open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2004 N 226

Про затвердження методичних вказівок

"Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів

в атмосферному повітрі при обґрунтуванні

безпечних обсягів викидів"

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити методичні вказівки "Оцінка рівнів вмісту
зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обґрунтуванні
безпечних обсягів викидів", що додаються.
2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду Міністерства охорони здоров'я України ці методичні
вказівки довести до установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С.П.
Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України О.В.Лапушенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.04.2004 N 226

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

"Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів

в атмосферному повітрі при обґрунтуванні

безпечних обсягів викидів"

Методичні вказівки призначені для установ, організацій та
закладів, яким надається право на розробку документів, що
обґрунтовують безпечні обсяги викидів зварювальних аерозолів з
врахуванням характеру сумісної біологічної дії шкідливих речовин -
складових цих аерозолів, - а також для органів державної
санітарно-епідеміологічної служби при проведенні оцінки рівнів
забруднення атмосферного повітря населених місць зварювальними
аерозолями з метою перевірки додержання вимог "Державних
санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць
(від забруднення хімічними і біологічними речовинами)"
(ДСП-201-97) ( v0201282-97 ).
1. Нормативні посилання
1. Закон України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" (ст. 19) ( 4004-12 ).
2. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (ст. 11)
( 2707-12 ).
3. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд
в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
22.06.99 N 1109 ( 1109-99-п ).
4. Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали
такі дозволи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 302 ( 302-2002-п ).
5. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря
(від забруднення хімічними та біологічними речовинами), ДСП-201-97
( v0201282-97 ).
6. ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила
установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными
предприятиями".
7. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86.
8. Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ)
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць,
затверджений постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 21.03.2002 р. N 11.
9. Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від
процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-,
газорізання та напилювання металів (затверджено Мінекоресурсів
України від 11.01.03 р. (м. Київ - 2003 р.).
2. Коротка характеристика зварювальних аерозолів
Дугові, плазмові, газополум'яні методи зварювання,
наплавлення та різка металів є найпоширенішими технологічними
процесами, що використовуються в народному господарстві.
Утворюваний при вказаних видах робіт "зварювальний аерозоль"
об'єднує багатокомпонентні суміші хімічних речовин, яким властива
несприятлива біологічна дія при інгаляційному надходженні в
організм людини. Термін "зварювальний аерозоль" вказує на
спільність фізико-хімічної природи сумішей його твердої і газової
складової (ТСЗА і ГСЗА), але не характеризує відмінності їх
хімічного складу. Разом з тим кожна хімічна сполука має свої
особливості біологічної дії на організм. Звідси випливає, що
якоїсь однієї нормативної величини (ГДК або ОБРВ) для
зварювального аерозолю не може бути встановлено.
Склад ТСЗА і ГСЗА залежить від вихідних зварювальних і
присадочних матеріалів (електроди, дріт, флюси тощо), рецептури
основного (зварюваного, наплавленого або розрізуваного) металу,
режимів зварювання, наплавки, різання та застосованих в цих
процесах захисних газів та газових сумішей.
В ТСЗА містяться оксиди заліза, марганцю, хрому, нікелю,
титану, кремнію, ванадію, міді та інші речовини. ГСЗА, в
основному, містить фтористий водень, оксиди вуглецю і азоту.
Складові зварювальних аерозолів на теперішній час мають нормативні
значення ГДК та ОБРВ для атмосферного повітря населених місць.
3. Принцип оцінки зварювальних аерозолів
В основу оцінки надходжень зварювальних аерозолів в
атмосферу, з метою обґрунтування безпечних для здоров'я обсягів
викидів, покладено визначення показника гранично допустимого
забруднення (ГДЗ) атмосферного повітря, який характеризує
інтенсивність та характер сумісного впливу всієї сукупності
присутніх у ньому шкідливих домішок (ТСЗА та ГСЗА).
ГДЗ розраховується у відповідності з вимогами розділу 8
ДСП-201-97 ( v0201282-97 ) за формулою (1):
ГДЗ = К.к.д. х 100%, (1)
де К.к.д. - коефіцієнт комбінованої дії забруднюючої
речовини.
Враховуючи, що зварювальні аерозолі являють собою складні
суміші хімічних речовин з встановленими експериментально та не
встановленими К.к.д., для розрахунку коефіцієнту комбінованої дії
складної суміші (К.к.д. ) використовується формула (2)

с.с. СП-201-97 ( v0201282-97 ):
---------------------------------------- К.к.д. = V n 2 2 2 (2)

с.с. S К.к.д. + К.к.д. + ... + К.к.д. + n,

1 2 n
де К.к.д. - коефіцієнт комбінованої дії складної суміші;

с.с.
S - знак суми;
К.к.д. - коефіцієнти комбінованої дії сумісно присутніх
речовин
1, 2, ... n (приведені у додатку 1 А, ДСП-201-97
( v0201282-97 );
n - число речовин у суміші, значення К.к.д. яких відсутні в
офіційних списках.
Оцінка вмісту зварювального аерозолю в атмосферному повітрі
населених місць проводиться шляхом співставлення сумарного
показника забруднення (SПЗ), який визначається на основі
розрахункових (або фактичних) концентрацій забруднюючих речовин -
складових конкретного зварювального аерозолю - з відповідним ГДЗ
(п. 8.12, ДСП-201-97 ( v0201282-97 ).
4. Методика визначення величин ГДЗ

зварювальних аерозолів
Для визначення ГДЗ конкретним зварювальним аерозолем
необхідно використати дані, які характеризують хімічний склад
аерозолю, що являє собою складну суміш хімічних речовин, а також
значення гігієнічних нормативів допустимого вмісту в атмосферному
повітрі кожної хімічної речовини - його складової (ГДК або ОБРВ).
Хімічний склад основних видів зварювальних аерозолів
наводиться в збірнику "Показники емісії (питомі
викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-,
газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та
напилювання металів", затвердженому Мінекоресурсів
України 11.01.03 р., (Київ - 2003 р.) [9]. Гранично допустимі
концентрації (ГДК або ОБРВ) хімічних речовин - складових
зварювальних аерозолів - наведені в додатку N 1 Б до ДСП-201-97
( v0201282-97 ) та списку "Орієнтовних безпечних рівнів впливу
(ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених
місць" (затвердженому постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 21.03.2002 р. N 11).
Визначення ГДЗ конкретного зварювального аерозолю ґрунтується
на вимозі, згідно з якою концентрація кожної речовини, що входить
до складу аерозолю, не перевищуватиме рівня її ГДК (або ОБРВ).
Приклад розрахунку ГДЗ приведений у додатку 1.
5. Методика визначення сумарного показника

забруднення атмосферного повітря (SПЗ) сумішшю

забруднюючих речовин (в тому числі

зварювальними аерозолями)
У відповідності з вимогами ДСП-201-97 ( v0201282-97 )
фактичний чи прогнозний (розрахунковий) рівень забруднення
атмосферного повітря сумішшю речовин (в тому числі сумішшю
речовин - складових зварювальних аерозолів) розраховується за
формулою (3) ДСП-201-97:
C C C (3)

1 2 n

SПЗ = ( --------- + --------- + ... + --------- ) х 100%, ГДК х К ГДК х К ГДК х К

1 1 2 2 n n
де
SПЗ - сумарний показник забруднення (у%);
S - знак суми;
C , C ... C - значення фактичних або прогнозних 1 2 n онцентрацій речовин, що входять до складу суміші (у мг/куб. м);
K , K ... K - значення коефіцієнтів, які враховують клас 1 2 n ебезпечності відповідної речовини: для речовин 1-го класу - 0,8,
2-го класу - 0,9, 3-го класу - 1,0, 4-го класу - 1,1;
ГДК , ГДК ... ГДК - значення гранично допустимих

1 2 n аксимальних разових концентрацій відповідних забруднюючих
речовин, що входять до складу суміші (у мг/куб. м).
Примітки: а) у випадку відсутності значень ГДК при прогнозуванні

м.р. риземних концентрацій приймаються значення ОБРВ без врахування
значень коефіцієнтів К; б) для оцінки прогнозних (розрахункових) концентрацій
використовується значення максимальних разових ГДК; в) у відповідності з ОНД-86 "Методика расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий" (п. 8.1) для речовин, які мають встановлені лише
середньодобові гранично допустимі концентрації, використовується
наближене співвідношення між максимальними значеннями разових і
середньодобових концентрацій, які (згідно з результатами
спеціальних досліджень) становлять для сполук металів, що входять
до складу зварювальних аерозолів, 3:1. Тому для оцінки прогнозних
(розрахункових) приземних концентрацій окремих оксидів металів -
складових зварювальних аерозолів - максимальні разові ГДК яких не
приведені в офіційних переліках, їх значення приймаються на рівні:
оксид заліза - 0,12 мг/куб. м;
оксид міді - 0,006 мг/куб. м;
оксид нікелю - 0,003 мг/куб. м;
оксид алюмінію - 0,03 мг/куб. м;
оксид ванадію - 0,006 мг/куб. м;
оксид молібдену - 0,06 мг/куб.м;
оксид кобальту - 0,003 мг/куб. м;
оксид цинку - 0,15 мг/куб. м.
Гігієнічні нормативи (ОБРВ) допустимого вмісту в атмосферному
повітрі оксиду вольфраму та діоксиду титану становлять відповідно
0,1 мг/куб. м та 0,5 мг/куб. м.
Для визначення сумарного показника забруднення атмосферного
повітря (SПЗ) сумішшю речовин, які є складовими лише зварювальних
аерозолів, необхідно мати визначені розрахунковим шляхом або
встановлені за даними фактичних досліджень концентрації
(у мг/куб. м) кожної речовини окремо в залежності від хімічного
складу конкретного виду зварювального аерозолю.
У випадках, коли забруднення атмосферного повітря створюється
як джерелами викидів зварювальних аерозолів, так і іншими
джерелами з аналогічним та іншим хімічним складом, при визначенні
SПЗ враховуються концентрації всіх наявних речовин.
Розрахункові (прогнозні) концентрації окремих забруднюючих
речовин, які необхідно враховувати при визначенні SПЗ сумішшю
речовин - складових зварювальних аерозолів, - визначаються за
діючою методикою ("Методика расчета концентраций в атмосферном
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий",
ОНД-86) на основі затверджених Мінекоресурсів України "Показників
емісії (питомих викидів)..." [9] речовин, що виділяються у повітря
при відповідних технологічних процесах електрозварювання,
газозварювання, газорізання і т.п. (на об'єктах, що проектуються)
або визначених шляхом натурних вимірювань грам-секундних викидів
даних речовин (на діючих об'єктах) за методиками, затвердженими
Мінекоресурсів України у встановленому порядку.
6. Методика оцінки забруднення

атмосферного повітря сумішшю речовин,

що надходять зі зварювальними аерозолями
Визначений показник сумарного забруднення атмосферного
повітря (SПЗ) зіставляється з визначеним для даної конкретної
суміші забруднюючих речовин нормативним показником (ГДЗ).
У випадку перевищення ГДЗ визначається кратність перевищення
та перелік провідних речовин, обсяги викидів в атмосферу яких
необхідно зменшити в першу чергу (або вжити інших заходів
для забезпечення показника сумарного забруднення атмосферного
повітря - SПЗ - на рівні або нижче ГДЗ) за ДСП-201-97
( v0201282-97 ) (п.п. 8.17-8.18).
Обсяги окремих забруднюючих речовин (в тому числі складових
компонентів зварювальних аерозолів), що при викиді та розсіюванні
в атмосферному повітрі забезпечать додержання показника сумарного
забруднення (SПЗ) на території житлової зони на рівні або
нижче ГДЗ, вважаються допустимими та безпечними.
Приклади розрахунків валових викидів в атмосферу хімічних
речовин - складових компонентів зварювальних аерозолів - та оцінки
рівня забруднення ними приземного шару атмосферного повітря для
встановлення безпечних обсягів викидів наводяться у
додатках 1, 2, 3.

Додаток 1

ПРИКЛАД

розрахунку ГДЗ зварювального аерозолю,

який утворюється в процесі ручного дугового

електрозварювання чорних металів електродами

"УОНИ-13/55"

Хімічний склад зварювального аерозолю, що утворюється при
використанні електродів "УОНИ-13/55" під час ручного дугового
електрозварювання, приймається за таблицею N 1 (див. збірник
"Показники емісії (питомі викиди)Е", Київ - 2003 р., додаток А,
п. 1.36) [9]; значення ГДК та встановленого значення

м.р. оефіцієнта комбінованої дії (К.к.д.) речовин при сумісній
присутності у повітрі приймаються за ДСП-201-97 (додатки N 1 А та
N 1 Б) ( v0201282-97 ):
Таблиця 1 - Хімічна характеристика ТСЗА, ГСЗА при

використанні електродів "УОНИ-13/55"
------------------------------------------------------------------ N | |Значення | N | |Значення | п/п| Речовини ТСЗА |ГДК (у |п/п| Речовини ГСЗА |ГДК (у | | |мг/куб. м)| | |мг/куб. м)| ---+----------------+----------+---+-----------------+----------| 1.|Заліза оксид | 0,12 | 5.|Фториди погано | 0,2 | | | | |розчинні | | | | | |неорганічні | | | | | |(фторид натрію, | | | | | |гексафтор-силікат| | | | | |натрію) у | | | | | |перерахунку на | | | | | |фтор | | ---+----------------+----------+---+-----------------+----------| 2.|Марганцю оксид | 0,01 | 6.|Водень фтористий | 0,02 | ---+----------------+----------+---+-----------------+----------| 3.|Кремнію сполуки | 0,15 | 7.|Азоту оксиди (у | 0,085 | |(за пилом | | |перерахунку на | | |неорганічним з | | |NO ) | | |вмістом SiO > | | | 2 | | | 2 | | | | | |70%) | | | | | ---+----------------+----------+---+-----------------+----------| 4.|Фториди добре | 0,03 | 8.|Вуглецю оксид | 5 | |розчинні | | | | | |неорганічні | | | | | |(фторид натрію, | | | | | |гексафтор- | | | | | |силікат | | | | | |натрію) у | | | | | |перерахунку на | | | | | |фтор | | | | | -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- ДЗ = ( V К.к.д. + n ) х 100.

HF + фториди добре та погано розчинні
К.к.д. - коефіцієнт комбінованої дії фтористих
сполук (HF + фториди добре та погано розчинні), який згідно
додатку N 1 А, ДСП-201-97 ( v0201282-97 ), становить 0,8;
n - число компонентів, для яких не встановлено
значення К.к.д.
Розрахунок:
--------- ГДЗ = ( V 2 ) х 100% = 237,5%

0,8 + 5
У випадках, коли сума ГДК (ОБРВ) речовин ТСЗА перевищує
значення ГДК (0,5 мг/куб. м), встановленої для

м.р. едиференційованого за хімічним складом пилу, величина ГДЗ
коригується.
Приклад: У таблиці 2 приведений хімічний склад аерозолю,
що утворюється у процесі напівавтоматичного зварювання сталі
у середовищі вуглекислого газу з застосуванням зварювального
дроту 08ХГН2МТ (див. збірник "Показники емісії (питомі
викиди)...", Київ - 2003 р., додаток А, п.8.12) [9].
Таблиця 2 - Хімічний склад (ТСЗА, ГСЗА), що утворюється при

зварюванні сталі з застосуванням дроту 08ХГН2МТ
------------------------------------------------------------------ | |Значення | | |Значення | N | Речовини ГСЗА |ГДК (у| N |Речовини ГСЗА|ГДК (у | п/п| | м.р. |п/п| | м.р. | | |мг/куб. м)| | |мг/куб. м) | ---+-------------------+----------+---+-------------+-----------| 1.|Титан та його | 0,5 | 5.|Оксид вуглецю| 5 | |оксиди (за TiO ) | | | | | | 2 | | | | | ---+-------------------+----------+---+-------------+-----------| 2.|Заліза оксид | 0,12 | 6.|Оксиди азоту | 0,085 | | | | |(за діоксидом| | | | | |азоту) | | ---+-------------------+----------+---+-------------+-----------| 3.|Хрому оксид (за | 0,0015 | | | | |Cr O ) | | | | | | 2 3 | | | | | ---+-------------------+----------+---+-------------+-----------| 4.|Сполуки кремнію (за| 0,15 | | | | |пи-лом неорганічним| | | | | |з вмістом SiO > | | | | | | 2 | | | | | |70%) | | | | | ----------------------------------------------------------------- --

ГДЗ = ( V 6 ) х 100% = 245%.
Визначаємо суму ГДК речовин ТСЗА:

м.р.
0,5 + 0,12 + 0,0015 + 0,15 = 0,7715 мг/куб. м
Визначаємо різницю між одержаною величиною та ГДК

м.р.,
встановленою для недиференційованого за складом пилу (примітка 1,
стор. 53 ДСП-201-97 ( v0201282-97 ):
0,7715 - 0,5 = 0,2715
Визначаємо суму всіх ГДК речовин ТСЗА та ГСЗА:

м.р.
0,7715 + 5,0 + 0,085 = 5,8565
Визначаємо суму ГДК речовин ТСЗА та ГСЗА (при умові

м.р. одержання ТСЗА на нормативному рівні - 0,5 мг/куб. м):
5,8565 - 0,2715 = 5,585
Складаємо співвідношення та знаходимо величину ГДЗ,
скориговану з врахуванням додержання ТСЗА на нормативному рівні:
5,8565 - 245% 5,585 х 245

х = ----------- приблизно = 234% 5,585 - х 5,8565
ГДЗ = 234%.

Додаток 2

ПРИКЛАД

розрахунку викидів в атмосферу компонентів

зварювального аерозолю, що утворюється в процесі

ручного дугового електрозварювання з застосуванням

електродів марки НЖ-13

За рік використовується електродів у кількості - 1000 кг,
tpik = 700 год. Згідно з таблицею N 1 (див. збірник "Показники
емісії (питомі викиди)...", Київ - 2003 р., додаток А, п. 1.83)
[9] в атмосферу виділяються: оксиди заліза (питомі викиди
M = 0,83 г/кг), нікель (питомі викиди M = 0,1 г/кг),
Fe O NiG
2 3 ксиди хрому (питомі викиди M = 0,24 г/кг), оксиди кремнію

CrO

3 питомі викиди M = 0,30 г/кг), марганець і його сполуки

SiO

2 питомі викиди M = 0,53 г/кг), молібден (питомі викиди

MnO

2 = 0,08 г/кг), вольфрам (питомі викиди M = 0,07 г/кг),
MoO WO
2 3 тористий водень (питомі викиди М = 1,6 г/кг), оксиди вуглецю

HF
(питомі викиди М = 0,30 г/кг), оксиди азоту (питомі викиди

CO = 0,15 г/кг).
NO
2
Розрахунок викидів забруднюючих речовин (г/сек) проводимо за
формулою:

M х P M = -----, (4) сек t
де: М - питомі викиди, г/кг;
Р - вага одного електрода, Р = 58 г;
t - час спалювання одного електрода, t = 83 сек.
M (сек) = 0,83 х 0,058/83 = 0,00058 г/сек; Fe O

2 3
M (сек) = 0,10 х 0,058/83 = 0,00007 г/сек; NiO
M (сек) = 0,24 х 0,058/83 = 0,00017 г/сек; CrO

3
M (сек) = 0,30 х 0,058/83 = 0,00021 г/сек; SiO

2
M (сек) = 0,53 х 0,058/83 = 0,00037 г/сек; MnO

2
M (сек) = 0,08 х 0,058/83 = 0,0006 г/сек; MoO

2
M (сек) = 0,07 х 0,058/83 = 0,00005 г/сек; WO

3
М (сек) = 1,60 х 0,058/83 = 0,0011 г/сек; HF
М (сек) = 0,30 х 0,058/83 = 0,0002 г/сек; CO
M (сек) = 0,15 х 0,058/83 = 0,0001 г/сек. NO

2
Протягом року викиди забруднюючих речовин становитимуть:

6 M (рік) = 0,83 х 150/10 = 0,00013 т/рік; Fe O

2 3

6 M (рік) = 0,10 х 150/10 = 0,00002 т/рік; NiO

6 M (рік) = 0,24 х 150/10 = 0,00004 т/рік; CrO

3

6 M (рік) = 0,30 х 150/10 = 0,00005 т/рік; SiO

2

6 M (рік) = 0,53 х 150/10 = 0,00008 т/рік; MnO

2

6 M (рік) = 0,08 х 150/10 = 0,00001 т/рік; MoO

2

6 M (рік) = 0,07 х 150/10 = 0,00001 т/рік; WO

3

6 М (рік) = 1,60 х 150/10 = 0,00024 т/рік; HF

6 М (рік) = 0,30 х 150/10 = 0,00005 т/рік; CO

6 M (рік) = 0,15 х 150/10 = 0,00002 т/рік. NO

2

Додаток 3

ПРИКЛАД

розрахунку викидів в атмосферу компонентів

зварювального аерозолю, що утворюється при ручному

дуговому електрозварюванні з застосуванням

електродів марки МР-3

За рік використовується електродів типу МР-3 у кількості -
120 кг, tpik = 100 год. Згідно з таблицею N 3 (див. збірник
"Показники емісії (питомі викиди)...", Київ - 2003 р., додаток А,
п. 1.85) [9] в атмосферу виділяються: оксиди заліза (питомі викиди
M = 5,32 г/кг), оксиди кремнію (питомі викиди
Fe O
2 3
M = 1,23 г/кг), марганець і його сполуки
SiO
2 питомі викиди M = 1,80 г/кг), фтористий водень

MnO

2 питомі викиди М = 0,4 г/кг), оксиди азоту (питомі

HF икиди M = 0,80 г/кг) та оксиди вуглецю (питомі викиди

NO

2 = 1,95 г/кг).
CO
Розрахунок моментального викиду забруднюючих речовин
проводимо за формулою:
М х Р

М = -----, (4) сек t
де: М - питомі викиди, г/кг;
Р - вага одного електрода, Р = 58 г;
t - час спалювання одного електрода, t = 83 сек.
M (сек) = 5,32 х 0,058/83 = 0,0037 г/сек; Fe O

2 3
M (сек) = 1,23 х 0,058/83 = 0,00086 г/сек; SiO

2
M (сек) = 1,80 х 0,058/83 = 0,00126 г/сек; MnO

2
M (сек) = 0,40 х 0,058/83 = 0,00028 г/сек; HF
M (сек) = 1,95 х 0,058/83 = 0,0014 г/сек; CO
M (сек) = 0,80 х 0,058/83 = 0,00056 г/сек; NO

2
На протязі року викиди забруднюючих речовин становитимуть:
6

M (рік) = 5,32 х 120/10 = 0,00064 т/рік;

Fe O

2 3

6

M (рік) = 1,23 х 120/10 = 0,00015 т/рік;

SiO

2

6

M (рік) = 0,80 х 120/10 = 0,00022 т/рік;

MnO

2

6

M (рік) = 0,40 х 120/10 = 0,00005 т/рік;

HF

6

M (рік) = 1,95 х 120/10 = 0,00023 т/рік;

CO

6

M (рік) = 0,80 х 120/10 = 0,00010 т/рік;

NO

2

Додаток 4

ПРИКЛАД

розрахунку викидів в атмосферу компонентів

зварювального аерозолю та оцінки рівня забруднення

ним атмосферного повітря з врахуванням присутності

у повітрі інших речовин (від інших джерел

підприємства)

Коротка характеристика підприємства
Підприємство спеціалізується на поточному ремонті і
технічному обслуговуванні шляхових (залізничних) машин,
автотранспорту і інших машин та механізмів. Виробничі ділянки
включають експериментальний цех (з токарним і ковальським
відділеннями, зварювальним постом, заточною ділянкою),
деревообробну ділянку, дві невеликі котельні, що працюють на
твердому паливі (кам'яне вугілля марки ГР), акумуляторне
відділення та допоміжні виробництва і об'єкти (гараж на
9 автомашин з майстернями, склад паливно-мастильних матеріалів,
склади вугілля, щебеню, піску).
На підприємстві є 32 джерела викидів в атмосферу (в тому
числі 3 джерела, де має місце утворення та викид в атмосферу
зварювального аерозолю).
Джерело N 6
Зварювальний пост, розташований в експериментальному цеху,
призначений для ручного електрозварювання електродами марки АНО-4.
Річні витрати електродів - 450 кг (0,8 кг на годину).
Грам-секундні викиди визначені на основі натурних вимірювань.
Розрахунок викидів
Питомі викиди:
Fe O - 5,41 г/кг; Mn - 0,69 г/кг.

2 3
Разовий: Fe O : 0,8 х 5,41/3600 = 0,0012 г/ сек.

2 3

-6 Валовий викид: 450 х 5,41 х 10 = 0,00243 т/рік.
MnO : 0,8 х 0,69/3600 = 0,00015 г/сек.

2

-6

450 х 0,69 х 10 = 0,00031 т/рік.
Джерело N 14
АНО - 0,7 кг/год. - 350 кг/рік

4
Fe O : 0,7 х 5,41/3600 = 0,00105 г/сек.

2 3

-6

5,41 х 350 х 10 = 0,0019 т/рік
MnO : 0,69 х 0,7/3600 = 0,00013 г/сек.

2

-6

0,69 х 350 х 10 = 0,00024 т/рік.
Джерело N 15
АНO - 0,6 кг/год. - 740 кг/рік

4
Fe O : 0,6 х 5,41/3600 = 0,0009 г/сек.

2 3

-6

740 х 5,41 х 10 = 0,004 т/рік.
MnO : 0,6 х 0,69/3600 = 0,000115 г/сек.

2

-6

740 х 0,69 х 10 = 0,00051 т/рік.
Джерело N 16
Газорізання сталі: 1 год. на добу; 300 годин на рік, товщина
металу - 10 мм.
Fe O - 127,2 г/год. - 0,0353 г/сек - 0,0382 т/рік.

2 3
MnO - 3,79 г/год. - 0,00105 г/сек - 0,00114 т/рік.

2
СO - 63,4 г/год. - 0,0176 г/сек - 0,019 т/рік.
NO - 61,1 г/год. - 0,017 г/сек - 0,0183 т/рік.

2
Джерело N 11
Зварювальні роботи в ангарах N 1 і N 2 в період ведення
ремонтних робіт важких машин; витрати електродів марки
АНO - 1 кг на годину - 700 кг на рік.

4
Fe O : 1 х 5,41/3600 = 0,0015 г/сек.

2 3

-6

700 х 5,41 х 10 = 0,0038 т/рік.
MnO : 1 х 0,69/3600 = 0,00019 г/сек.

2

-6

700 х 0,69 х 10 = 0,000483 т/рік.
Від усіх наявних на підприємстві джерел викидів (включаючи
зазначені джерела) в атмосферне повітря будуть надходити
25 речовин, серед яких розрахунок розсіювання є доцільним для
таких речовин: азоту діоксиду, азоту оксиду, ангідрид сірчистого,
вуглецю оксиду, пилу деревного, пилу абразивного, пилу
неорганічного (з вмістом SiO - 20-70%), марганцю діоксиду, заліза

2 ксиду.
Результати розрахунку розсіювання викидів вказаних речовин з
врахуванням фонових концентрацій показали, що максимальні приземні
концентрації їх на межі санітарно-захисної зони та на території
найближчої житлової зони складатимуть:
NO - 0,005 мг/куб. м,

2
NO - 0,024 мг/куб. м,
SO - 0,15 мг/куб. м,

2
пил деревний - 0,02 мг/куб. м,
пил абразивний - 0,048 мг/куб. м,
пил неорганічний (SiO - 20-70%) - 0,075 мг/куб. м,

2
Fe O - 0,0045 мг/куб. м,

2 3
MnO - 0,0005 мг/куб. м.

2
Розрахунок ГДЗ
------------------------------------------------------------------ | | Гранично допустимі | | N | Перелік речовин, | концентрації | Клас | п/п|що викидаються в атмосферу,| (мг/куб. м) | небез- | |розрахунок яких є доцільним|---------------------|печності | | |Максимальна|Середньо-| | | | разова | добова | | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 1.|Азоту діоксид | 0,085 | 0,04 | 2 | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 2.|Азоту оксид | 0,4 | 0,06 | 3 | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 3.|Ангідрид сірчистий | 0,5 | 0,05 | 3 | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 4.|Вуглецю оксид | 5,0 | 3,0 | 4 | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 5.|Пил деревний | 0,1* | - | - | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 6.|Пил абразивний | 0,04* | - | - | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 7.|Зола кам'яновугільна (пил | 0,3 | 0,1 | 3 | |неорганічний з вмістом | | | | |SiO 20-70%) | | | | | 2 | | | | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 8.|Марганцю діоксид | 0,01 | 0,001 | 2 | ---+---------------------------+-----------+---------+----------| 9.|Заліза оксид | - | 0,04 | 3 | ----------------------------------------------------------------- ______________

*Прийняті величини ОБРВ: в зв'язку з відсутністю ГДК.
За ДСП-201-97 ( v0201282-97 ) ("Державні санітарні правила
охорони атмосферного повітря (від забруднення хімічними і
біологічними речовинами)", розділ 8) розрахунок ГДЗ проводиться за
формулою:
ГДЗ = К.к.д. х 100%
------------------------------------------ V 2 2 2

К.к.д. = К.к.д. + К.к.д. + ... + К.к.д. + n;

с.с. 1 2 n
------- V 2

К.к.д. = 1; ГДЗ = 1 + 7 х 100 = 282%;

SO + NO

2
але враховуючи, що суміш містить тверді речовини, розраховується
уточнена величина ГДЗ з врахуванням необхідності
додержання ГДК для недиференційованого за фізико-хімічним

м.р. кладом пилу - 0,5 мг/куб. м (ДСП-201-97, Додаток Б
"Примітки 1, 2" ( v0201282-97 ).
Приклад розрахунку поправки: - розраховується сума ГДК всіх речовин, що входять до

м.р. кладу газопилової суміші:
0,085 + 0,4 + 0,5 + 5 + 0,1 + 0,04 + 0,3 + 0,12 + 0,01 = 6,555;
- розраховується сума ГДК всіх твердих речовин, що

м.р. ходять до складу газопилової суміші (пил деревний, пил
абразивний, пил неорганічний з вмістом SiO 20-70%, марганцю

2 іоксид, заліза оксид):
0,1 + 0,04 + 0,3 + 0,01 + 0,12 = 0,57;
- знаходиться різниця між сумою ГДК всіх твердих речовин

м.р. а ГДК недиференційованого за фізико-хімічним складом пилу:

м.р.
0,57 - 0,5 = 0,07;
- знаходиться різниця між сумою ГДК всіх речовин, що

м.р. ходять до складу газоповітряної суміші, та встановленою різницею
між сумою ГДК недиференційованого за фізико-хімічним складом

м.р. илу:
6,555 - 0,07 = 6,485.
Уточнена величина ГДЗ розраховується за відношенням:
6,485 х 282

6,555 - 282,0% х = ----------- приблизно = 279% 6,555

6,485 - х
Очікуваний розрахунковий рівень забруднення атмосферного
повітря складною сумішшю речовин виражається показником сумарного
забруднення, який розраховується за формулою:
C C C

1 2 n

SПЗ = ( --------- + --------- + ... + --------- ) = х 100%. ГДК х К ГДК х К ГДК х К

1 1 2 2 n n
Розрахункові максимальні концентрації окремих речовин (в тому
числі складових зварювального аерозолю) у повітрі на межі
санітарно-захисної зони складають:
діоксид азоту - 0,005 мг/куб. м, оксид азоту - 0,024 мг/куб. м, сірчистий ангідрид - 0,15 мг/куб. м, оксид вуглецю - 0,15 мг/куб. м, пил деревний - 0,02 мг/куб. м, пил абразивний - 0,048 мг/куб. м, пил неорганічний (SiO 20-70%) - 0,075 мг/куб. м,

2 оксид заліза - 0,0045 мг/куб. м, діоксид марганцю - 0,0005 мг/куб. м.
0,005 0,024 0,15 0,15 0,02
SПЗ = ( ------------ + ------- + ------- + ------- + ---- + 0,085 х 0,09 0,4 х 1 0,5 х 1 5 х 1,1 0,1
0,048 0,075 0,0045 0,0005

+ ----- + ------- + -------- + ---------- ) х 100 = 0,04 0,3 х 1 0,12 х 1 0,01 х 0,9
= ( 0,065 + 0,06 + 0,3 + 0,273 + 0,2 + 1,2 + 0,25 +
+ 0,0375 + 0,056 ) х 100 приблизно = 2,20 х 100 = 220%
Кратність перевищення ГДЗ складе:
SПЗ 220 --- = --- приблизно = 0,79 рази ГДЗ 279
Обсяги викидів в атмосферу речовин (в тому числі компонентів
зварювального аерозолю), які забезпечили показник (ПЗ на рівні
220%, оцінюються як допустимі та безпечні (при ГДЗ 279%) і,
виходячи з прийнятих у проекті умов їх розсіювання, можуть
викидатися в атмосферу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: