open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 220 від 01.08.2002

м. Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства аграрної політики

N 39 ( v0039555-04 ) від 17.02.2004 )
Про затвердження "Правил внутрішнього трудового

розпорядку для працівників центрального апарату

Міністерства аграрної політики України"

З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і
виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності
центрального апарату міністерства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для
працівників центрального апарату міністерства, що додаються.
2. Керівникам структурних підрозділів міністерства довести
дані Правила до відома працівників центрального апарату та
забезпечити їх дотримання. Подати списки про ознайомлення з
наказом працівників центрального апарату міністерства Департаменту
кадрової політики, аграрної освіти та науки протягом місяця.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря Мельника С.І.
Міністр С.Рижук
Погоджено
Голова профспілкового комітету
Міністерства аграрної політики
України О.Івашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

від 01.08.2002 N 220
ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для

працівників центрального апарату Міністерства

аграрної політики України
1. Загальні положення
1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників
центрального апарату Міністерства аграрної політики України
(далі - Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
Положення про Міністерство аграрної політики України ( 772/2000 )
та інших нормативно-правових актів.
2. Правила визначають функціональні обов'язки працівників,
режим праці, засади регулювання трудових відносин та
запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення
трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального
використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи
працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення
трудової дисципліни.
3. Правила є обов'язковими для всіх працівників міністерства.
II. Порядок прийняття і звільнення державних

службовців та інших категорій працівників
4. Порядок прийняття на державну службу регулюється
відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ). Прийняття на державну службу на посади третьої -
сьомої категорій, передбачених статтею 25 зазначеного Закону,
здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, передбачених
іншими законами України. Порядок перебування на державній службі
працівників патронатної служби за посадами, передбаченими штатним
розписом, регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 19
травня 1999 р. N 851 ( 851-99-п ) "Про затвердження Порядку
перебування на державній службі працівників патронатної служби
членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних
адміністрацій" і здійснюється без проведення конкурсу. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169
( 169-2002-п ) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців". Призначення на посади та звільнення з посад працівників
центрального апарату міністерства здійснюється Державним
секретарем Мінагрополітики за погодженням з Міністром згідно із
законодавством, а працівників патронатної служби - Державним
секретарем за пропозицією Міністра.
5. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників
здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про
працю України ( 322-08 ) та іншими актами законодавства. Конкурсна
основа при цьому не застосовується.
6. При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред'явити: - трудову книжку, оформлену у встановленому порядку; - паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші
документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.98 N 731 ( 731-98-п ) "Про затвердження Порядку ведення
особових справ державних службовців в органах виконавчої влади". Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу
документи, пред'явлення яких не передбачено законодавством.
7. Укладення трудового договору оформляється наказом по
міністерству, з яким працівник ознайомлюється під розписку.
8. При укладенні трудового договору може застосовуватися
обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки
відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати.
Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк: - для державних службовців - до шести місяців, - для інших категорій спеціалістів і службовців - до трьох, а
в окремих випадках, за погодженням з профкомом, - до шести
місяців; Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує
працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і
трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних
підставах.
9. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну
службу, приймають Присягу. Державний службовець підписує текст
Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття
Присяги робиться запис у трудовій книжці. При прийнятті на державну службу державний службовець
ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного
службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від
23.10.2000 р. N 58 ( z0783-00 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 07.11.2000 р. за N 783/5004, про що робиться
письмове засвідчення в його особовій справі.
10. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні
його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного
підрозділу зобов'язаний: - ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під
розписку), а також з умовами та оплатою його праці; - ознайомити його з цими Правилами; - визначити працівникові робоче місце, забезпечити його
необхідними для роботи засобами; - проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої
санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по
охороні праці тощо.
11. На кожного працівника, який відпрацював понад п'ять днів,
виписується трудова книжка в порядку, встановленому
законодавством.
12. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється
згідно із законодавством.
13. Припинення трудового договору може мати місце лише на
підставах та у порядку, визначеному законодавством. Державні службовці та інші працівники центрального апарату
міністерства мають право розірвати трудовий договір, укладений на
невизначений строк, попередивши про це керівництво міністерства
письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про
звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю
продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою
статті 38 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
керівництво міністерства повинно розірвати трудовий договір у
строк, про який просить працівник. За домовленістю між працівником і керівництвом міністерства
трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку
попередження про звільнення. Розірвання трудового договору за ініціативою адміністрації
міністерства не допускається без попередньої згоди профспілкового
комітету міністерства, за виключенням випадків, передбачених
законодавством України. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про
працю України ( 322-08 ), державна служба припиняється згідно з
положеннями Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), а
саме: 1 ) порушення умов реалізації права на державну службу
(стаття 4); 2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби
вимог, передбачених статтею 16; 3) досягнення державним службовцем граничного віку
проходження державної служби (стаття 23); 4) відставки державних службовців, які займають посади першої
або другої категорії (стаття 31); 5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12); 6) відмови державного службовця від прийняття або порушення
Присяги, передбаченої статтею 17; 7) неподання або подання державним службовцем неправдивих
відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13. Зміна керівників або складу державних органів не може бути
підставою для припинення державним службовцем державної служби на
займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім
державних службовців патронатної служби. Припинення трудового договору оформляється наказом по
міністерству.
14. В день звільнення адміністрація міністерства зобов'язана
видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом
про звільнення і провести з ним повний розрахунок. Записи про
причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній
відповідності з наказом та законодавством з посиланням на
відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається
останній день роботи.
III. Основні обов'язки і права державних службовців

та інших категорії працівників
15. Основними обов'язками державних службовців та інших
категорій працівників центрального апарату міністерства є: додержання Конституції України, інших актів законодавства
України, положень про Мінагрополітики і структурні підрозділи
міністерства, а також посадових інструкцій і цих Правил; - забезпечення ефективної роботи та виконання завдань,
поставлених державними органами відповідно до їх компетенції; - сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно
до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень
державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, наказів,
розпоряджень і доручень керівництва міністерства та керівників
відповідних структурних підрозділів у межах визначених
повноважень; ініціатива та творчість у роботі; - недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина; - збереження державної таємниці, інформації про громадян, що
стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншої
інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню; - постійне вдосконалення організації своєї роботи і
підвищення професійної кваліфікації; - підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення
пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної
структури підрозділу; - дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки,
санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені
відповідними правилами і інструкціями; - вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що
створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків,
та негайне повідомлення про це керівництва міністерства; - утримання свого робочого місця та обладнання в порядку,
чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого
порядку зберігання матеріальних цінностей і документів; - збереження державної власності, ефективне використання
обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та
інших матеріальних ресурсів (цінностей).
16. Державні службовці та інші категорії працівників
центрального апарату міністерства мають право: - користуватись правами і свободами, які гарантуються
громадянам України Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України; - на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе
ставлення до себе з боку керівників, співробітників міністерства
та інших осіб; - брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних
рішень (в межах своїх повноважень); - на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу,
який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості
виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи; - на просування по службі з урахуванням кваліфікації та
здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у
конкурсах на заміщення посад більш високої категорії; - вимагати службового розслідування з метою зняття
безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри; - на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної
роботи умови праці; - на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу; - захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих
державних органах та у судовому порядку.
17. Конкретні обов'язки та права працівників центрального
апарату міністерства визначаються у посадових інструкціях, що
затверджуються керівниками відповідних структурних підрозділів.
IV. Основні обов'язки керівництва міністерства
18. Керівництво міністерства зобов'язане: - неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю; - створювати для працівників центрального апарату
міністерства умови, необхідні для ефективного виконання
функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці; - забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення
державних службовців та інших працівників за результатами їх
особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати
праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (1 і 16
числа кожного місяця); - здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і
виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і
відпочинку; - забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки,
санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до
законодавства; - сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників; - застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого
травматизму та захворювань; - у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати
пільги і компенсації в зв'язку з умовами праці; - забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації,
економічних і правових знань працівників, У випадках, передбачених законодавством, керівництво
міністерства здійснює свої повноваження разом або за погодженням з
профспілковим комітетом.
V. Робочий час і його використання
19. Тривалість робочого часу державних службовців та інших
категорій працівників центрального апарату міністерства відповідно
до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень. Відповідно до діючого режиму роботи у центральному апараті
міністерства встановлено такий трудовий розпорядок: початок роботи з 9 години - протягом тижня; перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин - протягом
тижня; кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер -
о 18 годині, в п'ятницю - о 16 годині 45 хвилин, напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочено на
одну годину. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні
службовці та інші категорії працівників центрального апарату
міністерства можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та
неробочі дні у встановленому законодавством порядку, робота за які
компенсується відповідно до трудового законодавства.
20. Керівники структурних підрозділів міністерства
зобов'язані організовувати облік присутності і відсутності на
роботі працівників протягом робочого дня.
21. Забороняється в робочий час: - відволікати працівників від їх безпосередньої роботи,
відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і
проведення різних заходів, що не пов'язані з основною діяльністю; - скликати збори, засідання і різного роду наради з
громадських справ.
22. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і
керівництвом міністерства може встановлюватися як при прийнятті на
роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий
тиждень.
23. Відповідно до статті 35 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) державним службовцям надається щорічна
відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не
передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для
оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Державним
службовцям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається
додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
------------------------------------------------------------------ Стаж державного | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | службовця | | | | | | більше | -----------------------+-----+----+----+----+-----+-------------| Кількість календарних | | | | | | | днів додаткової | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | відпустки | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- Державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або
додаткової відпустки в порядку встановленому чинним
законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в
будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки
у наступному році.
24. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим
категоріям працівників центрального апарату міністерства
встановлюється згідно з Законом України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ) та Кодексом законів про працю України ( 322-08 ).
25. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється
керівництвом міністерства за погодженням з профспілковим комітетом
з врахуванням необхідності забезпечення роботи міністерства і
сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток
складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного
року і доводиться до відома всіх працівників центрального апарату
міністерства.
VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі
26. За сумлінну працю в міністерстві, зразкове виконання
службових обов'язків та за інші досягнення в роботі передбачаються
такі форми матеріального та морального заохочення: - оплата праці (надбавки, доплати, преміювання); - нагородження цінними подарунками; - нагородження трудовою відзнакою "Знак Пошани" міністерства,
Почесною грамотою Мінагрополітики України; - оголошення подяки. Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). За особливі трудові заслуги працівники центрального апарату
міністерства можуть бути представлені до державних нагород та
присвоєння почесних звань. Питання щодо застосування заохочень до працівників
центрального апарату міністерства подається на розгляд у
встановленому порядку Державному секретарю міністерства.
VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
27. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи
неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових
обов'язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи
громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним
законодавством. Питання щодо притягнення працівників центрального апарату
міністерства до дисциплінарної відповідальності подається на
розгляд у встановленому порядку Державному секретарю міністерства.
28. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись
такі дисциплінарні стягнення: - попередження про неповну службову відповідність; - затримка до 1 року у присвоєнні чергового рангу або
призначенні на вищу посаду; - догана; - звільнення з роботи. Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому
законодавством.
29. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом
міністерства безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше
одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення
працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або
перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести
місяців з дня вчинення проступку.
30. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво
міністерства повинно зажадати від порушника трудової дисципліни
письмового пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано
лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення керівництво повинно враховувати
ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду,
обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу
працівника.
31. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення з
обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові
під розписку. Наказ в необхідних випадках доводиться до відома
інших працівників центрального апарату міністерства.
32. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у
порядку, встановленому законодавством.
33. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного
стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному
стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного
стягнення. Керівництво міністерства з своєї ініціативи чи за клопотанням
трудового колективу може видати наказ про зняття стягнення до
закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового
порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як
сумлінний працівник. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи
заохочення до працівника не застосовуються.
VIII. Пропускний режим входу до адмінбудинку міністерства
34. Вхід працівників міністерства до адмінбудинку по
вул. Хрещатик, 24 здійснюється через пост N 1 лише за наявності
службових посвідчень.
35. Вхід до адмінбудинку по вул. Хрещатик, 24 працівників
інших організацій, а також структур, що належать до сфери
управління міністерства, здійснюється за спеціальними
перепустками, виданими Департаментом кадрової політики, аграрної
освіти та науки.
36. Вхід відвідувачів до адмінбудинку міністерства
здійснюється в робочі дні з 9 до 17 години тільки через пост N 1
при наявності тимчасової перепустки та документів, що посвідчують
особу відвідувача. Перепустка відвідувачам видається у бюро перепусток за
попереднім замовленням керівників департаментів, самостійних
управлінь та відділів або їх заступників, з обов'язковою
реєстрацією в журналі відвідувань.
37. При необхідності виходу на роботу у вихідні або святкові
дні керівники структурних підрозділів міністерства подають у
передвихідні та передсвяткові дні до 16 години на пост N I списки
працівників центрального апарату міністерства та запрошених, які
працюватимуть в адмінбудинку.
38. До початку проведення нарад, конференцій та інших масових
заходів в адмінбудинку міністерства організатори подають на пост N
1 списки запрошених осіб та надають працівникам охорони допомогу у
проходженні цих осіб. Пропуск запрошених в приміщення здійснюється
при наявності документів, що посвідчують особу.
Начальник Юридичного управління С.М. Бочковська

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: