open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2004 N 226

Про внесення змін до Положення

про колегію Міністерства фінансів України

З метою приведення Положення про колегію Міністерства
фінансів України ( v0064201-02 ) у відповідність до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.03 N 1569
( 1569-2003-п ) "Про затвердження Загального положення про колегію
центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про колегію Міністерства
фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 29.01.02 N 64 ( v0064201-02 ) "Про Положення про
колегію Міністерства фінансів України", виклавши його у новій
редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра фінансів України Ф.О.Ярошенка.
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.01.2002 N 64

( v0064201-02 )

(в редакції наказу

Міністерства фінансів

України

26.03.2004 N 226

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Міністерства фінансів України

I. Загальні положення
1. Цим Положенням визначаються загальні засади створення і
діяльності колегії Міністерства фінансів України.
2. Колегія Міністерства фінансів України (далі - колегія) є
дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань,
що належать до компетенції Міністерства фінансів України
(далі - Міністерство), обговорення проблем розвитку фінансової
системи держави, питань формування і реалізації фінансової
політики держави, найважливіших напрямів діяльності Міністерства.
3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами
і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про
Міністерство фінансів України ( 1081/99 ) та цим Положенням.
4. Рішення про утворення колегії Міністерства приймається
Першим віце-прем'єр-міністром України, Міністром фінансів України
(далі - Міністр).
II. Функції колегії
5. Колегія Міністерства:
5.1. обговорює та приймає рішення щодо: 5.1.2. питань формування і реалізації фінансової політики
держави та її складових - бюджетної і податкової політики; 5.1.3. удосконалення законодавства; 5.1.4. забезпечення співпраці з центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування у
процесі покладених на них завдань; 5.1.5. розширення міжнародного співробітництва у сфері
фінансів; 5.1.6. перспектив і найважливіших напрямів діяльності органів
фінансової системи.
5.2. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного
розвитку в сфері фінансів, інші державні програми та визначає
шляхи їх реалізації.
5.3. Розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків у центральних та місцевих органах виконавчої влади.
5.4. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
Міністерства, місцевих фінансових органів, органів виконавчої
влади, що діють у складі Міністерства, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління.
5.5. Аналізує стан Міністерства з питань забезпечення прав і
свобод людини і громадянина.
5.6. Розглядає результати роботи Міністерства, місцевих
фінансових органів, органів виконавчої влади, що діють у складі
Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери його управління.
5.7. Аналізує стан дотримання законодавства з питань
державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської
дисципліни в Міністерстві.
5.8. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на Міністерство.
III. Склад колегії
6. До складу колегії Міністерства входять: Міністр (голова
колегії), перші заступники та заступники Міністра фінансів, Голова
Державної пробірної служби (за посадою), а також інші керівні
працівники Міністерства. У разі потреби - керівники інших центральних органів
виконавчої влади (підприємств, установ та організацій), керівники
місцевих фінансових органів, народні депутати України,
представники інших органів державної влади та представники
громадських організацій (за згодою).
7. Кількісний склад колегії Міністерства визначається
Кабінетом Міністрів України. Члени колегії Міністерства затверджуються та звільняються від
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
IV. Організація роботи колегії
8. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Засідання колегії проводяться в останню п'ятницю місяця,
позапланові - за потребою. У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні
засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади.
9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються
питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії, керівникам структурних підрозділів Міністерства, місцевих
фінансових органів, урядових органів державного управління, що
діють у складі Міністерства, підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Міністерства, не пізніше ніж за
два тижні до початку півріччя (року).
11. Додаткові питання, що не входять до затвердженого плану
засідань колегії, можуть бути включені до порядку денного
засідання колегії за рішенням голови не пізніше ніж за десять днів
до чергового засідання.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється Управлінням організаційного забезпечення
Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності
Міністра, яке не пізніше ніж за десять днів до засідання подає
його голові колегії для погодження.
14. На розгляд колегії подаються: - проект порядку денного засідання колегії із зазначенням
доповідача з кожного питання; - довідка з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій; - проект рішення колегії; - список членів колегії; - список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в
обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад; - довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
16. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за
підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, подають
завізовані матеріали в Управління організаційного забезпечення
Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності
Міністра не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.
Управління організаційного забезпечення Департаменту
організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра
контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність
їх оформлення.
17. Керівники структурних підрозділів Міністерства, урядових
органів державного управління, що діють у складі Міністерства,
відповідальні за підготовку питання до розгляду на засіданні
колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних
підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення
необхідних матеріалів.
V. Порядок проведення засідання колегії
18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків
Міністра.
19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
20. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються.
21. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
22. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується
членами колегії голосуванням. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням, більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.
26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
27. Після засідання колегії структурний підрозділ
Міністерства, Державне казначейство України, Головне
контрольно-ревізійне управління України, підприємства, установи та
організації, що належать до сфери управління Міністерства, що
визначений відповідальним за підготовку розглянутих питань,
доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не
встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням
зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань
порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих
структурних підрозділів Міністерства, урядових органів державного
управління, що діють у складі Міністерства, членами колегії,
Управлінням організаційно-розпорядчої роботи Департаменту
організаційно-розпорядчої і кадрової роботи, Юридичним
управлінням, літредактором та подає на розгляд голови колегії.
28. Рішення колегії оформлюються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде
протокол. Рішення спільних засідань колегії оформлюються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
29. Рішення колегії проводяться наказом Міністра і набирають
чинності з моменту прийняття наказу. У разі виникнення розбіжностей між головою ті іншими членами
колегії під час прийняття рішення Міністр проводить у життя своє
рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли,
керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії також можуть
повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України.
Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних
повноважень між Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідань (без видання наказу або
розпорядження).
30. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників
Міністерства, місцевих фінансових органів, урядових органів
державного управління, що діють у складі Міністерства,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства.
31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
Міністерства забезпечує Адміністративно-господарське управління.
32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку в Управлінні організаційного забезпечення Департаменту
організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра.
33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється Міністерством.
VI. Контроль за виконанням рішень колегії
34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює Управління
організаційно-розпорядчої роботи Департаменту
організаційно-розпорядчої і кадрової роботи.
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: