open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.08.2010 N 226

Про оприлюднення у мережі Інтернет інформації

щодо діяльності державних телерадіокомпаній

З метою якісного виконання покладених на Державний комітет
телебачення та радіомовлення завдань щодо інформаційного
забезпечення розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет, розширення спектра засобів і
вдосконалення методів оприлюднення у мережі Інтернет об'єктивної
інформації про Україну та на виконання окремого доручення Голови
Комітету від 24 липня 2010 року N 34/1 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Рекомендації щодо структури та функціонування
веб-сайтів державних телерадіокомпаній (додається).
2. Державним телерадіокомпаніям, в яких відсутні веб-сайти,
створити до 1 листопада 2010 року власні веб-сайти керуючись
Рекомендаціями.
3. Державним телерадіокомпаніям забезпечити: якісне та змістовне інформаційне наповнення власних
веб-сайтів; надання актуальної інформації щодо власної діяльності для
розміщення на веб-сайті Комітету (наказ Держкомтелерадіо від
11 червня 2010 року N 139).
4. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.)
проводити моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів
державних телерадіокомпаній щодо забезпечення повноти,
достовірності та актуальності інформації, а також забезпечення
зручності доступу до цієї інформації. Про результати моніторингу
інформувати керівництво Комітету щороку до 30 червня і 31 грудня.
5. Наказ довести до відома керівників державних
телерадіокомпаній згідно з розрахунком розсипки.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Кравченка Д.В.
Голова Комітету Ю.Плаксюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення та радіомовлення

20.08.2010 N 226

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо структури та функціонування веб-сайтів

державних телерадіокомпаній

I. Загальні положення
1.1. Ці Рекомендації визначають основні вимоги щодо структури
та функціонування веб-сайтів державних телерадіокомпаній. Дотримання цих Рекомендацій дасть змогу забезпечити
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність обласної
державної телерадіокомпанії (далі - ОДТРК) шляхом розміщення і
періодичного оновлення відповідної інформації на власному
веб-сайті.
1.2. При розробці Рекомендацій враховано вимоги постанов
Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади", від 29.08.2002 N 1302 ( 1302-2002-п )
"Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності
органів виконавчої влади" та спільного наказу Державного комітету
інформаційної політики, телебачення та радіо України та Державного
комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада
2002 року N 327/225 ( z1021-02 ) "Про затвердження Порядку
інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного
веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування
веб-сайтів органів виконавчої влади".
1.3. Організація функціонування веб-сайту ОДТРК передбачає
затвердження його внутрішнього Порядку інформаційного наповнення з
визначенням конкретних підрозділів та посадових осіб,
відповідальних за своєчасну підготовку і подання інформації та її
зміст за кожним тематичним напрямом.
II. Інформаційна структура веб-сайту
2.1. Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті має
ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох
рівнях - розділ, підрозділ, сторінка. Кожний розділ веб-сайту відповідає окремому тематичному
напряму діяльності ОДТРК і підготовку інформації для його
наповнення здійснює відповідний підрозділ телерадіокомпанії.
2.2. Інформаційна структура веб-сайту ОДТРК повинна бути
адекватна відповідній предметній області. Інформаційне наповнення
має бути, з одного боку, повним, а з другого - не містити зайвих
відомостей, недоречних повторів тощо.
2.3. При формуванні інформаційної структури веб-сайту слід
користуватися такими принципами: на сайті повинні бути представлені дві суттєво різні групи
об'єктів (інформація відповідно діяльності телерадіокомпанії та
інформація власне про телерадіокомпанію), яким відповідають дві
частини інформаційної структури; для кожної групи повинні бути передбачені інструментальні
засоби навігації в її рамках та всього сайту; повинна бути забезпечена можливість розширення складу та
обсягу матеріалів кожної групи без суттєвих змін загальної
структури групи; назви класифікаційних рівнів (розділів) повинні бути
зрозумілі широкому колу користувачів; повинна бути забезпечена однозначна відповідність між
елементами меню та стартовими сторінками відповідних розділів.
2.4. При проектуванні інформаційної структури веб-сайту
необхідно дотримуватися принципу віднесення до верхнього рівня
ієрархії найбільш значущих тем.
III. Оформлення веб-сайту
3.1. Для забезпечення наглядності веб-сайту та прискорення
пошуку відповідної інформації використовуються меню бокової та
верхньої навігації.
3.2. Бокова (ліва) навігація. Розміщується: програма передач, анонси нових програм; проекти каналу, їх анонси та презентації; програми розвитку каналу; новини про діяльність ОДТРК та регіону; фото-, аудіо- та відео новини, онлайн-трансляції; послуги, реклама, форум; вікно пошуку інформації і таке інше. До бокової (лівої) навігації можуть бути додані й інші
пункти, які даватимуть змогу отримувати найповнішу інформацію про
послуги телерадіокомпанії, вирішувати питання взаємодії з
громадянами та юридичними особами, висвітлювати важливі події
країни, регіону та телерадіокомпанії.
3.3. Верхня навігація. Розміщується інформація про ОДТРК: історія та стан діяльності телерадіокомпанії; керівництво,
редакційна політика; вакансії, контакти. Верхня навігація може бути розширена залежно від пріоритетних
завдань, які вирішує телерадіокомпанія, зокрема, наявність радіота
ТБ-online, зона покриття, інформаційний простір регіону. Верхня навігація може бути відсутня залежно від художнього
рішення конкретного веб-сайту. У цьому разі вищезазначені пункти
меню верхньої навігації переносяться до бокової (лівої) навігації.
3.4. Новини на першій сторінці Залежно від дизайну веб-сайту новини можуть розміщуватись по
центру головної сторінки або в правому полі. Розміщення новин
відбувається за принципом винесення заголовка новини з наступним
посиланням на повний текст документа.
3.5. Забороняється використання "стартової сторінки"
веб-сайту, на якій користувач обирає мову, кодування тощо.
Користувачі повинні відразу потрапляти на інформаційно-наповнену
сторінку з можливістю послідуючого вибору мови.
3.6. На веб-сайті може бути присутня символіка
телерадіокомпанії, а також символіка та герб регіону. При
використанні державної символіки України (малий герб) слід
керуватися Постановою Верховної Ради України "Про Державний Герб
України" N 2137-XII ( 2137-12 ) від 19 лютого 1992 року, якою
затверджені кольори та пропорції символіки.
3.7. На веб-сайті повинні бути обов'язково розміщені
посилання на: офіційний веб-сайт Держкомтелерадіо (www.comin.gov.ua); веб-ресурси органів виконавчої влади та засобів масової
інформації регіону, партнерів тощо.
3.8. На веб-сайті можуть бути присутніми посилання на: ресурси, профіль яких перебуває у сфері компетенції
телерадіокомпанії; веб-сайти об'єднань громадян, які мають спільну з
телерадіокомпаніями спрямованість діяльності.
3.9. Кожен веб-сайт ОДТРК повинен мати пошукову систему.
IV. Забезпечення якості функціонування веб-сайту
4.1. Якість функціонування веб-сайту визначається за
показниками, які характеризують властивості інформації, що
становить змістовну частину цього ресурсу, а саме: повнота,
актуальність та доступність інформації. Забезпечення високого рівня вказаних показників є необхідним
для створення якісного інформаційного продукту в мережі Інтернет -
веб-сайту.
4.2. Повнота інформації - рівень достатності даних для
розуміння та прийняття рішення або створення нових даних на основі
наявних. Повнота інформації може бути наступною: високий рівень - наведено ввесь перелік даних та інформація
представлена в повному обсязі; середній рівень - наведено ввесь перелік даних, але
інформація представлена не в повному обсязі, або ж перелік даних
наведено не ввесь, а інформація представлена в повному обсязі; низький рівень - представлена часткова, уривчаста інформація.
4.3. Актуальність інформації - ступінь відповідності
інформації дійсному часу. Інформація може мати: високий рівень актуальності - програма передач, їх анонси
розміщені не пізніше ніж на тиждень вперед; повідомлення та дані
про офіційні заходи, тексти офіційних виступів та заяв, не старіші
7 днів; дані про показники діяльності, плани робіт, звіти про
виконання плану робіт та програм, дані про бюджет, державні
закупівлі представлені за поточний рік та за минулий квартал
відповідно; середній рівень актуальності - програма передач, їх анонси
розміщені не пізніше ніж на поточний день; повідомлення та дані
про офіційні заходи, тексти офіційних виступів та заяв, старіші
7 днів, але не старші 14 днів; дані про показники діяльності,
плани робіт, звіти про виконання плану робіт та програм, дані про
бюджет, державні закупівлі представлені за минулий рік та
позаминулий квартал відповідно; низький рівень актуальності - програма передач, їх анонси
розміщені пізніше ніж на поточний тиждень; повідомлення та дані
про офіційні заходи, тексти офіційних виступів та заяв, старші
14 днів; дані про показники діяльності, плани робіт, звіти про
виконання плану робіт та програм, дані про бюджет, державні
закупівлі представлені - старші минулого року.
4.4. Доступ до інформації - рівень простоти та зручності
пошуку інформації на веб-сайті. Доступ до інформації може бути: високого рівня, при якому інформація розміщена в логічному
розділі веб-сайту і її можна легко знайти; середнього рівня, при якому інформація розміщена в логічному
розділу веб-сайту, але не структурована і серед всього об'єму
відомостей розділу важко знаходиться, або ж інформація розділена
по всьому веб-сайту, а не об'єднана в одному розділі; низького рівня, при якому пошук інформації ускладнений,
інформація розміщена не в логічному розділі веб-сайту, або ж її
можна отримати як частину іншого документа, чи тільки з
використанням функції пошуку чи карти веб-сайту.
V. Організація захисту інформації
5.1. Захист інформації здійснюється наступним чином: перегляд інформації на веб-сайті забезпечується без обмежень
для всіх користувачів мережі Інтернет; розміщення інформації на веб-сайті, її модифікацію здійснюють
тільки призначені співробітники телерадіокомпанії із закріплених
за ними комп'ютерами, на яких встановлено програмне забезпечення
для інформаційного наповнення. Доступ до цього програмного
забезпечення обмежений шляхом використанням паролів; адміністрування веб-сайту, антивірусний захист, архівацію та
відновлення веб-сайту, встановлення прав доступу до інформації
здійснює адміністратор веб-сайту.
5.2 Не допускається розміщення на веб-сайті інформації,
розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.
Відповідальність за виконання цієї вимоги несе керівник
підрозділу, який надає інформацію.
Директор департаменту
інформаційної політики Б.Червак

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: