open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2010 N 224

Про Положення

про комітет з конкурсних торгів

та склад комітету Головдержслужби
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головного

управління державної служби

N 306 ( v0306351-10 ) від 02.12.2010

N 31 ( v0031351-11 ) від 04.02.2011 }

Відповідно до Закону України "Про здійснення державних
закупівель" ( 2289-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів та
склад комітету Головдержслужби, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність: Наказ Головдержслужби України "Про затвердження Положення про
тендерний комітет Головдержслужби та складу тендерного комітету"
від 9 червня 2008 року N 147 ( v0147351-08 ); Наказ Головдержслужби України "Про внесення змін до Положення
про тендерний комітет Головного управління державної служби
України, затвердженого наказом Головдержслужби України від
09.06.2008 N 147" від 19.11.2008 N 345; Наказ Головдержслужби України "Про внесення змін до складу
тендерного комітету Головного управління державної служби України,
затвердженого наказом Головдержслужби України від 09.06.2008
N 147" від 31.10.2008 N 304; Наказ Головдержслужби України "Про внесення змін до Положення
про тендерний комітет Головдержслужби та складу тендерного
комітету, затвердженого наказом Головдержслужби України від
09.06.2008 N 147" від 13.02.2009 N 42; Пункт 2 Наказу Головдержслужби України "Про внесення змін до
деяких наказів Головдержслужби з питань закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти" від 01.03.2010 N 61 ( v0061351-10 ).
3. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити із цим
наказом заступників Начальника Головдержслужби України, керівників
структурних підрозділів Головдержслужби, директора Центру
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу,
директора Школи вищого корпусу державної служби.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Начальника
Головдержслужби В.Ткач

Додаток

до наказу Головдержслужби

13.08.2010 N 224

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з конкурсних торгів

Головного управління державної

служби України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону
України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі -
Закон).
1.2. Положення визначає правовий статус, порядок створення,
функції, загальні організаційні та процедурні засади діяльності
комітету з конкурсних торгів Головного управління державної служби
України (далі - комітет), а також права, обов'язки та
відповідальність його членів.
2. Порядок створення та організація діяльності комітету
2.1. Комітет - група спеціалістів Головного управління
державної служби України, призначена відповідальною за організацію
та проведення процедур закупівель згідно з Законом ( 2289-17 ).
2.2. Метою створення комітету є організація та проведення
процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
2.3. Комітет у своїй діяльності керується цим Положенням та
Законом ( 2289-17 ).
2.4. Склад комітету, Положення про комітет затверджуються
наказом Начальника Головдержслужби. До складу комітету не можуть
входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей,
а також народні депутати України, депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад. Зміни до складу комітету вносяться за поданням голови
комітету та оформляються наказом Начальника Головдержслужби.
2.5. Членами комітету є представники Головдержслужби в
кількості не менше п'яти осіб. Членство в комітеті не має створювати протиріччя між
інтересами замовника та учасника чи інтересами учасників та
замовників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на
об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору
переможця процедури закупівлі.
2.6. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який
призначається наказом Начальника Головдержслужби України та може
мати право на підпис договорів про закупівлю у разі надання таких
повноважень замовником, оформлених відповідно до чинного
законодавства. Голова комітету організовує роботу комітету і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на комітет
функцій.
2.7. Голова комітету вносить пропозицію Начальнику
Головдержслужби щодо кандидатури заступника (заступників) голови,
відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає
функції кожного члена комітету. У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує
заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників
голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого
обов'язки голови комітету на період своєї відсутності). За рішенням комітету можуть залучатися службові (посадові) та
інші особи структурних підрозділів замовника для надання
консультацій з технічних питань, що зазначені в документації
конкурсних торгів.
2.8. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються
головою комітету. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету,
та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за
два дні до засідання.
2.9 На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання: - планування здійснення процедур закупівель; - складення та затвердження річного плану державних
закупівель; - вибір процедури закупівлі; - інші питання відповідно до Закону ( 2289-17 ).
2.10. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях
комітету, приймаються більшістю голосів членів комітету у
присутності не менше двох третин членів комітету. За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є
вирішальним.
2.11. Рішення комітету оформляється протоколом, який
підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні
комітету. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це
зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.
3. Головні функції комітету
3.1. Комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на
всіх етапах їх проведення.
3.2. У процесі роботи комітет забезпечує реалізацію наступних
функцій: - планує протягом року здійснення процедур закупівель
відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану
асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів); - складає та затверджує річний план державних закупівель; - здійснює вибір процедури закупівлі; - проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію
учасників; - забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та
чесний вибір переможця; - надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у
процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів
(кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх
відповідних запитів; - організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції
конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій),
забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на
підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з
конкурсних торгів (кваліфікаційній документації); - проведення переговорів з учасниками при проведенні
процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів,
необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в
одного учасника у встановленому законодавством порядку; - забезпечує складання, затвердження та зберігання
відповідних документів з питань державних закупівель, визначених
Законом ( 2289-17 ); - оприлюднення інформації про здійснення закупівель
відповідно до вимог Закону ( 2289-17 ); - ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог законодавства; - вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому
числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання
питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення
під час проведення процедури закупівлі; - забезпечення надання інформації, у тому числі документів,
необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу
оскарження; - сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та
контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень
відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для
проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних
документів і відповідних пояснень; - здійснює інші дії, передбачені Законом ( 2289-17 ).
4. Права та обов'язки комітету.

Повноваження голови, відповідального секретаря

та інших членів комітету
4.1. Члени комітету мають право: - виносити питання на розгляд комітету; - одержувати від структурних підрозділів Головдержслужби
інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі; - ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки
та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та
кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель; - заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; - здійснювати інші дії, передбачені Законом ( 2289-17 ).
4.2. Члени комітету зобов'язані: - організовувати та проводити процедури закупівель; - брати участь в усіх його засіданнях особисто; - забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур
закупівель, об'єктивний вибір переможця; - в установленому порядку визначати переможців процедур
закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні
пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш
економічно вигідними та акцептовані; - сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та
контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень
відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для
проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних
документів і відповідних пояснень; - вживати у випадках, передбачених законодавством,
відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при
здійсненні процедур закупівель; - пройти навчання у сфері здійснення державних закупівель у
порядку, встановленому Уповноваженим органом. Підвищення
кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель
здійснюється не рідше одного разу кожні два роки у порядку,
встановленому Уповноваженим органом. Члени комітету з конкурсних торгів на його засіданнях беруть
участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування
здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного
плану державних закупівель, вибору та проведення процедури
закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів
розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів
(цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців
процедур закупівель, здійснені інших дій, передбачених Законом
( 2289-17 ). Члени комітету з конкурсних торгів зобов'язані дотримуватися
вимог Положення про комітет з конкурсних торгів та Закону
( 2289-17 ), об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції
конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників
процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності
інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації,
наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації).
Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів
надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють
державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу
оскарження та суду.
4.3. Голова комітету: - організує роботу комітету і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на комітет функцій; - приймає рішення щодо проведення засідань комітету; - визначає дату і місце проведення засідань комітету; - пропонує порядок денний засідань комітету; - веде засідання комітету; - вносить пропозицію Начальнику Головдержслужби щодо
кандидатури заступника (заступників) голови, відповідального
секретаря; - визначає функції кожного члена комітету; - здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Рішення голови комітету щодо призначення заступника
(заступників) голови та відповідального секретаря комітету,
визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших
питань заносяться до протоколу засідання комітету.
4.4. Відповідальний секретар комітету призначається
Начальником Головдержслужби за пропозицією голови комітету.
4.5 Відповідальний секретар забезпечує ведення та оформлення
протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів
комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за
дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а
також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання
документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог
законодавства з питань діловодства при роботі з документами,
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
4.6 Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам,
які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних
торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за
наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками,
засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови)
і скріплені печаткою замовника.
4.7 Якщо відповідальний секретар комітету відсутній на
засіданні комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції
відповідального секретаря іншому члену комітету.
5. Відповідальність членів комітету
5.1. За порушення вимог, встановлених Законом ( 2289-17 ),
голова комітету та інші члени комітету, несуть персональну
відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів
України.

Додаток

до наказу Головдержслужби

13.08.2010 N 224

(у редакції наказу

04.02.2011 N 31)

( v0031351-11 )

СКЛАД

комітету з конкурсних торгів Головного управління

державної служби України

ВИШНЕВСЬКИЙ - заступник Начальника Головдержслужби,
Андрій Володимирович голова комітету з конкурсних торгів
ТЕРТИШНА - заступник Начальника Головдержслужби
Олена Анатоліївна
ЯРЕМЧУК - директор адміністративно-фінансового
Ігор Миколайович департаменту, заступник голови комітету

з конкурсних торгів
БАРАНОВ - директор департаменту модернізації
Олександр Андрійович державної служби
КОЗЛОВСЬКИЙ - директор юридичного департаменту
Андрій Сергійович
ВОЛОШИНА - заступник директора департаменту -
Еліна Валеріївна начальник відділу з питань запобігання

проявам корупції та службових розслідувань

департаменту персоналу державних органів

та органів місцевого самоврядування
ЮХНОВСЬКА - начальник управління організації
Ольга Василівна професійного навчання державних службовців

та посадових осіб місцевого самоврядування
МАШОВЕЦЬ - начальник відділу господарського
Олександр Степанович обслуговування адміністративно -

фінансового департаменту
КРАСНИК - головний спеціаліст відділу правової
Вадим Володимирович роботи і представництва в судах, аналізу

та адаптації законодавства у сфері

державної служби до законодавства ЄС

юридичного департаменту, відповідальний

секретар комітету з конкурсних торгів
{ Склад в редакції Наказів Головного управління державної служби
N 306 ( v0306351-10 ) від 02.12.2010, N 31 ( v0031351-11 ) від
04.02.2011 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: