open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
30.03.2011 N 220

Про затвердження переліку проектів нового етапу

цільової комплексної програми наукових досліджень

НАН України "Біомаса як паливна сировина"

("Біопалива") на 2011 р.

На виконання постанов президії НАН України від 23.06.2010
N 199 ( v0199550-10 ) "Про виконання цільової комплексної програми
наукових досліджень НАН України "Біомаса як паливна сировина"
("Біопалива")" та від 26.01.2011 N 25 "Про затвердження розподілу
бюджетного фінансування НАН України на 2011 рік" з метою
організації виконання проектів нового етапу цільової комплексної
програми наукових досліджень НАН України "Біомаса як паливна
сировина" ("Біопалива")" у 2011 р.:
1. Затвердити за поданням Науково-технічної ради нового етапу
цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України
"Біомаса як паливна сировина" ("Біопалива")" перелік та обсяги
фінансування проектів зазначеної програми, що будуть виконуватися
у 2011 р., згідно з додатком.
2. З метою координації та контролю за виконанням проектів
доручити голові Науково-технічної ради вказаної програми академіку
НАН України Я.Б.Блюму згідно з Положенням про порядок формування
цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України
(розпорядження президії НАН України від 25.11.2003 N 682) у
двотижневий термін укласти з установами - виконавцями наукових
проектів договори про виконання робіт за цими проектами.
3. Науковим установам НАН України - виконавцям проектів:
3.1. У двотижневий термін відповідно до п. 2 та додатка до
цього розпорядження укласти договори за встановленою формою, що
додається, на виконання проектів нового етапу цільової комплексної
програми наукових досліджень НАН України "Біомаса як паливна
сировина" ("Біопалива")" у 2011 р. Договори з завіреними копіями нових або змінених
реєстраційних карток НДР і ДКР подавати на затвердження у
3-х примірниках у пластикових швидкозшивачах з перфорацією. У
швидкозшивач в окремий файл вкласти дискету або диск з електронним
варіантом договору. Один примірник укладеного договору з завіреною копією
реєстраційної картки НДР і ДКР подати до Фінансово-економічному
відділу президії НАН України.
3.2. Включити проекти зазначеної програми згідно з договорами
до тематичних планів установ на 2011 р. та у тижневий термін
подати відповідну інформацію про зміни у тематичних планах до
відділень НАН України та до Українського інституту
науково-технічної та економічної інформації.
3.3. До 23.12.2011 забезпечити подання науковими керівниками
проектів до Науково-технічної ради програми коротких звітів про
виконання робіт за проектами.
4. Науково-технічній раді нового етапу цільової комплексної
програми наукових досліджень НАН України "Біомаса як паливна
сировина" ("Біопалива")":
4.1. Забезпечити поточний контроль за виконанням проектів та
цільовим використанням бюджетних коштів, призначених для виконання
робіт за вказаними проектами.
4.2. До 29.12.2011 подати до президії НАН України короткий
звіт про виконання завдань програми за 2011 рік.
5. Фінансово-економічному відділу президії НАН України внести
відповідні зміни до кошторисів та планів асигнувань на 2011 рік
наукових установ НАН України - виконавців проектів.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Науково-організаційний відділ президії НАН України.
Перший віце-президент
Національної академії
наук України
академік НАН України А.П.Шпак
Головний учений секретар
Національної академії
наук України
академік НАН України А.Г.Загородній

Додаток

до розпорядження президії

НАН України

30.03.2011 N 220

ПЕРЕЛІК

проектів нового етапу цільової комплексної програми

наукових досліджень НАН України

"Біомаса як паливна сировина"

("Біопалива")", що будуть виконуватись у 2011 році

-------------------------------------------------------------------------------- N | Назва проекту |Установа НАН України -| Обсяг | п/п| | виконавець проекту |фінансування,| | | | тис.грн. | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------------------| Розділ 1. Джерела отримання біопалив та біологічні засоби підвищення | ефективності сировини для біопалив | ------------------------------------------------------------------------------| 1. |Створення ефективних штамів | Державна установа | 58,0 | |продуцентів бутанолу, здатних до | "Інститут харчової | | |ферментації біосировини з підвищеним | біотехнології та | | |виходом цільового продукту | геноміки" | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 2. |Введення в культуру in vitro та | Державна установа | 57,0 | |генетична трансформація рижію з метою| "Інститут харчової | | |покращення його продуктивних | біотехнології та | | |характеристик для виробництва | геноміки" | | |біодизеля | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 3. |Молекулярно-генетична ідентифікація | Державна установа | 64,0 | |мікроводоростей - потенційних | "Інститут харчової | | |продуцентів ліпідів як сировини для | біотехнології та | | |виробництва біодизеля | геноміки" | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 4. |Отримання та характеристика генотипів| Державна установа | 53,0 | |пальчастого проса з високим приростом| "Інститут харчової | | |біомаси для виробництва біоетанолу | біотехнології та | | |другого покоління | геноміки" | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 5. |Створення стійких до довгоносика | Державна установа | 50,0 | |ліній цукрового буряка шляхом | "Інститут харчової | | |використання синтетичних Bt генів для| біотехнології та | | |виробництва біоетанолу | геноміки" | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 6. |Конструювання штамів дріжджів | Інститут біології | 36,0 | |Hansenula polymorpha з модифікованими| клітини | | |транспортерами гексоз, здатних до | | | |покращеного транспорту ксилози та | | | |алкогольної ферментації | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 7. |Конструювання штамів дріжджів | Інститут біології | 32,0 | |Saccharomyces cerevisiae зі зниженим | клітини | | |вмістом АТФ внаслідок індукції | | | |футильних циклів для покращення | | | |параметрів алкогольної ферментації | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 8. |Термотолерантні штами дріжджів - | Інститут біології | 30,0 | |сахароміцетів як продуценти | клітини | | |біоетанолу при підвищених | | | |температурах для спиртової | | | |промисловості | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 9. |Конструювання штамів термотолерантних| Інститут біології | 30,0 | |дріжджів Hansenula polymorpha з | клітини | | |підвищеною експресією пероксисомних | | | |ферментів, здатних до ефективної | | | |конверсії ксилози до етанолу | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 10.|Конструювання штамів дріжджів | Інститут біології | 30,0 | |Saccharomyces cerevisiae здатних до | клітини | | |продукції ізобутанолу як основного | | | |продукту алкогольної ферментації | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 11.|Порівняльна оцінка нетрадиційних ярих| Національний | 54,0 | |та озимих олійних культур з метою | ботанічний сад | | |використання їх генофонду для | ім. М.М.Гришка | | |створення високопродуктивних джерел | | | |отримання біодизеля | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 12.|Розробка генофонду перспективних | Національний | 50,0 | |джерел біоетанолу шляхом створення | ботанічний сад | | |нових високопродуктивних форм | ім. М.М.Гришка | | |міскантусу та проса прутоподібного | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 13.|Підвищення продуктивності | Інститут клітинної | 33,0 | |біотехнологічних ліній ріпаку за |біології та генетичної| | |рахунок експресії гетерологічних | інженерії | | |генів як сировини для виробництва | | | |біодизеля | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 14.|Розробка генно-інженерних технологій | Інститут клітинної | 33,0 | |створення високопродуктивних клонів |біології та генетичної| | |тополь для виробництва біопалива | інженерії | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 15.|Лактозоферментуючі дріжджі як |Інститут мікробіології| 33,0 | |перспективні продуценти етанолу | і вірусології | | | | ім. Д.К.Заболотного | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 16.|Зброджування екологічно небезпечних |Інститут мікробіології| 33,0 | |органічних відходів з отриманням | і вірусології | | |біопалива у вигляді | ім. Д.К.Заболотного | | |низькомолекулярних спиртів | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 17.|Використання малих регуляторних dsRNA|Інститут біоорганічної| 35,0 | |для підвищення стійкості рослин | хімії та нафтохімії | | |ріпаку до патогенних мікроорганізмів | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 18.|Молекулярні основи якості |Інститут біоорганічної| 33,0 | |жирнокислотного складу насіння | хімії та нафтохімії | | |ріпакових для оцінки перспектив їх | | | |використання як джерела біодизеля | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 19.|Скринінг перспективних видів | Інститут ботаніки | 37,0 | |мікроводоростей - продуцентів біомаси| ім. М.Г.Холодного | | |як паливної сировини | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 20.|Розробка високоефективних систем | Інститут фізіології | 33,0 | |вирощування гібридів кукурудзи для | рослин і генетики | | |виробництва біопалива | | | ----------------------------------------------------------------+-------------| Разом по розділу: | 814,0 | ------------------------------------------------------------------------------| Розділ 2. Хімічні технології отримання біопалив та використання супутніх | продуктів | ------------------------------------------------------------------------------| 21.|Розробка покращеної технології |Інститут біоорганічної| 70,0 | |одержання високоякісного | хімії та нафтохімії | | |біодизельного палива | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 22.|Вдосконалення та поглиблення |Інститут біоорганічної| 60,0 | |трансформації побічних продуктів | хімії та нафтохімії | | |виробництва біодизеля для підвищення | | | |ефективності виробництва | | | |біоматеріалів | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 23.|Створення передумов для запровадження|Інститут біоорганічної| 50,0 | |технології отримання фурфуролу із | хімії та нафтохімії | | |пентозановмісних рослинних відходів | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 24.|Розробка способу протонного |Інститут біоорганічної| 40,0 | |конвертування рослинної біомаси в | хімії та нафтохімії | | |моторні палива за суб- і надкритичних| | | |умов | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 25.|Розробка високоефективних |Інститут біоорганічної| 35,0 | |каталізаторів для одержання нових | хімії та нафтохімії | | |біопалив з біомаси | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 26.|Гетерогенні каталізатори для | Інститут сорбції та | 35,0 | |одержання біодизеля та конверсії | проблем ендоекології | | |біоетанолу у високооктанові | | | |компоненти бензинів | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 27.|Синтез та дослідження | Інститут хімії | 35,0 | |функціоналізованих гліцеридів олій | високомолекулярних | | |біопаливної сировини та розробка | сполук | | |композиційних полімерних матеріалів | | | |на їхній основі | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 28.|Дослідження трансформацій гліцеридів | Фізико-хімічний | 35,0 | |жирних кислот рослинного та | інститут | | |тваринного походження під впливом | ім. О.В.Богатського | | |спиртів, карбонових кислот та їх | | | |ангідридів в умовах кислотно- | | | |основного каталізу | | | ----------------------------------------------------------------+-------------| Разом по розділу: | 360,0 | ------------------------------------------------------------------------------| Розділ 3. Технологічні та екологічні основи виробництва та використання | біопалив | ------------------------------------------------------------------------------| 29.|Інтенсифікація тепломасообмінних | Інститут технічної | 38,0 | |процесів отримання рідких біопаливних| теплофізики | | |сумішей методом спрямованого | | | |дискретного енергетичного впливу | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 30.|Розробка та дослідження пальникового | Інститут технічної | 45,0 | |пристрою ретортного типу для | теплофізики | | |спалювання біомаси в котлах малої та | | | |середньої потужності (100-1000 кВт) | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 31.|Дослідження та оптимізація технології| Інститут технічної | 38,0 | |сумісного зброджування гнойових | теплофізики | | |відходів тварин з рослинними | | | |ко-субстратами | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 32.|Дослідження процесів швидкого | Інститут технічної | 66,0 | |піролізу та розробка технології | теплофізики | | |отримання рідкого палива | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 33.|Дослідження процесів | Інститут технічної | 45,0 | |тепломасопереносу та розробка | теплофізики | | |технології утилізації вологих | | | |відходів тваринництва з одержанням | | | |твердих гранульованих палив | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 34.|Дослідження та розробка технологічних| Інститут технічної | 45,0 | |схем збору та енергетичної утилізації| теплофізики | | |біогазу на полігонах твердих | | | |побутових відходів | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 35.|Розробка технології одержання |Інститут біоорганічної| 45,0 | |моторних палив з високим вмістом | хімії та нафтохімії | | |оксигенатів та присадок до них | | | ---+-------------------------------------+----------------------+-------------| 36.|Розробка технологічних основ | Інститут проблем | 38,0 | |ефективного використання бензоетанолу| машинобудування | | |в транспортних інжекторних двигунах з| ім. А.М.Підгорного | | |мікропроцесорними системами керування| | | ----------------------------------------------------------------+-------------| Разом по розділу: | 360,0 | ----------------------------------------------------------------+-------------| Всього по програмі: | 1534,0 | -------------------------------------------------------------------------------
Головний учений секретар
Національної академії
наук України
академік НАН України А.Г.Загородній

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: