |стягнення | |реструктуризацію податко- | |року |податків | |вої заборгованості | | | | | | | | | 6.|Розробити і впровадити ти-|п.2 |до 25|Управління |Парпалига |пову форму облікової карт-|ст.4 |серп-|оперативної|А.Г. |ки реструктуризованої по- | |ня |звітності і| |даткової заборгованості | |1997 |статистики | | | |року | | | | | |Головне |Шевченко | | | |управління |С.С. | | | |АІС | | | | |"Податки" | | | | |юридичних | | | | |осіб | | | | | | 7.|Прийняти участь в підгото-| |до 18|Головне |Копилов |вці проекту постанови КМ | |липня|управління |В.А. |України про проведення | |1997 |примусового| |взаємозаліку податкової | |року |стягнення | |заборгованості платників | | |податків | |податку | | | | | | | |Управління |Парпалига | | | |оперативної|А.Г. | | | |звітності і| | | | |статистики | | | | | | 8.|Прйняти участь у проведен-|п.6 |до 1 |ДПА в | |ні взаємозаліку |ст.3 |вере-|Автономній | | | |сня |Республіці | | | |1997 |Крим, | | | |року |областях, | | | | |районах, | | | | |містах і | | | | |районах у | | | | |містах | | | | | | 9.|Забезпечити відкриття в |п.3 |до 1 |ДПА в | |установах банків окремих |ст.3 |січня|Автономній | |рахунків для сплати рест- | |1998 |Республіці | |руктуризованої податкової | |року |Крим, | |заборгованості | | |областях, | | | | |районах, | | | | |містах і | | | | |районах у | | | | |містах | | | | | | 0.|Внести на КМ України про- |п.7 |1 ве-|Головне |Рогоза |ект узгодженого спільного |ст.6 |ресня|управління |П.А. |із НБУ рішення щодо від- | |1997 |прямих |Забарило |криття та функціонування | |року |податків |Л.Б. |спеціального рахунку пла- | | | | |тника податку | | |Головне |Копилов | | | |управління |В.А. | | | |примусового| | | | |стягнення | | | | |податків | | | | | | 1.|Розробити і впровадити фо-| |до 28|Управління |Парпалига |рми звітності про списання| |липня|оперативної|А.Г. |та стан сплати реструкту- | |1997 |звітності і| |рованої податкової забор- | |року |статистики | |гованості | | | | | | | |Головне |Копилов | | | |управління |В.А. | | | |примусового| | | | |стягнення | | | | |податків | | | | | | | | | |Головне |Жеребних | | | |управління |А.М. | | | |економічно-| | | | |го аналізу | | | | | | | | | |Головне |Шевченко | | | |управління |С.С. | | | |АІС | | | | |"Податки" | | | | |юридичних | | | | |осіб | | | | | | 2.|Розробити програмне забез-| |до 2 |Головне |Шевченко |печення форм звітів та | |серп-|управління |С.С. |впровадити в експлуатацію | |ня |АІС | |на всіх рівнях податкової | |1997 |"Податки" | |служби. Організувати робо-| |року |юридичних | |ту по одержанню та зведен-| | |осіб | |ню інформації від областей| | | | |у вигляді DBF-файлів по | | | | |зазначених звітах та пере-| | | | |давати її Управлінню опе- | | | | |ративної звітності і ста- | | | | |тистики | | | | | | | | | 3.|Розробити порядок докумен-| |до 25|Головне |Богдан |тальних перевірок та ме- | |серп-|управління |А.В. |тодів контролю за правиль-| |ня |документа- | |ністю списання та реструк-| |1997 |льних | |туризаціії податкової за- | |року |перевірок | |боргованості | | | | | | | |Головне |Копилов | | | |управління |В.А. | | | |примусового| | | | |стягнення | | | | |податків | | | | | | | | | |Управління |Парпалига | | | |оперативної|А.Г. | | | |звітності і| | | | |статистики | | | | | | 4.|Провести аналіз впливу | |до 1 |Головне |Жеребних |проведення списання та ре-| |лис- |управління |А.М. |структуризації податкової | |топа |економічно-| |заборгованості на формува-| |да |го аналізу | |ння доходної частини дер- | |1997 | | |жавного бюджету | |року |Головне |Шевченко | | | |управління |С.С. | | | |АІС | | | | |"Податки" | | | | |юридичних | | | | |осіб | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 2
Довідка

про результати інвентаризації податкової

заборгованості платників податків, яка

виникла до 31.03.97 р., але не сплачена

за станом на 03.07.97 р.
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування податків і | Податкова заборгованість, що п/п | зборів | виникла до 30.06.94 р. | |——————————————————————————————— | |Всього| в тому числі по | | |———————————————————————— | | |податках|пені|фінансових | | |і зборах| |санкціях ————+————————————————————————————+——————+————————+————+—————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ————+————————————————————————————+——————+————————+————+—————————— |Всього по загальнодержавних | | | | |податках і зборах | | | | |в тому числі: | | | | .1 |ПДВ, крім ПДВ із товарів, що| | | | |імпортуються | | | | .2 |Податок на прибуток | | | | .3 |Плата (податок) за землю | | | | .4 |Збір за спец. використання | | | | |природних ресурсів | | | | .4.1|Плата за спец. використання | | | | |водних ресурсів | | | | .4.2|Плата за спец. використання | | | | |лісових ресурсів | | | | .4.3|Плата за спец. використання | | | | |надр при вид-ні корис. | | | | |копалин | | | | .5 |Збір до Чорнобильського | | | | |фонду | | | | | | | | | |Всього по місцевих податках | | | | |і зборах | | | | | | | | | |Разом | | | | |в тому числі по підприємст- | | | | |вах: | | | | |- промисловості | | | | |- зв'язку | | | | |- транспорту | | | | |- сільськогосподарського | | | | | комплексу | | | | |- будівельного комплексу | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці. ————————————————————————————————————————————————————————————————— одаткова заборгованість, що виникла |Податкова заборгованість, період з 01.07.94 р. до 31.03.97 р.|яка підлягає списанню ————————————————————————————————————| сього| в тому числі по | |——————————————————————————————| |податках|пені| фінансових | |і зборах| | санкціях | | | | | | | | | —————+————————+————+————————————————+———————————————————————————— 7 | 8 | 9 | 10 | 11 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Голова ДПА _______________ області _______________

(підпис) П.І.П. Примітка: гр.3 = гр.4 + гр.5 + гр.6 гр.7 = гр.8 + гр.9 + гр.10 гр.11 = гр.3 + гр.9 + гр.10 гр.12 = гр.8
ряд.1.4 = ряд.1.4.1 + ряд.1.4.2 + ряд.1.4.3 ряд.3 = ряд.1 + ряд.2

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: