open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
02.12.2009 N 222

Про затвердження Примірного положення про колегію

обласного виробничого управління меліорації і водного

господарства та басейнового управління водних ресурсів

З метою підвищення ефективності прийняття управлінських
рішень з питань реалізації державної політики в галузі водного
господарства, узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції обласних виробничих управлінь меліорації і водного
господарства та басейнових управлінь водних ресурсів, обговорення
важливих напрямів їх діяльності та прийняття колегіальних рішень
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про колегію обласного
виробничого управління меліорації і водного господарства та
басейнового управління водних ресурсів (додається).
2. Утворити у обласних виробничих управліннях меліорації і
водного господарства та басейнових управліннях водних ресурсів
колегії. Облводгоспам та БУВР, у яких колегії вже створені, у
місячний термін переглянути власні нормативні акти та привести їх
у відповідність з цим наказом.
3. Начальникам облводгоспів та БУВР: - до 1 січня 2010 року надати інформацію управлінню контролю
та зв'язків з громадськістю щодо виконання цього наказу; - до 10 січня та до 10 липня щорічно управлінню контролю та
зв'язків з громадськістю надавати копії планів роботи колегії на
наступне півріччя та інформацію про роботу колегій облводгоспів та
БУВР за попереднє півріччя за встановленими формами (додаються).
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Комітету В.Сташук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводгоспу

02.12.2009 N 222

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про колегію обласного виробничого управління

меліорації і водного господарства

та басейнового управління водних ресурсів

Загальні положення
1. Це Положення визначає загальні засади утворення і
діяльності колегії обласного виробничого управління меліорації і
водного господарства та басейнового управління водних ресурсів
(далі облводгосп та БУВР).
2. Колегія облводгоспу (БУВР) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого
вирішення питань, що належать до його компетенції, та для
колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів
діяльності водогосподарської галузі на території області
(басейну).
3. У своїй роботі колегія облводгоспу (БУВР) керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами
інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами і
дорученнями Голови Держводгоспу, розпорядженнями
облдержадміністрації, Положенням про облводгосп (БУВР) та
Положенням про колегію обласного виробничого управління меліорації
і водного господарства та басейнового управління водних ресурсів.
Функції колегії
4. Колегія облводгоспу (БУВР): 1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і
найважливіших напрямів діяльності галузі на території області
(басейну); 2) розглядає пропозиції щодо: - формування та реалізації державної політики у галузі
водного господарства на території області (басейну); - забезпечення співпраці з місцевими органами влади під час
виконання покладених на облводгосп (БУВР) завдань; 3) обговорює програми розвитку водогосподарської галузі
області (басейну), інші державні та регіональні програми і
визначає шляхи їх реалізації; 4) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків у роботі облводгоспу (БУВР); 5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
облводгоспу (БУВР); 6) розглядає результати роботи організацій, що підпорядковані
облводгоспу (БУВР), у межах власної компетенції та розробляє
пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності; 7) аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод
людини і громадянина в апараті облводгоспу (БУВР) та
підпорядкованих йому організаціях; 8) аналізує стан дотримання законодавства з питань
організаційної роботи та виконавської дисципліни; 9) розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та
питання про нагородження працівників облводгоспу (БУВР) та
підпорядкованих йому організацій; 10) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на облводгосп (БУВР).
Склад колегії
5. До складу колегії облводгоспу (БУВР) входять: начальник облводгоспу (БУВР) - голова колегії, заступники
начальника (за посадою), керівники структурних підрозділів
облводгоспу (БУВР) та інших організацій, що йому підпорядковані,
представники виборних профспілкових органів, а також, у разі
потреби, представники місцевих органів влади, народні депутати,
представники інших органів державної влади (за згодою).
6. Кількісний та персональний склад колегії облводгоспу
(БУВР) визначається її начальником.
Організація роботи колегії
7. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Засідання колегії проводяться один раз на два місяці. Голова
колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань
колегії. У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні
засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями місцевих
органів влади.
8. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання,
що необхідно розглянути, строки подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовні дати проведення засідань колегії.
9. Затверджений план засідань колегії розсилається її членам
не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.
10. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються її головою.
11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її
голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за
десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
13. На розгляд колегії подаються: 1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання; 2) довідкові матеріали з питань порядку денного засідання
колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; 3) проект рішення колегії; 4) список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх
прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за
три дні до засідання, а у разі проведення позачергового
засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.
15. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не
пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії
контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність
їх оформлення.
16. Керівники структурних підрозділів облводгоспу
(БУВР), відповідальні за підготовку питання на засідання колегії,
узгоджують роботу з іншими структурними підрозділами, а також
організаціями, які підпорядковані облводгоспу (БУВР) та залучені
до розроблення необхідних матеріалів.
Порядок проведення засідання колегії
17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його
відсутності - виконувач обов'язків начальника облводгоспу (БУВР).
18. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
19. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
20. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
її членами шляхом голосування.
21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
22. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного.
24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного,
подана у письмовій формі, розглядається на засіданні і
враховується під час голосування.
25. У разі проведення спільних засідань колегії облводгоспу
(БУВР) з колегіями місцевих органів влади приймаються спільні
рішення.
26. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі
під час засідання представників засобів масової інформації та
проведення відео-, фотозйомки, звукозапису тощо.
27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує
протягом тижня (якщо головою колегії не встановлено інший строк)
проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій,
висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує
із керівниками заінтересованих структурних підрозділів облводгоспу
(БУВР) та подає на розгляд голови колегії.
28. Рішення колегії затверджуються наказом начальника
водогосподарської організації. У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами
колегії під час прийняття рішення начальник облводгоспу
(БУВР) затверджує своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що
виникли, керівництву Держводгоспу. Члени колегії також мають право
повідомити свою думку керівництву Держводгоспу. Інформування
здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень
між Головою Держводгоспу та його заступниками. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
29. Рішення колегії оформляються протоколом, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії. Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій та секретарем
колегії, який веде протокол.
30. Рішення колегії доводяться до її членів, керівників
структурних підрозділів та організацій, які підпорядковані
облводгоспу (БУВР) в частині, що їх стосується.
31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
водогосподарської організації забезпечує її секретар, який
визначений головою колегії.
32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку у секретаря колегії.
33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється облводгоспом (БУВР).
Контроль за виконанням рішень колегії
34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює її голова.
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.
Начальник управління
контролю та зв'язків
з громадськістю О.Чунарьов

Додаток

до наказу Держводгоспу

02.12.2009 N 222

ПЛАН

роботи колегії облводгоспу

(БУВР) на півріччя

------------------------------------------------------------------ N | Питання |Відповідальні| Термін | Дата | Доповідають| | для |за підготовку| подання | розгляду | | | розгляду | матеріалів | матеріалів| | | ---+----------+-------------+-----------+----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу колегії облводгоспу

(БУВР) за півріччя

------------------------------------------------------------------ N | Питання, що | Дата | Доповідали| Основні | Примітка | | розглядалися| розгляду | | рішення, | | | | | | які | | | | | |прийняті на| | | | | | засіданні | | | | | | колегії | | ---+-------------+-----------+-----------+-----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління
контролю та зв'язків
з громадськістю О.Чунарьов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: