open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2011 N 225

Про затвердження Методологічних

положень з організації державного статистичного

спостереження щодо оцінки обсягів неформальної

торгівлі у статистиці зовнішньої

торгівлі товарами

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення
доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її
джерел і методології складання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення
методології та звітної документації Держкомстату Методологічні
положення з організації державного статистичного спостереження
щодо оцінки обсягів неформальної торгівлі в статистиці зовнішньої
торгівлі товарами (далі - Методологічні положення), що додаються.
2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренку А.О.)
здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на
практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.
3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до
відома територіальних органів державної статистики.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови В.О.Піщейко

Додаток

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

з організації державного статистичного

спостереження щодо оцінки обсягів неформальної

торгівлі у статистиці зовнішньої

торгівлі товарами

1. Загальні положення
У рамках реалізації проекту "Розвиток системи державної
статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень" за
підтримки Світового Банку департамент статистики торгівлі провів
пілотне обстеження фізичних осіб щодо визначення обсягів
неформальної торгівлі на українсько-польському та
українсько-російському кордонах, результати якого можуть бути
основою для проведення періодичних обстежень. На основі отриманих результатів та з використанням досвіду
Польщі, а саме Методологічного збірника Центрального статистичного
управління Польщі, Управління статистики в м. Жешові "Обстеження
обороту товарів і послуг в прикордонному русі" й було підготовлено
проект Методологічних положень щодо оцінки обсягів неформальної
торгівлі України. Правовою та методологічною основою робіт з розроблення
методологічних положень з організації державних статистичних
спостережень щодо визначення обсягів неформальної торгівлі також
є: Закони України: "Про державну статистику" ( 2614-12 ); "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); "Про інформацію" ( 2657-12 ). Указ Президента України: "Про Державну службу статистики України" від 06.04.2011
N 396 ( 396/2011 ). Постанови Кабінету Міністрів України: "Про складання звітного зовнішньоторговельного балансу" від
10.09.2003 N 1432 ( 1432-2003-п ); "Про складання платіжного балансу України" від 17.03.2000
N 517 ( 517-2000-п ). Розпорядження Кабінету Міністрів України: "Про схвалення Стратегії розвитку державної статистики на
період до 2012 року" від 05.11.2008 N 1413-р ( 1413-2008-р ). Накази Держкомстату: "Про затвердження структури плану статистичного спостереження
та глосарія до нього" від 29.12.2009 N 498. Міжнародні документи: Методологічні рекомендації Статистичного відділу ООН
"Статистика міжнародної торгівлі товарами: концепції та
визначення", 2010 р.; Методологічний збірник Центрального статистичного управління
Польщі, Управління статистики в м. Жешові "Обстеження обороту
товарів і послуг в прикордонному русі".
2. Визначення термінів та основних понять
Для цілей Методологічних положень терміни вживаються у
тлумаченнях, визначених Глосарієм до плану статистичного
спостереження, а також відповідно до діючого законодавства та
міжнародних норм у сфері міжнародної статистики торгівлі. Статистичне спостереження - планомірний, науково
організований процес збирання даних щодо масових явищ і процесів,
які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя
України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною
програмою, розробленою на основі статистичної методології. Статистична методологія - сукупність науково обґрунтованих
методів, правил і способів статистичного вивчення масових
соціально-економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок
збирання, опрацювання та аналізу статистичної інформації.
Статистична методологія є основою саме для проведення статистичних
спостережень. Митна територія України - це територія України, зайнята
сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а
також штучні острови, установки та споруди, що створюються у
виключній морській економічній зоні України, на які поширюється
виключна юрисдикція України. Статистична територія - це територія країни, у відношенні до
якої здійснюється збір даних, тобто ввезені на статистичну
територію або вивезені з неї товари повинні враховуватись у
статистиці зовнішньої торгівлі. Митний кордон держави - межі митної території України. Митний
кордон України збігається з державним кордоном України, за
винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території
спеціальних митних зон становлять митний кордон України. Неформальну торгівлю визначають як розмір понесених витрат на
придбання товарів та оплату послуг іноземцями, які виїжджають з
України та громадян України, які повертаються в країну. Дані
витрати митні органи не обліковують. Товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні
цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види
енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних
засобів, які використовують виключно для перевезення пасажирів і
товарів через митний кордон України. Резиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання на
території України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за
кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що
не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які
створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства
України, з місцезнаходженням на її території; дипломатичні
представництва, консульські установи, торговельні й інші офіційні
представництва України за кордоном, що мають дипломатичні привілеї
та імунітет, а також філії та представництва
підприємств-резидентів за кордоном, що не здійснюють
підприємницької діяльності. Нерезиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання
за межами України, в тому числі ті, які тимчасово перебувають на
території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької
діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які
створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства
іноземної держави, у тому числі юридичні особи й інші суб'єкти
підприємницької діяльності за участю юридичних осіб та інших
суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на
території України дипломатичні представництва, консульські
установи, торговельні та інші офіційні представництва іноземних
держав, міжнародні організації та їх філії, що мають дипломатичні
привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних
організацій і фірм, які не здійснюють підприємницьку діяльність
відповідно до законодавства України. Вантажна митна декларація ( za140-07 ) - письмова заява
встановленої форми, яку подають митному органу і яка містить
відомості щодо товарів і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення
або переоформлення. Транспортні засоби - будь-які засоби повітряного, водного,
залізничного, автомобільного транспорту, які використовують
виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон
України. Прикордонна зона - зона місцевості завширшки не більш ніж
30 кілометрів від кордону. Одиниці адміністративного поділу, які
можуть бути визнані прикордонною зоною, визначають держави у
двосторонніх угодах. Анкета - форма (бланк) державного статистичного
спостереження, за якою респонденти подають інформацію органам
державної статистики під час проведення спеціально організованого
державного статистичного спостереження. Анкету може заповнювати
безпосередньо респондент або фахівець з інтерв'ювання і подавати
органам державної статистики за підписом респондента або анонімно. Малий прикордонний рух - регулярне перетинання зовнішнього
сухопутного кордону особами, що проживають у прикордонній зоні,
наприклад з міркувань суспільних, культурних або зумовлених
економічними або родинними причинами. Опитування - це, як правило, несуцільне статистичне
спостереження висловлених респондентами думок, мотивів, оцінок, що
реєструють з їх слів або безпосередньо респондентами при
заповненні анкети. Одиниця статистичного спостереження - первинний елемент
об'єкта статистичного спостереження, який є носієм ознак, що
підлягають реєстрації в ході статистичного спостереження. Особливі дні - дні, які не враховують у вибірці при
проведенні анкетування, наприклад національні та релігійні свята.
3. Методологічні та практичні

етапи організації та проведення державного

статистичного спостереження
3.1. Мета і основні характеристики

державного статистичного спостереження
Метою проведення державного статистичного спостереження
неформальної торгівлі в прикордонному русі є отримання інформації
від іноземців, які виїжджають з України, та громадян України, які
повертаються до країни щодо розміру понесених витрат на придбання
товарів та оплату послуг із визначенням структури витрат,
пов'язаних з перебуванням відповідно в Україні та за кордоном.
Тобто це дослідження нефіксованих в митних документах витрат на
товари та послуги. На базі отриманих даних провести розрахунок
загальних обсягів неформальної торгівлі. Основні принципи організації державних статистичних
спостережень щодо визначення обсягів неформальної торгівлі
базуються на єдиних методологічних підходах, які забезпечують
співставність динаміки вищезазначеної інформації. У показниках
цього спостереження враховані міжнародні вимоги, які викладені у
шостій редакції Керівництва до платіжного балансу і міжнародної
інвестиційної позиції 2008 року, що визначені у главі 10. Це дає
можливість використовувати отриману інформацію при формуванні
платіжного балансу та макроекономічних показників. Результатом проведення державного статистичного спостереження
обсягів неформальної торгівлі в прикордонному русі є первинна та
узагальнена інформація, яку використовують для відстеження
динаміки та обсягів неформальної торгівлі для потреб складання
платіжного балансу і макроекономічних показників. Державне статистичне спостереження щодо оцінки обсягів
неформальної торгівлі має такі основні характеристики: - Вид державного статистичного спостереження: а ступенем охоплення одиниць - несуцільне, анкетне; за часом реєстрації даних - періодичне. - Організаційна форма державного статистичного спостереження:
спеціально організоване статистичне спостереження: опитування. - Спосіб державного статистичного спостереження: опитування
(самореєстрація та кореспондентський спосіб). - Одиниця державного статистичного спостереження: фізична
особа. - Респондент державних статистичних спостережень: фізична
особа (резиденти та нерезиденти). - Органи, які здійснюють державні статистичні спостереження:
Держкомстат, територіальні органи державної статистики. - Місце проведення державних статистичних спостережень: місця
перетину державного кордону. - Національні класифікації, які використовують при проведенні
державних статистичних спостережень: КВ - класифікація валют ( v0260202-02 ).
3.2. Інструментарій, процедури

організації та проведення державного

статистичного спостереження
3.2.1. Інструментарій державного статистичного спостереження Анкети є основним джерелом та інструментом отримання
інформації при обстеженні обсягів неформальної торгівлі. Анкету
готують окремо як для громадян України, так і для іноземців,
відповідно на декількох мовах. Опитування проводять серед фізичних осіб, які перетинають
кордон: сухопутним шляхом (легковими автомобілями, туристичними
автобусами, мотоциклами, велосипедами, пішки та залізничною
дорогою); водним і повітряним транспортом. Спостереження охоплює асортимент товарів, що користуються
найбільшим попитом серед громадян України та іноземців, які
перетинають кордон. З цієї причини існує диференціація в
асортименті товарних груп, зазначених в анкеті, для громадян
України та іноземців. Вибір груп асортименту для обстеження
базується на попередніх результатах цих спостережень стосовно
попиту та пропозиції на окремі продукти з обох сторін кордону.
Питання, зазначені в анкеті, не пов'язані з конкретними
класифікаціями. Асортимент товарів підлягає періодичному
перегляду. Змінні, що виступають в обстеженні, реєструють
відповідно з датою обстеження, окремо для іноземців та громадян
України. Також фіксують таку інформацію: номер анкети, день тижня
та квартал, в якому обчислюють дані. Основні запитання анкет для громадян України: - спосіб перетину кордону (пішки, автомобілем, залізницею,
пароплавом, літаком); - країна перебування за кордоном; - основна мета перебування за кордоном; - кількість осіб, які повертаються в Україну (обстежують
окремо осіб або групу осіб, наприклад родину, яка подорожує разом
і має спільні витрати); - час перебування за кордоном (кількість днів); - сума витрат на покупки продовольчих, непродовольчих товарів
(перелік асортименту); - інші витрати, пов'язані з перебуванням за кордоном, у тому
числі на оплату проживання, харчування, послуг лікування і
реабілітації та навчання; - відстань від кордону до місця здійснення покупок; - відстань від кордону до місця проживання; - частота перетину кордону. Основні запитання анкет для іноземців: - спосіб перетину кордону (пішки, автомобілем, залізницею,
пароплавом, літаком); - країна постійного проживання; - основна мета візиту в Україну; - кількість осіб, які повертаються з України (обстежують
окремо осіб або групу осіб, наприклад родину, яка подорожує разом
і має спільні витрати); - час перебування в Україні (кількість днів); - сума витрат на покупки продовольчих, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, а також непродовольчих товарів (перелік
асортименту); - інші витрати, пов'язані з перебуванням в Україні, у тому
числі на оплату проживання, харчування, послуг лікування і
реабілітації та навчання; - відстань від кордону до місця здійснення покупок; - відстань від кордону до місця проживання; - частота перетину кордону. 3.2.2. Процедури організації та проведення спостереження,
поширення його результатів Перш ніж розпочати спостереження обсягів неформальної
торгівлі на кордоні, необхідно дізнатися про специфіку пунктів
перетину кордону, зокрема їхнє місцезнаходження, а також характер
організації перевезень. Також потрібно проаналізувати інформацію
щодо кількості громадян України, які виїхали за кордон, та
іноземців, що в'їхали в Україну, за країнами світу (дані
Держприкордонслужби України) та перетинають кордон у певному
періоді. Після цього здійснюють вибір пунктів перетину кордону, де
буде проводитися спостереження з урахуванням інтенсивності руху
громадян. Для проведення спостереження необхідно отримати від
Держприкордонслужби дозвіл на доступ фахівців з інтерв'ювання, які
залучені органами державної статистики для проведення опитування,
на пункти пропуску пасажирів через державний кордон України та
направити необхідні розпорядження на пункти пропуску. Анкетування доцільно проводити щоквартально. Через практичні
причини, які пов'язані з витратами на обстеження та технічними
можливостями, обстеження не може проводитися протягом усього
періоду. Достатньо обмежитися 7 днями звітного кварталу (кожен
день тижня один раз повинен бути задіяним в обстеженні) та
часовими проміжками, які збігаються з денними змінами службовців
прикордонної служби (наприклад з 7.00 до 19.00). Таким чином,
важливо встановити дні, протягом яких можна провести обстеження,
оскільки інтенсивність перевезень та обсяг структури витрат
змінюється протягом року. Процес формування вибірки однаковий для
громадян України та іноземців. Спостереження проводиться одночасно
на всіх пунктах перетину кордону, які досліджуються. При спостереженні обирають сукупність осіб відповідно до
інтенсивності руху подорожуючих на окремих пунктах перетину
кордону. Відбір респондентів здійснюють з використанням процедури
систематичного відбору. Обсяг вибірки розраховують з використанням
даних Держприкордонслужби та враховують вимоги забезпечення
достатнього рівня надійності основних показників. Під час опитування діє принцип, за яким співробітники
прикордонних і митних служб не беруть участь в опитуванні. Це
спрощує процес надання респондентами відповідей на запитання.
Анкети самостійно заповнюють респонденти або фахівці з
інтерв'ювання під час проведення опитування. Заповнення анкет є
добровільним і анонімним. Спостереження потребують залучення підготовлених, досвідчених
працівників для забезпечення якісного отримання інформації.
Фахівці з інтерв'ювання на прикордонних переходах повинні бути
помітними та певним чином ідентифіковані відповідним значком з
фотографією, форменим жилетом і флуоресцентними елементами. "Особливі", або нерепрезентативні дні, не враховують у
вибірці, наприклад, національні та релігійні свята. Результати державного статистичного спостереження щодо
обсягів неформальної торгівлі формують у розрізах: - на регіональному рівні: зведена інформація за територією
регіону загалом, способом перетину кордону, розміром та структурою
витрат, відстанню від місця проживання до місця здійснення покупки
тощо; - на державному рівні: зведена інформація по країні загалом,
за регіонами (що беруть участь у спостереженні), способом перетину
кордону, розміром та структурою витрат, відстанню від місця
проживання до місця здійснення покупки тощо. Загальну схему організації статистичного спостереження з
неформальної торгівлі наведено у додатку 1 ( va225832-11 ).
4. Оцінювання результатів спостереження
Для оцінювання результатів проведеного спостереження
використовують отримані з анкет дані та інформацію
Держприкордонслужби стосовно прикордонного руху у відповідних
пунктах пропуску з урахуванням способу перетину кордону. Дані
узагальнюють окремо для громадян України та іноземців. Для розрахунку загальних витрат неформальної торгівлі
використовуємо формулу:
SA

r

1

A = E · ----- c c SE

r

1
S - знак суми; A - загальні витрати неформальної торгівлі за звітний c еріод;

K - загальна кількість осіб, які перетинали кордон за 3 вітний період;

B - сума витрат анкетованих осіб, які перетинали кордон за a

1 бстежений період (відповідно i = 1, 2, ..., 7 днів);

K - кількість анкетованих осіб, які перетинали кордон за a

1 бстежений період (відповідно i = 1, 2, ..., 7 днів).

Також проводять угруповання витрат за окремими елементами
анкети: - країна постійного проживання - для іноземців; - країна перебування за кордоном - для громадян України; - час перебування; - відстань від кордону до місця здійснення покупок; - відстань від кордону до місця проживання; - частота перетину кордону. На основі проведених розрахунків здійснюють аналіз даних.
Результати спостереження агрегують так:
------------------------------------------------------------------ Для нерезидентів | Агреговані показники | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат, що |Усього, автомобілем, | здійснили іноземці в Україні |пішки, залізницею, | |пароплавом, літаком | -------------------------------------+--------------------------| Розмір витрат, що здійснив в Україні |Усього, автомобілем, | один іноземець |пішки, залізницею, | |пароплавом, літаком | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат іноземців, |Усього, переходи | що перетинають кордон автомобілем | | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат іноземців, |Усього, переходи | що перетинають кордон пішки | | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат іноземців, |Усього, переходи | що перетинають кордон залізницею | | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат іноземців, |Усього, регіон, переходи | що перетинають кордон пароплавом | | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат іноземців, |Усього, переходи | що перетинають кордон літаком | | -------------------------------------+--------------------------| Нерезиденти, що перетинають кордон за|Усього, переходи | метою візиту, у %. | | -------------------------------------+--------------------------| Нерезиденти, що перетинають кордон за|Усього, переходи | частотою перетину кордону, у %. | | -------------------------------------+--------------------------| Нерезиденти, що перетинають кордон за|Усього, переходи | відстанню від місця проживання до | | місця здійснення покупки, у %. | | -------------------------------------+--------------------------| Для резидентів: | Агреговані показники | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат громадян |Усього, автомобілем, | України, котрі вони здійснили за |пішки, залізницею, | кордоном |пароплавом, літаком | -------------------------------------+--------------------------| Величина витрат, що здійснив один |Усього, автомобілем, | громадянин України за кордоном |пішки, залізницею, | |пароплавом, літаком | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат громадян |Усього, переходи | України, що перетинають кордон | | автомобілем | | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат громадян |Усього, переходи | України, що перетинають кордон пішки | | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат громадян |Усього, переходи | України, що перетинають кордон | | залізницею | | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат громадян |Усього, переходи | України, що перетинають кордон | | пароплавом | | -------------------------------------+--------------------------| Розмір і структура витрат громадян |Усього, переходи | України, що перетинають кордон | | літаком | | -------------------------------------+--------------------------| Резиденти, що перетинають кордон за |Усього, переходи | метою візиту, у %. | | -------------------------------------+--------------------------| Резиденти, що перетинають кордон за |Усього, переходи | частотою перетину кордону, у %. | | -------------------------------------+--------------------------| Резиденти, що перетинають кордон за |Усього, переходи | відстанню від місця проживання до | | місця здійснення покупки, у %. | | -----------------------------------------------------------------
Сформовані таблиці Держкомстат надсилає до Національного
банку та розміщує на офіційному веб-сайті. На підставі отриманої інформації департамент статистики
торгівлі Держкомстату приймає рішення щодо доцільності
актуалізації анкети.
Література
1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та
доповненнями) від 2 жовтня 1992 року N 2657-XI ( 2657-12 ).
2. Глосарій до плану статистичного спостереження,
затверджений наказом Держкомстату від 29.12.2009 N 498.
3. Методологічний збірник "Обстеження транскордонних
територій. Обстеження обороту товарів і послуг в прикордонному
русі" - ЦСУ Польщі, УС в Жешові, 2009.
4. Збірник статистичних вимог - Євростат, 2009.
5. Статистика: [підручник]/ Герасименко С.С., Головач А.В.,
Єріна А.М. та інш.; за наук. ред. Герасименка С.С. - [2-ге вид.,
переробл. і доп.]. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.
6. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: [навч.
посіб.]. - К.: КНЕУ, 2004. - 127 с.
7. Платіжний баланс, 6 редакція, 2008.
8. Статистика зовнішньої торгівлі товарами: концепції і
визначення, Статвідділ ООН, 2010.

Додаток 1

СХЕМА

організації статистичного спостереження

щодо оцінки обсягів неформальної торгівлі

у статистиці зовнішньої торгівлі товарами

( va225832-11 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: