open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2008 N 225

Про формування загальнонаціональної

бази даних інвестиційних проектів

з питань місцевого і регіонального

розвитку та будівництва

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики
у галузі регіонального розвитку та будівництва, програм місцевого
і регіонального розвитку, налагодження належної співпраці з
міжнародними фінансовими та донорськими організаціями, широкого
залучення іноземних інвестицій та надання дієвої допомоги місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у
підготовці та впровадженні інвестиційних проектів з питань
місцевого і регіонального розвитку та будівництва, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів з формування загальнонаціональної
бази даних інвестиційних проектів з питань місцевого і
регіонального розвитку та будівництва згідно з додатком 1.
2. Затвердити форму надання заявки для включення до
загальнонаціональної бази даних інвестиційних проектів з питань
місцевого і регіональною розвитку та будівництва згідно з
додатком 2.
3. Адміністративному департаменту (Парасюк І.Л.) розмістити
на веб-сайті Міністерства форму подання заявки для включення до
загальнонаціональної бази даних інвестиційних проектів з питань
місцевого і регіонального розвитку та будівництва.
4. Департаменту міжрегіональної взаємодії, зв'язків з
органами влади та громадськістю (Стронський В.Т.) забезпечити
взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування та місцевими асоціаціями для своєчасного
подання заявок для включення до загальнонаціональної бази даних
інвестиційних проектів з питань місцевого і регіонального розвитку
та будівництва.
5. Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного
розвитку та з питань європейської інтеграції (Толкованову В.В.)
надати практичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування в реалізації інвестиційних
проектів шляхом належної співпраці з міжнародними фінансовими та
донорськими організаціями.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра О.М.Іщенка.
Міністр В.С.Куйбіда

Додаток N 1

до наказу Мінрегіонбуду

30.05.2008 N 225

ПЛАН

заходів з формування загальнонаціональної

бази даних інвестиційних проектів

з питань місцевого і регіонального

розвитку та будівництва

------------------------------------------------------------------ N | Захід | Термін | Відповідальна | | |виконання | особа | ----+-----------------------------+----------+------------------| 1. |Підготовка листів керівництву|26.05.2008|Департамент | |Ради міністрів Автономної | |міжнародного | |Республіки Крим, обласних | |співробітництва, | |державних адміністрації щодо | |інвестиційного | |подання заявок для включення | |розвитку та з | |до загальнонаціональної бази | |питань | |даних інвестиційних проектів | |європейської | |з питань місцевого і | |інтеграції | |регіонального розвитку та | | | |будівництва | | | ----+-----------------------------+----------+------------------| 2. |Розгляд та підпис першим |26.05.2008|Перший заступник | |заступником Міністра листів | |Міністра | |керівництву Ради міністрів | | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласних державних | | | |адміністрації щодо подання | | | |заявок для включення до | | | |загальнонаціональної бази | | | |даних інвестиційних проектів | | | |з питань місцевого і | | | |регіонального розвитку та | | | |будівництва | | | ----+-----------------------------+----------+------------------| 3. |Розсилання листів керівництву|30.05.2008|Департамент | |Ради міністрів Автономної | |міжрегіональної | |Республіки Крим, обласних | |взаємодії, | |державних адміністрації щодо | |зв'язків з | |подання заявок для включення | |органами влади та | |до загальнонаціональної бази | |громадськістю | |даних інвестиційних проектів | | | |з питань місцевого і | | | |регіонального розвитку та | | | |будівництва в електронному та| | | |паперовому вигляді | | | ----+-----------------------------+----------+------------------| 4. |Отримання заявок для | До |Департамент | |включення до |23.06.2008|міжрегіональної | |загальнонаціональної бази | |взаємодії, | |даних інвестиційних проектів | |зв'язків з | |з питань місцевого і | |органами влади та | |регіонального розвитку та | |громадськістю | |будівництва в електронному та| | | |паперовому вигляді | | | ----+-----------------------------+----------+------------------| 5. |Опрацювання заявок та | До |Департамент | |формування |15.07.2008|міжнародного | |загальнонаціональної бази | |співробітництва, | |даних інвестиційних проектів | |інвестиційного | |з питань місцевого і | |розвитку та з | |регіонального розвитку та | |питань | |будівництва | |європейської | | | |інтеграції | ----+-----------------------------+----------+------------------| 6. |Доповідь Міністру про | До |Перший заступник | |результати формування |28.07.2008|Міністра | |загальнонаціональної бази | | | |даних інвестиційних проектів | | | |з питань місцевого і | | | |регіонального розвитку та | | | |будівництва | | | ----+-----------------------------+----------+------------------| 7. |Надання | До |Департамент | |торгівельно-економічним |15.08.2008|міжнародного | |місіям посольств України за | |співробітництва, | |кордоном загальнонаціональної| |інвестиційного | |бази даних інвестиційних | |розвитку та з | |проектів з питань місцевого і| |питань | |регіонального розвитку та | |європейської | |будівництва для використання | |інтеграції | ----+-----------------------------+----------+------------------| 8. |Моніторинг опрацювання |Постійно |Департамент | |пропозицій іноземними | |міжнародного | |інвесторами та надання | |співробітництва, | |практичної допомоги місцевим | |інвестиційного | |органам виконавчої влади та | |розвитку та з | |органам місцевого | |питань | |самоврядування в реалізації | |європейської | |інвестиційних проектів | |інтеграції | ----+-----------------------------+----------+------------------| 9. |Отримання від місцевих | До |Департамент | |органів виконавчої влади та |10.10.2008|міжнародного | |органів місцевого | |співробітництва, | |самоврядування пропозицій та | |інвестиційного | |зауважень щодо впровадження | |розвитку та з | |комплексної системи | |питань | |використання | |європейської | |загальнонаціональної бази | |інтеграції | |даних інвестиційних проектів | | | |з питань місцевого і | | | |регіонального розвитку та | | | |будівництва | | | ----+-----------------------------+----------+------------------| 10.|Надання пропозицій Міністру | До |Департамент | |щодо удосконалення та |10.11.2008|міжнародного | |поширення | |співробітництва, | |загальнонаціональної бази | |інвестиційного | |даних інвестиційних проектів | |розвитку та з | |з питань місцевого і | |питань | |регіонального розвитку та | |європейської | |будівництва до рівня міст та | |інтеграції | |місцевих асоціацій | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до наказу Мінрегіонбуду

30.05.2008 N 225

----------------- Першому заступнику Міністра |Реєстраційний | регіонального розвитку |номер | та будівництва України |(заповнюється | Іщенку О.М. |Мінрегіонбудом)| ____________________________ ----------------- 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9

ЗАЯВКА

для включення до загальнонаціональної

бази даних інвестиційних проектів

з питань місцевого і регіонального

розвитку та будівництва

------------------------------------------------------------------ Область | | -----------------------------------------------+----------------| Район | | -----------------------------------------------+----------------| Місто/село | | ----------------------------------------------------------------| 1. Анкети бізнес-пропозицій | ----------------------------------------------------------------| Найменування інвестиційного проекту | | -----------------------------------------------+----------------| Реквізити підприємства: поштова адреса | | -----------------------------------------------+----------------| телефон, факс | | -----------------------------------------------+----------------| Форма власності | | -----------------------------------------------+----------------| Організаційно-правова форма | | -----------------------------------------------+----------------| Частка державної власності (%) | | -----------------------------------------------+----------------| Керівник підприємства: посада | | -----------------------------------------------+----------------| прізвище, ім'я та | | по батькові | | -----------------------------------------------+----------------| телефон, факс | | -----------------------------------------------+----------------| Контактна особа | | інвестиційного проекту: посада | | -----------------------------------------------+----------------| прізвище, ім'я | | та по батькові | | -----------------------------------------------+----------------| телефон, факс | | -----------------------------------------------+----------------| Основна продукція підприємства | | -----------------------------------------------+----------------| Статутний фонд підприємства (тис. доларів США) | | -----------------------------------------------+----------------| Кількість працюючих (осіб) | | -----------------------------------------------+----------------| Територіальна громада | | -----------------------------------------------+----------------| Результати (результати, що очікуються) | | громадських слухань | | -----------------------------------------------+----------------| Оборот підприємства з основного виробництва | | (тис. доларів США) | | -----------------------------------------------+----------------| Суть інвестиційного проекту | | -----------------------------------------------+----------------| Рівень готовності інвестиційного проекту | | -----------------------------------------------+----------------| Загальний обсяг інвестицій (тис. доларів США) | | -----------------------------------------------+----------------| у тому числі: власні кошти | | -----------------------------------------------+----------------| потреба в інвестиційних коштах| | -----------------------------------------------+----------------| Спосіб (форма) залучення інвестицій | | -----------------------------------------------+----------------| Пропонується надання інвестору | | -----------------------------------------------+----------------| Термін окупності проекту (років) | | ----------------------------------------------------------------| 2. Характеристики земельних ділянок | ----------------------------------------------------------------| Назва неселеного пункту | | -----------------------------------------------+----------------| Власник землі | | -----------------------------------------------+----------------| Загальна площа (га) | | -----------------------------------------------+----------------| Можливе призначення земельної ділянки | | -----------------------------------------------+----------------| Наявність проекту будівництва | | -----------------------------------------------+----------------| Права користування (власність, оренда) | | -----------------------------------------------+----------------| Ціна (орендна плата) за 1 кв.м (грн.) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до джерела підключення | | водопостачання (м) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до місця підключення каналізації (м) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до джерела підключення | | газопостачання (м) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до джерела підключення | | електропостачання (м) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до автомагістралі (км) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань (за наявності) до залізничної | | колії (км) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до обласного центру (км) | | -----------------------------------------------+----------------| Інші відомості | | -----------------------------------------------+----------------| Контактна особа: посада | | -----------------------------------------------+----------------| телефон, факс, e-mail | | -----------------------------------------------+----------------| Кількість населення (осіб) | | -----------------------------------------------+----------------| Територіальна громада | | -----------------------------------------------+----------------| Результати (результати, що очікуються) | | громадських слухань | | ----------------------------------------------------------------| 3. Об'єкти інвестування | ----------------------------------------------------------------| Назва об'єкта | | -----------------------------------------------+----------------| Власник об'єкта | | -----------------------------------------------+----------------| Розмір земельної ділянки (га) | | -----------------------------------------------+----------------| Виробниче приміщення (кв.м) | | -----------------------------------------------+----------------| Місцезнаходження | | -----------------------------------------------+----------------| Наявність проекту будівництва | | -----------------------------------------------+----------------| Умови використання | | -----------------------------------------------+----------------| Ціна (орендна плата) за 1 кв.м (грн.) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до джерела підключення водопостачання | | (м) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до місця підключення каналізації (м) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до джерела підключення газопостачання | | (м) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до джерела підключення | | електропостачання (м) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до автомагістралі (км) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань (за наявності) до залізничної колії | | (км) | | -----------------------------------------------+----------------| Відстань до обласного центру (км) | | -----------------------------------------------+----------------| Інші відомості | | -----------------------------------------------+----------------| Контактна особа: посада | | -----------------------------------------------+----------------| телефон, факс, e-mail | | -----------------------------------------------+----------------| Кількість населення (осіб) | | -----------------------------------------------+----------------| Територіальна громада | | -----------------------------------------------+----------------| Результати (результати, що очікуються) | | громадських слухань | | -----------------------------------------------------------------
Відповідальна
посадова особа підпис Прізвище, ініціали

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: