open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2013  № 220

Про Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Держрезерву України на 2014-2018 роки

З метою комплексного розв'язання проблем у сфері охорони праці, поліпшення роботи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві та на виконання Законів України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 № 2695-XII, із змінами і доповненнями, "Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки" від 04 квітня 2013 № 178-VII НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Держрезерву України на 2014-2018 роки (далі - Галузева програма), що додається.

2. Управлінню фінансування та економічного аналізу Держрезерву України передбачити виділення бюджетних коштів для фінансування заходів, визначених цією Галузевою програмою, в межах бюджетних асигнувань.

3. УкрНДІНанобіотехнологій щорічно проводити аналіз стану умов і безпеки праці, травматизму, профзахворюваності на підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Держрезерву України (далі - підприємства системи держрезерву) та розроблення рекомендованих заходів щодо їх поліпшення.

4. Керівникам підприємств системи держрезерву:

4.1. Проаналізувати виконання комплексних заходів з поліпшення умов та стану охорони праці на підприємствах за попередній період, розглянувши ці питання на виробничих зборах колективів, затвердити заходи запобігання аваріям, пожежам, випадкам виробничого травматизму і профзахворюванням.

4.2. До 01.02.2014 року розробити програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища своїх підприємств на 2014-2018 роки і передбачити фінансування визначених ними заходів та забезпечити їх виконання.

4.3. Щорічно у січні місяці, не пізніше 25-го числа після звітного року, інформувати Держрезерв України про виконання програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища підприємств.

5. Сектору з питань мобілізаційного завдання та охорони праці щорічно у першому кварталі доповідати керівництву Держрезерву України про стан охорони праці в галузі та виконання Галузевої програми на 2014-2018 роки.

6. Департаменту забезпечення діяльності Агентства довести затверджену Галузеву програму на 2014-2018 роки до відома керівників структурних підрозділів Держрезерву України та керівників підприємств системи держрезерву України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови
Держрезерву УкраїниМ.П. Косіченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
резерву України
11.12.2013  № 220

ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Держрезерву України на 2014-2018 роки

1. Загальні положення

Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Держрезерву України на 2014-2018 роки (далі - Галузева програма) розроблена відповідно до Законів України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 № 2695-XII, із змінами і доповненнями, "Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки" від 04 квітня 2013 № 178-VII.

Головною метою Галузевої програми є реалізація заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Держрезерву України шляхом виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та правового забезпечення діяльності у сфері охорони праці, подальшого удосконалення галузевого управління та нагляду за охороною праці.

Галузева програма передбачає комплексне розв'язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету здоров'я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.

Знизити рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності передбачається шляхом реалізації комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів та поліпшення стану охорони праці, впровадження новітніх розробок у сфері охорони та гігієни праці, виробничої безпеки, розроблення нових систем і засобів діагностування та оцінки стану охорони праці і безпеки виробничих об'єктів, оновлення технічної бази виробництва, підвищення рівня організації виробництва та ведення робіт, а також технологічної і трудової дисципліни.

Для подальшого вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, наукового та правового забезпечення робіт з охорони праці розроблено заходи щодо реалізації Галузевої програми на 2014-2018 роки (додатки 1, 2).

2. Основні завдання та заходи

Галузева програма на 2014-2018 роки, реалізуючи державну політику в галузі охорони праці, направлена на комплексне розв'язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників, їх соціального захисту, створення безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві і ґрунтується на аналізі сучасних тенденцій науково-технічного прогресу.

Основними завданнями Галузевої програми є:

- усунення шкідливих і небезпечних чинників на робочих місцях;

- забезпечення засобами діагностування устаткування та запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки;

- здійснення заходів, спрямованих на захист працівників від ураження електричним струмом і від шкідливої дії шуму, вібрації та інших виробничих чинників;

- забезпечення системами і засобами колективного та індивідуального захисту працівників;

- удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

- забезпечення медичного обслуговування працівників.

Вирішення визначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, а також зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і направлена на поступове приведення нормативної бази до вимог директив Європейського Союзу та Міжнародної Організації Праці.

3. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Галузевої програми здійснюється згідно з передбаченим чинним законодавством порядком за рахунок коштів державного бюджету, та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення виконання Галузевої програми здійснює Держрезерв України.Додаток 1
до Галузевої програми

ЗАХОДИ
щодо реалізації Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

№ з/п

Назва роботи

Відповідальний виконавець

Строк виконання (роки)

Вартість роботи, тис. грн.

Очікуваний результат

Всього

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Організаційні заходи

1

Організація та проведення атестації робочих місць з небезпечними і шкідливими умовами праці та здійснення контролю за приведенням їх до вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Держрезерв України

2014-2018

319,1

51,0

60,5

132,0

65,1

10,5

Проведення атестації робочих місць дозволить покращити умови праці, зменшити виробничий травматизм та профзахворювання

2

Забезпечення державної щорічної статистичної звітності про стан охорони праці на підприємствах

Держрезерв України

2014-2018

20,0

3,4

3,7

4,0

4,2

4,7

Проведення аналізу статистичної звітності дозволить розробити заходи щодо створення безпечних умов праці

3

Організація та проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці

Держрезерв України

2014-2018

385,1

73,05

79,2

75,25

81,7

75,9

Проведення медичного огляду дозволить виявити захворювання на ранніх стадіях

4

Організація проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів та працівників

Держрезерв України

2014-2018

337,65

66,15

63,1

61,75

65,45

81,2

Підвищення рівня знань з охорони праці

5

Проведення семінарів з питань охорони праці та обмін досвідом за участю керівників служб охорони праці, навчальних, регіональних центрів охорони праці

Держрезерв України

2014-2018

26,8

4,6

5,7

4,9

6,1

5,5

Підвищення професійного рівня керівників служб охорони праці

6

Організація проведення та відвідування спеціалістами підприємств виставок засобів захисту працівників вітчизняного та зарубіжного виробництва

Держрезерв України

2014-2018

-

-

-

-

-

-

Впровадження на підприємствах сучасних засобів індивідуального та колективного захисту працівників

7

Вивільнення жінок з виробництв, пов'язаних з важкою працею та шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці в нічний час

Держрезерв України

2014-2018

29,5

5,5

5,6

5,8

6,2

6,5

Реалізація вимог чинного законодавства щодо вивільнення жінок з виробництв, пов'язаних з важкою працею та шкідливими умовами

8

Проведення Дня охорони праці та конкурсів-оглядів на кращу організацію роботи з охорони праці в структурних підрозділах, обмін досвідом з однорідними підприємствами, організація триступеневого контролю з питань охорони праці

Підприємства Держрезерву України

2014-2018

39,7

8,1

7,6

7,3

8,6

8,1

Покращення організації роботи з охорони праці, проведення аналізу стану охорони праці, розроблення та затвердження заходів щодо усунення недоліків

Всього по розділу

1157,95

211,8

225,4

291,0

237,35

192,4

II. Пріоритетні наукові дослідження та розробки в галузі безпечних умов праці

1

НДР "Розроблення Типового положення з організації контролю повітряного середовища у виробничих приміщеннях та приміщеннях для зберігання матеріальних цінностей системи державного резерву України"

Держрезерв України, як замовник,
УкрНДІНанобіотехнологій

2014-2018

350,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Система автоматичного контролю параметрів виробничого середовища дозволить покращити умови праці та зменшити рівень профзахворювань

2

НДР "Розроблення методичних рекомендацій щодо покращення умов праці на підприємствах перероблення та зберігання зерна"

Держрезерв України, як замовник,
УкрНДІНанобіотехнологій

2014-2018

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Методичні рекомендації сприятимуть покращенню стану умов та безпеки праці, зниженню рівня профзахворювань

3

НДР "Розроблення методичних рекомендацій щодо покращення умов праці під час проведення знезараження хлібних запасів на підприємствах та в організаціях системи державного резерву України"

Держрезерв України, як замовник,
УкрНДІНанобіотехнологій

2014-2018

260,0

60,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Методичні рекомендації сприятимуть покращенню стану умов та безпеки праці, зниженню рівня профзахворювань

4

НДР "Проведення аналізу стану умов і безпеки праці, травматизму, профзахворюваності на підприємствах та в організаціях Держрезерву України"

Держрезерв України, як замовник,
УкрНДІНанобіотехнологій

2014-2018

600,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Поліпшення умов праці, зменшення травматизму і профзахворювань

5

Концепція "Комплексної програми збагачення продуктів харчування мікронутрієнтами і використання їх для профілактики професійних захворювань працівників, що працюють у шкідливих умовах"

Держрезерв України, як замовник,
УкрНДІНанобіотехнологій

2014-2015

53000

23000

30000

-

-

-

Зменшення рівня професійних захворювань

6

Розроблення проекту та введення в дію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей

ДО "Укрпродконтракт"

2014

180,0

180,0

-

-

-

-

Попередження виникнення надзвичайних ситуацій

ДП "Хлібна база № 73"

2014-2018

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

420,0

95,0

95,0

80,0

80,0

70,0

7

Розроблення нових та удосконалення існуючих технологій, впровадження розробок щодо створення безпечних умов праці, покращення мікроклімату

ДП "Керченський КХП"

2014-2018

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Поліпшення умов праці, зменшення травматизму і профзахворювань

8

Проведення досліджень сумісно з проектними інститутами в сфері обстеження стану елеваторних споруд у разі довгострокової експлуатації виробничих приміщень

ДП "Охтирський КХП"

2014-2016

15,0

5,0

5,0

5,0

-

-

Підвищення рівня безпеки

9

Розроблення проекту капітального ремонту та ремонт конденсаторного відділення аміачної холодильної установки з заміною обладнання

ДО "Комбінат "Салют"

2014-2015

800,0

400,0

400,0

-

-

-

Забезпечення ефективності та безпеки системи холодопостачання

10

Розроблення пристроїв, які унеможливлюють падіння працівників з цистерн під час їх зливання та наливання

ДО "Комбінат "Рекорд"

2014-2015

50,0

25,0

25,0

-

-

-

Підвищення рівня безпеки

11

Удосконалення системи управління охороною праці (СУОП) та впровадження нових розробок щодо створення безпечних умов праці

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

Покращення системи управління охороною праці

12

Проведення випробувань електромереж, ізоляції електрообладнання, заземлювальних пристроїв та блискавкозахисту

ДП "Полтавський КХП"

2014-2018

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Запобігання аваріям та нещасним випадкам від враження електричним струмом

ДО "Комбінат "Естафета"

2014-2018

90,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

ДП "Чортківський КХП"

2014-2018

35,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

84,0

16,0

16,0

16,0

18,0

18,0

ДП "Куліндорівський КХП"

2014-2018

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

82,0

14,0

14,0

16,0

18,0

20,0

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

9,6

1,8

1,8

2,0

2,0

2,0

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2018

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

1,8

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

13

Проведення екологічного обстеження підприємства, інвентаризації викидів, контролю ГДВ та отримання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу і на відходи

ДП "Полтавський КХП"

2014

25,0

25,0

-

-

-

-

Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014

36,0

36,0

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Естафета"

2014-2018

45,0

45,0

-

-

-

-

ДП "Чортківський КХП"

2014-2018

60,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

45,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

ДП "Хлібна база № 73"

2014-2018

56,00

10,00

10,00

12,00

12,00

12,00

14

Проведення лабораторного обстеження виробничого середовища щодо норм освітлення, температури, шумів, пилу, вібрації, загазованості та вжиття заходів з їх дотримання

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2018

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Запобігання, зменшення або усунення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

5,8

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Охтирський КХП"

2014-2015

5,0

2,0

3,0

-

-

-

ДП "Куліндорівський КХП"

2014-2018

9,0

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

ДП "Луцький КХП № 2"

2017

2,0

-

-

-

2,0

-

ДП "Новопокровський КХП"

2014-2018

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ДП "Стрийський КХП"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

15

Впровадження державної системи моніторингу довкілля, проведення лабораторного обстеження виробничого середовища, впровадження методики категорії оцінки небезпечних і шкідливих виробничих чинників для основних професій

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

Зменшення впливу небезпечних виробничих чинників на працівників

ДП "Новопокровський КХП"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Стрийський КХП"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

16

Розроблення ПЛАС та проведення його експертизи

ДП "Ніжинський КХП"

2014

10,0

10,0

-

-

-

-

Підвищення рівня безпеки

ДО "Комбінат "Зірка"

2018

40,0

-

-

-

-

40,0

17

Розроблення проектної документації на введення в дію автоматичних систем протипожежного захисту

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

90,0

30,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Попередження виникнення надзвичайних ситуацій

18

Проведення реконструкції окремих вузлів та технологічних ліній у компресорному цеху

ДО "Комбінат "Прогрес"

2015

15,0

-

15,0

-

-

-

Підвищення надійності та безпеки експлуатації обладнання

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

88,0

20,0

15,0

18,0

20,0

15,0

19

Реконструкція системи штучного освітлення вапнякової печі, продуктового цеху

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

6,2

1,2

1,0

0,5

0,5

0,3

Досягнення нормативних вимог щодо освітленості виробничих приміщень

20

Впровадження устаткування та пристроїв, що забезпечують контроль стану ізоляції в електроустановках, їх відключення у випадку пошкодження ізоляції

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

38,0

5,0

8,0

10,0

5,0

10,0

Забезпечення безпечних умов праці

21

Організація санітарно-епідемічного обстеження

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

14,0

5,0

2,0

2,0

2,0

3,0

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

22

Проведення діагностування та обстеження резервуарів

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

396,0

90,0

90,0

90,0

90,0

36,0

Попередження аварій

23

Експертне обстеження, технічне опосвідчення посудин аміачної холодильної установки та аміачних трубопроводів

ДО "Комбінат "Прогрес"

2016-2018

60,0

-

-

20,0

20,0

20,0

Забезпечення безпеки виробництва

ДО "Комбінат "Салют"

2014-2017

110,0

40,0

-

30,0

40,0

-

24

Поточний ремонт резервного аміачного насосу

ДО "Комбінат "Прогрес"

2015

10,0

-

10,0

-

-

-

Забезпечення безпеки виробництва

25

Діагностика аміачного лінійного ресивера 5 РД

ДО "Комбінат "Прогрес"

2018

10,0

-

-

-

-

10,0

Забезпечення безпеки виробництва

26

Проведення паспортизації будівель та споруд

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

Забезпечення безпечних умов праці

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2015

10,0

5,0

5,0

-

-

-

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2015

60,0

30,0

30,0

-

-

-

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

129,0

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

35,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

ДП "Хлібна база № 76"

2014-2018

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

ДП "Луцький КХП № 2"

2018

15,0

-

-

-

-

15,0

27

Проведення реконструкції, ремонту, налагодження, сантехобстеження і паспортизації вентиляційних та аспіраційних систем, визначення їх ефективності

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Покращення санітарно-гігієнічних умов праці, зменшення концентрації шкідливих речовин та пилу в повітрі

ДО "Комбінат "Салют"

2014-2018

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ДП "Ніжинський КХП"

2014

8,0

8,0

-

-

-

-

ДП "Хлібна база № 76"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

280,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

ДП "Хлібна база № 85"

2014-2018

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

ДП "Неполоковецький КХП"

2014-2016

70,0

20,0

30,0

20,0

-

-

ДП "Охтирський КХП"

2014-2015

6,0

3,0

3,0

-

-

-

ДП "Керченський КХП"

2014-2018

12,5

2,0

2,3

2,5

2,7

3,0

ДП "Куліндорівський КХП"

2014-2018

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

28

Укладення договору на виготовлення технічної документації на будівлі та споруди, оформлення свідоцтва на право власності

ДП "Ніжинський КХП"

2014

4,0

4,0

-

-

-

-

Приведення технічної документації до вимог законодавчих актів

29

Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи ПГОУ проектним по джерелам викиду

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

104,0

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

Зменшення або усунення дії шкідливих та небезпечних виробничих чинників

30

Розроблення декларації ОПН та проведення її експертизи, отримання дозволу на експлуатацію ОПН

ДО "Комбінат "Зірка"

2018

20,0

-

-

-

-

20,0

Всього по розділу

59333,3

24803,3

31471,9

1016,96

1012,16

1028,96

III. Нормативно-правове забезпечення охорони праці

1

Розроблення галузевих актів згідно з вимогами ЄС і чинного законодавства України з охорони праці

Держрезерв України як замовник

2014-2018

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Підвищення рівня вимогливості до організації виконання робіт

2

Розроблення типових інструкцій з охорони праці для працівників підприємств Держкомрезерву України

Держрезерв України як замовник
УкрНДІНанобіотехнологій

2014-2018

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Методична допомога підприємствам щодо розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві

3

Перегляд Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту (наказ організації п/я А-1442 від 27.05.87 № 95)

Держрезерв України як замовник
УкрНДІНанобіотехнологій

2015-2016

100,0

-

50,0

50,0

-

-

Приведення Норм до вимог ЕС і чинного законодавства України з охорони праці, врахування змін в технологічних процесах, покращення стану умов та безпеки праці, зниження рівня профзахворювань

4

Перегляд Правил техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій системи державного резерву України (наказ організації п/я А-1442 від 14.01.85 р. № 5)

Держрезерв України як замовник

2014-2016

360,0

170,0

95,0

95,0

-

-

Приведення Правил у відповідність до вимог ЕС і чинного законодавства України з охорони праці, врахування змін в технологічних процесах, покращення стану умов та безпеки праці, зниження рівня профзахворювань

5

Поновлення Правил експлуатації, обслуговування та ремонту будівель, споруд, обладнання та механізмів на підприємствах Держрезерву України

Держрезерв України як замовник

2014-2016

150,0

50,0

50,0

50,0

-

-

Приведення Правил у відповідність до вимог ЕС і чинного законодавства України з охорони праці

6

Перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

Приведення Інструкцій до вимог діючих законодавчих актів України з охорони праці, попередження виробничого травматизму та поліпшення умов праці

ДП "Чортківський КХП"

2017

0,5

-

-

-

0,5

-

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Хлібна база № 76"

2014-2018

-

-

-

-

ДП "Куліндорівський КХП"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Хлібна база № 73"

2015-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Хлібна база № 85"

2014-2018

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Естафета"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2018

0,6

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

ДП "Полтавський КХП"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Чорноморський"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Рекорд"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Салют"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Перегляд інструкції по боротьбі з шкідниками хлібних запасів (№ 9-1-80)

Держрезерв України як замовник
УкрНДІНанобіотехнологій

2015

50,0

-

50,0

-

-

-

Забезпечення безпечних умов праці під час фумігації

8

Забезпечення комп'ютерами, відеотерміналами, магнітофонами, навчальними відеокасетами та комп'ютерними програмами з навчання та перевірки знань з питань охорони праці

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

24,0

4,0

8,0

4,0

4,0

4,0

Удосконалення процесу навчання та перевірки знань з питань охорони праці

ДП "Хлібна база № 73"

2014-2018

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014

5,0

5,0

-

-

-

-

ДП "Полтавський КХП"

2015

10,0

-

10,0

-

-

-

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

45,0

10,0

8,0

8,5

8,5

10,0

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

6,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

10,9

1,9

1,8

1,6

2,6

3,0

ДП "Хлібна база № 85"

2014-2018

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

9

Створення локальної галузевої комп'ютерної мережі для оперативного контролю питань охорони праці

Держрезерв України, підприємства системи

2014-2018

-

-

-

-

-

-

Удосконалення комп'ютерної мережі, оперативність в роботі з охорони праці

Всього по розділу

1430,5

277,9

384,8

321,2

222,6

224,0

IV. Забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного захисту та контролю виробничого середовища

1

Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, медикаментами, аптечками першої допомоги, миючими засобами згідно з вимогами МОЗ

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Профілактика профзахворювань, запобігання шкідливій дії середовища на здоров'я працівників, своєчасне надання медичної допомоги, дотримання санітарно-гігієнічних вимог

ДП "Дунаєвецький КХП"

2014-2018

262,0

48,0

50,0

52,0

54,0

58,0

ДО "Комбінат "Чорноморський"

2014-2018

85,0

15,0

20,0

20,0

15,0

15,0

ДП "Керченський КХП"

2014-2018

27,5

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

300,0

62,0

42,0

62,0

52,0

82,0

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

86,0

15,0

12,0

18,0

19,0

22,0

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

50,0

22,0

2,0

2,0

22,0

2,0

ДП "Чортківський КХП"

2014-2018

90,0

25,0

10,0

25,0

15,0

15,0

ДП "Хлібна база № 85"

2014-2018

175,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

ДП "Хлібна база № 73"

2014-2018

264,50

48,50

68,50

49,00

49,00

49,50

ДО "Комбінат "Рекорд"

2014-2018

77,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

ДП "Полтавський КХП"

2014-2018

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

ДП "Куліндорівський КХП"

2014-2018

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

ДП "Хлібна база № 76"

2014-2018

130,0

30,0

25,0

25,0

25,0

25,0

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

105,0

25,0

20,0

20,0

20,0

20,0

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ДП "Неполоковецький КХП"

2014-2018

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2018

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

ДО "Комбінат "Новий"

2014-2018

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ДО "Комбінат "Салют"

2014-2018

8,0

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2018

335,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

ДП "Охтирський КХП"

2014-2018

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ДП "Новопокровський КХП"

2014-2018

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

ДО "Комбінат "Естафета"

2014-2018

170,0

35,0

30,0

35,0

35,0

35,0

ДП "Комбінат "Планета"

2014-2018

97,0

23,0

17,0

17,0

17,0

23,0

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

35,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

2

Забезпечення продуктами спецхарчування працівників, що працюють в шкідливих умовах

ДО "Комбінат "Новий"

2014-2018

48,5

8,5

10,0

10,0

10,0

10,0

Покращення здоров'я працівників

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2018

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

1,4

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

ДП "Неполоковецький КХП"

2014-2018

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3

Придбання промислових сигналізаторів та газоаналізаторів контролю вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, парів і токсичних речовин

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

30,0

15,0

-

-

-

15,0

Профілактика виникнення аварійних ситуацій та запобігання шкідливій дії токсичних речовин на здоров'я працівників

ДО "Комбінат "Новий"

2015-2017

30,0

-

15,0

-

15,0

-

ДП "Дунаєвецький КХП"

2014-2018

190,0

32,0

35,0

38,0

40,0

45,0

4

Придбання протигазів, панорамних масок з переговорним пристроєм, регенеративних патронів та протигазних коробок для ліквідації техногенних аварій

ДО "Комбінат "Прогрес"

2014-2015

11,0

4,0

7,0

-

-

-

Запобігання шкідливої дії середовища на здоров'я працівників

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ДО "Комбінат "Новий"

2015-2017

5,0

-

2,0

-

3,0

-

5

Централізоване забезпечення працівників команди ВВО та членів ДПД форменим одягом

ДО "Комбінат "Рекорд"

2015-2018

40,0

-

20,0

-

-

20,0

Запобігання шкідливій дії середовища

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2017

30,0

10,0

-

-

20,0

-

6

Встановлення запобіжних та захисних пристроїв до небезпечних зон технологічного обладнання, облаштування майданчиків для зручного виконання робіт

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

9,0

2,0

1,5

2,0

1,5

2,0

Зниження рівня травматизму

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2018

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

ДП "Хлібна база № 73"

2014-2018

23,50

4,00

4,50

4,50

5,00

5,50

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

13,0

2,0

2,0

2,5

3,0

3,5

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2018

17,0

3,0

3,0

3,5

3,5

4,0

7

Придбання переговорних пристроїв (рацій) для оповіщення працівників під час виникнення техногенних аварій

ДП "Хлібна база № 73"

2014-2018

8,20

1,00

1,20

1,50

2,00

2,50

Організація ліквідації техногенних аварій

8

Впровадження системи раннього виявлення аварій, надзвичайних ситуацій та оповіщення

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

830,0

300,0

150,0

160,0

120,0

100,0

Забезпечення безпеки виробництва, зниження ризику дії шкідливих чинників на працівників

ДП "Хлібна база № 76"

2015-2018

150,0

-

40,0

40,0

40,0

30,0

9

Влаштування автоматичної пожежної сигналізаційної системи млина

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

45,0

25,0

-

-

10,0

10,0

Забезпечення безпеки виробництва

10

Реконструкція системи "Людина в камері" для холодильника

ДО "Комбінат "Прогрес"

2014-2018

40,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Попередження нещасних випадків під час роботи в камерах

11

Проведення випробувань захисних засобів із діелектричної гуми та робочого інструмента електротехнічного персоналу

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Попередження електротравмування

ДО "Комбінат "Салют"

2014-2018

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

8,6

1,4

1,6

1,6

2,0

2,0

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

6,8

1,0

1,2

1,3

1,5

1,8

12

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у виробничих приміщеннях (дератизація)

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

6,5

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

Покращення санітарно-гігієнічних умов праці

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

2,8

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

Всього по розділу5713,8

1271,7

1105,3

1105,8

1115,9

1115,2

V. Інформаційне забезпечення охорони праці

1

Забезпечення підприємств нормативно-правовою, інформаційно-методичною літературою, новими знаками безпеки, знаками дорожнього руху та попереджувальними плакатами

ДП "Керченський КХП"

2014-2018

7,22

1,2

1,32

1,45

1,55

1,7

Інформаційне забезпечення підприємств з метою створення безпечних умов праці

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

ДП "Хлібна база № 85"

2014-2018

13,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ДП "Неполоковецький КХП"

2014-2018

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

10,6

1,5

1,7

2,1

2,5

2,8

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

10,00

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ДО "Комбінат "Новий"

2014-2018

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ДП "Охтирський КХП"

2014-2018

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2018

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ДП "Хлібна база № 77"

2011 - 2012

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ДП "Куліндорівський КХП"

2014-2018

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ДП "Хлібна база № 76"

2014-2018

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ДО "Комбінат "Чорноморський"

2014-2018

14,0

2,7

2,7

2,7

2,9

3,0

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2018

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

ДО "Комбінат "Салют"

2014-2018

8,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

ДП "Полтавський КХП"

2014-2018

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

2,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

ДП "Дунаєвецький КХП"

2014-2018

103,5

16,0

19,0

20,0

23,0

25,5

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ДО "Комбінат "Рекорд"

2014-2018

28,5

4,1

6,1

6,1

6,1

6,1

2

Дообладнання протирадіаційного укриття приладами, обладнанням, відеотерміналом для перегляду відеоінформації з ліквідації техногенних аварій. Розроблення і впровадження ПЛАСу для котельні комбінату

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Навчання працівників методам безпечної роботи під час ліквідації техногенних аварій

3

Обладнання кабінетів охорони праці наочними посібниками, тренажерами, діючими моделями обладнання, іншими технічними засобами та облаштування куточків (стендів) з охорони праці на робочих місцях, в цехах та дільницях

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

3,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Підвищення ефективності роботи з питань охорони праці

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

42,0

10,0

8,0

8,0

8,0

8,0

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ДП "Хлібна база № 76"

2014-2018

60,0

30,0

10,0

10,0

5,0

5,0

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2015

4,0

2,0

2,0

-

-

-

ДП "Хлібна база № 73"

2014-2018

31,50

5,50

6,00

6,50

6,50

7,00

ДП "Дунаєвецький КХП"

2014 -2018

25,2

3,0

3,5

5,0

6,2

7,5

ДО "Комбінат "Новий"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Всього по розділу

486,82

108,2

91,52

94,15

94,05

98,9

VI. Інше

1

Проведення експертизи об'єктів підвищеної небезпеки та отримання дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки

ДП "Луцький КХП № 2"

2018

10,0

-

-

-

-

10,0

Запобігання нещасним випадкам та травматизму

ДП "Полтавський КХП"

2018

10,0

-

-

-

-

10,0

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2015

25,0

-

25,0

-

-

-

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

33,0

8,0

-

-

-

25,0

ДП "Керченський КХП"

2014

35,0

35,0

-

-

-

-

ДП "Хлібна база № 85"

2015

10,0

-

10,0

-

-

-

ДП "Ніжинський КХП"

2016

10,0

-

-

10,0

-

-

ДО "Комбінат "Зірка"

2018

25,0

-

-

-

-

25,0

2

Впровадження комплексних заходів для підвищення існуючого рівня охорони праці

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2018

470,0

85,0

85,0

90,0

100,0

110,0

Забезпечення безпечних умов праці

ДО "Комбінат "Естафета"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

3

Проведення акредитації електротехнічної лабораторії

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2017

11,0

5,5

-

-

5,5

-

Профілактика електротравматизму та виникнення надзвичайних ситуацій

4

Проведення акредитації виробничої та сировинної лабораторій

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2017

25,5

12,5

-

-

13,0

-

Підвищення ефективності роботи

5

Проведення діагностування та обстеження резервуарів

ДО "Комбінат "Естафета"

2014-2018

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Запобігання нещасним випадкам та травматизму

6

Встановлення фільтру для питної води в приміщенні лабораторії

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Покращення здоров'я працівників

7

Проведення технічного опосвідчення вантажопідіймальних механізмів, ліфтів, автотранспорту тощо

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

190,0

40,0

35,0

40,0

40,0

35,0

Запобігання нещасним випадкам та травматизму

ДП "Івано-Франківський КХП"

2014-2018

38,0

7,0

7,0

7,0

8,0

9,0

ДО "Комбінат "Естафета"

2014-2018

16,0

4,0

2,0

4,0

2,0

4,0

ДП "Хлібна база № 76"

2014-2018

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

-

-

-

-

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

56,0

10,0

10,0

12,0

12,0

12,0

ДП "Неполоковецький КХП"

2014-2018

55,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2018

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

8

Проведення технічних оглядів, ремонту та страхування рухомого складу (технологічного та автомобільного транспорту)

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Створення безпечних умов праці

ДО "Комбінат "Новий"

2014-2018

400,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

68,0

12,0

12,0

14,0

14,0

16,0

ДП "Луцький КХП № 2"

2014-2018

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

48,0

12,0

8,0

8,0

10,0

10,0

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

9

Проведення капітального ремонту та реконструкції систем теплозабезпечення, природного та штучного освітлення, виробничих і складських приміщень, лабораторій, санітарно-побутових приміщень, облаштування саун, кімнат для оздоровлення, приймання їжі та оснащення їх сучасним обладнанням

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

2014-2018

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Покращення санітарно-гігієнічних умов праці, оздоровлення працівників

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

30,0

6,0

6,0

6,6

6,0

6,0

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2018

70,0

10,0

10,0

15,0

15,0

20,0

ДО "Комбінат "Чорноморський"

2014-2016

9,0

3,0

-

6,0

-

-

ДО "Комбінат "Рекорд"

2015-2017

45,0

-

15,0

15,0

15,0

-

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

164,0

24,0

26,0

28,0

40,0

46,0

ДП "Керченський КХП"

2014-2018

19,8

2,5

3,0

4,7

5,6

4,0

ДО "Комбінат "Прогрес"

2014-2018

17,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

ДП "Неполоковецький КХП"

2014-2018

300,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

ДП "Полтавський КХП"

2014-2015

1515,0

765,0

750,0

-

-

-

ДП "Дунаєвецький КХП"

2014-2016

79,85

25,0

27,0

27,85

-

-

10

Проведення обстеження, ремонту автомобільних доріг, шляхопроводів, залізничних колій та переїздів на території

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

405,0

80,0

80,0

80,0

80,0

85,0

Забезпечення безаварійної роботи і попередження травмувань

ДО "Комбінат "Новий"

2014-2018

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ДО "Комбінат "Троянда"

2014-2018

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

11

Проведення капітального ремонту освітлення та електропроводки в холодильних камерах, коридорах та у компресорному цеху

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

88,0

48,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Попередження надзвичайних ситуацій та покращення умов праці

12

Проведення сертифікації техніки, приладдя та технологій виробництва щодо їх безпеки і відповідності вимогам нормативно-правових актів з охорони праці

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

-

-

-

-

-

-

Створення безпечних умов праці

13

Проведення ремонту, балансування та змащування технологічного, транспортного та аспіраційного обладнання з метою зниження шуму

ДП "Керченський КХП"

2014-2018

56,5

10,0

11,0

11,5

12,0

12,0

Запобігання нещасним випадкам та травматизму

14

Проведення ремонту галереї подавання зерна з елеватора до млина

ДП "Керченський КХП"

2015

5,0

-

5,0

-

-

-

Запобігання нещасним випадкам та травматизму

15

Проведення експертного обстеження вантажних ліфтів

ДП "Луцький КХП № 2"

2015

5,0

-

5,0

-

-

-

Запобігання нещасним випадкам та травматизму

16

Проведення діагностування та обстеження резервуарів, ремонту оболонки траншейних (підземних) резервуарів, гідроізоляції та захисту від корозії резервуарів

ДО "Укрпродконтракт"

2014-2018

59,0

15,0

10,0

10,0

12,0

12,0

Охорона навколишнього природного середовища, попередження виробничих аварій

17

Утилізація відходів виробництва, отримання дозволу на розміщення відходів

ДП "Ніжинський КХП"

2014-2018

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

18

Встановлення систем протипожежної сигналізації та їх обслуговування

ДО "Комбінат "Планета"

2014-2018

18,0

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Забезпечення протипожежної безпеки на виробництві

19

Проведення діагностики та гідравлічного випробування котлів, посудин, що працюють під тиском

ДП "Іваньківський цукровий завод"

2014-2018

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Запобігання нещасним випадкам та травматизму

ДП "Ніжинський КХП"

2016

6,0

-

-

6,0

-

-

20

Впровадження зливо-наливних пристроїв (типу "журавель") на зливо-наливній естакаді

ДО "Комбінат "Рекорд"

2015-2017

50,0

-

25,0

-

25,0

-

Підвищення рівня безпеки робіт

21

Проведення заміни засувок на крани кульові фланцеві в продуктово-насосній станції та на авто наливі

ДО "Комбінат "Рекорд"

2014-2018

110,0

30,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Підвищення рівня безпеки робіт

22

Проведення ремонту пожежного водогіну

ДО "Комбінат "Рекорд"

2014-2017

10,0

3,0

3,0

-

4,0

-

Підвищення рівня безпеки робіт

23

Реконструкція вибухонебезпечної шафи освітлення ЗНЕ з заміною застарілих автоматичних вимикачів

ДО "Комбінат "Рекорд"

2015-2016

20,0

-

10,0

10,0

-

-

Підвищення рівня безпеки робіт

24

Проведення ремонту промислової каналізації

ДО "Комбінат "Рекорд"

2014

10,0

10,0

-

-

-

-

Підвищення рівня безпеки робіт

25

Забезпечення особистого страхування працівників команди ВВО та членів ДПД

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Отримання відшкодувань

26

Забезпечення страхування цивільної відповідальності суб'єкту господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підприємства

ДО "Комбінат "Зірка"

2014-2018

85,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

Отримання відшкодувань

27

Приведення аспіраційних мереж у відповідність до ГДН по пилу під час роботи заготівельного елеватора

ДП "Дунаєвецький КХП"

2014-2018

292,0

54,0

56,0

59,0

60,0

63,0

Охорона навколишнього природного середовища

28

Проведення контролю справності вибухорозрядників

ДП "Хлібна база № 77"

2014-2018

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Забезпечення безпечних умов праці

29

Врахування пріоритетних наукових досліджень в галузі охорони праці під час підвищення кваліфікації працівників, моніторинг та перевірка систем внутрішнього та зовнішнього автономного газового опалення, пожежної автоматики

ДО "Комбінат "Трикутник"

2014-2018

450,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Забезпечення безпечних та комфортних умов праці

Всього по розділу

6742,2

1839,8

1788,3

1016,4

1031,4

1066,3
Додаток 2
до Галузевої програми

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
коштів, необхідний для реалізації Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

№ з/п

Загальні заходи

Вартість роботи, тис. грн.

Всього

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Організаційні заходи

1157,95

211,8

225,4

291,0

237,35

192,4

2

Пріоритетні наукові дослідження та розробки в галузі безпечних умов праці

59333,3

24803,3

31471,9

1016,96

1012,16

1028,96

3

Нормативно-правове забезпечення охорони праці

1430,5

277,9

384,8

321,2

222,6

224,0

4

Забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного захисту та контролю виробничого середовища

5713,8

1271,65

1105,25

1105,8

1115,9

1115,2

5

Інформаційне забезпечення охорони праці

486,82

108,2

91,52

94,15

94,05

98,9

6

Інше

6742,15

1839,8

1788,3

1016,35

1031,4

1066,3

Разом

74864,7

28512,69

35067,23

3845,56

3713,46

3725,76

{Текст взято з сайту Державного агентства резерву України http://www.gosrezerv.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: