open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.08.2005 N 225
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

служби статистики

N 363 ( v0363832-14 ) від 25.11.2014 }
Про затвердження методик проведення

розрахунків виробництва продукції рослинництва

в усіх категоріях господарств
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету статистики

N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 }
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення доступності,
гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та
методології складання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалені методичною комісією Держкомстату
Методику проведення річних розрахунків виробництва продукції
рослинництва в усіх категоріях господарств та Методику проведення
поточних розрахунків основних показників виробництва продукції
рослинництва в усіх категоріях господарств (із змінами та
доповненнями).
2. Департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):
2.1. Здійснювати керівництво щодо застосування на практиці
зазначених методик на центральному та територіальному рівнях.
2.2. Направити затверджені пунктом 1 цього наказу методики
територіальним органам державної статистики для використання в
роботі.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
14.05.2004 N 307 "Про затвердження Методики проведення поточних
розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва
в усіх категоріях господарств".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

02.08.2005 N 225

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

РОСЛИННИЦТВА В УСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ
{ У тексті Методики слова і цифри "ф. N 4 (сільрада) "Посівні
площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах
на території сільської ради" замінено словами і цифрами
"ф. N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських
культур у домашніх господарствах на території сільської ради
під урожай 20__ року", а слова і цифри "ф. N 4 (сільрада)"
замінено словами і цифрами "ф. N 4-сільрада"; слова і цифри
"ф. N 3-сг "Звіт про сівбу та наявність насіння ярих культур"
замінено словами і цифрами "ф. N 37-сг "Сівба та збирання
врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших
польових робіт", а слова і цифри "ф. N 3-сг" замінено
словами і цифрами "ф. N 37-сг"; слова і цифри "ф. N 7-сг
"Звіт про хід збирання урожаю, наявність насіння озимих
культур та проведення інших польових робіт" замінено словами
і цифрами "ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю
сільськогосподарських культур, проведення інших польових
робіт" з унесенням відповідних змін у назви розділів форми,
а слова і цифри "ф. N 7-сг" замінено словами і цифрами
"ф. N 37-сг"; слова і цифри "ф. N 4-сг "Заключний звіт про
підсумки сівби під урожай 200_ року" замінено словами і
цифрами "ф. N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських
культур під урожай 20__ року"; слова і цифри "ф. N 29-сг
"Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур"
замінено словами і цифрами "ф. N 29-сг "Підсумки збору
врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та
винограду"; слова і цифри "фф. NN 3-сг, 7-сг" замінено
словами і цифрами "ф. N 37-сг", слова і цифри "державних
статистичних спостережень фф. NN 3-сг, 7-сг" замінено
словами і цифрами "державного статистичного спостереження за
ф. N 37-сг" згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 }
Передмова
Методика розроблена з метою отримання оперативної щомісячної
інформації про посів ярих та озимих культур, хід збирання урожаю
сільськогосподарських культур у господарствах населення і малих
сільськогосподарських підприємствах для формування інформації в
усіх категоріях господарств. Вона є другою редакцією Методики
проведення поточних розрахунків основних показників виробництва
продукції рослинництва в усіх категоріях господарств, затвердженої
наказом Держкомстату України від 14.05.2004 N 307.
У новій редакції викладено: Загальні положення, підрозділ
2.1.3, абзац 4 розділу IV, абзац 1 підрозділу 4.1.1, підрозділ
5.2.2, абзац 2 підрозділу 5.3, абзац 7 підрозділу 5.3.1, розділ VI
та додаток N 8; доповнено новим розділом VII (розділ VII змінено у
змісті на розділ VIII).
Методика призначена для використання працівниками органів
державної статистики на центральному та регіональному рівні.
* * *
Методика підготовлена працівниками відділу статистики
землеробства управління статистики виробництва
сільськогосподарської продукції департаменту статистики сільського
господарства та навколишнього середовища Держкомстату України: Масюк С.М. - начальник управління статистики виробництва
сільськогосподарської продукції; Козленко Т.І. - начальник відділу статистики землеробства; Петренко В.І. - головний спеціаліст - економіст; Кобилін В.О. - головний спеціаліст - економіст; Падалка Н.Г. - провідний спеціаліст - економіст.
За участю Саріогло В.Г. - завідуючого відділом
соціально-демографічної статистики Інституту демографії та
соціальних досліджень НАНУ, канд. техн. наук.
Відповідальний за випуск - директор департаменту статистики
сільського господарства та навколишнього середовища
Прокопенко О.М.
Методика схвалена рішенням методичної комісії Державного
комітету статистики України від 31 березня 2005 року.
I. Загальні положення
Методика проведення поточних розрахунків основних показників
виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств
(далі - Методика) розроблена на виконання Указів Президента
України від 3 грудня 1999 року N 1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні
заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки"
та від 19 травня 2003 року N 415 ( 415/2003 ) "Про додаткові
заходи щодо стабілізації ринку зерна", доручень Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2002 року N 17527/97 та від 22 травня
2003 року N 30316 щодо удосконалення існуючої системи збору
інформації та методології обрахунку валових зборів і урожайності
сільськогосподарських культур, а також спільного наказу
Держкомстату, Мінагрополітики та Держкомзему від 9 червня
2003 року N 171/166/152 ( z0533-03 ) "Про удосконалення обліку
виробництва продукції рослинництва", зареєстрованого в Мін'юсті
1 липня 2003 року за N 533/7854.
Методика проведення поточних розрахунків основних показників
виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств
включає в себе як складові частини такі методики: - методика розрахунку розмірів площ посівів озимих та ярих
сільськогосподарських культур (у період проведення посіву) у малих
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення; - методика розрахунку обсягів виробництва
сільськогосподарських культур (у період збирання урожаю) у малих
сільськогосподарських підприємствах; - методика проведення вибіркового обстеження урожайності
культур у малих сільськогосподарських підприємствах; - методика проведення щомісячних розрахунків основних
показників виробництва продукції рослинництва у господарствах
населення; - методика формування зведених даних щодо зібраних площ,
валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур в усіх
категоріях господарств.
Для цілей цієї Методики перелічені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
Сільськогосподарські підприємства - юридичні особи, їх
відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську
діяльність, незалежно від підпорядкування, форм власності і
господарювання. Як категорія вони включають в себе радгоспи, інші
державні підприємства, господарські товариства, кооперативи,
приватні, підсобні сільськогосподарські підприємства та фермерські
господарства.
Малі сільськогосподарські підприємства - юридичні особи, їх
відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську
діяльність, незалежно від підпорядкування, форм власності і
господарювання, які згідно з чинним законодавством відносяться до
малих підприємств (за виключенням тих, які мають у своєму
користуванні понад 100 га сільськогосподарських угідь).
Господарства населення (домогосподарства) - сукупність осіб
(або одна особа), які спільно проживають в одному житловому
приміщені (його частині), ведуть спільне господарство, мають
спільні витрати на утримання житла, харчування тощо. У цю
категорію також включаються дані про фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які займаються виробництвом
сільськогосподарської продукції.
Вибіркове спостереження - різновид несуцільного статистичного
спостереження, яке передбачає облік певної частини одиниць
сукупності із застосуванням статистико-математичних методів
розповсюдження отриманих характеристик на всю генеральну
сукупність.
Генеральна сукупність - домогосподарства, розташовані у
сільській місцевості, мешканці яких проживають в ній постійно (по
тих місцевих радах, де ведеться погосподарський облік), які мають
у своєму постійному користуванні або володінні землю під
присадибні ділянки і/або для ведення особистого селянського
господарства, а також товарного виробництва.
Вибіркова сукупність - відібрана для обстеження частина
домогосподарств, по якій отримана інформація.
Сільськогосподарські угіддя - земельні ділянки, які
систематично використовуються для одержання сільськогосподарської
продукції і включають у себе ріллю, перелоги, багаторічні
насадження, сіножаті та пасовища.
Площа посівів сільськогосподарських культур - частина ріллі
або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими,
які посіяні восени минулого року, що збереглися до закінчення
весняної сівби, та ярими культурами під урожай поточного року.
Загальна площа збирання сільськогосподарських культур -
уточнена посівна площа, з якої виключені загиблі улітку посіви, а
також площі сільськогосподарських культур, з яких урожай у
поточному році не збиратимуть (безпокривні багаторічні трави;
посіви, використані на випас) та включені площі повторних,
післяжнивних, міжрядних (ущільнених) посівів, на яких збирання
проводилось два рази і більше.
Зібрана площа - площа, на якій фактично проведені роботи по
збиранню сільськогосподарських культур.
Валовий збір сільськогосподарських культур - загальний розмір
продукції у натуральному виразі, зібраної з основних, повторних і
міжрядних посівів.
Урожайність сільськогосподарських культур - середній розмір
певної продукції рослинництва з одиниці фактично зібраної площі
даної культури.
Структура посівних площ - відсоткове відношення розміру
посівних площ окремих сільськогосподарських культур до їх груп
(зернові, технічні, картопля та овоче-баштанні, кормові культури)
та цих груп до загальної посівної площі.
Частка зібраної площі - відсоткове відношення зібраної площі
сільськогосподарської культури до загальної площі збирання.
При проведенні поточних розрахунків щодо площ посіву ярих та
озимих культур, ходу збирання врожаю у сільськогосподарських
підприємствах та господарствах населення слід мати на увазі, що: 1) поточні розрахунки здійснюються у цілому по регіону
(області, республіці) з подальшим розподілом за адміністративними
районами; 2) при розрахунках необхідно проводити помісячний аналіз
отриманих результатів з урахуванням можливих сезонних коливань
(тенденцій поточного року), порівнювати їх з попередньою звітною
датою поточного року та відповідною датою минулого року; 3) при визначенні середньої урожайності як у малих
сільгосппідприємствах, так і у домогосподарствах населення
необхідно виключити із загальної сукупності господарства, в яких
спостерігається чітка спеціалізація по вирощуванню окремих видів
сільськогосподарських культур, що дасть можливість уникнути
невиправданого завищення чи заниження цих даних; 4) при розрахунках посівних площ та валових зборів у
сільгосппідприємствах та господарствах населення, у разі
необхідності, потрібно переглянути та уточнити щомісячну базову
інформацію за попередній рік виходячи з даних ф. N 29-сг
( v0412202-04 ); 5) у разі відсутності або недостатній кількості даних за
окремими культурами чи територіями (районами) у вибірковій
сукупності обстеження діяльності домогосподарств у сільській
місцевості з метою підвищення достовірності розрахунків можливе
проведення коригування показників урожайності та розміру посівних
(зібраних) площ шляхом експертної оцінки. Коригування проводять з
урахуванням тенденцій (змін показників), що склалися у
сільськогосподарських підприємствах, що звітуються за оперативною
звітністю, або середніх даних у господарствах населення за
природно-сільськогосподарською зоною, до якої район відноситься,
або по регіону в цілому. Коригування даних може бути використане
також у випадках, коли до вибіркової сукупності не потрапили
великі домогосподарства, які займаються підприємницькою
діяльністю.
II. Методика розрахунку розмірів площ посівів

озимих та ярих сільськогосподарських культур

(у період проведення посіву) у малих

сільськогосподарських підприємствах

та господарствах населення
Методика розрахунку розмірів посівів озимих та ярих
сільськогосподарських культур у малих сільськогосподарських
підприємствах та господарствах населення розроблена з метою
встановлення у цих господарствах у період проведення робіт
розмірів площ посіву та визначення площ посівів
сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств.
Інформаційною базою для визначення даних про розміри посівних
площ ярих та озимих культур у період посіву за окремими
категоріями сільгоспвиробників є: дані державних статистичних спостережень за: 1) ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських
культур, проведення інших польових робіт", яку складають щомісячно
у період сівби ярих і озимих культур великі та середні
сільськогосподарські підприємства ( vi234202-10 ); 2) ф. N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських
культур у домашніх господарствах на території сільської ради"
( v234c202-10 ); 3) ф. N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під
урожай 20__ року" ( vo234202-10 ), яку складають усі
сільськогосподарські підприємства щороку не пізніше 5 днів після
закінчення сівби ярих культур. Використовуються дані цього звіту
за попередній рік; 4) ф. N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю"; дані адміністративної звітності за ф. N 6-зем "Звіт про
наявність земель та розподіл їх за власниками землі,
землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності за
станом на 01.01.20__ року" ( za788-98 ). Абзац другий розділу II в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 }
2.1. Визначення розмірів посівів озимих та ярих
сільськогосподарських культур (у період проведення посіву) за
категоріями сільгоспвиробників 2.1.1. Щомісячні дані про посіви озимих та ярих культур у
великих і середніх сільськогосподарських підприємствах, які
звітують за оперативною звітністю, визначають на підставі
державного статистичного спостереження за ф. N 37-сг "Сівба та
збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших
польових робіт" ( vi234202-10 ). Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу
Державного комітету статистики N 467 ( v0467202-10 ) від
18.11.2010 } 2.1.2. У малих сільськогосподарських підприємствах розрахунок
площ посівів проводиться виходячи із співвідношення розмірів
посівних площ малих підприємств і великих та середніх (оперативно
звітуючих) за даними заключного звіту про підсумки сівби
попереднього року (ф. N 4-сг ( v0412202-04 ). Розрахунок коефіцієнтів і розмірів засіяних площ за
культурами у малих підприємствах здійснюється по регіону за такими
формулами:

(04 - 39)

Кмі = ____________ (1.1)

(39)
Sпот. і (м) = Sпот. і (в. с.) х Кмі, (1.2)
де Кмі - коефіцієнт дорахунку на малі підприємства по і-тій
культурі; Sі - площа посіву і-тої культури у малих

(04 - 39) ідприємствах за заключним обліком посівних площ (різниця
категорій 04 та 39 за ф. N 4-сг ( v0412202-04 ); Sі - площа посіву і-тої культури у великих і середніх

(39) ідприємствах за заключним обліком посівних площ (категорія 39);

Sпот. і (м) - площа посіву і-тої культури у малих
підприємствах на звітну дату; Sпот. і (в. с.) - площа посіву і-тої культури у великих і
середніх підприємствах (оперативно звітуючих) на звітну дату. 2.1.3. У господарствах населення розрахунок розмірів площ
посіву сільськогосподарських культур можна проводити аналогічно
схемі розрахунку по малих сільськогосподарських підприємствах. Однак, враховуючи те, що у господарствах населення порівняно
з сільськогосподарськими підприємствами дещо різна структура
посівних площ, особливо по картоплі та овочах, для уникнення
викривлення розмірів площ посіву за цими та іншими (нехарактерними
для сільськогосподарських підприємств) культурами, при проведенні
поточних розрахунків можна скористатися даними про розміри площ
посіву у господарствах населення за ф. N 4-сг ( v0412202-04 ) за
минулий рік та темпами сівби (відношення даних поточного року до
минулого на відповідну звітну дату) цих культур у великих та
середніх сільськогосподарських підприємствах у поточному році.
Шляхом множення цих двох показників розраховується розмір посівної
площі відповідної культури на відповідну звітну дату. При формуванні звітних даних за ф. ф. N N 3-сг, 7-сг
( v0412202-04 ) на останню звітну дату, визначення розмірів площ
посіву ярих культур здійснюється з урахуванням даних
погосподарського обліку за формою N 4 (сільрада) "Посівні площі
сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на
території сільської ради під урожай 200_ року", а площ посіву
озимих культур - з урахуванням даних вибіркового обстеження
діяльності домогосподарств у сільській місцевості (при наявності
такої інформації). Крім цього, слід детально проаналізувати
структуру посівів, яка складається у межах груп культур. У випадку
значних відхилень від встановленої тенденції (спостереження
минулих років), розрахунки слід відкоригувати. Коригування у таких
випадках слід проводити за допомогою частки відповідної культури у
групі за минулий рік за ф. N 4-сг. Визначена частка
розповсюджується на площу посіву відповідної групи культур, яка
була розрахована, та визначається площа конкретної культури. Розрахунок коефіцієнтів до рахунку і площ посіву озимих та
ярих культур у малих сільськогосподарських підприємствах та
господарствах населення здійснюється у цілому по регіону. Розподіл площ посіву за адміністративними районами
здійснюється за питомою вагою кожного району в посівних площах
регіону, розрахованою за даними заключного обліку посівних площ
попереднього року. При встановленні фактів значної загибелі посівів озимих
культур під час розробки звітних даних за ф. N 3-сг
( v0412202-04 ) розміри площ загиблих озимих культур у малих
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення
розраховуються, виходячи з того, що відсоток загиблих озимих
(відношення загиблих площ до посіяних восени минулого року) для
цих господарств, при відсутності іншої інформації (страхових
полісів, висновків комісії тощо), повинен бути на рівні показника
у великих та середніх сільськогосподарських підприємств. Схема розрахунків посівів ярих (озимих) культур у малих
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення
наведена у додатках N N 1 - 3 (дані умовні). 2.1.4. За відсутністю або недостатньою кількістю великих та
середніх сільськогосподарських підприємств (переважно у західних
регіонах), розрахунок розміру площ посіву ярих та озимих
сільськогосподарських культур (щомісяця) у малих
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення
може здійснюватись за даними заключного звіту про підсумки сівби
попереднього року (ф. N 4-сг ( v0412202-04 ). Темпи сівби
(збирання) визначаються, враховуючи багаторічні спостереження у
регіоні, або на рівні великих та середніх сільськогосподарських
підприємств інших регіонів, розміщених в аналогічних
природно-кліматичних умовах. На останню звітну дату розміри площ
посіву у господарствах населення коригуються, враховуючи зміни у
розмірах площ посіву за даними ф. N 4-сільрада. У малих
сільськогосподарських підприємствах розрахунки уточнюються лише за
звітом ф. N 4-сг поточного року. Площі посівів сільськогосподарських культур у цілому в усіх
категоріях господарств визначаються як сума засіяних площ
сільськогосподарськими культурами у великих та середніх
сільськогосподарських підприємствах (за даними державних
статистичних спостережень ф. ф. N N 3-сг, 7-сг ( v0412202-04 ),
малих сільськогосподарських підприємствах та господарствах
населення (розрахунково за вищенаведеною Методикою). Розрахункові дані про розміри площ посіву озимих та ярих
сільськогосподарських культур у подальшому уточнюються при
складанні звіту за ф. N 4-сг ( v0412202-04 ) "Заключний звіт про
підсумки сівби під урожай 200_ р.", де враховується перерозподіл
площі ріллі між категоріями землевласників і землекористувачів за
ф. N 6-зем ( za788-98 ).
III. Методика розрахунку обсягів виробництва

сільськогосподарських культур (у період збирання

врожаю) у малих сільськогосподарських підприємствах
Методика розрахунку обсягів виробництва сільськогосподарських
культур (у період збирання врожаю) у малих сільськогосподарських
підприємствах розроблена з метою визначення у цих господарствах
розмірів зібраних площ та обсягів виробництва
сільськогосподарських культур на окремі звітні дати за ф. N 7-сг
( v0412202-04 ), коли вибіркове обстеження у малих
сільськогосподарських підприємствах не проводиться. Інформаційною базою для визначення даних про розміри зібраних
площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур
у малих сільськогосподарських підприємствах є дані державних
статистичних спостережень за: 1) ф. N 4-сг ( v0412202-04 ) "Заключний звіт про підсумки
сівби під урожай 200_ року"; 2) ф. N 7-сг ( v0412202-04 ) "Звіт про хід збирання урожаю,
наявність насіння озимих культур та проведення інших польових
робіт", що подається великими та середніми сільськогосподарськими
підприємствами (на звітну дату); 3) розрахунковими даними за категоріями господарств форми
N 7-сг ( v0412202-04 ) "Звіт про хід збирання урожаю, наявність
насіння озимих культур та проведення інших польових робіт" на
відповідну звітну дату попереднього року.
3.1. Розрахунок зібраних площ по культурах у малих
сільськогосподарських підприємствах (до проведення обстеження цих
підприємств) проводиться з використанням темпів збирання у
сільськогосподарських підприємствах, які складають оперативну
звітність за ф. N 7-сг ( v0412202-04 ). Урожайність у малих сільськогосподарських підприємствах
розраховується з врахуванням проценту зміни урожайності культури у
сільськогосподарських підприємствах, які складають оперативну
звітність, у поточному році порівняно з минулим роком за ф. N 7-сг
( v0412202-04 ). Зокрема, визначений відсоток зміни урожайності
(на відповідну звітну дату) необхідно помножити на урожайність у
малих сільськогосподарських підприємствах у попередньому році. У випадку відсутності або недостатньої кількості великих та
середніх сільськогосподарських підприємств (переважно у західних
регіонах), для визначення урожайності у малих
сільськогосподарських підприємствах можна скористатися процентом
зміни урожайності культури у господарствах населення у поточному
році порівняно з минулим роком за даними вибіркового обстеження
діяльності домогосподарств у сільській місцевості. Зокрема,
визначений відсоток зміни урожайності у господарствах населення
(на відповідну звітну дату) необхідно помножити на урожайність
малих сільськогосподарських підприємств у попередньому році. Валовий збір культури визначається як добуток зібраної площі
на розраховану урожайність.
Наприклад: на 4 серпня п. р. частка зібраної площі
сільськогосподарської культури у сільськогосподарських
підприємствах, які складають оперативну звітність, у площі посіву
за ф. N 4-сг ( v0412202-04 ) становила 37,5 %. Посівна площа малих
сільськогосподарських підприємств (за ф. N 4-сг) - 400 га, тоді
зібрана площа у всіх малих підприємствах складає
150 га = (400 х 37,5 % : 100).
Урожайність цієї культури у сільськогосподарських
підприємствах, що складають оперативну звітність, у поточному році
становить, наприклад, 33,6 ц (проти 28,9 ц у попередньому році). У
малих підприємствах урожайність у попередньому році була 27,7 ц,
тоді урожайність поточного року буде становити
32,2 ц = (27,7 ц х (33,6 : 28,9), валовий збір -
4830 ц = (150 га х 32,2 ц).
3.2. Розрахунок зібраних площ, валових зборів та урожайності
в розрізі культур у малих сільськогосподарських підприємствах з
використанням даних вибіркового обстеження При розрахунках зібраних площ, валових зборів та урожайності
у малих сільськогосподарських підприємствах можуть
використовуватися також дані вибіркового обстеження урожайності
(методика його проведення наведена нижче).
Наприклад: станом на 1 вересня за матеріалами вибіркового обстеження
діяльності домогосподарств у сільській місцевості урожайність
культури становила 20,1 ц, частка зібраної площі у загальній площі
посіву склала 9,6 %. Посівна площа (за ф. N 4-сг ( v0412202-04 )
становить 9415,2 га, тоді зібрана площа у всіх малих підприємствах
буде становити 903,9 га = (9415,2 х 9,6 : 100). Визначена урожайність (20,1 ц) розповсюджується на всю
зібрану площу з початку збирання урожаю і тоді валовий збір буде
становити 18168,4 ц = (903,9 га х 20,1 ц). Приклад розрахунку наведений у додатку N 4.
IV. Методика проведення вибіркового

обстеження урожайності культур у малих

сільськогосподарських підприємствах
Зростання кількості малих сільськогосподарських підприємств у
ході реформування аграрного сектору економіки та відсутність
можливості запровадити суцільне спостереження за виробництвом
сільськогосподарської продукції у період збирання урожаю обумовлює
необхідність запровадження їх вибіркового обстеження. Розроблена методика вибіркового обстеження урожайності у
малих сільськогосподарських підприємствах необхідна для здійснення
поточних розрахунків показників урожаю сільськогосподарських
культур та, в разі необхідності, проведення коригування даних
заключного обліку урожаю у малих сільськогосподарських
підприємствах. Її метою є визначення обсягів виробництва продукції
рослинництва по областях, Автономній Республіці Крим та Україні у
цілому. Одиницями відбору та обстеження є малі сільськогосподарські
підприємства. Основою вибірки для проведення обстеження є дані
статистичного реєстру виробників сільськогосподарської продукції
"АГРО" як у частині сільськогосподарських підприємств, так і
фермерських господарств, а саме показник, який складає основу
сільськогосподарського виробництва - площа сільськогосподарських
угідь. Додаткові умови та особливі випадки вибіркового обстеження: - підприємства, які в звітному році не здійснювали
сільськогосподарську діяльність, виключаються з генеральної та
вибіркової сукупностей. Вибіркове обстеження малих сільськогосподарських підприємств
проводиться з використанням бланка форми N 7-сг ( v0412202-04 )
"Звіт про хід збирання урожаю, наявності насіння озимих культур та
проведення інших польових робіт" за переліком культур розділу I.
"Хід збирання урожаю сільськогосподарських культур" та доповненням
показників про розміри посівних площ. Для забезпечення
конфіденційності даних вибіркового обстеження кожному відібраному
малому підприємству присвоюється локальний код (цей код може бути
порядковим номером із загального списку). Для розробки інформації по малих сільськогосподарських
підприємствах використовується програмне забезпечення розробки
форми N 7-сг ( v0412202-04 ).
4.1. Визначення об'єктів вибіркової сукупності малих
сільськогосподарських підприємств 4.1.1. Формування основи вибірки На регіональному рівні на базі даних статистичного реєстру
виробників сільськогосподарської продукції "АГРО" по
сільськогосподарських підприємствах та по фермерських
господарствах (окремо із кожного) формується загальний список
малих сільськогосподарських підприємств з площею
сільськогосподарських угідь (включаючи орендовані) від 1 до 100
гектарів та складаються списки за такою формою:
Назва списку _________
------------------------------------------------------------------ Порядковий |Назва |Код |Район|Розмір | номер |підприємства|підприємства| |сільськогосподарсь-| підприємства| | | |ких угідь, | | | | |гектарів | ------------+------------+------------+-----+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
На основі складених списків формується список малих
сільськогосподарських підприємств, у яких за ф. N 4-сг
( v0412202-04 ) є площа відповідної групи культур (зернові,
технічні), що буде обстежуватися, за такою формою:
Таблиця 1
Регіон ________
------------------------------------------------------------------ Порядковий |Назва |Код |Район|Розмір посівної | номер |підприємства|підприємства| |площі групи | підприємства| | | |культур, що буде | | | | |обстежуватися, | | | | |гектарів | ------------+------------+------------+-----+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
У складений список із форми N 4-сг ( v0412202-04 ) "Заключний
звіт про підсумки сівби під урожай 200_ року" по кожному
підприємству вносяться дані про розмір посівної площі відповідної
групи культур (зернові, технічні), що буде обстежуватися, після
чого проводиться ранжування підприємств за розміром посівної площі
від більшого значення до меншого. Із відранжованого списку для
обстеження відбирається встановлене для кожного регіону число
малих сільськогосподарських підприємств.
4.2. Визначення обсягу вибіркової сукупності Обсяг вибірки визначається, як правило, на основі двох
факторів - необхідної точності результатів обстеження і обсягу
ресурсів, насамперед фінансових, які можуть бути задіяні в
обстеженні. У вибіркових обстеженнях вимоги до якості оцінок основних
показників визначаються головним чином наступною умовою: для
можливості використання результатів обстеження у кількісному
аналізі коефіцієнт варіації оцінки показника CV повинен бути
менший 10 %. При цьому зрозуміло, що якщо забезпечити потрібну
точність на регіональному рівні, то на загальнодержавному рівні
точність буде вищою. Коефіцієнт варіації CV оцінки деякого показника
розраховується на основі стандартної похибки вибірки SE (або
величини дисперсії оцінок показника V за різними вибірками певного

_ изайну та обсягу) та оцінки показника P за формулою:
_ ------- SE(P) 1 | _ CV = ----- . 100 = --- | V(P) . 100, %. (1.1) _ _ V

P P
Одним з основних показників, який буде оцінюватись за
результатами даного вибіркового обстеження, є середня урожайність
зернових (для рівня області) як відношення валового збору зернових
до зібраної площі. Таким чином, обсяг вибірки доцільно визначити
так, щоб забезпечити потрібну надійність оцінки цього показника на
обласному рівні. При простому випадковому відборі оцінка дисперсії V

n

вв
розраховується за формулою:
-

n y 2

E (y - ___ x )

i=1 i _ i

y 1 x

V = --- = --- . --------------------, (1.2) n _ _

вв x nX n - 1
де E - знак суми; _ y - оцінка середнього валового збору для обласного рівня, ц; у - значення валового збору для і-го підприємства з вибірки і а обласному рівні, ц (і = 1, 2, ..., n);

_

x - оцінка середньої зібраної площі для обласного рівня, га;

х - значення зібраної площі для і-го підприємства з вибірки і а обласному рівні, га;

_

X - значення середньої зібраної площі для обласного рівня,

_ а. Якщо ця величина невідома - береться її оцінка x.
Для вибірок зі складним дизайном, у яких відбір одиниць
здійснюється не за процедурою простого випадкового відбору,
величина V може бути розрахована на основі формули:

скл
V = deff . V , (1.3)

скл nвв
де deff - параметр, який відображає вплив дизайну вибірки на
величину дисперсії ознак (дизайн-ефект).
На основі формул (1.1) - (1.3) визначається обсяг вибірки,
необхідний для забезпечення потрібної точності оцінки показника. Якщо необхідно забезпечити точність CV* оцінки показника, то
потрібний обсяг вибірки визначається за формулою:
-

n y 2

E (y - ___ x )

i=1 i _ i

deff x 2

n = ---------- . -------------------- . 100 . (1.4) _

y n - 1

(CV* . --)

_

x
Таким чином, для визначення обсягу вибірки крім необхідного
рівня точності (CV*) необхідно мати інформацію щодо оцінок певних
показників та дизайн-ефекту. Для визначення обсягу вибірки в обстеженні малих
сільськогосподарських підприємств в якості базової ознаки
прийнятий показник урожайності зернових у малих підприємствах, як
відношення валового збору зернових до зібраної площі. За
виконаними дослідженнями з використанням наявних даних 2002 року
встановлені наступні значення параметрів для оцінки обсягу вибірки
на регіональному рівні:
_

y _ ___ = 18,70; X = 26,14;

_

x
-

n y 2

E (y - ___ x )

i=1 i _ i

x -------------------- = 119051,30; deff = 1,5.
n - 1
Для таких параметрів при бажаній точності оцінок CV* = 8 %
обсяг вибірки для регіонального рівня складає в середньому 117
підприємств. Відповідно для державного рівня це складатиме 2925
підприємств.
Розрахункові обсяги вибіркової сукупності для різних рівнів
точності показника урожайності зернових у малих підприємствах
регіону наведені у таблиці 2:
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ Рівень точності |CV* = 5 %|CV* = 8 % |CV* = 10 % | ----------------------------+---------+----------+--------------| Обсяг вибірки для регіону |n = 299 |n = 117 |n = 75 | | p | p | p | ----------------------------+---------+----------+--------------| Загальний обсяг вибірки |n = 7475 |n = 2925 |n = 1875 | -----------------------------------------------------------------
Розрахунковий обсяг вибірки доцільно прийняти рівним 2900. Для визначення загальної кількості підприємств для відбору
необхідно врахувати рівень відмов від участі в обстеженні.
Загальна кількість підприємств для відбору визначається за
формулою:
n

n = _____, (1.5)

в r

уч
де r - рівень участі підприємств в обстеженні.

уч
Якщо прийняти рівень участі підприємств за 0,85 (тобто 85 % з
відібраних підприємств беруть участь в обстеженні), то
2900

nв = ---- = 3412 приблизно = 3400, 0,85
тобто необхідно відібрати 3400 підприємств.
Розподіл вибірки за областями здійснюється пропорційно
кількості малих підприємств. Але при цьому в кожній області

75 овинно бути відібрано не менше 88 (приблизно = ---- підприємств. 0,85

Враховуючи це, кількість малих сільськогосподарських
підприємств для проведення обстеження у 2003 році буде наступною
(розрахунок наведено в таблиці N 3):
Таблиця N 3
Розрахунок кількості малих

сільськогосподарських підприємств по регіонах,

які будуть обстежуватися
(розрахунок розроблено для використання у 2003 році, для кожного наступного року необхідно проводити новий

розрахунок із врахуванням зміни загальної кількості

малих підприємств)
------------------------------------------------------------------ |Загальна |Питома вага |Необхідна|Підлягає | |кількість|кожного |кількість|підприємств | |малих |регіону за |підпри- |обстеженню, | |підпри- |кількістю |ємств для|всього | |ємств, |підприємств,|обстеже- | | |одиниць |% |ння за | | | | |регіонами| | ------------------+---------+------------+---------+------------| Україна |40305 |100,0 |3400 |3566 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Автономна |1458 |3,6 |122 |122 | Республіка Крим | | | | | ------------------+---------+------------+---------+------------| Вінницька |1278 |3,2 |109 |109 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Волинська |718 |1,8 |61 |88 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Дніпропетровська |2689 |6,7 |228 |228 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Донецька |1679 |4,2 |143 |143 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Житомирська |709 |1,7 |58 |88 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Закарпатська |1362 |3,4 |115 |115 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Запорізька |1741 |4,3 |146 |146 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Івано-Франківська |892 |2,2 |75 |88 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Київська |1290 |3,2 |109 |109 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Кіровоградська |2207 |5,5 |187 |187 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Луганська |1321 |3,3 |112 |112 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Львівська |1305 |3,2 |109 |109 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Миколаївська |3454 |8,6 |292 |292 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Одеська |5269 |13,1 |445 |445 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Полтавська |1892 |4,7 |160 |160 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Рівненська |577 |1,4 |48 |88 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Сумська |1036 |2,6 |88 |88 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Тернопільська |901 |2,2 |75 |88 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Харківська |1045 |2,6 |88 |88 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Херсонська |2908 |7,2 |245 |245 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Хмельницька |1712 |4,2 |143 |143 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Черкаська |1292 |3,2 |109 |109 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Чернівецька |774 |1,9 |65 |88 | ------------------+---------+------------+---------+------------| Чернігівська |796 |2,0 |68 |88 | -----------------------------------------------------------------
4.3. Порядок проведення відбору підприємств у регіоні Із підготовленого списку малих сільськогосподарських
підприємств за допомогою випадкового числа, повідомленого кожному
регіональному управлінню статистики до проведення обстеження, та
розрахованого в регіоні кроку відбору відбирається необхідна
кількість господарств. Крок відбору визначається на регіональному рівні.
Наприклад: - загальна кількість малих сільськогосподарських підприємств
у ранжованому списку за посівною площею зернових культур
(включаючи кукурудзу) становить 1102 (умовно); - установлена кількість підприємств для обстеження (таблиця
N 3) становить 109. Шляхом ділення загальної кількості господарств у списку на
число господарств, які необхідно обстежити (109), визначається
крок відбору. У нашому випадку він відповідає числу 10
(1102 : 109 = 10,11). Якщо повідомлене випадкове число - 0,124937,
то перше підприємство, з якого починається відбір, буде у списку
за N 1 (10 х 0,124937), наступне за N 11 (1 + крок відбору 10)
і т. д. Репрезентативність за відібраними підприємствами
перевіряється шляхом співставлення середнього розміру посівної
площі на одне господарство у відібраних підприємствах (у
вибірковій сукупності) із середнім розміром посівної площі на одне
господарство у цілому по області (генеральній сукупності). Якщо середній розмір посівної площі на одне господарство у
вибірковій сукупності має відхилення від середнього розміру в
генеральній сукупності у межах 5 % (100 # 5 %), то проведений
відбір підприємств можна вважати репрезентативним. Якщо відбір
підприємств є не репрезентативним, то слід повторити відбір
підприємств за іншим випадковим числом.
4.4. Порядок проведення розповсюдження результатів
вибіркового обстеження на генеральну сукупність малих
сільськогосподарських підприємств Визначені за результатами вибіркового обстеження малих
сільськогосподарських підприємств дані про темпи збирання та
урожайність сільськогосподарських культур поширюються на всю
генеральну сукупність методом простого розповсюдження і в
подальшому використовуються таким чином: 1. За визначеним відсотковим відношенням зібраної площі у
посівній площі сільськогосподарської культури за обстеженими
господарствами області визначається вся зібрана площа
сільськогосподарської культури у всіх малих сільськогосподарських
підприємствах, що мають площу сільськогосподарських угідь менше
100 гектарів. 2. Середня урожайність, одержана за результатами вибіркового
обстеження, перемножується на розраховану зібрану площу
сільськогосподарської культури і визначається її валовий збір.
Схема розрахунку кількості одержаної продукції у малих
сільськогосподарських підприємствах наведена у додатку N 5.
4.5. Оцінка якості результатів обстеження Коефіцієнти варіації для оцінок на обласному рівні сумарного

_

_ y начення валового збору Y = ___X, середнього значення валового

_

x бору та середньої урожайності розраховуються за однаковою
формулою:
-------------------------------------------- | n | deff p CV = |------ . (1 - ----) . (C + C - C ) , (1.6) p | n N yy xx yx p | p p V
де

n n

p _ p _

сума (y - y) сума (x - x)

i = 1 i i = 1 i C = --------------; C = --------------; yy _2 xx _2

y . (n - 1) x . (n - 1)

p p
----- ----- C = p . | C | C ; yx V yy V xx
N - загальна кількість малих підприємств на обласному рівні; p p - коефіцієнт кореляції між у і х .

і і
V. Методика проведення щомісячних розрахунків

основних показників виробництва продукції

рослинництва у господарствах населення
У період збирання урожаю визначаються обсяги виробництва
сільськогосподарських культур у господарствах населення,
розрахунки яких базуються на даних щомісячного вибіркового
обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у
сільській місцевості та статистичних методах обрахування цих
показників.
5.1. Інформація для проведення розрахунку у господарствах
населення Для проведення щомісячних розрахунків обсягів виробництва та
урожайності сільськогосподарських культур використовуються: - дані про розміри посівних площ за формою N 4-сг
( v0412202-04 ) "Заключний звіт про підсумки сівби
сільськогосподарських культур під урожай 200_ року" за категоріями
господарств; - дані про розмір зібраних площ, кількість одержаної
продукції та урожайність сільськогосподарських культур у період
збирання урожаю у великих та середніх сільськогосподарських
підприємствах, які складають оперативну звітність за формою N 7-сг
( v0412202-04 ) "Звіт про хід збирання урожаю, наявність насіння
озимих культур та проведення інших польових робіт"; - дані урожайності сільськогосподарських культур, одержані за
результатами вибіркового обстеження діяльності домогосподарств у
сільській місцевості за формами N N 01-СГН, 02-СГН
( v0412202-04 ).
5.2. Порядок проведення розрахунку у господарствах населення 5.2.1. За даними вибіркового обстеження діяльності
домогосподарств у сільській місцевості (ф. N 01-СГН "Запитальник
базового інтерв'ю" та ф. N 02-СГН ( v0412202-04 ) "Запитальник
щомісячного інтерв'ю") визначається: - розмір посівної площі сільськогосподарської культури; - розмір зібраної площі сільськогосподарської культури; - частка (%) зібраної площі у загальній площі посіву; - урожайність (діленням кількості одержаної продукції на
зібрану площу). 5.2.2. За даними ф. N 4-сг ( v0412202-04 ) "Заключний звіт
про підсумки сівби під урожай 200_ року" розраховується зібрана
площа культури (як добуток частки зібраної площі у загальній площі
посіву на фактичний розмір посівної площі культури). При встановленні фактів літньої загибелі суттєвих площ
посівів сільськогосподарських культур у великих та середніх
сільськогосподарських підприємствах, для малих
сільськогосподарських підприємств та господарств населення, як
виняток, під час розробки звітних даних за ф. N 7-сг дозволяється
враховувати розміри площ загиблих сільськогосподарських культур,
виходячи з того, що відсоток загиблих площ (відношення загиблих
площ до посіяних за ф. N 4-сг ( v0412202-04 ) для цих категорій
господарств, при відсутності іншої інформації (страхових полісів,
висновків комісії тощо), повинен бути на рівні показника у великих
та середніх сільськогосподарських підприємств. Якщо у регіоні
площі загибелі сільськогосподарських культур внаслідок стихійного
лиха встановлювалися комісією за участю представників сільських
рад та інших зацікавлених органів із складанням відповідних
документів (актів), то при розрахунках виробництва продукції
рослинництва повинні бути використані наявні дані з копій цих
документів. При цьому слід мати на увазі, що зріджені посіви загиблими не
вважаються. Остаточні розміри зібраних площ сільськогосподарських
культур відображаються у ф. N 29-сг ( v0412202-04 ) "Звіт про збір
урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200_ року". 5.2.3. Помноживши розраховану зібрану площу на урожайність,
визначену за даними вибіркового обстеження, визначається валовий
збір культури. Схема проведення розрахунку у господарствах населення
наведена у додатках N 6 та N 7 (приклад розрахунку за двома
варіантами).
5.3. Особливості методології розрахунків за окремими
сільськогосподарськими культурами Визначення обсягів виробництва овочевих та плодоягідних
культур потребують іншого підходу, враховуючи, що продукція цих
культур збирається вибірково, включаючи частковий збір до і після
масового збирання. Площа ж збирання визначається лише тоді, коли
збирання закінчене повністю. У такому випадку, для здійснення щомісячних розрахунків
зібраних площ та валового збору, можна запропонувати такий підхід.
Частка зібраних площ у господарствах населення може бути визначена
на основі багаторічних спостережень. Наприклад, збирання картоплі
у господарствах населення, як правило, завершується до кінця
вересня. Проаналізувавши одержані дані за попередні роки за формою
N 02-СГН ( v0412202-04 ) "Запитальника щомісячного інтерв'ю",
овочеві культури можна розподілити за періодами збирання
(помісячно), починаючи з червня до листопада, маючи на увазі, що
збір деяких овочевих культур здійснюється впродовж двох - трьох і
більше місяців. Зважаючи на те, що площа посіву сільськогосподарських культур
у господарствах населення, як правило, є водночас і зібраною (якщо
немає інформації щодо загибелі посівів чи трансформації площ),
розрахунок розміру зібраної площі кожної окремої культури та
загальний розмір овочевих культур у цілому та по місяцях необхідно
робити на основі "Запитальника базового інтерв'ю" (форма N 01-СГН
( v0412202-04 ). Якщо за схемою розподілу збирання овочевої культури проходило
тільки в червні, її посівна площа є водночас зібраною площею. Якщо
збирання культури продовжувалось протягом двох місяців, її площа
посіву умовно розподіляється (порівну або в іншій пропорції).
Частка зібраних площ визначається у цілому по області. 5.3.1. Порядок проведення розрахунку овочевих та плодоягідних
культур у господарствах населення 1. Підсумовуючи кількість зібраної продукції за кожною
овочевою культурою за даними запитальника щомісячного інтерв'ю
(форма N 02-СГН ( v0412202-04 ), щомісяця встановлюється валовий
збір всіх овочевих культур у обстежених домогосподарствах; 2. Шляхом ділення кількості одержаної продукції овочевих
культур на їх розраховану площу збирання встановлюється рівень
урожайності у обстежених домогосподарствах у цілому по регіону; 3. Зібрана площа овочевих культур у цілому по регіону
встановлюється за даними звіту за формою N 4-сг ( v0412202-04 )
"Заключний звіт про підсумки сівби сільськогосподарських культур
під урожай 200_ року" на основі визначеної частки зібраної площі у
обстежених домогосподарствах або шляхом розподілу посівної площі
за встановленою схемою; 4. Валовий збір овочевих культур визначається шляхом
перемноження визначеної урожайності на зібрану площу по області
(республіці).
Умовно схема розподілу може бути такою:
------------------------------------------------------------------ Назва культур |Код |Період збирання | |рядка |-------------------------------------| | |червень|липень|серпень|вере- |жовтень| | | | | |сень | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| | | | | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Цибуля на перо |418 |+ | | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Зелений горошок |420 |+ |+ | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Салат |421 |+ | | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Шпинат |422 |+ | | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Кріп |423 |+ | | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Щавель |424 |+ | | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Редиска, редька, |429, |+ | | | | | ріпа |428, 430| | | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Часник |139 | |+ | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Огірки |131 | |+ |+ | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Помідори |132 | |+ |+ |+ | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Кабачки, патисони|134, 419|+ |+ |+ | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Перець солодкий |135 | |+ |+ |+ |+ | і гіркий | | | | | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Цибуля на ріпку |419 | | |+ | | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Баклажани |136 | | |+ |+ | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Капуста всяка |133 |+ |+ |+ |+ |+ | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Гарбузи столові |137 | | | |+ | | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Буряк столовий |140 | | | |+ |+ | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Морква |141 | | | |+ |+ | -----------------+--------+-------+------+-------+------+-------| Петрушка |425, | | | |+ |+ | коренева, селера,|426, | | | | | | пастернак, бруква|427, 431| | | | | | -----------------------------------------------------------------
У залежності від природно-кліматичних умов регіону схема
збирання може змінюватись. Аналогічний принцип можна застосовувати
для розрахунку плодоягідних культур. Урожайність плодових культур розраховується з 1 дерева (куща)
у плодоносному віці; по ягідних насадженнях - з одного квадратного
метра. Для визначення урожайності у період збирання урожаю
(щомісяця), як і за овочевими культурами, пропонуємо розробити
схему збирання урожаю, за основу якої використати дані щомісячних
обстежень за попередні роки.
Умовно схема розподілу може бути такою:
------------------------------------------------------------------ Назва культур |Код рядка |Період збирання | | |---------------------------------| | |червень|липень|сер-|вере-|жовтень| | | | |пень|сень | | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| Ягідники |550 |+ |+ |+ |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Суниця, полуниця |181 |+ |+ | | | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Малина |182 | |+ |+ | | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Смородина |183 | |+ |+ | | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Аїрус |184 | |+ |+ | | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Обліпиха |185 | | | |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Горобина |186 | | |+ |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Зерняткові | | |+ |+ |+ |+ | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Яблуня |171 | |+ |+ |+ |+ | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Груша |172 | |+ |+ |+ |+ | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Айва |173 | | |+ |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Кісточкові |135 |+ |+ |+ |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Черешня |162 |+ |+ | | | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Вишня |163 | |+ |+ | | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Слива |164 | | |+ |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Абрикос |165 | |+ |+ | | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Персик |166 | |+ |+ |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Кизил |441 | | |+ | | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Алича |443 | |+ |+ |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Горіхоплідні |176 | | | |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Грецький горіх |440 | | | |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Фундук, мигдаль |447, 448 | | | |+ | | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Всього плодоягідних|160 + 550 |+ |+ |+ |+ |+ | -------------------+----------+-------+------+----+-----+-------| Виноград |190 | | |+ |+ |+ | -----------------------------------------------------------------
Розрахована урожайність плодоягідних культур з одного дерева
(куща) розповсюджується на загальну кількість дерев (кущів)
плодоносного віку за категорією "Господарства населення",
встановлену за останнім суцільним переписом багаторічних насаджень
і прийнятим для складання статистичної звітності за ф. N 29-сг
( v0412202-04 ).
VI. Розподіл зібраних площ та валових зборів

сільськогосподарських культур у малих

підприємствах і господарствах населення

за адміністративними районами
Розраховані на основі даних вибіркового обстеження обсяги
виробництва сільськогосподарських культур у малих підприємствах і
господарствах населення є репрезентативними тільки на
регіональному (обласному) рівні. Для отримання інформації по
районах області необхідно суттєво збільшити кількість обстежуваних
одиниць, що потребує додаткового фінансування за рахунок місцевих
бюджетів. Розрахункові дані без збільшення кількості обстежених
підприємств та господарств матимуть достатньо велику похибку і
будуть досить умовні. Однак, у разі потреби проведення розподілу розрахованих у
цілому по регіону зібраних площ та валових зборів
сільськогосподарських культур у малих підприємствах і
господарствах населення за адміністративними районами необхідно
використовувати порядок, наведений у додатках N 4 та N 7,
формування зведених даних. У регіонах, де питома вага сільськогосподарських підприємств
з виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств
дуже низька або зовсім відсутнє виробництво деяких продуктів
рослинництва, розподіл розрахованого обсягу виробництва продукції
рослинництва у господарствах населення за районами слід проводити
на підставі даних вибіркового обстеження діяльності
домогосподарств у сільській місцевості та обліку посівних площ
станом на 1 червня за ф. N 4-сільрада ( v0412202-04 ). За даними вибіркового обстеження сільськогосподарської
діяльності домогосподарств населення у сільській місцевості
розраховується частка зібраної площі у посівній і урожайність
сільськогосподарських культур на кожну звітну дату за
природно-сільськогосподарською зоною. По окремому району розраховується зібрана площа окремих
сільськогосподарських культур як добуток посівної площі певної
культури на частку зібраної площі від посівної у
природно-сільськогосподарській зоні, до якої належить район. Визначивши зібрані площі окремих сільськогосподарських
культур, розраховується виробництво в розрізі районів. Для цього
зібрана площа сільськогосподарської культури множиться на
урожайність цієї культури у природно-сільськогосподарській зоні,
до якої відноситься район. Сума отриманих даних зібраної площі та валових зборів
сільськогосподарських культур в розрізі районів може дещо
розходитися з розрахованими раніше даними по регіону в цілому. Цю
різницю слід розділити між районами пропорційно їх питомій вазі у
зібраній площі регіону та загальному виробництві відповідної
сільськогосподарської культури.
VII. Розрахунок площ та валових зборів

сільськогосподарських культур по фізичних

особах - підприємцях (суб'єктах

підприємницької діяльності)
Категорія "фізичні особи - підприємці" при розрахунках площ,
валових зборів сільськогосподарських культур окремо не
виділяється, але входить до категорії "господарства населення" і
по ній проводяться відповідні дорахунки. При проведенні дорахунків на регіональному рівні слід мати на
увазі, що фізичні особи - підприємці порівняно з
домогосподарствами, як правило, більш інтенсивно займаються
сільськогосподарським виробництвом. Тому для розрахунку валового
збору по цій категорії господарств слід скористатися урожайністю
сільськогосподарських культур, яка склалася у фермерських
господарствах.
VIII. Методика формування зведених даних

щодо зібраних площ, валових зборів та урожайності

сільськогосподарських культур в усіх

категоріях господарств
7.1. Щомісячні дані про збір урожаю сільськогосподарських
культур у великих та середніх сільськогосподарських підприємствах
визначаються на основі форми державного статистичного
спостереження N 7-сг ( v0412202-04 ) "Звіт про хід збирання
урожаю, наявність насіння озимих культур та проведення інших
польових робіт".
7.2. У малих сільськогосподарських підприємствах щомісячні
дані про збір урожаю сільськогосподарських культур визначаються
розрахунково (розділ III цієї Методики).
7.3. У господарствах населення обсяги виробництва
сільськогосподарських культур у період збирання урожаю
визначаються розрахунково. Розрахунки базуються на даних
щомісячного вибіркового обстеження сільськогосподарської
діяльності домогосподарств у сільській місцевості та статистичних
методах обрахування цих показників. Методика проведення
розрахунків у господарствах населення наведена у IV розділі. Дані про зібрані площі та валові збори сільськогосподарських
культур у всіх категоріях господарств одержуються шляхом
підсумовування відповідних показників у великих та середніх, малих
сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення, а
середня урожайність - шляхом ділення розрахованого валового збору
на зібрану площу. Поєднання таких підходів дає можливість визначити загальні
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в країні. Загальна схема формування даних в усіх категоріях господарств
наведена у додатку N 8.

Додаток N 1

ВИХІДНІ ДАНІ

для проведення поточних розрахунків

по посіву ярих культур

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N | |Підказ до |Зерно-|Яч- |Пше-|Куку-|Цукро- |Соняш-|Льон- |Кар- |Ово-|Всього| з/п | |розрахунку |ві і |мінь|ниця|рудза|вий |ник на|довгу-|топля|чі |ярих | | | |зерно-|ярий|яра |на |буряк |зерно |нець | | |куль- | | | |бобові| | |зерно|(фабри-| | | | |тур | | | |(без | | | |чний) | | | | | | | | |куку- | | | | | | | | | | | | |рудзи)| | | | | | | | | | ----+------------+---------------+------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| 1. |Цапі про хід| | | | | | | | | | | | |сівби в | | | | | | | | | | | | |великих і | | | | | | | | | | | | |середніх | | | | | | | | | | | | |сільгосппід-| | | | | | | | | | | | |приємствах, | | | | | | | | | | | | |га | | | | | | | | | | | | |------------+---------------+------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Жашківський |ф. N 3-сг |456 |125 |112 |80 |22 |126 |117 |325 |42 |2344 | |район |( v0412202-04 )| | | | | | | | | | | | |(на звітну | | | | | | | | | | | | |дату) | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Уманьський | |198 |96 |84 |35 |32 |94 |29 |412 |66 |1680 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Маньківський| |140 |45 |36 |14 |22 |45 |175 |36 |46 |1140 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Всього по | |794 |266 |232 |129 |76 |265 |321 |773 |154 |5164 | |регіону | | | | | | | | | | | | ----+------------+---------------+------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| 2. |Цапі про | | | | | | | | | | | | |посівні | | | | | | | | | | | | |площі | | | | | | | | | | | | |сільськогос-| | | | | | | | | | | | |подарських | | | | | | | | | | | | |культур, га | | | | | | | | | | | | ----+------------+---------------+------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| 2.1.|великі і |ф. N 4-сг | | | | | | | | | | | |середні |( v0412202-04 )| | | | | | | | | | | |сільгосппід-|за минулий рік | | | | | | | | | | | |приємства | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Жашківський | |655 |196 |175 |256 |39 |177 |184 |443 |72 |2840 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Уманьський | |289 |174 |125 |115 |48 |154 |46 |515 |110 |2100 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Маньківський| |1135 |146 |114 |123 |44 |124 |260 |99 |74 |2460 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Всього по | |2079 |516 |414 |494 |131 |455 |490 |1057 |256 |7400 | |регіону | | | | | | | | | | | | ----+------------+---------------+------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| 2.2.|малі |ф. N 4-сг | | | | | | | | | | | |підприємства|( v0412202-04 )| | | | | | | | | | | |------------|за минулий рік |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Жашківський | |110 |28 |32 |10 |15 |23 |35 |22 |14 |395 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Уманьський | |36 |22 |10 |12 |32 |18 |6 |27 |15 |220 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Маньківський| |14 |7 |5 |6 |10 |17 |29 |25 |11 |175 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Всього по | |160 |57 |47 |28 |57 |58 |70 |74 |40 |790 | |регіону | | | | | | | | | | | | ----+------------+---------------+------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| 2.3.|господарства|ф. N 4-сг | | | | | | | | | | | |населення |( v0412202-04 )| | | | | | | | | | | |------------|за минулий рік |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Жашківський | |37 |10 |0 |7 |7 |10 |0 |765 |415 |1280 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Уманьський | |15 |8 |0 |5 |10 |8 |0 |830 |520 |1430 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Маньківський| |12 |14 |0 |6 |12 |14 |0 |655 |312 |1012 | |район | | | | | | | | | | | | |------------| |------+----+----+-----+-------+------+------+-----+----+------| |Всього по | |64 |32 |0 |18 |29 |32 |0 |2250 |1247|3722 | |регіону | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

РОЗРАХУНОК

площі посіву ярих культур у малих

сільськогосподарських підприємствах

---------------------------------------------------------------------------------------------------- N | |Підказ |Зерно-|Ячмінь|Пше- |Куку- |Цукро- |Соняш-|Льон- |Карто-|Овочі |Всього| з/п| |до |ві і |ярий |ниця |рудза |вий |ник на|довгу-|пля | |ярих | | |розра- |зерно-| |яра |на |буряк |зерно |нець | | |куль- | | |хунку |бобові| | |зерно |(фабри-| | | | |тур | | | |(без | | | |чний) | | | | | | | | |куку- | | | | | | | | | | | | |рудзи)| | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| 1. |Розрахунок |Додаток|0,0770|0,1105|0,1135|0,0567|0,4351 |0,1275|0,1429|0,0700|0,1563|0,1068| |коефіцієнта |1 | | | | | | | | | | | |дорахунку |п. 2.2 | | | | | | | | | | | |на малі |п. 2.1 | | | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | | | |(Кмі - за | | | | | | | | | | | | |даними форми | | | | | | | | | | | | |N 4-сг | | | | | | | | | | | | |( v0412202-04 )| | | | | | | | | | | | |попереднього | | | | | | | | | | | | |року) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| 2. |Розрахунок |Додаток|61 |29 |26 |7 |33 |34 |46 |54 |24 |551 | |площі посіву по|1 | | | | | | | | | | | |малих сільгосп-|п. 1 х | | | | | | | | | | | |підприємствах |Дод. 2 | | | | | | | | | | | |(в цілому |п. 1 | | | | | | | | | | | |по регіону) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| 3. |Розрахунок |Додаток| | | | | | | | | | | |частки кожного |1 | | | | | | | | | | | |району в |п. 2.2 | | | | | | | | | | | |посівній площі |дані | | | | | | | | | | | |регіону (за |району | | | | | | | | | | | |даними |дані | | | | | | | | | | | |ф. N 4-сг |регіону| | | | | | | | | | | |( v0412202-04 )| | | | | | | | | | | | |за попередній | | | | | | | | | | | | |рік) | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Жашківський | |0,6875|0,4912|0,6809|0,3571|0,2632 |0,3966|0,5000|0,2973|0,3500|0,5000| |район | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Уманьський | |0,2250|0,3860|0,2128|0,4286|0,5614 |0,3103|0,0857|0,3649|0,3750|0,2785| |район | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Маньківський | |0,0875|0,1228|0,1064|0,2143|0,1754 |0,2931|0,4143|0,3378|0,2750|0,2215| |район | | | | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| 4. |Розрахунок |Додаток| | | | | | | | | | | |площі |2 | | | | | | | | | | | |посіву ярих |п. 2 х | | | | | | | | | | | |культур у |п. 3 | | | | | | | | | | | |малих | | | | | | | | | | | | |сільськогоспо- | | | | | | | | | | | | |дарських | | | | | | | | | | | | |підприємствах в| | | | | | | | | | | | |розрізі районів| | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Жашківський | |42 |14 |18 |3 |9 |13 |23 |16 |8 |276 | |район | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Уманьський | |14 |11 |6 |3 |19 |10 |4 |20 |9 |154 | |район | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Маньківський | |5 |4 |3 |2 |6 |10 |19 |18 |7 |122 | |район | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |ВСЬОГО | |61 |29 |26 |7 |33 |34 |46 |54 |24 |551 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

РОЗРАХУНОК

площі посіву ярих культур

у господарствах населення
---------------------------------------------------------------------------------------------------- N | |Підказ |Зерно-|Ячмінь|Пше- |Куку- |Цукро- |Соняш-|Льон- |Карто-|Овочі |Всього| з/п| |до |ві і |ярий |ниця |рудза |вий |ник на|довгу-|пля | |ярих | | |розра- |зерно-| |яра |на |буряк |зерно |нець | | |куль- | | |хунку |бобові| | |зерно |(фабри-| | | | |тур | | | |(без | | | |чний) | | | | | | | | |куку- | | | | | | | | | | | | |рудзи)| | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| 1. |Розрахунок |Додаток|0,0308|0,0620|Х |0,0364|0,2214 |0,0703|Х |2,1287|4,8711|0,5030| |коефіцієнта |1 | | | | | | | | | | | |дорахунку на |п. 2.3 | | | | | | | | | | | |господарства |п. 2.1 | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | |(Кмі - за | | | | | | | | | | | | |даними | | | | | | | | | | | | |форми N 4-сг | | | | | | | | | | | | |( v0412202-04 )| | | | | | | | | | | | |попереднього | | | | | | | | | | | | |року) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| 2. |Розрахунок |Додаток|24 |16 |Х |5 |17 |19 |Х |1645 |750 |2597 | |площі посіву по|1 | | | | | | | | | | | |господарствах |п. 1 х | | | | | | | | | | | |населення (в |Таб. 3 | | | | | | | | | | | |цілому по |п. 1 | | | | | | | | | | | |регіону) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| 3. |Розрахунок |Додаток| | | | | | | | | | | |частки району в|1 | | | | | | | | | | | |посівній площі |п. 2.3 | | | | | | | | | | | |регіону (за |дані | | | | | | | | | | | |даними |району | | | | | | | | | | | |ф. N 4-сг |дані | | | | | | | | | | | |( v0412202-04 )|регіону| | | | | | | | | | | |за попередній | | | | | | | | | | | | |рік) | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Жашківський | |0,5781|0,3125|Х |0,3889|0,2414 |0,3125|Х |0,3400|0,3328|0,3439| |район | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Уманьський | |0,2344|0,2500|Х |0,2778|0,3448 |0,2500|Х |0,3689|0,4170|0,3842| |район | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Маньківський | |0,1875|0,4375|Х |0,3333|0,4138 |0,4375|Х |0,2911|0,2502|0,2719| |район | | | | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| 4. |Розрахунок |Додаток| | | | | | | | | | | |площі посіву |3 | | | | | | | | | | | |ярих культур у |п. 2 х | | | | | | | | | | | |господарствах |п. 3 | | | | | | | | | | | |населення в | | | | | | | | | | | | |розрізі районів| | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Жашківський | |14 |5 |Х |2 |4 |6 |Х |559 |250 |893 | |район | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Уманьський | |6 |4 |Х |1 |6 |5 |Х |607 |313 |998 | |район | | | | | | | | | | | | |---------------| |------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |Маньківський | |5 |7 |Х |2 |7 |8 |Х |479 |188 |706 | |район | | | | | | | | | | | | ---+---------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------| |ВСЬОГО | |24 |16 |Х |5 |17 |19 |Х |1645 |750 |2597 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 4

ПОРЯДОК

розрахунку зібраних площ, валових зборів

і урожайності у малих сільськогосподарських

підприємствах з використанням даних обстеження

та розподіл цих даних по районах

1. Вихідні дані та дані статистичного

спостереження по великих і середніх

сільгосппідприємствах за ф. N 7-сг

( v0412202-04 )

станом на ____________ 200_ року
-------------------------------------------------------------------------- |Посівна площа у |Зібрана |Кількість |Урожайність, ц | |регіоні, га |(обмолочена)|одержаної |з 1 га зібраної| |(ф. N 4-сг |площа у |продукції,|площі | |( v0412202-04 ),|регіоні, га |ц |(гр. 3 : гр. 2)| |гр. 11) | | | | ---------------+----------------+------------+----------+---------------| |1 |2 |3 |4 | ---------------+----------------+------------+----------+---------------| Всього по |10403,7 |5768,3 |99591,4 |17,3 | регіону | | | | | ---------------+----------------+------------+----------+---------------| Рокитнянський |3153,2 |1746,9 |32492,3 |18,6 | ---------------+----------------+------------+----------+---------------| Білоцерківський|1729,4 |1312,4 |22499,1 |17,1 | ---------------+----------------+------------+----------+---------------| Іванківський |2321,3 |1703,1 |32529,2 |19,1 | ---------------+----------------+------------+----------+---------------| Макарівський |3199,8 |1005,9 |12070,8 |12,0 | -------------------------------------------------------------------------
2. Дані вибіркового обстеження посівних,

зібраних площ, валових зборів та урожайності

малих сільськогосподарських підприємствах

станом на __________ 200__ року
---------------------------------------------------------------------- |Посівна|Зібрана |Кількість |Урожайність,|Частка | |площа, |(обмоло-|одержаної |ц з 1 га |зібраної | |га |чена) |продукції |зібраної |площі у | |S пос. |площа у |з зібраної|площі |загальній | |обстеж.|регіоні,|площі, ц |У обстеж. |площі | | |га |В обстеж. |гр. 3 |посіву, % | | |S зібр. | |----- |Ч обстеж. | | |обстеж. | |гр.2 |гр. 2 * 100| | | | | |-----------| | | | | |гр. 1 | ---------------+-------+--------+----------+------------+-----------| |1 |2 |3 |4 |5 | ---------------+-------+--------+----------+------------+-----------| Всього по |488,53 |46,72 |940,0 |20,1 |9,6 | обстежених | | | | | | господарствах | | | | | | ---------------+-------+--------+----------+------------+-----------| Рокитнянський |115,41 |8,15 |321,4 |39,4 |7,1 | ---------------+-------+--------+----------+------------+-----------| Білоцерківський|97,22 |7,32 |147,1 |20,1 |7,5 | ---------------+-------+--------+----------+------------+-----------| Іванківський |175,90 |21,25 |371,5 |17,5 |12,1 | ---------------+-------+--------+----------+------------+-----------| Макарівський |100,00 |10,00 |100,0 |10,0 |10,0 | ---------------------------------------------------------------------
3. Розрахунок зібраної площі у малих

сільськогосподарських підприємствах у цілому

по регіону та подальший розподіл її за районами
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Площа посіву |Частка |Зібрана |Умовно |Питома вага|Розподілена | |у малих |зібраної |площа, га |зібрана |зібраної |зібрана | |підприємствах, |площі у |гр. l х гр. 2|площа у |площі |(обмолочена) | |га (ф. N 4-сг |загальній|-------------|регіоні, га |кожного |площа за | |( v0412202-04 ),|площі | 100 |(підсумок |району у |районами за | |гр. 2 - гр. 11) |посіву, %| |по районах) |зібраній |питомою | | |Ч обстеж.| |(гр. 1 х гр. 2)|площі |вагою, га | | | | |---------------|регіону, % |(гр. 5 х гр. 3)| | | | | 100 | |---------------| | | | | | | 100 | ---------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | ---------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Всього по |9415,2 |9,6 |903,9 |882,6 |100,0 |903,9 | регіону | | | | | | | ---------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Рокитнянський |1173,1 |7,1 | |83,3 |9,4 |85,0 | ---------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Білоцерківський|3488,9 |7,5 | |261,7 |29,7 |268,4 | ---------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Іванківський |2964,2 |12,1 | |358,7 |40,6 |367,0 | ---------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Макарівський |1787,0 |10,0 | |178,9 |20,3 |183,5 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Розрахунок валового збору в малих

сільськогосподарських підприємствах в цілому

по регіону та подальший розподіл його за районами
------------------------------------------------------------------------------------------------- |Валовий |Урожайність, |Співвід- |Розра- |Розподі-|Умовний |Пито-|Розподілений | |збір у |ц/га |ношення |хункова |лена |валовий |ма |валовий збір за| |малих |----------------|урожайно-|урожай- |зібрана |збір у |вага |районами за | |підприємс|у |у малих|сті |ність у |площа у |малих |вало-|питомою | |твах, ц |великих |підпри-|великих |малих |малих |сільсь- |вого |вагою, га | |(У |та |ємствах|та |підпри- |підпри- |когоспо-|збору|(гр. 1 х гр. 8)| |обстеж. х|середніх|(У обс-|середніх |ємствах,|ємствах,|дарських|кож- |---------------| |зібрану |підприє-|теж.) |підпри- |ц/га |га |підпри- |ного | 100 | |площу) |мствах | |ємств |(гр. 3 х| |ємствах,|райо-| | |20,1 х |(на | |кожного |гр. 4) | |ц |ну у | | |903,9 |звітну | |району до| | |(гр. 5 х|вало-| | | |дату) | |урожайно-| | |гр. 6) |вому | | | | | |сті цих | | | |зборі| | | | | |підпри- | | | |регі-| | | | | |ємств у | | | |ону, | | | | | |цілому по| | | |% | | | | | |регіону | | | | | | | | | |(на | | | | | | | | | |звітну | | | | | | | | | |дату) | | | | | | ---------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-----+---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | ---------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-----+---------------| Всього по|18168,4 |17,3 |20,1 |1,0000 |Х |903,9 |17875,3 |100,0|18168,4 | регіону | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-----+---------------| Рокитнян-| |18,6 | |1,0751 |21,6 |85,0 |1836,0 |10,3 |1871,3 | ський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-----+---------------| Білоцер- | |17,1 | |0,9884 |19,9 |268,4 |5341,2 |29,9 |5432,4 | ківський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-----+---------------| Іванків- | |19,1 | |1,1040 |22,2 |367,0 |8147,4 |45,6 |8284,8 | ський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-----+---------------| Макарів- | |12,0 | |0,6936 |13,9 |183,5 |2550,7 |14,2 |2579,9 | ський | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

СХЕМА

розрахунку кількості одержаної продукції у малих

сільськогосподарських підприємствах, з площею

сільськогосподарських угідь менше 100 гектарів

(за даними вибіркового обстеження)

-------------------------------------------------------------------------------- 1.|Площа посіву культури в |S посів. | - | |обстежених господарствах, га (з |обстеж. | | | |двома знаками після коми) | | | | --+--------------------------------+---------| | Визначається шляхом | 2.|Фактично зібрана площа культури |S зібр. | | підсумовування | |на період проведення обстеження,|обстеж. | > показників | |га (з двома знаками після коми) | | | обстежених | --+--------------------------------+---------| | господарств | 3.|Кількість одержаної продукції з |В обстеж.| | | |зібраної площі, ц | | - | --+--------------------------------+---------+--------------------------------| 4.|Урожайність з одного гектара |У обстеж.| У В обстеж. | |зібраної площі, ц | |обстеж. = -------------- | | | | S зібр.обстеж. | --+--------------------------------+---------+--------------------------------| 5.|Частка зібраної площі у |Ч обстеж.| Ч S зібр.обстеж. | |загальній площі посіву | |обстеж. = --------------- | |обстежених господарств, % | | S посів.обстеж. | --+--------------------------------+---------+--------------------------------| 6.|Посівна площа культури у регіоні|S посів. |S посів.рег. = гр. 2 - гр. 11 | |(ф. N 4-сг ( v0412202-04 ), га |рег. |(за формою N 4-сг) | |(по господарствах, що не подають| | | |оперативну звітність) | | | --+--------------------------------+---------+--------------------------------| 7.|Зібрана площа культури у |S зібр. |S зібр.рег. = | |регіоні, га |рег. |= Ч обстеж. ( %) х S посів.рег. | --+--------------------------------+---------+--------------------------------| 8.|Кількість одержаної продукції у |В рег. |В рег. = S зібр.рег. х У обстеж.| |регіоні, ц | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 6

СХЕМА

проведення розрахунку зібраної площі

та валового збору у господарствах населення

------------------------------------------------------------------------------ 1. Посівна площа культури в |S посів. | - | обстежених господарствах |обстеж. | | | населення за ф. N 01-СГН | | | | ( v0412202-04 ), га (з двома | | | | знаками після коми) | | | | --------------------------------+----------| | | 2. Зібрана (обмолочена) площа |S зібр. | | Визначаються шляхом | культури в обстежених |обстеж. | > шляхом підсумовування | господарствах населення за ф. | | | даних обстеження | N 02-СГН ( v0412202-04 ), га (з | | | | двома знаками після коми) | | | | --------------------------------+----------| | | 3. Кількість одержаної продукції|В обстеж. | | | в обстежених господарствах за ф.| | | | N 02-СГН ( v0412202-04 ), ц | | - | --------------------------------+----------+--------------------------------| 4. Урожайність з одного гектара |У обстеж. | У В обстеж. | зібраної площі, ц | |обстеж. = -------------- | | | S зібр.обстеж. | --------------------------------+----------+--------------------------------| 5. Частка зібраної площі у |Ч обстеж. | Ч S зібр.обстеж. | загальній площі посіву | |обстеж. = -------------- | обстежених господарств, % | | S пос.обстеж. | --------------------------------+----------+--------------------------------| 6. Посівна площа культури по |S посів. |S посів. рег. = гр. 10 | господарствах населення у |рег. | | регіоні (ф. N 4-сг | | | ( v0412202-04 ), га | | | --------------------------------+----------+--------------------------------| 7. Зібрана площа культури у |S зіб.рег.|S зіб.рег. = | господарствах населення у | |= Ч обстеж. ( %) х S посів.рег. | регіоні, га | | | --------------------------------+----------+--------------------------------| 8. Кількість одержаної продукції|В рег. |В рег. = S зібр.рег. х У обстеж.| у господарствах населення у | | | регіоні, ц | | | -----------------------------------------------------------------------------

Додаток 7

ПОРЯДОК

розрахунку зібраних площ, валових зборів

і урожайності у господарствах населення

та розподіл цих даних за районами

1. Вихідні дані та дані статистичного

спостереження по великих і середніх

сільгосппідприємствах за ф. N 7-сг

( v0412202-04 )

станом на ___________ 200_ року

-------------------------------------------------------------------------- |Посівна площа в |Зібрана |Кількість |Урожайність, | |регіоні, га |(обмолочена)|одержаної |ц з 1 га | |(ф. N 4-сг |площа |продукції,|зібраної | |( v0412202-04 ), |у регіоні, |ц |площі гр. 3 :| |гр. 11) |га | |: гр. 2 | ---------------+------------------+------------+----------+-------------| |1 |2 |3 |4 | ---------------+------------------+------------+----------+-------------| Всього по |10403,7 |5768,3 |99591,4 |17,3 | регіону | | | | | ---------------+------------------+------------+----------+-------------| Рокитнянський |3153,2 |1746,9 |32492,3 |18,6 | ---------------+------------------+------------+----------+-------------| Білоцерківський|1729,4 |1312,4 |22499,1 |17,1 | ---------------+------------------+------------+----------+-------------| Іванківський |2321,3 |1703,1 |32529,2 |19,1 | ---------------+------------------+------------+----------+-------------| Макарівський |3199,8 |1005,9 |12070,8 |12,0 | -------------------------------------------------------------------------
2. Дані вибіркового обстеження посівних,

зібраних площ, валових зборів та урожайності

у господарствах населення станом

на ____________ 200_ року
---------------------------------------------------------------------------- |Посівна|Зібрана |Кількість |Урожайність,|Частка | |площа, |(обмолочена) |одержаної |ц з 1 га |зібраної | |га |площа у |продукції з|зібраної |площі у | |Snoc. |регіоні, га S|зібраної |площі |загальній | |обстеж.|зібр.обстеж. |площі, ц В |У обстеж. |площі | | | |обстеж. |гр. 3 |посіву, % | | | | |----- |Ч обстеж. | | | | |гр. 2 |гр. 2 * 100| | | | | |-----------| | | | | | гр. 1 | ---------------+-------+-------------+-----------+------------+-----------| |1 |2 |3 |4 |5 | ---------------+-------+-------------+-----------+------------+-----------| Всього по |17,18 |6,28 |173,3 |27,6 |36,6 | обстежених | | | | | | господарствах | | | | | | ---------------+-------+-------------+-----------+------------+-----------| Рокитнянський |4,11 |1,12 |30,8 | |27,3 | ---------------+-------+-------------+-----------+------------+-----------| Білоцерківський|3,63 |0,81 |22,7 | |22,3 | ---------------+-------+-------------+-----------+------------+-----------| Іванківський |6,34 |2,80 |77,0 | |44,2 | ---------------+-------+-------------+-----------+------------+-----------| Макарівський |3,10 |1,55 |42,8 | |50,0 | ---------------------------------------------------------------------------
3. Розрахунок зібраної площі у господарствах

населення у цілому по регіону та подальший

розподіл її за районами
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Площа посіву у |Частка |Зібрана |Умовно |Питома вага|Розподілена | |господарствах |зібраної |площа, га |зібрана |зібраної |зібрана | |населення, га |площі у |гр. 1 х гр. 2|площа у |площі |(обмолочена) | |(ф. N 4-сг |загальній|-------------|регіоні, га |кожного |площа за | |( v0412202-04 ),|площі | 100 |(підсумок |району в |районами за | |гр. 10) |посіву, %| |по районах) |зібраній |питомою | | |Ч обстеж.| |(гр. 1 х гр. 2)|площі |вагою, га | | | | |---------------|регіону, % |(гр. 5 х гр. 3)| | | | | 100 | |---------------| | | | | | | 100 | --------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | --------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Всього по |120,3 |36,6 |44,0 |45,3 |100,0 |44,0 | регіону | | | | | | | --------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Рокитнянський |23,4 |27,3 | |6,4 |14,1 |6,2 | --------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Білоцерківсь- |23,5 |22,3 | |5,2 |11,5 |5,1 | кий | | | | | | | --------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Іванківський |52,2 |44,2 | |23,1 |51,0 |22,4 | --------------+----------------+---------+-------------+---------------+-----------+---------------| Макарівський |21,2 |50,0 | |10,6 |23,5 |10,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Розрахунок валового збору у господарствах

населення у цілому по регіону та подальший

розподіл його за районами (1 варіант)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |Валовий |Урожайність, |Співвід- |Розраху-|Розподі-|Умовний |Питома|Розподілений | |збір у |ц/га |ношення |нкова |лена |валовий |вага |валовий збір | |господа- |-----------------|урожайно-|урожай- |зібрана |збір у |вало- |за районами | |рствах |у |у |сті |ність у |площа у |господа-|вого |за питомою | |населен- |великих |господа-|великих |господа-|господа-|рствах |збору |вагою, га | |ня, ц (У |та |рствах |та |рствах |рствах |населе- |кожно-|(гр. 1 х гр. 8)| |обстеж. х|середніх|населен-|середніх |населен-|населе- |ння, ц |го |---------------| |х зібрану|підприє-|ня (У |підпри- |ня, ц/га|ння, га |(підсу- |району| 100 | |площу) |мствах |обстеж.)|ємств |(гр. 3 | |мок по |у | | |(27,6 |(на | |кожного |(27,6) х| |районах)|вало- | | |ц/га х |звітну | |району до|х гр. 4)| |(гр. 5 х|вому | | |44,0 га) |дату) | |урожайно-| | |х гр. 6)|зборі | | | | | |сті цих | | | |регіон| | | | | |підпри- | | | |у, % | | | | | |ємств у | | | | | | | | | |цілому по| | | | | | | | | |регіону | | | | | | | | | |(на | | | | | | | | | |звітну | | | | | | | | | |дату) | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Всього по|1214,4 |17,3 |27,6 |1,0000 |х |44,0 |1203,2 |100,0 |1214,4 | регіону | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Рокитнян-| |18,6 | |1,0751 |29,7 |6,2 |184,1 |15,3 |185,8 | ський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Білоцер- | |17,1 | |0,9884 |27,3 |5,1 |139,2 |11,6 |140,9 | ківський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Іван- | |19,1 | |1,1040 |30,5 |22,4 |683,2 |56,8 |689,8 | ківський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Макарів- | |12,0 | |0,6936 |19,1 |10,3 |196,7 |16,3 |197,9 | ський | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Розрахунок валового збору в господарствах

населення в цілому по регіону та подальший

розподіл його за районами (2 варіант)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |Валовий |Урожайність, |Співвід- |Розраху-|Розподі-|Умовний |Питома|Розподілений | |збір у |ц/га |ношення |нкова |лена |валовий |вага |валовий | |господар-|-----------------|урожайно-|урожай- |зібрана |збір у |вало- |збір за | |свах |у |у |сті в |ність у |площа у |господа-|вого |районами за | |населен- |великих |господа-|обстеже- |господа-|господа-|рствах |збору |питомою | |ня, ц (У |та |рствах |них |рствах |рствах |населе- |кож- |вагою, га | |обстеж х |середніх|населен-|господар-|населен-|населен-|ння, ц |ного |(гр. 1 х гр. 8)| |х зібрану|підпри- |ня (У |ствах до |ня, ц/га|ня, га |(гр. 5 х|району|---------------| |площу) |ємствах |обстеж.)|урожайно-|(гр. 2 х| |х гр. 6)|у | 100 | |(27,6 |(на | |сті |х гр. 4)| | |вало- | | |ц/га х |звітну | |великих | | | |вому | | |44,0 га) |дату) | |та | | | |зборі | | | | | |середніх | | | |регіо-| | | | | |підпри- | | | |ну, % | | | | | |ємств (на| | | | | | | | | |звітну | | | | | | | | | |дату) | | | | | | | | | |гр. 3/ | | | | | | | | | |гр. 2 | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Всього по|1214,4 |17,3 |27,6 |1,5954 |Х |44,0 |1203,2 |100,0 |1214,4 | регіону | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Рокитнян-| |18,6 | | |29,7 |6,2 |184,1 |15,3 |185,8 | ський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Білоцер- | |17,1 | | |27,3 |5,1 |139,2 |11,6 |140,9 | ківський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Іван- | |19,1 | | |30,5 |22,4 |683,2 |56,8 |689,8 | ківський | | | | | | | | | | ---------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------+---------------| Мака- | |12,0 | | |19,1 |10,3 |196,7 |16,3 |197,9 | рівський | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 8

СХЕМА

проведення оперативних розрахунків валових зборів

основних сільськогосподарських культур

----------------------------------- ------------------------ |Сільськогосподарські підприємства| |Господарства населення| ----------------------------------- ------------------------ | | | ---------------------- ----------------------- ----------------------- великі та середні | |малі | |господарства | сільськогосподарські | |сільськогосподарські | |населення - органи | підприємства | |підприємства | |державної статистики | (юридичні особи, їх | |(юридичні особи, їх | |проводять щомісячні | відокремлені | |відокремлені | |розрахунки основних | підрозділи, які | |підрозділи, які | |показників державного| здійснюють | |здійснюють | |статистичного | сільськогосподарську | |сільськогосподарську | |спостереження за | діяльність, незалежно| |діяльність, незалежно| |формою N 7-сг | від форм власності та| |від підпорядкування, | |( v0412202-04 ) у | господарювання, які | |форм власності і | |цілому по регіону з | згідно з чинним | |господарювання, які | |використанням | законодавством не | |згідно з чинним | |розробленої | відносяться до малих | |законодавством | |Держкомстатом | підприємств або мають| |відносяться до малих | |методології на основі| у своєму користуванні| |підприємств (за | |даних про посівні | 100 га | |виключенням тих, які | |площі у цих | сільськогосподарських| |мають у своєму | |господарствах, | угідь і більше) - | |користуванні понад | |оперативної звітності| щомісяця подають | |100 га | |великих та середніх | органам державної | |сільськогосподарських| |господарств, а також | статистики за | |угідь), які не | |вибіркових обстежень | місцезнаходженням | |подають оперативну | |сільськогосподарської| земельної ділянки | |(місячну) звітність -| |діяльності | державне статистичне | |органи державної | |господарств населення| спостереження за | |статистики проводять | |у сільській | формою N 7-сг | |щомісячні розрахунки | |місцевості (форма | ( v0412202-04 ) "Звіт| |основних показників | |N 02-СГН "Запитальник| про хід збирання | |державного | |щомісячного інтерв'ю"| урожаю, наявність | |статистичного | |та ф. N 01-СГН | насіння озимих | |спостереження за | |"Запитальник базового| культур та проведення| |формою N 7-сг | |інтерв'ю"). | інших польових | |( v0412202-04 ) у | | | робіт". | |цілому по регіону з | | | | |використанням | | | | |розробленої | | | | |Держкомстатом | | | | |методології на основі| | | | |даних про посівні | | | | |площі у цих | | | | |господарствах, | | | | |оперативної звітності| | | | |великих та середніх | | | | |господарств, а також | | | | |вибіркових обстежень | | | | |урожайності у малих | | | | |сільськогосподарських| | | | |підприємствах. | | | ---------------------- ----------------------- ----------------------- | | | ------------------------------------------------------------------------ Бюлетень "Хід збирання урожаю, наявність насіння озимих культур та | проведення інших польових робіт" - публікується щомісяця, | починаючи з серпня. | ------------------------------------------------------------------------

Література
1. Указ Президента України від 3 грудня 1999 року N 1529
( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки".
2. Указ Президента України від 19 травня 2003 року N 415
( 415/2003 ) "Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна".
3. Спільний наказ Держкомстату, Мінагрополітики та
Держкомзему від 9 червня 2003 року N 171/166/152 ( z0533-03 ) "Про
удосконалення обліку виробництва продукції рослинництва",
зареєстрований в Мін'юсті 1 липня 2003 року за N 533/7854.
4. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко та інш. - К.:
КНЕУ, 1998. - 468 с.
5. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського
господарства, - К.: КНЕУ, 2001. - 432 с.
6. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. - К.: КНЕУ,
2004. - 127 с.
7. Кокрен У. Методы выборочного исследования. - М.:
Статистика, 1976. - 440 с.
8. Kish L. Survey sampling.- Wiley Classics Library Edition,
1995. - 643 р.
9. Методические указания по выборочному обследованию домашних
хозяйств в Республике Беларусь. - Минск: Министерство статистики и
анализа Республики Беларусь, 1997. - 171 с.
10. Методические указания по проведению текущих расчетов
объемов производства и реализации основных продуктов сельского
хозяйства (в натуральном выражении) в хозяйствах всех категорий. -
Государственный комитет Российской Федерации по статистике, 2002.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

02.08.2005 N 225

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ВИРОБНИЦТВА

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ
{ У тексті Методики слова і цифри "ф. N 4 (сільрада)" замінено
словами і цифрами "ф. N 4-сільрада"; назву державного
статистичного спостереження за ф. N 29-сг викладено в
редакції: "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських
культур, плодів, ягід та винограду"; нумерацію пунктів,
підпунктів і посилання на них викладено арабськими цифрами
згідно з Наказом Державного комітету статистики N 467
( v0467202-10 ) від 18.11.2010 }
Передмова
Методика регламентує порядок проведення річних розрахунків
розмірів площ сільськогосподарських культур, обсягів виробництва
продукції рослинництва в усіх категоріях господарств
(сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності та
домогосподарствах населення) на державному та регіональному
рівнях. Методика призначена для використання працівниками органів
державної статистики.
* * *
Методика підготовлена працівниками відділу статистики
землеробства управління статистики виробництва
сільськогосподарської продукції департаменту статистики сільського
господарства та навколишнього середовища Держкомстату України: Масюк С.М. - начальник управління статистики виробництва
сільськогосподарської продукції; Козленко Т.І. - начальник відділу статистики землеробства; Петренко В.І. - головний спеціаліст - економіст; Кобилін В.О. - головний спеціаліст - економіст; Падалка Н.Г. - провідний спеціаліст - економіст. Відповідальний за випуск - директор департаменту статистики
сільського господарства та навколишнього середовища
Прокопенко О.М.
Методика схвалена рішенням методичної комісії Державного
комітету статистики України від 15 березня 2005 р.
1. Загальні положення
Методика проведення річних розрахунків виробництва продукції
рослинництва в усіх категоріях господарств розроблена на виконання
доручень Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2002 року
N 17527/97 та від 22 травня 2003 року N 30316 щодо удосконалення
існуючої системи збору інформації та методології обрахунку валових
зборів і урожайності сільськогосподарських культур, а також
спільного наказу Держкомстату, Мінагрополітики та Держкомзему від
9 червня 2003 року N 171/166/152 ( z0533-03 ) "Про удосконалення
обліку виробництва продукції рослинництва", зареєстрованого в
Мін'юсті 1 липня 2003 року за N 533/7854. Методика проведення річних розрахунків виробництва продукції
рослинництва в усіх категоріях господарств включає в себе як
складові частини такі методики: - методика формування даних про розміри площ
сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств; - методика розрахунку річних даних про обсяги виробництва
сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств.
2. Визначення термінів
Для цілей цієї Методики перелічені нижче терміни вживаються у
такому значенні: Сільськогосподарські підприємства - юридичні особи або їхні
відокремлені підрозділи, що займаються сільськогосподарським
виробництвом, незалежно від форм власності та господарювання. Як
категорія вони включають в себе радгоспи, інші державні
підприємства, господарські товариства, кооперативи, приватні,
підсобні сільськогосподарські підприємства та фермерські
господарства. Малі сільськогосподарські підприємства - юридичні особи або
їхні відокремлені підрозділи різних форм власності та
господарювання, що займаються сільськогосподарським виробництвом,
які згідно з чинним законодавством відносяться до малих
підприємств (за виключенням тих, які мають у своєму користуванні
понад 100 га сільськогосподарських угідь). Господарства населення (домогосподарства) - сукупність осіб
(або одна особа), які спільно проживають в одному житловому
приміщенні (його частині), ведуть спільне господарство, мають
спільні витрати на утримання житла, харчування тощо. У цю
категорію також включаються дані про фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які займаються виробництвом
сільськогосподарської продукції. Вибіркове спостереження - різновид несуцільного статистичного
спостереження, яке передбачає облік певної частини одиниць
сукупності із застосуванням статистико-математичних методів
розповсюдження отриманих характеристик на всю генеральну
сукупність. Генеральна сукупність - домогосподарства, розташовані у
сільській місцевості, мешканці яких проживають в ній постійно (по
тих місцевих радах, де ведеться погосподарський облік), які мають
у своєму постійному користуванні або володінні землю під
присадибні ділянки і/або для ведення особистого селянського
господарства, а також товарного виробництва. Вибіркова сукупність - відібрана для обстеження частина
домогосподарств, по якій отримана інформація. Сільськогосподарські переписи - періодичні державні
статистичні спостереження, що включають в себе збирання даних, які
на встановлену дату характеризують стан та структуру сільського
господарства країни, явища та процеси в цій галузі, а також
оброблення, узагальнення, поширення та використання їх
результатів. Сільськогосподарські угіддя - земельні ділянки, які
систематично використовуються для одержання сільськогосподарської
продукції і включають у себе ріллю, перелоги, багаторічні
насадження, сіножаті та пасовища. Площа посівів сільськогосподарських культур - частина ріллі
або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими,
які посіяні восени минулого року, що збереглися до закінчення
весняної сівби, та ярими культурами під урожай поточного року. Уточнена посівна площа сільськогосподарських культур -
весняна площа посівів з урахуванням посівів пізніх культур під
урожай поточного року (літні посадки), розмірів повністю загиблих
посівів озимих культур, а також змін у господарському використанні
посівів (перехід посівів з груп одного виробничого напрямку до
інших, наприклад, на зерно, зелений корм, сіно тощо). Загальна площа збирання сільськогосподарських культур -
уточнена посівна площа, з якої виключені загиблі улітку посіви, а
також площі сільськогосподарських культур, з яких урожай у
поточному році не збиратимуть (безпокривні багаторічні трави;
посіви, використані на випас) та включені площі повторних,
післяжнивних, міжрядних (ущільнених) посівів, на яких збирання
проводилось два рази і більше. Зібрана площа сільськогосподарських культур - площа, на якій
фактично проведені роботи по збиранню сільськогосподарських
культур. Валовий збір сільськогосподарських культур - загальний розмір
продукції у натуральному виразі, зібраної з основних, повторних і
міжрядних посівів. Урожайність сільськогосподарських культур - середній розмір
певної продукції рослинництва з одиниці фактично зібраної площі
даної культури. Структура посівних площ - відсоткове відношення розмірів
посівних площ окремих сільськогосподарських культур до їх груп
(зернові, технічні, картопля та овоче-баштанні, кормові культури)
та цих груп до загальної посівної площі. Частка зібраної площі - відсоткове відношення зібраної площі
сільськогосподарської культури до загальної площі збирання.
3. Методика формування даних про розміри

площ сільськогосподарських культур в усіх

категоріях господарств
Інформаційною базою для визначення даних про розміри площ
сільськогосподарських культур за окремими категоріями
сільгоспвиробників є дані:
державних статистичних спостережень за:
1) ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських
культур, проведення інших польових робіт" ( vi234202-10 );
2) ф. N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під
урожай 20__ року" ( vo234202-10 );
3) ф. N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських
культур у домашніх господарствах на території сільської ради"
( v234c202-10 );
4) ф. N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських
культур, плодів, ягід та винограду" ( vc234202-10 );
5) ф. N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю";
поточні розрахункові дані щодо розмірів посівів
сільськогосподарських культур у господарствах населення;
останнього перепису (вибіркового обстеження) посівних площ
сільськогосподарських культур у господарствах населення;
останнього перепису багаторічних насаджень у
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення;
адміністративної звітності за формою N 6-зем "Звіт про
наявність земель та розподіл їх за власниками землі,
землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності за
станом на 1 січня 20__ року" ( za788-98 ). Абзац перший розділу в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 }
3.1. Формування даних про розміри площ посівів
сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств Площі посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях
господарств визначаються як сума засіяних площ в усіх
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. Розміри площ посівів сільськогосподарських культур в усіх
сільськогосподарських підприємствах визначають за даними
державного статистичного спостереження за ф. N 4-сг "Посівні площі
сільськогосподарських культур під урожай 20__ року"
( vo234202-10 ). Дані форми N 4-сг по великих та середніх
підприємствах, що звітували протягом року за оперативною
звітністю, аналізують шляхом їх співставлення з інформацією щодо
фактично посіяних площ озимих культур восени минулого року (розділ
"Довідково" ф. N 29-сг ( vc234202-10 ), а також із даними про
розміри площ посівів ярих культур останнього звіту поточного року
за ф. N 37-сг ( vi234202-10 ). { Абзац другий підрозділу 3.1 в
редакції Наказу Державного комітету статистики N 467
( v0467202-10 ) від 18.11.2010 } Розміри площ посівів сільськогосподарських культур у
господарствах населення формуються відповідно до п. III.1.1 цієї
Методики. 3.1.1. Порядок розрахунку розмірів площ посівів
сільськогосподарських культур у господарствах населення Розміри площ посівів сільськогосподарських культур у цій
категорії господарств розраховуються на підставі даних
статистичних спостережень за ф. ф. N N 4-сільрада, 01-СГН
( v0412202-04 ) та даних останнього перепису (обстеження) посівних
площ у господарствах населення. 3.1.1.1 Розрахунок площ посівів сільськогосподарських культур
у господарствах населення сільської місцевості Розмір всієї площі посівів у господарствах населення
сільської місцевості на території сільської (селищної) ради
визначається за всіма сільськими радами на території регіону
(зведені дані у розрізі районів) за даними статистичного
спостереження ф. N 4-сільрада ( v0412202-04 ) окремо на: - земельних ділянках особистих селянських господарств
(різниця показників граф 1 і 2); { Абзац другий пункту 3.1.1.1 в
редакції Наказу Державного комітету статистики N 467
( v0467202-10 ) від 18.11.2010 } - земельних ділянках для товарного сільськогосподарського
виробництва (графа 2). { Абзац третій пункту 3.1.1.1 в редакції
Наказу Державного комітету статистики N 467 ( v0467202-10 ) від
18.11.2010 } а) На земельних ділянках особистих селянських господарств
розміри площ посівів сільськогосподарських культур за групами та
окремими культурами визначають за різницею всієї площі посівів і
площ посівів на земельних ділянках для товарного
сільськогосподарського виробництва (рядки 1 - 8.2 ф. N 4-сільрада
( v234c202-10 ) за всіма сільськими радами на території регіону
(зведені дані по кожному району). { Абзац перший підпункту "а"
пункту 3.1.1.1 в редакції Наказу Державного комітету статистики
N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 } На земельних ділянках особистих селянських господарств
розподіл загальної площі посівів за окремими
сільськогосподарськими культурами проводиться у межах груп культур
форми N 4-сільрада ( v0412202-04 ) за структурою, яка склалася у
регіоні за даними вибіркового обстеження сільськогосподарської
діяльності домогосподарств у сільській місцевості (ф. N 01-СГН).
Визначена частка площі кожної культури у посівній площі
відповідної групи культур за даними обстеження розповсюджується на
площу відповідної групи культур ф. N 4-сільрада. { Абзац другий
підпункту "а" пункту 3.1.1.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету статистики N 467 ( v0467202-10 ) від
18.11.2010 } У разі відсутності чи недостатньої кількості даних про площі
посівів окремих сільськогосподарських культур у вибірковій
сукупності обстеження діяльності домогосподарств у сільській
місцевості можливе проведення коригування даних ф. N 01-СГН
( v0412202-04 ). Коригування даних цього вибіркового обстеження
може бути використане також у випадках, коли до вибіркової
сукупності не потрапили домогосподарства, які мають значні площі
посівів та займаються підприємницькою діяльністю. Для цього можна
скористатися структурою площ сільськогосподарських культур за
даними ф. N 01-СГН або ф. N 4-сг попередніх років. При відсутності чи недостатності даних про площі посівів за
окремими районами структуру посівів можна визначити на підставі
даних за природно-сільськогосподарською зоною, до якої входить
район або за регіоном у цілому. { Абзац четвертий підпункту "а"
пункту 3.1.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 } б) Розподіл площ посівів сільськогосподарських культур у
населення сільської місцевості на земельних ділянках для товарного
сільськогосподарського виробництва за окремими
сільськогосподарськими культурами проводиться за структурою
посівних площ малих сільгосппідприємств (фермерських господарств)
з площею сільськогосподарських угідь до 50 га за ф. N 4-сг
( v0412202-04 ). Питома вага окремих сільськогосподарських культур
у площі посівів відповідної групи культур по цій категорії
товаровиробників розповсюджується на площу відповідної групи
культур на землях паю та оренди ф. N 4-сільрада. { Абзац перший
підпункту "б" пункту 3.1.1.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету статистики N 467 ( v0467202-10 ) від
18.11.2010 } Розмір площі посівів сільськогосподарських культур у
господарствах населення сільської місцевості визначається за
підсумком розрахунків, наведених у пунктах (а + б) розділу
III.1.1.1 у цілому по регіону. Розподіл площ посівів сільськогосподарських культур за
районами здійснюється за питомою вагою кожного району в усій
посівній площі відповідної групи культур по регіону за зведеними
даними ф. N 4-сільрада ( v0412202-04 ). Визначена питома вага
груп культур по району розповсюджується на площу кожної культури у
межах цієї групи. 3.1.1.2 Розрахунок площ посівів сільськогосподарських
культур у господарствах населення міської місцевості а) При визначенні розмірів площ посівів сільськогосподарських
культур у колективних садах і городах використовуються дані
останнього перепису (обстеження) посівних площ у господарствах
населення, скориговані на їх зміну (приріст чи зменшення) за час,
що пройшов після проведення перепису. Для коригування
використовуються дані адміністративної звітності за формою N 6-зем
( za788-98 ) щодо приросту чи зменшення площі ріллі, виділеної під
колективні сади та городи. Частка посівної площі у прирості ріллі колективних садів і
городів визначається за її питомою вагою, розрахованою за даними
суцільного перепису (обстеження). Розмір площ посівів сільськогосподарських культур слід
уточнювати щороку, враховуючи зміни площі ріллі, які сталися за
рік, згідно даних адміністративної звітності за формою N 6-зем
( za788-98 ) "Звіт про наявність земель та розподіл їх за
власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами
економічної діяльності за станом на 1 січня 200_ року" та
визначеної частки посівної площі у площі ріллі за даними
останнього перепису (обстеження) посівних площ.
Наприклад:
Станом на 01.01.2003 р. площа ріллі колективних садів та
городів за формою N 6-зем ( za788-98 ) у регіоні становила 4654
га, на 01.01.2004 р. - 4573 га, абсолютне зменшення ріллі за рік
склало 81 гектар. Частка посівної площі у прирості площі ріллі за
даними останнього перепису (обстеження) становила 52,5 %. Якщо у 2003 році розмір посівної площі цієї категорії
населення у регіоні за даними ф. N 29-сг ( vc234202-10 ) становив
3785 га, тоді скоригований розмір по сівної площі у 2004 році
складе: 3785 га - (81 га х 0,525) = 3785 га - 43 га = 3742 га. Аналогічно визначається розмір площі посівів по кожному
району.
Розподіл площ посівів за культурами проводять за даними
вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності
домогосподарств у сільській місцевості (ф. N 01-СГН). { Абзац
п'ятий підпункту "а" пункту 3.1.1.2 в редакції Наказу Державного
комітету статистики N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 } б) Розмір площ посівів сільськогосподарських культур у
господарствах населення міської місцевості встановлюють за даними
останнього суцільного перепису (вибіркового обстеження) посівних
площ із урахуванням тенденції у зміні розмірів ріллі за ф. N 6-зем
( za788-98 ) по господарствах населення загалом та в частині змін
площ посівів у сільській місцевості за ф. N 6-сільрада
( vn222202-09 ). При проведенні розрахунків площ, зайнятих під
посівами окремих сільськогосподарських культур, слід використати
внутрішньогрупову структуру площ за даними вибіркового обстеження
діяльності домогосподарств у сільській місцевості (ф. N 01-СГН).
{ Підпункт "б" пункту 3.1.1.2 в редакції Наказу Державного
комітету статистики N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 } в) Розмір площ посівів сільськогосподарських культур в інших
групах населення, на земельних ділянках, що не відносяться до
території тієї чи іншої сільської ради, а розміщені у межах
району, районні управління (відділи) державної статистики
обліковують за даними землевпорядних органів (ф. N 6-зем
( za788-98 ) - дані про розмір ріллі у громадян за межами
населених пунктів при наявності посівів на цих землях). Для
розподілу площ посівів у цих громадян за культурами слід
скористатися структурою посівів, яка склалася у малих
сільгосппідприємствах (фермерських господарствах) з площею
сільськогосподарських угідь до 50 га, за ф. N 4-сг
( v0412202-04 ). Загальний розмір визначених площ за культурами
включається при розподілі посівів по конкретному району. Площі посівів сільськогосподарських культур в усіх
господарствах населення визначаються як підсумок площ, зазначених
у пункті III.1.1.1 (а + б) та пункті III.1.2 (а + б + в).
3.2. Формування даних про розміри уточнених посівних та
зібраних площ сільськогосподарських культур в усіх категоріях
господарств Уточнені посівні та зібрані площі сільськогосподарських
культур в усіх категоріях господарств визначаються як сума цих
площ в усіх сільськогосподарських підприємствах та господарствах
населення. Розміри уточнених посівних та зібраних площ
сільськогосподарських культур в усіх сільськогосподарських
підприємствах визначаються на підставі державного статистичного
спостереження за ф. N 29-сг ( vc234202-10 ) "Підсумки збору врожаю
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду". Розміри уточнених посівних та зібраних площ
сільськогосподарських культур у господарствах населення формуються
відповідно до цієї Методики. 3.2.1. Порядок розрахунку розмірів уточнених посівних та
зібраних площ сільськогосподарських культур у господарствах
населення Статистичний облік уточненої посівної площі
сільськогосподарських культур у господарствах населення базується
на даних суцільних переписів посівних площ та вибіркових
обстежень, у період проведення яких визначається загальний розмір
посівної площі та структура посівів сільськогосподарських культур.
Після проведення суцільного перепису (вибіркового обстеження)
щорічно уточнюється розмір посівної площі, який був показаний у
формі N 4-сільрада ( v0412202-04 ). Для визначення розміру зібраної площі необхідно виключити із
уточненої посівної площі загиблі улітку посіви, а також площі
сільськогосподарських культур, з яких урожай у поточному році не
збиратимуть (безпокривні багаторічні трави; посіви, використані на
випас) та включити до посівної площі повторні, післяжнивні,
міжрядні (ущільнені) посіви, на яких збирання проводилось два рази
і більше. За відсутністю можливості запровадити у господарствах
населення суцільне спостереження через значну їх кількість,
установити загальний розмір літньої загибелі, зміну цільового
призначення посівів, повторне використання площ
сільськогосподарських культур у господарствах населення досить
складно. Тому посівна площа сільськогосподарських культур у
господарствах населення, як правило, є водночас і зібраною площею,
якщо немає іншої інформації щодо загибелі посівів чи трансформації
площ. При встановленні фактів значних розмірів літньої загибелі
посівів сільськогосподарських культур у господарствах населення,
як виняток, дозволяється враховувати розміри загиблих площ
сільськогосподарських культур, виходячи з того, що відсоток
загиблих площ (відношення загиблих площ до посіяних) при
відсутності іншої інформації (страхових полісів, висновків комісії
тощо) повинен бути на рівні сільськогосподарських підприємств. Якщо у регіоні площі літньої загибелі сільськогосподарських
культур установлювалися комісією за участю представників сільських
рад та інших зацікавлених органів із складанням відповідних
документів (актів), то при розрахунках площ та виробництва
продукції рослинництва повинні бути використані наявні дані з
копій цих документів. Розміри зібраних площ повторних, післяжнивних, міжрядних
(ущільнених) посівів сільськогосподарських культур приймаються за
даними, встановленими за останнім суцільним (вибірковим)
переписом.
4. Методика розрахунку річних даних

про обсяги виробництва сільськогосподарських

культур в усіх категоріях господарств
Інформаційною базою для визначення даних щодо валових зборів
сільськогосподарських культур у розрізі категорій
сільськогосподарських виробників є: дані державних статистичних спостережень за: 1) ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських
культур, проведення інших польових робіт" ( vi234202-10 ); 2) ф. N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських
культур, плодів, ягід та винограду" ( vc234202-10 ); 3) ф. N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю"; 4) ф. N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю"; поточні розрахункові дані про виробництво продукції
рослинництва у господарствах населення; інформація обстеження умов життя домогосподарств; експертні оцінки та розрахунки (за адміністративними даними
тощо). Абзац перший розділу 4 в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 467 ( v0467202-10 ) від 18.11.2010 } Валові збори сільськогосподарських культур в усіх категоріях
господарств визначаються як сума цих показників в усіх
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. 4.1.1. Порядок розрахунку валових зборів
сільськогосподарських культур у сільськогосподарських
підприємствах Валові збори сільськогосподарських культур в усіх
сільськогосподарських підприємствах визначаються за даними
державного статистичного спостереження за ф. N 29-сг
( vc234202-10 ) "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських
культур, плодів, ягід та винограду". При цьому особливу увагу слід звернути на звіти, які отримані
від малих сільськогосподарських підприємств, у тому числі від
фермерських господарств. Зокрема, після отримання попередніх підсумків збору урожаю
сільськогосподарських культур (ф. N 29-сг ( vc234202-10 ) у малих
сільськогосподарських підприємствах, які не складали оперативну
звітність у період збирання урожаю, та сільськогосподарських
підприємствах, охоплених оперативною статистичною звітністю, по
кожному району необхідно проаналізувати урожайність у цілому по
групі зернових культур (без кукурудзи), кукурудзи та соняшнику. За умови виявлення значних відхилень (більше 25 %) за рівнем
урожайності сільськогосподарських культур зернової групи та
соняшнику необхідно більш детально провести аналіз причин такого
стану (різна структура виробництва зернових культур, а саме
вирощування зернових культур з меншою потенціальною урожайністю
(овес, просо, гречка), низький рівень агротехніки, гірша якість
земель, інше). Якщо відхилення в урожайності не можуть бути пояснені
вищевказаними об'єктивними причинами, проводиться відбір районів
та тих малих сільськогосподарських підприємств, у яких суттєво
розрізняється урожайність порівняно з підприємствами, що подавали
оперативну звітність, та проводиться коригування урожайності
конкретних зернових культур та соняшнику. Коефіцієнт коригування розраховується у цілому по регіону як
співвідношення урожайності, одержаної за результатами вибіркового
обстеження малих сільськогосподарських підприємств, що проводилося
у період збирання врожаю, до аналогічного показника за даними
статистичної звітності цих же малих сільськогосподарських
підприємств (ф. N 29-сг ( vc234202-10 ) по кожній зерновій
культурі та соняшнику. Порядок проведення цього обстеження
викладено у Методиці проведення поточних розрахунків основних
показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях
господарств, затвердженій наказом Держкомстату України від
02.08.2005 р. N 225. Визначений коефіцієнт розповсюджується на урожайність
сільськогосподарських культур по районах, які потребують
коригування, з урахуванням окремих категорій малих
сільськогосподарських підприємств (приклад розрахунку наведено у
Додатку). 4.1.2. Порядок розрахунку валових зборів
сільськогосподарських культур у господарствах населення Валовий збір сільськогосподарських культур у господарствах
населення розраховується як добуток зібраної площі
сільськогосподарських культур на середню урожайність, визначену за
даними вибіркового обстеження діяльності домогосподарств у
сільській місцевості (форма N 02-СГН ( v0412202-04 ) "Запитальник
щомісячного інтерв'ю"), за увесь період збирання. У разі відсутності або недостатньої кількості даних про
урожайність окремих сільськогосподарських культур у обстежених
домогосподарствах, їх урожайність слід визначити за експертною
оцінкою на підставі середніх даних за
природно-сільськогосподарською зоною, до якої входить
домогосподарство, або на рівні сільськогосподарських підприємств
свого або іншого регіону, розташованого в аналогічних кліматичних
умовах. Валовий збір зернових та олійних культур розраховується у
початково-оприбуткованій вазі та у вазі після доробки (за
виключенням невикористаних відходів і усушки при доробці у
господарстві). Перерахунок валового збору та урожайності із
початково-оприбуткованої ваги у вагу після доробки у господарствах
населення проводиться за коефіцієнтами, що склалися в
сільгосппідприємствах. В обсягах посадкового матеріалу враховують рослини,
вирощування яких у звітному році у якості саджанців закінчено і
які придатні для подальшого використання та реалізації. Їх
кількість визначають за даними вибіркового обстеження
сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській
місцевості (ф. N 02-СГН) шляхом визначення середніх показників
виходу вирощеного посадкового матеріалу за видами (саджанці
плодові, ягідні, виноградні; вуса суниці) на одне домогосподарство
і розповсюдження їх на загальну кількість домогосподарств. Площу,
зайняту під вирощуванням саджанців (включаючи вуса суниці), а
також кількість іншого посадкового матеріалу (живці, підщепи,
сіянці плодових культур тощо) та площу під ними по господарствах
населення не визначають. { Пункт 4.1.2 розділу 4 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Державного комітету статистики N 467
( v0467202-10 ) від 18.11.2010 } Вирощування квітково-декоративних культур (квіткова розсада;
квіткові цибулини, бульби; саджанці квіткових і декоративних
насаджень; рослини в горщиках, ящиках тощо; квіти зрізані (всього
та за видами); насіння квітів) приймають на рівні обсягів, які
були реалізовані у звітному році й обліковують тільки у вартісному
виразі при визначенні індексу обсягу сільськогосподарського
виробництва відповідно до затвердженої методології. Вирощування
домашньої культури квіткових та декоративних насаджень (для
особистих потреб, оформлення доріжок тощо) в обсягах виробництва
не враховують. { Пункт 4.1.2 розділу 4 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Державного комітету статистики N 467
( v0467202-10 ) від 18.11.2010 }
5. Розрахунок площ та валових зборів

сільськогосподарських культур по фізичних

особах - підприємцях (суб'єктах підприємницької

діяльності)
Категорія "фізичні особи - підприємці" при розрахунках площ,
валових зборів сільськогосподарських культур окремо не
виділяється, але входить до категорії "господарства населення" і
по ній проводяться відповідні дорахунки. При проведенні дорахунків на регіональному рівні слід мати на
увазі, що фізичні особи - підприємці порівняно з
домогосподарствами, як правило, більш інтенсивно займаються
сільськогосподарським виробництвом. Тому для розрахунку валового
збору за цією категорією господарств слід скористатися урожайністю
сільськогосподарських культур, яка склалася у фермерських
господарствах.
6. Розподіл площ та валових зборів

сільськогосподарських культур у господарствах

населення за адміністративними районами
Для розподілу розрахованих у цілому по регіону площ та
валових зборів сільськогосподарських культур у господарствах
населення за районами необхідно використати порядок, наведений у
розділі VI Методики проведення поточних розрахунків основних
показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях
господарств, затвердженої наказом Держкомстату України від
02.08.2005 р. N 225.
Додаток

КОРИГУВАННЯ

урожайності пшениці озимої у малих

сільськогосподарських підприємствах

------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Малі сільгосппідприємства |Урожайність в |Співвід-|Скориго- |Скоригований |Скори- | |(ф. N 29-сг ( vc234202-10 ) |обстежених |ношення |вана |валовий збір у |гована | | |малих |урожай- |урожай- |малих |урожай- | | |підприємствах,|ності в |ність у |сільгосппід- |ність у | | |ц з 1 га |малих |малих |приємствах, ц |малих | |----------------------------+--------------|підприє-|сільгосп- |-----------------|сільгосп-| |зібра-|валовий |уро- |пито-|за ф. |за |мствах |підприє- |по |розпо- |підприєм-| |на |збір, ц |жай |ма |N 29-сг|мате- |за |мствах по |регіону |ділений |ствах за | |площа,| |ність,|вага | |ріа- |матері- |регіону, |(гр. 1 х|за |районами,| |га | |ц з |вало-| |лами |алами |ц |х гр. 8 |районами|ц з 1 га | | | |1 га |вого | |обсте-|обсте- |з 1 га |ряд.2) |за їх |(гр. 10/ | | | | |збору| |ження |ження до|(гр. 7 х | |питомою |гр. 1) | | | | |кож- | | |урожай- |x гр. 3 | |вагою | | | | | |ного | | |ності |ряд. 2) | |(гр. 9 | | | | | |райо-| | |за ф. | | |ряд. 2 х| | | | | |ну в | | |N 29-сг | | |х гр. 4)| | | | | |вало-| | |(гр. 6/ | | |* 100 | | | | | |вому | | |гр. 5) | | | | | | | | |зборі| | | | | | | | | | | |регі-| | | | | | | | | | | |ону, | | | | | | | | | | | |% | | | | | | | | --------+------+--------+------+-----+-------+------+--------+----------+--------+--------+---------| А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | --------+------+--------+------+-----+-------+------+--------+----------+--------+--------+---------| 1. |9413,2|169511,4|18,0 | |17,6 |22,8 |1,2955 | | |209777,2|22,3 | Всього | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | регіону | | | | | | | | | | | | --------+------+--------+------+-----+-------+------+--------+----------+--------+--------+---------| 2. |8240,1|137720,4|16,7 |100,0| | | |21,6 |177986,2|177986,2|21,6 | Всього | | | | | | | | | | | | (за | | | | | | | | | | | | винятком| | | | | | | | | | | | Рокитня-| | | | | | | | | | | | нського | | | | | | | | | | | | району) | | | | | | | | | | | | --------+------+--------+------+-----+-------+------+--------+----------+--------+--------+---------| Рокитня-|1173,1|31791,0 |27,1 | | | | | | |31791,0 |27,7 | нський | | | | | | | | | | | | --------+------+--------+------+-----+-------+------+--------+----------+--------+--------+---------| Білоцер-|3488,9|59660,2 |17,1 |43,3 | | | | | |77068,0 |22,1 | ківський| | | | | | | | | | | | --------+------+--------+------+-----+-------+------+--------+----------+--------+--------+---------| Іванків-|2964,2|56616,2 |19,1 |41,1 | | | | | |73152,3 |24,7 | ський | | | | | | | | | | | | --------+------+--------+------+-----+-------+------+--------+----------+--------+--------+---------| Макарів-|1787,0|21444,0 |12,0 |15,6 | | | | | |27765,9 |15,5 | ський | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Із розрахунку виключаються райони, в яких урожайність вища,
ніж при обстеженні. Після коригування показники таких районів без
змін додаються до загального підсумку.
Література
1. Указ Президента України від 3 грудня 1999 року N 1529
( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки".
2. Указ Президента України від 19 травня 2003 року N 415
( 415/2003 ) "Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна".
3. Спільний наказ Держкомстату, Мінагрополітики та
Держкомзему від 9 червня 2003 року N 171/166/152 ( z0533-03 ) "Про
удосконалення обліку виробництва продукції рослинництва",
зареєстрований в Мін'юсті 1 липня 2003 року за N 533/7854.
4. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко та інш. - К.:
КНЕУ, 1998. - 468 с.
5. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського
господарства. - К.: КНЕУ, 2001. - 432 с.
6. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. - К.: КНЕУ,
2004. - 127 с.
7. Методические указания по проведению годовых расчетов
объемов производства и реализации основных продуктов сельского
хозяйства (в натуральном выражении) в хозяйствах всех категорий -
Государственный комитет Российской Федерации по статистике, 2002.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: