open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 222 від 08.11.2000
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 710 ( v0710555-06 ) від 28.11.2006 }
Про положення про структурні підрозділи

Мінагрополітики України

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики
України Н А К А З У Ю:
1. Прийняти до безумовного виконання затверджені положення
про структурні підрозділи Мінагрополітики України згідно з
переліком, що додається. 2. Державним департаментам продовольства (Сватков),
ветеринарної медицини (Вербицький), рибного господарства
(Шведенко), першому відділу (Червінська), другому відділу
(Кудінов), у своїй діяльності керуватися положеннями про ці
структурні підрозділи, затвердженими відповідними постановами
Кабінету Міністрів України. 3. Керівникам Державних департаментів, департаментів,
самостійних управлінь та відділів міністерства в місячний термін: розробити і затвердити в установленому порядку положення про
управління, відділи, сектори, які є їхніми структурними
підрозділами, посадові інструкції працівників, не допускаючи
дублювання функцій між підрозділами та окремими працівниками,
дотримуючись чіткого розмежування обов'язків між ними; при потребі надати Юридичному управлінню (Бочковська)
пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затверджених положень
про структурні підрозділи. 4. Департаменту організаційної роботи (Шейко) в місячний
термін розробити і подати мені на затвердження Правила
внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату
Міністерства аграрної політики України. 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та
заступниками Міністра згідно з розподілом функціональних
повноважень.
Міністр І.Кириленко
Додаток

до наказу Мінагрополітики України

8 листопада 2000 р. N 222
Перелік

положень про структурні підрозділи Міністерства

аграрної політики України
1. Положення про Управління по обслуговуванню роботи Міністра 2. Положення про Департамент кадрової політики, аграрної
освіти та науки 3. Положення про Департамент організаційної роботи 4. Положення про Юридичне управління 5. Положення про Управління реформування управління АПК та
соціально-трудових відносин 6. Положення про Департамент стратегії розвитку аграрної
економіки 7. Положення про Департамент фінансово-кредитної та
податкової політики 8. Положення про Департамент міжнародної інтеграції,
інвестиційної політики та розвитку аграрного бізнесу 9. Положення про Управління організації та методології
бухгалтерського обліку і фінансової звітності 10. Положення про Управління ревізії і контролю 11. Положення про Департамент ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва 12. Тимчасове положення про Департамент ринків продукції
тваринництва з Головною державною племінної інспекцією 13. Положення про Головну державну інспекцію якості та
сертифікації сільськогосподарської продукції (відділ) 14. Положення про Департамент розвитку соціальної
інфраструктури сільської місцевості 15. Положення про Департамент науково-технічної політики 16. Положення про Державну інспекцію по нагляду за технічним
станом машин, обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів 17. Положення про Відділ охорони праці, пожежної безпеки та
безпеки дорожнього руху 18. Положення про Департамент реформування сільського
господарства 19. Положення про Департамент розвитку підприємництва та
інфраструктури сільськогосподарських ринків 20. Положення про Управління державною власністю та
приватизації
Начальник Юридичного управління С.М.Бочковська
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент стратегії розвитку аграрної економіки
1. Департамент стратегії розвитку аграрної економіки (надалі
- Департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального
апарату Міністерства аграрної політики України. 2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство аграрної політики України,
його наказами, іншими нормативними актами та цим Положенням.
3. Основними завданнями Департаменту є: 3.1. Організація розроблення основних напрямів державної
аграрної політики, стратегії та механізмів її реалізації,
державних комплексних і цільових програм (концепцій) розвитку
агропромислового комплексу, відповідних розділів проектів
Державної програми соціального і економічного розвитку України та
Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 3.2. Здійснення моніторингу виконання програм та розробка
економічного аналізу розвитку галузей агропромислового
виробництва. 3.3. Удосконалення методології планування і прогнозування та
економічного аналізу в галузях агропромислового виробництва.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Організовує за участю структурних підрозділів
міністерства розроблення державних комплексних, цільових програм
(концепцій) та прогнозів розвитку агропромислового комплексу,
відповідних розділів прогнозів економічного і соціального розвитку
України на середньо- та короткостроковий періоди, Державної
програми економічного і соціального розвитку України на
короткостроковий період, положень Програми діяльності Кабінету
Міністрів України та на основі наданої від структурних підрозділів
інформації здійснює моніторинг їх виконання. 4.2. Бере участь у розробленні державних програм і концепцій
розвитку галузей агропромислового виробництва, балансів
сільськогосподарської продукції, визначенні напрямів залучення
міжнародної технічної допомоги і інвестицій для забезпечення
реалізації державної аграрної політики та вдосконаленні систем
управління агропромисловим комплексом. 4.3. Розробляє за участю відповідних підрозділів міністерства
економічний аналіз розвитку галузей (за місяць, квартал, рік та
інші періоди), визначає тенденції позитивних зрушень і негативних
наслідків та їх чинники, пропонує заходи по ліквідації недоліків і
запобіганню диспропорцій в їх розвитку. 4.4. Вносить пропозиції щодо структурної перебудови, напрямів
реформування економічних відносин та створення сприятливих умов
для розширеного відтворення в галузях агропромислового
виробництва. 4.5. Узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції по
удосконаленню законодавства та у встановленому порядку вносить їх
керівництву міністерства. В межах своєї компетенції організовує
виконання законодавчих актів, здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією. Проводить експертизу проектів законодавчих та
інших нормативно-правових актів на відповідність стратегії
розвитку аграрної економіки. 4.6. Здійснює методичне керівництво, узагальнення досвіду та
заходи по вдосконаленню методології і організації прогнозування та
статистики економічного аналізу агропромислового виробництва,
розробляє форми планової документації, організує їх видання та
сприяє забезпеченню ними підприємств, установ і організацій, що
входять до сфери управління міністерства. 4.7. Бере участь в укладанні контрактів з керівниками
підприємств загальнодержавної власності, що входять до сфери
управління міністерства, здійснює контроль за дотриманням умов цих
контрактів в частині своєчасної виплати заробітної плати та
виконання економічних показників. 4.8. Розглядає пропозиції і заяви з питань, які відносяться
до компетенції Департаменту, приймає рішення в межах своїх
повноважень, готує висновки та пропозиції керівництву
міністерства. 4.9. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Відповідно до встановленого в міністерстві порядку
Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами
міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами АПК Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування,
представницькими органами, науково-дослідними установами,
відповідними органами інших держав, підприємствами, установами і
організаціями для розгляду питань, що належать до його
компетенції.
6. Департамент має право: 6.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб
міністерства, його структурних підрозділів, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент
завдань. 6.2. Залучати у встановленому порядку працівників інших
структурних підрозділів міністерства, наукових працівників
відповідного профілю (за погодженням з їх керівниками) до розробки
пропозицій щодо стратегії економічного розвитку, виконання окремих
доручень і завдань керівництва міністерства. 6.3. У встановленому порядку брати участь у засіданнях
колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які
проводяться в міністерстві.
7. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту
призначаються на посаду і звільняються з посади у встановленому в
міністерстві порядку.
8. Начальник Департаменту: 8.1. Здійснює керівництво його діяльністю і несе персональну
відповідальність за виконання функцій, передбачених цим
Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
трудового розпорядку і дисципліни в Департаменті. 8.2. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів,
державних програм, що належать до компетенції Департаменту. 8.3. Визначає політику та стратегію діяльності Департаменту. 8.4. Розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності. 8.5. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту. 8.6. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту. 8.7. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників. 8.8. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією. 8.9. За дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в
державних та інших органах, громадських організаціях. 8.10. Забезпечує захист державних таємниць у напрямах
діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством.
9. Для розгляду пропозицій з основних напрямів здійснення
наукових досліджень, методичних рекомендацій та інших актуальних
питань, що належать до компетенції Департаменту, діє секція
економіки Науково-технічної ради міністерства, склад і функції
якої затверджуються у встановленому порядку. 10. Структура і чисельність працівників Департаменту
визначається штатним розписом Міністерства аграрної політики
України.
Начальник Департаменту
стратегії розвитку аграрної
економіки В.І.Дробот
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент фінансово-кредитної та податкової

політики Міністерства аграрної політики України
1. Департамент фінансово-кредитної та податкової політики
(надалі - Департамент) є структурним підрозділом центрального
апарату Міністерства аграрної політики України. 2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство аграрної політики України
(далі - Міністерство), його наказами, іншими нормативними актами
та цим Положенням. В межах своїх повноважень Департамент узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції по удосконаленню законодавства
та у встановленому порядку вносить їх керівництву Міністерства,
організовує виконання законодавчих актів, здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Департаменту є: 3.1. Участь у розробці і реалізації державної
фінансово-кредитної та податкової політики в галузях
агропромислового виробництва. 3.2. Розробка проектів нормативно-правових актів, що
визначають основні стратегічні завдання, напрямки та механізми
функціонування фінансово-кредитної системи в галузях
агропромислового виробництва. 3.3. Розробка та координація виконання загальнодержавних та
регіональних програм в частині фінансово-кредитного забезпечення. 3.4. Координація діяльності структурних підрозділів
міністерства, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласної, управління сільського господарства та
продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій з
питань реалізації державної фінансово-кредитної політики та
підготовка в межах своєї компетенції відповідних інформаційних та
аналітичних матеріалів.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Готує пропозиції Мінагрополітики, як головного
розпорядника, по формуванню доходної частини Державного бюджету та
надходжень до Державних цільових фондів. 4.2. Здійснює заходи по економному витрачанню бюджетних
коштів за цільовим призначенням. 4.3. Здійснює контроль за дотриманням державної фінансової
дисципліни установами, підприємствами і організаціями, що належать
до сфери управління міністерства. 4.4. Вносить у встановленому порядку пропозиції по доведенню
до розпорядників нижчого рівня, одержувачів та Державного
казначейства відомостей про обсяги асигнувань, відповідно до
встановлених міністерству коштів в державному бюджеті, та
забезпечує своєчасний розподіл (фінансування), по мірі
надходження, коштів в межах затверджених кошторисів. 4.5. Систематично аналізує фінансовий стан підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління
міністерства, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками,
страховими компаніями. 4.6. Приймає участь у розробці нових і вдосконаленні діючих
форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами,
установами і організаціями галузей агропромислового виробництва. 4.7. Формує інформаційну базу по кредитному потенціалу
галузей агропромислового виробництва щодо визначення потенційних
позичальників і кредиторів. 4.8. Розробляє моделі системи оподаткування суб'єктів усіх
організаційно-правових форм господарювання в галузях
агропромислового виробництва та напрямів її розвитку. 4.9. Організовує: - повноцінне і кваліфіковане проходження, захист пропозицій
Міністерства до державного бюджету та при розробці і прийнятті
інших нормативно-правових актів з питань оподаткування; - експертизу існуючого у цій сфері прогресивного досвіду та
пропозицій інших розробників; - впровадження методик та нормативів оподаткування; - контроль за дотриманням податкової дисципліни; - повноцінне, достовірне і оперативне інформаційно-аналітичне
висвітлення стану виконання податкової дисципліни і діючого
законодавства. 4.10. Контролює: - впровадження та використання механізмів оподаткування
суб'єктів агропромислового виробництва, дотримання чинного
законодавства; 6.6. Брати участь у роботі семінарів, симпозіумів,
конференцій, нарад з питань, віднесених до компетенції
Департаменту. 6.7. Інформувати керівництво Міністерства у разі покладення
на Департамент виконання завдань, що не належать до функцій
Департаменту чи виходять за їх межі, а також у випадках не надання
іншими структурними підрозділами документів чи матеріалів,
необхідних для виконання Департаментом своїх функцій. 6.8. Департамент у межах своєї компетенції готує проекти
наказів, вказівок Міністерства та постанов колегії, організує і
контролює їх виконання, проводить семінари, наради тощо та
розробляє відповідні рекомендації.
7. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту
призначаються на посаду і звільняються з посади у встановленому в
міністерстві порядку. 8. Начальник Департаменту здійснює керівництво і несе
персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених
цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
розпорядку і дисципліни у Департаменті. 9. Начальник Департаменту: - забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів,
державних програм, що належать до компетенції Департаменту; - визначає політику та стратегію діяльності Департаменту: - вносить пропозиції щодо структури та чисельності
працівників Департаменту; - розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності; - затверджує посадові інструкції працівників Департаменту; - організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією; - забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності
Департаменту у відповідності з чинним законодавством. 10. Структура і чисельність працівників Департаменту
визначаються штатним розписом Міністерства аграрної політики
України.
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної та
податкової політики В.М.Ніколаєнко
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент міжнародної інтеграції, інвестиційної

політики та розвитку аграрного бізнесу Міністерства

аграрної політики України
1. Департамент міжнародної інтеграції, інвестиційної політики
та розвитку аграрного бізнесу (надалі - Департамент) є самостійним
структурним підрозділом центрального апарату Мінагрополітики
України. 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Положенням про Міністерство аграрної політики України, його
наказами, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3. Основними завданнями Департаменту є: 3.1. Розробка та здійснення заходів щодо забезпечення
виконання державної політики в галузі зовнішньоекономічних
зв'язків в агропромисловому комплексі. 3.2. Участь у забезпеченні реалізації державної політики з
питань залучення та захисту іноземних та вітчизняних інвестицій. 3.3. Розробка пропозицій щодо основних напрямків державної
політики з питань розвитку аграрного бізнесу. 3.4. Участь у забезпеченні реалізації державної політики в
напрямку Європейської та міжнародної інтеграції.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Надає консультативну та методичну допомогу державним
департаментам, структурним підрозділам міністерства, установам і
організаціям всіх форм власності, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій з
питань, які відносяться до компетенції Департаменту у
відповідності з цим Положенням. 4.2. Впроваджує заходи щодо створення сприятливого середовища
для залучення іноземних кредитів, інвестицій та розвитку аграрного
бізнесу. 4.3. Аналізує стан експорту та імпорту сільськогосподарської
продукції. 4.4. Бере участь у координації роботи по антидемпінговому
законодавству. 4.5. Організовує участь представників Мінагрополітики України
у роботі міжнародних організацій, міждержавних органів тощо. 4.6. Вносить пропозиції щодо отримання, використанням та
своєчасного погашення іноземних кредитів, наданих
сільгосптоваровиробникам. 4.7. Здійснює розширення, поглиблення та підвищення
ефективності зовнішньоекономічних зв'язків з метою залучення
іноземних кредитів та інвестицій, новітніх технологій,
науково-технічної допомоги, досвіду підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, що займаються аграрним бізнесом. 4.8. Розробляє та обірунтовує разом із структурними
підрозділами Мінагрополітики програми економічного та
науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами (по
кожній країні) у сфері зовнішньоекономічних зв'язків, інвестування
та кредитування галузей агропромислового виробництва, реалізації
проектів міжнародної технічної допомоги, а також розвитку
аграрного бізнесу. 4.9. Координує роботу з питань економічного та
науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами,
реалізації міжнародної технічної допомоги, співробітництва з
міжнародними організаціями, прийому зарубіжних делегацій,
командирування спеціалістів за кордон, організації участі
спеціалістів Мінагрополітики в зарубіжних виставках, семінарах,
конференціях. 4.10. Здійснює контроль за ефективним використанням та
поверненням валютних ресурсів, організовує подання відповідної
звітності. 4.11. Здійснює пошук потенційних зарубіжних партнерів для
співробітництва, підбір підприємств, установ і організацій всіх
форм власності для співпраці з іноземними фірмами та створення
спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями, а
також налагодження спільної виробничої діяльності без створення
юридичної особи. 4.12. Розробляє разом з відповідними структурними
підрозділами міністерства та організаціями, що належать до сфери
управління міністерства, заходи щодо реалізації стратегії
інтеграції України до ЄС. 4.13. Здійснює контроль за виконанням положень Угоди про
партнерство та співробітництво між Україною та ЄС ( 998_012 ). 4.14. Координує роботу з міжнародними фінансовими
організаціями та з питань вступу до Світової організації торгівлі
(надалі - СОТ). 4.15. Забезпечує реалізацію програми вступу до СОТ. 4.16. Контролює виконання зобов'язань, що випливають з
міжурядових та міжвідомчих угод, протоколів, договорів,
контрактів, а також із членства в міжнародних організаціях. 4.17. Надає допомогу підприємствам, установам і організаціям
усіх форм власності з питань розвитку економічного та
науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами. 4.18. Бере участь в переговорах з представниками зарубіжних
країн з питань співробітництва, поставок обладнання, сировини і
матеріалів на експорт та по імпорту. 4.19. Веде аналіз ефективності співробітництва з
підприємствами, установами і організаціями зарубіжних країн; 4.20. Організовує прийом зарубіжних делегацій в центральному
апараті Мінагрополітики України. 4.21. Здійснює разом з відповідними структурними підрозділами
Мінагрополітики України, головними управліннями сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій та управлінням
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
держадміністрації підбір і відрядження спеціалістів за кордон з
метою вивчення досвіду, проходження виробничих стажувань, участі в
роботі міжнародних організацій, виставок, симпозіумів. 4.22. Відповідно до покладених на Департамент завдань бере
участь в розробці та реалізації державних програм. 4.23. Виконує інші функції, що випливають із покладених на
нього завдань.
5. Департамент при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими структурними підрозділами Мінагрополітики
України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування, а гакож в межах своєї компетенції з відповідними
органами зарубіжних країн.
6. Департамент має право: 6.1. В межах своєї компетенції за дорученням керівництва
Мінагрополітики України вести представницьку діяльність в
громадських та державних організаціях з питань співробітництва з
зарубіжними країнами, а також в дипломатичних і торгових установах
зарубіжних країн, які акредитовані на Україні. 6.2. Залучати у встановленому порядку спеціалістів
центрального апарату для підготовки інформаційних матеріалів та
пропозицій щодо співробітництва з іншими країнами та реалізації
міжнародної технічної допомоги. 6.3. Одержувати від структурних підрозділів Мінагрополітики
України, головних управлінь сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій та управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської
держадміністрації інформацію, необхідну для виконання покладених
на Департамент завдань і функцій.
7. Проводити витрати в межах передбаченого кошторису для
організації протокольних заходів, пов'язаних з прийомом іноземних
делегацій, а також виїздом спеціалістів за кордон. 8. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту
призначаються на посаду і звільняються з посади у встановленому в
міністерстві порядку.
9. Начальник Департаменту: 9.1. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку законодавчих і нормативних актів, державних
програм, що належать до компетенції Департаменту. 9.2. Визначає політику та стратегію діяльності Департаменту. 9.3. Розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності. 9.4. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту. 9.5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту. 9.6. Подає відповідно до чинного законодавства пропозиції
керівництву міністерства про призначення на посади та звільнення з
посад та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних
заходів щодо підвищення кваліфікації працівників. 9.7. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією. 9.8. Забезпечує захист державних таємниць у напрямках
діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством. 9.9. За дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в
державних та інших органах, громадських організаціях.
В.о. начальника Департаменту Г.Г.Омельяненко
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент науково-технічної політики Міністерства

аграрної політики України
1. Департамент науково-технічної політики (надалі -
Департамент) є структурним підрозділом центрального апарату
Міністерства аграрної політики України. 2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство аграрної політики України,
його наказами, іншими нормативними актами та цим Положенням. Департамент узагальнює практику застосування законодавства,
вносить керівництву міністерства пропозиції щодо його
удосконалення, організовує виконання актів законодавства і
здійснює контроль за їх реалізацією з питань, що входять до його
компетенції.
3. Основними завданнями Департаменту є: 3.1. Визначення і проведення державної науково-технічної
політики з питань комплексної механізації і автоматизації
сільськогосподарського виробництва, машинобудування для
агропромислового комплексу, координація роботи наукових установ і
організацій, спрямованих на розробку і удосконалення технологій та
технічних засобів, реалізація разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади регіональних програм розвитку
агропромислового комплексу та поточних планів із зазначених
питань. 3.2. Організація розробки перспективної науково обгрунтованої
системи машин для виробництва сільськогосподарської продукції з
урахуванням прогресивних технологій, нової інфраструктури в
агропромисловому комплексі України та ринкових відносин. 3.3. Розробка стратегії оновлення матеріально-технічної бази,
ресурсного і технологічного забезпечення галузей агропромислового
виробництва, складання балансів забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників технічними та енергетичними ресурсами, розробка
схем їх постачання. 3.4. Проведення моніторингу ринку вітчизняної та імпортної
сільськогосподарської техніки, можливостей забезпечення її
виробництва та придбання кінцевим споживачем. 3.5. Розробка стратегічних принципів залучення коштів та
програм інвестування фінансового лізингу з метою технічного
переоснащення агропромислового комплексу.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Створює інформаційну систему для визначення попиту і
наявності ресурсів технічного призначення. 4.2. Розробляє, відповідно до замовлень
сільгосптоваровиробників і переробних підприємств, баланс потреби
у виробництві вітчизняної сільськогосподарської техніки, в тому
числі в частині його фінансування за рахунок коштів державного
бюджету, та доведення вітчизняним заводам-виготовлювачам техніки
обсягів її закупівлі. 4.3. Розробляє структуру використання коштів, що надходять з
Державного бюджету України на закупівлю матеріально-технічних
ресурсів і вносить пропозиції щодо їх розподілу. 4.4. Вивчає потребу та розробляє прогноз забезпечення
господарств найважливішими видами енергетичних ресурсів і вносить
пропозиції керівництву міністерства щодо організації заходів до
поліпшення стану енергопостачання. 4.5. Проводить моніторинг ринку нафтопродуктів та надає
Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій, підприємствам, установам та організаціям, що
входять до сфери управління міністерства, відповідну інформацію. 4.6. Аналізує стан забезпечення технологічних операцій
сільськогосподарського виробництва засобами механізації і
електрифікації та приймає участь у розробленні концептуальних
напрямів його розвитку, визначенні нових, більш ефективних
технічних засобів та технологічних комплексів. 4.7. Бере участь у розробці та координації виконання
загальнодержавних, регіональних програм, поточних планів
економічного і соціального розвитку галузей агропромислового
виробництва. 4.8. Вносить пропозиції про запровадження сучасних механізмів
вирішення функціональних питань галузевого та міжгалузевого
характеру, державної підтримки підприємств, установ і організацій
усіх форм власності з питань інженерно-технічного забезпечення,
стимулювання їх інтеграції та кооперування. 4.9. Бере участь у прогнозуванні подальшого розвитку засобів
механізації та електрифікації, науковому обгрунтуванні систем
машин під новітні технології виробництва сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки, забезпечує реалізацію
довгострокових комплексних науково-технічних програм освоєння
нової техніки. 4.10. Прогнозує потребу в розвитку і вдосконаленні
ремонтно-обслуговуючої бази сільськогосподарського виробництва,
формує напрямки модернізації та розробки нових засобів для
відновлення деталей, ремонту та обслуговування техніки. 4.11. Організовує розробку основних агротехнологічних і
технікоексплуатаційних вимог до нових машин і технологічних
комплексів та систематично контролює якість споживчих
характеристик машин цим вимогам та інформує про них
сільськогосподарських товаровиробників. 4.12. Розробляє і здійснює організаційно-правові заходи,
спрямовані на захист вітчизняних товаровиробників від поставок
недосконалих машин і обладнання шляхом проведення приймальних
випробувань нової техніки, державних періодичних випробувань
серійної техніки, сертифікаційних та інших випробувань технічних
засобів, що пропонуються для використання в агропромисловому
комплексі України. 4.13. Організовує вивчення техніко-економічного рівня
експлуатації машиннотракторного парку та механізації робіт в
тваринництві, виявляє основні проблеми, проводить пропаганду
прогресивних форм використання та сервісу сільськогосподарської
техніки. 4.14. Сприяє своєчасній підготовці сільськогосподарської
техніки до сезонів польових робіт та впровадженню високоефективних
форм використання техніки (машинно-технологічні станції, машинні
ринги, сервісні кооперативи тощо). 4.15. Визначає методичні положення до розробки натуральних і
вартісних балансів матеріальних ресурсів для технічного
забезпечення сільськогосподарського виробництва, виконує
розрахунки потреби в цих ресурсах та разом з іншими структурними
підрозділами міністерства здійснює заходи щодо регулювання
виробничих зв'язків. 4.16. Організовує розробку нормативів для забезпечення
сільськогосподарського виробництва ресурсами технічного
призначення, а також потреб у техніці. 4.17. Організовує систему маркетингу у сфері
матеріально-технічного постачання, вносить пропозиції щодо
ринкових механізмів регулювання цін і тарифів, а також послуг на
продукцію виробничо-технічного призначення, організовує
інформування товаровиробників усіх форм власності, сприяє
створенню умов для реалізації цієї продукції через ринкову
інфраструктуру, відновленню традиційних та освоєнню нових ринків
збуту. 4.18. Здійснює технічну політику, спрямовану на забезпечення
сільськогосподарських підприємств і організацій технікою,
пально-мастильними матеріалами, обладнанням, іншими
матеріально-технічними ресурсами через ринкову інфраструктуру, на
умовах лізингу тощо. 4.19. Проводить роботу по удосконаленню нормативної-правової
бази лізингу, створенню регіональних лізингових фондів. 4.20. Розробляє баланс потреби в пально-мастильних матеріалах
та його покриття. Проводить роботу з Міністерством палива і
енергетики України, нафтотрейдерами, іншими оптовими
постачальниками по забезпеченню сільськогосподарського виробництва
та переробної галузі пально-мастильними матеріалами. 4.21. Аналізує стан забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників пально-мастильними матеріалами та вносить
пропозиції щодо визначення механізмів їх поставки агропромисловому
комплексу. 4.22. Аналізує стан забезпечення сільських споживачів
електричною та тепловою енергією, бере участь у розробці
пропозицій щодо створення засобів електрифікації та автоматизації
сільськогосподарського виробництва, ресурсо- та енергозберігаючих
технологій. 4.23. Визначає напрями і тематику прикладних
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що
фінансуються міністерством, спрямовує їх на вирішення актуальних
проблем у інженерно-технічному забезпеченні агропромислового
виробництва, бере участь в розробках та замовленні нової техніки,
технологій, прогресивних методів технічного обслуговування машин,
веде договірну тематику щодо створення нових машин і устаткування
за рахунок коштів, що виділяються на зазначені цілі з державного
бюджету, централізованих та інших джерел. 4.24. Готує пропозиції про роздержавлення і приватизацію
майна, забезпечує реалізацію політики антимонопольного регулювання
галузей, сприяє розвитку конкуренції, становленню структур
ринкового типу у сфері виробництва. 4.25. Вносить пропозиції щодо активізації
зовнішньо-економічної діяльності, залученню іноземних інвестицій,
кредитних ресурсів та міжнародної технічної допомоги для
технічного переоснащення галузей агропромислового виробництва. 4.26. Бере участь у формуванні обсягів і змісту навчальних
програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів, інших заходів по інженерно-технічному забезпеченню
сільськогосподарського виробництва. 4.27. Сприяє поліпшенню виробничих умов праці
механізаторських кадрів, підвищенню ефективності їх роботи і
продуктивності праці. 4.28. Бере участь в реалізації державної політики у сфері
виставкової діяльності агропромислового комплексу з питань, що
належать до компетенції Департаменту, сприяє участі підприємств,
установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках,
аукціонах тощо. 4.29. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Відповідно до встановленого в міністерстві порядку
Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами
міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головними управліннями сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій, органами місцевого
самоврядування, відповідними органами інших держав, для розгляду
питань, що належать до його компетенції. При виконанні покладених
на Департамент завдань взаємодіє з Міністерством транспорту.
Міністерством палива і енергетики, Державним комітетом промислової
політики, Державним комітетом з енергозбереження, Національною
академією наук України, Українською академією аграрних наук.
6. Департамент має право: 6.1. Одержувати від інших структурних підрозділів, а також
від підприємств, установ і організацій сфери управління
міністерства інформацію, необхідну для виконання покладених на
Департамент завдань і функцій. 6.2. Залучати у встановленому порядку працівників інших
структурних підрозділів для підготовки проектів відповідних
нормативних актів та документів. 6.3. Скликати та проводити конференції, семінари, школи
передового досвіду, наради інженерно-технічних спеціалістів
галузей агропромислового виробництва за участю науково-дослідних,
проектних та інших організацій.
7. Департамент в межах наданих повноважень здійснює контроль
за дотриманням статутів і умов контрактів з керівниками
підприємств державної власності, що входять до компетенції
Департаменту, вносить пропозиції керівництву міністерства щодо
прийняття рішень у разі їх порушення, сприяє підвищенню
ефективності використання державного майна. 8. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту
призначаються на посади і звільняються з посад у встановленому в
міністерстві порядку. Начальник Департаменту здійснює керівництво його діяльністю і
несе персональну відповідальність за виконання функцій,
передбачених цим положенням, організацію роботи, додержання Правил
внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни в Департаменті.
9. Начальник Департаменту: - забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних
програм, що належать до компетенції Департаменту; - визначає політику та стратегію діяльності Департаменту; - розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності; - затверджує посадові інструкції працівників Департаменту; - організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією; - забезпечує захист державних таємниць у напрямках діяльності
Департаменту у відповідності з чинним законодавством; - за дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в
державних та інших органах, громадських організаціях.
10. Для розгляду основних питань, що належать до компетенції
Департаменту щодо впровадження у виробництво наукових розробок і
рекомендацій по використанню найважливіших досягнень науки,
передового досвіду з питань технічної політики, створюється і діє
секція технічної політики щодо забезпечення сільськогосподарського
виробництва та промислових підприємств, як складова частина
Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України.
Склад секції та її функції затверджуються у встановленому в
міністерстві порядку. 11. Структура і чисельність працівників Департаменту
визначається штатним розписом міністерства.
Начальник Департаменту
науково-технічної політики В.І.Саченко
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент розвитку соціальної інфраструктури

сільської місцевості Міністерства аграрної

політики України
1. Департамент розвитку соціальної інфраструктури сільської
місцевості (надалі - Департамент) є самостійним структурним
підрозділом Міністерства аграрної політики України. 2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної
політики України, його наказами, іншими нормативно-правовими
актами та цим Положенням. З методичних питань Департамент керується
нормативно-правовими актами і рекомендаціями Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики, Міністерства праці
та соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства
економіки. Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Міністерства культури і мистецтв. Міністерства освіти
і науки, Міністерства охорони здоров'я, інших міністерств України. В межах своїх повноважень Департамент узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства
та у встановленому порядку вносить їх керівництву міністерства,
організовує виконання нормативно-правових актів, здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією. 3. Основними завданнями Департаменту є участь у формуванні та
реалізації соціальної політики у сільській місцевості, розробка
пропозицій щодо основних напрямків з питань збереження сільської
поселенської мережі, соціального захисту, зайнятості сільського
населення, інвестування об'єктів невиробничої сфери та галузей
агропромислового виробництва, що потребують державної підтримки,
організація їх виконання.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Готує пропозиції до проектів законодавчих актів,
національних та регіональних програм, актів Уряду з питань
соціального розвитку сільських територій та захисту сільського
населення, галузевих програм у сфері будівництва об'єктів
соціальної сфери в сільській місцевості, інвестування об'єктів
галузей агропромислового виробництва. 4.2. Розробляє обгрунтування до державних програм
економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України
щодо інвестування галузей агропромислового виробництва, розвитку
та функціонування матеріально-технічної бази соціальної сфери
села. 4.3. Бере участь у формуванні та реалізації соціальної
політики у сільській місцевості, розробці та запровадженні
нормативів забезпечення сільських населених пунктів об'єктами
соціальної інфраструктури, надання сільським жителям медичних,
комунально-побутових та інших послуг. Вносить пропозиції щодо
діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної
політики у сільській місцевості. 4.4. Здійснює аналіз соціально-демографічної ситуації на селі
та розробляє заходи державного впливу для подолання демографічної
кризи. 4.5. Розробляє та реалізує положення нормативно-правових
актів щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури села
недержавними сільськогосподарськими підприємствами у комунальну
власність. 4.6. Вирішує питання залучення державних інвестицій та
розміщення їх на конкурсних засадах між головними виконавцями
соціальних та виробничих програм, організовує розробку типових
проектів та конструкцій, нормативної бази в проектуванні та
будівництві. 4.7. Узагальнює пропозиції структурних підрозділів
міністерства, Міністерства агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних та управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій,
добровільних формувань при міністерстві щодо розміщення державних
інвестицій, як правило, на конкурсних засадах та разом з ними
організовує і координує розробку прогнозів економічного і
соціального розвитку галузей по розділу "Капітальне будівництво". 4.8. Опрацьовує разом з Міністерством агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, головними управліннями
сільського господарства і продовольства обласних та управлінням
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державних адміністрацій, добровільними формуваннями при
Мінагрополітики переліки будов, об'єктів виробничого призначення
та соціальної сфери, погоджує їх з Мінекономіки та бере участь у
підготовці рішень Кабінету Міністрів України з цих питань.
Здійснює контроль за їх реалізацією. 4.9. Здійснює виконання Державної програми по ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в частині формування
обсягів державних капітальних вкладень, забезпечує контроль за
введенням об'єктів в дію. 4.10. Організовує роботу по впровадженню через проектування в
будівництво науково-технічних розробок енергозберігаючих
технологій, нових матеріалів і конструкцій, які здешевлюють
будівництво, скорочують термін виконання робіт та експлуатаційних
витрат. 4.11. Виступає замовником типових проектів, готує матеріали
по затвердженню у встановленому порядку титульних списків на
проектування і будівництво, організовує проведення експертизи
проектно-кошторисної документації. 4.12. Проводить маркетинг об'єктів незавершеного будівництва
(консервація, приватизація, ліквідація, списання витрат тощо) і
вносить пропозиції Фонду державного майна України щодо їх
реалізації. 4.13. Готує пропозиції щодо відшкодування з бюджету витрат
власних коштів підприємств і організацій, понесених на будівництво
об'єктів соціально-культурної сфери та житла в трудонедостатніх
селах. 4.14. Аналізує стан будівництва, освоєння капітальних
вкладень, введення в дію виробничих потужностей, житла та об'єктів
соціальної сфери. Координує діяльність будівельних підрозділів та
надає практичну допомогу на місцях по виконанню державних цільових
програм. 4.15. Бере участь у підготовці рішень щодо створення,
реорганізації, реформування, ліквідації підприємств, установ і
організацій загальнодержавної власності, що належать до сфери
управління міністерства в галузі сільського будівництва,
затвердженні їх статутів, погодженні контрактів з керівниками цих
підприємств, установ і організацій, а також у підготовці
пропозицій про приватизацію і роздержавлення їх майна. 4.16. Організовує проведення моніторингу сільської
поселенської мережі. 4.17. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Відповідно до встановленого в міністерстві порядку
Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами
міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його
компетенції.
6. Департамент має право: 6.1. Одержувати у встановленому порядку від інших структурних
підрозділів міністерства, центральних органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій статистичні дані, довідки, розрахунки та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 6.2. Залучати у встановленому порядку працівників інших
структурних підрозділів міністерства для підготовки проектів
відповідних нормативно-правових актів чи документів, що входять до
компетенції Департаменту. 6.3. Скликати і проводити наради, семінари, конференції з
питань, що входять до його компетенції, залучати для участі в них
спеціалістів інших підрозділів міністерства, представників інших
органів влади (за їх згодою). 6.4. Вносити пропозиції керівництву міністерства про
припинення дії та відміну наказів підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління міністерства, з
питань, віднесених до компетенції Департаменту, що протирічать
чинному законодавству.
7. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту
призначаються на посади і звільняються з посад у встановленому в
міністерстві порядку. 8. Начальник Департаменту здійснює керівництво його
діяльністю і несе персональну відповідальність за виконання
функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи,
додержання Правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни в
Департаменті.
9. Начальник Департаменту: 9.1. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики з питань, що
відносяться до його компетенції, організовує розробку відповідних
проектів нормативно-правових актів, державних програм. 9.2. Визначає політику і стратегію діяльності Департаменту. 9.3. Розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності. 9.4. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту. 9.5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту. 9.6. Подає, відповідно до законодавства, пропозиції
керівництву міністерства про призначення на посади, звільнення з
посад та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідні
заходи щодо підвищення кваліфікації працівників. 9.7. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань Державної служби та боротьби з
корупцією. 9.8. Забезпечує захист державних таємниць у напрямах
діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством. 9.9. За дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в
державних та інших органах, громадських організаціях.
10. Для розгляду пропозицій по вдосконаленню будівництва,
експертизи науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і
пропозицій по використанню та впровадженню в проектування і
будівництво нових досягнень науки і передового досвіду, вирішення
найважливіших соціальних питань в складі Науково-технічної ради
міністерства створюється секція розвитку соціальної інфраструктури
сільської місцевості. 11. Структура і чисельність працівників Департаменту
визначається штатним розписом Міністерства аграрної політики
України.
Начальник Департаменту розвитку
соціальної інфраструктури
сільської місцевості М.В.Гайдар
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент ринків продукції рослинництва

та розвитку насінництва Міністерства

аграрної політики України
1. Департамент ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (надалі - Департамент) є самостійним структурним
підрозділом Міністерства аграрної політики України. 2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
аграрної політики України, його наказами, іншими нормативними
документами та цим Положенням. У межах своїх повноважень Департамент розробляє пропозиції
про вдосконалення законодавства з питань, що належать до його
компетенції та у встановленому порядку вносить їх керівництву
міністерства, організовує виконання законодавчих актів, здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Департаменту є: 3.1. Розроблення пропозицій щодо основних напрямків розвитку
та реалізації державної політики з питань насінництва,
землеробства, виробництва та реалізації продукції рослинництва. 3.2. Розроблення і координація виконання загальнодержавних,
регіональних та галузевих програм розвитку рослинництва та
насінництва. 3.3. Розроблення пропозицій щодо оптимізації територіального
розміщення виробництва продукції рослинництва та насінництва.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Розробляє концептуальні напрями розвитку
конкурентоспроможного землеробства, здійснює заходи щодо
економічного стимулювання товаровиробників, спрямовує їх
діяльність на розв'язання завдань, пов'язаних із забезпеченням
потреб населення в продуктах харчування, вивчає попит на продукцію
рослинництва, розробляє систему заходів по вивченню ринків з метою
розширення збуту виробленої продукції, встановлює
зовнішньоекономічні зв'язки. 4.2. Організовує складання загальнодержавних та міжгалузевих
балансів виробництва та забезпечення потреб населення у продукції
рослинництва. 4.3. Організовує роботу з питань підтримки та захисту
вітчизняного виробника і запобігає заподіянню шкоди галузі
рослинництва. 4.4. Розробляє основні напрямки реформування у сфері
виробництва продукції рослинництва, структурної перебудови галузей
агропромислового виробництва, сприяє створенню умов для
розширеного відтворення в цій галузі. 4.5. Розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов
діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм
власності у процесі адаптації їх до ринкових умов, забезпечує
надання консультаційної підтримки і послуг в організації
виробництва та маркетингу сільськогосподарської продукції. 4.6. Надає передбачену законодавством підтримку підприємствам
агропромислового комплексу, а також підсобним господарствам, у
тому числі шляхом залучення їх на конкурсних засадах до виконання
загальнонаціональних, регіональних, галузевих та інших програм і
проектів, фінансування виконання яких передбачено Державним
бюджетом України. 4.7. Разом із спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади з питань земельних ресурсів координує моніторинг земель
сільськогосподарського призначення та відновлення їх продуктивної
цінності, визначення основних напрямів державної політики у сфері
використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. 4.8. Здійснює аналіз діяльності, макроекономічне
прогнозування і нормативне планування розвитку галузі рослинництва
з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію рослинництва. 4.9. Координує діяльність підприємств, пов'язану з
проведенням державних випробувань сортів і гібридів
сільськогосподарських культур, в межах своїх повноважень здійснює
контроль за якістю насіння, спрямовану на розвиток насінництва та
розсадництва. 4.10. Здійснює організаційно-методичне забезпечення розвитку
галузі рослинництва, розробляє баланси забезпечення потреб
населення у продукції рослинництва. 4.11. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності
виробництва продукції рослинництва. 4.12. Розробляє пропозиції з охорони та раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення, підвищення
родючості грунтів, бере участь у розробленні умов експлуатації
меліоративних систем у разі приватизації майна
сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні
меліоровані землі. 4.13. Здійснює відповідно до законодавства державне
управління в насінництві, забезпечує відповідно до законодавства
формування державного насіннєвого страхового фонду, веде Державний
реєстр виробників насіннєвого і садивного матеріалу, контролює
ефективне використання цього насіннєвого фонду, сприяє розвитку
ринку насіння. 4.14. Організовує проведення агрохімічної паспортизації
земель сільськогосподарського призначення, сертифікації продукції
рослинництва та переробних галузей. 4.15. Розробляє програму стабілізації і поступового
збільшення обсягів виробництва зерна, розвитку інфраструктури і
економічних механізмів оптимізації ринку зерна на 2001-2004 роки. 4.16. Розробляє та реалізує державні комплексні та цільові
програми розвитку галузей агропромислового виробництва та
регіонів, сприяє розвитку спеціалізації та концентрації
виробництва, горизонтальної і вертикальної інтеграції через
добровільні формування при міністерстві, регіональні об'єднання і
приватних товаровиробників. 4.17. Готує пропозиції щодо стратегії землеробства,
рослинництва та забезпечення продовольчої безпеки держави,
зонального й територіального розміщення агропромислового
виробництва, концептуальних напрямів конкурентоспроможного
розвитку агропромислового виробництва. 4.18. Готує пропозиції про державну підтримку галузей
агропромислового виробництва та окремих видів
сільськогосподарської продукції, координує державну підтримку
розвитку хмелярства, льонарства, колективного садівництва і
городництва та інших глибокоспеціалізованих галузей. 4.19. Бере участь у підготовці пропозицій для розроблення
проекту Закону "Про Державний бюджет України", забезпеченні
цільового фінансування галузевих програм і заходів. 4.20. Забезпечує реалізацію Закону України "Про насіння"
( 3690-12 ), формує резервний та елітний насіннєві фонди і
забезпечує їх ефективне використання, координує діяльність
підприємств і організацій, які належать до сфери управління
міністерства, пов'язану з проведенням державних випробувань сортів
і гібридів сільськогосподарських культур, здійснює державний
контроль за якістю насіння, сприяє розвитку ринку насіння, як
об'єкта внутрішньої та міжнародної торгівлі, займається питаннями
державної регламентації та маркетингу насіння. 4.21. Готує пропозиції щодо використання земельних ресурсів,
через відповідні органи Держкомзему забезпечує підвищення
родючості, охорони грунтів та навколишнього середовища. 4.22. Складає баланс потреби мінеральних добрив, засобів
захисту рослин в Україні, організовує виконання заходів та
здійснює контроль за забезпеченням екологічної безпеки у
поводженні з пестицидами, агрохімікатами, відходами власного
виробництва, регуляторами росту рослин. Забезпечує реалізацію
законів "Про захист рослин" ( 180-14 ) та "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ). 4.23. Проводить державну політику з питань карантину рослин,
забезпечує охорону території України від занесення шкідників і
бур'янів, збудників хвороб рослин, здійснює фітосанітарний
контроль згідно із Законом України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ). 4.24. Визначає пріоритетні напрямки наукових досліджень,
формує тематику науково-дослідних і дослідно-конструкторських
розробок, організує виконання та впровадження у виробництво
завершених наукових розробок. 4.25. Вносить пропозиції щодо державної підтримки
товаровиробників та сприяє розвитку в ринкових умовах суб'єктів
господарювання усіх форм власності та особистих підсобних
господарств населення, які здійснюють виробництво, заготівлю та
переробку продукції рослинництва. 4.26. Бере участь у підготовці пропозицій до міжнародних
договорів України, договорів міжвідомчого характеру з питань,
віднесених до компетенції Департаменту. 4.27. Здійснює науково-технічну і технологічну політику в
рослинництві та насінництві, координує розробки та впроваджує
ресурсозберігаючі технології виробництва рослинницької продукції. 4.28. Здійснює заходи щодо державної підтримки галузі
рослинництва, цільового використання бюджетних коштів, створення
рівних умов для розвитку усіх форм власності й господарювання. 4.29. Організовує роботи державних служб з питань
насінництва, сортовипробування і захисту рослин, заготівлі та
якості продукції, наукового і кадрового забезпечення,
стандартизації та карантинного режиму. 4.30. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Департамент у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з Міністерством економіки України, Державним
комітетом промислової політики України, ДАК "Хліб України", іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
Автономна Республіка Крим, органами місцевого самоврядування,
відповідними органами інших держав для розгляду питань, що
належать до його компетенції.
6. Департамент має право: 6.1. Одержувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів міністерства, інших центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування органів та відповідних
посадових осіб статистичні дані, довідки, розрахунки та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і
функцій. 6.2. Департамент у межах своєї компетенції та на виконання
чинного законодавства готує проекти наказів Міністерства аграрної
політики України та контролює їх виконання. Рішення з питань ведення землеробства, насінництва, зернового
господарства, бурякоцукрового та олієжирового комплексів,
сортовипробування і захисту рослин, карантинного режиму,
екологічних питань є обов'язковими для виконання центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями
усіх форм власності та громадянами. 6.3. Організовує та проводить у встановленому в міністерстві
порядку наради, семінари, конференції з питань, що належать до
компетенції Департаменту.
7. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту
призначаються на посаду і звільняються з посад у встановленому в
міністерстві порядку. Начальник Департаменту здійснює керівництво і несе
персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених
цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
трудового розпорядку і дисципліни в Департаменті.
8. Начальник Департаменту: 8.1. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань, організовує розробку проектів і нормативно-правових
актів, державних програм, що належать до компетенції Департаменту. 8.2. Визначає політику та стратегію діяльності Департаменту. 8.3. Розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності. 8.4. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту. 8.5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян об'єднань
громадян, підприємств усіх форм власності, установ та організацій,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту. 8.6. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників. 8.7. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією. 8.8. Забезпечує захист державних таємниць у напрямах
діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством. 8.9. За дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в
державних та інших органах, громадських організаціях. 8.10. Представляє у встановленому порядку працівників, які
особливо відзначились у роботі, для заохочення, підвищення рангів
державних службовців, вносить пропозиції в необхідних випадках про
застосування дисциплінарних заходів до працівників Департаменту. 8.11. Бере участь у нарадах, що проводяться міністерством,
підготовці документів і матеріалів, що належать до компетенції
Департаменту. 8.12. Проводить оперативні наради з питань, що стосуються
діяльності Департаменту. 8.13. Планує роботу Департаменту і контролює виконання
планів, доручень, вказівок. 8.14. Сприяє підвищенню ділової активності працівників
Департаменту, проводить з ними заняття по підвищенню їх
професійної кваліфікації. 8.15. Спільно з Департаментом кадрової політики, аграрної
освіти та науки здійснює підбір кадрів працівників Департаменту та
створює дієвий резерв кадрів.
9. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямків розвитку науки, техніки і технології,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Департаменті
діє секція Науково-технічної ради міністерства. Склад секції і
положення про неї затверджується у встановленому в міністерстві
порядку. 10. Структура та чисельність Департаменту визначаються
штатним розписом Міністерства аграрної політики України.
Начальник Департаменту І.Сорока
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Тимчасове положення

про Департамент ринків продукції тваринництва

з Головною державною племінною інспекцією

Міністерства аграрної політики України
(діє до моменту створення, згідно статті 15 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" від 21 грудня 1999 р.
N 1328-XIV ( 1328-14 ), системи державної племінної служби)
1. Департамент ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (надалі - Департамент) є
самостійним структурним підрозділом центрального апарату
Міністерства аграрної політики України. 2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
аграрної політики України, його наказами, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням. В межах своїх повноважень Департамент узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства
та у встановленому порядку вносить їх керівництву міністерства,
організовує виконання законодавчих актів, здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Департаменту є: 3.1. Участь в реалізації державної аграрної політики у
тваринництві та здійсненні заходів щодо продовольчої безпеки. 3.2. Розроблення і координація виконання загальнодержавних та
галузевих програм розвитку тваринництва і птахівництва. 3.3. Здійснення науково-технічної і технологічної політики в
тваринництві, птахівництві і бджільництві. 3.4. Розробка проектів законодавчих і нормативно-правових
актів та галузевих стандартів, норм і нормативів, що стосуються
тваринництва.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Розробляє концептуальні напрями розвитку
конкурентоспромож-ного тваринництва, здійснює заходи щодо
економічного стимулювання товаровиробників, спрямовує їх
діяльність на розв'язання завдань, пов'язаних із забезпеченням
потреб населення в продуктах харчування. Вивчає попит на
тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з
метою розширення збуту виробленої тваринницької продукції,
встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню
інвесторів. Приймає участь в організації продовольчого ринку. 4.2. Бере участь у розробленні прогнозу економічного і
соціального розвитку України, основних макропоказників розвитку
галузей тваринництва і птахівництва з урахуванням попиту і
пропозицій на продовольчі товари. 4.3. Забезпечує відповідно до законодавства державне
управління племінною справою у тваринництві. Здійснює контроль за
дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві, за
станом і використанням племінних (генетичних) ресурсів, нагляд за
ввезенням на територію України та вивезенням з її території
племінних (генетичних) ресурсів, показників племінного обліку та
форм, згідно з якими ведеться документація з племінної справи,
проводить реєстрацію власників племінних (генетичних) ресурсів,
веде державні книги племінних тварин та Державний племінний
реєстр, проводить апробацію селекційних досягнень у тваринництві,
присвоює статус суб'єктам племінної справи. Здійснює контроль за
дотриманням законодавства в галузі бджільництва. 4.4. Бере участь у визначенні стратегії розвитку та
зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням
кон'юнктури ринку. 4.5. Організовує розроблення загальнодержавних та
міжгалузевих балансів виробництва та споживання продукції,
опрацюванні стандартів, технічних умов і рекомендацій з питань
ведення тваринництва, здійснює контроль за їх дотриманням. 4.6. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності
ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності
на вітчизняному та світовому ринках. 4.7. Вносить пропозиції щодо державної підтримки вітчизняних
товаровиробників та ефективності застосування антидемпінгового
законодавства, сприяє розвитку в ринкових умовах тваринництва
суб'єктів господарювання усіх форм власності та особистих
підсобних господарств населення. Здійснює розподіл коштів
Державного бюджету, що виділяються на фінансування цільових
програм у тваринництві, та контроль за їх використанням. 4.8. Бере участь у формуванні відносин власності, поглибленні
інтеграційних процесів, готує керівництву міністерства пропозиції
щодо дотримання цінового паритету на тваринницьку продукцію для
забезпечення еквівалентного обміну продукції між галузями
тваринництва і промисловості, іншими галузями
сільськогосподарського виробництва. 4.9. Бере участь у здійсненні на підприємствах усіх форм
власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та
проведення її сертифікації. 4.10. Сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та
природоохоронної діяльності. 4.11. Бере участь у здійсненні єдиної державної політики в
питаннях ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній
електростанції. 4.12. Сприяє поліпшенню виробничих умов праці
товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та
продуктивності праці. 4.13. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Відповідно до встановленого в міністерстві порядку
Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами
міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, відповідними органами інших держав для розгляду
питань, що належать до його компетенції.
6. Департамент має право: 6.1. Одержувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів міністерства, інших центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових
осіб статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій. 6.2. Залучати у встановленому порядку працівників інших
структурних підрозділів для підготовки проектів відповідних
нормативних актів чи документів, що належать до компетенції
Департаменту. 6.3. Організовувати та проводити у встановленому в
міністерстві порядку наради, семінари, конференції з питань, що
належать до компетенції Департаменту. 6.4. Контролювати правильність використання коштів, що
централізовано направляються на ліквідацію наслідків аварії на
Чорнобильській атомній електростанції підприємствам, установам і
організаціям, що належать до сфери управління міністерства, та на
виконання науково-дослідних програм, міжнародних проектів і
договорів.
7. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту
призначаються на посаду і звільняються з посад у встановленому в
міністерстві порядку. Начальник Департаменту здійснює керівництво його діяльністю і
несе персональну відповідальність за виконання функцій,
передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил
внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни у Департаменті. 8. Начальник Департаменту: - забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів законодавчих і нормативно-правових
актів, державних програм, що належать до компетенції Департаменту; - визначає політику та стратегію діяльності Департаменту; - розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності; - затверджує посадові інструкції працівників Департаменту; - організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту, звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій всіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією, а також захист державних таємниць у напрямах діяльності
Департаменту у відповідності з чинним законодавством; - за дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в
державних та інших органах, громадських організаціях. 9. Структура і чисельність працівників Департаменту
визначається штатним розкладом Міністерства аграрної політики
України.
Начальник Департаменту Ю.Ф.Мельник
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент реформування сільського господарства

Міністерства аграрної політики України
1. Департамент реформування сільського господарства (надалі -
Департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального
апарату Міністерства аграрної політики України (надалі -
Міністерство). Метою діяльності Департаменту є розроблення та реалізація
державної політики у сфері реформування сільського господарства,
реструктуризації сільськогосподарських підприємств, створення
нових форм господарювання та підтримки господарських структур, що
виникли в результаті реформування, створення умов для розвитку
ефективного аграрного сектора економіки, створення та розбудова
мережі сільськогосподарської дорадчої служби. 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства, іншими нормативними актами, а
також цим Положенням. В межах своїх повноважень Департамент узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та
у встановленому порядку вносить їх керівництву Міністерства,
організовує виконання законодавчих актів, здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією. 3. Основними завданнями Департаменту є: розробка стратегії та методології аграрної реформи; реалізація державної політики реформування майнових та
земельних відносин, реструктуризації та розвитку аграрного сектора
економіки; сприяння підвищенню рівня прибутковості
сільськогосподарського виробництва через створення та розвиток
сільськогосподарських дорадчих служб і координацію їхньої
діяльності; моніторинг аграрної реформи.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє стратегію, методологію та рекомендації щодо
здійснення аграрної реформи, реструктуризації та підтримки
реформованих сільськогосподарських підприємств; 2) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, пропозиції органів виконавчої
влади, об'єднань громадян з питань реалізації аграрної політики та
вносить відповідні пропозиції керівництву Міністерства для подання
на розгляд Кабінету Міністрів України; 3) забезпечує зв'язок з Міністерством органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з
питань реформування сільського господарства; 4) здійснює координацію діяльності обласних центрів
реформування сільського господарства та Центру реформування
сільського господарства Автономної Республіки Крим, а також їх
районних відділів, які створюються відповідно обласними і
районними державними адміністраціями та Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим, сприяє їх матеріальнотехнічному та фінансовому
забезпеченню; 5) здійснює підтримку щодо становлення і розвитку
сільськогосподарських дорадчих служб в Україні та координує їх
діяльність; 6) організовує і координує діяльність сільськогосподарських
підприємств, міжгосподарських підприємств і організацій у сфері
реформування та реструктуризації; 7) надає методологічну, дорадчу та іншу допомогу
сільськогосподарським підприємствам та організаціям у процесі їх
реформування та диверсифікації їх виробничої діяльності; 8) надає підтримку суб'єктам господарювання усіх форм
власності, в тому числі особистим підсобним господарствам, шляхом
розробки та реалізації на конкурсних засадах національних,
регіональних, галузевих та інших програм і проектів, які
фінансуються з державного бюджету та інших джерел; 9) координує діяльність програм та проектів, включаючи
міжнародну технічну допомогу з питань реформування сільського
господарства; 10) організовує в межах своїх повноважень роботу щодо
залучення іноземних кредитів, грантів, міжнародної технічної
допомоги, внутрішніх та іноземних інвестицій, спрямованих на
розвиток сільського господарства; 11) стимулює ініціативу сільськогосподарських підприємств у
залученні інвестицій шляхом надання консультативної допомоги у
підготовці інвестиційних проектів, допомагає підприємствам у
пошуку потенційних інвесторів, здійснює моніторинг інвестиційних
проектів; 12) бере участь у формуванні планів науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, віднесених до його компетенції, а
також вносить пропозиції щодо змін в навчальних програмах; 13) проводить просвітницько-роз'яснювальну роботу на селі про
принципи аграрної реформи в Україні з метою стимулювання
ініціативи населення до вільного вибору ефективних форм
господарювання; 14) організовує вивчення та аналіз досвіду інших країн у
питаннях аграрної реформи і державної підтримки
сільськогосподарських виробників; 15) координує разом із спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів проведення земельної
реформи; 16) здійснює моніторинг, моделювання, прогнозування і
контроль процесів аграрної реформи в межах своїх повноважень,
аналізує їхні соціально-економічні наслідки та готує пропозиції
щодо вдосконалення державної політики в аграрному секторі; 17) організовує наради, конференції, симпозіуми, семінари,
виставки та навчальні програми з питань розвитку сільського
господарства; 18) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Відповідно до встановленого в Міністерстві порядку
Департамент взаємодіє із структурними підрозділами Міністерства,
Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України,
Міністерством економіки України, іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
місцевого самоврядування, комерційними банками, відповідними
органами інших держав, підприємствами, установами і організаціями
всіх форм власності для розгляду питань, що належать до його
компетенції.
6. Департамент має право: 1) представляти у межах своєї компетенції Міністерство за
його дорученням в державних та інших органах, міжнародних
організаціях; 2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать
до його компетенції; 3) розробляти та реалізувати програми, проекти у сфері
виконання покладених на нього завдань; 4) вносити пропозиції щодо фінансування національних,
регіональних та галузевих програм і проектів в межах своєї
компетенції; 5) одержувати безоплатно у встановленому законодавством
порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань; 6) одержувати від посадових осіб підприємств, установ і
організацій у встановленому законодавством порядку документи, які
необхідні для обгрунтування зміни форми власності, визначення
кон'юнктури об'єктів, що підлягають реорганізації, та їх
соціально-економічних наслідків; 7) здійснювати експертизу результатів інвентаризації
об'єктів, що реорганізуються; 8) користуватися послугами аудиторських фірм, експертів тощо; 9) здійснювати контроль, проводити перевірки з питань, що
належать до його компетенції; 10) ставити питання у встановленому законом порядку про
притягнення до відповідальності керівників підприємств, що
реорганізуються, інших відповідальних та уповноважених осіб за
допущені порушення законодавства; 11) скликати у встановленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції; 12) брати участь у роботі семінарів, симпозіумів, нарад з
питань, віднесених до компетенції Департаменту; 13) інформувати керівництво Міністерства у разі покладення на
Департамент виконання завдань, що не належать до функцій
Департаменту, а також у випадках ненадання іншими структурними
підрозділами Міністерства документів чи матеріалів, необхідних для
виконання Департаментом своїх функцій. 14) у межах своєї компетенції готувати проекти наказів,
вказівок Міністерства та постанов колегії, організовувати і
контролювати їх виконання, проводити семінари, наради тощо та
розробляти відповідні рекомендації.
7. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту призначаються на посаду і
звільняються з посади у встановленому в Міністерстві порядку. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи
Департаменту, а також планів та організаційних заходів
Міністерства.
8. Начальник Департаменту: - здійснює керівництво його діяльністю і несе персональну
відповідальність за виконання функцій передбачених цим Положенням; - забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів,
державних програм, що належать до компетенції Департаменту; - визначає політику та стратегію діяльності Департаменту; - розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності, забезпечує дотримання Правил внутрішнього
трудового розпорядку і дисципліни в Департаменті; - затверджує посадові інструкції працівників Департаменту; - організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією; - забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності
Департаменту у відповідності з чинним законодавством. 9. Структура і чисельність працівників Департаменту
визначаються штатним розписом Міністерства.
Начальник Департаменту
реформування сільського
господарства Ю.Я.Кухарук
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент розвитку підприємництва

та інфраструктури сільськогосподарських ринків
1. Департамент розвитку підприємництва та інфраструктури
сільськогосподарських ринків (надалі - Департамент) є самостійним
структурним підрозділом Міністерства аграрної політики України. 2. Департаменту своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної
політики, іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням. В межах своїх повноважень Департамент узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, вносить і розробляє пропозиції по удосконаленню
законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд
керівництву міністерства, організує виконання законодавчих актів,
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Департаменту є: 3.1. Розроблення і здійснення заходів щодо розвитку ринкової
інфраструктури в агропромисловому комплексі (аграрні біржі,
аукціони худоби, оптові продовольчі ринки, обслуговуючі
сільськогосподарські кооперативи, кредитні спілки, страхові
компанії, виставки і ярмарки тощо). 3.2. Забезпечення проведення цінової політики, моніторингу
цін на ринку продукції галузей агропромислового виробництва та
інформування про попит і пропозицію на зазначеному ринку. 3.3. Забезпечення державної підтримки та сприяння розвитку
підприємництва у сільській місцевості. 3.4. Проведення державної політики підтримки становлення і
розвитку фермерських господарств, особистих підсобних господарств
та інших організаційно-правових форм господарювання. 3.5. Надання передбаченої законодавством підтримки
підприємствам галузей агропромислового виробництва, а також
особистим підсобним господарствам, у т. ч. шляхом залучення їх на
конкурсних засадах до виконання державних, регіональних, галузевих
та інших програм і проектів, фінансування виконання яких
передбачено Державним бюджетом України.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Запроваджує схеми та механізми по закупівлі
сільськогосподарської продукції і продовольства для державних
потреб, їх реалізації з державних ресурсів (державного резерву) та
продукції, яка надходить у рахунок погашення заборгованості, та
поставки підприємствам агропромислового комплексу
матеріально-технічних ресурсів, що придбаваються за рахунок коштів
державного бюджету через біржовий товарний ринок. 4.2. Готує пропозиції щодо створення і діяльності ринкових
структур (бірж, агроторгових домів, оптових ринків, аукціонів та
інших формувань, що входять до інфраструктури
сільськогосподарських ринків). 4.3. Готує пропозиції щодо вдосконалення ринкових механізмів,
організує систему маркетингу у сфері виробництва і реалізації
сільськогосподарської продукції та продукції її переробки, сприяє
інформуванню товаровиробників усіх форм власності з цих питань,
створенню умов для реалізації продукції та поставки підприємствам
агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, що
придбаваються за рахунок державного бюджету через ринкову
інфраструктуру. 4.4. Приймає участь у розробці пропозицій щодо основних
напрямів аграрної політики, реалізації державної політики з питань
розвитку аграрного (продовольчого) ринку, загальнодержавних і
регіональних програм. 4.5. Приймає участь у розробці і реалізації в галузях
агропромислового виробництва бюджетної, податкової та митної
політики, формуванні ринків товарів, матеріальних ресурсів,
капіталів і послуг, а також інфраструктури цих ринків. 4.6. Приймає участь у реалізації державних комплексних і
цільових програм (концепцій) розвитку агропромислового комплексу,
сприяння спеціалізації та концентрації, горизонтальній і
вертикальній інтеграції агропромислового виробництва. 4.7. Приймає участь у розробці проектів Державної програми
соціального і економічного розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 4.8. Приймає участь у реалізації державних програм і
концепцій розвитку галузей агропромислового виробництва та
вдосконалення системи управління агропромисловим комплексом. 4.9. Приймає участь у розробленні системи галузевих
стандартів, норм і нормативів у галузях агропромислового
виробництва, у розробленні міжгалузевих стандартів, у межах своїх
повноважень здійснює контроль за їх дотриманням, забезпечує
відповідно до законодавства проведення державної політики у сфері
стандартизації, метрології, акредитації вимірювальних і
калібрувальних лабораторій та метрологічного забезпечення галузей
агропромислового виробництва. 4.10. Приймає участь у розробці і здійсненні заходів щодо
формування інфраструктури та активізації функціонування аграрного
ринку, відновленню традиційних та освоєнню нових ринків
сільськогосподарської продукції. 4.11. Розробляє і вносить пропозиції та організує виконання
заходів по підвищенню ефективності роботи фермерських та особистих
підсобних господарств і створенню сприятливих умов для подальшого
нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції,
сприяє розвитку кооперації цих господарств в сфері виробництва,
заготівлі і реалізації продукції, агросервісному обслуговуванню,
інтеграції їх з іншими підприємствами, приймає участь у складанні
продовольчих балансів. 4.12. Аналізує стан розвитку підприємництва в сільській
місцевості. 4.13. Організує роботу по стандартизації та сертифікації
продукції сільського господарства. 4.14. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Департамент має право: 5.1. Залучати у встановленому порядку до розробки
нормативно-правових актів по розвитку інфраструктури
сільськогосподарських ринків, моніторингу цін, підприємництва і
фермерських господарств спеціалістів інших структурних підрозділів
міністерства, добровільних формувань при міністерстві. 5.2. В межах своєї компетенції за дорученням керівництва
міністерства вести представницьку діяльність в державних та
громадських організаціях з питань ринкових відносин, цінової
політики, підприємництва та фермерства. 5.3. Отримувати від структурних підрозділів міністерства,
головних управлінь сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій інформацію, необхідну для виконання
покладених на Департамент завдань і функцій. 5.4. Розглядати запити підприємств і організацій з питань,
які відносяться до компетенції Департаменту, приймати рішення в
межах своїх повноважень, готувати висновки та пропозиції
керівництву міністерства. 5.5. За погодженням з керівництвом міністерства проводити
наради, семінари з питань, які входять до компетенції
Департаменту.
6. Департамент відповідно до встановленого в міністерстві
порядку при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з
іншими структурними підрозділами міністерства, центральними і
місцевими органами виконавчої влади, Міністерством
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними
управліннями сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій, органами місцевого самоврядування,
відповідними органами інших держав з питань, віднесених до
компетенції Департаменту. 7. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Начальник Департаменту здійснює
керівництво його діяльністю і несе персональну відповідальність за
виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію
роботи, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і
дисципліни у Департаменті. Інші працівники Департаменту
призначаються на посаду і звільняються з посад у встановленому в
міністерстві порядку. 8. Начальник Департаменту: - забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних
програм, що належать до компетенції Департаменту; - визначає політику та стратегію діяльності Департаменту; - розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності; - забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового
розпорядку і дисципліни в Департаменті, затверджує посадові
інструкції його працівників; - представляє у встановленому порядку працівників, які
особливо відзначились у роботі, для заохочення, підвищення рангів
державних службовців, вносить пропозиції в необхідних випадках про
застосування дисциплінарних заходів до працівників Департаменту; - організує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту; - бере участь у нарадах, що проводяться міністерством, у
підготовці документів і матеріалів, що належать до компетенції
Департаменту; - проводить оперативні наради з питань, що стосуються
діяльності Департаменту; - забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією; - забезпечує захист державних таємниць у напрямках діяльності
Департаменту у відповідності з чинним законодавством; - за дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в
державних та інших органах, громадських організаціях. 9. Структура і штат працівників Департаменту визначаються
штатним розписом Міністерства аграрної політики.
Начальник Департаменту П.Ляшок
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Департамент організаційної роботи

Міністерства аграрної політики України
1. Департамент організаційної роботи (надалі - Департамент) є
самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики
України, підпорядкований безпосередньо Міністру. 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Положенням про Міністерство аграрної політики України, його
наказами, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 3. З окремих питань методичного характеру Департамент
керується нормативно-правовими актами Державного комітету зв'язку
та інформатизації України, Торговопромислової палати України та
Ради з питань виставкової діяльності в Україні.
4. Основними завданнями Департаменту є: 4.1. Створення умов для ефективної роботи центрального
апарату, шляхом здійснення організаційного та господарського
забезпечення діяльності міністерства. 4.2. Планування та контроль за використанням бюджетних коштів
на утримання центрального апарату міністерства. Забезпечення
фінансування центрального апарату міністерства згідно з його
кошторисом на утримання. 4.3. Координація і контроль за роботою структурних
підрозділів центрального апарату міністерства та формувань при
міністерстві по своєчасному виконанню законів України, актів
Верховної Ради, Президента і Кабінету Міністрів України, наказів
та вказівок Мінагрополітики, рішень колегії, доручень керівництва
міністерства. 4.4. Організація взаємодії структурних підрозділів
міністерства з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента
України та Кабінетом Міністрів України, засобами масової
інформації з питань законопроектної роботи, а також
представницькими і громадськими організаціями, партіями і рухами. 4.5. Організація розробки та запровадження державної політики
у сфері інформатизації та виставкової діяльності в галузях а
гропромислового виробництва. 4.6. Організація з'язків із регіонами.
5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 5.1. Розробляє та запроваджує регламент діяльності
міністерства. Організовує і забезпечує документаційне та
організаційно-технічне обслуговування роботи міністерства. 5.2. Встановлює єдиний порядок документування і роботи з
документами на основі використання сучасної обчислювальної
техніки, автоматизованої технології роботи з документами та
скорочення кількості документів. 5.3. Здійснює контроль за підготовкою та оформленням
документів, за їх своєчасним виконанням, вживає заходів до
скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює
та аналізує дані про хід і результати цієї роботи. 5.4. Координує організацію і здійснює контроль за веденням
діловодства в структурних підрозділах центрального апарату
міністерства, надає необхідну методичну допомогу. 5.5. Складає і забезпечує виконання кошторису на утримання
центрального апарату міністерства, вживає заходів до заощадження
коштів, виділених на зазначені цілі, забезпечує цільове
використання зазначеного бюджетного фінансування. 5.6. Забезпечує своєчасне використання коштів, передбачених
кошторисом витрат на утримання центрального апарату міністерства
при умові надходження їх від Державного казначейства України. 5.7. Укладає договори з іншими організаціями щодо здійснення
господарської діяльності в межах компетенції Департаменту. 5.8. Контролює використання доведених структурним підрозділам
міністерства лімітів на міжміські телефонні переговори,
спецзв'зку, тиражування документів, службового автотранспорту,
інші витрати. 5.9. Надає пропозиції керівництву міністерства щодо
притягнення до відповідальності винних у порушенні термінів
виконання контрольних документів, порушенні регламенту
міністерства. 5.10. Аналізує стан виконання документів і вимог інструкції
по діловодству, складає відповідні довідки для керівництва
міністерства, подає пропозиції щодо поліпшення діловодства в
центральному апараті. 5.11. Разом з іншими структурними підрозділами міністерства
здійснює роботу по комп'ютеризації діловодства, поліпшенню
довідково-інформаційного обслуговування працівників з
використанням електронно-обчислювальної техніки, оргтехніки та
інших технічних засобів. 5.12. Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку,
схоронності, якості оброблення документів для передачі на державне
зберігання. 5.13. Здійснює контроль за додержанням вимог затвердженого
порядку обслуговування автотранспортом працівників центрального
апарату міністерства. 5.14. Забезпечує належне розміщення структурних підрозділів у
приміщеннях міністерства, вносить пропозиції щодо перерозподілу і
закріплення приміщень і площ. Забезпечує в межах затвердженого
кошторису засобами зв'язку, канцелярським приладдям тощо. 5.15. Веде бухгалтерський облік основних засобів,
матеріальних цінностей і коштів в центральному апараті
міністерства, складає звітність, забезпечує своєчасне списання у
встановленому порядку основних засобів і матеріальних цінностей. 5.16. Організовує друкарське виготовлення, копіювання і
тиражування документів. 5.17. Контролює діяльність санаторіїв і баз відпочинку
безпосередньо підпорядкованих Мінагрополітики. 5.18. Веде контрольний список працівників центрального
апарату міністерства, які потребують поліпшення житлових умов,
разом з профспілковим комітетом готує у встановленому порядку
необхідні документи для надання її працівникам. 5.19. Відповідає за виготовлення, збереження та правильне
використання гербової та інших печаток і штампів міністерства. 5.20. Бере участь в організації та проведенні
загальноміністерських заходів у межах функцій департаменту. 5.21. Приймає участь у формуванні Національної програми
інформатизації, визначає пріоритетні напрями інформатизації
галузей агропромислового виробництва. 5.22. Організовує розробку і експертизу цільових програм та
проектів інформатизації галузей агропромислового виробництва, бере
участь у формуванні планів науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт у сфері інформатизації, сприяє
залученню для цього інвестицій, включаючи іноземні, позабюджетних
коштів та матеріально-технічних засобів. 5.23. Здійснює контроль за ефективним використанням
інформаційної інфраструктури агропромислового комплексу в частині
телекомунікаційних і комп'ютерних інформаційних систем, приймає
участь в розробці та реалізації заходів, спрямованих на
забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки завдань
національної безпеки та оборони. 5.24. Забезпечує використання в міністерстві електронної
пошти та телекомунікаційної мережі Internet. 5.25. Веде моніторинг вітчизняних та зарубіжних ринків
систем, засобів та послуг у галузі інформатизації агропромислового
виробництва, надає підприємствам, установам і організаціям, що
належать до сфери управління міністерства, методичну допомогу в
придбанні цих систем та засобів. 5.26. Приймає участь у реалізації антимонопольної політики та
опрацьовує заходи щодо державної підтримки у сфері інформатизації
та виставкової діяльності агропромислового виробництва. 5.27. Планує проведення міністерством виставкових заходів в
Україні і за кордоном, організовує їх виконання, впроваджує
вітчизняний та міжнародний досвід у виставкову діяльність
міністерства. 5.28. Забезпечує технічний захист інформації згідно з
вимогами нормативно-правових актів з зазначеного питання. 5.29. Координує взаємодію структурних підрозділів
міністерства з питань законопроектної роботи з комітетами,
депутатськими фракціями (групами), народними депутатами України,
структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів та
Адміністрації Президента України, а також з громадськими
організаціями. 5.30. Здійснює аналіз стану проходження проектів законодавчих
актів, віднесених до компетенції міністерства, у комітетах,
депутатських фракціях (групах) та на пленарних засіданнях
Верховної Ради України, готує інформацію керівництву міністерства. 5.31. Спільно з прес-центром готує для керівництва
міністерства оперативну інформацію про резонансні
громадсько-політичні події. 5.32. Виконує інші функції, які випливають з покладених на
нього завдань.
6. Департамент має право: 6.1. Скликати і проводити наради з питань, що входять до його
компетенції, проводити конференції, семінари з питань, що належать
до компетенції Департаменту. 6.2. Залучати спеціалістів структурних підрозділів до
підготовки проектів документів за дорученням керівництва. 6.3. Вимагати, в разі необхідності, погодження із
співвиконавцями та іншими заінтересованими структурними
підрозділами документів, які подаються на підпис або затвердження
керівництву міністерства, повертати виконавцям документи,
підготовлені з порушенням встановлених вимог. 6.4. Одержувати у встановленому порядку від інших структурних
підрозділів міністерства, центральних органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, та відповідних посадових осіб
статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні
для виконання покладених завдань. 6.5. Утворювати у встановленому порядку, в разі потреби,
тимчасові робочі комісії та групи із залученням до роботи в них
фахівців інших структурних підрозділів.
7. Департамент організаційної роботи очолює начальник
Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади
Міністром аграрної політики України. Інші працівники Департаменту
призначаються на посади і звільняються у визначеному в
міністерстві порядку. Доручення начальника Департаменту з питань організації
роботи, що приймаються в межах його компетенції, є обов'язковими
для виконання всіма структурними підрозділами центрального апарату
міністерства та формуваннями при міністерстві.
8. Начальник Департаменту: 8.1. Несе персональну відповідальність за здійснення завдань
і функцій, покладених на Департамент, належну організацію роботи,
дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і
дисципліни, використання прав, передбачених цим Положенням. 8.2. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань, організовує розробку проектів нормативно-правових актів,
що належать до компетенції Департаменту. 8.3. Визначає політику та стратегію діяльності Департаменту. 8.4. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників. 8.5. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією. 8.6. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах
діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством. 8.7. Затверджує положення про підрозділи Департаменту. 8.8. Визначає обов'язки і ступінь відповідальності керівників
підрозділів Департаменту, виходячи із завдань і функцій
Департаменту. 8.9. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи
Департаменту.
9. Структура і чисельність Департаменту визначається штатним
розписом міністерства.
Начальник Департаменту
організаційної роботи П.В.Шейко
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення
про Департамент кадрової політики, аграрної освіти та науки

Міністерства аграрної політики України
1. Департамент кадрової політики, аграрної освіти та науки
(надалі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом
центрального апарату Міністерства аграрної політики України. 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Мінагрополітики України, його наказами,
іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Департаменту є: - участь в реалізації державної політики у питаннях
комплектування кадрами центрального апарату міністерства,
заміщення вакантних посад керівників формувань при міністерстві,
підприємств, установ та організацій, які входять до сфери
управління міністерства, органів управління агропромисловим
комплексом облдержадміністрацій; - визначення напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації фахівців та робітничих кадрів, координація розвитку
аграрної освіти та науки; - створення матеріально-технічної бази і організація
діяльності закладів освіти та наукових установ, що належать до
сфери управління міністерства, контроль за збереженням та
ефективним використанням в них державного майна і коштів, а також
землі, що знаходиться у їх користуванні. 4. У межах своїх повноважень Департамент узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що витікають при реалізації
визначених для нього завдань, розробляє пропозиції щодо його
удосконалення і вносить їх на розгляд керівництву міністерства,
організовує виконання законодавчих та нормативно-правових актів,
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань
виконує такі функції: у питаннях роботи з кадрами 5.1. За участю структурних підрозділів міністерства, аграрних
закладів освіти, організацій і установ, що належать до сфери його
управління, розробляє галузеву програму (концепцію) кадрового
забезпечення системи Мінагрополітики та організовує її виконання. 5.2. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на заміщення
вакантних посад у центральному апараті міністерства, приймає від
них відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії
зі своїми пропозиціями. Здійснює організаційне забезпечення роботи
конкурсної та атестаційної комісій центрального апарату
міністерства, готує матеріали про призначення на посади та
звільнення працівників центрального апарату. 5.3. Забезпечує укладання та здійснює реєстрацію контрактів з
керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери управління міністерства, готує накази на їх призначення та
звільнення. 5.4. Оформляє документи про прийняття працівниками
міністерства Присяги державного службовця, присвоєння їм
відповідних рангів, обчислення загального стажу роботи та стажу
державної служби, надання щорічних і додаткових відпусток
відповідної тривалості. 5.5. Оформляє службові посвідчення та листки тимчасової
непрацездатності працівників центрального апарату міністерства.
Готує необхідні документи для продовження терміну перебування на
державній службі та призначення пенсій працівникам центрального
апарату. 5.6. Оформляє у встановленому порядку матеріали на
прикріплення для медичного обслуговування працівників центрального
апарату Мінагрополітики України. 5.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням
кадрового резерву центрального апарату, аналізує та узагальнює
практику з цього питання на підприємствах, в установах і
організаціях, які входять до сфери управління міністерства,
вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи. 5.8. Проводить роботу щодо ведення, обліку і збереження
трудових книжок та особових справ працівників центрального
апарату, а також особових справ керівників формувань при
міністерстві, підприємств, установ і організацій, що входять до
сфери управління міністерства. 5.9. Розглядає та готує матеріали щодо нагородження
працівників агропромислового комплексу, веде відповідний облік
нагород. 5.10. У межах своєї компетенції здійснює заходи по
забезпеченню трудової дисципліни, оформляє при необхідності
документи, пов'язані з проведенням службового розслідування в
центральному апараті міністерства та застосування заходів
дисциплінарного впливу. 5.11. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує
державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний
склад працівників центрального апарату, керівників та спеціалістів
підприємств установ і організацій, здійснює облік
військовозобов'язаних і призовників та бронювання
військовозобов'язаних в центральному апараті міністерства. 5.12. За участю місцевих органів управління сільського
господарства і продовольства, формувань при міністерстві,
структурних підрозділів центрального апарату міністерства
прогнозує потребу у кадрах виробничої і соціальної сфери
підприємств, установ і організацій усіх форм власності, надає їм
методичну допомогу з питань роботи з кадрами.
у питаннях аграрної освіти 5.13. Розробляє пропозиції щодо розвитку системи підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для
агропромислового виробництва, створення, реорганізації й
ліквідації закладів освіти, що належать до сфери управління
міністерства. У встановленому порядку затверджує їх статути,
здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням
державного майна і коштів, а також землі, що знаходиться у
користуванні навчальних закладів. 5.14. Сприяє діяльності підприємств, установ і організацій
усіх форм власності у питаннях підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів. 5.15. Організовує у встановленому порядку ліцензування,
атестацію та акредитацію закладів освіти, що належать до сфери
управління міністерства. 5.16. Розробляє коротко- і довгострокові прогнози підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців та робітничих
кадрів. 5.17. За участю місцевих органів управління сільського
господарства і продовольства, формувань при міністерстві визначає
обсяги набору за державним замовленням, квоту прийому сільської
молоді до закладів освіти, організовує добір і направлення молоді
на навчання за встановленою квотою, приймає участь у розробці умов
і затверджує правила прийому студентів на навчання, контролює їх
дотримання та надає допомогу закладам освіти у виконанні
державного контракту та договорів на підготовку фахівців. 5.18. Організовує і приймає участь у розробці змісту аграрної
освіти при підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації
керівних працівників, спеціалістів та робітничих кадрів для
сільського господарства, харчової і переробної промисловості,
підготовку й видання навчальної літератури та навчально-методичної
документації. 5.19. Організовує підготовку наукових, науково-педагогічних і
педагогічних кадрів, їх підвищення кваліфікації, перепідготовку й
стажування, в тому числі за кордоном, здійснює у встановленому
порядку атестацію педагогічних кадрів. 5.20. За участю об'єднання "Укрсільгоспосвіта" готує бюджетні
запити до проекту закону про Державний бюджет України з питань
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за
державним замовленням для потреб агропромислового виробництва,
доводить ліміти загальних і спеціальних видатків, організовує
облік бюджетних коштів та звітність про їх використання. 5.21. Сприяє створенню в аграрних закладах освіти
навчально-матеріальної бази, житлових та культурно-побутових умов
для науково-педагогічних і педагогічних працівників, студентів і
слухачів, інших працівників, їх правового захисту, дотримання
санітарно-гігієнічних правил та техніки безпеки у процесі
навчання. 5.22. Узагальнює та розповсюджує досвід організації
підготовки і перепідготовки фахівців та робітничих кадрів, сприяє
налагодженню співробітництва закладів освіти із зарубіжними
партнерами з цих питань.
у питаннях аграрної науки 5.23. Розробляє разом з УААН та НАН концептуальні напрями
управління науково-технічним прогресом в умовах функціонування
багатоукладної економіки, організовує прогнозування розвитку
науки, вирішення кардинальних наукових проблем, які стоять перед
агропромисловим комплексом, готує пропозиції керівництву
міністерства щодо здійснення науково-технічної політики в галузі. 5.24. Готує пропозиції щодо створення, реорганізації й
ліквідації наукових установ, що належать до сфери управління
міністерства. У встановленому порядку затверджує їх статути,
здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням
державного майна і коштів, а також землі, що знаходиться у
користуванні наукових установ. 5.25. Формує за участю структурних підрозділів центрального
апарату міністерства тематичний план науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт та їх виконавців, здійснює
державну науково-технічну і технологічну політику, сприяє розвитку
інноваційних процесів у сфері науково-технічної діяльності. 5.26. Координує діяльність науково-дослідних,
проектно-конструкторських організацій та вищих аграрних закладів
освіти щодо виконання ними науково-дослідних робіт та впровадження
у виробництво завершених наукових розробок, сприяє розвитку нових
організаційних форм науково-технічної діяльності, співпрацює з цих
питань з асоціацією "Украгронауксервіс". 5.27. Забезпечує формування складу президії Науково-технічної
ради (НТР) міністерства та розгляд питань на її засіданнях,
взаємодію діяльності НТР міністерства з Президією УААН та її
відділеннями, надає методичну і практичну допомогу в роботі секцій
НТР. 5.28. Бере участь у формуванні ринків та виставок
науково-технічної продукції, надає допомогу в ефективному
використанні науково-технічного потенціалу. 5.29. За участю асоціації "Украгронауксервіс" готує в межах
своєї компетенції бюджетні запити при формуванні проекту
Державного бюджету України по розділу "Фінансування науки".
6. Департамент відповідно до своїх функцій розглядає
пропозиції, заяви і скарги громадян, вживає заходів щодо
об'єктивного вирішення поставлених питань. 7. Відповідно до встановленого у міністерстві порядку
Департамент взаємодіє із структурними підрозділами міністерства,
Головдержслужбою, Міносвіти і науки, Мінекономіки, Мінфіном,
Мін'юстом, Мінпраці, іншими центральними органами виконавчої
влади, органами управління агропромисловим комплексом Автономної
Республіки Крим, облдержадміністрацій, місцевого самоврядування,
представницькими органами, відповідними органами інших держав для
розгляду питань, що належать до його компетенції.
8. Департамент має право: 8.1. Залучати у встановленому порядку працівників інших
структурних підрозділів міністерства (за погодженням з їх
керівниками), закладів освіти та наукових установ для підготовки
проектів відповідних нормативних актів чи документів, що належать
до його компетенції. 8.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів міністерства, місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, що входять до сфери
управління міністерства, безоплатно статистичну звітність,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на
Департамент функцій. 8.3. Скликати й проводити наради, семінари, конференції з
питань, які належать до компетенції Департаменту, згідно з
порядком, встановленим у міністерстві. 8.4. Укладати і розривати контракти з керівниками аграрних
закладів освіти, науково-дослідних установ та навчально-дослідних
господарств за визначеним керівництвом міністерства переліком. 8.5. Затверджувати у встановленому порядку відповідні
документи щодо організації навчального процесу, річні ліміти й
кошториси доходів і видатків в межах загальних асигнувань,
визначених на підготовку кадрів та фінансування науки, договори на
виконання науково-дослідних робіт й акти їх приймання-здачі,
штатні розписи бюджетних закладів освіти, наукових та інших
установ, координація діяльності яких здійснюється Департаментом. 8.6. У межах повноважень Департаменту погоджувати на
визначених умовах оренду державного майна у закладах освіти і
науки, що належать до сфери управління міністерства, графіки
відпусток їх керівників, надавати методичні вказівки закладам
освіти, науковим установам, відповіді на заяви, скарги і звернення
громадян, роз'яснення та рекомендації. 8.7. Перевіряти дотримання вимог чинного законодавства про
працю та державну службу, проводити комплексні й тематичні
перевірки закладів освіти та наукових установ, що належать до
сфери управління міністерства, з питань, що належать до
компетенції Департаменту, вносити пропозиції керівництву
міністерства щодо удосконалення кадрової роботи, аграрної освіти
та науки.
9. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Департаменту
призначаються на посаду і звільняються з посади у встановленому в
міністерстві порядку. Начальник Департаменту здійснює керівництво і несе
персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених
цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
розпорядку і дисципліни у Департаменті. 10. Начальник Департаменту: - забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів,
державних програм, що належать до компетенції Департаменту; - визначає політику та стратегію діяльності Департаменту; - розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх
відповідальності; - затверджує посадові інструкції працівників Департаменту; - організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Департаменту звернень громадян об'єднань
громадян, підприємств установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Департаменту; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Департаменту
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією; - забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності
Департаменту у відповідності з чинним законодавством; - за дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в
державних та інших органах, громадських організаціях. 11. Департамент здійснює координацію роботи Українського
об'єднання державних навчальних закладів та їх навчально-дослідних
підрозділів "Укрсільгоспосвіта", асоціації "Украгронауксервіс",
Науково-методичного центру аграрної освіти. Навчально-методичного
центру по підготовці молодших спеціалістів, аграрних закладів
освіти, науково-дослідних і проектно-конструкторських установ,
навчально-дослідних господарств, що входять до сфери управління
міністерства, аналізує результати роботи цих організацій, сприяє
підвищенню ефективності використання майна, що є у державній
власності, здійснює контроль за дотриманням їх статутів та
умов-контрактів, вносить керівництву міністерства пропозиції щодо
прийняття рішень у разі їх порушення. 12. Структура і чисельність Департаменту визначаються штатним
розписом міністерства. 13. Для розгляду пропозицій з основних напрямів здійснення
наукових досліджень з питань, що належать до компетенції
Департаменту, створюється і діє секція кадрової політики, аграрної
освіти та науки Науково-технічної ради міністерства, склад і
положення про яку затверджується у встановленому в міністерстві
порядку. 14. Департамент має свій бланк, малу круглу печатку із
зображенням Державного Герба України і найменуванням міністерства.
Начальник Департаменту С.І.Мельник
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Управління по обслуговуванню роботи Міністра

аграрної політики України
1. Управління по обслуговуванню роботи Міністра аграрної
політики України (надалі - Управління) є структурним підрозділом
міністерства, що забезпечує діяльність Міністра аграрної політики
України і підпорядковується йому безпосередньо. 2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство аграрної політики України,
його наказами, іншими нормативно-правовими актами та цим
Положенням. 3. Основними завданнями Управління є сприяння Міністрові у
здійсненні його повноважень та забезпечення його зв'язків з
органами державної влади, громадськістю, іноземними та
міжнародними організаціями, засобами масової інформації.
4. Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням,
Управління виконує такі функції: 4.1. Організовує зв'язки Міністра з органами державної влади,
громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями, засобами
масової інформації. 4.2. Здійснює контроль за виконанням доручень Міністра. 4.3. Забезпечує організацію робочого часу Міністра,
опрацьовує його робочі плани, координує та забезпечує проведення
нарад, зустрічей та поїздок по країні та за її межами. 4.4. Забезпечує підготовку матеріалів для Міністра до
засідань Кабінету Міністрів України, колегії міністерства, нарад,
складання протоколів нарад і зустрічей Міністра та готує за їх
наслідками проекти відповідних доручень. 4.5. Опрацьовує кореспонденцію, що надходить на адресу
Міністра. 4.6. Здійснює інформаційне забезпечення діяльності Міністра,
контролює підготовку матеріалів до публічних виступів Міністра. 4.7. Виконує інші функції відповідно до доручень Міністра і
покладених на Управління завдань.
5. Управління має право отримувати від керівників державних
департаментів і департаментів, інших структурних підрозділів
міністерства, керівників центральних і місцевих органів виконавчої
влади документи та інформацію, необхідні для виконання завдань
Управління. 6. Управління у своїй діяльності взаємодіє зі структурними
підрозділами міністерства шляхом проведення спільних нарад,
консультацій, погодження планів роботи тощо. 7. Управління очолює начальник Управління, який призначається
на посаду і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Управління призначаються і звільняються з
посади у встановленому в міністерстві порядку.
8. Начальник Управління: 1) організовує роботу Управління і несе персональну
відповідальність перед Міністром за виконання покладених на
Управління завдань; 2) організовує проведення аналізу та підготовку пропозицій
Міністрові щодо змісту документів, які подаються йому на підпис, а
також подає пропозиції до робочих планів Міністра; 3) подає на підпис Міністру документи; 4) співпрацює із заступниками Міністра та начальниками
державних департаментів і департаментів, управлінь, відділів у
питаннях координації роботи структурних підрозділів, пов'язаної із
забезпеченням діяльності Міністра; 5) виконує інші функції, що випливають з цього Положення та
доручень Міністра.
9. Заступник начальника Управління - керівник Прес-служби: 1) забезпечує узагальнення та підготовку пропозицій до
робочого плану Міністра; 2) організовує роботу Прес-служби Міністра та забезпечує
виконання покладених на неї завдань; 3) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації
діяльності Міністра та колегії міністерства, а також готує
прес-релізи для розповсюдження заяв і звернень Міністра та колегії
міністерства в засобах масової інформації; 4) відповідає за інформаційне забезпечення діяльності
Міністра, роз'яснення через засоби масової інформації офіційної
позиції Міністра; 5) організовує прес-конференції, брифінги, зустрічі Міністра
з представниками преси; 6) здійснює інші функції за дорученням Міністра та начальника
Управління.
10. Радники Міністра: 1) здійснюють експертне, прогнозно-аналітичне, організаційне
забезпечення діяльності Міністра за відповідними напрямами; 2) забезпечують підготовку матеріалів, необхідних Міністрові
для проведення засідань колегії Міністерства, нарад, зустрічей, а
також для виступів, доповідей тощо; 3) подають Міністрові пропозиції з питань формування аграрної
політики; 4) беруть участь у підготовці та проведенні нарад, зустрічей
та поїздок Міністра в Україні та за її межами, готують за їх
наслідками проекти відповідних доручень; 5) беруть участь у засіданнях колегії міністерства; 6) виконують інші доручення Міністра, начальника Управління.
11. Секретар колегії міністерства: 1) забезпечує своєчасну і якісну підготовку матеріалів до
засідань колегії, апаратних нарад, протокольне оформлення
прийнятих на засіданні колегії рішень і доручень Міністра,
здійснює контроль за їх виконанням; 2) узагальнює пропозиції членів колегії, керівників
структурних підрозділів міністерства до плану засідань колегії
готує проект плану засідань колегії і подає на затвердження
Міністру; 3) доводить затверджений план засідань колегії до відома
членів колегії, керівників структурних підрозділів міністерства,
здійснює контроль за його виконанням; 4) контролює своєчасність подання матеріалів до засідань
колегії та їх якість, перевіряє наявність всіх необхідних
документів, організовує їх розмноження для членів колегії; 5) оформлює протоколи засідань колегії, готує протокольні
доручення, що приймаються безпосередньо на засіданні; 6) бере участь в розробці апаратних нарад у Міністра, веде і
оформлює протокол, розмножує і розсилає його
безпосереднім виконавцям; 7) виконує інші функції відповідно до доручень Міністра та
начальника Управління.
12. Літредактор: 1) забезпечує оперативне і якісне редагування документів, що
видаються міністерством за підписом Міністра або його заступників,
та візує ці документи в межах своєї компетенції; 2) має право повертати виконавцям документи і вимагати їх
доопрацювання в разі порушення встановлених вимог; 3) бере участь у забезпеченні документаційного та
організаційно-технічного обслуговування засідань колегії; 4) виконує інші доручення начальника Управління.
13. Структура і чисельність працівників Управління
визначається штатним розписом Міністерства аграрної політики
України
Начальник управління
по обслуговуванню
роботи Міністра І.О.Забара
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Управління державною власністю та приватизації

Міністерства аграрної політики України
1. Управління державною власністю та приватизації (надалі -
Управління) є структурним підрозділом Міністерства аграрної
політики України (надалі - Міністерство). 2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
аграрної політики, іншими нормативними актами, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Управління є: 3.1. Здійснення в межах повноважень Управління функцій з
управління державним майном підприємств, установ і організацій, що
перебувають у державній власності. 3.2. Здійснення функцій з управління належними державі
майном, акціями, частками, паями у майні господарських товариств. 3.3. Участь у формуванні політики щодо управління державним
майном та державними корпоративними правами. 3.4. Організація та координація роботи з реформування
відносин власності, приватизації та корпоратизації державних
підприємств, демонополізації та монопольного регулювання
агропромислового виробництва.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Організовує і координує роботу з приватизації і
реструктуризації підприємств агропромислового комплексу,
забезпечує реалізацію політики антимономольного регулювання
галузей, сприяє розвитку конкуренції у сфері виробництва та
послуг. 4.2. Готує пропозиції про створення, реорганізацію та
ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на
державній власності, бере участь у погодженні їх статутів
(положень) і контрактів з керівниками. 4.3. Розробляє пропозиції щодо розмежування державного майна
та з інших питань управління майном, передбачених чинним
законодавством. 4.4. Координує в межах повноважень, визначених
законодавством, роботу з питань щодо управління майном
підприємств, установ і організацій, які перебувають у державній
власності, а також державними частками майна, акціями (паями) у
статутних фондах господарських товариств, що входять до сфери
управління Міністерства. 4.5. Організовує і координує роботу з контролю за
ефективністю використання закріпленого за суб'єктами
господарювання державного майна. 4.6. Розробляє за участю інших структурних підрозділів
Міністерства, Головних управлінь сільського господарства
облдержадміністрацій, Мінагропрома Автономної Республіки Крим,
управління сільського господарства м.Севастополь, суб'єктів
господарювання, що входять до сфери управління Міністерства,
переліки підприємств, які підлягають приватизації, завдання щодо
їх реструктуризації. 4.7. Бере участь в розробці та розгляді проектів
нормативно-правових актів, методичних рекомендацій з питань
управління державною власністю та приватизації державного майна. 4.8. Надає методичну допомогу головним управлінням сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій, Мінагропрома
Автономної Республіки Крим, управлінням (відділам) сільського
господарства і продовольства райдержадміністрацій, м.Севастополь,
суб'єктам господарювання, що входять до сфери управління
Міністерства з питань щодо приватизації і управління державним
майном та корпоративними правами 4.9. Вивчає і організовує впровадження вітчизняного та
зарубіжного досвіду з питань управління державним майном та його
приватизації, здійснює пошук раціональних форм господарювання в
умовах ринкової економіки та ефективних методів управління
державним майном. 4.10. Розглядає листи, заяви і пропозиції підприємств,
установ, організацій та громадян, надає необхідні консультації з
питань, що входять до компетенції Управління. 4.11. Бере участь в організації і проведенні підготовки та
підвищенні кваліфікації кадрів управління агропромислового
комплексу з питань реформування відносин власності і управління
державними корпоративними правами. 4.12. Готує пропозиції щодо закріплення акцій у державній
власності. 4.13. Виконує інші функції, необхідні для виконання
покладених на нього завдань.
5. Управління має право: 5.1. Представляти інтереси держави за дорученням Міністерства
в підприємствах, установах, організаціях з питань управління
державним майном та державними корпоративними правами. 5.2. Брати участь у підготовці та проведенні нарад
Міністерства з питань, що входять до компетенції Управління. 5.3. Організовувати у встановленому порядку наради та
семінари з питань, що входять до компетенції Управління. 5.4. Одержувати у встановленому порядку від керівництва
Міністерства, структурних підрозділів Міністерства, підприємств,
установ, організацій, що входять до сфери управління Міністерства,
документи та інформацію, які необхідні для виконання передбачених
цим Положенням завдань. 5.5. Залучати у встановленому порядку до участі у виконанні
завдань та функцій, передбачених цим Положенням, інші структурні
підрозділи Міністерства.
6. Керівництво Управлінням 6.1. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду та звільняється з посади Міністром. Інші працівники
Управління призначаються на посаду і звільняються з посади у
встановленому в Міністерстві порядку. 6.2. Начальник Управління здійснює керівництво і несе
персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання
покладених на Управління завдань та здійснення ним функцій,
передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил
внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни в Управлінні. 6.3. Повноваження та відповідальність начальника визначаються
цим Положенням. Повноваження та відповідальність заступника
начальника Управління, начальників відділів, головних та провідних
спеціалістів відділів Управління визначаються відповідними
положеннями про ці відділи. 6.4. Начальник Управління: - забезпечує ефективне виконання покладених на Управління
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів і нормативно-правових актів,
державних програм, що належать до компетенції Управління; - визначає політику та стратегію діяльності Управління; - розподіляє обов'язки між заступником та керівниками
структурних підрозділів Управління і визначає ступінь їх
відповідальності; - затверджує посадові інструкції працівників Управління; - організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Управління звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Управління; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Управління, вживає необхідних заходів щодо
підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства
України з питань державної служби та боротьби з корупцією; - забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності
Управління у відповідності з чинним законодавством; - за дорученням керівництва Міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Управління, в
державних та інших органах, об'єднаннях громадян. 7. Управління спільно з іншими структурними підрозділами
Міністерства розробляє і контролює виконання Генеральної угоди з
Фондом державного майна України щодо управління державними
корпоративними правами. Координує роботу відповідальних представників міністерства,
як органу, уповноваженого управляти відповідними корпоративними
правами в органах управління господарських товариств з державною
часткою майна. 8. Структура і чисельність працівників Управління
визначається штатним розписом Міністерства.
Начальник Управління
державною власністю
та приватизації В.С.Чорноус
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Управління реформування управління АПК та

соціально-трудових відносин Міністерства аграрної

політики України
1. Управління реформування управління АПК та
соціально-трудових відносин (надалі - Управління) є структурним
підрозділом центрального апарату Міністерства аграрної політики
України. 2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
аграрної політики, його наказами, іншими нормативними актами та
цим Положенням. В межах своїх повноважень Управління організовує виконання
актів законодавства з питань, що належать до його компетенції,
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, готує і у
встановленому порядку вносить пропозиції по удосконаленню
законодавства. З методичних питань Управління керується рекомендаціями
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства
фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства
юстиції України, Головного управління державної служби України,
Державного комітету статистики України.
3. Основними завданнями Управління є: 3.1. Участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної
політики з питань соціально-трудових відносин в галузях
агропромислового виробництва. 3.2. Вдосконалення організаційної структури Мінагрополітики
на всіх рівнях управління відповідно до вимог адміністративної
реформи. 3.3. Забезпечення розробки системно-комплексних нормативних
матеріалів трудових витрат в галузях агропромислового виробництва
та організація їх впровадження відповідно до природно-виробничих
умов господарювання.
4. Управління відповідно до покладених завдань: 4.1. Готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових
актів з питань розвитку соціально-трудових відносин, соціального
партнерства, колективно-договірного регулювання трудових відносин. 4.2. Бере участь у розробці основних положень Генеральної
угоди між урядовою стороною та профспілками. 4.3. Готує проекти нормативно-правових актів щодо умов оплати
праці працівників окремих установ, організацій, що належать до
сфери управління міністерства. 4.4. Забезпечує проведення функціонального обстеження
державних департаментів, структурних підрозділів міністерства і
вносить у встановленому порядку пропозиції керівництву
міністерства. 4.5. Спільно з іншими структурними підрозділами міністерства
бере участь у проведенні адміністративної реформи. 4.6. Бере участь в розробці проектів нормативно-правових
актів з питань соціально-трудових відносин з урахуванням
міжнародних стандартів та вимог конвенцій Міжнародної організації
праці (МОП) стосовно стандартів праці та соціального захисту,
підготовці щорічних доповідей Міжнародному бюро праці (МБП) з
питань застосування в аграрному секторі економіки України
ратифікованих конвенцій МОП. 4.7. Бере участь у розробці стратегії та методології
реформування управління АПК і забезпеченні єдиного системного
підходу до створення нової системи управління АПК. 4.8. Організовує і координує науково-дослідні розробки по
створенню системи управління АПК в межах компетенції Управління. 4.9. Розробляє показники для віднесення підприємств, установ,
організацій до груп (категорій) по оплаті праці керівних
працівників. 4.10. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення стану
нормування праці на підприємствах і в організаціях, що належать до
сфери управління міністерства. Проводить єдину державну політику в
цих питаннях. Організовує розробку та періодичне видання збірників норм і
нормативів праці. 4.11. Організовує розробку галузевих і міжгалузевих норм і
нормативів з праці. 4.12. Готує пропозиції щодо розвитку договірного регулювання
соціально-трудових відносин в сфері оплати праці на галузевому,
регіональному та виробничому рівнях, соціального партнерства з
метою досягнення збалансованості інтересів сторін і зменшення
соціальної напруги в суспільстві. 4.13. Готує у встановленому порядку пропозиції щодо
визначення міжгалузевих, міжрозрядних, міжпосадових
(міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів тарифних ставок і
посадових окладів для працівників галузей агропромислового
виробництва. 4.14. Бере участь в укладенні контрактів з керівниками
державних підприємств, установ і організацій в частині визначення
умов оплати праці, надбавок і доплат, показників і розмірів
преміювання. 4.15. Здійснює контроль за правильністю застосування Єдиного
тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників;
списків виробництв, робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах, пільг і компенсацій за роботу з важкими і шкідливими
умовами праці. 4.16. В межах компетенції Управління бере участь у розробці
державних програм економічного і соціального розвитку галузей
агропромислового виробництва. 4.17. Розробляє показники, умови і розміри преміювання
працівників установ і організацій, що входять до сфери управління
міністерства, розглядає матеріали по преміюванню їх керівників і
вносить пропозиції керівництву міністерства з цих питань. 4.18. Вивчає стан дотримання бюджетними установами і
організаціями умов і розмірів оплати праці, встановлених чинним
законодавством і вносить керівництву міністерства відповідні
пропозиції. 4.19. Розглядає і вносить керівництву міністерства на
затвердження штатні розписи бюджетних організацій, установ, що
належать до сфери управління міністерства. Контролює дотримання
затверджених штатних нормативів і типових штатів. 4.20. Бере участь у підготовці пропозицій щодо створення,
реорганізації, ліквідації підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління міністерства, затвердженню їх
статутів (положень), погодженні контрактів з керівниками. 4.21. Розробляє умови, показники та розміри преміювання
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній
власності, та об'єднань державних підприємств Міністерства
аграрної політики України, подає їх на затвердження керівництву
міністерства та у встановленому порядку погоджує з Мінпраці
України. 4.22. Бере участь в організації підготовки та перепідготовки
кадрів з питань соціально-трудових відносин. 4.23. Спільно з ЦК профспілки працівників АПК розробляє
проекти галузевих угод, змін і доповнень до них, вносить їх на
затвердження керівництву міністерства, організовує і контролює їх
виконання. 4.24. Розробляє і подає на затвердження у встановленому
порядку проекти структури і штатного розпису центрального апарату
міністерства. 4.25. Здійснює методичне та консультативно-інформаційне
забезпечення Головних управлінь сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій, підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери управління міністерства з питань,
що відносяться до компетенції Управління. 4.26. Веде облік оплати праці пенсіонерів державної служби,
готує відповідні розрахунки для визначення і перерахунку розміру
їх пенсій. 4.27. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до
компетенції Управління. 4.28. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Відповідно до встановленого в міністерстві порядку
Управління взаємодіє із структурними підрозділами міністерства,
Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством
фінансів України, Міністерством економіки України, Головним
управлінням державної служби України, ЦК профспілки працівників
АПК України, Національною Радою соціального партнерства,
Інститутом аграрної економіки Української академії аграрних наук,
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування,
відповідними органами інших держав щодо питань, що належать до
його компетенції.
6. Управління має право: 6.1. Одержувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів міністерства, інших центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових
осіб статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на Управління завдань і функцій
та доручень керівництва міністерства. 6.2. Залучати у встановленому порядку працівників інших
структурних підрозділів міністерства для підготовки проектів
відповідних нормативно-правових актів чи документів. 6.3. Надавати у відповідності з чинним законодавством
роз'яснення підприємствам, організаціям і установам, що належить
до сфери управління міністерства. Головним управлінням сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій з питань,
віднесених до компетенції Управління. 6.4. Вивчати на підприємствах, в установах і організаціях
сфери управління міністерства стан дотримання чинного
законодавства з питань компетенції Управління. 6.5. Вносити пропозиції щодо припинення дії або відміни
наказів підприємств, установ і організацій з питань, віднесених до
компетенції Управління, що суперечать чинному законодавству. 6.6. Проводити наради, семінари, конференції з питань, що
належать до компетенції Управління у порядку, встановленому у
міністерстві.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Управління
призначаються на посаду і звільняються з посади у встановленому в
міністерстві порядку. Начальник Управління здійснює керівництво його діяльністю і
несе персональну відповідальність за виконання функцій,
передбаченик цим Положенням, організацію роботи, додержання
працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни
в Управлінні.
8. Начальник Управління: 8.1. Забезпечує ефективне виконання покладених на Управління
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних
програм, що належать до компетенції Управління. 8.2. Визначає політику та стратегію діяльності Управління. 8.3. Розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Управління і визначає ступінь їх
відповідальності. 8.4. Затверджує посадові інструкції працівників Управління. 8.5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Управління звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Управління. 8.6. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Управління, вживає необхідних заходів щодо
підвищення кваліфікації працівників. 8.7. Забезпечує дотримання працівниками Управління
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією. 8.8. Забезпечує захист державних таємниць у напрямах
діяльності Управління у відповідності з чинним законодавством.
9. Структура і чисельність працівників Управління
визначаються штатним розписом Міністерства аграрної політики
України.
Начальник Управління
реформування управління АПК та
соціально-трудових відносин О.П.Савицька
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Управління організації і методології бухгалтерського

обліку та фінансової звітності Міністерства аграрної

політики України
1. Управління організації і методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності (надалі - Управління) є структурним
підрозділом центрального апарату Міністерства аграрної політики
України. 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство аграрної політики України,
його наказами, іншими нормативними актами та цим Положенням. У межах своїх повноважень Управління організовує виконання
актів законодавства з питань організації і методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Управління є: 3.1. Здійснення необхідного забезпечення бухгалтерського
обліку та фінансової звітності на підприємствах, в установах і
організаціях, що входять до сфери управління Міністерства. 3.2. Розробка відповідно до галузевих особливостей методичних
рекомендацій з питань застосування міжнародних положень
(стандартів), інших нормативно-правових актів щодо ведення
бухгалтерського обліку, а також складання фінансової і
статистичної звітності. 3.3. Контроль за додержанням підприємствами, установами і
організаціями правил ведення бухгалтерського обліку. 3.4. Організація підвищення кваліфікації керівників і
працівників бухгалтерських служб.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Здійснює організацію і методичне керівництво
бухгалтерським обліком і фінансовою звітністю на підприємствах,
установах і в організаціях, що входять до сфери управління
Міністерства аграрної політики України. 4.2. Розробляє галузеві рекомендації і вказівки по
бухгалтерському обліку, заходи щодо його вдосконалення. 4.3. Організує і бере участь у розробці форм первинної
облікової документації, бухгалтерських регістрів, надає допомогу в
їх впровадженні. 4.4. Проводить разом з іншими структурними підрозділами
аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління міністерства. 4.5. Розробляє відповідні нормативні документи про порядок
складання і строки подання фінансової звітності та одержує,
розглядає, зводить і подає її у встановлені згідно із
законодавством строки. 4.6. Бере участь у розгляді питань пов'язаних із створенням
нових і ліквідацією діючих підприємств, установ і організацій та
їх роздержавленням і приватизацією. 4.7. Організує через відповідні редакційно-поліграфічні
підприємства забезпечення підприємств, установ і організацій, що
входять до сфери управління міністерства, бланками облікової і
звітної документації, інструкціями по складанню фінансової
звітності. 4.8. Представляє міністерство у відповідних органах при
розгляді питань, що відносяться до компетенції Управління. 4.9. Надає необхідну методичну і практичну допомогу
працівникам бухгалтерських служб на місцях у поліпшенні
організації обліку і звітності. 4.10. Готує необхідні матеріали з питань обліку і звітності,
які розглядаються керівництвом міністерства, а також проекти
нормативно-правових актів, організує і контролює їх виконання. 4.11. Здійснює бухгалтерський облік коштів державного
бюджету. 4.12. Бере участь в розробці пропозицій щодо вдосконалення
методології бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в бюджетних установах
та організаціях. 4.13. Проводить разом з іншими службами аналіз виконання
плану фінансування Міністерства аграрної політики за рахунок
коштів державного бюджету. 4.14. Приймає участь в проведенні контролю за цільовим
використанням бюджетних асигнувань та інших власних надходжень
бюджетних установ і організацій. 4.15. Проводить координацію розрахунків по бюджетних
установах та організаціях шляхом проведення вексельних та інших
взаємозаліків.
5. Відповідно до встановленого у міністерстві порядку
Управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами
міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування. Управління також взаємодіє з Міністерством фінансів України,
державним комітетом статистики України та Головним управлінням
Державного казначейства України.
6. Управління має право: 6.1. Готувати в межах своєї компетенції інструкції та
методичні рекомендації з питань обліку, звітності і контролю, які
затверджуються у встановленому порядку і є обов'язковими для
виконання всіма структурними підрозділами міністерства, державними
департаментами, формуваннями при міністерстві, місцевими органами
управління сільського господарства і продовольства,
підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери
управління міністерства. 6.2. У встановленому порядку скликати і проводити наради і
семінари з питань організації бухгалтерського обліку і фінансової
та статистичної звітності. 6.3. Залучати працівників інших структурних підрозділів
міністерства (за погодженням з їх керівництвом), закладів науки
для підготовки проектів відповідних нормативних актів чи
документів, що належать до його компетенції. 6.4. Одержувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів міністерства, місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, що входять до сфери
управління міністерства, безоплатно фінансову, бюджетну та
статистичну звітність, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на управління функцій.
7. Управління очолює начальник, який призначається та
звільняється з посади Міністром. Інші працівники Управління
призначаються на посади і звільняються у встановленому в
міністерстві порядку. Начальник Управління: 7.1. Забезпечує ефективне виконання покладених на Управління
завдань щодо реалізації державної аграрної політики у підвідомчій
сфері, організовує розробку проектів нормативно-правових актів,
державних програм, що належать до компетенції Управління. 7.2. Здійснює керівництво і несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Управління завдань, здійснює підбір
кадрів для роботи в Управлінні та подання відповідних матеріалів
на конкурсну комісію міністерства, проводить роботу по підвищенню
професійного рівня працівників Управління і готує матеріали для
проведення їх атестації, встановлює ступінь відповідальності своїх
заступників, керівників підрозділів Управління, затверджує
посадові інструкції працівників. 7.3. Забезпечує захист державних таємниць у напрямах
діяльності Управління у відповідності з чинним законодавством. 7.4. Визначає політику та стратегію діяльності Управління.
8. Начальник Управління має право: 8.1. Підпису документів, які направляються від імені
Управління з питань, які входять до його компетенції, на адресу
бухгалтерських служб міністерств та інших органів центральної
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, крім
документів, право підпису яких віднесено до компетенції
керівництва міністерства. 8.2. В межах затверджених фінансових планів і кошторисів
підписувати (другим підписом) грошові, платіжні і кредитні
документи. 8.3. За дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Управління, в
державних та інших органах, громадських організаціях. 8.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління,
міністерства. 8.5. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої
влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що
стосуються діяльності Управління, вести особистий прийом громадян
з питань, що належать до його компетенції. 8.6. Здійснювати перевірку підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління міністерства, згідно з чинним
законодавством у межах наданих повноважень.
9. Структура і чисельність працівників Управління
визначаються штатним розписом Мінагрополітики України.
Начальник Управління організації
і методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності Лавріненко Л.І.
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Управління ревізії і контролю Міністерства

аграрної політики України
1. Управління ревізії і контролю (надалі - Управління) є
самостійним структурним підрозділом центрального апарату
Міністерства аграрної політики України. 2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Положенням про Міністерство аграрної політики України, його
наказами та цим Положенням. В межах своєї компетенції Управління організовує виконання
актів законодавства України з питань організації та методології
ревізійної роботи, здійснює контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Управління є: 3.1. Організація і проведення згідно з чинним законодавством
ревізій та перевірок господарсько-фінансової діяльності державних
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління міністерства. 3.2. Здійснення контролю за виконанням чинного законодавства
з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю,
виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків,
викриття корупційних діянь, обов'язкової відповідальності винних у
їх вчиненні, координація дій щодо виконання у галузі вимог
Концепції боротьби з корупцією, здійснення контролю за виконанням
рішень Координаційного комітету при Президентові України з цих
питань. 3.3. Здійснення контролю за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів, економним використанням
матеріальних і фінансових ресурсів, збереженням державного майна,
правильністю та достовірністю ведення бухгалтерського обліку,
виявлення та усунення фактів порушення фінансової дисципліни,
нанесених збитків, безгосподарності та марнотратства, перекручення
звітності на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери управління міністерства.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Здійснює організацію і методичне забезпечення ревізійної
роботи та надання допомоги з цих питань ревізійним службам в
підприємствах, організаціях і установах, що належать до сфери
управління міністерства. 4.2. Здійснює державний контроль за збереженням і витрачанням
коштів та матеріальних цінностей, станом та достовірністю
бухгалтерського обліку та звітності в організаціях та
підприємствах, що входять до сфери управління міністерства. 4.3. Узагальнює стан забезпечення збереження державної
власності і за наслідками ревізій та перевірок підприємств,
установ та організацій вносить пропозиції на розгляд керівництву
міністерства. 4.4. Здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень,
виявлених ревізіями і перевірками. 4.5. Бере участь у розробці нормативно-правових актів про
проведення ревізій і перевірок. 4.6. Бере участь у розгляді питань, пов'язаних із створенням
нових та ліквідацією діючих підприємств, установ і організацій та
їх роздержавленням і приватизацією. 4.7. Бере участь і проводить наради, семінари та інші заходи
з питань організації забезпечення збереження державної власності в
умовах ринкової економіки. 4.8. Розглядає звернення громадян про факти порушення
законодавства з питань збереження державного майна,
безгосподарності та інші правопорушення. 4.9. Проводить ревізії та перевірки фінансово-господарської
діяльності на державних підприємствах, в установах і організаціях
на підставі квартальних (річних) планів, які погоджуються з
Головним контрольно-ревізійним управлінням України і призначаються
в кожному окремому випадку керівником міністерства. 4.10. Перевіряє дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної
дисципліни, ефективність і цільове використання бюджетних коштів,
збереження коштів і матеріалів. 4.11. За дорученням спеціальних органів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю проводить у межах своєї
компетенції ревізії та перевірки на підприємтвах, в установах і
організаціях, що належать до сфери управління міністерства. 4.12. Передає відповідним спеціальним органам по боротьбі з
організованою злочинністю одержані при здійсненні контрольних
функцій і аналізі інформації, що надходять, для припинення та
попередження злочинної діяльності.
5. За дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Управління, в
державних та інших органах, громадських організаціях. 6. Відповідно до встановленого в міністерстві порядку
Управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами
міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, відповідними органами інших
держав для розгляду питань, що належать до його компетенції.
Управління також взаємодіє з Мінфіном, Генеральною прокуратурою,
Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю при Президентові України, Міністерством внутрішніх
справ України та Головним контрольно-ревізійним управлінням
України.
7. Управління має право: одержувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів міністерства, інших центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових
осіб статистичні дані, довідки та інші матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань; давати вказівки в межах своєї компетенції з питань
організації ревізійної роботи, контролю за збереженням
товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, які обов'язкові
для виконання всіма структурними підрозділами міністерства,
формуваннями при міністерстві, місцевими органами виконавчої
влади, підприємствами, установами та організаціями, що належать до
сфери управління міністерства; залучати спеціалістів структурних підрозділів міністерства,
підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх
керівниками) для участі в проведенні ревізій і перевірок; вимагати від працівників об'єктів, що ревізуються, проведення
інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, розрахунків, у необхідних випадках опечатувати
каси та касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні
підроблень та інших зловживань вилучати необхідні документи на час
проведення ревізії або перевірки, залишаючи в справах акт
вилучення та копії або реєстри вилучених документів; пред'являти керівникам та іншим службовим особам об'єктів, що
ревізуються чи перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених
порушень законодавства з питань збереження і використання
державної власності; вносити пропозиції про накладення у випадках, передбачених
законодавством, на керівників та посадових осіб підприємств,
установ і організацій адміністративних стягнень; передавати у встановленому порядку в правоохоронні органи
матеріали про виявлені факти порушень законодавства і нанесені
збитки для притягнення винних до відповідальності. 8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з посади Міністром за погодженням з Головним
контрольно-ревізійним управлінням України. Інші працівники управління призначаються на посаду і
звільняються з посади у встановленому в міністерстві порядку. 9. Начальник Управління здійснює керівництво і несе
персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених
цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
трудового розпорядку і дисципліни в управлінні. 10. Начальник Управління: - забезпечує ефективне виконання покладених на Управління
завдань щодо реалізації державної політики в підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних
програм, що належать до компетенції Управління: - визначає політику та стратегію діяльності Управління; - розподіляє обов'язки між працівниками Управління і визначає
ступінь їх відповідальності; - затверджує посадові інструкції працівників Управління; - організовує, регулює та контролює своєчасний і якісний
розгляд працівниками Управління звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Управління; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Управління, вживає необхідних заходів щодо
підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства
України з питань державної служби та боротьби з корупцією; - забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності
Управління у відповідності з чинним законодавством; 11. Структура і чисельність працівників Управління
визначається штатним розписом Міністерства аграрної політики
України.
Заступник начальника
Управління ревізії і
контролю Г.П.Чабала
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Юридичне управління Міністерства

аграрної політики України
1. Юридичне управління (далі - Управління) є самостійним
структурним підрозділом Міністерства аграрної політики України. 2. Основним завданням Управління є організація правової
роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне
додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства
міністерством, а також його керівниками та працівниками під час
виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. 3. Управління підпорядковується безпосередньо Міністру. 4. У своїй діяльності Управління керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
аграрної політики України, цим Положенням та іншими нормативними
актами. З питань організації та методики ведення правової роботи
Управління керується рекомендаціями Міністерства юстиції України. 5. Міністерство створює умови для нормальної роботи і
підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх
окремим приміщенням, телефонним, зв'язком, сучасними засобами
оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків,
законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими
матеріалами, посібниками та літературою з правових питань.
6. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує і бере участь у забезпеченні реалізації
державної правової політики в галузях агропромислового
виробництва, захисті законних прав та інтересів міністерства; 2) забезпечує правильне застосування законодавства у
міністерстві та на підприємствах, в установах і організаціях, що
входять до сфери управління міністерства, інформує Міністра про
необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з
порушенням законодавства; разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює
практику застосування законодавства в галузях агропромислового
виробництва, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на
розгляд керівництва міністерства для вирішення питання стосовно
необхідності підготовки проектів актів законодавства та внесення
їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого
приймати такі акти; 3) перевіряє на відповідність законодавству проекти наказів
та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис
керівництва, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих
структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі невідповідності проекту наказу чи іншого
нормативно-правового акта законодавству та в разі якщо внесені до
нього Управлінням зауваження не враховано. Управління, не візуючи
проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного
вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення
Міністром. Видання наказу, іншого нормативного акта, а також подання
проекту акта законодавства відповідному державному органу для
вирішення питання щодо його прийняття чи узгодження без
попереднього розгляду Управлінням не допускається; 4) здійснює контроль за дотриманням в міністерстві
встановленого законодавством порядку подання до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію нормативних актів, що
зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер; 5) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових
актів, міжнародних, господарських та інших видів договорів
(контрактів), розглядає проекти нормативно-правових актів, які
надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції
міністерства, готує проекти письмових висновків чи зауважень до
них; 6) проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу
для перегляду нормативно-правових актів міністерства з метою
приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції
щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що
втратили чинність; 7) організує систематизований комп'ютерний облік та
зберігання текстів нормативно-правових актів; з використанням сучасних технічних засобів проводить
інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно
доводить до головних управлінь (управлінь, відділів) сільського
господарства і продовольства обласних і районних держадміністрацій
інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації
органів юстиції, роз'яснення арбітражного суду оперативно доводить
до головних управлінь (управлінь, відділів) сільського
господарства і продовольства обласних і районних держадміністрацій
інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації
органів юстиції, роз'яснення Вищого арбітражного суду та Пленуму
Верховного суду України, готує керівництву міністерства довідкові
матеріали щодо застосування нормативно-правових актів, надає
працівникам міністерства консультації з правових питань; 8) разом з відповідними структурними підрозділами сприяє
підприємствам, установам та організаціям галузей агропромислового
виробництва у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації
господарських зв'язків; бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі
невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань,
забезпеченні захисту майнових прав; надає правову допомогу суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності галузей агропромислового виробництва; 9) сприяє правильному застосуванню законодавства про працю,
здійснення контролю за ефективністю використання та збереження
державного майна, закріпленого за підприємствами, установами та
організаціями, що входять до сфери управління міністерства, бере
участь у підготовці документів про відшкодування збитків; 10) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і
контролюючих органів, результати претензійної та позовної роботи,
дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в
сфері діяльності міністерства; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому
забезпеченні діяльності підприємств, установ, організацій галузей
агропромислового виробництва, вносить їх на розгляд керівництва
міністерства; 11) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками
перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за
фактами виявлення правопорушень; 12) представляє за дорученням Міністра або першого заступника
Міністра інтереси міністерства в судах та інших органах під час
розгляду правових питань і спорів; вносить керівництву міністерства пропозиції про притягнення
до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода; 13) здійснює методичне керівництво правовою роботою на
підприємствах, установах та організаціях, що входять до сфери
управління міністерства, вносить на розгляд керівництва
міністерства пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів до
впровадження кращих форм і методів діяльності Управління та до
реалізації рекомендацій Міністерства юстиції України; разом з відповідними структурними підрозділами міністерства
визначає перспективну потребу підприємств, установ та організацій
галузей агропромислового виробництва в юридичних кадрах для
забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організує
підвищення кваліфікації працівників юридичної служби органів
управління сільського господарства і продовольства, підприємств,
установ та організаціях, що входять до сфери управління
міністерства та обмін досвідом роботи працівників юридичної служби
галузей агропромислового виробництва, співпрацює з цих питань з
Мін'юстом; 14) бере участь в організації і проведенні семінарів, інших
занять з правових питань з працівниками міністерства, підприємств,
установ та організацій галузей агропромислового виробництва; 15) організовує законопроектну та нормативно-правову роботу в
частині адаптації законодавства України до норм і стандартів
Європейського Союзу з метою запровадження ефективного контролю за
відповідністю проектів нормативно-правових актів, що розробляються
Міністерством аграрної політики України, вимогам Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами та її державами-членами ( 998_012 ); 16) надає правову допомогу громадським організаціям
сільськогосподарських товаровиробників.
7. Управління має право: 1) перевіряти додержання законності в міністерстві та його
структурних підрозділах; 2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб
міністерства, його структурних підрозділів документи, довідки,
розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на
Управління завдань; 3) інформувати Міністра у разі покладення на Управління
виконання роботи, що не належить до його функцій чи виходить за
межі його компетенції, а також у випадках, коли відповідні
підрозділи або посадові особи не подають документи, інші
матеріали, необхідні для вирішення порушених питань; 4) залучати за згодою керівника структурного підрозділу
міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів, а також для
розробки і здійснення заходів, які проводяться Управлінням
відповідно до покладених на нього обов'язків; 5) брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і
колегіальних органів в міністерстві у разі розгляду на них питань
щодо практики застосування законодавства. У разі переслідування працівника Управління у зв'язку з
виконанням ним обов'язків, передбачених цим Положенням,
інформувати Міністерство юстиції України. У разі вчинення тиску та будь-якого іншого впливу на
працівників Управління з метою перешкодження здійсненню ними своїх
повноважень або доручень керівництва чи з метою добитися прийняття
рішення, що суперечить законодавству, насильницьких дій, погроз чи
образ, а також поширення неправдивої інформації щодо них, винні
особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
8. Пропозиції Управління щодо приведення у відповідність з
законодавством проектів рішень, наказів, інших нормативно-правових
актів міністерства, що суперечать законодавству, є обов'язковими
для розгляду керівництвом міністерства та його структурних
підрозділів. 9. Працівник Управління, який не вжив передбачених цим
Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели
до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних
інтересів фізичних або юридичних осіб, несе відповідальність у
встановленому законодавством порядку. 10. Управління має бланк, печатку та штампи зі своїм
найменуванням. 11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністром. Інші працівники Управління призначаються на посаду і
звільняються з посади в установленому порядку. Начальник Управління здійснює керівництво його діяльністю і
несе персональну відповідальність за виконання функцій,
передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил
внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни в Управлінні. Вимоги начальника Управління з питань компетенції Управління
є обов'язковими до виконання всіма працівниками міністерства. 11. Начальник Управління: - визначає політику та стратегію діяльності Управління; - розподіляє обов'язки між працівниками Управління,
затверджує посадові інструкції працівників Управління і визначає
ступінь їх відповідальності; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Управління, вживає необхідних заходів щодо
підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства
України з питань державної служби та боротьби з корупцією; - забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності
Управління у відповідності з чинним законодавством; - за дорученням керівництва міністерства представляє
міністерство в державних та інших органах, громадських
організаціях. 12. Структура і чисельність Управління визначаються штатним
розписом Міністерства аграрної політики України.
Начальник Юридичного управління С.Бочковська
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Головну державну інспекцію якості та сертифікації

сільськогосподарської продукції (відділ) Міністерства

аграрної політики України
1. Головна державна інспекція якості та сертифікації
сільськогосподарської продукції (надалі - Головдержінспекція), до
складу якої входять Державна інспекція по заготівлях і якості
продукції (Держзаготінспекція) та Державна хлібна інспекція
(Держхлібінспекція), є структурним підрозділом Міністерства
аграрної політики України. 2. Головдержінспекція у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про
Міністерство аграрної політики України, його наказами, іншими
нормативними актами та цим Положенням. 3. Головдержінспекція забезпечує контроль якості та
сертифікації сільськогосподарської продукції через систему органів
Держзаготінспекції і Держхлібінспекції, в яку входять: - інспекції якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції Автономної Республіки Крим,
обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій; - державні хлібні інспекції Автономної Республіки Крим та
областей.
4. Основними завданнями Головдержінспекції є: 4.1. Організація роботи відповідних служб з питань формування
державних та регіональних ресурсів сільськогосподарської
продукції, її якості, сприяння здійсненню заходів щодо державної
підтримки товаровиробників, цільового використання бюджетних
коштів, а також забезпечення державного контролю за якістю,
збереженням та раціональним використанням зерна і продуктів його
переробки, насіння олійних культур, сировини для комбікормового
виробництва і комбікормів. 4.2. Підготовка та внесення у встановленому порядку
керівництву міністерства пропозицій щодо удосконалення
нормативно-правових актів, які регламентують закупівлю
сільськогосподарської продукції і сировини в державні та
регіональні фонди, організація їх виконання, здійснення
систематичного контролю за реалізацією законодавчих актів на
місцях. 4.3. Організація проведення державного нагляду за дотриманням
товаровиробниками, закупівельними організаціями і переробними
підприємствами стандартів, технічних умов, інструкцій, вказівок
щодо правильності приймання, розрахунків та визначення якості
сільськогосподарської продукції, в тому числі зерна і продуктів
його переробки, бобових і олійних культур.
5. Головдержінспекція відповідно до покладених на неї
завдань: 5.1. Здійснює на підприємствах і в організаціях усіх форм
власності державний контроль за якістю сільськогосподарської
продукції та сировини під час їх виробництва, зберігання та
реалізації, приймає участь у формуванні державних та регіональних
фондів сільськогосподарської продукції. 5.2. Аналізує стан кількісно-якісного зберігання зерна та
продуктів його переробки, бобових і олійних культур, сировини для
комбікормового виробництва та комбікормів на підприємствах галузі. 5.3. Контролює дотримання підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності встановленого порядку
приймання і визначення якості сільськогосподарської продукції і
сировини, в тому числі зерна і продуктів його переробки, що
закуповуються у товаровиробників для державних або регіональних
потреб, правил їх зберігання, проведення своєчасних розрахунків за
них. 5.4. Перевіряє санітарний стан зерносховищ і плани підготовки
матеріально-технічної бази підприємств до приймання зерна нового
врожаю, контролює своєчасне проведення інвентаризацій
хлібопродуктів державних ресурсів та регіональних фондів. 5.5. Вивчає і узагальнює практику про стан ринку щодо
реалізації продукції, товарні ресурси сільськогосподарської
продукції, бере участь в організації маркетингу і вносить
відповідні пропозиції керівництву міністерства. 5.6. Узагальнює зведені матеріали інспекцій якості та
формування ресурсів сільськогосподарської продукції
облдержадміністрацій по формах декларації і подає відповідну
інформацію центральним органам виконавчої влади. 5.7. Аналізує причини зараження зерна при зберіганні, вимагає
здійснення необхідних заходів по ліквідації зараженості та захисту
хлібопродуктів від шкідників. 5.8. Проводить обстеження якості зерна і насіння олійних
культур нового врожаю, підсумовує показники їх якості і надає
інформацію з цих питань відповідним структурним підрозділам
міністерства. 5.9. Бере участь в розробці інструкцій та правил зберігання,
переробки та кількісного обліку зерна, бобових і олійних культур,
продуктів їх переробки. 5.10. Розглядає і узагальнює пропозиції щодо внесення змін і
доповнень до нормативно-технічної документації з питань
закупівель, зберігання, переробки і якості сільськогосподарської
продукції. 5.11. Дає оцінку діяльності і надає допомогу інспекціям
якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції
облдержадміністрацій і державним хлібним інспекціям областей по
удосконаленню їх роботи. 5.12. Організовує підвищення кваліфікації спеціалістів
обласних інспекцій, бере участь у розробці навчальних програм,
реалізує у встановленому порядку державну політику щодо підбору і
розстановки керівних кадрів на місцях. 5.13. Виконує інші функції відповідно до законодавства.
6. Головдержінспекція має право: 6.1. Відбирати безоплатно у товаровиробників, закупівельних,
переробних і збутових підприємств та організацій усіх форм
власності зразки продукції, яка закуповується для державних або
регіональних потреб, для перевірки на відповідність її якості
стандартам, технічним вимогам та вимогам нормативно-правових
актів. 6.2. Проводити інспекційні перевірки господарств,
закупівельних організацій усіх форм власності з питань дотримання
ними вимог стандартів, технічних умов якості сільськогосподарської
продукції і сировини при здачі-прийманні, транспортуванні,
розміщенні, зберіганні, переробці та розрахунках за них при
формуванні державних або регіональних ресурсів, а також при
переробці сировини у власних цехах товаровиробників. 6.3. Подавати керівництву міністерства, правоохоронним
органам, податковим інспекціям пропозиції щодо притягнення у
встановленому порядку до відповідальності керівників підприємств
усіх форм власності, які порушили порядок проведення закупок і
визначенні якості сільськогосподарської продукції. 6.4. Одержувати у встановленому порядку документи та інші
матеріали від органів влади, підприємств, установ та організацій
всіх форм власності при здійсненні закупки, поставки, переробки і
реалізації продукції, а від органів державної статистики -
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
інспекцію завдань. 6.5. Залучати у встановленому порядку працівників інших
підрозділів міністерства, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також використовувати лабораторії
та необхідні технічні засоби підприємств та науково-дослідних
організацій, які здійснюють закупівлю сільгосппродукції, для
проведення перевірок і аналізів при вирішенні спірних питань. 6.6. Розглядати пропозиції, заяви і скарги товаровиробників,
закупівельних організацій, переробних підприємств, інспекцій із
спірних питань в оцінці кількісних та якісних показників продукції
і вживати заходи з об'єктивного їх вирішення. 6.7. Вносити для погодження пропозиції керівництву
міністерства щодо призначення на посаду і звільнення з посади у
встановленому порядку керівників інспекцій якості та формування
ресурсів сільськогосподарської продукції обласних.
Севастопольської міської держадміністрацій та державних хлібних
інспекцій Автономної Республіки Крим і областей. 6.8. Проводити семінари, наради, виставкові заходи з
працівниками обласних інспекцій з питань контрольно-інспекційної
роботи.
7. Головдержінспекція при виконанні покладених на неї функцій
взаємодіє з іншими органами влади при здійсненні закупівлі і
фінансуванні сільськогосподарської продукції, її зберіганні,
переробці та реалізації продуктів переробки. 8. Головдержінспекцію очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Міністра аграрної політики
України. Інші працівники інспекції призначаються на посаду і
звільняються з посади у встановленому порядку. 9. Начальник Головдержінспекції здійснює керівництво і несе
персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених
цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
трудового розпорядку і дисципліни у Головдержінспекції. 10. Начальник Головдержінспекції: забезпечує ефективне виконання покладених на
Головдержінспекцію завдань, організовує розробку проектів
нормативно-правових актів, державних програм, що належать до
компетенції Головдержінспекції; визначає політику та стратегію діяльності Головдержінспекції; розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів
Головдержінспекції і визначає ступінь їх відповідальності; затверджує посадові інструкції працівників
Головдержінспекції; організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Головдержінспекції звернень громадян,
об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, органів місцевого самоврядування з питань, які
стосуються діяльності Головдержінспекції; подає керівництву міністерства пропозиції щодо призначення на
посади, звільнення з посад та переміщення працівників
Головдержінспекції, вживає необхідних заходів щодо підвищення
кваліфікації працівників; забезпечує дотримання працівниками Головдержінспекції
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією; забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності
Головдержінспекції у відповідності з чинним законодавством; за дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Головдержінспекції,
в державних та інших органах, громадських організаціях.
11. Структура і чисельність працівників Головдержінспекції
визначаються штатним розписом Міністерства аграрної політики
України. Головдержінспекція, в тому числі Держзаготінспекція та
Держхлібінспекція, мають бланк та круглу печатку зі своїм
найменуванням.
Начальник Головдержінспекції
якості та сертифікації
сільгосппродукції В.Крулик
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Державну інспекцію по нагляду за технічним станом

машин, обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів

Міністерства аграрної політики України
1. Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин,
обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів (надалі -
Держтехнагляд) є структурним підрозділом центрального апарату
Міністерства аграрної політики України. 2. Держтехнагляд у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство аграрної політики України,
його наказами, іншими нормативними актами та цим Положенням. 3. Держтехнагляд організовує виконання нормативно-правових
актів з питань, що належать до його компетенції, здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією, готує і в установленому
порядку вносить пропозиції щодо їх удосконалення.
4. Основними завданнями Держтехнагляду є: 4.1. Забезпечення в межах наданих повноважень реалізації
державної політики з питань нагляду за технічним станом машин та
обладнання підприємствами, установами та організаціями всіх форм
власності. 4.2. Здійснення через систему органів Держтехнагляду
державного технічного нагляду на підприємствах, в установах і
організаціях усіх форм власності та громадянами за дотриманням
правил технічної експлуатації та вибракування машин (тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів,
посівних та збиральних машин) (надалі - машин), правил
транспортування та зберігання нафтопродуктів на підприємствах і в
організаціях галузей агропромислового виробництва.
5. Держтехнагляд відповідно до покладених на нього завдань: 5.1. Узагальнює результати роботи обласних інспекцій
Держтехнагляду, аналізує стан справ з питань, що входять до його
компетенції і подає узагальнені матеріали керівництву Міністерства
аграрної політики України. 5.2. Здійснює контроль в питаннях державної реєстрації машин,
що є на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від
форм власності та у власності громадян, видачі державних номерних
знаків та реєстраційних документів на них. 5.3. Організовує і проводить навчання спеціалістів інспекцій
Держтехнагляду у відповідних навчальних закладах на
короткотермінових курсах і семінарах, бере участь у підготовці для
зазначених цілей навчальних програм та навчально-тематичних
планів. 5.4. Організовує та проводить науково-практичні семінари по
обміну передовим досвідом в роботі інспекцій Держтехнагляду. 5.5. Організовує розробку та виготовлення науково-практичної
документації, бланків посвідчень трактористів-машиністів,
реєстраційних документів і номерних знаків на машини, довідників,
каталогів, типових інструкцій, посібників, плакатів та інших
інформаційних і учбових матеріалів з питань, що входять до його
компетенції. 5.6. Організовує забезпечення відповідності
навчально-матеріальної бази та якості підготовки
трактористів-машиністів вимогам учбових програм у вищих навчальних
закладах, професійно-технічних училищах, учбово-курсових
комбінатах, середніх загальноосвітніх школах та в інших закладах
освіти, що проводять підготовку і підвищення кваліфікації
трактористів-машиністів. 5.7. Здійснює контроль за реєстрацією навчальних класів по
підготовці трактористів-машиністів при наявності відповідних умов
для проведення цієї роботи. 5.8. Забезпечує інспекції Держтехнагляду облдержадміністрацій
нормативно-технічною документацією, необхідною
інженерам-інспекторам для виконання функціональних обов' язків. 5.9. Приймає участь в організації та проведенні роботи з
питань експертної оцінки майна і нерухомості, майнових і
немайнових прав, бізнесу, техніки та обладнання на території
України. 5.10. Організовує здійснення контролю за якістю
пально-мастильних матеріалів на підприємствах і в організаціях
галузей агропромислового виробництва. 5.11. Розглядає листи, заяви та скарги з питань, що належать
до його компетенції. 5.12. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
6. Відповідно до встановленого у міністерстві порядку,
Держтехнагляд взаємодіє з іншими структурними підрозділами
міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, відповідними органами інших
держав, громадськими організаціями для розгляду питань, що
належать до його компетенції.
7. Держтехнагляд має право: 7.1. Безперешкодно відвідувати, при пред'явленні посвідчення,
підприємства, установи, організації всіх форм власності для
проведення перевірок з питань, що входять до його компетенції. 7.2. Залучати до перевірки працівників підприємств, установ і
організацій, в яких проводиться перевірка (за погодженням з їх
керівниками). 7.3. Одержувати від посадових осіб та громадян, що мають у
власності машини, документи, необхідні для вирішення питань, які
входять до його компетенції. 7.4. Зупиняти, при необхідності, трактори, самохідні шасі та
інші самохідні сільськогосподарські машини для їх технічного
огляду. 7.5. Перевіряти у трактористів-машиністів наявність
посвідчення тракториста-машиніста, реєстраційних документів і
дорожнього листа. 7.6. Робити компостерні просічки в талонах попереджень, а
також вносити пропозиції керівникам підприємств, установ та
організацій про пониження класності трактористам-машиністам на
строк до трьох місяців за систематичне порушення правил технічної
експлуатації машин та правил техніки безпеки. 7.7. Усувати від керування тракторами та іншими самохідними
машинами трактористів-машиністів за грубе порушення правил
технічної експлуатації з обов' язковим офіційним повідомленням їх
керівників. 7.8. Направляти на повторний медичний огляд
трактористів-машиністів у випадках виникнення сумнівів щодо стану
їх здоров'я. 7.9. Забороняти експлуатацію сільськогосподарських машин та
обладнання, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам
нормативних документів по охороні праці і навколишнього
середовища, що загрожують життю і здоров'ю працюючих або створюють
можливість виникнення аварії. 7.10. Подавати керівникам підприємств, установ і організацій
обов'язкові для виконання розпорядження про усунення виявлених
недоліків з питань, що входять до їх компетенції. 7.11. Одержувати у встановленому порядку від обласних
інспекцій Держтехнагляду статистичну звітність та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених завдань.
8. Держтехнагляд очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади Міністром. Інші працівники
Держтехнагляду призначаються на посаду і звільняються з посади у
встановленому в міністерстві порядку. Начальник Держтехнагляду здійснює керівництво і несе
персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених
цим Положенням, організацію роботи, додержання Правил внутрішнього
трудового розпорядку і дисципліни в Держтехнагляді.
9. Начальник Держтехнагляду: - забезпечує ефективне виконання покладених на Держтехнагляд
завдань, організовує розробку проектів нормативно-правових актів,
державних програм, що належать до компетенції Держтехнагляду; - визначає політику та стратегію діяльності Держтехнагляду; - розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками
структурних підрозділів Держтехнагляду і визначає ступінь їх
відповідності; - затверджує посадові інструкції працівників Держтехнагляду; - організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний
розгляд працівниками Держтехнагляду звернень громадян, об'єднань
громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності Держтехнагляду; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Держтехнагляду, вживає необхідні заходи
щодо підвищення кваліфікації працівників; - забезпечує дотримання працівниками Держтехнагляду
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією; - за дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Держтехнагляду, в
державних та інших органах, об'єднаннях громадян. 10. Структура і чисельність Держтехнагляду визначаються
штатним розписом Міністерства аграрної політики. 11. Держтехнагляд забезпечується спеціальними автомобілями,
приладами діагностики та іншими матеріально-технічними засобами,
необхідними для виконання покладених на нього завдань і функцій,
по номенклатурі, затвердженій Міністерством аграрної політики за
погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. 12. Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин,
обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів має свій бланк,
круглу печатку зі своїм найменуванням.
Начальник Державної інспекції
по нагляду за технічним станом
машин, обладнання та якістю
пально-мастильних матеріалів В.А.Гордієнко
Затверджую

Міністр аграрної

політики України

І.Кириленко

29 вересня 2000 р.
Положення

про Відділ охорони праці, пожежної безпеки

та безпеки дорожнього руху Міністерства

аграрної політики України
1. Відділ охорони праці, пожежної безпеки та безпеки
дорожнього руху (надалі - Відділ) є структурним підрозділом
центрального апарату Міністерства аграрної політики України. 2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної
політики України, його наказами, іншими нормативно-правовим актами
та цим Положенням. З методичних питань Відділ керується нормативними документами
і рекомендаціями Генеральної прокуратури України, Міністерства
праці та соціальної політики України, Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства
фінансів України, Міністерства юстиції України, Державного
комітету України з питань стандартизації, метрології та
сертифікації, ЦК профспілок працівників агропромислового комплексу
України.
3. Основними завданнями Відділу є: 3.1. Участь у здійсненні державної політики в межах наданих
повноважень з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки
дорожнього руху на підприємствах, в установах і організаціях всіх
форм власності аграрного сектора економіки. 3.2. Розробка пропозицій по вдосконаленню нормативно-правових
актів з цих питань та у встановленому порядку внесення їх на
розгляд керівництву міністерства.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 4.1. Організовує виконання нормативно-правових актів та
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Узагальнює
практику застосування нормативно-правових актів з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції по їх
удосконаленню та у встановленому порядку вносить їх на розгляд
керівництву міністерства. 4.2. Бере участь в організації розроблення основних напрямків
державної політики щодо пріоритету життя і здоров'я працівників
агропромислового виробництва, механізмів її реалізації,
Національної і державних комплексних програм з організації охорони
праці в аграрному секторі економіки, відповідних розділів проектів
Державної програми соціального і економічного розвитку України. 4.3. Бере участь у координації діяльності органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування, установ, організацій та
об'єднань громадян з питань охорони здоров'я, гігієни та безпеки
праці в галузях агропромислового виробництва. 4.4. Організовує розробку галузевих програм і оперативних
заходів по охороні праці, пожежній безпеці і безпеці дорожнього
руху в аграрному секторі економіки. 4.5. Координує організаційну роботу з питань охорони праці,
пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху служб міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та Головних
управлінь сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій, підприємств, установ і організацій всіх форм
власності. 4.6. Здійснює аналіз стану і причин виробничого травматизму,
аварій, пожеж, професійних захворювань (за місяць, квартал, рік та
інші періоди), визначає тенденції позитивних зрушень і негативних
наслідків та їх чинники і разом з іншими структурними підрозділами
міністерства бере участь у розробці заходів щодо їх попередження
на підприємствах, установах та в організаціях всіх форм власності. 4.7. Бере участь у спеціальних розслідуваннях нещасних
випадків і пожеж, а також в службових розслідуваннях
дорожньо-транспортних пригод та здійснює оперативні заходи по їх
попередженню. 4.8. Здійснює контроль на підприємствах і організаціях всіх
форм власності з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки
дорожнього руху. 4.9. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
проведення наукових досліджень з питань охорони праці, пожежної
безпеки і безпеки дорожнього руху. Готує висновки по закінченню
науково-дослідних робіт. 4.10. Організовує і проводить навчання та перевірку знань з
питань охорони праці керівників і спеціалістів органів управління
міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим
та управлінь сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій, формувань при міністерстві, а також надає
методичну допомогу у проведенні цієї роботи керівникам
підприємств, установ і організацій всіх форм власності. 4.11. Організовує роботу по розробці Правил безпечного
проведення робіт в галузях агропромислового виробництва,
інструкцій та положень з безпеки праці. 4.12. Організовує роботу по видавництву довідників,
каталогів, типових інструкцій, посібників, плакатів та інших
учбових матеріалів з питань охорони праці, пожежної безпеки та
безпеки дорожнього руху. 4.13. Організовує проведення конкурсів, спрямованих на
поліпшення безпеки праці, запобігання нещасним випадкам,
професійним захворюванням, пожежам і дорожньо-транспортним
пригодам. 4.14. Бере участь у організації впровадження системи
страхування працівників галузей агропромислового виробництва на
випадок каліцтва, смерті або іншого ушкодження здоров'я від
виробничих травм та інших виробничих факторів і диференціації
страхових відрахувань підприємств всіх галузей агропромислового
виробництва. 4.15. Здійснює контроль за відшкодуванням шкоди потерпілим
внаслідок ушкодження здоров'я через нещасний випадок чи професійне
захворювання. 4.16. Бере участь у випробуванні і перевірці технічних
засобів, технологій щодо відповідності їх вимогам безпеки та
гігієні праці і сертифікації продукції. 4.17. Бере участь у створенні добровільних громадських
об'єднань працівників і спеціалістів з охорони праці для
забезпечення безпечної життєдіяльності працівників галузей
агропромислового виробництва. 4.18. Розглядає листи, заяви та скарги громадян з питань
охорони праці. 4.19. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Відповідно до встановленого у міністерстві порядку Відділ
взаємодіє з іншими структурними підрозділами міністерства,
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування,
представницькими органами, відповідними органами інших держав,
громадськими організаціями для розгляду питань, що належать до
його компетенції. Відділ також взаємодіє з Генеральною
прокуратурою України, Міністерством праці та соціальної політики
України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством
охорони здоров'я України, Міністерством фінансів України,
Міністерством юстиції України і Державним комітетом України з
питань стандартизації, метрології та сертифікації.
6. Відділ має право: 6.1. Одержувати у встановленому порядку від інших структурних
підрозділів міністерства, інших центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, представницьких органів
та відповідних посадових осіб статистичні дані, довідки,
пояснення, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань. 6.2. Залучати у встановленому порядку працівників інших
структурних підрозділів для підготовки проектів відповідних
нормативно-правових актів чи документів. 6.3. Скликати наради, проводити семінари, науково-практичні
конференції, огляди-конкурси на краще підприємство всіх форм
власності з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки
дорожнього руху, узагальнювати і розповсюджувати досягнення науки
і передового досвіду з цих питань. 6.4. Разом з органами Державного нагляду забороняти
використання обладнання і виконання робіт, що загрожують життю і
здоров'ю працюючих або створюють можливість виникнення аварій і
пожеж. 6.5. Здійснювати відомчий контроль за станом охорони праці,
пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху та надавати приписи
керівникам підприємств всіх форм власності для обов'язкового їх
виконання. 6.6. Спеціалісти Відділу можуть бути включені у постійні і
тимчасові міжвідомчі комісії, консультативні ради, робочі групи
щодо вирішення питань, які стосуються функціональних обов'язків,
покладених на Відділ.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади Міністром. Інші працівники Відділу
призначаються на посаду і звільняються з посади у встановленому в
міністерстві порядку. Начальник Відділу здійснює керівництво і несе персональну
відповідальність за виконання функцій, передбачених цим
Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
трудового розпорядку і дисципліни у відділі. 8. Начальник Відділу: - забезпечує ефективне виконання покладених на Відділ завдань
щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у сфері управління
Мінагрополітики, бере участь у розробці проектів
нормативно-правових актів, Національної і державних програм, що
належать до компетенції Відділу; - визначає політику та стратегію діяльності Відділу; - розподіляє обов'язки між спеціалістами і визначає ступінь
їх відповідальності; - затверджує посадові інструкції працівників Відділу; - подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників Відділу, вживає необхідних заходів щодо
підвищення кваліфікації працівників, їх заохочення і стягнення: - забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства
України з питань державної служби та боротьби з корупцією; - забезпечує захист державних таємниць у напрямках діяльності
Відділу у відповідності з чинним законодавством; - за дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Відділу, в державних
та інших органах, в громадських організаціях. 9. Структура і чисельність працівників Відділу визначаються
штатним розписом Міністерства аграрної політики України.
Начальник Відділу охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки
дорожнього руху В.М.Скафа

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: