open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2007 N 223

Про затвердження Положення, складу комісії,

форми заявки та реєстрів обліку підприємств,

які мають право на часткову компенсацію

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7
березня 2007 року N 425 ( 425-2007-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для селекції в рослинництві", та з метою забезпечення ефективного
використання коштів державного бюджету Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Положення про комісію Мінагрополітики з питань
визначення переліку підприємств первинного насінництва за
бюджетною програмою "Селекція в рослинництві";
1.2. Склад комісії Мінагрополітики з питань визначення
переліку підприємств первинного насінництва за бюджетною програмою
"Селекція в рослинництві";
1.3. Форму заявки на отримання часткової компенсації, що
подається підприємством до відповідної комісії;
1.4. Форму реєстру обліку підприємств, які мають право на
часткову компенсацію вартості придбаного насіння і садивного
матеріалу за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві";
1.5. Форму реєстру обліку підприємств первинного насінництва,
які мають право на часткову компенсацію витрат з первинного
насінництва за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві".
2. Департаменту ринків рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства (Демидов О.А.) довести наказ до
відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
В.о. Міністра Б.К.Супіханов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

29.03.2007 N 223

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Мінагрополітики з питань визначення

переліку підприємств первинного насінництва

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві"

( 489-16 )

1. Загальні положення
1.1. Комісія Мінагрополітики з питань визначення переліку
підприємств первинного насінництва за бюджетною програмою
"Селекція в рослинництві" (далі - комісія) створюється з метою
визначення переліку державних підприємств Української академії
аграрних наук і Національної академії наук, дослідних та
навчально-дослідних господарств навчальних закладів аграрної
освіти і науки Мінагрополітики, підприємств насінництва та
розсадництва, що виконують роботи із селекції
сільськогосподарських культур у ланках первинного насінництва,
внесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного
матеріалу (далі - підприємства первинного насінництва).
1.2. Комісію очолює її голова. Головою комісії є директор
Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та
виноробства. До складу комісії входять: заступник голови, члени комісії та
секретар. Голова комісії: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; керує діяльністю комісії; розподіляє обов'язки між її членами.
1.3. Підготовка матеріалів до розгляду комісією, а також
ведення діловодства покладається на секретаря комісії.
1.4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України,
іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2. Порядок роботи комісії
2.1. Перше засідання комісії проводиться з часу затвердження
її складу.
2.2. Комісія проводить свої засідання у разі потреби.
2.3. Про дату, час і місце проведення засідання та питання,
які виносяться до порядку денного члени комісії повідомляються не
менш як за 2 робочих дні до проведення засідання секретарем.
2.4. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере
участь не менше ніж дві третини членів комісії.
2.5. Рішення комісії приймається більшістю присутніх на
засіданні її членів.
2.6. За результатами розгляду питань комісія приймає
більшістю голосів рішення, яке оформлюють протоколом та підписують
голова, члени та секретар комісії.
2.7. Подані підприємствами первинного насінництва документи
перевіряє секретар комісії та реєструє у журналі реєстрації
заявок.
2.8. Подані не в повному обсязі документи не реєструють і
повертають підприємству первинного насінництва із зазначенням
причин відмови у реєстрації. Реєстрація або повернення документів
проводиться в день їх надходження.
2.9. Під час вивчення поданих документів комісія має право
проводити перевірку достовірності наданої інформації. У разі
виявлення недостовірної інформації комісія приймає вмотивоване
рішення про відхилення заявки та повідомляє підприємство
первинного насінництва про прийняте рішення в письмовій формі в
триденний термін.
2.10. Розподіл бюджетних коштів на часткову компенсацію
витрат з первинного насінництва комісія проводить пропорційно
прогнозованим обсягам витрат на первинне насінництво кожного
підприємства, передбаченим науково-виробничими програмами з
первинного насінництва на 2007 рік.
2.11. Сума часткової компенсації витрат з первинного
насінництва визначається комісією за кожним підприємством
первинного насінництва пропорційно прогнозованим обсягам витрат з
первинного насінництва на придбання насіння, мінеральних добрив,
засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, запасних
частин до сільськогосподарської техніки.
2.12. Рішення комісії щодо надання державної підтримки з
часткової компенсації витрат з первинного насінництва протягом
п'яти днів надсилаються кожному підприємству первинного
насінництва - одержувачу бюджетних коштів.
3. Обов'язки комісії
Комісія у встановленому законодавством порядку: приймає заявки встановленого зразка з описом документів
необхідних для прийняття рішення щодо надання державної підтримки
з часткової компенсації витрат з первинного насінництва, веде
журнал обліку заявок; перевіряє достовірність даних у документах, поданих
підприємствами первинного насінництва; перевіряє відповідність заявника умовам визначених Порядком
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для
селекції в рослинництві; приймає рішення про включення до реєстру обліку підприємств
первинного насінництва, які мають право на часткову компенсацію
витрат з первинного насінництва; надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте рішення
у письмовій формі; визначає суму часткової компенсації витрат з первинного
насінництва за кожним підприємством пропорційно прогнозованим
обсягам витрат на первинне насінництво.
4. Права комісії
Член комісії має право: ознайомлюватись з матеріалами, поданими на її розгляд; брати участь у вивченні матеріалів та їх перевірці; брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому
вигляді.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

29.03.2007 N 223

СКЛАД

комісії Мінагрополітики з питань визначення

переліку підприємств первинного насінництва

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві"

( 489-16 )

------------------------------------------------------------------ Демидов Олександр |директор Департаменту ринків рослинництва, | Анатолійович |садівництва, виноградарства та виноробства, | |голова комісії | -------------------+--------------------------------------------| Гаврилюк Микола |академік-секретар Відділення землеробства і | Микитович |рослинництва Української академії аграрних | |наук, заступник голови комісії | -------------------+--------------------------------------------| Вікторук Олександр |головний спеціаліст відділу насінництва | Михайлович |Департаменту ринків рослинництва, | |садівництва, виноградарства та виноробства, | |секретар комісії | -------------------+--------------------------------------------| Члени комісії: | | -------------------+--------------------------------------------| Сидоров Тимофій |начальник відділу насінництва Департаменту | Тимофійович |ринків рослинництва, садівництва, | |виноградарства та виноробства | -------------------+--------------------------------------------| Сайко Віктор |директор Національного наукового центру | Федорович |"Інститут землеробства УААН" (за згодою) | -------------------+--------------------------------------------| Ілюченко Сергій |головний спеціаліст відділу насінництва | Несторович |Департаменту ринків рослинництва, | |садівництва, виноградарства та виноробства | -------------------+--------------------------------------------| Маласай Віктор |начальник Української державної насіннєвої | Михайлович |інспекції | -------------------+--------------------------------------------| Трепет Василь |завідувач сектору насінництва Відділення | Антонович |рослинництва і землеробства УААН (за згодою)| -------------------+--------------------------------------------| Авраменко Володимир|генеральний директор корпорації "Кукурудза | Іванович |України" (за згодою) | -------------------+--------------------------------------------| Тимченко Віктор |президент асоціації "Українська асоціація | Наумович |виробників і переробників сої" (за згодою) | -------------------+--------------------------------------------| Учакін Анатолій |голова правління корпорації | Петрович |"Укровочкартоплепром" (за згодою) | -----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

29.03.2007 N 223

ЗАЯВКА

на отримання часткової компенсації

1. Заявник __________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження,
__________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
1.1. Телефон __________________ Факс ________________________
1.2. E-mail ____________________________________
2. Класифікаційні ознаки
2.1. Форма власності ________________________________________
2.2. Види діяльності ________________________________________
2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________
2.4. Ідентифікаційний номер фізичної особи __________________
3. Банківські реквізити _____________________________________ __________________________________ МФО __________________________
4. Державна реєстрація ______________________________________
4.1. Місце проведення державної реєстрації __________________ _________________________________________________________________
4.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________________
5. Орган управління майном __________________________________
Підпис заявника _______________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

29.03.2007 N 223

РЕЄСТР ОБЛІКУ

підприємств первинного насінництва, які мають право

на часткову компенсацію витрат з первинного насінництва

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві"
_______________________________________________________ (найменування адміністративно-територіальної одиниці)
на ______________________ 2007 рік

------------------------------------------------------------------ Найменуван-| Культура | Обсяг | Вартість | Розмір |Виділено| ня | |закупівлі |закуплено-|компенса- |коштів, | підприємст-| | насіння, | го | ції | грн. | ва | | що | насіння, | за одну | | | | підлягає | грн. | тонну, | | | |частковій | | грн. | | | |компенса- | | | | | |ції, тонн | | | | -----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | -----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | -----------+----------+----------+----------+----------+--------| Всього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
_____________________ ___________ _______________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
Примітка: Реєстр складається окремо на кожну категорію
насіння та сільськогосподарську культуру.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

29.03.2007 N 223

РЕЄСТР ОБЛІКУ

підприємств, які мають право на часткову компенсацію

вартості придбаного насіння і садивного матеріалу

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві"
________________________________________________________ (найменування адміністративно-територіальної одиниці)
на ______________________ 2007 рік

------------------------------------------------------------------ Найме- | Код |Культу-| Площа | Прогноз | Фактично |Отрима-| нування|згідно | ра |посівів у |виробницт-|вироблено | но, | підпри-| з | | ланках | ва |оригіналь-| тис. | ємства |ЄДРПОУ | |первинного|оригіналь-| ного і | грн. | | | |насінницт-| ного і |супереліт-| | | | | ва, га |супереліт-| ного | | | | | | ного | насіння, | | | | | | насіння, | тонн | | | | | | тонн | | | -------+-------+-------+----------+----------+----------+-------| | | | | | | | -------+-------+-------+----------+----------+----------+-------| | | | | | | | -------+-------+-------+----------+----------+----------+-------| Всього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
_____________________ ___________ _______________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: