open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.04.2008 N 225

Про затвердження Примірного договору

реалізації цукру державного продовольчого резерву

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 279 ( 279-2008-п ) "Деякі питання реалізації
цукру з державного продовольчого та матеріального резерву"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірний договір реалізації цукру державного
продовольчого резерву, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
В.о. Міністр Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

07.04.2008 N 225

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

реалізації цукру державного продовольчого резерву

м. _________________ "___" ____________ 200_ р.
Аграрний фонд (далі іменується Постачальник) в особі
генерального директора Іванишина В.В., що діє на підставі
Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
06.07.05 N 543, з однієї сторони та ______________________________

(далі іменується Покупець)
в особі _________________________________________________________ _________________________________________________________________
о діє на підставі _______________________________________________,
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна
окремо - Сторона) уклали цей Договір поставки (далі іменується
Договір) про таке.
1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є цукор, вироблений з цукрових
буряків відповідно до пункту 3 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України".
1.2. Постачальник зобов'язується поставити з державного
продовольчого резерву ___________ т цукру (далі Товар) за ціною ______ грн/т (з урахуванням ПДВ), а Покупець зобов'язується в
порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та
оплатити Товар, на загальну суму ________(__________грн._____коп.)
з урахуванням ПДВ.
1.3. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності
до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс"
(в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням
особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього
Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього
Договору.
1.4. Якість Товару, що поставляється за цим Договором, має
відповідати вимогам діючих стандартів.
2. Ціни і порядок розрахунків за Договором
2.1. Платником за цим договором є ___________________________ ________________________________________________________________.
2.2. Покупець зобов'язується здійснити попередню оплату в
розмірі 100% загальної вартості Товару шляхом перерахування коштів
на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний в реквізитах
цього Договору.
2.3. Ціна на Товар визначається відповідно до наказу
Мінагрополітики від 03.04.08 N 204 "Про затвердження цін
реалізації цукру".
3. Умови поставки
3.1. Постачальник поставляє Товар на умовах "Франко-завод"
(EXW), місто _________________________.
3.2. Протягом 5 робочих днів з дати отримання Постачальником
грошових коштів на умовах і в розмірі вказаному в пунктах 1.1, 2.2
Договору, Постачальник передає Покупцю дозвіл Аграрного фонду на
відпуск Товару державного продовольчого резерву, що є невід'ємною
частиною цього Договору (Додаток 1).
3.3. Зобов'язання Постачальника щодо поставки вважаються
виконаними з моменту перердачі Товару Покупцю.
3.4. Право власності на Товар, а також ризик його випадкової
втрати чи пошкодження переходять до Покупця з моменту передачі
йому Товару. Момент передачі Товару підтверджується актом
приймання-передавання Товару, який підписується Сторонами.
3.5. Постачальник не несе відповідальності за не отримання
(неповне отримання) Товару Покупцем.
3.6. З моменту переходу права власності на Товар від
Постачальника до Покупця, останній несе всі подальші витрати,
пов'язані із зберіганням, відвантаженням та транспортуванням
Товару.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Постачальник зобов'язується: - відпустити Товар Покупцю (або уповноваженій ним особі, з
належно оформленим договором доручення та довіреністю згідно ЦК
України) у кількості, згідно умов цього Договору; - нести всі ризики, яких може зазнати Товар до моменту
передачі;
4.2. Покупець зобов'язується: - прийняти від Постачальника Товар згідно акту
приймання-передавання Товару; - сплатити вартість Товару у порядку, передбаченому цим
Договором; - реалізувати цукор з державного продовольчого резерву
виключно населенню через підприємства торгівлі, визначені Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями.
4.3. Жодна із Сторін не може передавати свої права та
обов'язки за Договором третій особі без одержання письмової згоди
другої Сторони.
5. Відповідальність сторін за порушення Договору
5.1. У випадку не виконання або не належного виконання
зобов'язань, що виникає з цього Договору, Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним
законодавством.
5.2. В разі використання придбаного Товару не за призначенням
суб'єкти господарювання, що отримують цукор з державного
продовольчого резерву, сплачують до спеціального фонду державного
бюджету ринкову вартість такого цукру.
5.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих
порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей
Договір в натурі.
6. Наслідки непереборної сили
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно
стало наслідком непереборної сили, що виникли після укладання
Договору в результаті подій надзвичайного характеру, коли сторона
не могла запобігти цьому доступними способами. До обставин
непереборної сили відносяться події, на які сторона не може
впливати і за виникнення яких не несе відповідальності.
7. Порядок розгляду спорів
7.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за
цим Договором або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом
переговорів вони підлягають розгляду в судах України у
встановленому законодавством порядку.
8. Інші умови
8.1. Усі додатки та зміни до цього Договору здійснюються
шляхом підписання Сторонами Додаткових договорів до цього
Договору.
8.2. Договір складений у двох примірниках українською мовою,
по одному примірнику для кожної із Сторін.
8.3. Договір набуває чинності з моменту підписання обома
Сторонами та діє __________________________________ року.
8.4. Зміни до договору вносяться лише за згодою сторін у
формі додаткових договорів, які набувають юридичної сили з моменту
підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення
печатками і є невід'ємною частиною цього договору.
8.5. Умови, не передбачені цим договором, регламентуються
законодавством України.
8.6. Покупець не має претензій щодо якості та кількості
цукру.
8.7. Аграрний фонд є неприбутковою організацією та має статус
платника податку на додану вартість.
8.8. ___________________________________________ має статус
платника податку на загальних умовах.
11. Місцезнаходження і реквізити сторін
ПОКУПЕЦЬ ПОСТАЧАЛЬНИК
Назва ______________________ Аграрний фонд ____________________________ 01001, м. Київ,
Адреса вул. Б.Грінченко, 1
(індекс, обл., м., вул.): Код ЄДРПОУ 33642855 ____________________________ р/р 35222003003207 в УДК ____________________________ м. Києва МФО 820019
код ЄДРПОУ _________________ Іпн. 336428526592, Св-во
р/р ________________________ N 39111748
МФО ________________________ Тел.: 8 (044) 279-55-70,
ІПН ________________________ 279-73-12
Св. ________________________
N __________________________ Генеральний директор
Тел.: ______________________ ______________________ ____________________________ (ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище) ______________________ ____________________________ (підпис)

(підпис)

М.П.
М.П.

Додаток 1

до Договору реалізації

цукру державного

продовольчого резерву

Від ______________ Керівнику підприємства
N ___________ _______________________
ДОЗВІЛ

на відпуск цукру з державного

продовольчого резерву
На Вашому підприємстві зберігається цукор державного
продовольчого резерву, яке належать Аграрному фонду згідно
Договору від _________ N ____ в кількості ____________ тонн
(_____________________ тонн).
Надаємо Вам дозвіл на відпуск цукру державного продовольчого
резерву ___________________________________________.

(назва суб'єкту підприємницької діяльності)
Після відпуску повного об'єму цукру просимо надати до
Аграрного фонду акти виконаних робіт за збереження цукру
державного продовольчого резерву.
Генеральний директор

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: