open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
03.05.2007 N 222

Про затвердження статуту

"Санітарно-епідеміологічної станції м. Луцька

та Луцького району Волинської області"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 257 ( v0257282-07 ) від 23.05.2007

N 721 ( v0721282-07 ) від 16.11.2007 }

Відповідності до наказу МОЗ України від 25.01.07 р. N 27
( v0027282-07 ) "Щодо реорганізації Луцької районної та Луцької
міської санітарно-епідеміологічних станцій Волинської області", -
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити статут Державного закладу
"Санітарно-епідеміологічна станція міста Луцька та Луцького
району" Міністерства охорони здоров'я України, що додається.
{ Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 257
( v0257282-07 ) від 23.05.2007 }
2. Головному державному санітарному лікарю Волинської
області, головному лікарю Волинської обласної
санітарно-епідеміологічної станції забезпечити державну реєстрацію
статуту Державного закладу "Санітарно-епідеміологічна станція
міста Луцька та Луцького району" Міністерства охорони здоров'я
України у встановленому чинним законодавством України порядку.
{ Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 257
( v0257282-07 ) від 23.05.2007 }
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра,
головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

03.05.2007 N 222

Перший заступник Міністра,

Головний державний

санітарний лікар України

С.П. Бережнов

СТАТУТ

Державного закладу "Санітарно-епідеміологічна

станція міста Луцька та Луцького району"

Міністерства охорони здоров'я України

1. Загальні положення
1.1. Державний заклад "Санітарно-епідеміологічна станція
міста Луцька та Луцького району" Міністерства охорони здоров'я
України (далі - Луцька міськрайСЕС) є закладом
санітарно-профілактичного профілю і входить до системи державної
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я
України.
1.2. Луцька міськрайСЕС у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ
України, наказами та постановами Головного державного санітарного
лікаря України та цим Статутом.
1.3. Луцька міськрайСЕС створена в результаті реорганізації
(злиття) Луцької міської та Луцької районної
санітарно-епідеміологічних станцій Волинської області та є їх
правонаступником.
2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування: повне: Державний заклад "Санітарно-епідеміологічна станція
міста Луцька та Луцького району" Міністерства охорони здоров'я
України; скорочене: "Луцька міськрайСЕС".
2.2 Місцезнаходження та юридична адреса Луцької міськрайСЕС: вул. Пушкіна, 2, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43025.
3. Юридичний статус
3.1. Луцька міськрайСЕС є юридичною особою, має закріплене за
нею майно, може від свого імені укладати договори та угоди,
набувати майнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді.
3.2. Луцька міськрайСЕС має самостійний баланс, рахунки
в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
3.3. Луцька міськрайСЕС є неприбутковим закладом.
3.4. Луцька міськрайСЕС має право здавати в оренду рухоме і
нерухоме майно, у порядку та згідно з законодавством України.
3.5. Луцька міськрайСЕС здійснює оперативний і бухгалтерський
облік діяльності закладу, веде статистичну звітність, встановлену
законодавством України.
4. Мета, основні напрями діяльності

та завдання Луцької міськрайСЕС
4.1. Метою діяльності Луцької міськрайСЕС є нагляд за: - забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя на
підконтрольних об'єктах та територіях; - профілактикою інфекційних і професійних хвороб та отруєнь,
радіаційних уражень людей; - запобіганням шкідливому впливу на стан здоров'я населення.
4.2. Основними напрямами діяльності Луцької міськрайСЕС є: - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; - визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань,
а також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу
на нього факторів навколишнього середовища; - вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я
населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини,
встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо
впливають на здоров'я населення; - підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та
поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та
небезпечних інфекційних хвороб; - контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення
інфекцій, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та
радіаційних уражень людей; - державний облік інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь; - видача висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи.
4.3. Основними завданнями Луцької міськрайСЕС є: - нагляд за організацією та проведенням органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів
на підконтрольних Луцької міськрайСЕС об'єктах та територіях; - нагляд за реалізацією державної політики з питань
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль
за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливого впливу
факторів навколишнього середовища на здоров'я населення; - проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
гігієнічної регламентації небезпечних факторів (за умови
акредитації установи) і видача дозволів на їх використання; - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на підконтрольних об'єктах та територіях; - контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства,
здійсненням санітарних та протиепідемічних (профілактичних)
заходів, а також виконанням приписів, постанов і вимог, викладених
у висновках державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - контроль за санітарною та епідеміологічною ситуацією на
об'єктах нагляду; - проведення санітарних та епідеміологічних розслідувань,
спрямованих на встановлення причин та умов виникнення і
розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань,
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень
людей; - у межах своєї компетенції проведення роботи щодо
гігієнічного виховання населення; - вжиття заходів для припинення порушень санітарного
законодавства та притягнення до відповідальності осіб, винних
у вчиненні таких правопорушень; - проведення робіт по дератизації, дезінсекції та дезінфекції
на підконтрольних об'єктах та територіях.
4.4. Луцька міськрайСЕС має право здійснювати іншу
не заборонену законодавством України діяльність.
5. Функції Луцької міськрайСЕС
5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених на
Луцьку міськрайСЕС завдань, Луцька міськрайСЕС: - здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями (незалежно від форм власності та господарювання) та
громадянами на підконтрольних об'єктах та територіях; - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу,
обстеження, розслідування, лабораторні та інструментальні
дослідження і випробування, а також санітарну, гігієнічну,
токсикологічну, епідеміологічну та інших видів оцінку середовища
життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів
діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і
видає висновок щодо відповідності (невідповідності) вимогам
санітарних норм; - проводить лабораторні дослідження і випробування з метою
визначення впливу на стан здоров'я і життя людини повітря, води,
ґрунту та продукції, що виробляється чи реалізується; - вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення
залежно від стану середовища його життєдіяльності, визначає
фактори довкілля, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини; - аналізує санітарну та епідемічну ситуацію на підконтрольних
об'єктах та територіях; - вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо проведення
заходів з метою забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, необхідності введення карантину; - забезпечує охорону території України в межах міста Луцька
та Луцького району від занесення та поширення особливо небезпечних
(у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних хвороб; - видає обов'язкові для виконання приписи і постанови щодо
усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя
людини факторів середовища життєдіяльності, причин та умов
виникнення і поширенні інфекційних хвороб; - виконує обумовлені законодавством України в межах міста
Луцька та Луцького району дії щодо обмеження або заборони в'їзду
на територію України її громадян, іноземців та осіб без
громадянства, експорт, імпорт, транзит, вантажів і товарів з країн
або регіонів у зв'язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на
їх територіях; - аналізує причини та умови виникнення і розповсюдження
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) радіаційних уражень людей; - взаємодіє з державними органами і громадськими
організаціями з питань охорони здоров'я людини; - вживає заходів до розвитку міжнародного співробітництва
з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення; - розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання,
перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; - здійснює придбання, перевезення, зберігання, відпуск,
застосування і знищення наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів у порядку, встановленому чинним законодавством
України. { Пункт 5.1 розділу 5 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 721 ( v0721282-07 ) від
16.11.2007 }
6. Фінансове забезпечення та майно

Луцької міськрайСЕС
6.1. Фінансування Луцької міськрайСЕС здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України, у тому числі і спеціального
фонду, а також інших джерел, передбачених законодавством України.
6.2. Майно Луцької міськрайСЕС закріплено за нею у порядку
оперативного управління.
6.3. Майно Луцької міськрайСЕС становить основні фонди
(включаючи будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання та
інше), грошові кошти, вартість яких відображається в її
самостійному балансі.
6.4. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та
споруди Луцької міськрайСЕС, надаються їй у порядку, встановленому
законодавством України.
6.5. Луцька міськрайСЕС має реєстраційні рахунки в установах
Державного казначейства України.
6.6. Луцька міськрайСЕС має право передавати та списувати
майно у порядку та відповідно до вимог законодавства України.
6.7. Луцька міськрайСЕС має право здавати майно, яке
знаходиться на її балансі, в оренду у порядку та відповідно до
вимог законодавства України.
6.8. Кошти до спеціального фонду відраховують за виконання
робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя, що не відносяться до медичної допомоги
населенню: - підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних
сертифікатів, передбачених законодавством України; - проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань
факторів середовища життєдіяльності людини; - вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних
документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної
документації на відповідність вимогам чинного санітарного
законодавства України; - обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я
людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм України; - участь в акредитації установ, організацій та закладів на
право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я
людини; - атестація робочих місць; - гігієнічне навчання професійних груп працівників; - консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб; - роботи з дезінфекції, дезінсекції, дератизації; - інші види робіт і послуг за переліком, визначеним
законодавством України.
6.9. Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та
прейскурантами, затвердженими у відповідності до законодавства
України.
6.10. Луцька міськрайСЕС може отримувати від юридичних та
фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертвування.
7. Керівництво
7.1. Керівництво Луцької міськрайСЕС здійснюється головним
лікарем Луцької міськрайСЕС. Головний лікар Луцької міськрайСЕС
одночасно є Головним державним санітарним лікарем міста Луцька та
Луцького району.
7.2. Головний державний санітарний лікар міста Луцька та
Луцького району призначається на посаду та звільняється з посади
наказом головного державного санітарного лікаря Волинської області
за погодженням з головним державним санітарним лікарем України.
7.3. Головний державний санітарний лікар міста Луцька та
Луцького району має право: - користуватись в повному обсязі правами, наданими
законодавством України; - здійснювати нагляд за дотриманням органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарного законодавства, а також
контроль за проведенням санітарних та протиепідемічних
(профілактичних) заходів, виконанням програм охорони здоров'я
населення; - розслідувати причини та умови виникнення інфекційних
хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань
(отруєнь), радіаційних уражень людей; - призначати державну санітарно-епідеміологічну експертизу,
а в разі потреби визначати склад комісії для її проведення; - погоджувати документи про надання земельних ділянок під
будівництво та інші види землекористування, місця водозаборів і
скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів; - погоджувати проектну та технічну документацію на
будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і
реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та
іншого призначення; - погоджувати документацію на розроблення, виготовлення і
використання нових технологій, виробничих процесів; - визначати необхідність профілактичних щеплень та інших
заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей; - вимагати проведення регламентованих МОЗ України, а у разі
потреби позачергових медичних оглядів згідно із законодавством
України; - проводити перевірку та видавати висновки на відповідність
об'єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію згідно
з законодавством України. 7.3.1. У порядку, встановленому головним державним санітарним
лікарем України: - складати акти і протоколи про порушення санітарного
законодавства України; - видавати приписи, постанови, а також вносити пропозиції
власникам підприємств, установ і організацій або уповноваженим
особам: - про відсторонення від будь-яких видів діяльності, робіт,
навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які страждають на
інфекційні хвороби або є носіями збудників інфекційних захворювань
чи були в контакті з такими хворими, а також осіб, які ухиляються
від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється МОЗ України; - на приведення нормативно-технічних, розпорядчих та інших
документів у відповідність з вимогами чинного законодавства
України; - про обмеження діяльності об'єкта нагляду у разі виявлення
порушення санітарного законодавства, що безпосередньо не впливає
негативно на стан здоров'я людей, але може зумовлювати такий
вплив. 7.3.2. Видавати постанови про: - обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності
підприємств, установ і організацій, об'єктів будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм; - обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва,
реконструкції та розширення об'єктів за проектами, що не мають
позитивного висновку за результатами державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, та у разі відступу від
затвердженого проекту; - тимчасову заборону виробництва, заборону використання та
реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного
устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів
широкого вжитку, джерел іонізуючого випромінювання у тому разі,
коли не здійснено їх гігієнічну регламентацію та державну
реєстрацію, а також коли їх визнано шкідливими для здоров'я людей; - обмеження, зупинення або заборону проведення викидів
(скидів) забруднюючих речовин у разі порушення санітарних норм; - зупинення або припинення інвестиційної діяльності
у випадках, встановлених законодавством; - вилучення з реалізації (конфіскацію) небезпечних для
здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин,
біологічних матеріалів у порядку, що встановлюється
законодавством; 7.3.3. Вносити пропозиції органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування про запровадження на підконтрольних
територіях чи об'єктах міста Луцька та Луцького району особливих
умов та режиму праці, навчання, пересування і перевезення,
спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію захворювань.
7.4. Головний лікар Луцької міськрайСЕС має обов'язки і
користується правами, наданими керівникам законодавством України,
а саме: - затверджує посадові інструкції, положення про структурні
підрозділи, план роботи Луцької міськрайСЕС; - укладає договори, угоди, контракти, підписує документи,
пов'язані з діяльністю Луцької міськрайСЕС; - має право першого підпису бухгалтерських документів; - призначає на посади та звільняє з посад працівників Луцької
міськрайСЕС згідно з законодавством України; - готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до
цього Статуту; - розпоряджається бюджетними коштами загального та
спеціального фонду за виконання робіт за надання послуг у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
відповідно до затвердженого кошторису та згідно з законодавством
України; - разом з головним бухгалтером персонально відповідає за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної
звітності; - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з законодавством України; - від імені Луцької міськрайСЕС розпоряджається майном
у межах, визначених законодавством України та цим Статутом; - підписує (укладає) колективний договір згідно
з законодавством України та цим Статутом; - здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю
Луцької міськрайСЕС; - подає на затвердження кошторис та штатний розпис Луцької
міськрайСЕС у порядку встановленому законодавством України; - звітує з питань здійснення діяльності Луцької міськрайСЕС
у порядку встановленому законодавством України; - відкриває реєстраційні рахунки в органах ДКУ, здійснює
касові і розрахункові операції, видає доручення від імені Луцької
міськрайСЕС; - забезпечує подання в установленому порядку фінансової та
статистичної звітності; - без довіреності діє від імені Луцької міськрайСЕС, в усіх
органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах,
організаціях, підприємствах, а також здійснює інші дії в межах
повноважень, передбачених законодавством України; - видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для
працівників Луцької міськрайСЕС, у тому числі по заохоченню і
накладенню дисциплінарних стягнень.
7.5. Головний лікар Луцької міськрайСЕС в межах наданих йому
повноважень самостійно вирішує всі питання діяльності Луцької
міськрайСЕС, питання соціальної сфери з профспілковим комітетом,
який представляє інтереси трудового колективу.
8. Повноваження трудового колективу
8.1. Трудовий колектив Луцької міськрайСЕС складається
з громадян, які приймають участь в її діяльності на підставі
трудових договорів.
8.2. Основною формою здійснення повноважень трудового
колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але
не рідше ніж два рази на рік.
8.3. Загальні збори трудового колективу розглядають проект
колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або
відхилення цього проекту.
8.4. Трудовий колектив за поданням власника або
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі
типових правил затверджує правила внутрішнього трудового
розпорядку.
8.5. Сторони Колективного договору звітуються на загальних
зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.
8.6. Посадові особи Луцької міськрайСЕС провадять свою
діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та
посадових інструкцій згідно з законодавством України.
9. Реорганізація і ліквідація
9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) і ліквідація Луцької міськрайСЕС здійснюється за
рішенням Міністерства охорони здоров'я України або суду
у встановленому чинним законодавством України порядку.
9.2. Зміна та доповнення в цей Статут затверджуються Головним
державним санітарним лікарем України, за поданням головного лікаря
Луцької міськрайСЕС.
9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
Луцької міськрайСЕС забезпечуються соціально-правовим захистом,
передбаченим законодавством України.
9.4. Витрати, пов'язані з припиненням діяльності Луцької
міськрайСЕС, покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.
9.5. У разі ліквідації Луцької міськрайСЕС її активи повинні
бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
або зараховані до доходу бюджету.
9.6. Припинення існування Луцької міськрайСЕС здійснюється
з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного
реєстру.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: