open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
10.01.2003 N 2-222/126

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист від 25.06.2002 року N 670-01-3
та повідомляє.
Стосовно кількісного складу товариства з обмеженою
відповідальністю повідомляємо наступне.
Чинним законодавством України не визначений чіткий кількісний
склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
Згідно з частиною 1 статті 58 Закону України від 19.09.91 р.
N 1576-XII ( 1576-12 ) "Про господарські товариства" (далі - Закон
N 1576-XII) вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю
є збори учасників. У частині 2 та частині 3 статті 59 Закону
N 1576-XII зазначено, що з питань, зазначених у пунктах "а", "б"
статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про
виключення учасника з товариства необхідна одностайність у вищому
органі. З решти питань рішення приймається простою більшістю
голосів.
Мінімальна кількість учасників, засновників товариства з
обмеженою відповідальністю прямо не визначена чинним
законодавством, але виходячи з аналізу практики застосування норм
права, Держпідприємництво України дійшло висновку, що доцільним є
наявність мінімум трьох засновників (учасників). Адже, відповідно
до статті 23 Закону N 1576-XII ( 1576-12 ) управління товариством
здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких
здійснюється відповідно до виду товариства.
Посадовими особами органів управління товариством визнаються
голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії.
Таким чином, у товаристві у будь-якому випадку, принаймні,
повинна бути ревізійна комісія. Так як у статті 63 Закону
N 1576-XII ( 1576-12 ) визначено, що контроль за діяльністю
дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю
здійснюється ревізійною комісією, що утворюється зборами учасників
товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими
документами, але не менше трьох осіб. Члени дирекції (директор) не
можуть бути членами ревізійної комісії.
Крім того, наявність мінімум трьох учасників дозволить
уникнути непорозумінь, які можуть виникнути під час здійснення
діяльності товариства. Оскільки у випадку наявності лише двох
засновників, учасників голосування формально здійснюватиметься
більшістю голосів (учасники мають кількість голосів, пропорційну
розміру їх часток у статутному фонді), в разі, якщо частка одного
учасника становить, наприклад, 52 %, а другого - 48 %, то по суті
прийняття кінцевого рішення відбуватиметься одноособово, що
суперечить природі товариства як такого, адже, сутність товариства
полягає саме в об'єднанні майна для досягнення спільної мети та
колегіальному прийнятті рішень з основних напрямків діяльності, на
відміну, наприклад, від приватного підприємства. Інші складності
виникатимуть і у разі, якщо частки учасників у статутному фонді
пропорційні.
На підставі вищезазначеного та з метою запобігання виникнення
спірних питань, наприклад, при створенні ревізійної комісії,
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва рекомендує створювати товариство з обмеженою
відповідальністю у складі не менш як трьох учасників, або
чотирьох, у разі коли директор не наймана особа, а засновник.
Щодо внесення змін до установчих документів, які пов'язані зі
зміною складу учасників, повідомляємо наступне.
Внесення змін до установчих документів у товаристві з
обмеженою відповідальністю здійснюється зборами учасників
товариства, а порядок внесення змін регулюється Законом України
від 19.09.91 р. N 1576-XII ( 1576-12 ) "Про господарські
товариства" та статутом товариства.
У частині 2 статті 59 Закону України від 19.09.91 р.
N 1576-XII ( 1576-12 ) "Про господарські товариства" (зі змінами,
внесеними згідно із Законом від 07.03.2002 р. N 3095-III
( 3095-14 ) зазначається, що з питань, зазначених у пунктах "а"
(внесення змін до статуту товариства), "б" статті 41 цього Закону,
а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства
рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники,
які володіють у сукупності більш ніж 50 відсотками загальної
кількості голосів учасників товариства.
А відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) (зі змінами, внесеними згідно
із Законом від 07.03.2002 р. N 3095-III ( 3095-14 ) збори
учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники
(представники учасників), що володіють у сукупності більш ніж
60 відсотками голосів.
Порядок же державної реєстрації змін в установчих документах
регулюється Положенням про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 25.05.98 р. N 740 ( 740-98-п ) (далі -
Положення).
Згідно з пунктом 23 Положення ( 740-98-п ) зміни (доповнення)
в установчих документах суб'єкта підприємницької діяльності
підлягають державній реєстрації у 5-денний термін з дня
надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації
за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну
реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів.
Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих
додатків або шляхом викладення установчих документів у новій
редакції з додержанням вимог, визначених цим Положенням
( 740-98-п ). На титульному аркуші оригіналу статуту чи
установчого договору робиться відмітка про внесення змін
(доповнень), а на титульних аркушах додатків до установчих
документів про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною
відповідних установчих документів. У разі подання установчих
документів у новій редакції на титульному аркуші робиться
відповідна відмітка.
Відповідно до частини 2 пункту 24 Положення ( 740-98-п ),
якщо до установчих документів вносяться зміни (доповнення), які не
потребують перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності,
суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до органу
державної реєстрації по два оригінали та по одній копії
документів, завірених в установленому порядку, в яких наведені
зазначені зміни (доповнення), та внести їх до своєї реєстраційної
картки (під фразою "документи, завірені в установленому порядку"
слід розуміти документи, нотаріально засвідчені).
У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних із
зміною складу засновників (учасників) суб'єкта підприємницької
діяльності, подаються оформлені згідно з вимогами законодавства
документи, що засвідчують: - добровільний вихід юридичної особи із складу засновників
(учасників) - подається копія рішення засновника, а фізичної особи
- нотаріально засвідчена заява; - примусове виключення засновників (учасників) - рішення
уповноваженого на це органу.
Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної
реєстрації змін (доповнень) в установчих документах подає до
органу державної статистики та органу державної податкової служби
по одній копії реєстраційної картки з відміткою про державну
реєстрацію внесених змін (доповнень).
Стосовно питання, як повинна бути оформлена реєстраційна
картка в частині переліку засновників товариства і їх часток у
статутному фонді, коли товариство відповідно до статті 53 Закону
України від 19.09.91 р. N 1576-XII ( 1576-12 ) "Про господарські
товариства" придбало частку учасника і прийняло рішення її не
розподіляти протягом року, але при цьому подало на реєстрацію
зміни, пов'язані зі зміною складу учасників, повідомляємо
наступне.
Відповідно до частини 4 статті 53 Закону України
від 19.09.91 р. N 1576-XII ( 1576-12 ) "Про господарські
товариства" частка учасника товариства з обмеженою
відповідальністю після повного внесення ним вкладу може бути
придбана самим товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати
її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує
одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також
голосування і визначення кворуму у вищому органі провадяться без
урахування частки, придбаної товариством.
Реєстраційну картку (додаток 1 до Положення ( 740-98-п ) на
зворотньому боці в переліку засновників товариства потрібно
заповнювати таким чином: крім засновників - громадян, вказується
повне найменування товариства та частка (внесок), яка належить
цьому товариству, так як в цьому випадку товариство прирівнюється
до засновників.
В.о. Голови В.Загородній

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: