open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.03.2008 N 225
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 508 ( v0508342-12 ) від 01.10.2012 }
Про затвердження Положення

про преміювання посадових осіб

та працівників митної служби України

З метою вдосконалення порядку преміювання посадових осіб та
працівників митної служби України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про преміювання посадових осіб та
працівників митної служби України (далі - Положення), що
додається.
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 22.06.2006 N 525 "Про затвердження Положення про
преміювання посадових осіб та працівників митної служби".
3. Керівникам митних органів, спеціалізованих митних установ
та організацій ознайомити всіх працівників з Положенням і
забезпечити об'єктивну оцінку результатів роботи й особистого
вкладу кожного працівника під час визначення розміру премії.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Козака Т.Р.
Голова Служби В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби України

13.03.2008 N 225

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання посадових осіб та працівників

митної служби України

Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України (зі змінами) ( 322-08 ), Законів України від
24.03.95 N 108/95-ВР ( 108/95-ВР ) "Про оплату праці" (зі
змінами), від 06.09.2005 N 2805-IV ( 2805-15 ) "Про Дисциплінарний
статут митної служби України" та постанови Кабінету Міністрів
України від 31.05.2006 N 767 ( 767-2006-п ) "Про умови оплати
праці посадових осіб та працівників митної служби" (зі змінами).
1. Загальні положення
1.1. Преміювання посадових осіб та інших працівників митної
служби, яким присвоюються спеціальні звання, здійснюється
відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за
підсумками роботи у звітному періоді з урахуванням фактично
відпрацьованого часу.
1.2. Головою Служби можуть бути додатково заохочені посадові
особи, працівники, які відзначились при виконанні особливо
важливих завдань із захисту економічних інтересів України,
виявленні вагомих фактів контрабанди та митних правопорушень, які
становлять небезпеку для економіки держави та загрозу для
суспільства, за рахунок резервного фонду Голови Служби,
передбаченого на зазначені цілі.
1.3. Преміювання працівників митної служби, яким не
присвоюються спеціальні звання, здійснюється з урахуванням вимог
постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (зі змінами), від 30.08.2002 N 1298
( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(зі змінами) та наказу Міністерства праці та соціальної політики
України від 02.10.96 N 77 ( z0593-96 ) "Про умови оплати праці
робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).
2. Порядок визначення фонду преміювання
Фонд преміювання посадових осіб та працівників митного
органу, спеціалізованої митної установи та організації утворюється
у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів за штатним
розписом цього органу, установи, організації та економії фонду
оплати праці.
3. Порядок преміювання за результатами роботи
3.1. За результатами роботи у звітному періоді для визначення
розміру премії враховуються такі показники: своєчасне та якісне виконання посадовою особою та працівником
своїх посадових обов'язків та заходів, передбачених планами робіт
митного органу, спеціалізованої митної установи та організації для
відповідного структурного підрозділу, результативність роботи; виконавська дисципліна; трудова дисципліна; ініціативність.
3.2. Розмір премії посадових осіб та працівників митної
служби залежить від виконання показників, зазначених у пункті 3.1
цього Положення, та особистого вкладу в загальні результати роботи
без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.
3.3. Преміювання керівників митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій здійснюється за рішенням Голови
Державної митної служби.
3.4. Розмір премії керівникові самостійного структурного
підрозділу визначає керівник митного органу, спеціалізованої
митної установи та організації самостійно або за поданнями
заступників (згідно з функціональними повноваженнями) у межах
фонду преміювання по самостійному структурному підрозділу.
3.5. Начальник служби, самостійного відділу (сектору) у межах
фонду преміювання по структурному підрозділу визначає розмір
премії: - начальникам відділів (секторів) у складі самостійного
структурного підрозділу; - кожній посадовій особі, працівникові структурного
підрозділу за поданням начальників відділів (секторів), якщо до
складу самостійного структурного підрозділу входить відділ
(сектор); - кожній посадовій особі, працівникові самостійного відділу
(сектору).
3.6. Посадові особи, працівники можуть бути позбавлені премії
до 100 відсотків за невчасне (неналежне) виконання показників,
передбачених пунктом 3.1 цього Положення.
3.7. Підставою для виплати премії керівникам митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій є наказ
Держмитслужби України, погоджений Профспілкою працівників митних
органів; іншим посадовим особам та працівникам митної служби -
наказ митного органу, спеціалізованої митної установи, організації
погоджений з профспілковим комітетом цього органу, установи,
організації.
3.8. Рішення про збільшення або зменшення розміру премії, про
позбавлення премії згідно з пунктом 1.1 цього Положення
приймаються: щодо керівників регіональних митниць, митниць,
спеціалізованих митних установ та організацій - Головою Служби з
власної ініціативи, за поданнями заступників Голови Служби або за
поданнями керівників самостійних структурних підрозділів
Держмитслужби України, погодженими із заступниками Голови Служби
згідно з функціональними повноваженнями. Керівники самостійних
структурних підрозділів Держмитслужби України, підпорядкованих
Голові Служби, подають пропозиції безпосередньо Голові Служби; щодо заступників керівників регіональних митниць, митниць,
спеціалізованих митних установ та організацій - керівниками цих
митних органів, установ, організацій з власної ініціативи за
погодженням з керівниками відповідних самостійних структурних
підрозділів Держмитслужби та заступниками Голови Служби згідно з
функціональними повноваженнями чи за рішенням Голови Служби,
пропозиціями заступників Голови Служби або керівників відповідних
самостійних структурних підрозділів Держмитслужби, погодженими з
керівництвом Держмитслужби; щодо головних бухгалтерів регіональних митниць, митниць,
спеціалізованих митних установ та організацій - керівниками цих
митних органів, установ, організацій з власної ініціативи за
погодженням з керівниками відповідних самостійних структурних
підрозділів Держмитслужби або за пропозиціями керівників
відповідних структурних підрозділів Держмитслужби. Рішення про зменшення розміру премії, позбавлення премії
посадових осіб митних органів можуть прийматися Головою Служби,
керівниками регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних
установ та організацій на підставі матеріалів службових
розслідувань, перевірок, ревізій тощо, якщо вони містять
відповідні вимоги.
3.9. Накладення дисциплінарного стягнення поєднується з
повним позбавленням посадової особи, працівника премії за той
місяць, у якому накладено стягнення.
3.10. Премія не нараховується посадовим особам і працівникам
за час відпусток, тимчасової непрацездатності та в інших випадках,
коли згідно із законодавством виплати провадяться, виходячи із
середньої заробітної плати.
3.11. Посадовим особам і працівникам, які працювали в митному
органі, спеціалізованій митній установі, організації неповний
місяць у зв'язку з призовом на службу до Збройних сил, вступом до
навчального закладу, переведенням на іншу роботу, виходом на
пенсію, виконанням державних обов'язків, звільненням у зв'язку зі
скороченням штатів, за власним бажанням, а також у разі надання
посадовій особі, працівникові відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами чи іншими поважними причинами, виплата премії проводиться
за фактично відпрацьовані в цьому місяці дні.
3.12. Працівникам, щойно прийнятим на службу в митному
органі, спеціалізованій митній установі, організації, у разі, якщо
вони працювали неповний місяць, премія виплачується з урахуванням
відпрацьованого часу й трудового вкладу.
4. Порядок розподілу коштів та підготовки наказу

про преміювання
4.1. Служба фінансів, бухгалтерського обліку та звітності на
підставі розрахунків визначає суму коштів, що спрямовуються на
преміювання посадових осіб та працівників митного органу,
спеціалізованої митної установи, організації, та розрахунковий
розмір премії у відсотках за результатами роботи за місяць.
4.2. Кошти на преміювання по кожному структурному підрозділу
визначаються, виходячи з нарахованого фонду заробітної плати по
посадових окладах за фактично відпрацьований час посадовими
особами, працівниками підрозділу та розрахункового розміру премії
у відсотках. Визначений фонд преміювання по кожному структурному
підрозділу доводиться Службою фінансів, бухгалтерського обліку та
звітності до керівників самостійних структурних підрозділів.
4.3. Пропозиції керівників самостійних структурних
підрозділів щодо розподілу премії між посадовими особами,
працівниками служб (відділів) надаються до Служби фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності. Форма довідки-розрахунку
розміру премії наведена в додатку до цього Положення.
4.4. Пропозиції щодо позбавлення премії конкретної посадової
особи, працівника зазначаються в наказі про преміювання на
підставі доповідної записки начальника служби, самостійного
відділу (сектору) на ім'я начальника митного органу,
спеціалізованої митної установи, організації або заступника
начальника із зазначенням відповідних підстав.
4.5. Проект наказу про преміювання посадових осіб,
працівників митного органу, спеціалізованої митної установи,
організації на підставі вищезазначених пропозицій готує Служба
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності і подає на
затвердження керівнику цього органу, установи, організації після
погодження з відповідними структурними підрозділами та
заступниками керівників цих органів, установ, організацій.
5. Інші одноразові заохочувальні виплати
5.1. Посадовим особам та працівникам митної служби на
підставі окремих наказів митних органів, спеціалізованих митних
установ і організацій можуть виплачуватися премії та грошові
винагороди, які мають одноразовий характер. До них належать: винагороди за підсумками роботи за рік; премії за виконання особливо важливих завдань; одноразові заохочення, непов'язані з конкретними результатами
праці (наприклад, до ювілейних і пам'ятних дат, з нагоди державних
професійних свят).
5.2. У разі нагородження посадових осіб та працівників
відомчими заохочувальними відзнаками "Золота зірка "За заслуги",
"За заслуги", "Почесний митник України", "Відмінний митник", а
також Почесною грамотою Державної митної служби України, Грамотою
Державної митної служби України, Почесною грамотою та Грамотою
митного органу їм виплачується одноразова грошова винагорода в
розмірі, установленому положенням про відповідну відзнаку.
5.3. Протягом дії дисциплінарного стягнення виплата
одноразових премій та заохочень посадовій особі, працівникові не
провадиться.
6. Порядок формування та використання резерву керівника

для заохочення посадових осіб митних органів
6.1. З метою заохочення посадових осіб та працівників, які
відзначилися при виконанні особливо важливих завдань та виявили
високий рівень активності та ініціативи, створюється резерв
керівника регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної
установи та організації.
6.2. Відповідно до пункту 6.1 цього Положення Служба
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності формує резерв
керівника в розмірі 5 відсотків планового фонду преміювання.
6.3. Кошти резерву керівника можуть бути спрямовані: 6.3.1. На заохочення окремих посадових осіб митного органу,
спеціалізованої митної установи, організації. 6.3.2. На збільшення розміру премії начальникам служб,
самостійних відділів (секторів) за результатами роботи у звітному
періоді. 6.3.3. На збільшення розміру премії окремим структурним
підрозділам митних органів, спеціалізованих митних установ,
організацій за результатами роботи у звітному періоді.
6.4. Керівники самостійних структурних підрозділів до 5 числа
поточного місяця подають керівникові митного органу,
спеціалізованої митної установи, організації пропозиції (погоджені
заступниками керівника згідно з функціональними повноваженнями)
щодо заохочення посадових осіб відповідно до пп. 6.3.1 цього
Положення.
6.5. Рішення щодо збільшення розміру премії начальникам
самостійних структурних підрозділів або окремим структурним
підрозділам за результатами роботи у звітному періоді (пп. 6.3.2,
6.3.3) приймаються керівником митного органу, спеціалізованої митної установи, організації
самостійно або за поданням заступників керівника (згідно з
функціональними повноваженнями).
6.6. Відділи по роботі з особовим складом до 5 числа
поточного місяця подають Службі фінансів, бухгалтерського обліку
та звітності інформацію щодо застосування до посадових осіб
дисциплінарних стягнень або їх скасування протягом звітного
періоду.
6.7. На підставі розпорядження керівника митного органу,
спеціалізованої митної установи, організації Служба фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності готує накази про заохочення
посадових осіб та враховує рішення керівника щодо спрямування його
резерву на збільшення розміру премії посадових осіб та працівників
при підготовці наказів про преміювання за результатами роботи у
звітному періоді.
6.8. Невикористані протягом року кошти резерву керівника
регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи та
організації спрямовуються наприкінці поточного року на збільшення
фонду преміювання посадових осіб, працівників цих органів, установ
організацій.
7. Порядок використання резерву Голови Служби

для заохочення посадових осіб митних органів
7.1. Виплата премії посадовим особам, працівникам, що
відзначилися, відповідно до пункту 1.2 цього Положення
здійснюється за рахунок резервного фонду Голови Служби за
поданнями керівників митних органів або за поданнями керівників
відповідних структурних підрозділів центрального апарату,
погодженими із заступниками Голови Служби згідно з функціональними
повноваженнями.
7.2. За дорученням Голови Служби відповідні структурні
підрозділи центрального апарату розглядають подання керівників
митних органів щодо заохочення посадових осіб, працівників цих
органів та вносять пропозиції з цього питання Голові Служби.
7.3. Після прийняття рішення Головою Служби про заохочення
посадових осіб, працівників митних органів, які відзначились при
виконанні особливо важливих завдань із захисту економічних
інтересів України, в боротьбі з порушеннями митного законодавства,
відповідним підрозділом центрального апарату готується наказ
Держмитслужби.
7.4. Невикористані протягом року кошти направляються на
збільшення фонду преміювання митних органів або центрального
апарату за рішенням Голови Служби.
Заступник начальника
Фінансово-економічного управління А.П.Рябчіч
ПОГОДЖЕНО:
Голова Профспілки працівників
митних органів України М.В.Мельник

Додаток

до Положення про преміювання

посадових осіб

та працівників митної служби

України
Форма

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК

розміру премії посадовим особам служби,

самостійного відділу (сектору) ___________________________________

в ________________ 200 р.

-------------------------------------------------------------------------------------------- N | Прізвище | Посада |К-сть | Фактично |Розрахун-| Фонд | Розмір премії | Підстава | з/п| та | |відпр.|нарахований| ковий |премії | посадовим | для | | ініціали | | днів | посадовий |відсоток |служби,| особам |збільшення| | | | |оклад (за | премії |відділу|---------------| або | | | | |відпрацьо- | | |сума| % до |зменшення | | | | |ваний час) | | | |посадового| розміру | | | | | | | | | окладу | премії | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| 1 | | начальник | | | Х | Х | | | | | | служби | | | | | | | | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| |__________|___________| | | Х | Х | | | | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| 2 | | начальник | | | Х | Х | | | | | | відділу | | | | | | | | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| 3 | | головний | | | Х | Х | | | | | | інспектор | | | | | | | | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| 4 | | головний | | | Х | Х | | | | | | інспектор | | | | | | | | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| 5 | | головний | | | Х | Х | | | | | | інспектор | | | | | | | | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| 6 | | провідний | | | Х | Х | | | | | | інспектор | | | | | | | | ---+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----+----------+----------| | УСЬОГО: | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник самостійного підрозділу
Профгрупорг
Примітка. Графи 1-7 заповнюються Службою фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності; графи 8-10 заповнює керівник служби, самостійного відділу
(сектору).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: