open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.05.2010 N 224

Про внесення змін до наказу

Мінпромполітики України

від 11.12.2009 N 874

З метою дотримання вимог статті 7 Закону України від
11 вересня 2003 року N 1160-IV ( 1160-15 ) "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Плану діяльності Мінпромполітики України з
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської
діяльності на 2010 рік, затвердженого наказом Мінпромполітики
України від 11.12.2009 N 874 ( v0874581-09 ), що додаються.
2. Управлінню організаційного та інформаційного забезпечення
роботи Міністра забезпечити оприлюднення наказу не пізніше як у
десятиденний термін після його затвердження.
3. Контроль за виконанням зазначеного наказу покласти на
першого заступника Міністра Сиротюка С.В.
Міністр Д.В.Колєсніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

України

07.05.2010 N 224

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ

діяльності Мінпромполітики України

з підготовки проектів регуляторних

актів у сфері господарської

діяльності на 2010 рік

( v0874581-09 )

------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва проекту | Обґрунтування | Структурні | Термін | з/п| регуляторного | необхідності | підрозділи, |підготовки| | акта | прийняття | відповідальні | | | | регуляторного | за розробку | | | | акта | регуляторного акта | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 1 |Проект постанови |Метою прийняття |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |постанови є |фінансово- | | |України "Про |продовження дії |економічного | | |внесення змін до |у 2010 році Порядку |забезпечення | | |постанови Кабінету |використання коштів, |промисловості | | |Міністрів |встановленого | | | |України від |постановою Кабінету | | | |22 лютого 2008 р. |Міністрів України від | | | |N 84 "Про |22 лютого 2008 р. N 84 | | | |затвердження |( 84-2008-п ) "Про | | | |Порядку використання |затвердження Порядку | | | |у 2009 році |використання у | | | |коштів, передбачених |2009 році коштів, | | | |у державному |передбачених у | | | |бюджеті Міністерству |державному бюджеті | | | |промислової |Міністерству | | | |політики за |промислової політики за| | | |деякими програмами" |деякими програмами", та| | | | |вдосконалення системи | | | | |ефективного | | | | |фінансування видатків | | | | |за рахунок коштів | | | | |державного бюджету та | | | | |забезпечення їх | | | | |цільового використання | | | | |за окремими бюджетними | | | | |програмами, а саме: | | | | |- консервація | | | | |виробничих потужностей | | | | |промислових | | | | |підприємств; | | | | |- реструктуризація | | | | |підприємств з | | | | |підземного видобутку | | | | |залізної руди; | | | | |- забезпечення | | | | |життєдіяльності | | | | |Криворізького | | | | |гірничо-збагачувального| | | | |комбінату окислених | | | | |руд; | | | | |- забезпечення | | | | |міжнародного | | | | |співробітництва | | | | |у воєнно-промисловій і | | | | |військово-технічній | | | | |сферах; | | | | |- презентацію | | | | |українськими | | | | |підприємствами | | | | |вітчизняних товарів на | | | | |міжнародній виставці | | | | |"Ганновер Мессе". | | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 2 |Проект постанови |Метою прийняття |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |постанови є |фінансово- | | |України "Про |продовження дії |економічного | | |внесення змін до |у 2010 році Порядку |забезпечення | | |постанови Кабінету |використання коштів, |промисловості | | |Міністрів України від |встановленого | | | |12 березня 2008 р. |постановою Кабінету | | | |N 175 "Про |Міністрів України від | | | |затвердження |12 березня 2008 р. | | | |Порядку використання |N 175 ( 175-2008-п ) | | | |у 2009 році |"Про затвердження | | | |коштів, передбачених |Порядку використання у | | | |у державному |2009 році коштів, | | | |бюджеті для |передбачених у | | | |реструктуризації |державному бюджеті для | | | |та ліквідації об'єктів|реструктуризації та | | | |підприємств |ліквідації об'єктів | | | |гірничої хімії і |підприємств | | | |здійснення |гірничої хімії і | | | |невідкладних |здійснення невідкладних| | | |природоохоронних |природоохоронних | | | |заходів у зоні |заходів у зоні | | | |їх діяльності" |їх діяльності" | | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 3 |Проект постанови |Проект постанови |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |є частиною |фінансово- | | |України "Про |нормативної бази, що |економічного | | |затвердження |утворюється для |забезпечення | | |Порядку використання |забезпечення |промисловості | | |у 2010 році коштів |реалізації пункту 2 | | | |Стабілізаційного |частини першої | | | |фонду, передбачених |статті 74 | | | |для фінансування |Закону України | | | |Державної цільової |"Про Державний бюджет | | | |оборонної програми |України на 2010 рік" | | | |утилізації |( 2154-17 ). | | | |звичайних видів |Метою прийняття | | | |боєприпасів, не |постанови є | | | |придатних для |встановлення порядку | | | |подальшого |використання у | | | |використання і |2010 році коштів | | | |зберігання, заходів |Стабілізаційного | | | |з консервації |фонду на фінансування | | | |виробничих потужностей|Державної цільової | | | |промислових |оборонної програми | | | |підприємств, |утилізації звичайних | | | |реструктуризації |видів боєприпасів, не | | | |та ліквідації |придатних для | | | |об'єктів підприємств |подальшого | | | |гірничої хімії |використання і | | | |та підприємств з |зберігання | | | |підземного видобутку |( 940-2008-п ), | | | |залізної руди, |заходів з консервації | | | |забезпечення |виробничих | | | |життєдіяльності |потужностей | | | |Криворізького гірничо-|промислових | | | |збагачувального |підприємств, | | | |комбінату |реструктуризації | | | |окислених руд" |та ліквідації об'єктів | | | | |підприємств | | | | |гірничої хімії | | | | |та підприємств з | | | | |підземного видобування | | | | |залізної руди, | | | | |забезпечення | | | | |життєдіяльності | | | | |Криворізького | | | | |гірничо-збагачувального| | | | |комбінату | | | | |окислених руд, | | | | |вдосконалення системи | | | | |ефективного | | | | |фінансування | | | | |видатків та | | | | |забезпечення їх | | | | |цільового використання.| | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 4 |Проект постанови |Метою проекту |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |постанови є визначення |фінансово- | | |України "Про |механізму використання |економічного | | |затвердження |у 2010 році |забезпечення | | |Порядку використання |Мінпромполітики коштів |промисловості | | |у 2010 році коштів |Стабілізаційного фонду,| | | |Стабілізаційного |передбачених | | | |фонду, передбачених |ст. 74 Закону України | | | |у державному |"Про Державний бюджет | | | |бюджеті для державної |на 2010 рік" | | | |підтримки |( 2154-17 ) на: | | | |вітчизняного |- державну підтримку | | | |машинобудування для |вітчизняного | | | |агропромислового |машинобудування для | | | |комплексу, в |агропромислового | | | |тому числі через |комплексу, в | | | |механізм здешевлення |тому числі через | | | |кредитів" |механізм здешевлення | | | | |кредитів на виконання | | | | |дослідно- | | | | |конструкторських робіт | | | | |із створення нових | | | | |технічних засобів і | | | | |ресурсо- та | | | | |енергоощадних | | | | |технологій у | | | | |машинобудуванні, | | | | |що передбачені | | | | |Державною програмою | | | | |розвитку вітчизняного | | | | |машинобудування для | | | | |агропромислового | | | | |комплексу на | | | | |2007-2010 роки | | | | |( 1181-2007-п ), | | | | |за визначеними | | | | |у ній напрямами; | | | | |- компенсацію | | | | |облікової ставки НБУ, | | | | |відшкодування | | | | |відсоткових ставок за | | | | |кредитами комерційних | | | | |банків, що залучаються | | | | |підприємствами | | | | |машинобудування для | | | | |агропромислового | | | | |комплексу на реалізацію| | | | |інвестиційних | | | | |проектів, | | | | |спрямованих на | | | | |технологічне | | | | |переоснащення | | | | |зазначених | | | | |підприємств, що | | | | |визначені Державною | | | | |програмою розвитку | | | | |вітчизняного | | | | |машинобудування для | | | | |агропромислового | | | | |комплексу на | | | | |2007-2010 роки | | | | |( 1181-2007-п ). | | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 5 |Проект постанови |Метою прийняття |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |постанови є |фінансово- | | |України "Про |забезпечення |економічного | | |затвердження |фінансово-економічної |забезпечення | | |Порядку використання |стабілізації |промисловості | | |у 2010 році |господарської | | | |Міністерством |діяльності підприємств | | | |промислової |оборонно-промислового | | | |політики коштів |комплексу - виконавців | | | |Стабілізаційного |оборонного замовлення | | | |фонду, передбачених |за замовленням | | | |у державному |Міністерства | | | |бюджеті на заходи для |промислової політики | | | |створення і |України. Шляхом | | | |модернізації |досягнення цієї мети | | | |озброєння та |має бути встановлення | | | |військової техніки за |на законодавчому | | | |державним оборонним |рівні Порядку | | | |замовленням у |використання у | | | |національних |2010 році коштів | | | |виробників для |Стабілізаційного фонду | | | |забезпечення оборони" |передбачених у | | | | |державному бюджеті | | | | |статтею 74 на заходи | | | | |для створення і | | | | |модернізації | | | | |озброєння та військової| | | | |техніки за державним | | | | |оборонним замовленням у| | | | |національних | | | | |виробників для | | | | |забезпечення оборони. | | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 6 |Проект постанови |Метою прийняття |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |постанови є |фінансово- | | |України "Про |встановлення порядку |економічного | | |затвердження |використання у |забезпечення | | |Порядку використання |2010 році коштів |промисловості | | |у 2010 році коштів |Стабілізаційного фонду,| | | |Стабілізаційного |передбачених у | | | |фонду, передбачених у |державному бюджеті на | | | |державному бюджеті для|фінансування Державної | | | |фінансування |комплексної програми | | | |Державної комплексної |розвитку авіаційної | | | |програми розвитку |промисловості та | | | |авіаційної |компенсації | | | |промисловості та |підприємствам | | | |компенсації |авіабудування ставок за| | | |підприємствам |кредитами, отриманими | | | |авіабудування |такими підприємствами | | | |ставок за кредитами, |на реалізацію | | | |отриманими такими |інвестиційних проектів,| | | |підприємствами |вдосконалення системи | | | |на реалізацію |ефективного | | | |інвестиційних |фінансування видатків | | | |проектів". |та забезпечення їх | | | | |цільового використання.| | | | |Кошти в разі | | | | |виділення будуть | | | | |спрямовуватись | | | | |на виконання заходів | | | | |Державної комплексної | | | | |програми розвитку | | | | |авіаційної | | | | |промисловості до | | | | |2010 року, в | | | | |тому числі: | | | | |виконання | | | | |науково-дослідних, | | | | |дослідно- | | | | |конструкторських робіт;| | | | |капітальні вкладення; | | | | |розвиток серійного | | | | |виробництва зразків | | | | |авіаційної техніки, які| | | | |дають значний | | | | |економічний ефект, | | | | |у тому числі на: | | | | |часткове відшкодування | | | | |відсотків за кредитами,| | | | |наданими підприємствам | | | | |авіабудівної галузі для| | | | |серійного виробництва | | | | |літаків та вертольотів;| | | | |організацію серійного | | | | |випуску літаків | | | | |та вертольотів з | | | | |метою досягнення | | | | |значного економічного | | | | |ефекту. | | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 7 |Проект постанови |Метою прийняття |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |постанови є |фінансово- | | |України "Про |встановлення порядку |економічного | | |затвердження Порядку |використання у |забезпечення | | |використання у |2010 році коштів |промисловості | | |2010 році коштів |Стабілізаційного фонду,| | | |Стабілізаційного |передбачених у | | | |фонду, передбачених у |державному бюджеті на | | | |державному бюджеті для|фінансування | | | |фінансування |інвестиційних | | | |Державної цільової |програм в рамках | | | |програми |Державної цільової | | | |реформування і |програми | | | |розвитку оборонно- |реформування і | | | |промислового |розвитку оборонно- | | | |комплексу" |промислового комплексу | | | | |на період до 2013 року,| | | | |вдосконалення системи | | | | |ефективного | | | | |фінансування | | | | |видатків та | | | | |забезпечення їх | | | | |цільового використання.| | | | |Кошти будуть | | | | |спрямовуватись на | | | | |технічне переоснащення | | | | |виробничих потужностей | | | | |підприємств з | | | | |метою освоєння | | | | |виробництва нових видів| | | | |озброєння та військової| | | | |техніки. | | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 8 |Проект розпорядження |Метою прийняття |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |розпорядження є |фінансово- | | |України "Про |виділення |економічного | | |виділення у 2010 році |Мінпромполітики |забезпечення | | |коштів |бюджетних коштів |промисловості | | |Стабілізаційного фонду|Стабілізаційного | | | |за напрямом, |фонду, які передбачені | | | |передбаченим пунктом 2|пунктом 2 | | | |частини першої |частини першої | | | |статті 74 Закону |статті 74 Закону | | | |України "Про |України "Про Державний | | | |Державний бюджет |бюджет України на | | | |України на 2010 рік" |2010 рік" ( 2154-17 ) | | | | |на фінансування: | | | | |Державної комплексної | | | | |програми розвитку | | | | |авіаційної | | | | |промисловості, | | | | |Державної цільової | | | | |програми | | | | |реформування та | | | | |розвитку оборонно- | | | | |промислового | | | | |комплексу, Державної | | | | |програми розвитку | | | | |вітчизняного | | | | |машинобудування для | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | | |( 1181-2007-п ), | | | | |Державної цільової | | | | |оборонної програми | | | | |утилізації | | | | |звичайних видів | | | | |боєприпасів, не | | | | |придатних для | | | | |подальшого | | | | |використання і | | | | |зберігання | | | | |( 940-2008-п ); | | | | |заходів з консервації | | | | |виробничих потужностей | | | | |промислових | | | | |підприємств, з | | | | |реструктуризації | | | | |та ліквідації об'єктів | | | | |підприємств | | | | |гірничої хімії, з | | | | |реструктуризації | | | | |підприємств з | | | | |підземного видобутку | | | | |залізної руди; | | | | |заходів з забезпечення | | | | |життєдіяльності | | | | |Криворізького | | | | |гірничо-збагачувального| | | | |комбінату окислених | | | | |руд; | | | | |компенсації | | | | |підприємствам | | | | |машинобудування для | | | | |агропромислового | | | | |комплексу, | | | | |суднобудування ставок | | | | |за кредитами, | | | | |отриманими такими | | | | |підприємствами | | | | |на реалізацію | | | | |інвестиційних | | | | |проектів; | | | | |заходів для створення | | | | |і модернізації | | | | |озброєння та військової| | | | |техніки за державним | | | | |оборонним замовленням у| | | | |національних виробників| | | | |для забезпечення | | | | |оборони; інших | | | | |напрямів, в тому числі | | | | |заходів Державної | | | | |цільової | | | | |науково-технічної | | | | |програми "Створення | | | | |хіміко-металургійної | | | | |галузі виробництва | | | | |чистого кремнію | | | | |протягом | | | | |2009-2012 років" | | | | |( 1173-2009-п ) та | | | | |заходів щодо | | | | |запобігання катастрофи | | | | |техногенного характеру | | | | |на державному | | | | |підприємстві | | | | |"Горлівський | | | | |хімічний завод". | | | ---+----------------------+-----------------------+--------------------+----------| 9 |Проект постанови |Метою прийняття |Департамент |II квартал| |Кабінету Міністрів |постанови є |фінансово- | | |України "Про |встановлення порядку |економічного | | |затвердження Порядку |використання у |забезпечення | | |використання у |2010 році коштів |промисловості | | |2010 році коштів |Стабілізаційного | | | |Стабілізаційного |фонду, передбачених у | | | |фонду, передбачених у |державному бюджеті для | | | |державному бюджеті для|компенсації | | | |компенсації |підприємствам | | | |підприємствам |суднобудування ставок | | | |суднобудування |за кредитами, | | | |ставок за кредитами, |отриманими такими | | | |отриманими такими |підприємствами | | | |підприємствами |на реалізацію | | | |на реалізацію |інвестиційних проектів,| | | |інвестиційних |вдосконалення системи | | | |проектів" |ефективного | | | | |фінансування | | | | |видатків та | | | | |забезпечення їх | | | | |цільового використання.| | | -----------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
фінансово-економічного
забезпечення промисловості М.М.Кондрашов

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: